В даний час вченими держави Бенін фіксується значне підвищення вмісту важких металів, в першу чергу супертоксикантов Cd, Pb, Hg, в м'язовій тканині риб, що мешкають в Гвінейській затоці і прилеглих до нього озерах Нокуе, Ахемена і Тохо. Риба з цих водойм широко використовується в їжу, і тому актуальним є вибір способу вилучення важких металів з об'єктів промислу. Оскільки важкі метали знаходяться і в нутрощах, і в м'язовій тканині, рибу пропонується обов'язково обробляти, а з м'язової тканини витягувати важкі метали двоетапної витримкою в розчинах комплексообразователей: 1 етап витримка в розчині фосфатів або трилону Б; 2 етап витримка в розчині кислот. Отриману сировину може бути успішно використано для отримання провесной продукції (вологість 50%), що має хороші органолептичні показники. Бібліогр. 4. Іл. 2.

Анотація наукової статті по промисловим біотехнологій, автор наукової роботи - Деньон Гнімабу Рене, Долганова Наталія Вадимівна


THE ANALYSIS OF AN OPPORTUNITY OF HEAVY METALS REMOVAL FROM MUSCULAR TISSUE OF FISH WITHOUT ITS DECOMPOSITION

Nowadays scientists of the state Benin fix significant increase of heavy metals contents, and especially supertoxic elements (Cd, Pb, Hg) in muscular tissue of fish living in the Gulf of Guinea and neighbouring lakes Nokue, Axeme and Toxo. The fish from these reservoirs is widely used in food, and that is why the problem of finding a way to extract heavy metals from the fish is very actual. As heavy metals are both in viscera and in muscular tissue, the fish is offered to be cut, and it is necessary to take out heavy metals from muscular tissue by means of two-stage soaking in complexing agent solutions: 1 stage soaking in phosphate solution or Trilon B solution; 2 stage soaking in acids solution. The received raw material can be successfully used for getting sun-dried production (humidity of 50%) that has high organoleptic parameters.


Область наук:
 • промислові біотехнології
 • Рік видавництва: 2007
  Журнал: Вісник Астраханського державного технічного університету

  Наукова стаття на тему 'Аналіз можливості видалення важких металів з м'язової тканини риб без її подрібнення'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз можливості видалення важких металів з м'язової тканини риб без її подрібнення»

  ?УДК 664.951.019.264:546.3/7 Т

  Деньон Гнімабу Рене, Н. В. Долганова Астраханський державний технічний університет

  АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИДАЛЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ІЗ М'ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ РИБ БЕЗ ЇЇ ПОДРІБНЕННЯ

  Екологічні наглядові органи держави Бенін останнім часом стурбовані значним підвищенням вмісту важких металів, і в першу чергу супертоксикантов (С ^ РЬ, І§) в м'язовій тканині риб, що мешкають в Гвінейській затоці і прилеглих до нього озерах Нокуе, Ахемена і Тохо.

  Риба з цих водойм широко використовується в їжу, і тому в даний час досить актуальною стала проблема підбору способу вилучення важких металів з об'єктів промислу.

  Як показали наші попередні дослідження [1], основна частина важких металів накопичується в зябрах і печінки, тому обов'язковою умовою вживання в їжу риби з цих водойм є її оброблення.

  У м'язової тканини і гонадах важких металів значно менше, ніж в нутрощах, але в деяких випадках їх зміст перевищує санітарну норму. Внаслідок цього м'язову тканину риб необхідно піддавати попередній обробці з метою зниження в ній вмісту важких металів.

  Знизити вміст важких металів в харчовій продукції без погіршення її харчової цінності практично неможливо. Це пов'язано з тим, що в харчовій сировині, багатому білками, велика частина важких металів з'єднана з металлотінонеінолом і утворює міцні білкові комплекси.

  Ситуація ускладнюється ще й тим, що в Беніні не прийнято вживати в їжу рибні фарші вироби, попитом користуються тільки рибні продукти з цільної м'язової тканини.

  Метою дослідження була розробка технології зниження концентрації важких металів в м'язовій тканині риби без її подрібнення.

  В експериментах використовували тільки філе риб, яке піддавали витримці в розчинах різних комплексообразователей (фосфати, трилон Б, винна кислота), допущених до використання в харчовій промисловості згідно з додатком до СанПіН 2.3.2.1078-01.

  Філе занурювали в розчини комплексоутворювачів різної концентрації (0,1-3%) і витримували там від 2 до 24 годин, а потім ретельно промивали водою.

  Після витримки проводили дегустацію рибного філе для визначення впливу комплек-сообразователей на його органолептичні властивості. У тих зразках, які отримали позитивну оцінку, визначали зміну маси філе і масової частки С ^ РЬ, І§ [2, 3] в процесі витримки в розчинах комплексообразователей.

  Аналіз експериментальних даних показав, що 12 годинників досить, щоб комплексо-освітню просяк всю м'язову тканину, причому зниження температури від 20 до 8 ° С практично не впливає на цей процес. У зв'язку з цим максимальну тривалість витримки встановили протягом 15 годин при температурі не вище 8 ° С.

  В результаті дегустації всіх зразків було встановлено, що органолептичних властивостей сировини не змінює кислотна витримка, якщо концентрація кислоти не перевищує 1,0%, і витримка в розчинах фосфатів і трилону Б з концентрацією не більше 3%.

  Найбільш ефективними виявилися комплексообразователи, які, крім зв'язування металів, сприяють частковому гідролізу окремих білків, причому в концентрації, коли рН середовища не змінюється протягом всього процесу витримки. Це все кислоти з концентрацією не нижче 0,8%. Однак аналіз якісного складу важких металів у зразках до і після витримки в розчинах кислот показав, що в процесі екстракції трилоном Б і фосфорними солями в основному знижується вміст Се, тоді як при кислотної екстракції виділяються в основному РЬ і І§.

  При цьому втрати маси риби становили при витримці в розчині трилону Б і фосфатів 2%, а при витримці в розчині винної кислоти - 3,5%.

  Концентрація,%

  Мал. 1. Залежність масової частки виділилися важких металів (від початкової маси) від концентрації розчинів винної кислоти: ____________ Се; ______ РЬ; ______

  Щоб пояснити процеси такої виборчої екстракції важких металів в досліджуваних зразках, було визначено вміст цинку, т. К. Саме він є антогонистом кадмію при обміні речовин в організмі. Вважається, що відбувається конкуренція між цими металами за місце зв'язування їх білковими структурами клітин [4]. Дослідження показали, що вміст 2п в м'язовій тканині досліджуваних риб перевищувало 2 мг / кг.

  ><

  0)

  *

  до

  X ш

  ГС ?

  н

  <=! Б

  0 ^ 0)

  2

  1 0)

  X

  з

  I

  Про

  0

  1

  _Про

  с;

  аз

  т

  аз

  I

  про

  зі

  0)

  Концентрація,%

  Мал. 2. Залежність масової частки виділилися важких металів (від початкової маси) від концентрації розчину фосфату натрію: _____________ Се; _______ РЬ; ______ Нд

  Таким чином, аналіз дозволив припустити, що найбільш ефективною може бути така послідовність екстрагування важких металів з філе риб: спочатку витримка в розчині або будь-фосфорної солі, або трилону Б, а потім в розчині однієї з кислот, які є комплексоутворювачами (винна і лимонна кислоти) і допущених до використання в харчовій промисловості.

  Для підтвердження цієї гіпотези був проведений експеримент послідовної витримки рибного філе при вже відпрацьованих раніше умовах і режимах: 2,5% -й розчин фосфату натрію протягом 15 годин, потім - 1% -й розчин винної кислоти і ретельна промивка водою.

  Дослідження показали, що концентрація свинцю скоротилася при цьому на 80%, ртуті та кадмію - на 60%. Втрати маси склали 8-12%.

  Дегустація встановила значне зниження органолептичних показників оброблюваних зразків: вони ставали помітно більш пухкими, пластичними, знижувалася їх механічна міцність.

  Все це дозволило припустити, що ці филейчики можуть бути використані для отримання в'яленої риби. Їх солили в насиченому тузлуке протягом години, а потім пров'ялюють до вологості 50%. Дегустація отриманих зразків показала, що вони мають ніжну консистенцію, смак і запах дозрілої провесной продукції.

  висновки

  1. Найбільш ефективним способом вилучення важких металів з м'язової тканини риб (60-80% початкового кількості в філе) є двоетапна витримка в розчинах комплексообразователей: 1 етап - витримка в розчині фосфатів або трилону Б; 2 етап - витримка в розчині кислот.

  2. Отримане сировину може бути успішно використано для отримання провесной продукції (вологість 50%), що має хороші органолептичні показники.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Деньон Гнімабу Р. Вивчення екологічних характеристик раб оз. Нокуе в південній частині Республіки Бенін // Укр. Астрахан. держ. техн. ун-ту. - 2006. - № 6 (35). - Програми. - С. 100-104.

  2. ГОСТ 26927-86. Сировина і продукти харчові. Методи визначення ртуті.

  3. ГОСТ Р 51301-99. Інверсійно-вольтоамперометріческіе методи визначення вмісту токсичних елементів (свинець та кадмій).

  4. Загальна хімія. Біофізична хімія. Хімія біогенних елементів: Учеб. для вузів / Ю. А. Єршов, В. А. Попков, А. С. Берлянд і ін. / Под ред. Ю. А. Єршова. - 4-е изд. стер. - М .: Вища. шк., 2003. - 560 с.

  отримано 17.09.2006

  THE ANALYSIS OF AN OPPORTUNITY OF HEAVY METALS REMOVAL FROM MUSCULAR TISSUE OF FISH WITHOUT ITS DECOMPOSITION

  Degnon Gnimabou Rene, N. V. Dolganova

  Nowadays scientists of the state Benin fix significant increase of heavy metals contents, and especially supertoxic elements (Cd, Pb, Hg) in muscular tissue of fish living in the Gulf of Guinea and neighbouring lakes Nokue, Axeme and Toxo. The fish from these reservoirs is widely used in food, and that is why the problem of finding a way to extract heavy metals from the fish is very actual. As heavy metals are both in viscera and in muscular tissue, the fish is offered to be cut, and it is necessary to take out heavy metals from muscular tissue by means of two-stage soaking in complexing agent solutions: 1 stage - soaking in phosphate solution or Trilon B solution; 2 stage - soaking in acids solution. The received raw material can be successfully used for getting sun-dried production (humidity of 50%) that has high organoleptic parameters.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити