На підставі даних імунограми і гемограми здорових донорів, хворих з передраком і раком легенів, пухлинами голови і шиї, первинно множинними пухлинами проведений аналіз кореляційних взаємодій параметрів імунного статусу та адаптаційних індексу. Простежено закономірності формування типів адаптаційних реакцій. Оцінена функціональна значимість компонентів імунної системи в розвитку адаптаційних реакцій при онкопатології.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Кологривова Е. Н., Кухарев Я. В., Шишкін Д. А., Стахеева М. Н., Заподовніков С. До.


ANALYSIS OF CORRELATION BETWEEN HEMATOLOGICAL STATUS PARAMETERS AND ADAPTATION INDEX IN CANCER PATIENTS AND HEALTHY DONORS

The analysis of correlation between hematological status parameters and adaptation index has been carried out on the basis of immunological and hematological findings of healthy donors, patients with precancer and cancer of the lung, head and neck tumors and primarily multiple tumors. The patterns of forming the types of adaptation reactions have been studied. Functional significance of immune system components in the development of adaptation reactions in oncopathology has been evaluated.


Область наук:
 • фундаментальна медицина
 • Рік видавництва: 2005
  Журнал: Сибірський онкологічний журнал
  Наукова стаття на тему 'Аналіз кореляційних зв'язків показників імунограми і адаптаційного індексу у хворих на рак різної локалізації і здорових донорів'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз кореляційних зв'язків показників імунограми і адаптаційного індексу у хворих на рак різної локалізації і здорових донорів»

  ?АНАЛІЗ кореляційний зв'язок ПОКАЗНИКІВ імунограму та адаптаційних ІНДЕКСУ У ХВОРИХ НА РАК РІЗНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ І ЗДОРОВИХ ДОНОРІВ

  Е.Н. Кологрівова1, Я. В. Кухарев1, ТАК. Шішкін2, М.Н. Стахеева2, С. К. Заподовніков1

  Сибірський державний медичний університет, м Томськ '

  НДІ онкології Томського наукового центру СВ РАМН2

  На підставі даних імунограми і гемограми здорових донорів, хворих з передраком і раком легенів, пухлинами голови і шиї, первинно множинними пухлинами проведений аналіз кореляційних взаємодій параметрів імунного статусу та адаптаційних індексу. Простежено закономірності формування типів адаптаційних реакцій. Оцінена функціональна значимість компонентів імунної системи в розвитку адаптаційних реакцій при онкопатології.

  ANALYSIS OF CORRELATION BETWEEN HEMATOLOGICAL STATUS PARAMETERS AND ADAPTATION INDEX IN CANCER PATIENTS AND HEALTHY DONORS

  E.N. Kologrivova1, Ya.V. Kukharev1, D.A. Shishikin2, M.N. Stakheeva2, S.K. Zapodovnikov1

  Siberian State Medical University1, Tomsk Cancer Research Institute, Tomsk Scientific Center, SB RAMS2

  The analysis of correlation between hematological status parameters and adaptation index has been carried out on the basis of immunological and hematological findings of healthy donors, patients with precancer and cancer of the lung, head and neck tumors and primarily multiple tumors. The patterns of forming the types of adaptation reactions have been studied. Functional significance of immune system components in the development of adaptation reactions in oncopathology has been evaluated.

  Важливим патогенетичним фактором виникнення і розвитку пухлин є порушення імунного гомеостазу [1,6, 8]. Велике число досліджень присвячено особливостям змін кількісних параметрів імунної системи при злоякісних новоутвореннях різної локалізації. Однак найбільш суттєвою якісною характеристикою системи є її структурна зв'язаність. Для вивчення зв'язків, що виникають між компонентами імунної системи, можна застосувати ряд математичних методів, одним з яких є кореляційний аналіз. На прикладі ряду хронічних і гострих хвороб вивчені сила, кількість і спрямованість кореляційних зв'язків між показниками імунітету в залежності від форми патологічного процесу [1,5,6,8].

  Грунтуючись на ідеях Г. Сельє про реалізацію неспецифічного адаптаційного стрес-синдрому, Г.Х. Гаркаві, Є.Б. Квакіна і М.А. Уколова [2, 3, 7] довели існування ряду послідовно виникають неспецифічних адаптаційних реакцій організму і встановили, що для кожної з них характерно певне співвідношення сегментоядерних нейтрофілів і лімфоцитів - адаптаційний індекс (АІ) [2,3,6]. Доведено прогностичне зна-

  чення АІ для ряду захворювань, виявлено переважання тих чи інших неспецифічних адаптаційних реакцій організму у хворих із злоякісними новоутвореннями різних локалізацій, але дослідження кореляційних зв'язків між рівнем адаптації та імунологічними показниками не приділялося належної уваги, що і визначило мету даного дослідження.

  матеріали та методи

  Нами були проаналізовані історії хвороби з архіву НДІ онкології ТНЦ СО РАМН і дані групи здорових донорів. На основі зібраного матеріалу було сформовано 5 груп, до яких увійшли 8 хворих з передраковими захворюваннями легень (ПЗЛ - хронічний обструктивний бронхіт з диспластическими змінами епітелію II і Ш ступенів тяжкості), 10 хворих на рак легень (РЛ), 18 хворих з пухлинами голови і шиї (ОПП) і 18 хворих з первинно множинними пухлинами (ПМО). Контрольну групу склали 11 осіб - здорові донори (ЗД). У всіх групах зареєстровані наступні неспецифічні адаптаційні реакції

  організму: стрес, тренування, реакція спокійній активації і реакція підвищеної активації. Як інтеграційного тесту використаний АІ, обчислений за співвідношенням процентного вмісту лімфоцитів і сегментоядерних нейтрофілів в гемограмі. Цей показник був запропонований для оцінки неспецифічних адаптаційних реакцій Г.Х. Гаркаві і співавт. [2, 3] і достовірно відображає рівень неспецифічної адаптації організму. Кожній з адаптаційних реакцій відповідає свій діапазон значень індексу. При реакції стресу (РС) індекс знаходиться в діапазоні від 0,07 до 0,29, при реакції тренування (РТ) - від 0,3 до 0,47, при реакції спокійної активації (РСА) приймає значення від 0,48 до 0 , 68 і при реакції підвищеної активації (РПА) -від 0,69 до 1,12. АІвозрастает в напрямку «стрес» - «тренування» - «реакція спокійній активації» - «реакція підвищеної активації», при цьому високі значення адаптаційного індексу відповідають більш сприятливою для прогнозу захворювання неспецифічної адаптаційної реакції організму [2, 3], Цей факт дозволив нам використовувати безперервну шкалу адаптаційного індексу для знаходження кореляційної зв'язку між зміною рівня адаптації та показниками імунного статусу, оцінити силу, напрям і кількість цих зв'язків у хворих з різними лока лізації пухлин і здорових донорів. У досліджуючи-

  мих групах оцінювали показники імунного статусу (субпопуляційний складу лімфоцитів з використанням моноклональних антитіл CD3, CD4, CD8, CD 16, CD22, CD72 визначали в іммунофлуо-ресцентна тесті; сироваткові імуноглобуліни класів А, М, G визначали методом радіальної імунодифузії); адаптаційний індекс (по співвідношенню лімфоцитів і сегментоядерних нейтрофілів) і коефіцієнти парної кореляції кожного показника імунограми з адаптаційним індексом. Сильна ступінь зв'язку відповідала значенням кореляційного коефіцієнта в межах від 1 до 0,7, середня - від 0,7 до 0,3, а слабка - від 0,3 до 0,1 [4].

  Статистичний аналіз проводився за допомогою програми Excel 2000 з використанням t-критерію Стью-дента і коефіцієнта парної лінійної кореляції.

  результати

  При аналізі даних іммунограмм (табл. 1) у всіх групах онкохворих і у пацієнтів з предра-ком було виявлено достовірне зниження кількості натуральних кілерів (CD16 +, р<0,01) в порівнянні зі здоровими донорами, а у хворих з ПМВ виявлено збільшення кількості В-клітин (CD 22) в периферичної крові (р<0,01) в порівнянні з

  Таблиця 1

  Показники імунограми і адаптаційного індексу при злоякісних новоутвореннях різної локалізації, прсдраку і у здорових донорів

  Групи зд ПЗЛ РЛ ОПП ПМО

  CD3 \ (%) 53,50 ± 6,10 65,7511,85 *** (р<0,05) 61,4 ± 1,51 61,33 ± 1,76 62,84 ± 1,12

  CD4 \ (%) 43,40 ± 5,00 н / о н / о н / о 35,69 ± 0,53

  CD8 \ (%) 20,00 ± 2,70 17,38 + 1,19 * (р<0,05) 17,3 ± 0,63 * (Р<0,05) 20,5 + 0,99 ** (р<0,05) 23,46 ± 0,59

  CD 16 *, (%) 24,10 ± 0,7 9,63 ± 1,12 *** 7,7 ± 0,47 *** 8,16 ± 1,6 *** 17,38 ± 0, 52 ***

  CD22 \ (%) (Р<0,01) (Р<0,01) (Р<0,01) (р<0,01)

  8,30 ± 1,00 9,75 ± 0,75 10,4 ± 1,19 9,17 ± 1,11 20ДЗ ± 0,37 ***

  CD72 *, (%) (Р<0,01)

  9,63 ± 1,03 9,7 ± 0,47 11,17 ± 1,17

  IgA, (г / л) 2,07 + 0,26 н / о н / о н / о 2,73 ± 0,15 *** (р<0,01)

  IgM, (г / л) 1,43 ± 0,12 н / о н / о н / о 1,91 ± 0,19

  IgG, (г / л) 14,25 * 2,91 н / о н / о н / о 10,72 ± 0,44 *** (1X0,01)

  Адаптаціон- 0,97 ± 0,1 0,57 ± 0,07 *** 0,56 ± 0,6 *** 0,69 ± 0,16 *** 0,66 ± 0,1 ***

  ний індекс (Р<0,05) (р<0,05) (р<0,05) (Р<0,05)

  Примітки: * - відмінності значимі в порівнянні з групою хворих з пухлинами голови н шиї; ** - відмінності значимі в порівнянні з групою хворих з передраком легкого; *** - відмінності значимі в порівнянні з групою здорових донорів; Н / О - показники не визначалися.

  даними групи контролю, що характерно для онкологічної патології і неодноразово описано в ряді досліджень [1,5,6,8].

  У групі ГОЛ спостерігалося збільшення кількості Т-лімфоцитів (СБ3 +) (р<0,05) в порівнянні з показниками здорових донорів. У групі пацієнтів з ОГШ відзначалося підвищення кількості Т-ци-тотоксіческіх лімфоцитів (СБ8 +), в порівнянні з групами РЛ (р<0,02) і ПЗЛ (р<0,05). Адаптаційний індекс в групі ЗД визначався в діапазоні 0,97 ± 0,1, що вірогідно (р<0,05) перевищувало значення відповідного показника інших груп і відповідало діапазону сприятливою для організму реакції підвищеної активації.

  У пацієнтів з ПМО виявлялося достовірне зниження концентрації (р<0,01) і підвищення концентрації ^ А (р<0,01) в крові в порівнянні зі здоровими донорами. Ці дані можуть опосередковано свідчити про активізацію місцевого імунітету і зниження сили імунної відповіді.

  Таблиця 2 Частота народження адаптаційних реакцій при злоякісні * новоутворення * різної локалізації, передраку і у здорових донорів,%

  Групи PC РТ РСА РПА

  зд 0 9,1 18,2 72,7

  ПЗЛ 12,5 25 37,5 25 *

  РЛ 20 * 30 10 40

  ОГШ 0 16,7 50 33,3 *

  ПМО 7,7 46,2 * 7,7 38,5

  Примітка: * - відмінності статистично достовірні в порівнянні з групою здорових донорів (р<0,05).

  Оцінюючи відносні частоти народження адаптаційних реакцій (%) в кожній групі (табл. 2) і достовірність відмінностей цих частот за допомогою 1-критерію Стиодента, ми виявили, що найбільшу кількість сприятливих адаптаційних реакцій спостерігалося в групі здорових донорів (72,7% РПА і 18,2% РСА), де РТ була виявлена ​​у 1 спостережуваного, а стресової реакції на момент обстеження не було ні у кого. У групі хворих з передраком легкого сума пацієнтів з РСА (37,5%) і РПА (25%) була більше, ніж при раку легенів і первинно множинних пухлинах, але менше, ніж у здорових донорів і пацінетов з пухлинами голови і шиї. Реакція тренування у хворих з передраком зустрічалася в 25% випадків. У групах пацієнтів з РЛ і ПМО

  достовірно частіше (р<0,05) виявлялися пацієнти зі стресовою реакцією і реакцією тренування, що підтверджують результати інших авторів про більшу частоті несприятливих адаптаційних реакцій у онкологічних хворих [6]. Стресова реакція є найменш сприятливою для прогнозу перебігу захворювання.

  На наступному етапі дослідження за допомогою методу кореляційного аналізу ми спробували виявити взаємозв'язки між показниками імунограми і адаптаційним індексом пацієнтів і оцінити їх силу, спрямованість і кількість в досліджуваних групах.

  У групі здорових донорів спостерігалася сильна зворотний зв'язок між величиною адаптаційного індексу і CD16 + -лімфоцитів (природні кил-Лерна клітини) (р<0,05), що може свідчити про посилення їх ролі в захисті організму в умовах несприятливої ​​адаптаційної реакції. Кореляційний зв'язок такої ж сили і напряму (р<0,05) ми виявили і в відношенні адаптаційного індексу і IgM, що, можливо, свідчить про зниження продукції нізкоспеціфіческіх антитіл в умовах більш сприятливих адаптаційних реакцій. Між адаптаційним індексом і СБ22 + -лімфоцитів була виявлена ​​пряма кореляція середньої сили (р<0,05), що, можливо, зумовлено міграцією В-лімфоцитів з кровоносного русла при несприятливій адаптаційної реакції.

  Група хворих з передраковими захворюваннями легень (хронічний обструктивний бронхіт з дисплазією епітелію II і III ступенів тяжкості) представляє для нас особливий інтерес, тому що тільки в цій групі всі описані в нашому дослідженні кореляційні зв'язки виявилися зворотними, при цьому виявлялося найбільшу кількість достовірних сильних зв'язків. Достовірні сильні зв'язки визначалися між адаптаційним індексом і CD3 + - (р<0,05) і CD8 + -raeTKaMH (p<0,05), достовірний зв'язок середньої сили - з CD 16 + -лімфоцитів (р<0,05). Наявність цих взаємозв'язків свідчить про наявну в імунній системі високої спряженості функціонування її компонентів, що характерно для різноманітних хронічних захворювань [6]. Несприятливі адаптаційні реакції супроводжуються негайним підвищенням як загальної кількості лімфоцитів, так в рівній мірі і окремих їх популяцій.

  У групі хворих на рак легенів так само, як і у здорових донорів, виявилася достовірна сильна зворотний зв'язок між величиною адаптаційного;

  індексу і кількістю СБ 16 + - лімфоцитів (р<0,05), що свідчить про збереження їх значної ролі в адаптації при даній патології. Між адаптаційним індексом і СО22 + -лімфоцитів так само, як у здорових, виявлялася пряма кореляція середньої сили (р<0,05), що підтверджує важливу роль факторів гуморального імунітету в неспецифічної адаптації.

  У групі пацієнтів з пухлинами голови і шиї між адаптаційним індексом і СБ22 * - лімфоцитами виявлялася слабка зв'язок (р < 0,05).

  У групі пацієнтів з первинно множинними пухлинами для СО22 + -клітин спостерігалася зворотна зв'язок середньої сили з рівнем адаптації (р<0,05). При цьому рівень СБ 16 + -клітин в цій групі пацієнтів слабо корелював з адаптаційним індексом (р<0,05), що передбачає менш значиму роль цих клітин в процесах адаптації на тлі множинних пухлин і, можливо, свідчить про зміну їх функції. Рівні 1?; М і мали

  зворотний слабку кореляцію з індексом адаптації (р<0,05), що може свідчити про менш значимому участю гуморального імунітету в компенсаторних реакціях при несприятливих адаптаційних реакціях.

  Таким чином, аналіз кореляційних взаємовідносин між дослідженими параметрами показав, що в групах здорових донорів і хворих на злоякісні новоутворення сила і кількість кореляційних зв'язків значно менше, ніж в групі пацієнтів з передраковими захворюваннями, що, можливо, свідчить про помірному навантаженні на імунну систему у здорових донорів і зриві механізмів регуляції всередині імунної системи у хворих на рак. Максимальна сила і кількість кореляційних взаємодій, виявлені в групі пацієнтів з передраком легких, ймовірно, відображають високий ступінь функціонального напруження імунної системи на тлі ак-

  тивного запалення. Регуляція неспецифічної адаптації у здорових донорів відбувається практично без залучення цитотоксичних Т-лімфоцит-тов (008+), а в групах онкохворих цітотоксічес-кі Т-лімфоцити в більшій мірі задіяні в адаптації організму, причому кількість їх зростає при прогностично менш сприятливих рівнях адаптації. При пухлинних захворюваннях спостерігається зменшення кількості циркулюючих в крові натуральних кілерів (СО16 +-клітини) на тлі їх активної участі у формуванні адаптаційних реакцій. Адаптаційний індекс адекватно відображає функціональний статус імунної системи у пацієнтів з онкологічними захворюваннями і може бути використаний для контролю за станом імунної системи в умовах пухлинного росту.

  література

  1. Балдуева І.А., Семиглазов В.Ф. Імунологічні показники хворих на рак молочної залози (залежність від віку, стану репродуктивної функції, клініко-патогенетичної форми захворювання і темпу росту пухлини) // Питання онкології. 1996. Т. 42, № 5. С. 31-35.

  2. Гаркаві Л.Х., Квакіна Є.Б., Уколова М.А. Адаптаційні ні реакції і резистентність організму. Ростов н / Д: Вид-во Зростання, ун-ту, 1977. 120 с.

  3. Гаркаві Л.Х., Квакіна Є.Б., Уколова М.А. Адаптаційні ні реакції і резистентність організму. Ростов н / Д: Вид-во Зростання, ун-ту, 1990. 222 с.

  4. Зайцев В.А., Лифляндский В.Г., Маринчині В.І. При Кладно медична статистика. СПб .: Фоліант, 2003. 432 с.

  5. Шишкін Д.А., Гердт Л.В., Стахеева М.Н. та ін. имму технологічного аспекти первинно множинних пухлин // Імунологія Уралу. 2002. № 1-2. С. 105-106.

  6. Лебедєв К.А., Понякіна І.Д. Загальний синдром імуно логічної недостатності // Підсумки науки і техніки. Серія «Імунологія». Т. 22: Акт. пробл. клин, імунології. М: ВІНІТІ, 1988. С. 147-170.

  7. Сельє Г. Нариси про адаптаційний синдром. М: Ме діціна, 1960.

  8. Сидоренко Ю.С., Червинии Е.Д., Лазутін Ю.Н. та ін. Імунний статус хворих місцево раком молочної залози при неад'ювантной аутолімфотерапіі // Ріс. Онколь. журнал. 1996. № 1. С. 38-41.

  надійшла 16.12.04

  Сибірський ОНКОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ. 2005. №2 (14)


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити