У СТАТТІ НАВЕДЕНІ результатів гістологічного І МОРФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТІЛА МАТКИ КОРІВ У віковому аспекті. ЗГІДНО РЕЗУЛЬТАТАМИ морфометричні ДОСЛІДЖЕНЬ МАКСИМАЛЬНІ РОЗМІРИ ТІЛА МАТКИ зафіксували У КОРІВ 1 готелі, а МІНІМАЛЬНІ У КОРІВ 2-3 І ВІКОМ ВІД 8 готелів. РОДА МАТКИ МАЮТЬ МАКСИМАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ У КОРІВ 6 готелів. Мінімальні розміри РОГОВ МАТКИ зафіксували У КОРІВ 8 готелю і ВІКОМ ВІД.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Мустафін Муафік Каметаевіч, Ячник Леонід Петрович, Канатбаев Серік Ганіевіч, Кенжегаліева Меруерт Біржановна


ANALYSIS OF MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE UTERUS BODY IN COWS IN AGE ASPECT

The article presents the results of histological and morphological studies of the body of the uterus of cows in the age aspect. According to the results of morphometric studies, the first-calf heifers were fixed as the cows that have the maximum size of the body of the uterus, and the cows that gave birth 2-3 or 8 times minimum size. The horns of the uterus have a maximum performance in the cows that gave birth 6 times. The minimum dimensions of the uterine horns were recorded among cows that gave birth 8 or more times.


Область наук:

 • Тваринництво і молочне справа

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Збірник наукових праць Краснодарського наукового центру по зоотехнії і ветеринарії


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ Морфофункціональна характеристика ТІЛА МАТКИ У КОРІВ В віковий аспект'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ Морфофункціональна характеристика ТІЛА МАТКИ У КОРІВ В віковий аспект»

  ?DOI: 10.34617 / fnk0-f754 УДК 619: 636.2: 618.51

  АНАЛІЗ Морфофункціональна характеристика ТІЛА МАТКИ У КОРІВ В віковий аспект ANALYSIS OF MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE UTERUS BODY IN COWS IN AGE ASPECT

  Мустафін Муафік Каметаевіч, 1 д-р вет. наук, Ячник Леонід Петрович, 1 магістр вет. наук 1 «Костанайська науково-дослідна ветеринарна станція» філія ТОВ «КазНІВІ» м Костанай, Республіка Казахстан,

  Канатбаев Серік Ганіевіч, 2 д-р біол. наук, Кенжегаліева Меруерт Біржановна, 2 магістр вет. наук 2Западно-Казахстанський інноваційно-технологічний університет, м Уральськ, Республіка Казахстан, Mustafin Muafik Kametaevich, 1 Dr. Vet. Sci., Yachnik Leonid Petrovich, 1Master of Vet. Sci.

  1 «Kostanay veterinary research station» of LLP «KazSRVI» Kostanay, Republic of Kazakhstan,

  Kanatbayev Serik Ganievich, 2 Dr. Biol. Sci., Kenzhegalieva Meruyert Birznanovna, 2 Master of Vet. Sci.

  2 West-Kazakhstan innovative-technological university, Uralsk, Republic of Kazakhstan.

  Анотація: у статті наведені результати гістологічних і морфологічних досліджень тіла матки корів у віковому аспекті. Згідно з результатами морфометричних досліджень максимальні розміри тіла матки зафіксовані у корів 1 отелення, а мінімальні - у корів 2-3 і старше 8 отелень. Рогу матки мають максимальні показники у корів 6 отелення. Мінімальні розміри рогів матки зафіксовані у корів 8 отелення і старше.

  Ключові слова: гістологія; морфологія; гіпофункція.

  Abstract: the article presents the results of histological and morphological studies of the body of the uterus of cows in the age aspect. According to the results of morphometric studies, the first-calf heifers were fixed as the cows that have the maximum size of the body of the uterus, and the cows that gave birth 2-3 or 8 times - minimum size. The horns of the uterus have a maximum performance in the cows that gave birth 6 times. The minimum dimensions of the uterine horns were recorded among cows that gave birth 8 or more times.

  Key words: histology; morphology; hypofunction.

  У зв'язку із зростанням вимог до економічної ефективності продуктивного тваринництва, виникає проблема визначення оптимальних термінів утримання та експлуатації великої рогатої худоби.

  Економічно важливим є показник тривалості продуктивного використання корів. Від продуктивного довголіття корів залежать розмір довічного надою, кількісний і якісний ріст стада, розмір капіталовкладень на його формування та ефективність їх використання [1, 3, 4]. Збільшення терміну продуктивного використання корів дає можливість вести розширене відтворення стада, проводити генетичне вдосконалення тварин, забезпечує більш високий рівень селекційної-племінної роботи (розведення по лініях і сімейств), скорочує матеріальні витрати на вирощування і формування основного стада, підвищує виробництво продукції, знижує її собівартість [2].

  Результати досліджень та їх обговорення. Як показали наші дослідження морфофункциональной характеристики тіла матки корів, відновна здатність тіла матки знаходиться на середньому рівні у корів різного віку. Але з плином життя підвищується товщина слизового і підслизового шару. Це говорить про поступове зниження ригідності матки. М'язовий шар тіла матки, так само, піддається потовщення, за рахунок збільшення товщини клітин. Мінімальна товщина стінки матки спостерігалася у корів у віці 4-5 отелень, а після

  відбувалося поступове збільшення товщини стінки матки у всіх шарах.

  Функціональна активність залозистого шару стінки тіла матки корів мінлива протягом усього життя. Відповідно до проведених досліджень, максимальний показник функціональної активності залозистого шару матки був відзначений в групі корів 1 отелення. Він перевищує середнє значення по стаду на 10%, і становить 0,5023. Мінімальне значення функціональної активності залозистого шару було відзначено у корів 2-3 отелення, що нижче середнього значення по стаду на 13%, і становить 0,3960. Далі відбувся помітний стрибок Япо у корів 4-5 отелення на 21% (0,4917). А потім, у корів 6 отелення, відбувається зниження функціональної активності екзокриноцитів тіла матки до 0,4516, що нижче середнього значення по стаду на 1%, і утримується приблизно на цьому рівні до 8 отелення і старше.

  Таким чином, найнижчий рівень функціональної активності екзокриноцитів тіла матки спостерігається у корів 2-3 отелення. А найвищий рівень функціональної активності екзокриноцитів тіла матки спостерігається у корів 1 і 4-5 отелень.

  Морфофункціональна характеристика покривного епітелію тіла матки так само, мінлива протягом усього продуктивного життя корів. Так само, як і в залозистому шарі, до покривного епітелію максимальний пік функціональної активності відзначений у корів 1 отелення, і становить 0,4818. Що на 11% вище середнього значення по стаду. Але потім відбувається різке зниження функціональної активності, і у корів 4-5 отелення відзначається мінімальна функціональна активність покривного епітелію. Даний показник нижче середнього по стаду на 11%, і становить 0,3833. Другий пік функціональної активності припадає на корів 7 отелення, і становить 0,4659. Це вище середнього по стаду на 8%.

  Згідно цитометричного дослідженням залозистогоепітелію рогів матки, найбільш активні залози лівого роги матки представлені у корів 4-5 отелень. Залози лівого і правого рогів матки виявляють мінімальну активність у корів 1 отелення. Максимальні розміри залоз правого роги матки, відповідають лівому рогу, тільки за показниками внутрішнього

  діаметра залоз і висоті екзокриноцитів, вони відзначені у корів 4-5 отелення. Відмінністю від лівого роги, є виявлення максимального діаметра залоз у корів 8 отелення і старше.

  Так само слід зазначити особливість вікових змін зовнішнього діаметра залоз на відміну від інших цитометрия-чеських параметрів залоз. Показники внутрішнього діаметра залоз і висоти екзокриноцитів після піку максимуму у корів 4-5 отелення мають різке падіння значень і подальше утримання приблизно на одному рівні з 6 отелення і старше. Така ж картина вікової динаміки змін, спостерігається і в лівому розі, за всіма параметрами залоз. Показники зовнішнього діаметра залоз правого роги матки, навпаки, мають у корів 2-3 отелення невеликий пік активності. Потім відбувається падіння значення зовнішнього діаметра залоз у корів 6 отелення і подальше зростання показника до максимального значення у корів 8 отелення і старше.

  Максимальна функціональна активність залозистого шару лівого роги матки відмічена у корів 4-5 отелення. Даний показник перевищує середнє значення Япо по стаду на 16% і становить 0,5430. Мінімальна функціональна активність відзначена у корів 6 отелення і становить 0,3676. Це нижче середнього значення функціональної активності залозистого шару лівого роги матки по стаду на 21%.

  У правом розі функціональна активність залозистого шару має протилежну картину вікових змін. Максимальне значення функціональної активності залозистого шару склало 0,5294, що вище середнього показника по стаду на 17%. Даний пік активності був відзначений у корів 6 отелення. Пік мінімальної функціональної активності, зазначений у корів 2-3 отелення, склав 0,3931, що на 13% нижче середнього значення по стаду.

  Функціональна активність покривного епітелію лівого роги матки, на відміну від залозистого шару, має максимальне значенням у корів 6 отелення, і становить 0,5140. Це на 15% вище середнього значення по стаду. Мінімальне значення Япо лівого роги матки було зафіксовано у корів 1 отелення. Воно нижче середнього по стаду на 22%, і склало 0,3503. Функціональна активність покривного шару правого роги матки має

  прямо протилежну, практично схожу, вікову динаміку змін з лівим рогом матки. Покривний епітелій правого роги матки максимальне значення функціональної активності має у корів 4-5 отелення, а мінімальне значення - у корів старше 8 отелення. Воно склало відповідно 0,5097 (111%) і 0,3765 (82%).

  Висновки. Виходячи з вище сказаного, ми прийшли до висновку, що функціональна активність репродуктивних органів корів зберігається на досить високому рівні протягом усього життя.

  Найбільш раціонально використовувати корів з 4 до 6 отелення. В даний період виявляються найбільш високі показники відтворювальної здатності.

  Найбільш висока функціональна активність залозистого і покривного епітелію рогів матки відмічена у більш молодих корів.

  Після 4-5 отелення відбувається зміна функціональної активності в рогах матки, тобто активність лівого роги знижується, а правого навпаки підвищується.

  Після 7 отелення відбувається зворотна зміна функціональної активності рогів матки.

  Список літератури

  1. Батанов, С. Вплив походження корів на тривалість господарського використання / С. Батанов, Г. Бе-резкіна, Е. Шкарупа // Молочне і м'ясне скотарство. - 2012. - № 3. - С. 19-21.

  2. Хасанова, М.А. Вплив гіпофункції яєчників на функціональну активність ендометрія корів / М.А. Хасанова, А.А. Тегза, Н. Баімбетова // Багатопрофільний науковий журнал «3i» - інтелект, ідея, інновації. Костанай. - 2018.- № 2-С. 30-33.

  3. Khassanova, M. А. Analysis of morphofunctional characteristics of uterine horns in ovarian sclerosis / M. А. Khassanova, A. Tegza, I. Tegza, A. Aniuliene, M. Mustafin // Biology and Medicine. - 2015. - № 5. - Р. 2-6.

  4. Venjakob, P.L. Association of postpartum hypocalcemia with early-lactation milk yield, reproductive performance, and culling in dairy cows / P.L. Venjakob, L. Pieper, W. Heuwieser, S. Borchardt // Journal of Dairy Science - Volume 101, Issue 10 - 2018 - Pages 9396-9405.

  DOI: 10.34617 / pfh5-g375 УДК 619: 616.995.1: 636.4

  Гельминтофауна ДОМАШНІХ СВИНЕЙ МІСТА-КУРОРТУ СОЧІ HELMINTH FAUNA OF DOMESTIC PIGS IN SOCHI RESORT CITY

  Овсепьян Ваган Акопович, канд. с.-г. наук

  Ветеринарна клініка «Доктор Ваган», м Сочі,

  російська Федерація,

  Ovsepian Vagan Akopovich, Ph.D. Agr. Sci.,

  Veterinary clinic «Doctor Vagan», Sochi, Russian Federation

  Анотація: у статті наводяться дані по поширенню гельмінтозів домашніх свиней в Сочі.

  Ключові слова: трихінельоз; аскаридоз; езофагостомоз; метастронгілёз; стронгилоидоз.

  Abstract: the paper studies data on the spread of helminthosis of domestic pigs in Sochi.

  Key words: trichinellosis; ascaridosis; oesophagostomosis; metastrongylosis; strongyloidosis.

  Заборона на утримання і розведення свиней у сільській місцевості міста-курорту Сочі через «спалахів» африканської чуми свиней (АЧС) завдав непоправної шкоди свинарству приватного сектора.

  Масове знищення свиней призвело до непоправних фінансових втрат особистих підсобних господарств і, як наслідок, догляду приватного свинарства на нелегальне становище, в «підпіллі». Наприклад, тільки в Адлерському районі міста-


  Ключові слова: ГІСТОЛОГІЯ /МОРФОЛОГІЯ /гіпофункція /HISTOLOGY /MORPHOLOGY /HYPOFUNCTION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити