Область наук:
 • екологічні біотехнології
 • Рік видавництва: 2007
  Журнал: Гірський інформаційно-аналітичний бюлетень (науково-технічний журнал)
  Наукова стаття на тему 'Аналіз методів еколого-геохімічної оцінки промислової зони гірської Осетії'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз методів еколого-геохімічної оцінки промислової зони гірської Осетії»

  ?--------------------------------- © І.Д. Алборов, Ф.Г. Тсдссва,

  М.З. Мадасва, С.А. Суншсв, 2007

  УДК 550.4: 574.4

  І.Д. Алборов, Ф.Г. Тедеєва, М.З. Мадаєва,

  С.А. Суншев

  АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЕКОЛОГО-геохімічні ОЦІНКИ ПРОМИСЛОВОЇ ЗОНИ

  ГІРСЬКОЇ ОСЕТІЇ

  Геохімічні роботи в межах гірської Осетії почалися в 40-х роках на ізольованих дрібних ділянках, спеціалізовані еколого-геохімічні роботи стали проводитися лише останнім часом. Еколого-геохімічна оцінка всієї території по потокам і вторинним ореолом розсіювання масштабу 1: 200000 проведена партіями ЦОМ-ГЕ ІМГРЕ Міністерства геології СРСР в 1986-1988 рр. [1]. Починаючи з 1989 р геохимической партією Се-веро-Осетинської геологорозвідувальної експедиції «Севкавказгеологія» в гірській Осетії була проведена суцільна літохіміческіх зйомка по потокам розсіювання масштабу 1: 50000 [2], дані якої можуть бути використані при екологічних дослідженнях.

  Майданні еколого-геохімічне випробування території міста Владикавказа раніше виконувалася двічі [3.4], а оцінка еколого-геохімічного обстановки в районі діяльності Садонского свинцево-цинкового комбінату [3] один раз. У всіх випадках зйомки були виконані в масштабі 1: 25000 по мережі (250 х 250м) в межах міста Владикавказ і в масштабі 1: 100000 (по мережі 1 х 1 км) - на прилеглій території. Проби ґрунту в місті відбиралися методом «конверта»

  Ссмінар № 10

  з майданчиків розміром 10 х 10 м, шляхом відбору з глибини 5-1 см і об'єднання п'яти приватних проб. Проби аналізувалися в лабораторії «Севосгео-логоразведка» напівкількісним спектральним методом на утримання 37 хімічних елементів. Для обробки цифрової інформації про результати майданного випробування грунтів використовувалися ПЕОМ IBM, система управління базою даних (СКБД) Fox Profor Windows v 2,6 і картографічна система Surfer (Surface Mapping System) for Windows v.5.01., Statistica for Windows v. 4.3. Був також використаний електронний варіант топографічної карти м Владикавказа, на основі якого здійснювалася робота СУБД.

  З усього переліку 37 хімічних елементів в базу даних внесено тільки 20 (див. Табл.) Відбраковані елементи, аналіз для яких володіє недостатньою чутливістю, за винятком елементів першого класу небезпеки (ртуть, миш'як, кадмій) і важливих індикаторних елементів (срібло, вольфрам) , - всі перераховані п'ять елементів також внесені в базу даних. Для обраного переліку проб був підготовлений і внесений в базу даних інформаційний масив, що включає географічні координати місць

  елементів (n x 10 3%) в грунтах р Владикавказа

  № п / п Назва хімічного елемента Клас опасно- сти Фонова концентрація мінімально- аномальна концентрація Концентрації, прийняті при необнаружено-ванні елемента в пробі

  1 2 3 4 5 6

  1. Свинець I 7,0 15,0 1,0

  2. Цинк I 14,0 15,0 2,0

  3. Кадмій I 0,04 0,1 0,04

  4. Миш'як I 3,0 7,0 3,0

  5. Ртуть I 0,0005 0,01 0,0005

  6. Мідь II 6,7 20,0 5,0

  7. Нікель II 3,0 5,0 2,0

  8. Кобальт II 2,0 4,0 0,3

  9. Молібден II 0,2 0,3 0,05

  10. Хром II 9,0 12,0 1,0

  11. Вольфрам III 0,2 0,5 0,2

  12. Ванадій III 10,0 15,0 3,0

  13. Марганець III 70,0 100,0 30,0

  14. Стронцій III 8,0 20,0 8,0

  15. Барій 27,0 60,0 15,0

  16. Срібло 0,01 0,03 0,01

  17. Берилій 0,4 1,0 0,2

  18. Олово 0,6 1,0 0,3

  19. Титан 350 450 150,0

  20. Цирконій 6,0 15,0 3,0

  відбору проб, результати їх напів-кількісного спектрального та кількісного хімічного аналізу, основні статистичні параметри фонового розподілу елементів.

  Побудова карт поширення хімічних елементів в грунтах р Владикавказі здійснювалося методом ізоконцентраціі в чотирьох інтервалах, обраних по гістограмі, побудованим за допомогою програми Statistica for Windows. Для відображення інтегрального рівня забруднення грунтів в кожній пробі за допомогою СУБД визначався відомий показник забруднення Zc за формулою:

  Zc = ± Kci - (n -1),

  i = 1

  де Кс! - коефіцієнт концентрації,

  рівний с. / Сф; с! - зміст Ьго

  елемента в пробі ґрунту, мг / кг; сф -

  фонове зміст Ьго елемента в грунті; п - число елементів.

  Для розрахунку показника 2с були використані дані по всіх елементах, за винятком ртуті, тому що цей елемент через найнижчого значення фону і поганий чутливості аналізу викликав неприйнятно великі ті, хто підбурює коливання величини показника.

  Авторами для всіх встановлених зон надзвичайно небезпечного, небезпечного і помірно небезпечного забруднення грунтів за допомогою СУБД обчислювалися площі і середні значення концентрації

  елементів, коефіцієнти і концентрації.

  Для віднесення розташованих на проммайданчиках підприємств забруднених грунтів до категорії токсичних відходів з визначенням класу їх небезпеки. Це завдання вирішується на основі діючих з 2000 р «Вказівок Мінприроди РФ і Госкомсан-епіднагляду РФ про порядок визначення класу небезпеки відходів». Відповідно до цієї методики визначається перелік хімічних елементів, що утворюють в межах промп-лощадка аномально високі концентрації. Потім визначалася баль-ність кожного елемента в даній системі за формулою

  X, = Р, / п +1 (1)

  де Х! - середньозважений відносний показник оцінки 1-го елемента; Р! - сумарна кількість

  балів 1-го елемента за всіма показниками; п - кількість показників, застосованих до 1-му елементу.

  Наведений відносний показник забруднення визначається за формулою:

  г, = V • X, / 3- У3 (2)

  Далі за графіком знаходимо уніфікований норматив екологічної безпеки 1-ого елемента №

  Індекс небезпеки (К) кожного елемента визначається за формулою:

  До ,. = С, / (3)

  де С - концентрація 1-ого елемента в грунті, мг / кг.

  Сума індексів небезпеки всіх хімічних елементів (К) дозволяє в підсумку визначити клас небезпеки грунтів:

  I клас небезпеки 10в < До < 104

  II клас небезпеки 104 < До < 103

  III клас небезпеки 103 < До < 102

  IV клас небезпеки 102 < До < 10

  V безпечні 10 < До < 1

  Для оцінки інтегрального забруднення в ґрунтах використаний сумарний показник забруднення г с, розподіл якого на території показаний на малюнку, стор. 70 Трощак.

  Аналіз розподілу елементів різного класу небезпеки в освіті Владикавказа техногенного ореолу показав, що елементи I класу небезпеки утворюють зону надзвичайно небезпечного забруднення 33,5%, зону помірно небезпечного забруднення - 48%. Частка елементів II класу небезпеки склала відповідно 4,0%, 10,5%, 14,2%.

  Таким чином, встановлено, що промислові підприємства м Владикавказа, перш за все, заводи «Електроцинк» і «Переможе», зумовлюють забруднення грунтів і грунтів, зони аерації важкими металами, які мають максимальне значення в місті і поступово знижується в радіусі 10-12 км до мінімальноаномальних рівнів.

  В межах м Владикавказа ореол забруднення важкими металами має грубо изометрическую форму і чітко деформований. За вмістом важких металів контур рівня «небезпечного» сумарного забруднення охоплює площу 70 км2, «високонебезпечними» 15 км2 і дуже високо і «надзвичайно небезпечного» - 1 км2. в межах контуру «високо і небезпечного» забруднення поряд з промисловими підприємствами 5 км2 займають густо населені житлові масиви.

  1. Тимошкин Г.А. та ін. Звіт по еко-лого-геохімічної оцінці стану навколишнього середовища санаторно-курортних зон Північного Кавказу. Том ПР-132. Фонди, с. Н. Бірагзанг, СО АРСР, 1988. Довідник по геохімічним пошуків корисних копалин. Під редакцією А.П. Соловйова. -М .: Недра, 1990. - 335 с.

  2. Токарев І.В., Тимошкин Г.А. Еко-лого-геохімічна оцінка впливу геологорозвідувальних робіт на навколишнє середовище. - звіт по виробничим робіт ПР-128 за 1982-1985 рр. Фонди ЦГЕ ІМ-ДРЕ, с. Н. Бірагзанг, 1985.

  3. Трошак Л.А., Трошак С.А. Звіт про результати проведення геоекологічної

  Зс'емкі масштабу 1: 200000 території республіки Північна Осетія-Аланія за 1991-1999 рр. (1 етап). Владикавказ, СО-ГЕП «Севосгеоеко». 2000.

  4. Сканет А.М., Трошак Л.А., Трошак С.А. та ін. Звіт по темі «Стан забруднення геоекологічної середовища на території м Владикавказа важкими металами». Фонди СОГРЕ, Владикавказ, 1992.

  5. Семенов Ю.М., Литвиненко Ю.С. Оцінка еколого-геохімічної обстановки в районі діяльності Садонского свинцево-цинкового комбінату. Звіт за договором № 223 за 1990-1991 рр. М. 1991. 56 с. S3E

  - Коротко про авторів

  Алборов І.Д. - доктор технічних наук, професор, академік МАНЕБ, Тедеєва Ф.Г. - кандидат технічних наук,

  Мадаєва М.З. - інженер,

  Суншев С.А. - інженер,

  Північно-Кавказький гірничо-металургійний інститут (Г осударственного технологічний університет).

  ТЕКУЩАЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРО захистив дисертацію з ГІРСЬКОМУ СПРАВІ ТА СУМІЖНИХ ПИТАНЬ Д І З З Е Р 1 ації

  Автор Назва роботи Спеціальність Вчений ступінь

  КАЗАХСЬКИЙ національний технічний університет ім. Каниш Сатпаєва

  РАТОВ Боранбай Товбасаровіч Розробка техніко-технологічних засобів гідровібраціонного освоєння водоносні пластів 25.00.14 к.т.н..


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити