У статті розглядаються питання маркування і ролі інформації про обов'язковому і добровільному підтвердження відповідності на упаковці товарів в контексті ідентифікації товарів, що підлягають обов'язковому підтвердженню відповідності, при ввезенні на митну територію Митного союзу

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Захаренко Тетяна Анисимовна


INFORMATION ANALYSIS OF MANDATORY AND VOLUNTARY CONFORMITY ASSESSMENT ON THE PACKING OF GOODS: CUSTOMS ASPECT

The article considers the matters of the labeling and the role of information of mandatory and voluntary conformity assessment on the packing of goods in the context of goods identification that come under mandatory conformity assessment for import into the customs territory of the Customs Union


Область наук:

 • право

 • Рік видавництва: 2014


  Журнал

  Вчені записки Санкт-Петербурзького імені В. Б. Бобкова філії Російської митної академії


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ПРО обов'язкового і добровільного ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ на упаковці ТОВАРІВ: МИТНИЙ АСПЕКТ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ПРО обов'язкового і добровільного ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ на упаковці ТОВАРІВ: МИТНИЙ АСПЕКТ»

  ?УДК 339.543 + 658.62 Про Про

  ВВ

  АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ПРО обов'язковому Е Р

  І добровільного підтвердження ВІДПОВІДНОСТІ М Про на упаковці ТОВАРІВ: МИТНИЙ АСПЕКТ Е В

  НДД

  Захаренко Т.А. Про Державний бюджет

  Е 3

  У статті розглядаються питання маркування і ролі інформації про обяза- Я тельном і добровільному підтвердження відповідності на упаковці товарів в кон- ПЕ тексті ідентифікації товарів, що підлягають обов'язковому підтвердженню з- ^ д умови відповідності, при ввезенні на митну територію Митного союзу

  про>

  ЯМ

  до

  The article considers the matters of the labeling and the role of information of mandatory and voluntary conformity assessment on the packing of goods in the context of goods identification that come under mandatory conformity assessment for import into the customs territory

  l / MUf / l tl iL.1t III (tit- / KJ! IJ KJt Uli l.y <J t-<J<J / / it / i (J KJ! IIII ^ JKJI l. II HKS U »C- LWuH / liW? T- / I у L_J ^ ,

  of the Customs Union S? 35

  , E

  Ключові слова: Митний союз; маркування; знаки; інформація; д 3

  обов'язкове і добровільне підтвердження відповідності; сертифікація; р Д декларування відповідності; упаковка товарів; ідентифікація Q Р

  Keywords: Customs Union; labeling; signs; information; mandatory and voluntary ^ ^ conformity assessment; certification; declaration of conformity; tE ^

  packing of goods; identification 2 Про

  S3

  E

  В умовах розширення міжнародної інтеграції, зростання ризиків g р порушень і судових суперечок, підвищення оперативності прийнятих рішень по ідентифікації та експертизи товарів в митних цілях, (Е З пріоритетними стають не тільки знання вимог, встановлених в С ^ нормативно-правових документах, а також правил документованих оцен- д ки і підтвердження відповідності товарів (продукції) цим вимогам, tE але і використання інформації про позитивні результати дотримання Т зазначених вимог, в тому числі маркування знаками про обов'язкове і g добровільному підтвердження відповідності на упаковці товарів. і

  Ці питання стають особливо актуальними в даний час, по-Е скільки з утворенням Митного союзу істотно оновлюється єдина нормативно-правова база, яка регламентує ввезення товарів, що підлягають обов'язковому підтвердженню відповідності - обов'язкової сертифікації та декларуванню відповідності технічним регламентам Митного союзу.

  Підтвердження відповідності - це документальне посвідчення відповідності продукції чи інших об'єктів, процесів проектування (включаючи вишукування), виробництва, будівництва, монтажу, налагодження, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації та утилізації, виконання робіт або надання послуг вимогам технічних регламентів, положенням стандартів,

  склепінь правил або умов договорів; саме «документальне посвідчення відповідності», на відміну від численних рекламних акцій.

  Сертифікація - форма здійснюваного органом по сертифікації підтвердження відповідності об'єктів вимогам технічних регламентів, положенням стандартів, зводів правил або умов договорів.

  Декларування відповідності - форма підтвердження відповідності продукції вимогам технічних регламентів.

  Затверджено єдиний порядок підтвердження відповідності товарів, їх документарного посвідчення і маркування, ввезення товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації та декларуванню відповідності, в тому числі вперше виданим Технічним регламентам Митного союзу (ТР ТЗ) або Технічним регламентам Російської Федерації (ТР РФ). Що пріоритетно? При митному декларуванні та митному контролі слід враховувати, що з набранням чинності ТР ТС скасовується дія ТР РФ на однойменні групи товарів, наприклад олієжирову продукцію.

  Разом з тим в даний час приділяється недостатня увага використанню інформації про маркування товарів за результатами обов'язкової сертифікації та декларування відповідності знаками на упаковці товарів. Причому не тільки за результатами обов'язкового підтвердження відповідності, що в більшій мірі пов'язане з безпекою товарів, а й знаків відповідності про добровільне підтвердження відповідності - якості. Недостатньо використовуються ці ресурси і в ході експертизи та ідентифікації товарів, в тому числі при митній експертизі.

  Мета даної статті - розглянути актуальні питання ідентифікації товарів за маркуванням упаковки товарів знаками відповідності, знаками звернення на ринку і використання їх в митних цілях, в цілях підвищення обгрунтованості вибору товарів учасниками зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) і рядовими покупцями.

  Розглядаються наступні актуальні питання і проблеми:

  1. З'явився новий знак звернення Eurasian Conformity (ЕАС) на ринку Митного союзу, про який мало відомо більшості набувачів товарів, в тому числі споживачам, а також працівникам митних органів, які не мають спеціальної підготовки, і учасникам ЗЕД.

  2. Розроблено і вступають в силу Технічні регламенти ТС, що тягне за собою скасування раніше діяли Технічних регламентів РФ, і у підприємців виникає проблема нанесення маркування - має бути присутня національна маркування або маркування знаком Митного союзу?

  3. Є безліч товарів, на які ще немає технічних регламентів ні Митного союзу, ні Російської Федерації. Яка маркування обов'язкове?

  4. Чи існує маркування упаковки товарів на відповідність єдиним санітарним, фітосанітарним або ветеринарним вимогам до виходу Технічних регламентів?

  Обов'язковість нанесення інформації про підтвердження відповідності на упаковку (етикетку) товару закріплена законодавчо в ряді документів, починаючи від Закону РФ від 07.02.1992 № 2300-1 «Про захист прав споживачів» (ред. Від 01.09.2013) 1 (яким і була введена вперше обов'язкова сертифікація продукції, що імпортується в РФ) і ТР РФ до рішень Євразійської економічної комісії, комісії Митного союзу і нових ТР ТС.

  На упаковку товару, що пройшов підтвердження відповідності Технічним регламентам Митного союзу, наноситься знак звернення на ринку держав - членів Євразійського економічного співтовариства та Митного союзу (рис. 1). EAC може бути розшифровано як Євразійське відповідність (Eurasian Conformity) і являє собою поєднання трьох стилізованих букв "E", "A" і "C". Дана маркування також інформує, що товар супроводжується або декларацією про відповідність, або сертифікатом відповідності за єдиною формою Митного союзу.

  ЗТ

  Мал. 1. Єдиний знак обігу продукції на ринку Митного союзу (інформує про проходження продукцією обов'язкової сертифікації або декларування відповідності вимогам Технічного регламенту Митного союзу)

  При маркуванні упаковки товарів знаками Російської Федерації використовуються інші знаки. Їх кілька, тому що є товари, наприклад молочна продукція, на які немає діючих Технічних регламентів Митного союзу, але є Технічний регламент РФ. Досить багато товарів, на які немає поки ні ТР ТЗ, ні ТР РФ, тому при підтвердженні відповідності враховуються вимоги національних стандартів і відповідних Єдиних санітарних, фітосанітарних і ветеринарно-санітарних вимог ТЗ і т.д. Розглянемо основні знаки докладніше (рис. 2).

  При маркуванні товарів, відповідають Технічним регламентам РФ і випускається в обіг в РФ, використовується знак звернення на ринку РФ. Знак обігу на ринку - це позначення, що служить для інформування набувачів, в тому числі споживачів, про відповідність продукції, що випускається в обіг продукції вимогам технічних регламентів.

  1 Закон Російської Федерації від 07.02.1992 № 2300-1 «Про захист прав споживачів» (ред. Від 01.09.2013) // Відомості Верховної Ради України. 1992. 9 квітня. № 15. У розділі ст. 766.

  Згідно ст. 27 Федерального закону від 27.12.2002 № 184-ФЗ «Про технічне регулювання» (ред. Від 01.01.2014) 2, знак звернення на ринку не є спеціальним захищеним знаком і наноситься в інформаційних цілях. До даного положення у фахівців неоднозначне ставлення. Одні вважають, що він повинен бути захищеним, інші, навпаки, проти, так як це призводить до подорожчання процесів підтвердження відповідності, але не виключає ризиків їх підробки. З останніми важко не погодиться.

  Знак обігу на ринку РФ (інформує Знак відповідності при обов'язковій

  про проходження продукцією обов'язкової сертифікації національному стандарту РФ

  сертифікації або декларування відповідності вимогам Технічного регламенту РФ)

  Знак відповідності при декларуванні Знак відповідності при добровільній

  відповідності національному стандарту РФ сертифікації національному стандарту РФ

  Мал. 2. Знаки Російської Федерації, що інформують про позитивні результати підтвердження відповідності

  Маркування знаком обігу на ринку здійснюється заявником самостійно будь-яким зручним для нього способом. Особливості маркування продукції знаком обігу на ринку встановлюються технічними регламентами. Продукція, відповідність якої вимогам технічних регламентів не підтверджене в порядку, встановленому цим Законом, не може бути маркована знаком обігу на ринку РФ.

  При обов'язковій сертифікації товарів, для яких поки не введені технічні регламенти, використовується знак відповідності, під яким розташовується частина буквено-цифрового коду реєстраційного номера органу

  2 Федеральний закон від 27.12.2002 № 184-ФЗ «Про технічне регулювання» (ред. Від 01.01.2014) // Ріс. газ. 2002. 31 грудня. № 245.

  по сертифікації (видав сертифікат відповідності) відповідно до його атестатом акредитації. Такий підхід досить інформативний і може слугувати вихідною інформацією під час перевірки сертифікатів відповідності шляхом зіставлення даної інформації на маркуванні і в сертифікаті відповідності.

  На упаковку товарів, які підлягають обов'язковому декларуванню відповідності, код органу сертифікації не проставляється.

  Таким чином, при митному контролі, при наявності такого маркування, можна тільки оперативно визначити, яким з документів ( «сертифікатом відповідності» або «декларацією про відповідність») супроводжується переміщувана через митний кордон продукція.

  У Федеральному законі від 27.12.2002 № 184-ФЗ «Про технічне регулювання» (ред. Від 01.01.2014) є окрема ст. 22 «Знаки відповідності», в якій встановлено, що об'єкти сертифікації, сертифіковані в системі добровільної сертифікації, можуть маркуватися знаком відповідності системи добровільної сертифікації, а порядок застосування такого знака відповідності встановлюється правилами відповідної системи добровільної сертифікації.

  Знак відповідності - це позначення, що служить для інформування набувачів, в тому числі споживачів, про відповідність об'єкта сертифікації вимогам системи добровільної сертифікації або національному стандарту.

  Застосування знака відповідності національному стандарту РФ здійснюється заявником на добровільній основі будь-яким зручним для заявника способом в порядку, встановленому національним органом по стандартизації.

  Об'єкти, відповідність яких не підтверджено в порядку, встановленому зазначеним Законом, не можуть бути марковані знаком відповідності.

  Згідно ст. 30 цього закону, знаки відповідності інших держав, поряд з документами про підтвердження відповідності, протоколами досліджень (випробувань) і вимірювань продукції, можуть бути визнані відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації. У частині знаків це говорить більше про можливості, а не про реалії. Термін «знак звернення на ринку» поки окремо і зовсім не згадується.

  На малюнках 3-5, для прикладу, наведені знаки, що інформують про результати підтвердження відповідності інших держав.

  Мал. 3. Знаки відповідності системи сертифікації Республіки Білорусь

  а)

  б)

  Мал. 4. Зображення знака відповідності національних систем сертифікації: а) Республіки Казахстан; б) України

  б)

  г)

  С)

  v! v

  е)

  Мал. 5. Знаки відповідності окремих іноземних держав: а) Німеччині; б) Американської Федеральної комісії з комунікацій (FCC); у Великобританії; г) Швеції; д) Канади; е) Південної Кореї

  Розглянемо, як трактуються аналізовані в даній статті питання в діючих Технічних регламентах Митного союзу. Так, з 1 липня

  в)

  2013 року набрав чинності ТР ТЗ 022/2011 «Харчова продукція в частині її маркування» 3. У Рішенні Комісії Митного союзу від 09.12.2011 № 881 «Про прийняття Технічного регламенту Митного союзу« Харчова продукція в частині її маркування »визначено, що до 15 лютого 2015 року допускається виробництво та випуск в обіг харчової продукції відповідно до обов'язкових вимог до харчової продукції в частині її маркування, встановленими нормативними правовими актами Митного союзу або законодавством держави - члена Митного союзу до дня вступу в силу Технічного регламенту.

  Вимоги до харчової продукції в частині її маркування введені з метою попередження дій, що вводять в оману споживачів щодо забезпечення реалізації прав споживачів на достовірну інформацію про харчову продукцію.

  Слід зазначити, що учасниками ЗЕД при застосуванні даного основоположного ТР ТЗ 022/2011, а також під час митного контролю повинні враховуватися положення ст. 3 даного ТР ТЗ, в якому вказується, що харчова продукція випускається в обіг на ринку при відповідно її маркування справжньому Технічному регламенту Митного союзу, а також іншим Технічним регламентам Митного союзу, дія яких на неї поширюється.

  Крім того, вимогами до маркування упакованої харчової продукції передбачено наявність єдиного знака обігу продукції на ринку держав - членів Митного союзу (рис. 1). Нанесення даного знаку на транспортну упаковку, в яку поміщена продукція в споживчій упаковці, що не передбачається. Дана вимога встановлено лише в разі, якщо в транспортну упаковку поміщена харчова продукція без споживчої упаковки, призначена виробником для подальшої фасування (цукерки, цукор-пісок і інша харчова продукція). Звичайно, такий підхід виключає дублювання інформації, але з точки зору контролю та ідентифікації, ймовірно, єдиний підхід більш кращий.

  Що стосується способу нанесення маркування, то він повинен забезпечувати її збереження протягом усього терміну придатності харчової продукції, звичайно, за однієї умови - при дотриманні встановлених виробником умов по зберіганню товару.

  Згідно ТР ТЗ 005/2011 «Про безпеку упаковки» 4, упаковка, що пройшла процедуру підтвердження відповідності згідно зі ст. 7 даного ТР ТЗ, повинна також мати маркування єдиним знаком обігу продукції на ринку держав - членів Митного союзу, який проставляється в

  3 Технічний Регламент Митного Союзу 022/2011 «Харчова продукція в частині її маркування»: Утв. Рішенням Комісії Митного союзу від 09.12.2011 № 880.

  4 Технічний Регламент Митного Союзу 005/2011 «Про безпеку упаковки»: Утв. Рішенням Комісії Митного союзу від 16.08.2011 № 769.

  супровідної документації. Маркування здійснюється виробником, уповноваженим виробником особою, імпортером перед розміщенням продукції на ринку.

  Упаковка маркується єдиним знаком обігу продукції на ринку держав - членів Митного союзу при її відповідності вимогам ТР ТЗ 005/2011, а також іншим ТР ТЗ, дія яких на неї поширюється.

  В даний час становить інтерес вимога зазначеного вище Федерального Закону «Про технічне регулювання» щодо так званої «вперше випускається в обіг продукції», під якою відповідно до цього закону розуміють наступне: «продукція, яка які раніше не була в обігу на території Російської Федерації або яка раніше випускалася в обіг і властивості або характеристики якої були згодом змінені »5. Передбачено, що якщо відсутні або не можуть бути застосовані документи в галузі стандартизації, в результаті застосування яких на добровільних засадах забезпечується дотримання вимог Технічного регламенту, і така продукція відноситься до виду, типу продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, виробник (особа, яка виконує функції іноземного виробника ) має право здійснити декларування її відповідності на підставі власних доказів. Мова в даному випадку йде про продукцію, що підлягає обов'язковій сертифікації і яка потрапляє в відповідний Єдиний перелік. Це також стосується продукції, для якої передбачено декларування відповідності на підставі доказів, отриманих за участю третьої сторони.

  Важливо відзначити наступне. Поряд з тим, що при декларуванні відповідності такої продукції виробник (особа, яка виконує функції іноземного виробника) вказує не тільки в декларації про відповідність та в супровідній документації, а й при маркуванні такої продукції відомості про те, що обов'язкова сертифікація такої продукції не здійснювалася.

  Особливості маркування, в тому числі знаком обігу на ринку, порядок інформування набувача, в тому числі споживача, про можливу шкоду такої продукції і про чинники, від яких він залежить, визначаються постановою Кабінету Міністрів Федераціі6. У цьому документі також наведено форму такої декларації про відповідність.

  Проведений в даній статті аналіз дозволяє зробити наступні висновки, які в певній мірі можуть сприяти підвищенню

  5 Федеральний закон від 27.12.2002 № 184-ФЗ «Про технічне регулювання» (ред. Від 01.01.2014) // Ріс. газ. 2002. 31 грудня. № 245.

  6 Постанова Уряду РФ від 18.09.2012 № 942 «Про порядок декларування відповідності вперше випускається в обіг продукції» // Собр. законодавства Ріс. Федерації. 2012. 24 вересня. № 39. У розділі ст. 5281.

  оперативності та ефективності митного декларування і митного контролю, підвищенню обгрунтованості вибору товарів набувачами, в тому числі споживачами:

  1. Знак обігу на ринку Митного союзу ЕАС наноситься на упаковку товарів після проходження процедури або обов'язкової сертифікації, або декларування відповідності вимогам Технічних регламентів Митного союзу (ТР ТЗ). Код органу з сертифікації під знаком непроставляється ні в першому, ні в другому випадку. Якій кількості ТР ТС підтверджено відповідність тільки по знаку, визначити не можна, будь це один ТР ТЗ або два - три. Ця інформація розміщена в єдиному сертифікаті відповідності чи єдиної декларації про відповідність. Це ж можна сказати і щодо знака обігу на ринку РФ.

  2. При відсутності технічних регламентів РФ і ТЗ на упаковку товарів, які підлягають обов'язковому підтвердженню відповідності, наносяться знаки відповідності. При обов'язковій сертифікації - знак відповідності обов'язковим вимогам національних стандартів РФ із зазначенням частини коду акредитованого органу з сертифікації, при декларуванні відповідності - знак відповідності національному стандарту РФ без вказівки частини коду акредитованого органу з сертифікації. На знак відповідності зі словами «добровільна сертифікація» код акредитованого органу з сертифікації не завдається.

  Окрема обов'язкове маркування упаковки товарів спеціальними знаками про відповідність єдиним санітарним, фітосанітарним або ветеринарним вимогам Митного союзу не передбачена, передбачено тільки документарний підтвердження. За винятком, може бути, ветеринарних вимог, про дотримання яких може свідчити таврування м'яса. Немає окремого знака маркування на упаковці при наявності Свідоцтва про державну реєстрацію. Виконання цих вимог враховується перед видачею сертифікатів відповідності та прийняттям декларацій про відповідність.

  3. Для більш ефективного використання потенціалу численних міжнародних знаків відповідності та знаків іноземних держав (рис. 3-5) усіма учасниками ринку, а не тільки фахівцями в області сертифікації, необхідні аналіз і систематизація достовірної інформації про позначеннях знаками відповідності, оскільки в даний час ця інформація розрізнена і часом просто недостовірна, особливо в частині зіставлення обов'язкової та добровільної маркування та підтверджуючих документів.

  бібліографічний список

  1. Федеральний закон від 27.12.2002 № 184-ФЗ «Про технічне регулювання» (ред. Від 01.01.2014) // Ріс. газ. 2002. 31 грудня. № 245.

  2. Закон Російської Федерації від 07.02.1992 № 2300-1 «Про захист прав споживачів» (ред. Від 01.09.2013) // Відомості Верховної Ради України. 1992. 9 квітня. № 15. У розділі ст. 766.

  3. Постанова Уряду РФ від 18.09.2012 № 942 «Про порядок декларування відповідності вперше випускається в обіг продукції» // Собр. законодавства Ріс. Федерації. 2012. 24 вересня. № 39. У розділі ст. 5281.

  4. Технічний Регламент Митного Союзу 022/2011 «Харчова продукція в частині її маркування»: Утв. Рішенням Комісії Митного союзу від 09.12.2011 № 880.

  5. Технічний Регламент Митного Союзу 005/2011 «Про безпеку упаковки»: Утв. Рішенням Комісії Митного союзу від 16.08.2011 № 769.


  Ключові слова: МИТНИЙ СОЮЗ /CUSTOMS UNION /Маркування /ЗНАКИ /SIGNS /ІНФОРМАЦІЯ /INFORMATION /ОБОВ'ЯЗКОВЕ І ДОБРОВІЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ /MANDATORY AND VOLUNTARY CONFORMITY ASSESSMENT /СЕРТИФІКАЦІЯ /CERTIFICATION /ДЕКЛАРУВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ /DECLARATION OF CONFORMITY /УПАКОВКА ТОВАРІВ /PACKING OF GOODS /ІДЕНТИФІКАЦІЯ /IDENTIFICATION /LABELING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити