Метою статті є виявлення залежності між ставками корпоративного оподаткування і податку на доходи фізичних осіб і темпами розвитку економіки. Наявність відкритого фінансового ринку в умовах глобалізації накладає свій відбиток на формування векторів податкових систем країн. Так, оптимальне корпоративне оподаткування створює конкурентоспроможний і інвестиційно привабливий клімат, сприяючи залученню іноземних інвестицій та розміщення виробництв. Проведене дослідження дозволило встановити відсутність прямого зв'язку між ставками оподаткування та економічним зростанням. При цьому виявлено лінійну взаємозв'язок між ставками податків і податковим навантаженням. Виходячи з математичного виразу, слід, що підвищення податку на доходи фізичних осіб сприяє зростанню податкового навантаження, а підвищення корпоративного податку її зниження. проведений кластерний аналіз корпоративного оподаткування і податку на доходи фізичних осіб в країнах Європи дозволив обґрунтувати детермінанти успішного економічного розвитку, які полягають у формуванні вектора податкової політики в аспекті помірного оподаткування фізичних осіб і потреби в низькому оподаткування прибутку корпорацій.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Тельнова Анна Володимирівна


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: проблеми економіки

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНОГО ОПОДАТКУВАННЯ І ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНОГО ОПОДАТКУВАННЯ І ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ»

  ?УДК 330.5: 336.2

  аналіз корпоративного оподаткування та податку на доходи фізичних осіб в країнах європи

  ® 2017 Тельнова А. в.

  УДК 330.5: 336.2

  Тельнова А. В.

  Аналіз корпоративного оподаткування та податку на доходи фізичних осіб в країнах Європи

  Метою статті є виявлення залежності між ставками корпоративного оподаткування та податку на доходи фізичних осіб та темпами розвитку економіки. Наявність відкритого фінансового ринку в умовах глобалізації накладає свій відбиток на формування векторів податкових систем країн. Так, оптимальне корпоративне оподаткування створює конкурентоспроможний і інвестиційно привабливий клімат, сприяючи залученню іноземних інвестицій та розміщення виробництв. Проведене дослідження дозволило встановити відсутність прямого зв'язку між ставками оподаткування та економічним зростанням. При цьому виявлено лінійну взаємозв'язок між ставками податків і податковим навантаженням. Виходячи з математичного виразу, слід, що підвищення податку на доходи фізичних осіб сприяє зростанню податкового навантаження, а підвищення корпоративного податку - її зниження. Проведений кластерний аналіз корпоративного оподаткування та податку на доходи фізичних осіб в країнах Європи дозволив обґрунтувати детермінанти успішного економічного розвитку, які полягають у формуванні вектора податкової політики в аспекті помірного оподаткування фізичних осіб і потреби в низькому оподаткування прибутку корпорацій.

  Ключові слова: аналіз, корпоративне оподаткування, податок на доходи фізичних осіб, економічне зростання, податкова система. Рис .: 3. Табл .: 1. Формул: 1. Бібл .: 8.

  Тельнова Анна Володимирівна - доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Донбаська державна машинобудівна академія (вул. Академічна, 12, м Краматорськ, Донецька обл., 84313, Україна) E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  УДК 330.5: 336.2

  Тельнова Г. В. аналiз корпоративного оподаткування та податку на доходи фiзичних ЗАБ у кранах бвропі

  Метою статтi е Виявлення залежностi м: ж ставками корпоративного оподаткування та податку на доходи фiзичних ЗАБ i темпами розвитку економкі. Наявшсть в'дкрітого ф'шансового Сайти Вся в умо-вах глобал'ваці Якуб Накладал СВШ в'дбіток на формирование вектор'в по-датковіх систем кран. Так, оптимальні корпоративне оподаткування створюе конкурентоспроможній i швестіцшно Привабливий клмат, спріяючі Залучення шоземніх нвестиц та розмщенню виробництв. Проведення дослдження дозволило Встановити тдсут-тсть прямого зв'язку мiж ставками оподаткування та економiчний зростанням. При цьомувіявленол'тшній взаемозв'язокмiжставкамі податмв i податковим НАВАНТАЖЕННЯ. З математичного вирази ві-плівае, что пiдвищення податку на доходи фiзичних ЗАБ спріяе зрос-танню податкового НАВАНТАЖЕННЯ, а пiдвищення корпоративного податку - !! зниженя. Проведень Кластерний аналз корпоративного оподаткування та податку на доходи фiзичних ЗАБ у кранах бвропі дозволить об (рунтуваті детерм'шанті успшного економ'много розвитку, як! Полягають у формувант вектора податково! Полтіка в аспект '> помiрного оподаткування фiзичних ЗАБ i спожи в низьких оподаткування прибутку корпорацій.

  Ключов'1 слова: анал'в, корпоративне оподаткування, податок на доходи фiзичних ЗАБ, економiчний зростання, податкова система. Рис .: 3. Табл .: 1. Формул: 1. Б'бл .: 8.

  Тельнова Ганна Володими ^ вна - доктор економiчний наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Донбаська державна машінобу-дiвна академiя (вул. Академiчна, 12, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313, Украна)

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Негативний вплив податкового навантаження на економічне зростання сприймається в науковому світі як прихована вартість або «чисті витрати» оподаткування в розрізі окремих-

  UDC 330.5: 336.2

  Telnova H. V. The Analysis of Corporate Tax and Personal Income Tax in European Countries

  The aim of the article is to reveal the relationship between the rates of corporate tax and personal income tax and the pace of economic development. The existence of the open financial market under conditions of globalization leaves its imprint on forming the vectors of development of the tax systems in the countries. Thus, the optimal corporate taxation creates a competitive and investment-attractive climate, facilitates encouraging foreign investments and locating economic activities. The study made it possible to establish the absence of a direct link between the tax rates and economic growth. At the same time, a linear relationship between the tax rates and the tax burden is revealed. On the basis of the presented mathematical expression, it can be concluded that an increase in the personal income tax causes an increase in the tax burden, and an increase in the corporate tax - its reduction. The cluster analysis of the corporate tax and the personal income tax in European countries allowed to justify the determinants of successful economic development presenting the formation of the vector of the tax policy in the aspect of moderate taxation of individuals and the need for low taxation of corporate profits.

  Keywords: analysis, corporate tax, personal income tax, economic growth, tax system.

  Fig .: 3. Tbl .: 1. Formulae: 1. Bibl .: 8.

  Telnova Hanna V. - Doctor of Science (Economics), Associate Professor, Professor of the Department of Management, Donbass State Academy of Machine Building (72 Akademichna Str., Kramatorsk, Donetsk region, 84313, Ukraine)

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  вання в економіці. Наявність відкритого фінансового ринку в умовах глобалізації накладає свій відбиток на формування векторів податкових систем країн. так,

  оптимальне корпоративне оподаткування створює конкурентоспроможний і інвестиційно привабливий клімат, сприяючи залученню іноземних інвестицій та розміщення виробництв. Економічна теорія припускає, що високе корпоративне оподаткування знижує інвестиції, накопичення капіталу, продуктивність і, в кінцевому підсумку, робить негативний вплив на економіку. При цьому вчені підкреслюють позитивний вплив податкових стимулів для інновацій в промисловому виробництві, реструктуризації податкової системи в аспекті перенесення її визначальною частки на оподаткування майна і споживання при відповідному зниженні частки корпоративного оподаткування. З огляду на теоретично аргументовані положення сучасної науки щодо корпоративного оподаткування, вбачається за необхідне розглядати і оподаткування доходів фізичних осіб як важливий фактор формування платоспроможного попиту і заощаджень, які також впливають на темпи економічного розвитку.

  Вітчизняні вчені активно підтримують наукові дискусії щодо впливу корпоративного оподаткування на економічне зростання. У роботі П. Мороз і К. Бражко [1] робиться висновок щодо позитивного впливу зниження податкового навантаження корпорацій на процес накопичення капіталу та інноваційний розвиток підприємств. Н. Харченко та Ю. Гаркуша [2] викладають аргументи на користь зниження оподаткування прибутку і прагнення наблизити корпоративні податки в Україні до рівня Ірландії та Кіпру. У свою чергу, О. Сторі-жук і Ю. Панура [3] заперечують позитивний вплив податкового навантаження на підприємства на економічне зростання і створення інвестиційних стимулів.

  Дослідження податку на доходи фізичних осіб у вітчизняній науці переважно присвячено вдосконаленню його норм і адміністрування. Н. Максимова [4] вказує на необхідність диференціації податку в залежності від рівня доходів, виду діяльності, особливостей соціального стану. Л. Юрчішена [5] розглядає питання надання соціальної пільги, оцінює фіскальну спрямованість податку на доходи фізичних осіб. С. Бойко і О. Драган [6] проводять кластерний аналіз і регресійні моделювання податку на доходи фізичних осіб і роблять висновок щодо бюджетоутворювальної ролі податку.

  Разом з тим бачиться необхідним дослідження впливу ставок корпоративного оподаткування та податку на доходи фізичних осіб на темпи економічного розвитку і загальну податкове навантаження на економіку в європейських країнах, що дозволить обґрунтувати вектор формування податкової системи в Україні в умовах європейської інтеграції.

  Метою статті є виявлення залежності між ставками корпоративного оподаткування та податку на доходи фізичних осіб та темпами розвитку економіки.

  Для проведення емпіричного дослідження сформовані масиви ретроспективних даних за ставками корпоративного оподаткування та податку на доходи фізичних осіб вибірки двадцяти європейських країн (табл. 1).

  Аналіз усереднених даних за ставками розглянутих податків дозволив виявити чітку тенденцію

  до зниження корпоративного оподаткування в країнах Європи. При цьому динаміка ставки податку на доходи фізичних осіб має середню логарифмічну залежність (рис. 1).

  Як свідчать дані табл. 1, країни Європи мають диференційований підхід до оподаткування корпорацій і доходів фізичних осіб. Середня мінімальна ставка оподаткування корпорацій в Ірландії - на протязі всього аналізованого періоду вона не змінюється і становить 12,5%. У 2017 р значно знизила ставку оподаткування прибутку Угорщина - до 9%. Найбільш високий рівень оподаткування корпорацій в Бельгії і Франції - суб'єкти підприємництва повинні сплачувати близько третини заробленого прибутку в бюджет.

  Оподаткування доходів фізичних осіб досить високо (більше 50%) в Швеції, Данії, Фінляндії, Нідерландах, Словенії та Бельгії. На низькому рівні оподатковуються доходи фізичних осіб в Чеській республіці, Угорщині та Словаччині.

  Кореляційний аналіз дозволив встановити відсутність прямого зв'язку між ставками оподаткування та економічному зростанням - коефіцієнт кореляції корпоративного податку і економічного зростання становить -0,12, а податку на доходи фізичних осіб та економічного зростання -0,11. При цьому виявлено взаємозв'язок між ставками податків і податковим навантаженням, яка описується регресійний рівнянням:

  У = 1,1098 + 0,882б * Х1- 0,06461 * Х2, (1)

  де У - зміна реального ВВП,%;

  X1 - ставка податку на доходи фізичних осіб,%;

  Х2 - ставка корпоративного податку.

  Коефіцієнт детермінації моделі становить Я2 = 0,87, що підтверджує її адекватність.

  Виходячи з математичного виразу, слід, що підвищення податку на доходи фізичних осіб сприяє зростанню податкового навантаження, а повшеніем корпоративного податку - її зниження. Графічне вираження моделі (1) представлено на рис. 2.

  Потреба вивчення взаємозв'язку економічного зростання та ставок податків вимагає застосування іншого методу аналізу. У роботі пропонується використовувати кластерний аналіз методом Уорда з визначенням Евклидова відстані.

  Проведений кластерний аналіз середніх ставок оподаткування (рис. 3) дозволив виділити чотири кластери.

  У перший кластер увійшли 7 країн: Бельгія, Німеччина, Італія, Іспанія, Франція, Греція і Люксембург.

  Виявленої особливістю даного кластеру є високе оподаткування корпорацій і середній рівень податку на доходи фізичних осіб. Країни цієї групи мають незначні темпи економічного зростання (за даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) [8]), що підтверджує думку вчених щодо негативного впливу корпоративного оподаткування на розвиток економіки. При цьому, якщо в Бельгії і Франції оподаткування корпорацій стабільно високо, то інші країни кластера в останні роки активно знижують податкове навантаження на суб'єктів підприємництва.

  Таблиця 1

  Ставки корпоративного податку і податку на доходи фізичних осіб

  Країна 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  Корпоративний податок,%

  Бельгія 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99

  Чеська Республіка 31,00 28,00 26,00 24,00 24,00 21,00 20,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

  Данія 30,00 30,00 28,00 28,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 24,50 22,00 22,00 22,00

  Фінляндія 29,00 29,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 24,50 24,50 20,00 20,00 20,00 20,00

  Франція 34,33 34,33 33,83 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,30 33,33

  Німеччина 39,58 38,29 38,31 38,34 38,36 29,51 29,44 29,41 29,37 29,48 29,55 29,58 29,72 29,72 29,79

  Греція 35,00 35,00 32,00 29,00 25,00 25,00 25,00 24,00 20,00 20,00 26,00 26,00 29,00 29,00 29,00

  Угорщина 18,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 9,00

  Ірландія 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50

  Італія 38,25 37,25 37,25 37,25 37,25 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 31,40 24,00

  Люксембург 30,38 30,38 30,38 29,63 29,63 29,63 28,59 28,59 28,80 28,80 29,22 29,22 29,22 29,22 27,08

  Нідерланди 33,00 34,50 31,50 29,60 25,50 25,50 25,50 25,50 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

  Норвегія 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 27,00 27,00 25,00 24,00

  Польща 27,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

  Португалія 25,00 27,50 27,50 27,50 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 23,00 21,00 21,00 21,00

  Словацька Республіка 25,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 23,00 22,00 22,00 22,00 21,00

  Словенія 35,00 25,00 25,00 25,00 23,00 22,00 21,00 20,00 20,00 18,00 17,00 17,00 17,00 17,00 19,00

  Іспанія 35,00 35,00 35,00 35,00 32,50 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 28,00 25,00 25,00

  Швеція 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 26,30 26,30 26,30 26,30 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00

  Великобританія 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 28,00 28,00 26,00 24,00 23,00 21,00 20,00 20,00 19,00

  Податок на доходи фізичних осіб, %

  Бельгія 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

  Чеська Республіка 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00

  Данія 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00 62,28 62,28 55,38 55,38 55,38 55,38 55,56 55,41 56,40 55,79

  Фінляндія 53,50 53,50 53,50 51,40 51,00 50,70 49,80 49,60 49,17 49,00 49,00 49,00 52,35 54,25 54,00

  Франція 48,10 48,10 48,10 40,00 40,00 40,00 40,00 41,00 41,00 45,00 45,00 45,00 22,50 22,50 -

  = 1 "Про

  про

  а

  ь ®

  Ф Ж Про X

  о г

  5 "

  5

  ю про

  г> га н 'про

  (Б Ж о м о с о г

  г

  про

  X

  про

  ZI "o

  про

  а

  ь ®

  Ф Я Про X

  про 3

  5 "

  S

  ю про

  Закінчення табл. 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  Німеччина 48,50 45,00 42,00 42,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

  Греція 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 45,00 45,00 45,00 42,00 42,00 42,00 45,00 45,00

  Угорщина 40,00 38,00 38,00 36,00 36,00 36,00 36,00 32,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 15,00 15,00

  Ірландія 42,00 42,00 42,00 42,00 41,00 41,00 46,00 47,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00

  Італія 45,00 45,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00

  Люксембург 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 42,00 41,34 41,34 41,34 43,60 44,00 48,78

  Нідерланди 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00

  Норвегія 55,30 55,30 51,30 47,80 47,80 47,80 47,80 47,80 47,80 47,80 47,80 47,80 47,20 46,90 46,27

  Польща 40,00 40,00 50,00 40,00 40,00 40,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

  Португалія 40,00 40,00 40,00 42,00 42,00 42,00 42,00 45,88 46,50 46,50 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00

  Словацька Республіка 38,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

  Словенія - - - 50,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

  Іспанія 45,00 45,00 45,00 45,00 43,00 43,00 43,00 43,00 45,00 52,00 52,00 52,00 47,00 45,00 45,00

  Швеція 57,00 56,71 56,82 56,82 56,77 56,66 56,74 56,56 56,55 56,60 57,00 57,00 57,00 57,10 61,85

  Великобританія 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 50,00 50,00 50,00 45,00 45,00 45,00 45,00

  г> га

  ш (Б

  ж про х про S

  а S

  про

  13

  га

  Джерелом даних є нідерландська фірма KPMG [7] - одна з найбільших в світі професійних аудиторських компаній (поряд з Deloitte, Emst & Young it PwC)

  Значення 5045 | 4035 | 30 25 20 15 10 5 0

  y = -1,148ln (x) + 45,041 R2 = 0,6677

  y = -0,4234x + 29,055 -R2 = 0,9074-

  Середня ставка податку на доходи фізичних осіб

  Середня ставка оподаткування прибутку корпорацій

  | Логарифмічна (середня ставка податку на доходи фізичних осіб)

  Лінійна (середня ставка оподаткування прибутку корпорацій)

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Рік

  Мал. 1. Динаміка середніх ставок оподаткування корпорацій і доходів фізичних осіб,%

  У Німеччині середня ставка корпоративного податку в 2003 р становила 39,58%, а в 2017 р вона знижена до 29,79%. При цьому загальна ставка корпоративного податку може коливатися приблизно від 22,83% до 36,83% через місцевих ставок податку на продаж. Загальна ставка податку на прибуток для корпорацій включає корпоративний податок на прибуток в розмірі 15%, надбавку за солідарність за ставкою 0,825% (5,5% від прибуткового податку з корпорацій) і податок з місцевої торгівлі. Місцевий торговий податок зазвичай варіюється від 7% до 21%, а ставки визначаються муніципалітетами. У Греції ставка корпоративного податку складає 29% в 2017 р в порівнянні з 35% в 2003 р Усі види доходів, що отримуються юридичними особами, вважаються доходами від підприємницької діяльності, що обкладаються податком за стандартною ставкою податку на прибуток. Прибуток капіталу для корпорацій також вважається регулярним доходом від бізнесу. Вихідний дохід Греції, отриманий іноземними юридичними особи-

  _ _ "Ми, оподатковується як дохід від предприни-

  Мал. 2. Графічна інтерпретація регресійної

  мательской діяльності тільки в тому випадку, якщо у них залежності (1): т [

  є постійне представництво в Греції. пільги при-

  НН - податкове навантаження,%; НП - податок на прибуток корпора-

  змінюються до розподілу дивідендів, відсотків і роял-ций,%; ПДФО - податок на доходи фізичних осіб,% рр ^ г

  Бельгія Німеччина Італія Іспанія Франція Греція Люксембург Ірландія Польща Португалія Великобританія Словенія Данія Швеція Фінляндія Нідерланди Норвегія Чеська Республіка Словацька Республіка Угорщина

  ь-

  Tree Diagram for 20 Cases Ward's method Euclidean distances

  0

  20

  80

  100

  40 60

  Linkage Distance

  Мал. 3. Дендрограмма країн Європи за рівнем корпоративного оподаткування та податку на доходи фізичних осіб

  ти за ставками 15%, 15% і 20% відповідно. В Італії ставка корпоративного податку знижена в 2017 р до 24% (у 2003 р - 38,25%). За даними КРШ [7], банки та інші фінансові установи оподатковуються в розмірі 27,5%. Непрацюючі компанії оподатковуються на рівні 34,5%. Існує додатковий регіональний податок за виробничу діяльність (? КАР). Звичайна ставка становить 3,9% для виробничих / торгівельних компаній, 4,65% для банків і інших фінансових установ та 5,9% для страхових компаній. У Люксембурзі застосовується прогресивне оподаткування прибутку корпорацій: ставка 15% застосовується, якщо оподатковуваний дохід не перевищує 25000 євро; ставка 19% застосовується до компаній, оподатковуваний дохід яких перевищує 30000 євро. Для компаній з оподатковуваним доходом від 25000 до 30000 євро ставка корпоративного податку складає 3750 євро плюс 39% від доходу, який перевищує 25000 євро. В Іспанії ставка корпоративного податку складає 25% (знижена з 35% поступово в 2007 р, 2008 р і 2015 г.). За даними КРІО [7], в країні новостворені компанії оподатковуються в першому податковому періоді з позитивною базою оподаткування за ставкою 15%.

  Щодо оподаткування фізичних осіб в країнах першого кластера використовуються граничні ставки (в Бельгії - 38830 євро від оподатковуваного доходу; в Німеччині - 256 304 євро; в Греції - 40000 євро, в Італії - 75000 євро, в Люксембурзі - 200004 євро, в Іспанії - 60000 євро ). Крім того, фізичні особи зі своїх доходів виплачують різні муніципальні і регіональні податки, церковний податок і ін. Платежі.

  Другий кластер представлений п'ятьма країнами: Ірландією, Польщею, Португалією, Великобританією і Словенією. Даний кластер характеризується низьким оподаткуванням корпорацій і середнім оподаткуванням доходів фізичних осіб. Темпи економічного зростання країн даного кластера досить стабільні.

  Ставка податку на корпорацію становить 12,5% для активного доходу від проведення торгівлі в Ірландії, а також дивідендів від країн ЄС і територій податкових угод. Ставка корпоративного податку в розмірі 25% застосовується до пасивного доходу і до доходів від певних видів діяльності. Прибуток від приросту капіталу оподатковується в розмірі 33% із звільненням від участі в доходах від продажу істотних пакетів акцій компаній, які проживають в державах-членах ЄС або країні податкового договору. Повинні бути дотримані певні умови, щоб претендувати на звільнення. У Польщі передбачена знижена ставка податку в розмірі 15% до невеликих компаніях і стартапам (в разі стартапів - тільки в перший рік). Невеликий вважається компанія з доходами від продажу (включаючи ПДВ на товари і послуги), які не перевищували еквівалент в розмірі 1,2 млн євро в попередньому році. У Португалії застосовується прогресивна ставка корпоративного податку. До базової ставки в розмірі 21% додається муніципальна надбавка до 1,5% від оподатковуваного прибутку та державна надбавка в розмірі: 3% від оподатковуваного прибутку між 1,5 млн євро і 7,5 млн євро; 5% від оподатковуваного прибутку між 7,5 млн євро і 35 млн євро; 7% у разі перевищення прибутком позначки 35 млн євро. Словенія за-

  кладивает в своїй податковій системі оподаткування за ставкою 0% інвестиційних фондів, пенсійних фондів, страхових компаній для пенсійних операцій і компаній венчурного капіталу.

  У країнах другого кластера також застосовуються граничні ставки і прогресивне оподаткування доходів фізичних осіб, а в Ірландії і Португалії - система надбавок. Крім того, ставки податку на доходи фізичних осіб зростають протягом аналізованого періоду в усіх країнах кластера, за винятком Великобританії, де після підвищення ставки з 40% до 50% в 2011 р, було прийнято її зниження в 2014 р до 45%.

  Третій кластер також включає п'ять країн: Данія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди та Норвегія. Ставка корпоративного податку в даних країнах знаходиться на середньому рівні, тоді як оподаткування доходів фізичних осіб високо. Темпи економічного зростання в країнах кластера невеликі.

  На тлі загальноєвропейського зниження корпоративного оподаткування в Данії і Норвегії застосовуються спеціальні ставки податків до окремих видів діяльності (в Данії - до видів діяльності, пов'язаної з вуглеводнями, розвідувальної та видобувної діяльності; в Норвегії - до нафтових компаній і в енергетичному секторі). У Нідерландах ставка корпоративного податку прогресивна: 20% від оподатковуваного прибутку до 200000 євро і 25% для оподаткування прибутку, що перевищує 200000 євро.

  Відносно оподаткування фізичних осіб в країнах третього кластера застосовуються також граничні ставки (наприклад, у Фінляндії - 82 000 євро оподатковуваного доходу, в Нідерландах - 67 073 євро, в Норвегії -934050 норвезьких крон). Крім того, в Данії оподаткування фізичних осіб засноване на категоріях доходу, до яких застосовні різні податкові ставки. Об'єднана максимальна гранична ставка в звичайній схемі, яка застосовується до доходів від зайнятості і деяких типів інвестиційного доходу, нараховується на суму 4796 датських крон. Як правило, частка доходу (дивіденди і приріст капіталу) оподатковується за окремою податковою схемою на рівні 27-42% в залежності від рівня доходу, в той час як певні види інвестиційного доходу оподатковуються за звичайною податковою схемою зі ставками до 42%. У Фінляндії значні ставки муніципального податку (варіюються від 17% до 22,5%). Якщо людина належить до фінської церкви, може стягуватися церковний податок у розмірі від 1% до 2%. Верхня гранична ставка індивідуального прибуткового податку на 2017 рік становить 54% (за винятком церковного податку і внесків до фонду соціального страхування).

  Найменш значний четвертий кластер, що складається з трьох країн, - Чехії, Словаччини та Угорщини, які характеризуються низьким рівнем оподаткування корпорацій і доходів фізичних осіб. Дані країни в останні роки характеризуються досить високими темпами економічного зростання.

  У Чехії ставка корпоративного податку складає 19% (відбувалося її зниження з 31% у 2003 році). Спеціальна ставка в розмірі 5% відноситься до прибутку фондів, якщо не менше 90% майна фонду інвестовано в цін-

  ні паперу. Також існує ставка 0% для пенсійних фондів. В Угорщині ставка корпоративного податку становить 9% - найнижчий показник за даним країнам в 2017 р В країні діють спеціальні податки на банківську діяльність, фінансові послуги, страхові компанії і компанії, що діють в енергетичному секторі. У Словаччині корпоративна ставка податку на прибуток за 2017 рік становить 21%. Проте, більш високі ставки (35%) застосовуються до дивідендів (і аналогічним типам доходу), отриманим з країн, занесених до чорного списку (які в основному є країнами, які не є договірними).

  Оподаткування фізичних осіб в Чехії має свої особливості. Річний дохід вище ліміту на соціальне страхування (тобто вище 1355136 чеських крон на 2017 рік) оподатковується на солідарність у розмірі 7% (на додаток до стандартних 15%, які обчислюються із загального оподатковуваного доходу). В даний час ведуться дискусії про те, що фіксована ставка 15% ПДФО, а також 7% податку на солідарність можуть бути скасовані в наступні роки, а замість цього повинні бути реалізовані дві прогресивні шкали податкової ставки. Однак загальне податкове навантаження не повинна бути вище. У Словаччині в 2017 році верхня ставка індивідуального прибуткового податку застосовується до податкової базі і перевищує 35022,31 євро.

  Аналізуючи ситуацію в Україні, слід зазначити низький рівень оподаткування прибутку корпорацій (18%) і прибуткового податку (18%). Крім того, застосовуються спеціальні податкові режими і спрощена система оподаткування. Таким чином, Україна має всі податкові передумови для забезпечення економічного зростання. Разом з тим наявність значного тіньового сектора, широкої практики ухилення і приховання доходів як фізичними, так і юридичними особами не дозволяє реалізувати потенціал розвитку країни.

  Висновки. Проведене дослідження дозволило встановити відсутність прямого зв'язку між ставками оподаткування та економічним зростанням. При цьому виявлено лінійну взаємозв'язок між ставками податків і податковим навантаженням. Виходячи з математичного виразу, слід, що підвищення податку на доходи фізичних осіб сприяє зростанню податкового навантаження, а підвищення корпоративного податку - її зниження. Проведений кластерний аналіз корпоративного оподаткування та податку на доходи фізичних осіб в країнах Європи дозволив обґрунтувати детермінанти успішного економічного розвитку, які полягають у формуванні вектора податкової політики в аспекті помірного оподаткування фізичних осіб і потреби в низькому оподаткування прибутку корпорацій.

  2. Харченко Н. В., Гаркуша Ю. I. Податок на прибуток: его розвиток та сучасний стан. Економ'чній вкнікЗапор'зько) 'державноI'шженерно! Академ'й. 2016. Вип. 5 (2). С. 124-127.

  3. Сторожук О. В., Панура Ю. В. Податок на прибуток пщ-прісмств: вггчізняній та зарубiжній досвщ. Науковий вкнік Нацонального унверсітету державно) 'податково)' служби Укра) ні (економка, право). 2013. № 3. С. 191-196.

  4. Максимова Н. О. Особлівосп встановлення ставок по-датку при оподаткуванш доходiв фiзичних ЗАБ. Актуальн'1 про-блемірозвітку економiкірегюну. 2013. Вип. 9 (1). С. 28-33.

  5. Юрчішена Л. В. Податок на доходи фiзичних ЗАБ: меха-изм Стягнення та джерело доходу бюджету УкраТні. Фінанси, облік, банки. 2016. Вип. 1. С. 215-224.

  6. Бойко С. В., Драган О. О. Податок на доходи фiзичних ЗАБ у формуванш фшансовіх ресурав Розширення правительства. Економ'чній часопис-ХХ1. 2016. № 161. С. 35-38.

  7. KPMG. URL: https://home.kpmg.com/

  8. OrganizationforEconomicCooperationandDevelopment. URL: https://data.oecd.org/

  REFERENCES

  Boiko, S. V., and Drahan, O. O. "Podatok na dokhody fizych-nykh osib u formuvanni finansovykh resursiv rozshyrenoho uriadu" [The tax to incomes of physical persons in the formation of financial resources of the enlarged government]. Ekonomichnyi chasopys-XXI, no. 161 (2016): 35-38.

  Kharchenko, N. V., and Harkusha, Yu. I. "Podatok na prybutok: yoho rozvytok ta suchasnyi stan" [Income tax: its development and current state]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhener-noiakademii, no. 5 (2) (2016): 124-127.

  KPMG. https://home.kpmg.com/

  Maksymova, N. O. "Osoblyvosti vstanovlennia stavok po-datku pry opodatkuvanni dokhodiv fizychnykh osib" [Specifics of establishment of tax rates for taxation of income of individuals]. Ak-tualniproblemy rozvytku ekonomiky rehionu, no. 9 (1) (2013): 28-33.

  Moroz, PA, and Brazhko, KO "Podatok na prybutok pid-pryiemstv yak instrument fiskalno-biudzhetnoi polityky krain YeS u zabezpechenni innovatsiinoho rozvytku" [Tax on profits of enterprises as a tool of fiscal and budget policy of the EU in support of innovation development ]. Ekonomika ta derzhava, no. 2 (2013): 110-114.

  "Organization for Economic Cooperation and Development" https://data.oecd.org/

  Storozhuk, O. V., and Panura, Yu. V. "Podatok na prybutok pidpryiemstv: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid" [The tax on profit of enterprises: domestic and foreign experience]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy (ekonomika, pravo), no. 3 (2013): 191-196.

  Yurchyshena, L. V. "Podatok na dokhody fizychnykh osib: mekhanizm stiahnennia ta dzherelo dokhodu biudzhetu Ukrainy" [Tax on income of individuals: the mechanism of collection and source of income of the budget of Ukraine]. Fynansy, uchet, banky, no. 1 (2016): 215-224.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Мороз П. А., Бражко К. О. Податок на прибуток пщпрі-смств як шструмент фккально-бюджетноТ підлогу ^ ики крадіжок € С у забезпечення шновацшного розвитку. Економка та держава. 2013. № 2. С. 110-114.


  Ключові слова: АНАЛІЗ / КОРПОРАТИВНЕ ОПОДАТКУВАННЯ / ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ / ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ / ПОДАТКОВА СИСТЕМА

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити