Зараз в Україні практично відсутній правовий контроль санітарних заходів виробництва молока на фермі, що в деякій мірі підтверджує розпорядження прем'єр-міністра України від 20 січня 2016 № 94-р «Про визнання актів санітарного законодавства, що втратили чинність і не застосовуються на території України». Через Вестн також, що українські виробники молочних продуктів прагнуть бути учасниками міжнародного ринку, зокрема ринку ЄС. У ситуації, яка склалася, дуже актуально вивчити законодавство ЄС в даній сфері і запропонувати виробникам молока вдосконалити свою роботу з урахуванням проективної складової напів-чення безпечного і якісного молока-сировини [1, 2]. У статті розглядається вплив поганої гігієни утримання корів, доїння, доїльного обладнання та т. Д. На якість молока-сировини. Запропонований спосіб поліпшення якості моло-ка-сировини заснований на принципах належного ведення молочного тваринництва ЄС. Він передбачає структурує-вання етапів виробництва молока, формування робочої групи, впровадження блоку програм: забезпечення добробуту корів (58 інструкцій) і блоку програм отримання безпечного і якісного молока (13 інструкцій), а також забезпе-чення роботи прифермские лабораторії для контролю показників якості молока

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Кондрасій Л.А., Якубчак О.Н.


Now in Ukraine there is practically no legal control of sanitary measures for milk production on the farm, which is to some ex-tent confirmed by the decree of the Prime Minister of Ukraine of January 20, 2016 No. 94-p "On the recognition of sanitary legisla-tion acts that have become invalid and are not applied on the territory of Ukraine". It is also known that Ukrainian producers of dairy products strive to be participants in the international market, in particular the EU market. In the situation that has developed, it is very important to study the EU legislation in this area and to offer milk producers to improve their work, taking into account the projective component of obtaining safe and high-quality milk raw materials. The article discusses the impact of poor hygiene of cows, milking, milking equipment, etc., on the quality of milk as a raw material. The proposed method for improving the quality of milk as raw material is based on the principles of proper management of dairy cattle breeding in the EU. It provides for structuring the stages of milk production, forming a working group, introducing a block of programs: ensuring the welfare of cows (58 instructions) and a block of programs for obtaining safe and high-quality milk (13 instructions), as well as ensuring the operation of the laboratory near the farm to monitor milk quality indicators


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Тваринництво і ветеринарна медицина

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ КЕРІВНИЦТВА ПО належного ведення молочного ТВАРИННИЦТВА ЄС ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ на фермі УКРАЇНИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА-СИРОВИНИ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ КЕРІВНИЦТВА ПО належного ведення молочного ТВАРИННИЦТВА ЄС ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ на фермі УКРАЇНИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА-СИРОВИНИ»

  ?УДК 619: 338.43: 006.83: 637.1

  АНАЛІЗ КЕРІВНИЦТВА ПО належного ведення молочного ТВАРИННИЦТВА ЄС ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ на фермі УКРАЇНИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА-СИРОВИНИ

  Л. А. КОНДРАСІЙ, О. Н. Якубчак

  Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ, Україна, 03041

  (Надійшла до редакції 07.09.2018)

  Зараз в Україні практично відсутній правовий контроль санітарних заходів виробництва молока на фермі, що в деякій мірі підтверджує розпорядження прем'єр-міністра України від 20 січня 2016 № 94-р «Про визнання актів санітарного законодавства, що втратили чинність і не застосовуються на території України». Відомо також, що українські виробники молочних продуктів прагнуть бути учасниками міжнародного ринку, зокрема ринку ЄС. У ситуації, яка склалася, дуже актуально вивчити законодавство ЄС в даній сфері і запропонувати виробникам молока вдосконалити свою роботу з урахуванням проективної складової отримання безпечного і якісного молока-сировини [1, 2]. У статті розглядається вплив поганої гігієни утримання корів, доїння, доїльного обладнання та т. Д. На якість молока-сировини. Запропонований спосіб поліпшення якості молока-сировини заснований на принципах належного ведення молочного тваринництва ЄС. Він передбачає структурування етапів виробництва молока, формування робочої групи, впровадження блоку програм: забезпечення добробуту корів (58 інструкцій) і блоку програм отримання безпечного і якісного молока (13 інструкцій), а також забезпечення роботи прифермские лабораторії для контролю показників якості молока.

  Ключові слова: молоко-сировину, якість, молочне тваринництво.

  Now in Ukraine there is practically no legal control of sanitary measures for milk production on the farm, which is to some extent confirmed by the decree of the Prime Minister of Ukraine of January 20, 2016 No. 94-p "On the recognition of sanitary legislation acts that have become invalid and are not applied on the territory of Ukraine". It is also known that Ukrainian producers of dairy products strive to be participants in the international market, in particular the EU market. In the situation that has developed, it is very important to study the EU legislation in this area and to offer milk producers to improve their work, taking into account the projective component of obtaining safe and high-quality milk raw materials. The article discusses the impact of poor hygiene of cows, milking, milking equipment, etc., on the quality of milk as a raw material. The proposed method for improving the quality of milk as raw material is based on the principles ofproper management of dairy cattle breeding in the EU. It provides for stru cturing the stages of milk production, forming a working group, introducing a block ofprograms: ensuring the welfare of cows (58 instructions) and a block of programs for obtaining safe and high-quality milk (13 instructions), as well as ensuring the operation of the laboratory near the farm to monitor milk quality indicators.

  Keywords: milk raw, quality.

  Вступ

  Про актуальність впровадження належних практик ведення молочного тваринництва відзначають як вчені, так і експерти галузі, зокрема А. Дикун і О. Цикунова. Неналежна санітарія і гігієна отримання молока на фермі може призвести до появи на ринку як небезпечних молочних продуктів, так і продуктів з органолептичними вадами [3-7].

  Мета роботи - запропонувати спосіб контролю отримання безпечного і якісного молока-сировини на фермі з урахуванням рекомендацій країн ЄС.

  Основна частина

  Для досягнення мети роботи досліджено технічне забезпечення, практики отримання молока і їх контроль в умовах НИХ ОП НУБіП України та окремих приватних фермах. А також оцінені якісні показники одержуваного молока-сировини. Крім того, вивчені вітчизняні та зарубіжні правові акти щодо забезпечення належної практики молочного тваринництва [8-10].

  Досліджуючи практики отримання молока-сировини на фермах України, встановлені деякі невідповідності виконання правил гігієни. При цьому небезпечні фактори отримання безпечного і якісного молока виявлені на різних етапах виробництва. Так, на етапі утримання корів спостерігали порушення параметрів мікроклімату, що призводить до стресів, травматизму і хвороб запального характеру. Порушення санітарно-гігієнічного і технічного стану корівника, будучи джерелом розмноження паразитичних грибів, патогенних і спорових бактерій на тілі корів, негативно впливає на стан здоров'я корів. Несправність конструкцій призводить до травмування тварин. Неналежна гігієна умов отримання молока здатна змінити запах і смак, збільшити Кмафанм, поява патогенних бактерій, грибів у молоці-сировина. В поодиноких випадках виявлено забруднення кормів і води, наявність паразитичних грибів в кормах корів. Неналежний ветеринарний менеджмент пов'язаний з пізнім виявленням субклінічної форми мас-

  тита або травм вимені. Наслідок цього - зменшення вмісту сухої речовини і збільшення мікробного обсіменіння і кількості соматичних клітин у молоці-сировина.

  Неналежна гігієна молочного устаткування і мікроклімат молочного блоку пов'язані з несвоєчасною або поганий мийкою та дезинфекцією молочного устаткування. Відсутня мийка та дезінфекція доїльних склянок після кожного доїння, що веде до поширення збудників маститу в стаді. Залишки миючого засобу з молокопроводів потрапляють в молоко-сировину. Встановлено випадки недотримання гігієни особами, які зайняті в догляді за коровами. Це призводить до виникнення зоонозних інфекцій і паразитарних хвороб, травм корів під час поганої фіксації або гону.

  Безпека харчових продуктів як запорука здоров'я населення вимагає цілісного підходу - від виробництва до споживання. Дані по визначенню відповідальності фермерів (як першої ланки в харчовому ланцюгу) за безпеку харчових продуктів, облік соціально-економічних проблем, охорони здоров'я та навколишнього середовища викладені в належній сільськогосподарської (аграрної) практиці ЄС (Good Agricultural Practice - GAP). Основні принципи GAP щодо молочних ферм викладені в Керівництві щодо належного ведення молочного тваринництва (Good Dairy Farming Practice) і настанові з належної фермерської практики (Good Farming Practices For Animal Production Food Safety).

  Впровадження європейських принципів в молочному фермерстві можливо при розумінні та здійсненні фермерами наступних догм: виробники молока - перші і основні постачальники в ланцюзі виробництва молочних продуктів; фермери повинні поєднувати прибутковість з відповідальністю за охорону здоров'я людей, благополуччя тварин і навколишнього середовища; отримане молоко-сировину має бути безпечним і якісним відповідно до вимог переробників молока. Безпека молока-сировини можливо досягти при попередженні потрапляння в молоко хімічних, фізичних або біологічних небезпек в кількості, здатній негативно вплинути на здоров'я споживача. Такими небезпеками можуть бути вода (патогенні мікроорганізми, паразити, ксенобіотики і т. Д.), Корми (алкалоїди кормів і т. Д.), Антибіотики (інші інгібітори), мікроорганізми, механічні залишки, хімічні речовини (фарби, дезінфектанти, моторні масла ), які можуть потрапити в молоко під час доїння і зберігання або до яких може мати доступ корова. Всі зазначені небезпеки здатні вплинути на технологічний процес отримання молочних продуктів, спотворюючи сенсорні властивості, а в окремих випадках - сприяти появі ризиків.

  Встановлено, що належне ведення молочного тваринництва сфокусовано в напрямку взаємозв'язку між безпекою споживачів і економічним, соціальним, природоохоронним менеджментом на рівні ферми. Відповідно до цього на фермі повинна бути розроблена належна практика забезпечення здоров'я тварин, гігієни отримання молока, годування (корм і вода), благополуччя тварин, менеджменту щодо навколишнього середовища і соціально-економічних аспектів.

  Дані принципи більшою своєю частиною регламентовані в окремих нормативно-правових актах України. При цьому деякі не мають механізму контролю в практичній сфері. Щоб поліпшити якість молока-сировини і виконати гармонізацію вимог виробництва молока в Україні з ЄС, необхідно визначити спосіб виконання принципів належного ведення молочного тваринництва і їх контролю на фермі. Перший крок - структурувати етапи виробництва. При цьому етапи виробництва молока повинні бути прозорі. Персонал, який зайнятий при отриманні молока-сировини, повинен чітко розуміти свої обов'язки і наслідки їх невиконання. З метою впровадження принципів належного ведення молочного тваринництва необхідно створення робочої групи (4-5 досвідчених фахівців галузі) для обговорення і документального оформлення концепції розвитку; визначення критичних етапів технологічного процесу отримання молока (критичні етапи поділяють на термінові, менш термінові і на перспективні); складання детального плану рішення невідповідностей із зазначенням відповідальних працівників і термінів виконання корекцій або коригувальних дій. Варто зазначити, що фахівці робочої групи повинні усвідомити, що результат приходить не відразу, необхідно застосовувати принцип «step by step». Всі працівники ферми зобов'язані проходити періодичне навчання принципам виконання належних практик на фермі.

  Щодо структури отримання молока на фермі фахівці робочої групи повинні визначити програми забезпечення належного ведення молочного тваринництва. Кожна програма складається з інструкцій, де чітко описано виконання окремого етапу (або його частини) отримання

  молока. Беручи до уваги чисельність етапів отримання молока-сировини, бажано розділити програми на два блоки (таблиця).

  Програми забезпечення належного ведення молочного тваринництва для отримання безпечного і якісного молока-сировини

  1. Блок програм забезпечення благополуччя корів Інструкції

  1.1. Належні параметри мікроклімату корівника 3

  1.2. Належна гігієна і технічний стан корівника і території ферми 10

  1.3. Гігієна кормів та води 5

  1.4. Належний ветеринарний менеджмент 15

  1.5. Вирощування телят 22

  1.6. Гігієна і охорона праці осіб, зайнятих в догляді за коровами 3

  1. Блок програм отримання безпечного і якісного молока

  2.1. Організація роботи щодо корів

  2.1.1. Підготовка корів до доїння 2

  2.1.2. Належна процедура доїння 1

  2.1.3. Заходи після доїння 1

  2.2. Організація роботи щодо молочного блоку ферми

  2.2.1 Технічна справність молочного устаткування 3

  2.2.2. Належний санітарно-гігієнічний стан молочного інвентаря, обладнання і мікроклімат молочного блоку 4

  2.2.3. Гігієна і охорона праці осіб, зайнятих в молочному блоці ферми 2

  Перший блок об'єднує програми, які забезпечують добробут корів на молочній фермі, другий - отримання безпечного і якісного молока-сировини. Кожна процедура забезпечується виконанням інструкцій. Отже, доцільно розробити інструкції для забезпечення таких вимог.

  1.1. Належні параметри мікроклімату корівника - 3 інструкції (1. Підтримка належного температурно-вологісного режиму. 2. Вимоги до змісту в повітрі СО2, НК3, Н28, Р102, 802, СО; наявність твердих частинок вуглецю (сажі від використання дизельних двигунів на обслуговуючої техніки) , радіоактивність. 3. Вимоги до належної швидкості руху повітря і освітлення в корівнику.

  1.2. Належна гігієна і технічний стан корівника і території ферми - 10 інструкцій (1. Підтримка цілісності стін, даху, вікон, підлог і воріт корівника. 2. Проведення дезінфекції корівника. 3. Проведення дератизації корівника. 4. Проведення дезінсекції корівника. 5. Догляд за чистотою території ферми. 6. Забезпечення чистоти і міцності конструкцій корівника. 7. Забезпечення належного очищення і зберігання коштів по догляду за коровами. 8. очищення стічних вод. 9. Видалення гною з корівника. 10. Знезараження гною).

  1.3. Гігієна кормів та води - 5 інструкцій (1. Заготівля і / або закупівля кормів (за видами).

  2. Належне зберігання кормів (за видами). 3. Складання раціонів. 4. Підготовка і роздача кормів. 5. Гігієна води).

  1.4. Належний ветеринарний менеджмент - 15 інструкцій (1. Вакцинація. 2. Протівопаразі-тарні обробки. 3. Обстеження та лікування копит. 4. Діагностика субклінічних форм маститу і схема лікування корів, хворих на мастит. 5. Дії при виявленні інфекційних хвороб, їх лікування. 6. Дії при виявленні паразитарних хвороб, їх лікування. 7. Дії при виявленні хірургічних хвороб, їх лікування 8. Дії при хворобах внутрішніх органів, їх лікування. 9. Проведення планових оперативних втручань, їх схеми. 10. Звернення з молоком хворих корів і в лікуванні яких використовують антибіотики, гормони. 11. Звернення з коровами в різних фізіологічних станах (початок / кінець тільності, пологи, післяпологовий період). 12. пологи і схеми допомоги в умовах патології пологів корів. 13. Штучне запліднення та контроль запліднення. 13 . Перевезення корів. 14. Здача на забій. 15. Менеджмент новоприбулих (карантин, обробки, привласнення інвентарного номера).

  1.5. Вирощування телят - 22 інструкції (1. Контроль належного температурно-вологісного режиму. 2. Зміст в повітрі СО2, НК3, І28, Р102, 802, СО; наявність твердих частинок вуглецю (сажі від використання дизельних двигунів на обслуговуючої техніки), радіоактивність.

  3. Контроль швидкості руху повітря і освітлення в телятнику. 4. Контроль цілісності стін, даху, вікон, підлог і воріт телятника. 5. Проведення дезінфекції телятника. 6. Проведення дератизації телятника. 7. Проведення дезінсекції телятника. 8. Забезпечення чистоти і міцності конструкцій телятника. 9. Забезпечення належного очищення і зберігання коштів по догляду за телятами. 10. Складання раціонів. 11. Підготовка і роздача кормів. 12. Вакцинація. 13. Протипаразитарні

  обробки. 14. Дії при виявленні інфекційних хвороб. 15. Дії при виявленні паразитарних хвороб. 16. Дії при виявленні хірургічних хвороб. 17. Дії при хворобах внутрішніх органів. 18. Проведення планових оперативних втручань, їх схеми. 19. Перевезення телят. 20. Здача на забій. 21. Менеджмент новоприбулих (карантин, обробки). 22. Присвоєння інвентарного номера).

  1.6. Гігієна і охорона праці осіб, зайнятих в догляді за коровами - 3 інструкції (1. Підбір кадрів і проведення навчання. 2. Охорона праці при поводженні з тваринами. 3. Проходження медичного огляду особами, зайнятими на фермі).

  2.1.1. Підготовка корів до доїння - 2 інструкції (1 Підгін і запуск корів в доїльний зал. 2. Гігієна вимені і сосків, сдаіваніе перших цівок молока і заходи щодо виявлення маститу).

  2.1.2. Належна процедура доїння - 1 інструкція (1. Одягання / зняття доїльного апарату і контроль часу доїння).

  2.1.3. Заходи після доїння - 1 інструкція (1. Застосування засобів для дезінфекції вимені після доїння).

  2.2.1. Технічна справність молочного обладнання - 3 інструкції (1. Перевірка цілісності корпусу доїльних апаратів і труб доїльного обладнання, міцності з'єднань. 2. Перевірка належної роботи бойлерів, насосів, вакууму, температури в молочному танку, надійності зміст фільтрів. 3. Оновлення деталей молочного обладнання).

  2.2.2. Належний санітарно-гігієнічний стан молочного інвентаря, обладнання та мікроклімату молочного блоку - 4 інструкції (1. Проведення санітарних днів в молочному блоці. 2. Миття доїльного обладнання кислотно-лужними засобами і прання індивідуальних серветок. 3. Приготування кислотно-лужних засобів. 4. забезпечення належної вентиляції, освітлення і температурного режиму в доїльному залі).

  2.2.3. Гігієна і охорона праці осіб, зайнятих в молочному блоці ферми - 2 інструкції (1. Здоров'я і стан шкіри рук працівників, зайнятих в молочному блоці. 2. Техніка безпеки при роботі з молочним обладнанням і кислотно-лужними засобами).

  Сформований підхід забезпечення належного ведення молочного тваринництва дозволяє об'єктивно підійти до аналізу виробництва і скласти інструкції відповідно до технічних можливостей ферми. При цьому інструкція розробляється для кожної ферми індивідуально. Вона повинна містити такі пункти: мета, виконавці, основна частина, корекції, коригувальні дії. Інструкції не повинні бути занадто «наукові», обтяжені теоретичним матеріалом і великою кількістю неконкретізірованний вимог, які важко довести до працівників. Згодом програми належної практики молочного фермерства повинні пройти процеси валідації (підтвердження, яке має на меті створити документальні докази того, що певний процес на постійній основі відповідає заздалегідь визначеним цілям) і верифікації (перевірка шляхом обстеження та надання об'єктивних доказів дотримання певних вимог). В результаті в умовах конкретної ферми може бути зменшено кількість інструкцій або розроблені нові.

  Третьою складовою і важливим елементом ефективного функціонування належної практики молочного фермерства є наявність лабораторії для контролю показників якості молока-сировини. Рекомендується, щоб тестування з метою оцінки якості молока по гігієнічним та фізико-хімічними показниками проводилося для кожної партії молока. Необхідно відзначити, що окремі ферми не мають зазначених лабораторій, передоручення роботу по визначенню якості молока-сировини лабораторіям молокозаводів. Це ускладнює оперативний щоденний контроль гігієни отримання молока-сировини. Орієнтиром для встановлення належного ведення молочного тваринництва можуть служити розроблені вченими методичні рекомендації та посібники [5-7]. Розробити детальні процедури виробництва, які були б зручними і ефективними відразу для всіх ферм неможливо. Ферми, на яких не забезпечено належне ведення молочного тваринництва, не можуть бути проаналізовані щодо появи небезпек при виробництві молока-сировини. Неможливість такого аналізу свідчить про відсутність гарантії безпеки молочних продуктів, виготовлених з молока-сировини цих ферм.

  висновок

  Результати досліджень дозволяють стверджувати, що під час виробництва молока на окремих фермах мають місце невідповідності гігієни утримання корів, доїння, доїльного обладнання та т. Д. Запропонований спосіб поліпшення якості молока-сировини заснований на принципах належного ведення молочного тваринництва ЄС. Він передбачає структурування етапів виробництва

  молока, формування робочої групи, впровадження блоку програм забезпечення благополуччя корів (58 інструкцій) і блоку програм отримання безпечного і якісного молока (13 інструкцій), а також забезпечення роботи прифермские лабораторії для контролю показників якості молока.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. СерНенко, Д. Л. Молочна математика / Д. Л. СерНенко // Молоко i ферма. - 2017. - №4 (41). - С. 32-33.

  2. Ярмак, А. «Зайве молоко» i знак якост / А. Ярмак // Молоко i ферма. - 2016. - №1 (32). - С. 8-11.

  3. Дикун, А. Технолопчну револющю ми Вже Зроби, Попереду - ментальна / А. Дикун // Молоко i ферма. - 2017. -№1 (38). - С. 9-12.

  4. Цікунова, О. Г. Молочна продуктивність корів в залежності від способу їх змісту і технологи доїння / О. Г. Цікунова // Актуальні проблеми інтенсивного розвитку тваринництва: зб. матеріалів Х1Х Міжнародної наукової-практичної конференції. - Гірки, 2016. - Ч. 2. - С. 340-344.

  5. Nita, I. Protecting product quality and hygiene in milk processing. International Dairy Topics, 2016, 15, (5), рр.11-13.

  6. Dufour S., Frechette A., Barkema H. ​​W., Mussell A., Scholl D. T. Invited review: Effect of udder health management practices on herd somatic cell count. J. Dairy Sci., 2011, vol. 94, pp. 563-579. D0I: 10.3168 / jds.2010-3715

  7. Шалигіна, А. М. Загальна технологія молока і молочних продуктів / А. М. Шалигіна, Л. В. Калініна. - М .: «Колос», 2004. - 199 с.

  8. Guide to good dairy farming practice. Rome, FAO, 2011. No 8. 50 р.

  9. Guide To Good Farming Practices For Animal Production Food Safety. Rome, FAO and OIE, 2010. 59 р.

  10. Молоко та молочш продукти (GMP / HACCP) [ред. О.М. Якубчак]. К .: Компашя Бюпром, 2010.168 з.


  Ключові слова: МОЛОКО-СИРОВИНА / ЯКІСТЬ / МОЛОЧНЕ ТВАРИННИЦТВО / MILK RAW / QUALITY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити