Мета: Розглянути питання про підвищення надійності тягових електричних машин змінного струму. Дослідити напружено-деформований стан підшипника асинхронного тягового електродвигуна (АТЕД) тепловоза в експлуатації. Проаналізувати отримані результати. Дати рекомендації щодо підвищення надійності АТЕД локомотивів. Методи: В якості основного методу дослідження і розрахунку напружено-деформованого стану обраний метод кінцевих елементів, що реалізовується в програмному пакеті SolidWorks 2005. Результати: Охарактеризовано необхідність попередження раптових відмов АТЕД тепловозів в експлуатації. Визначено зони концентрації напружень в елементах підшипникового вузла. Дано рекомендації щодо вдосконалення конструкції сепаратора підшипника АТЕД. Встановлено, що слід удосконалювати систему діагностики АТЕД, а саме впроваджувати системи вібродіагностики, здатних визначати приховані дефекти підшипників на етапі вхідного контролю при надходженні на поточний ремонт і вихідного контролю після складання при виготовленні і після ремонту. Виявлено необхідність в обладнанні відділень депо, де будуть обслуговуватися підшипники кочення, стендами для проведення виброакустической діагностики. Практична значимість: Показана важливість внесення удосконалень в конструкцію сепаратора АТЕД з урахуванням виникаючих в експлуатації напруг. На базі кінцево-елементної моделі підшипника АТЕД рекомендовано впровадження виброакустической діагностики підшипників кочення при надходженні електричної машини в ремонт, а також в якості етапу вихідного контролю. Це дозволить зменшити ймовірність виникнення раптових відмов, пов'язаних з підвищеними експлуатаційними навантаженнями або порушеннями при складанні та виготовленні підшипників АТЕД. Запропоновані методики розрахунку напружено-деформованого стану підшипників кочення можуть бути застосовані для практичного використання не тільки підшипникових вузлів АТЕД, але також і для схожих за конструкцією підшипників кочення (наприклад, буксових підшипників кочення)

Анотація наукової статті з механіки і машинобудування, автор наукової роботи - Шрайбер М. А.


Stress-strain behavior analysis of the roller bearing for asynchronous induction motor

Objective: To consider the issue of improving reliability of traction alternating-current machines. To study stress-strain behavior of the roller bearing for asynchronous traction motor (ATED) of a diesel locomotive in service. To analyze the obtained results. To give recommendations on reliability improvement of ATED locomotives. Methods: Finite element method implemented in SolidWorks 2005 software package was chosen as the main method for research and calculation of stress-strain behavior. Results: The need for sudden failure prevention of ATED diesel locomotives in operation was de? Ned. Stress concentration zones in elements of the bearing unit were determined. Recommendations on design development of ATED bearing cage were given. The need for improvement of ATED diagnostics system was established. The latter implies the implementation of vibration-based diagnostic systems being able to detect hidden faults of bearings at the stage of initial check during current repairs and maintenance as well as? Nal check after the assembly in the process of production and after the repair. The need for repair and maintenance depot departments to be equipped with stands in order to conduct vibration-based diagnostics of roller bearings was identi? Ed. Practical importance: The importance of introducing impovements into the construction of ATED bearing cage was shown, taking into account stress occurrence during operation. It is recommended to implement vibroacoustic diagnostics of roller bearings, based on? nite element model of ATED bearing, during the repair of an electric machine and as one of the stages of its? nal check. The above-mentioned will reduce the occurrence of sudden failures connected with heavy service load or troubles with assembly and production of ATED bearings. The introduced calculation procedures for stress-strain behavior of roller bearings can be applied in practice not only for ATED bearing units but also roller bearings similar in design (for instance, axle box bearings).


Область наук:
 • Механіка і машинобудування
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Известия Петербурзького університету шляхів сполучення
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО стан підшипників АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО стан підшипників АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА»

  ?УДК 621.313

  Аналіз напружено-деформованого стану підшипника асинхронного електродвигуна

  М. А. Шрайбер

  Петербурзький державний університет шляхів сполучення імператора Олександра I, Російська Федерація, 190031, Санкт-Петербург, Московський пр., 9

  Для цитування: Шрайбер М. А. Аналіз напружено-деформованого стану підшипника асинхронного електродвигуна // Известия Петербурзького університету шляхів сполучення. СПб .: ПГУПС, 2019. - Т. 16, вип. 4. - С. 650-657. Б01: 10.20295 / 1815-588Х-2019-4-650-657

  Анотація

  Мета: Розглянути питання про підвищення надійності тягових електричних машин змінного струму. Дослідити напружено-деформований стан підшипника асинхронного тягового електродвигуна (АТЕД) тепловоза в експлуатації. Проаналізувати отримані результати. Дати рекомендації щодо підвищення надійності АТЕД локомотивів. Методи: В якості основного методу дослідження і розрахунку напружено-деформованого стану обраний метод кінцевих елементів, що реалізовується в програмному пакеті SolidWorks 2005. Результати: Охарактеризовано необхідність попередження раптових відмов АТЕД тепловозів в експлуатації. Визначено зони концентрації напружень в елементах підшипникового вузла. Дано рекомендації щодо вдосконалення конструкції сепаратора підшипника АТЕД. Встановлено, що слід удосконалювати систему діагностики АТЕД, а саме впроваджувати системи вібродіагностики, здатних визначати приховані дефекти підшипників на етапі вхідного контролю при надходженні на поточний ремонт і вихідного контролю після складання при виготовленні і після ремонту. Виявлено необхідність в обладнанні відділень депо, де будуть обслуговуватися підшипники кочення, стендами для проведення виброакустической діагностики. Практична значимість: Показана важливість внесення удосконалень в конструкцію сепаратора АТЕД з урахуванням виникаючих в експлуатації напруг. На базі кінцево-елементної моделі підшипника АТЕД рекомендовано впровадження виброакустической діагностики підшипників кочення при надходженні електричної машини в ремонт, а також в якості етапу вихідного контролю. Це дозволить зменшити ймовірність виникнення раптових відмов, пов'язаних з підвищеними експлуатаційними навантаженнями або порушеннями при складанні та виготовленні підшипників АТЕД. Запропоновані методики розрахунку напружено-деформованого стану підшипників кочення можуть бути застосовані для практичного використання не тільки підшипникових вузлів АТЕД, але також і для схожих за конструкцією підшипників кочення (наприклад, буксових підшипників кочення).

  Ключові слова: Асинхронний тяговий електродвигун, напружено-деформований стан підшипника кочення, віброакустична діагностика підшипників кочення.

  Вступ

  Відповідно до документа «Типи і основні параметри локомотивів», затвердженим розпорядженням Державної адміністрації залізничного транспорту України № 747р від

  27.10.2002 р, перспективні тепловози повинні мати асинхронний тяговий електродвигун (АТЕД). Це дозволить забезпечити більш високу осьову потужність, збільшити швидкості руху потягів, поліпшити енер-

  тические і тягові характеристики локомотивів.

  Особливості конструкції АТЕД тепловозів залежать від умов їх експлуатації в складі колісно-моторного блоку. Дані умови і визначають основні вимоги до конструктивного виконання, масогабаритні характеристики АТЕД. До переваг АТЕД в порівнянні з машинами постійного струму відносяться: зниження витрат на ремонт і технічне обслуговування, зменшення маси і розмірів у порівнянні з колекторними двигунами, більш високі значення коефіцієнта корисної дії (ККД) і ін. Однак за результатами численних досліджень найбільш зношуються вузлом АТЕД є підшипники (понад 50% всіх несправностей), тому особливу увагу слід приділяти підвищенню їх надійності [1, 2]. Така кількість відмов підшипникових вузлів АТЕД пов'язано з тим, що вони працюють у важких умовах (осьові, радіальні навантаження, динамічні дії, вібрації, несприятливі кліматичні умови тощо.), Причому сучасний АТЕД повинен зберігати свої експлуатаційні параметри і забезпечувати високу працездатність протягом усього терміну служби.

  Залежно від експлуатаційних впливів відмови підшипникових вузлів АТЕД можна розділити на поступові і раптові. До поступовим відмов будуть відноситься: знос в результаті взаємодії тіл кочення, корозія, прояв втоми металу на робочих поверхнях внутрішнього і зовнішнього кілець, а також сепаратора. Раптові відмови пов'язані з дією неприпустимих навантажень на елементи підшипникового вузла. До них можна віднести тріщини, злами, відколи, розриви внутрішніх і зовнішніх кілець підшипників і сепараторів.

  Також відмови підшипникових вузлів можна розділити на конструкційні, виробничі і експлуатаційні. Конструкційні відмови пов'язані з помилками проектування. Причинами, що викликають виробничі відмови, можуть служити порушення

  технології виготовлення, застосування матеріалів, що не відповідають вимогам, і ін. Експлуатаційні відмови виникають в результаті зміни технічного стану вузла або деталі локомотива.

  З метою вироблення рекомендацій щодо внесення змін до конструкції елементів підшипникових вузлів АТЕД потрібно досліджувати його напружено-деформований стан під дією експлуатаційних чинників. Для цього необхідно побудувати математичну модель, що враховує дію робочих навантажень і властивості матеріалів елементів підшипника. Отримана математична модель дозволить оцінити виникають напруги в деталях підшипників АТЕД і встановити зони, які схильні до розвитку дефектів. Також для того, щоб виявити відмови підшипникових вузлів АТЕД в експлуатації на стадії зародження дефекту, слід застосовувати руйнівні методи контролю, наприклад віброакустичний діагностику. Спираючись на математичне моделювання напружено-деформованого стану підшипника АТЕД, можна виробити рекомендації, які скорегують технологічний процес виброакустического діагностування з урахуванням найбільш часто утворюються дефектів.

  моделювання

  напружено-деформованого стану підшипника АТЕД типу ДАТ-510

  Для дослідження напружено-деформованого стану підшипника кочення в якості об'єкта моделювання був обраний підшипник АТЕД типу НО-32332 КМ. До одним з найбільш відповідальних вузлів цього підшипника відноситься сепаратор, пошкодження якого приводить до відмови як всього підшипника, так і самого АТЕД.

  При аналізі роботи підшипникових вузлів АТЕД в експлуатації було виявлено, що на сепаратор діють:

  - відцентрові сили інерції, що виникають при обертанні сепаратора;

  - сили натискання роликів на перемички сепаратора при перекосі кілець підшипника;

  - сили взаємодії між тілами кочення і сепаратором;

  - сили тертя при зіткненні сепаратора і направляючого кільця [3-7].

  Для визначення напружено-деформованого стану підшипника АТЕД був обраний програмний пакет ЗоНсМОкз 2005, що дозволяє реалізувати розрахунок за допомогою методу скінченних елементів. Використовуючи креслення і фізико-хімічні властивості матеріалів, з яких виготовлені вузли підшипника типу НО-32332К2М, була побудована твердотільна модель даного підшипника в вищевказаному програмному пакеті. Після побудови сітки кінцевих елементів для аналізу напря женно-деформованого стану елементів підшипника типу НО-32332К2М на елементи твердотільної моделі було задано дію сил, що відповідають експлуатаційним. Як розрахунковий був обраний режим, відповідний номінальній частоті обертання ротора АТЕД.

  Для збільшення швидкості розрахунку було проаналізовано напружено-деформований стан сектора підшипника, так як підшипник являє собою симетричне тіло. Результати розрахунку представлені на рис. 1 і 2. З них видно, що максимальні значення напружень виникають в кутах вікон сепаратора, в зв'язку з цим можна дати рекомендації по створенню більш згладжених форм вікон новостворюваних підшипників кочення, що дозволить трохи знизити напруження в таких точках, завдяки більш рівномірному розподілу напружень.

  Деформований стан сепаратора підшипника НО-32332 К2 М під дією робочих навантажень ілюструє рис. 3. Найбільші переміщення також з'являються в перемичках сепаратора і кутах вікон. У разі виникнення дефектів (тріщини, відколи й ін.) На перемичках і кутах вікон сепаратора можна спрогнозувати прискорене руйнування елементів підшипника, бо дані ділянки сепаратора пов'язані з більш високими значеннями напруг. Тому при проведенні візуального огляду і діагностики технічного стану підшипникового вузла необхідно належну увагу приділяти

  Мал. 1. Сітка кінцевих елементів (а) і результати розрахунку напружено-деформованого стану підшипника при номінальному навантаженні (б)

  von Mises (N / m * 2)

  Мал. 2. Напружено-деформований стан елемента сепаратора підшипника

  визначенню дефектів на перерахованих вище частинах сепаратора.

  Розроблена твердотільна модель дозволяє оцінити напружено-деформований стан елементів підшипника НО-32332 К2М, дати рекомендації по створенню перспективних моделей підшипників кочення для АТЕД з урахуванням виникаючих в експлуатації робочих навантажень, виробити рекомендації при проведенні їх технічної діагностики.

  Рекомендації щодо підвищення надійності АТЕД в експлуатації

  Для підвищення надійності АТЕД в експлуатації доцільно розглянути такий метод технічної діагностики як віброакустична діагностика. Він широко застосовується при вивченні технічного стану підшипників кочення рухомого складу. У сучасному локомотивному господарстві вимір рівня вібрації і випробування на вибропрочность електричних машин локомотивів проводяться або при типових, або при дослідних випробуваннях [8, 9]. такі

  URES (mm) 0 »1. c.cc-i |1001 .0.001 .0.000 .0.000 .0.000 .0.000 .0.000 .0.000 но.ооо Но.ооо

  Н 0.000

  Мал. 3. Деформація сепаратора

  підшипника НО-32332К2М під дією робочих навантажень

  випробування виконують на спеціальному стенді, обладнаному вібровимірювальної апаратурою, в руховому режимі на холод-

  стом ходу при номінальній і найбільшою частотах обертання. Вимірювання виробляють на підшипникових щитах в трьох напрямках через 2-3 хв після досягнення двигуном необхідних частот обертання. Випробування для двигунів з опорно-осьовим підвішуванням проводять в діапазоні частот 10-7000 Гц з віброприскорення 120 м / с2, для двигунів з опорно-рамним підвішуванням - від 10 до 100 Гц і віброприскорення 30 м / с2. Тривалість випробувань - 50 млн циклів.

  Однак випробування на вибропрочность в програму приймально-здавальних випробувань не входять. Тому для підвищення надійності АТЕД і оцінки якості проведення технічного обслуговування і ремонту рекомендується впроваджувати позицію виброакустического контролю при надходженні електричної машини на поточний ремонт, а також при виході її з ремонту. На підставі математичного моделювання напружено-деформованого стану підшипника АТЕД особливу увагу слід приділяти технічному стану сепараторів підшипників кочення.

  При розрахунку вибропрочности елементів АТЕД розрахунковим режимом потрібно вибирати рух тепловоза по прямолінійній ділянці шляху з максимальною швидкістю. В цьому режимі рівень динамічного впливу і частота збурюючих впливів будуть максимальні [10].

  В даний час вітчизняними виробниками пропонуються різні стенди для проведення виброакустической діагностики підшипників кочення. До таких стендів відноситься, наприклад, стенд «Протон-СПП», призначений для коректного виявлення дефектів підшипників кочення перед їх установкою на ремонт. Він дозволяє здійснювати автоматичну діагностику технічного стану підшипників різної модифікації, реєструвати і аналізувати вібросигнали з метою виявлення особливостей їх технічного стану, зберігати базу даних підшипників кочення, підбирати аналогічні по геометричних розмірах підшипники з метою заміни.

  Також можна розглянути застосування в сучасних локомотивних депо, які обслуговують АТЕД, системи вібродіагностики підшипників кочення Компакс-РПП, яка є модифікацією системи комп'ютерного моніторингу Компакс і призначена для вібродіагностики підшипників кочення. Дана система складається з діагностичної станції (секція пультовая, діагностичний контролер, монітор, клавіатура, блок безперебійного живлення, принтер лазерний), програмного забезпечення Компакс-РПП, підшипникових стендів (приводів обкатки підшипників), комплектів оправок, маркера іскрового і комплекту спеціальних ключів. Діагностична станція системи підключається до силової однофазної мережі електроживлення напругою 220 ± 22 В, частотою 50 Гц, споживана потужність - не більше 200 Вт. Час діагностики підшипника з роздруківкою протоколу на принтері не перевищує 3 хв без урахування часу підготовки підшипника, установки на стенд і зняття з нього, маркування, консервації і упаковки.

  Сучасні стенди вібродіагностики можуть бути адаптовані для застосування на різних підприємствах локомотивного господарства.

  висновок

  Розроблено кінцево-елементна модель напружено-деформованого стану підшипника кочення АТЕД. Отримано результати моделювання фрагмента підшипника і сепаратора АТЕД з величинами напружень, що виникають під дією робочих навантажень. Вироблені рекомендації щодо внесення змін до конструкції сепаратора перспективних АТЕД з метою підвищення їх надійності в експлуатації. Надано рекомендації щодо використання виброакустической діагностики підшипників АТЕД на стадіях вхідного і вихідного контролю. Запропоновано типи стендів, які рекомендуються для використання на підприємствах локомотивного господарства.

  бібліографічний список

  1. Андрющенко А. А. Асинхронний тяговий привід локомотивів: навч. посібник / А. А. Андрющенко, Ю. В. Бабков, А. А. Заріфьян і ін. - М.: Навчальний метод. центр по утворенню на ж.-д. транспорті, 2013. - 413 с.

  2. Камаєв А. А. Конструкція, розрахунок і проектування локомотивів: підручник для студентів втузів, що навчаються за спеціальністю «Локомотиви-будова» / А. А. Камаєв, М. Г. Апанович, В. А. Камаєв і ін. - М .: Машинобудування, 1981. - 351 с.

  3. Лосєв А. В. Дослідження роботи сепараторів залізничних роликових підшипників при високих швидкостях руху: автореф. дис. ... канд. техн. наук, спеціальність: 05.22.07 / А. В. Лосєв. -М. : МИИТ, 1972. - 21 с.

  4. Грищенко А. В. Математична модель сепаратора підшипника кочення локомотивних асинхронних електродвигунів / А. В. Грищенко, А. С. Хрущов, О. Р. Хамидов, М. С. Яшкін // Изв. Петерб. ун-ту шляхів сполучення. - СПб. : ПГУПС, 2014. - Вип. 2. - С. 5-10.

  5. Хамидов О. Р. Математична модель вібро-сил, що обурюють локомотивного асинхронного електродвигуна / О. Р. Хамидов, М. Н. Панчен-ко // Изв. Петерб. ун-ту шляхів сполучення. - СПб. : ПГУПС, 2013. - Вип. 4. - С. 60-67.

  6. Грищенко А. В. До питання методів вібродіагностики асинхронних електродвигунів Локомо-

  мотивів / А. В. Грищенко, О. Р. Хамидов // Матеріали II Міжнар. практич. конференції «Людина і транспорт», 28-30 червня 2012 року - СПб. : ПГУПС, 2012. - С. 40-43.

  7. Хамидов О. Р. Оцінка технічного стану локомотивних асинхронних електродвигунів засобами вібродіагностики: автореф. дис. ... канд. техн. наук, спеціальність: 05.22.07. - СПб. : ПГУПС, 2014. - 21 с.

  8. Грищенко А. В. Підвищення ефективності технічного обслуговування локомотивів / А. В. Грищенко, В. В. Грачов, В. А. Кручек, М. А. Шрай-бер // Изв. Петерб. ун-ту шляхів сполучення. - СПб. : ПГУПС, 2012. - Вип. 4. - С. 93-97.

  9. Грищенко А. В. Зміна системи технічного обслуговування локомотивів / А. В. Грищенко, В. В. Грачов, Д. Н. Курілкін, М. А. Шрайбер // Наука і освіта транспорту. - 2017. - № 1. -С. 25-27.

  10. Барков А. В. Вібраційна діагностика електричних машин в сталих режимах роботи: метод. вказівки / А. В. Барков, Н. А. Баркова, А. А. Борисов. - СПб. : Північно-Захід. навч. центр, 2006. - 25 с.

  Дата надходження: 28.08.2019 Рішення про публікацію: 03.09.2019

  Контактна інформація:

  ШРАЙБЕР Марина Олександрівна - канд. техн. наук, доцент; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Stress-strain behavior analysis of the roller bearing for asynchronous induction motor

  M. A. Shreiber

  Emperor Alexander I Petersburg State Transport University, 9, Moskovsky pr., Saint Petersburg, 190031, Russian Federation

  For citation: Shreiber M.A. Stress-strain behavior analysis of the roller bearing for asynchronous induction motor. Proceedings of Petersburg State Transport University, 2019, vol. 16, iss. 4, pp. 650-657. (In Russian) DOI: 10.20295 / 1815-588X-2019-4-650-657

  Summary

  Objective: To consider the issue of improving reliability of traction alternating-current machines. To study stress-strain behavior of the roller bearing for asynchronous traction motor (ATED) of a diesel

  locomotive in service. To analyze the obtained results. To give recommendations on reliability improvement of ATED locomotives. Methods: Finite element method implemented in SolidWorks 2005 software package was chosen as the main method for research and calculation of stress-strain behavior. Results: The need for sudden failure prevention of ATED diesel locomotives in operation was defined. Stress concentration zones in elements of the bearing unit were determined. Recommendations on design development of ATED bearing cage were given. The need for improvement of ATED diagnostics system was established. The latter implies the implementation of vibration-based diagnostic systems being able to detect hidden faults of bearings at the stage of initial check during current repairs and maintenance as well as final check after the assembly in the process of production and after the repair. The need for repair and maintenance depot departments to be equipped with stands in order to conduct vibration-based diagnostics of roller bearings was identified. Practical importance: The importance of introducing impovements into the construction of ATED bearing cage was shown, taking into account stress occurrence during operation. It is recommended to implement vibroacoustic diagnostics of roller bearings, based on finite element model of ATED bearing, during the repair of an electric machine and as one of the stages of its final check. The above-mentioned will reduce the occurrence of sudden failures connected with heavy service load or troubles with assembly and production of ATED bearings. The introduced calculation procedures for stress-strain behavior of roller bearings can be applied in practice not only for ATED bearing units but also roller bearings similar in design (for instance, axle box bearings).

  Keywords: Asynchronous traction motor, stress-strain behavior of roller bearing, vibroacoustic diagnostics of roller bearings.

  References

  1. Andryushchenko A. A., Babkov Y. V., Zari-fyan A. A. et al. Asinkhronniy tyagoviy privod loko-motivov [Asynchronous power actuator of locomotives]. Uchebnoye posobiye [Teaching aid]. Moscow, Uchebno-metodicheskiy tsentr po obrazovaniyu na zheleznodorozhnom transporte [Training and Methodology Centre for Railway Transport] Publ., 2013, 413 p. (In Russian)

  2. Kamaev A. A., Apanovich N. G., Kamaev V. A. et al. Konstruktsiya, raschet iproektirovaniye lokomo-tivov [Locomotives: design, calculation and engineering]. Textbook for technical college students of "Locomotive engineering" speciality. Moscow, Mashino-stroeniye Publ., 1981, 351 p. (In Russian)

  3. Losev A. V. Issledovaniye raboty separato-rov zheleznodorozhnykh rolikovykh podshipnikov pry vysokikh skorostyakh dvizheniya [Research on performance of spacing cages under high driving speed]. Abstract of Cand. Sci. (Engineering) dissertation, speciality: 05.22.07. Moscow, MIIT [Russian University of Transport] Publ., 1972, 21 p. (In Russian)

  4. Grishchenko A. V., Khrushchev A. S., Khami-dov O. R. & Yashkin M. S. Matematicheskaya model separatora podshipnika kacheniya lokomotivnykh

  asinkhronnykh elektrodvigateley [Simulation model of a bearing cage of the locomotive induction motor]. Izvestiya Peterburgskogo universiteta putey soob-shcheniya [Proceedings of Petersburg State Transport University]. Saint Petersburg, PGUPS [Petersburg State Transport University] Publ., 2014 року, iss. 2, pp. 5-10. (In Russian)

  5. Khamidov O. R. & Panchenko M. N. Matematicheskaya model vibrovozmushchayushchikh sil loko-motivnogo asinkhronnogo elektrodvigatelya [Simulation model of disturbance forces of the locomotive induction motor]. Izvestiya Peterburgskogo universite-ta putey soobshcheniya [Proceedings of Petersburg State Transport University]. Saint Petersburg, PGUPS [Petersburg State Transport University] Publ., 2013, iss. 4, pp. 60-67. (In Russian)

  6. Grishchenko A. V. & Khamidov O. R. K voprosu metodov vibrodiagnostiky asinkhronnykh elektrodvi-gateley lokomotivov [The methods of vibration-based diagnostics for locomotive induction motors]. Mate-rialy II Mezhdunarodnoy prakticheskoy konferentsii "Chelovek i transport" [Proceedings of the 2nd International research and training conference "Human and transport"], June 28-30th, 2012. Saint Petersburg,

  PGUPS [Petersburg State Transport University] Publ., 2012 pp. 40-43. (In Russian)

  7. Khamidov O. R. Otsenka tekhnicheskogo sostoya-niya lokomotivnykh asinkhronnykh elektrodvigateley sredstvamy vibrodiagnostiky [Health assessment of the locomotive induction motor by means of vibration-based diagnostics]. Abstract of Cand. Sci. (Engineering) dissertation, speciality: 05.22.07. Saint Petersburg, PGUPS [Petersburg State Transport University] Publ., 2014 року, 21 p. (In Russian)

  8. Grishchenko A. V., Grachev V. V., Kruchek V.A. & Shreiber M.A. Povysheniye effektivnosty tekhnicheskogo obsluzhivaniya lokomotivov [The improvement of maintenance operation efficiency of locomotives]. Iz-vestiya Peterburgskogo universiteta putey soobshche-niya [Proceedings of Petersburg State Transport University]. Saint Petersburg, PGUPS [Petersburg State Transport University] Publ., 2012 iss. 4, pp. 93-97. (In Russian)

  9. Grishchenko A. V., Grachev V. V., Kurilkin D. N. & Shreiber M.A. Izmeneniye sistemy tekhnicheskogo obsluzhivaniya lokomotivov [Alteration of the locomotive maintenance operation system]. Nauka i obrazo-vaniye transport [Transport Science and Education] 2017, no. 1, pp. 25-27. (In Russian)

  10. Barkov A. V., Barkova N.A. & Borisov A. A. Vi-bratsionnaya diagnostika elektricheskikh mashin v ustanovivshikhsya rezhimakh raboty [Vibration-based diagnostics of electrical machinery in steady-state operation]. Guidelines. Saint Petersburg, North-West Training Centre Publ., 2006 25- p. (In Russian)

  Received: August 28, 2019 Accepted: September 03, 2019

  Author's information:

  Marina A. SHREIBER - PhD in Engineering; Associate Professor; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: АСИНХРОННИЙ ТЯГОВИЙ ЕЛЕКТРОДВИГУН / НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН підшипники кочення / Віброакустичної діагностики ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ / ASYNCHRONOUS TRACTION MOTOR / STRESS-STRAIN BEHAVIOR OF ROLLER BEARING / VIBROACOUSTIC DIAGNOSTICS OF ROLLER BEARINGS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити