Стаття має теоретичний, фундаментальний характер, її актуальність обумовлена ​​необхідністю формування понятійно-категоріального апарату інтернет-маркетингу. Проведений аналіз показав, що серед представників економічної науки немає чіткого розуміння основних понять інтернет-маркетингу. Вперше дається наукове визначення поняття «конкурентна розвідка»в Інтернеті і її предметної області.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Назарова Наталія Олексіївна


Analysis of the existing conceptual categorial structure of Internet marketing

The article is of the theoretical, fundamental nature. Its topicality is caused by the necessity to form Internet-marketing's conceptual structure. The analysis shows that among representatives of economics there is no complete understanding of the main concepts of Internet marketing. The scientific definitions of marketing intelligence in the Internet and its subject domain are given for the first time.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена

  Наукова стаття на тему 'Аналіз існуючого понятійно-категоріального апарату інтернет-маркетингу'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз існуючого понятійно-категоріального апарату інтернет-маркетингу»

  ?Н. А. Назарова

  АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО понятійно-категоріальний апарат

  ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

  Робота представлена ​​кафедри електронної комерції Поволзької державного університету телекомунікацій та інформатики.

  Науковий керівник - доктор економічних наук, професор А. В. Юрасов

  Стаття має теоретичний, фундаментальний характер, її актуальність обумовлена ​​необхідністю формування понятійно-категоріального апарату інтернет-маркетингу. Проведений аналіз показав, що серед представників економічної науки немає чіткого розуміння основних понять інтернет-маркетингу. Вперше дається наукове визначення поняття «конкурентна розвідка» в Інтернеті і її предметної області.

  Ключові слова: маркетинг, інтернет-маркетинг, електронна комерція, Інтернет, маркетингове дослідження, конкурентна розвідка, понятійний апарат інтернет-маркетингу.

  N. Nazarova

  ANALYSIS OF THE EXISTING CONCEPTUAL CATEGORIAL STRUCTURE

  OF INTERNET MARKETING

  The article is of the theoretical, fundamental nature. Its topicality is caused by the necessity to form Internet-marketing's conceptual structure. The analysis shows that among representatives of economics there is no complete understanding of the main concepts of Internet marketing. The scientific definitions of marketing intelligence in the Internet and its subject domain are given for the first time.

  Key words: marketing, Internet marketing, electronic commerce, Internet, marketing research, marketing intelligence, conceptual structure of Internet marketing.

  Стаття має теоретичний, фундаментальний характер, її актуальність обумовлена ​​необхідністю формування понятійно-категоріального апарату інтернет-маркетингу. Як показав проведений аналіз, навіть серед представників економічної науки, немає чіткого розуміння основних, фундаментальних понять інтернет-маркетингу. У статті вперше дається закінчене наукове визначення поняття «конкурентна розвідка» в Інтернеті і її предметної області, а також предметної області маркетингових досліджень в Інтернеті.

  Інтернет змінює вигляд і стиль ведення бізнесу і радикально знижує його витрати. Комерсантам доводиться займатися новим для себе видом діяльності - інтернет-маркетингом, т. Е. Розробляти стратегію, планувати, організовувати і контролювати здійснення комерційних комунікацій з метою постійного виявлення областей суміщення і координації інтересів компанії та клієнтів, адекватного розвитку відносин з клієнтами на базі інтернет- технологій, завоювання інтернет-ринку.

  Унаслідок недавнього появи і швидкого розвитку даних технологій, існує проблема формування понятійнокатегоріального апарату інтернет-маркетингу. Спочатку (кінець XX - початок XXI ст.) Автори більшості робіт зводили поняття «інтернет-маркетингу» лише до інтернет-рекламі, або трактували його ще більш вузько: як банерну рекламу, або уникали формулювання даного поняття і

  визначення його предметної області в своїх роботах [2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19].

  Близька до позиції попередніх авторів точка зору В. Холмогорова, який у своїй роботі «Інтернет-маркетинг. Короткий курс »дає наступне визначення:« Інтернет-маркетинг - це комплекс спеціальних методів, що дозволяють власникам корпоративних web-ресурсів просувати свій сайт в Інтернеті і, розкручуючи таким чином торгову марку свого підприємства, витягувати, застосовуючи мережеві технології, додатковий прибуток »[16, с. 54]. У зв'язку з тим, що термін «розкручувати» не є науковим, точно визначити, що хотів сказати автор не можна. Але можна з достатньою часткою визначеності стверджувати, що основний акцент зроблений на інтернет-рекламі, а технологи маркетингових досліджень і конкурентної розвідки в Інтернеті Хол (ком'юніті).

  В цьому відношенні суттєвим кроком вперед з'явився підхід, сформульований в роботі В. В. Діка, М. Г. Лужецького, А. Е. Родіонова «Електронна комерція»: «Інтернет-маркетинг - це необхідний комплекс заходів з дослідження такого специфічного ринку, яким є мережевий ринок Інтернету, по ефективному просуванню і продажу товарів (послуг) за допомогою сучасних інтернет-технологій »[5, с. 122]. Дане трактування враховує таку задачу маркетингу, як «ефективне просування і продаж товарів (послуг)», а також згадує необхідність використання апарату маркетингових досліджень в Інтернеті.

  Запропоноване Е. А. Петриком визначення інтернет-маркетингу теж згадує «проведення маркетингових досліджень» як сферу діяльності інтернет-маркетингу, а також враховує специфіку Інтернету як нового простору економічної діяльності, що створює нові бізнес-моделі і бізнес-процеси: «Інтернет-маркетинг можна умовно розділити на два напрямки. Перша пов'язана із застосуванням інструментарію Інтернету для розширення системи маркетингу традиційних підприємств: організація інформаційної взаємодії між співробітниками компанії, замовниками, партнерами; проведення маркетингових досліджень; просування і продаж товарів через Інтернет, а в разі їх цифрової природи, доставка до покупця; організація сервісного обслуговування і багато іншого. Другий напрямок пов'язаний з появою нових видів моделей бізнесу, основою яких став безпосередньо сам Інтернет і для яких він відіграє основну роль, наприклад, інтернет-магазини, торгові електронні майданчики, віртуальні інформаційні агентства, компанії, які надають послуги для учасників інтернет-ринку і т. п. » [11, с. 7].

  Однак слід зазначити, що в даному визначенні не розкривається специфіка інтернет-маркетингу в принципово новому економічному середовищі, що створює нові бізнес-моделі, наприклад, аутсорсингу і телероботи, нові ринки, що володіють характеристиками, яких немає ні у одного традиційного ринку, наприклад, ліквідність міжнародного валютного ринку FOREX і т. д. Наступне зауваження пов'язано з тим, що згадані у визначенні інтернет-магазини є підмножиною також згаданих електронних торговельних майданчиків, і їх поява не відзначено виникненням нових бізнес-процесів. У визначенні сказано «другий напрямок пов'язано з появою нових видів моделей бізнесу ...», але в чому виражається цей зв'язок, які нові функції і інструменти повинні використовуватися інтернет-маркетингом в зв'язку з цим -не сказано.

  В результаті аналізу різних підходів до трактування терміна «інтернет-маркетинг» слід відзначити відсутність єдності в думках серед фахівців, обмежене, часто зосереджений тільки на інтернет-рекламі розуміння інтернет-маркетингу. Крім того, багато авторів робіт по інтернет-маркетингу та електронної комерції просто обходять у своїх роботах проблему формування поняття «інтернет-маркетингу» і визначення його предметної області. Згадане обмежене розуміння даного поняття є, мабуть, свого роду дитячою хворобою інтернет-маркетингу як галузі економічної науки, що, в свою чергу, відбувається на тлі швидкого зростання і активного розвитку практики використання технологій інтернет-маркетингу. Ця ситуація є типовим прикладом, коли на вістрі науково-технічного прогресу теорія відстає від практики.

  У такій ситуації різними напрямками досліджень в рамках інтернет-маркетингу вченими приділяється ще менше уваги, деякі залишаються практично не вивченими, наприклад, напрямок маркетингових досліджень в Інтернеті і вужче - конкурентної розвідки в Інтернеті. І. В. Успенський ставить маркетингові дослідження на перше місце в структурі інтернет-маркетингу [15, с. 71].

  Розглянемо класичний підхід до визначення поняття «маркетингове дослідження» і застосуємо його для визначення предметної області маркетингових досліджень в Інтернеті. Маркетингові дослідження - систематична підготовка і проведення різних обстежень, аналіз отриманих даних і представлення результатів і висновків у вигляді, відповідному конкретної маркетингової завдання, що стоїть перед компанією [9, с. 123]. Це формулювання Філіпа Котлера отримала широку популярність і визнана багатьма авторами.

  Більш детальну формулювання дає Е. П. Голубков в спеціалізованому виданні «Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика»: «Маркетингові

  дослідження - це функція, яка через інформацію пов'язує маркетологів з ринками, споживачами, конкурентами, з усіма елементами зовнішнього середовища маркетингу. Маркетингові дослідження пов'язані з прийняттям рішень по всіх аспектах маркетингової діяльності. Вони знижують рівень невизначеності і стосуються всіх елементів комплексу маркетингу і його зовнішнього середовища за тими її компонентів, які впливають на маркетинг певного продукту на конкретному ринку »[4, с. 89].

  Будемо використовувати визначення Е. П. Голубкова як базове для формулювання предметної області, функцій і завдань маркетингових досліджень в Інтернеті. Обумовлено це тим, що визначення, що даються авторами спеціалізованої літератури з інтернет-маркетингу, не позбавлені тих чи інших недоліків. Наприклад, І. В. Успенський в монографії «Інтернет-маркетинг» дає наступне визначення: «Маркетингове дослідження - це процес пошуку, збору, обробки даних і підготовки інформації для прийняття оперативних і стратегічних рішень у комерційній діяльності компанії» [15, с. 73].

  За формою це визначення нагадує визначення, дане Ф. Котлером, але, по суті, має ряд недоліків. По-перше, не всі рішення, прийняті в комерційній діяльності компанії, мають відношення до маркетингу і навпаки - інформація, одержувана в результаті маркетингового дослідження, може бути використана при прийнятті далеко не всіх рішень у комерційній діяльності. По-друге, запропоноване визначення надлишково за формою - очевидно, що в формулюванні «оперативних і стратегічних рішень у комерційній діяльності компанії» під оперативними рішеннями розуміються тактичні рішення. У такій ситуації у визначенні немає сенсу перераховувати «оперативних і стратегічних рішень», так як інших варіантів в даному контексті не існує.

  Автори монографії «Електронна комерція і маркетинг в Інтернеті» В. А. Алек-сунін, В. В. Родигин формулюють своє

  визначення: «Маркетингові дослідження це функція, яка пов'язує організацію зі споживачами» [1, с. 76]. За формою це визначення нагадує визначення, дане Є. П. Голубковим. Але у визначенні Голубкова йдеться про зв'язок «маркетологів з ринками, споживачами, конкурентами, з усіма елементами зовнішнього середовища маркетингу». А В. А. Алексунин і В. В. Родигин не згадують конкурентів, технології дослідження яких за допомогою конкурентної розвідки в Інтернеті знаходяться на етапі свого становлення, і наукове їх опис є однією з вельми актуальних завдань.

  При цьому, виходячи зі змісту монографії Алексунін і Родигин, під маркетинговими дослідженнями в Інтернеті вони мають на увазі проведення інтернет-опитувань, конференцій і фокус-груп [1, с. 78-89]. Слід зазначити, що це єдиний добре вивчений в даний час інструмент маркетингових досліджень - саме він описується Холмогоровим в «Інтернет-маркетингу» [16, с. 164168], аналогічну позицію займає і ряд інших авторів.

  З таким підходом не можна погодитися з наступних причин - використання запропонованих методів в Інтернеті не забезпечує репрезентативності учасників дослідження. Наприклад, в процесі проведення дослідження було встановлено, що на форму інтернет-опитування, розміщену на сайті комерційного банку «Солідарність», відреагувало лише 0,97% цільової аудиторії (керівників підприємств). Більшість цільових для банків клієнтів цінує свій час і не приймає участь в інтернет-опитуваннях і фокус-групах.

  З іншого боку, більш активна і менш забезпечена соціальна група - молодь, відгукується на заклики участі в подібних заходах, особливо якщо учасників привертають можливістю отримання матеріальних або нематеріальних благ (розіграші призів, оплата учасникам фокус-груп і т. П.). Відомий випадок, коли школяр зареєструвався під 28 іменами і брав участь в різних

  дослідженнях, онлайнових конференціях, фокус-групах, видаючи себе за менеджерів великих компаній, банківських працівників і т. д.

  Ініціатори цих досліджень були зацікавлені в отриманні корисної інформації про ринок для просування їх товарів і послуг. Участь в подібних заходах оплачується в межах від 5 дол. (Маленька анкета на 10 хв) до 60 дол. (Участь в онлайновій фокус-групі - близько 1-3 год.). В результаті організатори отримують недостовірну інформацію про ринок і в кращому випадку - втрачають гроші, витрачені на маркетингові дослідження, а в гіршому - зазнають збитків від невірно прийнятих маркетингових рішень.

  Разом з тим, проведення опитувань має бути складовою частиною комплексних маркетингових досліджень в Інтернеті, але відведена йому роль є допоміжною.

  Предметна область маркетингових досліджень в Інтернеті повинна зачіпати в першу чергу автоматизований аналіз (в масштабі реального часу):

  • попиту на товари і послуги, а також пропозиції відповідних товарів і послуг (здійснюваний на основі аналізу статистики пошукових запитів і відвідуваності сайтів, що пропонують відповідну продукцію);

  • динаміки і причин зміни ринкових позицій конкурентів їх конкурентних переваг і слабких сторін (конкурентну розвідку);

  • динаміки і причин зміни ринкових позицій компанії, що проводить маркетингове дослідження, її конкурентних переваг і слабких сторін;

  • інших факторів зовнішнього середовища на основі використання інформаційно-аналітичних, експертних систем і систем контент-аналізу.

  Як показало дослідження, теорія і практика маркетингових досліджень в Інтернеті знаходиться на початковому етапі свого становлення і наукового осмислення. Але теорія і практика конкурентної розвідки в Ін-

  тернета ще менш опрацьовані: фактично цього питання присвячена тільки монографія В. В. Дудіхіна і О. В. Дудіхіной «Конкурентна розвідка в Інтернеті». Дане авторами визначення конкурентної розвідки: «Конкурентна розвідка - спеціалізована дисципліна, в рамках якої проводиться збір інформації в бізнесі законними і етичними методами» [6, с. 13] - проясняє ситуацію.

  По-перше, незрозуміло, що мається на увазі під формулюванням «збір інформації в бізнесі»: збір інформації всередині компанії або збір інформації в бізнес-середовищі (серед підприємств). Але в першому випадку це не може називатися конкурентної розвідкою, а в другому - складно знайти підприємство, яке добровільно надасть інформацію іншому підприємству для проведення його конкурентної розвідки.

  По-друге, зміст монографії присвячено ручному [6, с. 29-85, 192-227] і автоматизованого пошуку та аналізу текстової інформації, що знаходиться у вільному доступі, в Інтернеті та друкованих ЗМІ [6, с. 86-190]. Автори не наводять жодних методів отримання в масштабі реального часу розрахункових числових показників ринкової кон'юнктури (рівень попиту і пропозиції, ринкові позиції компанії і її конкурентів і т. П.).

  Це пояснюється відсутністю даних технологій, можливості для створення яких з'явилися відносно недавно в процесі розвитку електронної комерції та інтернет-маркетингу.

  Дамо визначення конкурентної розвідки в Інтернеті - це постійна діяльність, в масштабі реального часу, з автоматизованого збору, обробки та аналізу інформації про динаміку і причини зміни ринкових позицій конкурентів їх конкурентні переваги і слабкі сторони, необхідна складова частина маркетингових досліджень в Інтернеті.

  Розглядаючи предметну область маркетингових досліджень в Інтернеті, важливо також встановити, що є об'єк-

  єктом і суб'єктом даної діяльності. Об'єктом маркетингових досліджень в Інтернеті виступає інформаційно-аналітична та експертно-дослідницька діяльність фірми, з використанням мережевих інформаційних систем і технологій: з конкурентної розвідки, аналізу конкурентної позиції фірми на даному ринку, аналізу попиту та пропозиції на ринку з урахуванням всієї сукупності факторів зовнішнього середовища.

  Суб'єктом маркетингових досліджень в Інтернеті виступає, як і в класичному маркетингу, конкретна компанія, цілеспрямовано вивчає ринок (споживачів, конкурентів, інші фактори зовнішнього середовища) з використанням системи методів аналізу і обробки цифрової інформації електронного ринку для досягнення поставлених цілей.

  Процес управління маркетинговими дослідженнями в Інтернеті відображає певну сукупність операцій і процедур, що виконуються працівниками маркетингових служб в певній послідовності, що включає в себе:

  • збір і аналіз інформації про поведінку ринку і конкурентів на ньому за допомогою використання можливостей мережі Інтернет (статистики відвідуваності, цільових пошукових запитів, знаходження сайтів конкурентів на тих чи інших позиціях в листах відповіді пошукових систем і т. П .;

  • експертизу стохастичних і динамічних процесів в даному сегменті ринку;

  • моделювання психологічних реакцій поведінки споживача на електронному ринку, моделювання стратегій компаній в умовах ризику і невизначеності, формулювання нових стратегій розвитку поточних ринків, проникнення на ринок, стратегічних альянсів і консолідації, стратегій диверсифікації та ін.

  Серед окремих напрямків маркетингових досліджень в Інтернеті найменш проробленим є інструментарій конкурентної розвідки. На підставі проведеного дослідження було зроблено

  висновок, що конкурентна розвідка в Інтернеті повинна здійснюватися в наступних напрямках:

  • вивчення і аналіз динаміки зміни ринкових позицій конкурентів в пошукових системах Інтернету в усіх сегментах цільового ринку;

  • аналіз відвідуваності сайтів конкурентів;

  • збір інформації про товари і послуги конкурентів, їх якість і ціну (в тому числі за допомогою відвідування сайтів конкурентів під виглядом клієнтів);

  • аналіз цінової та асортиментної політики конкурентів;

  • аналіз рекламної політики конкурентів в Інтернеті (формату сніпетів і банерів, орієнтування банерної та пошукової реклами, характеристик використання інших видів інтернет-реклами);

  • збір і аналіз іншої інформації про конкурентів на основі використання інформаційно-аналітичних, експертних систем і систем контент-аналізу вільно публікується в Інтернеті інформації;

  • SWOT-аналіз отриманої в результаті конкурентної розвідки інформації.

  Передумовами розвитку даних наукових досліджень є принципові відмінності середовища, в якій здійснюються маркетингові дослідження в Інтернеті від середовища традиційних маркетингових досліджень (табл. 1).

  Викладені в табл. 1 відмінності багато в чому обумовлені тим, що традиційний маркетинг має справу з людською поведінкою, а не з технічними явищами. В інтернет-маркетингу конкретні дії споживачів виражаються в однозначно визначаються і автоматично враховуються технічних явищах: кліки, переходах, замовленнях, оплатах, запитах, реєстраціях, відвідини, демонстраціях рекламних звернень і т. П. Отже, в умовах глибоких і швидких змін зовнішнього середовища інтернет -маркетинг надає досліднику набагато більше можливостей вивчення ринку.

  Таблиця 1

  Переваги маркетингових досліджень в Інтернеті перед традиційними маркетинговими дослідженнями

  Принципова проблема здійснення маркетингових досліджень Традиційні маркетингові дослідження Маркетингові дослідження в Інтернеті

  Складність об'єкта вивчення Наявність порогових ефектів, тимчасових лагів Всі дії об'єктів вивчення формалізовані у вигляді технічних явищ і легко піддаються повному і досконалому обліку та аналізу; відсутній цілий ряд технічних проблем, що створюють тимчасові лаги в реакції на маркетингові дії

  Складність виміру маркетингових змінних Важко виміряти реакцію споживачів на певні маркетингові стимули З'являється можливість автоматично відстежувати вимірювання маркетингових змінних з будь-яким ступенем деталізації результатів

  Нестійкість маркетингових взаємозв'язків, обумовлена ​​змінами смаків, звичок, оцінок та ін. Приводить до швидкого старіння результатів маркетингових досліджень і проведеного на їх базі математичного моделювання З'являється можливість постійного ведення маркетингових досліджень в режимі реального часу (маркетингового моніторингу) - дані дослідження не можуть застаріти, тому що вони постійно оновлюються

  Висока вартість здійснення маркетингових досліджень Необхідність застосування ручної праці, який неможливо автоматизувати Автоматизується збір і обробка маркетингової інформації в режимі реального часу, що значно знижує витрати на здійснення маркетингових досліджень

  Людський фактор Відносна несумісність персоналу, який займається маркетингом і застосуванням кількісних методів в дослідженнях Весь збір і обробка інформації здійснюється автоматично - це усуває людський фактор

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Алексунин В. А., Родигин В. В. Електронна комерція і маркетинг в Інтернеті. М .: Видавничий дім «Дашков і К». 2005. 216 с.

  2. Балабанов І. Т. Електронна комерція. СПб .: Пітер, 2001. 336 с.

  3. Волокітін А. В., Манюшкін А. П., Солдатенков А. В, Савченко С. Л, Петров Ю. А, лопати-кін С. В. Електронна комерція: Навчальний посібник для службовців державних організацій і комерційних фірм / Под загальною ред. Реймана Л. Д. М .: НТЦ «ФІОРД-інфо», 2002. 272 ​​с.

  4. Голубков Е. П. Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика. М .: Финпресс, 2003.496 з.

  5. Дік В. В., Лужецький М. Г., Родіонов А. Е. Електронна комерція. М .: Московська фінансово-промислова академія, 2005. 376 с.

  6. Дудіхін В. В., Дудіхіна О. В. Конкурентна розвідка в Інтернеті. М .: ІТ Прес, 2004 229 з.

  7. Ілайес Е. Електронна комерція. Практичний посібник / Пер. з англ. Ілайес Е. СПб .: ДиаСофт ЮП, 2002. 608 с.

  8. Козине Д. Електронна комерція. М .: Видавничо-торговий дім «Російська редакція», 1999. 288 с.

  9. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Експрес-курс. 2-е изд. / Пер. з англ. під ред. С. Г. Божук. СПб .: Пітер, 2006. 464 с.

  10. Мет Хейг. Основи електронного бізнесу / Пер. з англ. С. Косіхіна М .: ФАИР-ПРЕСС, 2002. 208 с.

  11. Петрик Е. А. Інтернет-маркетинг. М .: Московська фінансово-промислова академія, 2004. 299 с.

  12. Саммер А., Дункан Гр. E-COMMERCE. Електронна комерція. М .: Маркетинг: П'ята хвиля. 1999.

  13. Смирнов С. Н. Електронний бізнес. М .: ДМК Пресс; М .: Компанія АйТі, 2003. 240 с.

  14. Соколова А. Н., Геращенко Н. І. Електронна комерція: світовий і російський досвід. М .: Відкриті системи, 2000. 224 с.

  15. Успенський І. В. Інтернет-маркетинг. СПб .: Изд-во СПГУЕіФ, 2003. 294 с.

  16. Холмогоров В. Інтернет-маркетинг: Навчальний посібник. СПб .: Пітер, 2002. 272 ​​с.

  17. Царьов В. В., Кантаровіч А. А. Електронна комерція. СПб .: Пітер, 2002. 320 с.

  18. ЕйморД. Електронний бізнес. Еволюція і / або революція. М .: Вільямс, 2001. 320 с.

  19. Електронна комерція: Навчальний посібник / За ред. Пирогова С. В. М .: Видавничий дім «Соціальні відносини»; Перспектива, 2003. 428 с.


  Ключові слова: МАРКЕТИНГ / ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ / ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ / ІНТЕРНЕТ / МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА / Понятійний апарат ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ / MARKETING / INTERNET MARKETING / ELECTRONIC COMMERCE / INTERNET / MARKETING RESEARCH / MARKETING INTELLIGENCE / CONCEPTUAL STRUCTURE OF INTERNET MARKETING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити