The impact that an additional unit included in the design of the stone-splitting plant to ensure local concentration of destruction centre makes on reliability of this plant has been analyzed.


Область наук:
 • Механіка і машинобудування
 • Рік видавництва: 2007
  Журнал: Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

  Наукова стаття на тему 'Аналіз надійності Каменекольні верстатів з локальної концентрацією вогнищ руйнування'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз надійності Каменекольні верстатів з локальної концентрацією вогнищ руйнування»

  ?УДК 679.85

  АНАЛІЗ НАДІЙНОСТІ Каменекольні верстати З ЛОКАЛЬНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЄЮ ОСЕРЕДКІВ РУЙНУВАННЯ

  В.А. Пенчук, професор, д. Т. Н., А.Н. Клен, асистент, ДонНАБА

  Анотація. Аналізується вплив додаткового вузла, введеного в конструкцію каменекольного верстата для забезпечення локальної концентрації вогнищ руйнування, на надійність цього верстата.

  Ключові слова: Каменекольні верстат, надійність.

  Вступ

  Спосіб руйнування кам'яних матеріалів сколом при локальної концентрації вогнищ руйнування забезпечується, якщо в конструкції робочого органу каменекольного верстата є пружний елемент (рис. 1, б). Зовнішня навантаження в цьому випадку розподіляється по довжині зразка нерівномірно, і граничні напруги створюються локально, в деякому вогнищі [1]. Утворюється початкова магістральна тріщина, необхідна траєкторія розвитку якої підтримується полем стискають напруг, менших за своєю величиною граничних. При такій схемі навантаження відбувається зменшення до 40% загальної зовнішньої навантаження, необхідної для руйнування зразка, в порівнянні з традиційною схемою навантаження, коли граничні напруги створюються одночасно по всій лінії розколу (рис. 1, а).

  а б

  1 / й \ з

  Мал. 1. Схема робочого органу каменекольного верстата: а - при рівномірному розподілі зовнішнього навантаження; б - при локальної концентрації вогнищ руйнування; 1 - нижня плита; 2 - верхня плита; 3 - шарнір; 4 - пружний елемент

  Введення додаткового пружного елемента ускладнює конструкцію каменекольного

  верстата, що може привести до зниження його надійності.

  Подібне твердження справедливо лише в тому випадку, коли додавання нового елемента не впливає на надійність елементів, вже наявних в системі (Каменекольні верстаті). В даному ж випадку існують передумови до того, що зниження діючих навантажень (напруг) сприятливо позначається на надійності окремих елементів і системи в цілому.

  Мета і постановка задачі

  Метою статті є обґрунтування доцільності застосування нового технічного рішення (Каменекольні верстатів з локальної концентрацією вогнищ руйнування) з точки зору надійності. Для цього необхідно провести порівняльний аналіз існуючих технічних рішень і пропонованого.

  аналіз публікацій

  Аналіз надійності проводився на основі стандартних методик, викладених у роботах

  [2 - 4].

  Визначення надійності Каменекольні верстатів з локальної концентрацією вогнищ руйнування

  На рис. 2 представлені структурні схеми каменекольного верстата при рівномірному розподілі зовнішнього навантаження і при локальної концентрації вогнищ руйнування. У пер-

  вом випадку система складається з одного елемента ( «рама + робочий орган»), у другому -з двох, з'єднаних послідовно ( «рама + робочий орган» і «пружний елемент»).

  Оцінку надійності будемо здійснювати на основі ймовірності безвідмовної роботи Рс. Визначимо ймовірність безвідмовної роботи для обох систем, зображених на рис. 2. При цьому схему рис. 2, а приймемо за базовий варіант (БТ), а рис. 2, б - за варіант нової техніки (НТ). тоді

  pbi _ Р ь

  г З Г 1

  Р НТ _ p НТ Р Н J Г З Г1 2

  (1)

  (2)

  де РБТ - ймовірність безвідмовної роботи БТ;

  - ймовірність безвідмовної роботи першого елемента НТ; Р2НТ - ймовірність безвідмовної роботи другого елементу НТ.

  а б

  Мал. 2. Структурна схема каменекольного верстата: а - при рівномірному розподілі зовнішнього навантаження; б - при локальної концентрації вогнищ руйнування

  Імовірність безвідмовної роботи залежить від безлічі факторів: характеру програми та розподілу навантаження, наявності конструктивних і технологічних дефектів, умов експлуатації і т.д.

  Обмежимося розглядом відмов, обумовлених втомою (У) і зносом (І) елементів системи. Тоді формули (1) і (2) перетворюються до вигляду

  рЬТ _ Р БТ Р БТ Г С - * 1У -ми

  (3)

  Рс = 0,5 [1Ф () g,] (5)

  де Ф (у) - функція Лапласа для величини

  ^ N / N0 - k

  g =

  (6)

  де N / No - відношення дійсного числа циклів до руйнування до базового; m - поправочний коефіцієнт, що залежить від властивостей матеріалу, розмірів, форми і технології виготовлення елемента, характеру режиму навантаження і т.д .; до - коефіцієнт запасу по втоми; J з - коефіцієнт варіації межі витривалості матеріалу, в розрахунках приймається 0,1.

  У свою чергу, ставлення N / No залежить від того, у скільки разів амплітуда напружень в елементі про, перевершує межа витривалості 0 -1

  N про

  m

  V

  N

  про ,

  (7)

  Аналіз формул (5) - (7) показує, що при зниженні зовнішнього навантаження, а отже і внутрішньої напруги, ймовірність безвідмовної роботи у нового технічного рішення підвищується в порівнянні з базовим.

  Знос виникає в результаті контакту ножовий системи з високоміцних і абразивним матеріалом - каменем. При визначенні ймовірності безвідмовної роботи в разі зносу можна скористатися формулою

  P (t) = К1 + 11 +

  (11) 2 (103 щ

  2

  6

  (8)

  де t - поточний час (від початку експлуатації до заданого значення, коли визначається ймовірність безвідмовної роботи); X -характеристика інтенсивності відмов, визначається виразом:

  РНТ _ РНТ РНТ РНТ РНТ З 1У 1І 2У 2И

  (4)

  Явище втоми полягає в перевищенні напруги, що виникає в елементах системи, певної межі витривалості. Імовірність безвідмовної роботи в цьому випадку визначається формулою

  про t

  (9)

  де t - середній ресурс елемента системи; о, - середньоквадратичне відхилення ресурсу.

  У свою чергу, ресурс залежить від швидкості зношування /

  11

  t =

  A h

  (10)

  де АІ - величина граничного зносу. Для елементів типу «ніж», «зуби» і т.п. спостерігається лінійна залежність зносу в часі.

  Швидкість зношування можна представити у вигляді:

  aN "

  г =

  Sk, '

  (11)

  де а - коефіцієнт зносу (коефіцієнт пропорційності), Дтр - потужність тертя; - площа контакту тертьових елементів; ^ - коефіцієнт запасу зносостійкості.

  Зменшення зусиль в зоні контакту ножовий системи з каменем знижує потужність тертя Др. Тоді, відповідно до рівняння (11) знижується швидкість зношування, а отже підвищується ресурс t для НТ за формулою (10). У свою чергу, ця обставина призводить до збільшення ймовірності безвідмовної роботи для НТ в порівнянні з БТ при одному і тому ж часу до граничного зносу.

  На підставі наведених формул в табл. 1 дана порівняльна характеристика нової техніки в порівнянні з базовою для надійності, оціненої показником ймовірності безвідмовної роботи.

  висновки

  За результатами табл. 1 можна зробити висновок: незважаючи на збільшення елементів в структурній схемі нового технічного рішення (каменекольного верстата з локальної концентрацією вогнищ руйнування), його надійність в порівнянні з базовим варіантом незначно збільшується за рахунок зниження діючих в системі навантажень (напруг).

  Таблиця 1 Порівняльна характеристика нової техніки і базового варіанту на основі ймовірності безвідмовної роботи

  Відносний показник Позначення Показник,%

  Імовірність безвідмовної роботи по втоми для першого елемента РНТ / РБТ 1У 1У 125

  Імовірність безвідмовної роботи по втоми для другого елементу РНТ / РБТ 1 2У '1 2У 75

  Імовірність безвідмовної роботи по зносу для першого елемента РНТ / РБТ 1 1І '1 1І 140

  Імовірність безвідмовної роботи по зносу для другого елементу РНТ / РБТ 1 2И '1 2И 80

  Загальна ймовірність безвідмовної роботи РНТ / РБТ ГС 'ГС 105

  Примітка: ймовірності Р2БУ і Р ^ для зіставлення прийняті рівними одиниці.

  література

  1. Пенчук В.О. Кльон А.М. Cnoci6 спрямова-

  ного розкол каменя / Патент Украши №74930 С2, B28D 1/00, Бюл. №2, 2006.

  2. Федоров Д.І., Бондарович Б.А. Надеж-

  ність робочого обладнання землерийних машин. - М .: Машинобудування, 1981. - 280 с.

  3. Хазов Б.Ф., Дідусев Б.А. довідник по

  розрахунку надійності машин на стадії проектування. - М .: Машинобудування, 1986. - 224 с.

  4. Кириченко 1.Г., Назаров Л.В., Кчке В.В.

  та ш. Науковi основи создания Високоефективний землерійно-

  транспортних машин. - Харюв: ХНАДУ, 2003. - 588 с.

  Рецензент: В.В. Ничке, професор, д.т.н., ХНАДУ.

  Стаття надійшла до редакції 6 травня 2007 р.


  Ключові слова: Каменекольні верстат / надійність

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити