У статті розкриваються основні презентаційні практики зацікавлених груп на рівні Північно-Кавказького регіону. Формулюються загальні та специфічні принципи дії механізмів презентації етнополітичних інтересів в світі політики, визначається їх ефективність в залежності від різних факторів.

Анотація наукової статті по політологічних наук, автор наукової роботи - Джантеева Джульєта Солтановна


The article exposes basic significant practices of motivated groups in the North Caucasus region. Common and specific principles of action of presentation of ethnopolitical interests in world of politics are formulated; their efficiency, depending on various factors, is defined.


Область наук:

 • політологічні науки

 • Рік видавництва: 2010


  Журнал: влада


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ПРЕЗЕНТАЦІЇ етнополітичних ІНТЕРЕСІВ (регіональний аспект)'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ПРЕЗЕНТАЦІЇ етнополітичних ІНТЕРЕСІВ (регіональний аспект)»

  ?Джульєта ДЖАНТЕЕВА

  АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

  етнополітичних інтересів

  (Регіональний аспект)

  У статті розкриваються основні презентаційні практики зацікавлених груп на рівні Північно-Кавказького регіону. Формулюються загальні та специфічні принципи дії механізмів презентації етнополітичних інтересів в світі політики, визначається їх ефективність в залежності від різних факторів.

  The article exposes basic significant practices of motivated groups in the North Caucasus region. Common and specific principles of mechanism of presentation of ethnopolitical interests in the world of politics are formulated; their efficiency, depending on various factors, is defined.

  Ключові слова:

  презентація, етнополітичні інтереси, етнополітична комунікація; presentation, ethno-political interests, ethno-

  В умовах триваючої в Північно-Кавказькому регіоні політизації етнічності і ускладнення етнополітичних комунікацій все більшої актуальності набувають механізми презентації етнополітичних інтересів зацікавленими групами в просторі влади мультикультурного соціуму.

  Спочатку уточнимо, що «механізми презентації» - це організовані системи, що сприяють формуванню публічних уявлень про політичні інтереси етносів, які лобіюються зацікавленими групами. За класифікацією зацікавлених груп, етнічні групи, що виступають в нашому дослідженні в такій якості, відносяться до розряду «общинних». За Ж. Блондель, члени «общинної групи» пов'язані між собою в першу чергу приналежністю до товариства, а вже потім своїми думками і прагненнями. У північнокавказькому традиціоналістської суспільстві відносини в громаді розгалужені і всеохоплюючі. Близькими до «общинної групи» виступають групи «за звичаєм», також діючі на Північному Кавказі. Ці групи можуть і не переслідувати корисливих цілей, просто домагаючись дотримання прийнятих звичаїв або відмови від них.

  Механізми презентації етнополітичних інтересів являють собою систему, що дозволяє усвідомити їх на етнічному та національному (державному) рівні, розробити етнополі-тичну стратегію в області їх забезпечення і перетворити її в скоординовану діяльність всіх зацікавлених груп всередині етносу. Даний механізм - це сукупність зазначених структур і певних процесів прийняття та реалізації рішень, пов'язаних з усвідомленням, виявленням і презентацією етнополітичних інтересів. Механізми презентації етнополі-тичних інтересів є поєднанням і складне переплетення елементів етнополітичної культури, етнополіті-чеського свідомості, масових інформаційно-комунікаційних систем (по А.І. Соловйову), локальних етнокультурних систем (по І.І. Дьяченко) і етнічних комунікативних просторів (по А.В. Рязанову). Дані механізми включають різні типи політичної комунікації: вербальні та невербальні; висхідні, низхідні і горизонтальні; формальні і неформальні і т.д. Комунікаторами, які здійснюють презентацію етнополітичних інтересів публіці, виступають в більшості

  political communication.

  ДЖАНТЕЕВА Джульєта Солтановна - докторант СПбГУ; провідний науковий співробітник відділу соціально-політичних проблем, доцент Інституту гуманітаріьа досліджень при Уряді КЧР с1ікаШееуа2312 @ yanex.ru

  випадків лідери зацікавлених груп. Якщо мова йде про «общинних групах», то це можуть бути лідери етнодвіженій або етнокультурних автономій, а у випадках «груп за звичаєм», наприклад, керівники Координаційного центру мусульман Північного Кавказу, духовних управлінь мусульман суб'єктів Північного Кавказу і т.п. Всі вони беруть на себе обов'язок по легітимації проблеми, але разом з тим вони несуть відповідальність за наслідки мобілізації етнічності.

  Принципове значення мають і умови функціонування механізмів презентації. Сьогодні вони полягають в подальшому удосконаленні політичної системи країни в контексті консервативної модернізації, а також створення ПКФО. Окреслені механізми повинні відповідати наступним вимогам: по-перше, включати усвідомлені і реальні політичні інтереси і варіанти їх задоволення; по-друге, враховувати специфіку етнополітичних комунікацій, які виступають в якості умови, форми вираження і змісту презентації етнополітичних інтересів; по-третє, включати матеріальну структуру; по-четверте, враховувати політичні інтереси всіх зацікавлених груп, грунтуючись на етноценозе і комунікативних принципах. За відповідності цим вимогам зазначені механізми придбають високу якісну визначеність.

  Наскільки відповідають позначеним нами вимогам чинних в регіоні механізми презентації? Які чинники впливають на їх ефективність? Спробуємо відповісти на ці питання, але перш за все зазначимо, що головною умовою будь-якої комунікації є орієнтація на адресата. Тому дії зазначених механізмів спрямовані на владу і широку громадськість. У мультикультурному середовищі Північного Кавказу необхідність використання в різних пропорціях всіх зазначених способів політичної комунікації абсолютно очевидно. Разом з тим комунікації в просторі влади постійно відтворюють ситуації, що вимагають від акторів вибору тих чи інших каналів / способів трансляції, а також презентації політичних інтересів. Цей вибір зумовлений також ресурсними можливостями і може здійснюватися лише між каналами / спо-

  собамі трансляції, формами вираження або смисловим навантаженням. Інші елементи означеного механізму залишаються під впливом етнокультурних чинників. Опиняючись в ситуації вибору, етнополітичні групи усвідомлено використовують канали інформації, моделі і смисли, які не тільки вписуються в традиційні для північнокавказького соціуму механізми презентації етно-політичних інтересів (місцеві ЗМІ і телебачення), а й затребувані політичною елітою в процесі політичної комунікації.

  Зрозуміло, що способи їх публічного політичного дискурсу не обмежуються використанням традиційних засобів спілкування. Підвищення уваги керівної ланки до використання інформаційних технологій в діалозі з суспільством обумовлює розширення присутності в кіберпросторі зацікавлених груп, проте говорити про виникнення «електронної демократії», яка дозволила б всім доводити свої інтереси до відома влади швидше, ніж будь-коли раніше, не варто. Сьогодні ми змушені констатувати відсутність в Інтернеті політичних ресурсів зацікавлених груп. У цій ситуації вони часто використовують послуги різних мережевих видань. З огляду на можливу відсутність таких ресурсів в межах окремого суб'єкта, зацікавлені групи звертаються до видань, зареєстрованим поза цих територій. Наприклад, в Карачаєво-Черкесії з п'яти державних газет лише дві національні мають мережеві версії. В умовах відсутності місцевих е-ЗМІ та інших політичних ресурсів зацікавлені групи КЧР використовують інші інтернет-сайти для репрезентації своїх інтересів. Як правило, ці ресурси концентруються в руках соціально привілейованих верств населення, які виявляють велику політичну активність. Цей висновок підтверджений дослідженнями, проведеними С. Вербою, Н. Наймання і Дж. Кімом. Вони показали високий рівень позитивної кореляції між індексом соціального статусу і рівнем участі. На Північному Кавказі лідери зацікавлених груп в переважній більшості є вихідцями із забезпечених категорій суспільства, що складають меншість. Тому

  механізми презентації етнополіті-чеських інтересів відображають наявність етностатусних політичних проблем. Стосовно до Інтернету ми можемо говорити про наявність цифрової нерівності, що виражається не тільки у відсутності доступу в Інтернет, а й присутності в ньому.

  В умовах триваючого соціального і цифрової нерівності в регіоні актуалізуються «нетрадиційні» види політичної комунікації зацікавлених груп. Це так звані «прямі дії»: захоплення громадських будівель, політичні страйки, сільські сходи та інші види політичного насильства. В регіоні широкого поширення набули і традиційні види - мітинги, форуми, зборів і т.д. У спробі обґрунтувати їх перевага в порівнянні з іншими формами політичної комунікації ми стикаємося з використанням мобілізації етнічності на основі характерної для північнокавказьких етносів общинності (клановості), близькості територіально-контактної етнічної зони, поширення культури лектоніческого типу, які можна об'єднати і виділити як традиційні елементи етно -культури.

  «Масовізація» презентації в даному випадку пояснюється і значущістю проблеми для макроетніческой спільності, і прагненням привернути максимальну увагу до неї влади і громадськості. До владних структур зацікавлена ​​група найчастіше апелює для вирішення етностатусних проблем, дотримання виборчих процедур, врегулювання територіальних суперечок, збереження або скасування звичаїв (наприклад, дорогих поминальних процедур).

  Як правило, етностатусние питання в суб'єктах Північного Кавказу піднімають зацікавлені групи, представлені в меншості (наприклад, абазини, ногайці і черкеси вКарачаево-Черкесії). Їх презентаційні практики свідчать не тільки про комунікативні, а й конфліктних формах номінації політичних проблем, що також обумовлено етнокультурою північнокавказьких етносів. Досить згадати методи презентації політичних інтересів абазини, які вимагали освіти району, з використанням дій некерованою

  натовпу, що увірвалася в будівлю Будинку уряду КЧР.

  Прояв слідів традиційної військової культури в світі політики свідчить про те, що «традиційна войовничість горців багато в чому зберігається до цих пір» 1. Але не войовничі елементи механізму презентації політичних проблем забезпечують успіх. Визначальну роль у вирішенні питань відіграє сукупність всіх дій. Існуюча соціальна стратифікація, етнокультурні відмінності, демографічні показники та неоднорідність політичних структур виступають бар'єрами на шляху до завоювання політичної влади етнічною меншиною. Можлива наявність і інших перешкод, що виникають уже в процесі формування команд управлінців призначенцями з Москви. У випадках незгоди з кадровими призначеннями зацікавлені групи використовують усталені механізми презентації своїх позицій з цих питань. Серед форм презентації етнополітичних інтересів у публічній сфері влади виділяються масові акції протесту (мітинги, форуми і т.п.), з'їзди місцевих народів, що супроводжуються інформаційними атаками на владу з метою примусити її до прийняття етнічно спроектованого політичного рішення. При цьому в механізм презентації інтересів включають ЗМІ. Як зазначає Г.В. Голосів, «навіть найвужча ... група може чинити серйозний вплив на процес прийняття рішень, якщо у неї з'явиться" своя "людина, скажімо, на телебаченні» 2. Не буде перебільшенням сказати, що на Кавказі проблем зі «своїми» людьми практично немає ніде в силу стійкості етнічних і кланових зв'язків.

  «Секрет» сили деяких зацікавлених груп полягає в тому, що вони мобілізують етнічно ідентичні спільноти з інших суб'єктів ПКФО для презентації етнополітичних інтересів, тому що всередині одного суб'єкта зазначена група не може вплинути на макроетніческую групу в силу маю-

  1 ханах Р. А. Традиційна культура Північного Кавказу: виклики часу (соціально-філософський аналіз). - Ростов н / Д, 2001, с. 41.

  2 Голосів Г.В. Порівняльна політологія: підручник. - Новосибірськ: Изд-во НГУ, 1994, с. 97.

  щихся розбіжностей з питань розподілу політичної влади. Як джерела впливу зацікавлених груп виділяються не тільки політичні ресурси, а й фінансові. Підкуп бюрократів, законодавців, журналістів, експертів - найбільш поширені шляхи підвищення ефективності механізмів презентації. Особливий випадок - використання негативної етнічної та історичної пам'яті.

  Медіа-влада припускає широку презентацію етнополітичних проблем, за допомогою яких можливо маніпулювання громадською і етнополіті-ного свідомістю. Якщо ми звернемося до місцевої преси, то виявимо, що в ній етнополітичні проблеми в основному оформлені у вигляді розгорнутих статей, нарисів, інтерв'ю та експертних думок, в яких розкриваються їх історико-культурні та правові підстави. Телебачення в деякому сенсі обмежує можливості етнічних груп транслювати телеглядачам свої послання, що пояснюється дорожнечею телеефіру або існуючої програмою, в яку неможливо вписати етнічно спроектовану інформацію. На цьому тлі доступним засобом поширення інформації в традиціоналістської північнокавказькому суспільстві залишаються малі форми друку, в т.ч. листівки. Але небезпека їх використання полягає в тому, що листівки і малотиражні га-

  зети (до 1 000 прим.), що не підпадає під законодавство про ЗМІ, можуть містити заклики і гасла екстремістської спрямованості.

  Таким чином, сучасність дає багатий матеріал для вивчення досвіду уявлення зацікавленими групами етнополітичних інтересів, викликаних кризовими явищами в сфері політики. Ефективність позначених механізмів залежить від легітимності зацікавленої групи, її здатності аргументувати актуальність етнічної проблеми, від форм і методів її презентації, що поєднують елементи традиції та сучасності. Опис і аналіз механізмів презентації цих інтересів дають уявлення про нерівні можливості груп, внаслідок чого вони не можуть відобразити в повній мірі весь комплекс актуальних етнополітичних проблем, виділяючи лише презентовані. Вони не завжди впливають на ступінь уваги влади до презентованих інтересам, тому що її реакція вибіркова і пропорційна активності групи. Аналіз механізмів презентації етнополітичних інтересів показує, що в прагненні уявити етнополітичні питання комунікатори не надають значення якості інформації. Проте етнокультурні підстави даних механізмів на Північному Кавказі слід розглядати як фактор забезпечення успіху в контексті соціокультурного середовища регіону.


  Ключові слова: ПРЕЗЕНТАЦІЯ /етнополітичних ІНТЕРЕС /етнополітичних КОММУНИКАЦИЯ /PRESENTATION /ETHNO-POLITICAL INTEREST /ETHNO-POLITICAL COMMUNICATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити