Розглядаються особливості динаміки і структури попиту, пропозиції, зовнішньої торгівлі, чинників розвитку світового ринку мінеральних добрив: Азотних, фосфатних і калійних. На ринку виявлено тенденцію до зростання попиту на мінеральні добрива в 6 разів з 1961 р, що пов'язано з ростом населення. Розрахована модель зміни попиту на добрива при зміні посівних площ: при збільшенні посівних площ на 1% споживання добрив збільшується на 0,7%, що пояснює зміну попиту на 50%. Розрахунок зміни внесення добрив зі зменшенням посівних площ в Російській Федерації в порівнянні з використанням даної моделі в СРСР виявив недовикористання в половину того обсягу добрив, який в середньому міг би б ить внесений в Росії на посівні площі сьогодні. Виробництво наблизилося до регіонів споживання продукції галузі і перебазувалося з розвинених країн в країни, що розвиваються. Найбільшими агентами на світовому ринку в 2017 р є Китай, Росія, Індія, США, Канада, Бразилія, концентрація на ринку досить висока, особливо в калійному сегменті. Залежність країн (як експортерів, так і імпортерів) від міжнародної торгівлі висока. Аналіз специфічних факторів кон'юнктури даного ринку підтвердив, що показники країн з найбільшою врожайністю зерна в світі не збігаються з показниками країн з найбільшим споживанням добрив. Так як врожайність зернових і рівень внесення добрив на гектар орних земель в найбільших державах споживачах мінеральних добрив безпосередньо не пов'язані, країни, які мають на меті підвищення врожайності, швидше досягнуть її, не збільшуючи сукупне споживання добрив, а використовуючи інші методи підвищення врожайності.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Дюжева Наталія Валеріївна, Тинькова Аріна Олександрівна


GLOBAL MINERAL FERTILIZER MARKET ANALYSIS

The article presents an analysis of trends in the dynamics and structure of demand, supply, foreign trade, development factors of the world mineral fertilizer market: nitrogen, phosphate and potash segments. There have been identified the market trend of growing demand for mineral fertilizers, which has increased 6 times since 1961 the fact being connected with the population growth. A model of the correlation between the fertilizers demand growth and arable land scale shows the following correlation: when arable land scale increases by 1%, fertilizer consumption grows by 0.7%, with the determination of 50%. The calculation of changes in using fertilizers in terms of cutting down the arable land area under crops in the Russian Federation compared to the USSR using this model has revealed the fertilizer underutilization which is equal to the half of the amount that could be applied on average in Russia today. Production approached the regions of consumption and was relocated from the developed countries to developing ones. The largest dealers in the world market in 2017 were China, Russia, India, the USA, Canada, Brazil, and market concentration is quite high, especially in the potash segment. The dependence on foreign trade of both exporting and importing countries is high. Analysis of the specific market condition factors showed that the countries with the highest cereal yields in the world do not coincide with the largest fertilizer consumers. Since the cereal yields and the level of using fertilizers per hectare of arable land in the largest mineral fertilizers consuming countries are not directly correlated, the countries aiming to increase yields are less likely to achieve it by increasing their aggregate fertilizer consumption, but using other yields rising methods


Область наук:
 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Вісник Астраханського державного технічного університету. Серія: Економіка

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ КОН'ЮНКТУРИ СВІТОВОГО РИНКУ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ КОН'ЮНКТУРИ СВІТОВОГО РИНКУ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ»

  ?DOI: 10.24143 / 2073-5537-2020-1-91-100 УДК 339.13.024

  АНАЛІЗ КОН'ЮНКТУРИ СВІТОВОГО РИНКУ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

  Н. В. Дюжева, А. А. Тинькова

  Російський університет дружби народів, Москва, Російська Федерація

  Розглядаються особливості динаміки і структури попиту, пропозиції, зовнішньої торгівлі, чинників розвитку світового ринку мінеральних добрив: азотних, фосфатних і калійних. На ринку виявлено тенденцію до зростання попиту на мінеральні добрива - в 6 разів з 1961 р, - що пов'язано з ростом населення. Розрахована модель зміни попиту на добрива при зміні посівних площ: при збільшенні посівних площ на 1% споживання добрив збільшується на 0,7%, що пояснює зміну попиту на 50%. Розрахунок зміни внесення добрив зі зменшенням посівних площ в Російській Федерації в порівнянні з використанням даної моделі в СРСР виявив недовикористання в половину того обсягу добрив, який в середньому міг би б ить внесений в Росії на посівні площі сьогодні. Виробництво наблизилося до регіонів споживання продукції галузі і перебазувалося з розвинених країн в країни, що розвиваються. Найбільшими агентами на світовому ринку в 2017 р є Китай, Росія, Індія, США, Канада, Бразилія, концентрація на ринку досить висока, особливо в калійному сегменті. Залежність країн (як експортерів, так і імпортерів) від міжнародної торгівлі висока. Аналіз специфічних факторів кон'юнктури даного ринку підтвердив, що показники країн з найбільшою врожайністю зерна в світі не збігаються з показниками країн з найбільшим споживанням добрив. Так як врожайність зернових і рівень внесення добрив на гектар орних земель в найбільших державах - споживачах мінеральних добрив - безпосередньо не пов'язані, країни, які мають на меті підвищення врожайності, швидше за досягнутий її, не збільшуючи сукупне споживання добрив, а використовуючи інші методи підвищення врожайності.

  Ключові слова: мінеральні добрива, світовий ринок, врожайність, зовнішня торгівля, сільськогосподарські землі.

  Для цитування: Дюжева Н. В., Тинькова А. А. Аналіз кон'юнктури світового ринку мінеральних добрив // Вісник Астраханського державного технічного університету. Серія: Економіка. 2020. № 1. С. 91-100. DOI: 10.24143 / 2073-5537-2020-1-91-100.

  Вступ

  Зростання населення в світі обумовлює актуальність проблеми продовольчої безпеки. Формування стійкої продовольчої системи стає одним із головних завдань світової спільноти. У цих умовах зростає роль мінеральних добрив, від яких залежить врожайність сільськогосподарських культур. Збільшення врожайності агрокультур згідно з порядком сталого розвитку ООН - один з головних способів забезпечити продовольчу безпеку. Все це означає, що загальносвітова потреба в мінеральних добривах, колись зробили революцію в сільському господарстві, буде рости. Торгівля мінеральними добривами набуває геополітичний характер впливу на світовому ринку мінеральних добрив [1]. Яким чином взаємопов'язані показники врожайності і споживання добрив? Для відповіді на це питання спочатку необхідно позначити реалії кон'юнктури світового ринку.

  Метою даного дослідження є виявлення особливостей кон'юнктури світового ринку мінеральних добрив. Робота розділена на дві частини. Перша частина розкриває основні характеристики світового ринку мінеральних добрив (попиту, пропозиції, імпорту і експорту) в динаміці за трьома сегментами: азотні, фосфатні і калійні; виявлено чинники, що впливають на кон'юнктуру світового ринку: фактори розміщення виробництва, фактори попиту, фактори залежності від зовнішньої торгівлі мінеральними добривами. Друга частина являє собою аналіз взаємозв'язку споживання добрив і врожайності: аналіз кореляції таких показників, як сукупне споживання добрив в країні, споживання, зважене на гектар посівних площ, кг / га [2], а також сукупна і зважена врожайність зерна, кг / га, - в чому і полягає новизна даного дослідження.

  Інформаційну та статистичну основу дослідження склали статистичні бази даних Світового банку і статистика Міжнародної асоціації виробників добрив (IFA), а також аналітичні матеріали Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO UN). Для аналізу статистики було розглянуто період 1961-2017 рр., Що відповідає першому і останньому доступному році публікації статистики в базі даних IFA. Використовуються методи економетричного, порівняльного, кореляційного аналізу статистики.

  Тенденції розвитку світового ринку мінеральних добрив

  1. Виробництво. До 2017 року обсяги світового виробництва мінеральних добрив досягли 204 млн т, що в 1,5 рази більше, ніж у 2000 році, і в 6 разів більше, ніж в 1961 р При цьому в даний період спостерігаються серйозні зрушення в розміщенні виробництва , обумовлені факторами, які варіюються в залежності від виду добрива. Основоположними принципами при розміщенні виробництва є доступність факторів виробництва і близькість до споживача [3]. Наприклад, в разі азотних добрив енергоємність виробництва відіграє ключову роль, для фосфорних визначальним фактором є близькість до споживача, а для калійних - наявність рідкісної нетранспортабельній сировинної бази [1].

  Так, країни, що розвиваються з 2000-х рр. демонструють стрімке зростання виробництва мінеральних добрив (рис. 1).

  120 000

  116 914,1

  н «

  S

  я

  про

  а

  »про

  про

  ^

  й

  я л

  100 000

  80 000

  60 000

  о вн

  CJ

  4 про в

  РВ

  5 про

  ?

  40 000

  20 000

  67692,3

  |Развівающіеся країни

  •Розвинуті країни

  82 353 3 Східна Азія

  * ^ Східна Європа та

  Центральна Азія | "Північна Америка

  ^^ Південна Азія

  32 428 ^^ Західна Азія

  З Західна і 18 377 Центральна Європа + Латинська Америка і Карибський басейн Африка

  ojo4 Л5 ?? = d?>4 dpf rS? ^ O<V ^

  • Океанія

  0

  Мал. 1. Динаміка виробництва мінеральних добрив по регіонах (1961-2017 рр.) [4]

  Чималу роль у збільшенні виробництва мінеральних добрив грає КНР як найбільш швидко розвивається країна з найбільшим в світі населенням. У свою чергу розвинені країни досягли максимуму виробництва в 1988 р, після чого спостерігається різкий спад в обсягах, що залишаються на одному рівні останні 25 років. Лідерами в 1961 р були країни Західної і Центральної Європи, які робили половину мінеральних добрив світу. В даний час їх частка скоротилася до 8%. Головним результатом зрушень в розміщенні виробництва мінеральних добрив в світі стало фактичне переміщення його в густонаселені регіони і країни, де нині отримують основну масу продукції світового рослинництва за рахунок внесення в грунт добрив [3].

  Таким чином, виробництво мінеральних добрив досить сконцентровано: в 2017 р на три найбільші виробники припадала половина світового ринку мінеральних добрив (табл. 1).

  Таблиця 1

  Географічна структура найбільших виробників, споживачів, імпортерів і експортерів мінеральних добрив за видами (2017 р.) *

  Вид добрива Всі види Азотні Калійні Фосфатні

  Показник Країна Частка,% Країна Частка,% Країна Частка,% Країна Частка,%

  Виробництво Китай 30 Китай 33 Канада 28 Китай 39

  РФ 9 Індія 12 РФ 19 США 12

  Індія 9 США 8 Білорусь 15 Індія 10

  Споживання Китай 28 Китай 27 Китай 26 Китай 33

  Індія 15 Індія 17 Бразилія 16 Індія 15

  США 12 США 12 США 14 Бразилія 10

  Імпорт США 13 США 16 Китай 19 Індія 16

  Бразилія 12 Індія 13 Бразилія 16 Бразилія 15

  Індія 12 Бразилія 8 США 14 США 5

  Експорт Китай 17 Китай 26 Канада 31 Китай 33

  РФ 17 РФ 14 РФ 22 РФ 14

  Канада 14 Катар 7 Білорусь 17 США 13

  * Складено за [4].

  Лідером ринку є Китай - 30% світового виробництва, на другому місці - Росія і Індія з частками в три рази менше, ніж у Китаю (9%). На частку двадцяти найбільших виробників мінеральних добрив припадає близько 90% світового виробництва.

  Росія, в свою чергу, виробляє 7% і займає четверте місце. На частку одинадцяти найбільших виробників азотних добрив в 2017 р припадало понад 75% світового виробництва. В силу особливостей виробництва азотних добрив на цьому ринку - більше виробників, отже, він більш конкурентний, ніж інші [5]. Навпаки, калійний ринок характеризується олигополистическим типом конкуренції: всього 20 компаній в світі займаються виробництвом калійних добрив; в 2017 р 85% світового виробництва доводилося на чотирьох виробників: Канада, Росія, Білорусія і Китай. Половину цього обсягу виробляють Канада і Росія, що обумовлено рідкістю ресурсної бази [6]. Односкладові фосфатні добрива в основному є компонентами змішаних добрив, і статистика свідчить, що в 2017 р 40% світового виробництва припадає на Китай, за ним слідують США, Індія і Росія з частками близько 10%. На частку семи виробників припадає понад 85% світового виробництва фосфатних добрив.

  2. Споживання. Попит на мінеральні добрива обумовлений актуальністю теми (збільшенням посівних площ і необхідністю підвищення родючості грунтів в умовах глобального зростання населення), за аналізований період (1961-2017 рр.) Обсяг збільшився в 6,5 разів. Основними споживачами мінеральних добрив є Китай, на який припадає майже 30% всього світового споживання, Індія, США, Бразилія та Індонезія (див. Табл. 1). На частку США, Індії та Китаю припадає більше половини світового споживання добрив, що пов'язано не тільки з високими темпами зростання населення, але і з тим, що в даних країнах також виробляють змішані добрива [7].

  Мал. 2 ілюструє, що азотні добрива - найбільш споживані в світі серед інших видів в силу різноманітності товарного асортименту і відносну дешевизну в порівнянні з іншими мінеральними добривами [8].

  Частка одинадцяти найбільших споживачів азотних добрив в загальному обсязі становить 75%. Що стосується калійних добрив, на частку Китаю, Бразилії та США припадає більше половини попиту. У Росії, яка є одним з найбільших постачальників калійних добрив, даний товар попитом не користується. На частку трьох найбільших споживачів фосфатних добрив - Китаю, Індії і Бразилії - припадає близько 70% світового споживання фосфатних добрив.

  Мал. 2. Динаміка структури споживання мінеральних добрив в світі за видами (1961-2017 рр.) [4]

  Ми провели кореляційно-регресійний аналіз залежності споживання добрив від площі сільськогосподарських земель на основі вибірки з 98 країн за статистичними даними на 2017 р Кореляція між споживанням добрив і площею сільськогосподарських земель дорівнює 52%. Математичне вираження логарифмічною моделі:

  LOGп0треб = -0,744 + 0,715LOGпЛOЩaдь

  де LOG потреб - логарифм сукупного споживання добрив країною, тис. т; LOG ^^^ - логарифм площі сільськогосподарських земель країни, км2.

  Інтерпретація отриманих результатів: при збільшенні посівних площ на 1% споживання добрив збільшується на 0,7% з імовірністю 99%. Проведені тести підтвердили достовірність отриманих результатів. Практична складова моделі: на основі даної моделі можна розрахувати, наскільки пропорційно в тій чи іншій країні змінився обсяг споживання добрив в залежності від зміни площі сільгоспугідь. На основі аналізу можна зробити висновки про недоиспользовании мінеральних добрив в обраній країні. Для найбільш наочний приклад застосування моделі розрахуємо, пропорційно чи знизилося споживання добрив в Росії в порівнянні з СРСР з урахуванням зменшення сільгоспугідь. Вихідні дані і результати розрахунку наведені в табл. 2.

  Таблиця 2

  Аналіз зміни споживання добрив в СРСР і Росії в 1989 та 2017 років рр.

  Показники Сільгоспугіддя, км2 Споживання, тис. Т

  РФ (2017 г.) 2 177 218,2 2 832,2

  СРСР (1989 р) 6. 001 000,0 24 474,0

  Фактичне зниження,% -64 -88

  Розрахункова зниження,% -64 -45

  Розрахункове споживання добрив - 13 401,8

  Недовикористання - 10 569,6

  Оскільки модель однофакторний і пояснює залежну змінну лише на половину, в даному розрахунку похибки неминучі.

  3. Імпорт. Так як концентрація виробництва висока, то і залежність країн від імпорту висока. Найбільшими імпортерами мінеральних добрив в 2017 р були США (13%), Бразилія і Індія (з частками в 12%). Частка імпорту у внутрішньому споживанні основних країн-імпортерів мінеральних добрив - в 2017 р в середньому становить понад 70% (рис. 3).

  Винятком є ​​США, Індія, Китай і Канада, для яких прості мінеральні добрива виступають також в якості компонентів для складних, тому споживання в цих країнах не так сильно залежить від імпорту (менше 50%).

  Ринок калійних добрив є найбільш залежним від імпорту, поставки по імпорту в середньому складають більше 90% від внутрішнього споживання. Винятком є ​​Китай, хоча частка його залежності становить 69%. Найменш залежним від імпорту є ринок фосфатних добрив, до того ж залежність трьох найбільших імпортерів набагато

  нижче, ніж всіх інших. Залежність імпортерів азотних добрив в середньому більше 50%. Найменша залежність спостерігається у США та Індії, які є найбільшими імпортерами азотних добрив.

  100% _

  Мал. 3. Частка імпорту у внутрішньому споживанні країн - найбільших імпортерів мінеральних добрив (2017 г.) [4]

  Більшість азотних добрив в 2017 р купували США (16%), Індія, Бразилія і Франція. На частку одинадцяти найбільших імпортерів азотних добрив припадає 60% світового імпорту азотних мінеральних добрив. На частку трьох найбільших імпортерів калійних добрив в 2017 р доводиться половина всього світового імпорту калійних добрив: Китай, Бразилія і США, можна сказати, поділили ринок між собою. Фосфатні добрива більше імпортуються Індією і Бразилією. На них припадає 30% світового імпорту.

  4. Експорт. У 2017 р Китай і Росія - найбільші експортери мінеральних добрив (17% світового експорту). На третьому місці - Канада з часткою 14%. На частку трьох найбільших експортерів припадає половина сукупного експорту мінеральних добрив у світі. Також лідируючі місця займають Білорусь, США, Німеччина і Саудівська Аравія. На частку двадцяти країн-експортерів припадає 90% всього експорту.

  У 2017 р Китай займає лідируюче місце за обсягом експорту азотних добрив - 26%. На другому місці - Росія, обсяг експорту якої в два рази менше. Також найбільшими експортерами є Катар, Саудівська Аравія і Канада. Що стосується калійних добрив, то лідерами в експорті цього товару є Канада - 32%, Росія - 22%, Білорусь - 17%, що в сукупності становить 70% всього експорту калійних добрив. Одинадцять країн-експортерів калійних добрив продають більше 95% всього світового експорту. Лідерами в експорті фосфатних добрив є Китай - 33%, Росія і США. На найбільших експортерів фосфатних добрив (5 країн) припадає майже 80% світового експорту фосфатних добрив в 2017 р.

  Найменш експортно-орієнтованої галуззю мінеральних добрив є азотна в силу того, що на ринку присутня безліч виробників даного товару [9]. Навпаки, найбільш експортно-орієнтована галузь мінеральних добрив - калійна. У 1993 р частка експорту у виробництві калійних добрив за весь аналізований період перевищувала 90%. Такий рівень експорту залишався протягом 10 років. За останні десятиліття частка експорту калійних добрив у виробництві знизилася до 80%. З 1961 по 1985 р залежність виробництва всіх видів мінеральних добрив від експорту становила 30%. На даний момент частка експорту зростає і тепер уже наближається до 50%, що можна пояснити збільшенням різноманітності комплексних добрив і зростанням спеціалізації в цій області.

  Специфічні чинники і особливості кон'юнктури світового ринку мінеральних добрив

  Аналіз залежності врожайності зерна та рівня споживання добрив на гектар посівних площ підтверджує, що країни з найбільшою врожайністю зерна в світі не збігаються з країнами з найбільшим споживанням добрив. Найбільша врожайність спостерігається в таких країнах, як Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт і країни Європи (рис. 4).

  30 000 - 2 000

  1 800

  25 000 * 1 600

  1 400

  1 200 -I

  ^ 15 000 1 000

  про 800

  600 Ц

  I5 11 =: 1 = 1:! =!

  ^? У /////

  V * ^ // ф *

  | Врожайність зерна, кг / га | Споживання добрив, кг / га

  Мал. 4. Країни з найбільшою врожайністю зерна в світі і їх споживання мінеральних добрив (2017 г.) [10]

  Вищезазначені країни не споживають багато добрив, т. К. Площа цих держав невелика. Можна зробити висновок, що врожайність в ОАЕ і Кувейті найвища в світі саме за рахунок споживання добрив, оскільки земля в цих країнах неродючий.

  Аналіз врожайності зерна та рівень внесення добрив на гектар посівних площ в найбільших країнах - споживачах мінеральних добрив в світі - свідчить, що не існує прямої залежності між цими двома показниками (рис. 5).

  9 000

  8 000

  7 000

  а 6 000 г /

  кг 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

  ь т с о н й

  про

  кричу

  у ? & у / у У У ./У

  Урожайність зерна, кг / га

  Споживання добрив, кг / га

  600 500 400 300 200 100 0

  Мал.

  5. Найбільші споживачі мінеральних добрив в світі, їх споживання і врожайність зерна (2017 г.) [10]

  а г

  н

  е р

  про

  ?

  Так, Китай є найбільшим споживачем мінеральних добрив в світі, а також лідером за кількістю внесених добрив на гектар посівних площ серед всіх споживачів мінеральних добрив в світі, але не має найвищу врожайність, як, наприклад, США чи Франція, врожайність яких набагато вище . Російська Федерація споживає майже стільки ж кілограмів добрив на гектар, як і Китай, але має один з найнижчих рівнів врожайності зерна в групі.

  Аналіз внесення добрив і врожайності на гектар свідчить, що країни - лідери по врожайності - це в основному добре розвинені і невеликі за площею країни (рис. 6).

  н про про і

  про

  ?1?

  30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0

  З *

  • . .

  # # #

  35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0

  до

  <і а і?

  про

  ?

  Урожайність зерна, кг / га

  Споживання добрив, кг / га

  Мал. 6. Країни з найбільшим споживанням добрив і їх врожайність зерна (2017 г.) [10]

  Більшість із зазначених країн має грунт, не придатну для ведення сільського господарства: Катар, Бахрейн, Кувейт, Йорданія, ОАЕ. Сінгапур є містом-державою з найбільшим споживанням кілограмів добрива на гектар посівних площ за рахунок маленької посівної площі, хоча є світовим фінансовим центром і не спеціалізується на аграрному секторі, так само, як і Гонконг.

  Таким чином, країни, які мають на меті підвищення врожайності, швидше за досягнутий її, не збільшуючи сукупне споживання добрив, а використовуючи інші методи підвищення врожайності, т. К. Пряма залежність між показниками споживання і врожайністю не виявлено.

  висновок

  Основні виявлені тенденції на світовому ринку мінеральних добрив: зростання попиту, переміщення виробництва ближче до споживача, з розвинених країн в країни, що розвиваються. Найбільші гравці галузі: Китай, Росія, Індія, США, Канада і Бразилія, - задають загальносвітові ціни. Залежність країн-імпортерів від зовнішньої торгівлі мінеральними добривами в 2017 р в середньому становить понад 70%.

  Тенденції сегментів ринку: азотні добрива користуються найвищим попитом, а кількість і конкуренція виробників вище, ніж в інших сегментах, тому експортна і імпортна залежність відносно низька; ціни на ринку азотних добрив контролюються їх найбільшими споживачами - Індією і Китаєм; фосфатні добрива в основному є компонентами комплексних добрив, тому їх купівля в більшості випадків проводиться з метою подальшої переробки; калійні добрива сильно залежать від рідко-

  сті ресурсної бази, тому на ринку панує олигополистический тип конкуренції, і галузь найбільш експортно-орієнтована серед трьох сегментів, відповідно, і залежність країн-споживачів від імпорту висока.

  Розглянуто взаємозалежності наступних показників: споживання добрив, кг / га, сукупне споживання добрив, сільськогосподарські площі, врожайність зерна, кг / га. Так, показники країн з найбільшою врожайністю зерна в світі не збігаються з показниками країн з найбільшим споживанням добрив. Врожайності зерна та рівень внесення добрив на гектар посівних площ в найбільших країнах - споживачах мінеральних добрив - не мають прямої залежності. Країни-лідери по врожайності - це в основному добре розвинені і невеликі за площею держави. Більшість з них має непридатну для ведення сільського господарства грунт. Виявлено залежність між сукупним споживанням добрив і сільськогосподарської площею.

  1. Макаренко М. В., Чміль С. Ю. Модернізація промисловості мінеральних добрив // Економічний часопис. 2014. № 1 (33). С. 92-103.

  2. Рослинництво: основні поняття. URL: https://www.gks.org.ua/free_doc/new_site/metod/sx/met_ sx_rast.htm (дата звернення: 12.09.2019).

  3. Родіонова І. А. Світова економіка індустріальний сектор. М .: Изд-во РУДН, 2010. 606 с.

  4. International fertilizer association. URL: http://ifadata.fertilizer.org/ucSearch.aspx (дата звернення: 12.09.2019).

  5. Світовий ринок мінеральних добрив. URL: http://www.agroyug.org.ua/page/item/_id-7843/ (дата звернення: 12.09.2019).

  6. Калійна промисловість в Росії і за кордоном. URL: http://news-mining.org.ua/analitika/kaliynaya_promyshlennost_v_rossii_i_za_rubezhom (дата звернення: 12.09.2019).

  7. Food and agriculture organization of the UN. World fertilizer trends and outlook to 2022. URL: http://www.fao.org/3Zca6746en/CA6746EN.pdf (дата звернення: 12.09.2019).

  8. Ульянова М. А., Василенко В. І., Зволинский В. П. Роль азотних добрив в сучасному сільському господарстві // Наука, техніка і освіту. 2016. № 7 (25). С. 76-78.

  9. Ринок мінеральних добрив / Національний дослідницький університет «Вища школа економіки». URL: https://dcenter.hse.org.ua/data/2015/12/22/1132768850/IV%20кв%202015.pdf (дата звернення: 12.09.2019).

  10. World Bank Data. URL: https://data.worldbank.org/ (дата звернення: 12.09.2019).

  Дюжева Наталія Валеріївна - Росія, 117198, Москва; Російський університет дружби народів; канд. екон. наук; доцент кафедри міжнародних економічних відносин; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Тинькова Аріна Олександрівна - Росія, 117198, Москва; Російський університет дружби народів; магістрант кафедри міжнародних економічних відносин; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  Стаття надійшла до редакції 25.11.2019

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

  GLOBAL MINERAL FERTILIZER MARKET ANALYSIS

  N. V. Dioujeva, A. A. Tinkova

  People 's Friendship University of Russia, Moscow, Russian Federation

  Abstract. The article presents an analysis of trends in the dynamics and structure of demand, supply, foreign trade, development factors of the world mineral fertilizer market: nitrogen, phosphate and potash segments. There have been identified the market trend of growing demand for mineral fertilizers, which has increased 6 times since 1961 the fact being connected with the population growth. A model of the correlation between the fertilizers demand growth and arable land scale shows the following correlation: when arable land scale increases by 1%, fertilizer consumption grows by 0.7%, with the determination of 50%. The calculation of changes in using fertilizers in terms of cutting down the arable land area under crops in the Russian Federation compared to the USSR using this model has revealed the fertilizer underutilization which is equal to the half of the amount that could be applied on average in Russia today. Production approached the regions of consumption and was relocated from the developed countries to developing ones. The largest dealers in the world market in 2017 were China, Russia, India, the USA, Canada, Brazil, and market concentration is quite high, especially in the potash segment. The dependence on foreign trade of both exporting and importing countries is high. Analysis of the specific market condition factors showed that the countries with the highest cereal yields in the world do not coincide with the largest fertilizer consumers. Since the cereal yields and the level of using fertilizers per hectare of arable land in the largest mineral fertilizers consuming countries are not directly correlated, the countries aiming to increase yields are less likely to achieve it by increasing their aggregate fertilizer consumption, but using other yields rising methods.

  Key words: mineral fertilizers, world market, productivity, foreign trade, arable lands.

  For citation: Dioujeva N. V., Tinkova A. A. Global mineral fertilizer market analysis. Vestnik of Astrakhan State Technical University. Series: Economics. 2020; 1: 91-100. (In Russ.) DOI: 10.24143 / 2073-5537-2020-1-91-100.

  REFERENCES

  1. Makarenko M. V., Chmel 'S. Yu. Modernizaciya promyshlennosti mineral'nyh udobrenij [Modernization of mineral fertilizer industry]. Ekonomicheskij zhurnal, 2014 року, no. 1 (33), pp. 92-103.

  2. Rastenievodstvo: osnovnye ponyatiya [Crop production: basic concepts]. Available at: https://www.gks.org.ua/free_doc/new_site/metod/sx/met_sx_rast.htm (accessed: 12.09.2019).

  3. Rodionova I. A. Mirovaya ekonomika industrial'nyj sektor [World economy industrial sector]. Moscow, Izd-vo RUDN, 2010. 606 p.

  4. International fertilizer association. Available at: http://ifadata.fertilizer.org/ucSearch.aspx (accessed: 12.09.2019).

  5. Mirovoj rynok mineral'nyh udobrenij [World market of mineral fertilizers]. Available at: http://www.agroyug.org.ua/page/item/_id-7843/ (accessed: 12.09.2019).

  6. Kalijnaya promyshlennost 'v Rossii i za rubezhom [Potash industry in Russia and abroad]. Available at: http://news-mining.org.ua/analitika/kaliynaya_promyshlennost_v_rossii_i_za_rubezhom (accessed: 12.09.2019).

  7. Food and agriculture organization of the UN. World fertilizer trends and outlook to 2022. Available at: http://www.fao.org/3Zca6746en/CA6746EN.pdf (accessed: 12.09.2019).

  8. Ul'yanova M. A., Vasilenko V. I., Zvolinskij V. P. Rol 'azotnyh udobrenij v sovremennom sel'skom hozyajst-ve [Role of nitrogen fertilizers in modern agriculture]. Nauka, tekhnika i obrazovanie, 2016, no. 7 (25), pp. 76-78.

  9. Rynok mineral'nyh udobrenij. Nacional'nyj issledovatel'skij universitet «Vysshaya shkola ekonomiki» [Mineral fertilizer market. National Research University, Higher School of Economics]. Available at: https://dcenter.hse.org.ua/data/2015/12/22/1132768850/IV%20kv%202015.pdf (accessed: 12.09.2019).

  10. World Bank Data. Available at: https://data.worldbank.org/ (accessed: 12.09.2019).

  The article submitted to the editors 25.11.2019

  INFORMA TION ABOUT THE A UTHORS

  Dioujeva Natalya Valerievna - Russia, 117198, Moscow; People's Friendship University of Russia; Candidate of Economics; Assistant Professor of the Department of International Economic Relations; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Tinkova Arina Aleksandrovna - Russia, 117198, Moscow; People's Friendship University of Russia; Master's Course Student of the Department of International Economic Relations; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..


  Ключові слова: МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА / СВІТОВИЙ РИНОК / ВРОЖАЙНІСТЬ / ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ / СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗЕМЛІ / MINERAL FERTILIZERS / WORLD MARKET / PRODUCTIVITY / FOREIGN TRADE / ARABLE LANDS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити