Область наук:

 • Науки про освіту

 • Рік видавництва: 2007


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'Аналіз НДДКР в СПбГУФК ім. П.Ф. Лесгафта в період 2001-2006 рр. '

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз НДДКР в СПбГУФК ім. П.Ф. Лесгафта в період 2001-2006 рр. »

  ?порівняльної оцінки різних методів обробки даних або прийняття рішень.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Кулмагамбетов А. Р. Розширення засобів інформаційного опису об'єктів реального світу в реляційної СУБД // Логіко-алгебраїчні моделі подання знань в економічних, технічних і організаційних системах. Ашхабад, 1983. С. 30-32.

  2. Єрмакова І. В. Автоматизована система АЛІСА як інструмент пси-холога-експериментатора // Питання психології, 1984. № 3. С. 141 - 144.

  3. Найдьонова К.А., Боченков А.А. Булик В.І. Маклаков А.Г. Єрмаков А.Е. Модель знань автоматизованого проектування експертних психодіагностичних систем. Зб. Праць 5-ої нац. конф. з межд. участю "Штучний інтелект -96", Казань, 1996, С. 275-279.

  4. Найдьонова К. А, Єрмаков А.Е. Маклаков А.Г. Нова технологія створення автоматизованих систем психологічної та психофізіологічної діагностики. Морський медичний журнал, N 5, 1996, С. 18-23.

  5. Єрмаков А.Е., Найдьонова К.А. Технологія автоматизованої розробки адаптивних комп'ютерних систем психологічної та фізіологічної діагностики // Матеріали 3-ої міжнародної конференції «Автоматизація проектування дискретних систем», Мінськ, т.3, 1999..

  6. МІКОН С.В. Теорія і практика раціонального вибору. Москва, «Маршрут», 2004. 462 с.

  АНАЛІЗ НДДКР В СПБГУФК ІМ. П.Ф. Лесгафта В ПЕРІОД 2001-2006 ГГ.

  С.В. Малініна, Т.І. Маркова, І.П. Рижкова, Т.І. Улицька

  Науково-дослідницька діяльність в університеті проводиться відповідно до вимог положення про наукову діяльність вищих навчальних закладів Державного комітету Російської Федерації з вищої освіти, затвердженим наказом Госкомвуза Росії, наказом Міністра освіти Російської Федерації [1,3,4,5] і Положенням про НДР, затвердженим вченою радою університету.

  Організація науково-дослідницької роботи в університеті у 2006 році здійснювалася відповідно до тематичного плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт університету на 2006-2010 рр.

  Дослідження проводяться по 36 темам в рамках чотирьох напрямків:

  01 - формування фізичної культури і здорового способу життя людини -2 теми;

  02 - людина в екстремальних умовах рухової діяльності - 9 тем;

  03 - організаційне, правове, ресурсне та інформаційне забезпечення сфери фізичної культури, спорту, туризму і санітарно-курортного комплексу - 3 теми;

  04 - теоретичні та методичні основи розвитку і вдосконалення системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів - 22 теми.

  За період 2001-2005 рр. в університеті проводилися дослідження по 31 темі, в рамках чотирьох напрямків.

  За науковими темам завершені експериментальні дослідження. Визначено зміст і спрямованість експериментальних програм, моделей і методик, які підлягають науковому обґрунтуванню. Завершена практична обробка завдань і робочих гіпотез, вдосконалення та обробка організаційних форм, засобів і методів передачі навчальної інформації студентам.

  Розроблено кількісні параметри, що визначають факторну структуру фізичного розвитку і фізичної підготовленості, встановлені контрольні

  нормативи з фізичної та спортивно-технічну підготовку. Визначено шляхи практичної реалізації отриманих в дослідженні даних при здійсненні цілеспрямованої підготовки висококваліфікованих спортсменів.

  Обґрунтовано рекомендації щодо підвищення ефективності технічної підготовки спортсменів за допомогою сучасних тренажерних пристроїв. За окремим темам НДР запропоновані методи і засоби вдосконалення навчального процесу та підготовки висококваліфікованих спортсменів, які впроваджені в практику.

  Динаміка написання і випуску монографій, підручників і навчальних посібників в цілому по університету є позитивною. Найбільш значущі теоретичні і практичні результати досліджень знайшли своє відображення в регулярно видаються монографіях, навчальних і навчально-методичних посібниках та рекомендаціях. За період з 2001 по 2006 рр. було опубліковано близько 3500 наукових робіт, в тому числі: 87 монографій, 36 підручників, 457 методичних посібників, рекомендацій та понад 2800 наукових статей.

  У виконанні плану науково-дослідної роботи беруть участь понад 300 викладачів, аспіранти, докторанти і здобувачі.

  В ході наукових досліджень за планом НДР за 2001-2005 рр. представлені 10 заявок на корисну модель, на 9 заявок отримано свідоцтво і 7 отримали позитивне рішення. Згідно з планом НДДКР на 2006-2010 рр., За 2006 р отримано 2 патенти і 3 позитивних рішення за заявками на корисну модель.

  Традиційно наукова робота розглядається як сукупність 4-х основних компонентів: власне науково-дослідницька робота; підготовка науково-педагогічних працівників; раціоналізаторська і винахідницька робота; науково-дослідних діяльність студентської молоді.

  Власне науково-дослідницька робота включає в себе проведення теоретичних, прикладних і фундаментальних досліджень колективами кафедр, здійснюваних в рамках викладаються навчальних дисциплін.

  Оптимізації процесу НДР в університеті сприяє участь кафедр в конкурсах, оголошених Держкомспортом, міністерством науки, міністерством освіти, іншими відомствами на проведення замовних НДР за рахунок коштів бюджету.

  Наукова діяльність в університеті включає:

  • Розробку проектів керівних документів з організації та ведення наукової роботи;

  • Проведення фундаментальних, пошукових, прикладних досліджень з метою вирішення проблем фізичної культури і спорту;

  • Проведення загальнотеоретичних досліджень з проблем теорії і практики фізичної культури;

  • Впровадження результатів досліджень в практику навчального та науково-дослідних процесів;

  • Підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів;

  • Науково-інформаційна діяльність;

  • Підтримка наукових зв'язків і координація спільних досліджень з науковими організаціями інших федеральних органів виконавчої влади, громадськими науковими об'єднаннями Російської Федерації.

  Основними формами наукової роботи є:

  • Виконання науково-дослідної роботи за тематичним планом НДДКР 2006-2010 рр .;

  • Розробка наукових праць, монографій, підручників, написання дисертацій, статей, методичних посібників, наукових звітів, повідомлень.

  Велику роботу з підготовки і перепідготовки кваліфікованих кадрів в університеті здійснює Центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів в області фізичної культури і спорту. Так, за період 2001-2006 рр. в Центрі підвищена-

  сили свою кваліфікацію понад 3000 фахівців. В університеті підвищували свою кваліфікацію і громадяни інших держав - Естонії, Казахстану, України, Ізраїлю, Німеччини.

  Оптимізації процесу науково-дослідної роботи в університеті сприяє участь вчених кафедр в конкурсах і грантах, які декларуються Федеральним агентством з фізичної культури, спортом і туризму, Міністерством науки, Міністерством освіти і науки Російської Федерації та іншими відомствами на проведення замовних НДР за рахунок коштів бюджету [8 , 9]: за 2001-2006 рр. 7 тим фінансувалися з коштів бюджету.

  Показником підвищення рівня та ефективності наукових досліджень в 2001-2006 рр. стало збільшення числа захистили докторські дисертації в кількості 38 чоловік, і кандидатських дисертацій - 139 осіб.

  Наукова робота вирішує також завдання забезпечення навчального процесу відповідними навчально-методичними матеріалами, а також впровадження в навчальний процес наукових розробок професорсько-викладацького складу університету, які складають 94,6%.

  Рішенням Ради СПбГАФК ім. П.Ф.Лесгафта від 21 березня 2002р. Проблемна лабораторія Академії перетворена в Державний інститут соціально-економічних проблем і спортивно-оздоровчих технологій (ДНДІ ЕЕС і СОТ).

  Результати наукових досліджень щорічно представляються й обговорюються на відкритій підсумкової науково-методичної конференції професорсько-

  викладацького складу університету, матеріали підсумкової конференції публікуються щорічно в науковому збірнику.

  Професорсько-викладацький склад університету бере активну участь в організації та проведенні різних всеукраїнських і міжнародних конференцій, симпозіумів, провідні вчені університету виступають на них з фундаментальними доповідями.

  Однією з форм науково-дослідної роботи університету є винахідницька, раціоналізаторська та патентно-ліцензійна робота, яка організована та проводиться відповідно до «Патентним законом», правилами складання, подання та розгляду заявок на видачу патенту на винахід.

  Основна діяльність по реалізації результатів винахідницької та раціоналізаторської роботи зосереджена на кафедрах при тісному контакті з сектором інтелектуальної та промислової власності.

  Тематика розроблюваних раціоналізаторських пропозицій відповідає плану НДДКР університету і відображає особливості і спрямованість освітнього процесу.

  За аналізований період в університеті було зроблено 9 винаходів, які були удостоєні свідоцтва на корисну модель «Федерального інституту промислової власності Російської Федерації». За цей же період університетом було прийнято 60 раціоналізаторських пропозицій.

  Позитивний ефект, одержуваний від використання раціоналізаторських пропозицій, що розробляються в університеті, полягає головним чином у створенні та вдосконаленні навчально-лабораторної та експериментальної бази, підвищення ефективності навчального процесу, поліпшення умов праці і економії матеріальних ресурсів.

  Науково-дослідна робота студентів є невід'ємною частиною навчального процесу. Її організація здійснюється Радою науково-технічної творчості молоді (ІТТМ), яким керує зав. кафедрою біомеханіки, д.п.н. А.В. Самсонова.

  Виступ наших студентів, магістрантів і аспірантів з науковими доповідями на Всеросійському фестивалі студентів фізкультурних вузів в 2001 р, 2003 році і

  2004 г. - бронзові медалі, 2006 р принесло в скарбничку університету 2 золоті, одну срібну і одну бронзову медалі.

  Університетом виявляється значна допомога в підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів для багатьох країн ближнього і далекого зарубіжжя.

  Тільки за останні роки іноземними аспірантами і здобувачами захищено 12 кандидатських дисертацій (Греція, Литва, Ізраїль, Канада, Латвія, Польща, Китай, Південна Корея, Україна), одна докторська дисертація - Польща.

  Університетом укладено договори про взаємне співробітництво в сфері наукових досліджень, обмін видатними вченими для прочитання лекцій, участі в симпозіумах, конференціях з рядом споріднених навчальних закладів, зокрема: з Шанхайським інститутом фізичної культури, з Корейським інститутом науки, спорту (Сеул), з академією фізичного виховання і спорту в Гданську, з Опольським політехнічним університетом, з Дніпропетровським державним інститутом фізичної культури і спорту, з Білоруської державної академією фізичної культури.

  Підготовка науково-педагогічних кадрів в університеті через аспірантуру, докторантуру та прикріплення здобувачів за 10 спеціальностями.

  Підготовка кадрів ведеться в першу чергу для університету і вузів Північнозахідного регіону, а також для вузів і спортивних організацій Росії. Крім того, на договірній основі здійснювалася підготовка науково-педагогічних кадрів для республік Росії (Республіки Якутія - Соха), країн СНД (Казахстану), країн ближнього і далекого зарубіжжя (Анголи, Греції, Ізраїлю, Іраку, Канади, Китаю, Республіки Корея, Лівії , Литви, Польщі, України).

  ВИСНОВОК

  1. Статистична інформація, представлена ​​статті свідчить про значну активізацію організації наукових досліджень, впроваджувальної діяльності.

  2. В якості подальшого вдосконалення організації наукової роботи в університеті, підвищення її ефективності планується: об'єднання межкафед-ральних наукових колективів для вирішення великих наукових проблем, практикувати участь в конкурсах, грантах різних міністерств, відомств Російської Федерації.

  3. Дисертаційні роботи докторантів, аспірантів та здобувачів наукових ступенів тісніше пов'язувати з плановими темами НДДКР.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Наказ Госкомвуза РФ від 22.06.1994 N 614 «Про затвердження положення про наукову діяльність вищих навчальних закладів державного комітету РФ з вищої освіти».

  2. Наказ Госкомвуза РФ від 17.08.1994 N 841 «Про затвердження положення про експертизу в сфері наукової діяльності навчальних закладів і організацій державного комітету РФ з вищої освіти».

  3. Наказ Міносвіти РФ від 09.03.2004 N 1123 «Про організацію опитноексперіментальной діяльності в системі освіти».

  4. Наказ Міністерства освіти та науки РФ від 25.04.2005 N 126 (ред. Від 25.11.2005) «Про головних вузах і організаціях в РФ по реалізації основних цілей розвитку системи вищої професійної освіти відповідно до Болонської декларації і вузах, які координують в федеральних округах РФ реалізацію основних цілей розвитку системи вищої професійної освіти відповідно до Болонської декларації ».

  5. Наказ Росспорта від 14.06.2005 N 335 «Про концепцію розвитку науки в сфері фізичної культури і спорту на період до 2010 року».

  6. Наказ Міністерства освіти та науки РФ від 15.06.2005 N 178 «Про забезпечення виконання комплексу заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку освітньої системи РФ на період до 2010 року».

  7. Постанова Уряду РФ від 11.01.2006 N 7 «Про Федеральну цільову програму« Розвиток фізичної культури і спорту в РФ на 2006 - 2015 роки ».

  8. Розпорядження Уряду РФ від 19.01.2006 N 38-р «Про програму соціально-економічного розвитку РФ на середньострокову перспективу (2006 - 2008 роки)».

  Пульсова діагностика тибетської медицини У ВИЯВЛЕННІ І КОРЕКЦІЇ РЕЗЕРВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ У важкоатлетів

  З.Б. Мункуев, В. С. Степанов, А.А. Сирцов

  Проблеми виявлення та корекції резервних можливостей важкоатлетів високої кваліфікації завжди були надзвичайно актуальні. Протягом всієї історії важкої атлетики вимоги до фізичної підготовки і майстерності важкоатлетів були завжди найвищі. Розроблений метод на основі знань Тибетської медицини контролює стан здоров'я спортсменів і підвищує спортивні результати, які в спорті вищих досягнень є основною метою.

  У процесі підготовки важкоатлетів високої кваліфікації до відповідальних змагань фізичні і психологічні навантаження є позамежними для організму і призводять до порушення здоров'я спортсменів і виникненню різних травм [4, 5, 14] .

  Найчастіше це є наслідком того, що під час навчально-тренувального процесу, важкоатлет отримує травми і втрачає здоров'я, ні тренер, ні лікар не мають достовірної оперативної інформації про фізичний стан спортсменів і їх можливості переносити запропоновані навантаження в зазначений момент [2, 5, 12 , 13].

  Мета даної статті про ефективність практичного застосування пульсової діагностики на основі знань Тибетської медицини, для збереження і контролю здоров'я на всіх етапах навчально-тренувального процесу і підвищення спортивних результатів на відповідальних змаганнях.

  Спроби деяких спортсменів і тренерів «обдурити» організм за рахунок застосування допінгу призводить до порушення здоров'я спортсменів, не вирішуючи проблему їх підготовки.

  Цей Кодекс був прийнятий на Всесвітній конференції з питань боротьби з допінгом у спорті 5 березня 2003 року в Копенгагені. Всі основні міжнародні федерації і уряду майже 80 країн підписали резолюцію конференції [3].

  Уникнути необхідності стимуляції організму за рахунок використання заборонених препаратів і допомогти спортсменові уникнути непотрібних травм можна шляхом вирішення проблеми виявлення та корекції резервних можливостей важкоатлетів високої кваліфікації [10]. Дана проблема є надзвичайно актуальною, враховуючи дефіцит часу, що відводить на підготовку до відповідальних змагань [5, 6, 14].

  Допомога у вирішенні цієї проблеми зробив розроблений нами метод на основі знань Тибетської медицини. Цей дивовижний феномен традиційної культури центрально-азіатських народів, постійно викликає величезний інтерес у всьому світі. Спроби уривками використовувати знання Тибетської медицини в спорті вже були [7, 8]. Критичний аналіз літератури показав, що багато дослідників, що посилаються на Тибетську медицину, в дійсності не знайомі з її методами. Практика показала, що фахівець, який володіє знаннями Тибетської медицини, здатний протягом 3 - 15 хвилин виявити і провести корекцію резервних можливостей спортсменів. Тим самим, він може допомогти уникнути їм різних травм, захворювань, хата-


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити