У статті розглянуто перелік вимог, що пред'являються до системи упорскування, призначеної для роботи в складі двигуна із запропонованим нами новим робочим процесом з безпосереднім уприскуванням бензину і форкамернофакельним запалюванням. Розглянуто принцип роботи та проаналізовані конструктивні особливості розробленої нової конструкції електронноуправляємой форсунки з п'єзоелектричним актюатором, яка задовольняє поставленим вимогам. В результаті проведеного аналізу встановлено, що до практичної реалізації і експериментального дослідження нової конструкції форсунки, необхідна оптимізація її деяких конструктивних параметрів з використанням розрахункових експериментів.

Анотація наукової статті з механіки і машинобудування, автор наукової роботи - Джафарлі М.К.


ANALYSIS OF CONSTRUCTION FEATURES OF ELECTRONICALLY-CONTROLLED NOZZLE DESIGNED FOR GASOLINE DIRECT INJECTION ENGINE OF AND PRE-TORCH IGNITION

The article discusses the list of requirements for an injection system designed to operate as part of an engine with a new workflow and direct injection of gasoline and a pretorch ignition. The principle of operation is considered and the design features of the developed new design of an electronicallycontrolled nozzle with a piezoelectric actuator, which satisfies the set requirements, are analyzed. As a result of the analysis, it was found that prior to the practical implementation and experimental study of the new nozzle design, it is necessary to optimize some of its design parameters with the help of computational experiments.


Область наук:
 • Механіка і машинобудування
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ електронно-керований ФОРСУНКИ, РОЗРОБЛЕНОЇ ДЛЯ двигун з безпосереднім вприскуванням БЕНЗИНУ І форкамерно-факельних запалювання'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ електронно-керований ФОРСУНКИ, РОЗРОБЛЕНОЇ ДЛЯ двигун з безпосереднім вприскуванням БЕНЗИНУ І форкамерно-факельних запалювання»

  ?DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2019.87.9.005

  АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ електронно-керований ФОРСУНКИ, РОЗРОБЛЕНОЇ ДЛЯ двигун з безпосереднім вприскуванням БЕНЗИНУ І форкамерно-факельних запалювання

  Наукова стаття

  Джафарлі М.К. *

  ORCID: 0000-0001-6942-8863, Азербайджанський технічний університет, Баку, Азербайджан

  * Корреспондирующий автор (mkceferli [at] gmail.com)

  анотація

  У статті розглянуто перелік вимог, що пред'являються до системи упорскування, призначеної для роботи в складі двигуна із запропонованим нами новим робочим процесом з безпосереднім уприскуванням бензину і форкамерно-факельним запалюванням. Розглянуто принцип роботи та проаналізовані конструктивні особливості розробленої нової конструкції електронно-керованої форсунки з п'єзоелектричним актюатором, яка задовольняє поставленим вимогам. В результаті проведеного аналізу встановлено, що до практичної реалізації і експериментального дослідження нової конструкції форсунки, необхідна оптимізація її деяких конструктивних параметрів з використанням розрахункових експериментів.

  Ключові слова: двигун з безпосереднім уприскуванням бензину, система уприскування бензину з акумулятором тиску, електронно-керована форсунка.

  ANALYSIS OF CONSTRUCTION FEATURES OF ELECTRONICALLY-CONTROLLED NOZZLE DESIGNED FOR GASOLINE DIRECT INJECTION ENGINE OF AND PRE-TORCH IGNITION

  Research article

  Jafarli M.K. *

  ORCID: 0000-0001-6942-8863, Azerbaijan Technical University, Baku, Azerbaijan

  * Corresponding author (mkceferli [at] gmail.com)

  Abstract

  The article discusses the list of requirements for an injection system designed to operate as part of an engine with a new workflow and direct injection of gasoline and a pre-torch ignition. The principle of operation is considered and the design features of the developed new design of an electronically-controlled nozzle with a piezoelectric actuator, which satisfies the set requirements, are analyzed. As a result of the analysis, it was found that prior to the practical implementation and experimental study of the new nozzle design, it is necessary to optimize some of its design parameters with the help of computational experiments.

  Keywords: gasoline direct injection engine, gasoline injection system with pressure accumulator, electronically-controlled nozzle.

  Вступ

  В даний час, як до екологічних, так і до техніко-економічними показниками автомобільних двигунів пред'являються все більш жорсткі вимоги [1], [2], [3, С. 260]. Задоволення цих вимог є одним з актуальних проблем транспортної енергетики. Відомо що, показники двигунів в значній мірі залежать від особливостей робочих процесів в циліндрі [1], [2]. Тому, для задоволення цих вимог на кафедрі "Автомобільна техніка" Азербайджанського технічного університету (АзТУ) на рівні винаходу, новий робочий процес двигуна з безпосереднім уприскуванням бензину в циліндр і з форкамерно-факельним запалюванням розшарованого робочого заряду [4].

  Постановка задачі

  Запропонований робочий процес пред'являє наступні специфічні і підвищені вимоги до розроблюваної системі уприскування [5], [6]:

  - система уприскування палива повинна мати можливість здійснювати уприскування двох незалежних доз палива, з самостійним регулюванням моментів початку уприскування і кількостей кожної з доз;

  - доза запальний частини палива повинна мати дуже малі значення, аж до 5 ... 6мм3;

  - система уприскування палива повинна мати дуже високою швидкодією і здатністю регулювання кількості впорскується доз в широких межах;

  - паливо повинне впорскуватися у вигляді вузького конуса з кутом конусності не більше 12 ... 20 °;

  - система уприскування палива повинна мати можливість регулювання тиску уприскування бензину в залежності від швидкісного і навантажувального режиму роботи двигуна;

  - впорскує клапан форсунки повинен має хід не менше 0,25 ... 0,30мм.

  Існуючі системи упорскування двигуна з безпосереднім уприскуванням бензину в циліндр в повному обсязі задовольняють цим вимогам двигуна з форкамерно-факельним запалюванням. Тому, в роботі [7] розглянуто задачу розробки нової системи упорскування для двигуна із запропонованим робочим процесом. Відзначено, що з точки зору кута конусності і ходу клапана найбільш придатною для системи упорскування даного двигуна

  є клапанна форсунка. Але ця форсунка передбачена для роботи в складі механічних систем впорскування пального й такі системи упорскування не задовольняють іншим вимогам, що пред'являються. А в даний час широко поширені електронно-керовані системи упорскування з акумулятором тиску і їх електронно-керовані форсунки задовольняють всім іншим вимогам, крім вимог, пов'язаних з кутом конусності і ходу вприскувача клапана. Тому, в двигуні з запропонованим робочим процесом повинна застосовуватися електронно-керована система уприскування з акумулятором тиску спільно з електронно-керованої форсункою, що має нову конструкцію, розроблену на основі соплової частини клапанної форсунки. Згодом, в роботі [5] запропонована нова конструкція електронно-керованої форсунки з п'єзоелектричним актюатором, яка задовольнить поставленим вимогам. У даній роботі наведено аналіз конструкції та розглянуті конструктивні особливості запропонованої електронно-керованої форсунки.

  Рішення задачі

  Схема широко поширеною електронно-керованої системи упорскування бензину з акумулятором тиску, передбачена для застосування в двигуні із запропонованим новим робочим процесом, представлена ​​на рис. 1.

  Розроблена електронно-керована форсунка (рис. 2.) містить вхідний канал, що з'єднує порожнину керуючого клапана за допомогою трубопроводу високого тиску з порожниною акумулятора тиску, керуючий клапан, що з'єднує камеру управління з порожниною керуючого клапана, пьезо-актюатор приводу керуючого клапана, з'єднувальний канал, повідомляє камеру управління з порожниною клапанно-соплового розпилювача і впорскує клапан, що відкривається під дією тиску палива і здійснює безпосередньо уприскування палива в циліндр двигуна.

  Мал. 1 - Схема електронно-керованої системи упорскування бензину з акумулятором тиску: 1 - паливний бак, 2 - паливний насос низького тиску, 3 - паливний насос високого тиску, 4 - вхідний трубопровід високого тиску паливного акумулятора, 5 - паливний акумулятор (акумулятор тиску), 6 - вихідний трубопровід високого тиску паливного акумулятора, 7 - електронно-керована форсунка, 8 - електричний провід управління, 9 - електронно-керований клапан регулювання тиску в порожнині

  акумулятора, 10 - електронний блок управління

  Форсунка працює наступним чином. Паливо, проходячи через трубопровід високого тиску, з акумулятора тиску за допомогою вхідного каналу надходить в порожнину обсягу керуючого клапана і при закритому положенні керуючого клапана паливо в порожнині керуючого клапана знаходиться під тиском акумулятора. Під дією тиску палива в порожнині керуючого клапана і сили пружності пружини конус клапана притискається до сідла, закриваючи шлях палива в камеру управління. У порожнинах камери управління і клапанно-соплового розпилювача, а також в сполучному каналі паливо знаходиться під залишковим тиском, які залишилися від попереднього циклу уприскування. Це залишковий тиск менше тиску відкриття вприскувача клапана. Тому в стані спокою впорскує клапан залишається в закритому положенні.

  Мал. 2 - Принципова схема розробленої електронно-керованої форсунки [5]: 1 - вхідний канал, 2 - порожнину керуючого клапана, 3 - пружина керуючого клапана, 4 - керуючий клапан, 5 - пакет п'єзоелементів, 6 - камера управління, 7 - з'єднувальний канал, 8 - порожнина клапанно-соплового розпилювача, 9 - сопловая частина клапанної форсунки, 10 - пружина вприскувача клапана,

  11 - впорскує клапан

  При надходженні керуючого напруги від блоку електронного управління пакет п'єзоелементів розширюється і впливає на керуючий клапан. В результаті, керуючий клапан відкривається і звільняє шлях високому тиску палива в камеру управління. Паливо під високим тиском з камери управління через сполучний канал надходить в порожнину клапанно-соплового розпилювача і тиск в цій порожнині підвищується. При підвищенні тиску в порожнині вище тиску відкриття вприскувача клапана, останній відкривається і відбувається вприскування палива.

  З припиненням керуючого електричного імпульсу керуючий клапан під дією пружини повертається у вихідне - закритий стан, припиняючи надходження палива в камеру управління. В результаті цього, а також продовження витікання палива з порожнини клапанно-соплового розпилювача в циліндр, тиск палива в порожнині клапанно-соплового розпилювача падає. Тиск падає також і в сполучених з цією порожниною сполучному каналі і порожнини управління. При зниженні тиску в порожнині клапанно-соплового розпилювача нижче тиску закриття вприскувача клапана, останній закривається і уприскування палива припиняється. У порожнинах управління і клапанно-соплового розпилювача, а також в каналі управління встановлюється деяке залишкове тиск, нижчий за тиск відкриття вприскувача клапана.

  Як було відзначено, новий робочий процес двигуна пред'являє до системи упорскування, в тому числі і форсунки підвищені вимоги, в тому числі і щодо забезпечення багатоетапного уприскування. А багатоетапний уприскування вимагає більшої швидкодії форсунки [8, С.70], [9, С.93], що, в свою чергу, залежить від реалізованої схеми електрогідравлічної системи управління [10, С. 192], [11, С.26 ]. Тому, в якості керуючого елемента в розробленої форсунки застосовується п'єзоприводи, так як, п'єзоприводи дозволяє приблизно в 2-3 рази підвищити швидкодію клапана в порівнянні з електромагнітним приводом [12, С. 10], [13, С.65], [14].

  Очевидно, максимальну швидкодію пьезо-керованої форсунки може бути досягнуто при безпосередньому впливі пьезо-актюатора на голку або впорскує клапан форсунки [15]. Однак таке конструктивне рішення є неприйнятним для конструкції застосованого вприскувача клапана. Так як, впорскує клапан має діаметр в 2,2 мм і для досягнення достатнього прохідного перетину хід клапана повинен складати 0,25 ... 0,30 мм, що значно менше ходу пьезо-актюатора, що становить всього 0,08 мм. Для вирішення цієї проблеми застосований метод електрогідравлічного управління - пьезо-актюатор впливає на проміжний керуючий клапан, який має значний діаметр (8 мм), який при малому ході актюатора забезпечує достатню прохідний перетин для палива, що подається до впорскується клапану, а впорскує клапан під дією тиску подаваного палива відкривається на свій максимальних хід. Однак включення в конструкцію додаткового керуючого клапана і, отже, додаткових порожнин і з'єднувального каналу між порожнинами може негативно вплинути на швидкодію форсунки і можливість уприскування малих доз палива. Тому, виникає необхідність в розрахунковому дослідженні швидкодії роботи форсунки і можливості уприскування малих доз методом математичного моделювання.

  Одним з основних факторів, що впливають на характеристики уприскування, є прохідний перетин керуючого клапана. Так, керуючий клапан повинен мати якомога більшу прохідний перетин при малому його ході, щоб не чинити дросселирующего дії на що проходить паливо і сприяти більш повній передачі тиску з акумулятора в порожнину вприскувача клапана. Крім того, для здійснення процесу упорскування з якомога меншими коливаннями тиску, порожнини управління і вприскувача клапана повинні бути розміщені по можливості ближче і з'єднані каналом з максимальною діаметром і меншою довжиною. Однак

  обмежені розміри і жорсткі умови компонування форсунки не дозволяють здійснити всі ці вимоги в повній мірі і доводиться приймати компромісні рішення. При цьому основним критерієм є прийнятна характеристика упорскування, при можливо більш рівномірних тисках і без значних стрибків тиску уприскування, а також можливість уприскування малих доз аж до 5 ... 6 мм 3 / цикл. Тому, необхідна оптимізація деяких конструктивних параметрів, таких як, обсяги порожнин, діаметри і довжини каналів і ін. З використанням розрахункових експериментів.

  Відомо, що в електронно-керованих системах уприскування з акумулятором тиску управління циклової дозою палива, що впорскується здійснюється зміною тривалості керуючого електричного імпульсу, що надходить на актюатор, а також зміною тиску палива в акумуляторі [16, С.568], [17, С.123] , [18, С.45]. Тому, виникає необхідність в розрахунковому дослідженні також і впливу тиску палива в акумуляторі на швидкодію роботи форсунки при різних значеннях тривалості керуючого імпульсу методом математичного моделювання.

  Як зазначалося, важливою вимогою до системи упорскування двигуна є можливість здійснення багатоетапного уприскування, в якому, в другому етапі призначене впорскування малих доз палива. Слід зазначити, що в традиційних системах уприскування палива, а також в електронно-керованих системах уприскування з акумулятором тиску, впорскування малих доз палива є проблематичним [3, С.260-261], [19, С.25]. Таким чином, до практичної реалізації нової конструкції форсунки, слід оцінити також її працездатність на режимах малих циклових подач палива методом математичного моделювання.

  висновки

  Таким чином, в результаті проведеного аналізу встановлено, що до практичної реалізації нової конструкції форсунки необхідно проведення наступних розрахункових досліджень методом математичного моделювання:

  - дослідження швидкодії роботи форсунки;

  - дослідження можливості уприскування малих доз;

  - дослідження впливу конструктивних параметрів на швидкодію роботи форсунки і на процес подачі палива для оптимізації деяких конструктивних параметрів;

  - дослідження впливу тиску палива в акумуляторі на швидкодію роботи форсунки, а також на можливість уприскування малих циклових доз палива.

  Конфлікт інтересів Conflict of Interest

  Не вказано. None declared.

  Список літератури / References

  1. Гаврилов В.В. Фізичне моделювання розвитку паливної струменя - основа підвищення якості сумішоутворення і згоряння в дизелі / В.В. Гаврилов // Известия ТПУ. Томськ. - 2003. Т. 306. № 6. - С. 77-81.

  2. Бєляєва Є.В. Шляхи вдосконалення робочого процесу в двигунах внутрішнього згоряння / О.В. Бєляєва, М.Ю. Орлов, Д.А. Угланов // Вісник Самарського державного аерокосмічного університету ім. академіка С.П. Корольова (Національного Дослідницького Університету). - 2007. - № 2 (13). - С. 34-41.

  3. Крохотін Ю.М. Паливна система VORONEZH RAIL / Ю.М. Крохотін / Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної конференції Двигун-2007, присвяченій 100-річчю школи двигунобудування МГТУ ім. Н.е. Баумана. - М .: МГТУ ім. Н.е. Баумана. - 2007. - С. 260-265.

  4. Євразійський Патент № 023968, МПК F02B 19/10; F02B 17/00. Форкамерний двигун з безпосереднім уприскуванням палива в циліндр і примусовим запалюванням / Керімов З.Х., Мамедзаде Х.Ш., Джафарлі М.К .; власник патенту Керімов З.Х. - Номер заявки 201400220; заявл. 17.12.13; опубл. 29.07.16, Бюлетень Євразійського патентного відомства № 7'2016. - С. 659-660.

  5. Керімов З.Х. Розробка нової конструкції електронно-керованої форсунки для двигуна з безпосереднім уприскуванням бензину і форкамерно-факельним запалюванням / З.Х. Керімов, М.К. Джафарлі // Известия вищих технічних навчальних закладів Азербайджану. АГУНП. - Баку. - 2017. - Том 19, № 3 (107). - С. 63-71.

  6. Керімов З.Х. Особливості робочих процесів двигунів з безпосереднім уприскуванням бензину і розшарованим зарядом і шляхи їх подальшого розвитку / З.Х. Керімов, М.К. Джафарлі // Наукові праці Азербайджанської Державної Морської Академії. - Baku. - 2016 - № 1. - pp. 93-102.

  7. Керімов З.Х. Системи упорскування бензину з акумулятором тиску і проблеми їх застосування в форкамерно-факельній двигуні з новим робочим процесом / З.Х. Керімов, М.К. Джафарлі // Азербайджанський Технічний Університет. Вчені записки. Технічні науки. АзТУ. - Баку. - 2016. - № 4. Том 1. - С. 68-74.

  8. Пойда А.М. Вибір матеріалу для п'єзоелектричного приводу керуючого клапана електрогідравлічною форсунки автотракторного дизеля / О.М. Пойда, Д.Г. Сивих, Д.А. Капустін // Вюнік Харшвського нацюнального техшчного ушверсітету сшьського господарства iменi Петра Василенка. - Випуск № 107. Том 2. - Харшв: 2011. - С. 69-76.

  9. Каюків С.С. Аналіз можливості поліпшення характеристик швидкодії ЕГФ для системи Common Rail / С.С. Каюків, Р.Е. Галлямов, А.В. Білоусов // Вісник Самарського державного аерокосмічного університету ім. академіка С.П. Корольова (Національного Дослідницького Університету). - 2015. Т.14, № 2. - С. 93-96.

  10. Прохоренко А.А. Вибір основних конструктивних параметрів електрогідравлічної форсунки дизеля / А.А. Прохоренко, Д.В. Мєшков, Д.Є. Самойленко // Авіаційно-космічна техніка і технологія. № 10 (87). - 2011. - С. 192-196.

  11. Єрмаков В.В. Підвищення швидкодії електромагнітної форсунки / В.В. Єрмаков, С.А. Піонтковська // Міжнародний науковий журнал «Символ науки». - Уфа. - № 12. - 2015. - С. 25-29.

  12. Прохоренко А.А. Математична модель процесу подачі палива системою Common Rail з п'єзоелектричної форсункою / А.А. Прохоренко, Д.Є. Самойленко, Д.В. Мєшков // Вюп Автомобтно-дорожнього шстітуту: науково-виробничий Збiрник. - АД1 ДонНТУ. - Горлiвка, 2009. - № 1 (8). - С. 6-12.

  13. Іващенко Н.А. Методика розрахунку швидкодіючого приводу керуючого клапана топливоподающей апаратури / Н.А. Іващенко, JI.B. Гріхів, Чжао Цзяньхуей // Двигуни внутрішнього згоряння. Науково-технічний журнал. - Харків: НТУ «ХПІ». - 2012. - № 1. - С. 65-69.

  14. Кукліновскій В.В. П'єзоелектричний привід паливних форсунок мікропроцесорних систем управління автомобільними дизельними двигунами: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03: захищена 12.11.09 / Кукліновскій Віктор Володимирович. - М., 2009. - 24 с.

  15. Врублевський О.М. До обгрунтування вибору керуючого пристрою форсунки дизеля / О.М. Врублевський, А.І. Воронков, А.В. Денисов // Вюнік Харшвського нацюнального автомобшьно-дорожнього ушверсітету. - Харшв: ХНАДУ, 2005. - Вип. 30. - С. 133-135.

  16. Автомобільний довідник: Пер. з англ. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЗАТ «кжи« За кермом », 2004. - 992 с.

  17. Гріхів Л.В. Паливна апаратура і системи управління дизелів: Підручник для вузів / Л.В. Гріхів, Н.А. Іващенко, В.А. Марков. - М .: Легіон-Автодата, 2004. - 344 с.

  18. Філатов А.В. Управління процесом уприскування палива в дизельних двигунах / А.В. Філатов // Вісник Сибірського державного автомобільно-дорожнього університету: Науковий журнал, що рецензується. - Омськ: ФГБОУ ВПО «СибАДИ». - № 1 (29). - 2013. - С. 39-47.

  19. Бірюк В.В. Безпосередній впорскування палива багатоголкові сопла із камеру згоряння ДВС з використанням CAE / CAD-систем / В.В. Бірюк, С.С. Каюків, А.А. Горшкалёв і ін. // Вісник Самарського державного аерокосмічного університету ім. академіка С.П. Корольова (Національного Дослідницького Університету). - 2013. № 3-1 (41). С. 25-28.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Gavrilov V.V. Fizicheskoe modelirovanie razvitija toplivnoj strui - osnova povyshenija kachestva smeseobrazovanija i sgoranija v dizele [Physical simulation of the fuel spray development as a basis of improvement of mixture formation and combustion in the diesel] / V.V. Gavrilov // izvestija Tomskogo Politehnicheskogo Universiteta [Bulletin of the Tomsk Polytechnic University]. Tomsk. - 2003. vol. 306. № 6. - pp. 77-81. [In Russian]

  2. Belyaeva E.V. Puti sovershenstvovanija rabochego processa v dvigateljah vnutrennego sgoranija [The ways of improvement of operating process in internal combustion engines] / E.V. Belyaeva, M.Y. Orlov, D.A. Uglanov // Vestnik Samarskogo Gosudarstvennogo Ajerokosmicheskogo Universiteta im. akademika S.P. Koroljova (Nacional'nogo Issledovatel'skogo Universiteta) [Bulletin of the Samara State Aerospace University named after academician S.P. Korolev (National Research University)]. - 2007. - № 2 (13). - pp. 34-41. [In Russian]

  3. Krokhotin Yu.M. Toplivnaja sistema VORONEZH RAIL [Fuel system VORONEZH RAIL] / Yu.M. Krokhotin / Sbornik nauchnyh trudov po materialam Mezhdunarodnoj konferencii Dvigatel'-2007, posvjashhennoj 100-letiju shkoly dvigatelestroenija MGTU im. N.Je. Baumana. [Collection of scientific papers on the International Conference Engine-2007, dedicated to the 100th anniversary of the engine building school of MSTU named after Bauman]. - М .: MSTU named after Bauman. - 2007. - pp. 260-265. [In Russian]

  4. Eurasian Patent № 023968, MPK F02B 19/10; F02B 17/00. Forkamernyj dvigatel 's neposredstvennym vpryskom topliva v cilindr i prinuditel'nym ​​zazhiganiem [Pre-chamber spark ignition engine with direct fuel injection into the cylinder] / Kerimov Z.Kh., Mammedzade Kh.Sh., Jafarli M.K .; the patentee Kerimov Z.Kh. - Application number 201400220; appl. 12/17/13; publ. 07.29.16, Bulletin of the Eurasian Patent Organization № 7'2016. - p. 659-660. [In Russian]

  5. Kerimov Z.Kh. Razrabotka novoj konstrukcii jelektronno-upravljaemoj forsunki dlja dvigatelja s neposredstvennym vpryskom benzina i forkamerno-fakel'nym ​​zazhiganiem [Elaboration of new construction of the electronic controlled injector for the direct petrol injection and pre chamber-torch ignition engine] / Z.Kh. Kerimov, M.K. Jafarli // Izvestija vysshih tehnicheskih uchebnyh zavedenij Azerbajdzhana [Transactions of Azerbaijan Institutes of Technology]. AGUNP. - Baku. -2017. - vol. 19, № 3 (107). - pp. 63-71. [In Russian]

  6. Kerimov Z.Kh. Osobennosti rabochih processov dvigatelej s neposredstvennym vpryskom benzina i rassloennym zarjadom i puti ih dal'nejshego razvitija [The features of the working processes of the direct petrol injection and stratified charge engines and their further development ways] / Z.Kh. Kerimov, M.K. Jafarli // Nauchnye trudy Azerbajdzhanskoj Gosudarstvennoj Morskoj Akademii [Proceedings of Azerbaijan State Marine Academy]. - Baku. - 2016 - № 1. - pp. 93-102. [In Russian]

  7. Kerimov Z.Kh. Sistemy vpryska benzina s akkumuljatorom davlenija i problemy ih primenenija v forkamerno-fakel'nom dvigatele s novym rabochim processom [The pressure accumulator petrol injection system and problems of their application in the pre chamber engines with new working process] / Z.Kh. Kerimov, M.K. Jafarli // Azerbajdzhanskij Tehnicheskij Universitet. Uchenye zapiski. Tehnicheskie nauki [Azerbaijan Technical University. Scientists works. Technical science.] AzTU. - Baku. - 2016. - № 4, vol. 1, pp. 68-74. [In Russian]

  8. Pojda A.N. Vybor materiala dlja p'ezojelektricheskogo privoda upravljajushhego klapana jelektrogidravlicheskoj forsunki avtotraktornogo dizelja [The choice of material for the piezoelectric actuator of the control valve of the electro-hydraulic injector of autotractor diesel engine] / A.N. Pojda, D.G. Sivikh, D.A. Kapustin // Visnik Harkivs'kogo Nacional'nogo Tehnichnogo Universitetu sil's'kogo gospodarstva imeni Petra Vasilenka [Bulletin of Kharkiv State Technical university of Agriculture name Peter Vasilenko]. - № 107. Vol. 2. - Kharkov: 2011. - pp. 69-76. [In Russian]

  9. Kayukov S.S. Analiz vozmozhnosti uluchshenija harakteristik bystrodejstvija JeGF dlja sistemy Common Rail [Analysis of the possibility of improving performance characteristics of a electro-hydraulic injector for the common rail system] / S.S. Kayukov, R.E. Gallyamov, A.V. Belousov // Vestnik Samarskogo Gosudarstvennogo Ajerokosmicheskogo

  Universiteta im. akademika S.P. Koroljova (Nacional'nogo Issledovatel'skogo Universiteta) [Bulletin of the Samara State Aerospace University named after academician S.P. Korolev (National Research University)]. - 2015. vol.14, № 2. - pp. 9396. [in Russian]

  10. Prochorenko A.A. Vybor osnovnyh konstruktivnyh parametrov jelektrogidravlicheskoj forsunki dizelja [A choice of a main construction parameters in electro-hydraulic injector of a diesel engine] / A.A. Prochorenko, D.V. Meshkov, D.E. Samojlenko // Aviacionno-kosmicheskaja tehnika i tehnologija [Aerospace technic and technology]. № 10 (87). - 2011. - pp. 192-196. [In Russian]

  11. Ermakov V.V. Povyshenie bystrodejstvija jelektromagnitnoj forsunki [Increasing the rapidity of the electromagnetic injector] / V.V. Ermakov, S.A. Piontkovskaya // Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal «Simvol nauki» [International scientific journal "symbol of science"]. - Ufa. - № 12. - 2015. - pp. 25-29. [In Russian]

  12. Prochorenko A.A. Matematicheskaja model 'processa toplivopodachi sistemoj Common Rail s p'ezojelektricheskoj forsunkoj [Mathematical model of the fuel feed process by the system of Common Rail with the piezoelectric injector] / A.A. Prochorenko, D.E. Samojlenko, D.V. Meshkov // Visti Avtomobil'no-dorozhn'ogo institutu: naukovo-virobnichij zbirnik [Bulletin of the Automobile and highway institute: scientific and production collection]. - ADI DonNTU. - Gorlivka, 2009. -№ 1 (8). - pp. 6-12. [In Russian]

  13. ivaschenko N.A. Metodika rascheta bystrodejstvujushhego privoda upravljajushhego klapana toplivopodajushhej apparatury [The method of calculating for high-speed actuator of control valve for fuel injection system] / N.A. ivaschenko, L.V. Grekhov, Zhao Jianhui // Dvigateli vnutrennego sgoranija. Nauchno-tehnicheskij zhurnal [Internal combustion engines. Scientific and technical journal]. - Kharkov: National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute». - 2012. - № 1. -pp. 65-69. [In Russian]

  14. Kuklinovsky V.V. P'ezojelektricheskij privod toplivnyh forsunok mikroprocessornyh sistem upravlenija avtomobil'nymi dizel'nymi dvigateljami [The piezoelectric drive of fuel injectors of microprocessor control systems for automotive diesel engines]: dis. ... of PhD in Engineering: 05.09.03: defense of the thesis 12.11.09 / Kuklinovsky Viktor Vladimirovich. - M., 2009. - 24 p. [In Russian]

  15. Vrublevskiy A.N. K obosnovaniju vybora upravljajushhego ustrojstva forsunki dizelja [Justification of the choice of the control device of a diesel engine injector] / A.N. Vrublevskiy, A.i. Voronkov, A.V. Denisov // Visnik Harkivs'kogo Nacional'nogo Avtomobil'no-dorozhn'ogo Universitetu [Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway University]. -Kharkov: Kharkiv National Automobile and Highway University, 2005. - issue 30. - pp. 133-135. [In Russian]

  16. Avtomobil'nyj spravochnik: Perevod s anglijskogo [Automobile handbook: Translation from English]. - 2nd ed., Revised and supplemented. - Moscow: «Behind the wheel», 2004. - 992 p. [In Russian]

  17. Grekhov L.V. Toplivnaja apparatura i sistemy upravlenija dizelej: Uchebnik dlja vuzov [Fuel equipment and control systems of diesel engines: A textbook for universities] / L.V. Grekhov, N.A. Ivashchenko, V.A. Markov. Legion-Avtodata [Legion-Avtodata publ.] - Moscow, 2005. 344 p. [In Russian]

  18. Filatov A.V. Upravlenie processom vpryska topliva v dizel'nyh dvigateljah [Control of the fuel injection process in diesel engines] / A.V. Filatov // Vestnik Sibirskogo Gosudarstvennogo Avtomobil'no-dorozhnogo Universiteta: Nauchnyj recenziruemyj zhurnal [Bulletin of Sibirian Automobile and Highway University: the scientific reviewed journal]. - Omsk: «Sibirian Automobile and Highway university». - № 1 (29). - 2013. - pp. 39-47. [In Russian]

  19. Biryuk V.V. Neposredstvennyj vprysk topliva mnogoigol'noj forsunkoj v kameru sgoranija DVS s ispol'zovaniem CAE / CAD-sistem [Direct fuel injection by a multi-needle nozzle into the combustion chamber of iCE using CAE / CAD systems] / V.V. Biryuk, S.S. Kayukov, A.A. Gorshkalev and others // Vestnik Samarskogo Gosudarstvennogo Ajerokosmicheskogo Universiteta im. akademika S.P. Koroljova (Nacional'nogo Issledovatel'skogo Universiteta) [Bulletin of the Samara State Aerospace University named after academician S.P. Korolev (National Research University)]. - 2013. № 3-1 (41). pp. 25-28. [In Russian]


  Ключові слова: Двигун з безпосереднім вприскуванням БЕНЗИНУ / Системи уприскування БЕНЗИНУ З АКУМУЛЯТОРОМ ТИСКУ / ЕЛЕКТРОННО-КЕРОВАНА ФОРСУНКА / GASOLINE DIRECT INJECTION ENGINE / GASOLINE INJECTION SYSTEM WITH PRESSURE ACCUMULATOR / ELECTRONICALLY-CONTROLLED NOZZLE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити