У статті розглядається різноманіття понятійного поля «особистість». Зміст поняття аналізується по аспектам функціонування, зв'язку, організації та координації узагальненого методу якісних структур І.М. Калінаускаса Б.В. Шмакова. На основі аналізу синтезується узагальнене визначення поняття.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Шайкін Вікторія Миколаївна, Лихолєтов Валерій Володимирович


Analysis and synthesis of "personality" concept on the basis of the qualitative structures generalized method

The variety of "personality"Conceptual field is considered in the article. The meaning of the concept is analyzed according to the aspects of functioning, communication, organization and coordination of the qualitative structures generalized method by IN Kalinauskas BV Shmakov. The generalized definition of the concept is synthesized on the basis of the analysis.


Область наук:
 • психологічні науки
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Вісник Південно-Уральського державного гуманітарно-педагогічного університету
  Наукова стаття на тему 'Аналіз і синтез поняття 'особистість' на основі узагальненого методу якісних структур'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз і синтез поняття" особистість "на основі узагальненого методу якісних структур»

  ?УДК 378.02 ББК Ч481.3 + Ю937

  Шайкін Вікторія Миколаївна

  аспірант кафедра економіки фірм і ринків Південно-Уральський державний університет Челябінськ Shaykina Viktoria Nikolaevna Post-graduate СІа1г of Firms and Markets Economics South Ural State University Chelyabinsk Лихолєтов Валерій Володимирович доктор педагогічних наук, професор кафедра економіки фірм і ринків Південно-Уральський державний університет г . Челябінськ

  Likholetov Valery Vladimirovich Doctor of Pedagogics,

  Professor

  ^ Air of Firms and Markets Economics South Ural State University Chelyabinsk

  Аналіз і синтез поняття «особистість» на основі узагальненого методу якісних структур Analysis and Synthesis of "Personality" Concept on the Basis of the Qualitative Structures Generalized Method

  У статті розглядається різноманіття понятійного поля «особистість». Зміст поняття аналізується по аспектам функціонування, зв'язку, організації та координації узагальненого методу якісних структур І.М. Калінаускаса - Б.В. Шмакова. На основі аналізу синтезується узагальнене визначення поняття.

  The variety of "personality" conceptual field is considered in the article. The meaning of the concept is analyzed according to the aspects of functioning, communication, organization and coordination of the qualitative structures generalized method by I.N. Kalinauskas - B.V. Shmakov. The generalized definition of the concept is synthesized on the basis of the analysis.

  Ключові слова: особистість, структура особистості, головна функція особистості, соціально-значимі властивості особистості

  Key words: personality, personality structure, the main function of personality, personality's socio-significant properties.

  Поняття «особистість» - ключове в багатьох науках і хоча визначення цього терміна схожі, за влучним зауваженням К.Г. Юнга, «поняття« особистість »

  навіть в звичайному слововживанні - настільки розпливчасте і з таким трудом піддається визначенню слово, що навряд чи знайдуться двоє, які вкладають в нього один і той же сенс ».

  Етимологічно слово «особистість» - personality - походить від латинського persona, що перекладається як «личина». У стародавньому театрі так називали маску, яку актор одягав на обличчя, а вона вказувала на роль, виконувану актором в поданні. Термін пов'язаний із зовнішнім соціальним чином, який приймає індивідуальність, коли виконує певні ролі. Це таке собі суспільне обличчя, звернене до навколишніх. Тому, кажучи про людину як про особистість, мають на увазі його роль в соціумі.

  Кожна з наук при розгляді людини як особистості виділяє певні значущі особливості. У суспільно-історичних науках поняття розглядається найчастіше в двох аспектах: 1) роль особистості в історії; 2) громадський діяч. В юриспруденції поняття «особистість» вводиться в зв'язку з характеристикою прав, свобод і обов'язків людини і громадянина. В етиці особистість - носій моральних цінностей, почуття обов'язку і відповідальності, що володіє совістю і гідністю. У соціології особистість оцінюється за соціально-демографічними даними і соціальних ролей.

  Психологічна наука пов'язує гідності людини як особистості з властивими йому психологічними якостями. Особистість в психології -Системне соціальне якість людини, головна цілісна характеристика його внутрішнього світу, міра його розвитку як носія свідомості, інтелекту, культури, моралі, захисника і творця творчих цінностей.

  У педагогічній науці особистість є суб'єктом і об'єктом педагогічної активності, учасником і творцем цілей, завдань, змісту, форм, методів і результатів освіти.

  З філософських позицій особистість - це здатність виступати автономним носієм загальнолюдського досвіду і вироблених людством форм поведінки і діяльності. «Головною проблемою при цьому

  є єдність матеріального і ідеального в людині як об'єкті-організмі і як суб'єкт-особистості »(Мясищев В.Н. [9]).

  Різні підходи сформували неоднозначний підхід до розуміння категорії «особистість», в результаті цього навіть в одному професійному просторі є безліч тлумачень. Саме тому важливим є формування узагальненого поняття з системних позицій. Для цих цілей нами проведено аналіз-синтез поняття «особистість» за узагальненим методом якісних структур (ОМКС) І.М. Калінаускаса - Б.В. Шмакова з виділенням чотирьох основних аспектів: зв'язку, організації, координації і функціонування. З довідкової літератури та монографій для цієї мети були виділені вихідні визначення синтезованого поняття або міркування про його зміст, усі вони наведені в табл. 1.

  Метод якісних структур (МКС) був свого часу запропонований І.М. Калінаускас як евристичний метод розгляду цілого в гуманітарних областях діяльності [3]. Розроблений Б.В. Шмаковим ОМКС [15], є вдосконаленим варіантом МКС, що дозволяє визначати рівень повноти інформації в концептуальних системах (текстах). Суть методу полягає в можливості розгляду будь-якого цілого (в даній роботі - зміст поняття «особистість») по вищезгаданим чотирьом аспектам.

  Таблиця 1

  Зміст поняття «особистість»

  № Визначення або міркування Джерело

  Юриспруденція

  1 Це стійка система соціально значущих властивостей людини, що характеризують індивіда як члена суспільства або спільності. Поняття особистості, особистісні характеристики окремої людини органічно пов'язані з суспільством, його особливостями [6]

  Соціологія

  2 Це одиничний людина як система стійких якостей, властивостей, які реалізуються в соціальних зв'язках, соціальних інститутах, культурі, ширше - в соціальному житті. Особистість - це будь-яка людина (а не тільки яскравий, винятковий), розглянутий в його соціальності як відповідальний і свідомий суб'єкт (діяч) соціального життя, і індивідуальність може бути притаманна кожній особистості, а не тільки найбільш талановитим людям [16]

  3 В соціології «особистість» - самореалізується людина в контексті соціальних відносин, предметної діяльності і спілкування, в яких [13]

  через індивідуальне проявляється типове (соціально-значущі риси, зв'язки і відносини конкретного соціуму і утворюють його соціальних спільнот, груп та інститутів)

  Соціальна психологія

  4 Це конкретна людина, що є представником певної держави, суспільства і групи (соціальної, етнічної, релігійної, політичної, статево-віковою і т. Д.), Який усвідомлює своє ставлення до оточуючих його людей і соціальної дійсності, включений в усі відносини останньої, що займається своєрідним видом діяльності і наділений специфічними індивідуальними і соціально-психологічними особливостями [5, 7]

  Психологія

  5 Особистість включає в себе і темперамент, і характер людини, але не обмежується ними, оскільки особистість - ядро, що інтегрує початок, що зв'язує воєдино різні психічні процеси індивіда і повідомляє його поведінці необхідну послідовність і стійкість [2]

  6 Це стійка система соціально значущих рис, що характеризують індивіда як члена того чи іншого суспільства або спільності [14]

  7 Це соціальне за своєю природою, відносно стійке і прижиттєво виникає психологічна освіта, що представляє собою систему мотиваційно-потребностний відносин, які опосередковують собою взаємодії суб'єкта та об'єкта »[11]

  Педагогіка

  8 Особистість: 1) людський індивід як суб'єкт відносин і свідомої діяльності; 2) стійка система соціально-значущих рис, що характеризують індивіда як людини того чи іншого суспільства або спільності. Структура особистості нерідко ототожнюється то із структурою його мотивів, то зі структурою діяльності (поведінки) [10]

  9 Особистість: 1) соціальна сторона, соціальна якість в людині; 2) інтегральне поняття, що характеризує людину як об'єкта і суб'єкта біосоціальних відносин і об'єднує в ньому загальнолюдське, соціально-специфічне і індівідуальнонеповторімое; 3) конкретна людина, представник певних соціальних спільнот (нація, клас, колектив і ін.), Що займається певними видами діяльності, що усвідомлює своє ставлення до навколишнього середовища і має свої індивідуальні особливості; 4) суб'єкт соціальних відносин і свідомої діяльності, носій психосоціальних властивостей людини [4]

  10 Поняття «особистість» характеризує суспільну сутність людини і позначає сукупність його соціальних властивостей і якостей, які він виробляє у себе прижиттєво. Поняття особистість включає в себе тільки соціальні властивості і якості людини, до них відносяться мова, свідомість, різні звички і т. Д., Які роблять його суспільною істотою [8]

  Філософія

  11 Для характеристики духовного начала людини протягом багатьох століть використовується поняття «особистість» - сукупність вроджених і набутих духовних властивостей людини, його внутрішній духовний зміст. Особистість - це вроджені якості людини, розвинені і придбані в соціальному середовищі, сукупність знань, навичок, цінностей, цілей [17]

  Аспект функціонування в ОМКС розкриває призначення системи, через нього можна отримати відповідь на питання: «Навіщо ця система потрібна, що вона робить для надсистеми?». Виділені з різних визначень фрагменти поняття «особистість» з даного аспекту зведені нами в табл. 2. Поруч з виділеними фрагментами в квадратних дужках інформація, що не відноситься до аспекту, але важлива для з'ясування його значення.

  Таблиця 2

  Аналіз поняття «особистість» по аспекту функціонування

  Номер Фрагмент поняття, виділений з визначень по таблиці 1

  визначення

  Юриспруденція

  1 соціально значущих [властивостей людини]

  Соціологія

  2 реалізованих в [соціальних] зв'язках, [соціальних] інститутах, культурі, ширше - [в соціальній] життя.

  3 самореалізується [людина]

  Соціальна психологія

  4 усвідомлює своє ставлення до людей і дійсності

  Психологія

  5 сообщающее поведінки необхідну послідовність і стійкість

  6 соціально значущих [рис]

  7 опосредующих собою взаємодії суб'єкта та об'єкта

  Педагогіка

  8 (1) -

  8 (2) соціально-значущих [рис]

  9 (1) -

  9 (2) характеризує людину як об'єкта і суб'єкта біосоціальних відносин

  9 (3) усвідомлює своє ставлення до навколишнього середовища

  9 (4) -

  10 -

  Філософія

  11 характеристика духовного начала

  Найбільш загальну характеристику поняття дає філософія. Основна функція особистості, з точки зору А.Я. Якушева, - характеристика духовного начала людини, тобто специфічної властивості життєдіяльності людини, що виражається в дбайливому ставленні до себе і навколишнього світу, яке формує сукупність нематеріальних цінностей. Дана властивість

  включає в себе функцію «усвідомлює своє ставлення до навколишнього середовища» та «усвідомлює своє ставлення до людей і дійсності».

  Часто зустрічається функція «мати соціальну значимість», що означає формування таких якостей і рис, які важливі для суспільства, соціального середовища людини і реалізуються в соціальних зв'язках, соціальних інститутах, культурі, ширше - в соціальному житті.

  У ряді визначень головною функцією особистості названа «самореалізація людини» як вища бажання людини реалізувати свій творчий хист, прагнення проявити себе в суспільстві, відобразити свої позитивні сторони.

  А.А. Бодалев зазначає, що функція особистості - повідомляти поведінки людини необхідну послідовність і стійкість, при цьому поняття «поведінка» розглядається як сукупність дій, змін системи, що вивчається, її реакція на зовнішній вплив середовища.

  З функції «характеризувати людину як об'єкта і суб'єкта біосоціальних відносин» випливає, що в основі соціальної поведінки людини лежать біологічні коріння.

  Скориставшись колами Л. Ейлера для виявлення найбільш загального значення функції «особистість», отримуємо наступний висновок по аспекту функціонування: основна функція особистості - самореалізація

  людини з метою придбання соціальної значущості.

  Аспект зв'язку в ОМКС розкриває зовнішню структуру системи і характеризує місце системи в надсистеме і продукт, який передається в надсістему, а також потоки (речові, енергетичні, інформаційні), що надходять в систему і необхідні для виконання головної функції.

  Звернення до визначень особистості по аспекту зв'язку (табл. 3) показує, що більшість авторів (9 з 15) сходяться на думці, що надсистема для особистості - людина. Багато авторів уточнюють поняття доповненнями: конкретна людина, одиничний людина. У педагогіці і психології в якості надсістеми вживається більш вузьке поняття «індивід», що означає окремо взятої людини з усіма психологічними, морально-етичними, психічними

  ВестнікЧГПУ42011 172

  характеристиками. Таким чином, поняття «людина» є більш загальним по відношенню до поняття «індивід».

  В обсяг поняття «людина» входить поєднання «сутність людини» - то постійне, що зберігається при різних варіаціях в людині. У двох обраних нами визначеннях підкреслюється, що «особистість» - це не просто людина, а людина, зайнятий певним видом діяльності, що входить в соціальні відносини.

  Таблиця 3

  Аналіз поняття «особистість» по аспекту зв'язку

  Номер Фрагмент поняття, виділений з визначень по таблиці 1

  визначення

  Юриспруденція

  1 людина, індивід як член суспільства

  Соціологія

  2 одиничний людина

  3 [самореалізується] людина

  Соціальна психологія

  4 [конкретний] людина, що займається своєрідним видом діяльності

  Психологія

  5 індивід

  6 індивід

  7 психологічну освіту

  Педагогіка

  8 (1) людський індивід

  8 (2) індивід

  9 (1) людина

  9 (2) людина

  9 (3) конкретна людина

  9 (4) суб'єкт відносин і діяльності, людина

  10 сутність людини

  Філософія

  11 осіб

  Підсумовуючи результати проведеного аналізу, приходимо до наступного висновку по аспекту зв'язку: особистість - людина в контексті соціальних відносин, предметної діяльності і спілкування.

  Аспект організації в ОМКС розкриває внутрішню структуру системи як об'єкта, тобто елементний склад і зв'язку між елементами, вказує на сукупність характеристик, якими необхідно володіти об'єкту, щоб домогтися виконання головної функції системи.

  Результати аналізу визначень поняття «особистість» по аспекту організації представлені в табл. 4.

  Для виявлення найбільш загального значення аналізованого поняття з даного аспекту нами також були задіяні кола Л. Ейлера.

  Найбільш часто при характеристиці особистості по аспекту організації використовуються наступні визначення: «система властивостей людини»,

  «Сукупність його властивостей і якостей», «стійка система рис». Кожна особистість має індивідуальну функціональну структуру властивостей. На цей рахунок читаємо у Г.М. Андрєєвої [1]: «Окремі властивості особистості, зазвичай звані рисами, схильні до змін (умови життя, виховання, патологічний процес і ін.). Окремі властивості часто називають характеристиками, рисами, особливостями характеру, якостями, факторами, шкалами особистості ».

  Таблиця 4

  Аналіз поняття «особистість» по аспекту організації

  Номер визначення Фрагмент поняття, виділений з визначень по таблиці 1

  Юриспруденція

  1 система властивостей [людини]

  Соціологія

  2 система якостей, властивостей

  3 риси, зв'язки і відносини конкретного соціуму і утворюють його соціальних спільнот, груп та інститутів

  Соціальна психологія

  4 наділений індивідуальними і соціально-психологічними особливостями

  Психологія

  5 темперамент, характер людини, але не тільки; різні психічні процеси [індивіда]

  6 стійка система рис

  7 система мотиваційно-потребностний відносин

  Педагогіка

  8 (1) -

  8 (2) система рис

  9 (1) [соціальна] сторона, [соціальне] якість

  9 (2) загальнолюдське, соціально-специфічне і індівідуальнонеповторімое

  9 (3) [має] свої індивідуальні особливості

  9 (4) [носій] психосоціальних властивостей людини

  10 сукупність його властивостей і якостей

  Філософія

  11 сукупність [вроджених і набутих духовних] властивостей; сукупність знань, навичок, цінностей, цілей

  У працях С.Л. Рубінштейна [12] читаємо: «Психічні властивості

  особистості - її здатності і характерологічні риси - формуються в ході життя. Вроджені особливості організму є лише задатками, -дуже багатозначними, які обумовлюють, але не визначають психічні властивості людини ... Образ дій в єдності і взаємопроникнення з об'єктивними умовами існування, виступаючими як спосіб життя, істотно обумовлює образ думок і спонукань, весь лад, склад , або психічний образ особистості. Психічні процеси і психічні властивості особистості фактично невідривно один від одного. З одного боку, все психічні процеси в їх конкретному протіканні залежать від властивостей і особливостей особистості, з іншого боку-кожен вид психічних процесів, виконуючи свою роль в житті особистості, в ході діяльності переходить в її властивості ».

  Таким чином, багато дослідників підкреслюють, що не вся система властивостей людини, а лише соціально-психологічні властивості характеризують його особу. На думку ряду авторів особливості людини повинні бути індивідуальними. У філософії дається більш велика характеристика -духовного властивості, однак більш докладно це питання розглядається нами при аналізі наступного аспекту.

  Аналіз визначень поняття «особистість» дозволив нам зробити наступний висновок по аспекту організації: особистість - це система властивостей, які характеризують людину.

  Аспект координації, згідно думки І.М. Калінаускаса, несе вираз принципу єдності або тотальності. У ОМКС при аналізі по даному аспекту можна отримати відповідь на питання: «Яку якість

  (Системне властивість) повинна мати структура системи, щоб виконати дію головної функції? На якому принципі (системній властивості) виконується дія головної функції об'єкта? ».

  Результати аналізу визначень поняття «особистість» з даного аспекту представлені в табл. 5. З наведених фрагментів визначень поняття слід, що аспект координації містить два компоненти:

  характеристику самого поняття особистість, як інтегрального поняття і характеристику системи властивостей людини, що становить основу особистості.

  Зупинимося на другому компоненті докладніше. Розмежувавши поняття «особистість» і «людина», а також уточнивши, що особистість сама по собі є соціальне якість людини, справедливо вважати, що і система її властивостей повинна обмежуватися соціальними властивостями.

  Таблиця 5

  Аналіз поняття «особистість» по аспекту координації

  Номер Фрагмент поняття, виділений з визначень по таблиці 1

  визначення

  Юриспруденція

  1 стійка [система властивостей людини]

  Соціологія

  2 стійких [якостей, властивостей]; в соціальній [життя]

  3 -

  Соціальна психологія

  4 є представником певної держави, суспільства і групи (соціальної, етнічної, релігійної, політичної, статево-віковою.)

  Психологія

  5 ядро, що інтегрує початок

  6 як члена того чи іншого суспільства або спільності

  7 соціальне за своєю природою, відносно стійке і прижиттєво виникає

  Педагогіка

  8 (1) суб'єкт відносин і свідомої діяльності

  8 (2) людини того чи іншого суспільства або спільності

  9 (1) соціальна [сторона], соціальне [якість]

  9 (2) інтегральне поняття

  9 (3) представник соц. спільнот (нація, клас, колектив і ін.),

  9 (4) психосоціальних [властивостей]

  10 які виробляє прижиттєво соціальні [властивості], громадська [сутність]

  Філософія

  11 духовних властивостей, внутрішній духовний зміст вроджених і набутих духовних властивостей

  Однак у науковій літературі поняття «соціальні властивості особистості» і «соціально-психологічні властивості особистості» вживаються неоднозначно. Кожне з цих понять вживається в певній системі відліку: коли говорять про «соціальних властивості особистості», то роблять це зазвичай у рамках вирішення загальної проблеми співвідношення біологічного і ВестнікЧГПУ42011 176

  соціального; коли вживають поняття «соціально-психологічні властивості», то частіше роблять це при протиставленні соціально-психологічного і общепсихологического підходів. Але таке вживання понять не є строгим, іноді вони виступають як синоніми, що ускладнює аналіз.

  Між методологічними підходами до розуміння структури особистості є безліч відмінностей. У зв'язку з цим є труднощі визначення структури соціально-психологічних якостей особистості і критеріїв їх виділення. Кожен підходів має під собою певне теоретичне обгрунтування і підкріплений експериментальними дослідженнями, тому жодному з них не можна віддати перевагу при розгляді поняття «особистість».

  Таким чином, неоднозначність підходів до вивчення особистості не дає нам можливості привести у визначенні переліку властивостей, які характеризують особистість. Однак деякі висновки зробити цілком можливо.

  По-перше, все цитовані нами автори сходяться на думці, що вивчається система властивостей є стійкою. По-друге, вони підкреслюють, що з'являючись на світ як індивід, людина включається в систему суспільних взаємин, в результаті чого набуває особливого соціального якість - стає особистістю.

  Звідси випливає наступний висновок по аспекту координації: особистість - інтегральне поняття, що характеризує [людини] в контексті соціальних відносин, предметної діяльності і спілкування як стійку [систему властивостей].

  В кінцевому підсумку при аналізі і синтезі визначення поняття «особистість» з усіх аспектів узагальненого методу якісних структур нами отримано наступне узагальнене визначення даного поняття.

  Особистість - це інтегральне поняття, що характеризує самореализующегося людини в контексті соціальних відносин, предметної діяльності і спілкування, як стійку систему соціальнозначущі властивостей.

  бібліографічний список

  1. Андрєєва, Г.М. Соціальна психологія [Текст] / Г.М. Андрєєва - М .: Наука, 1994.

  - 324 з.

  2. Бодальов, А.А. Про особливості розуміння викладачем студента [Текст] / А.А. Бодалев // Проблеми адаптації студентів молодших курсів до умов вузу. - М .: Педагогіка, 19В0. - 14б з.

  3. Калінаускас, І.М. Жити треба! [Текст] / І.М. Калінаускас. - СПб .: Медуза, 1994. -

  572 з.

  4. Коджаспирова, Г.М. Словник з педагогіки [Текст] / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспіров. - М .: ІКЦ «МарТ»; Ростов н / Д: Видавництво. центр «МарТ», 2005. - С. 1б0 - 1б2.

  5. Крисько, В.Г. Соціальна психологія. Курс лекцій [Текст] / В.Г. Крисько. - М .: Омега-Л, 200Б. -З. 111 - 117.

  6. Лазарєв, В.В. Загальна теорія держави і права [Текст] / В.В. Лазарєв. - М .: МАУП, 2001. -С. 242 - 249.

  7. Мельникова, Н.А. Соціальна психологія (конспект лекцій) [Текст] /

  Н А. Мельникова - М .: ЕКСМО, 200В. - С. 21 - 27.

  В. Михайленко, О. І. Загальна педагогіка [Текст] / О.І. Михайленко. - Нальчик: Изд-во КБГУ, 200В. -З. 154 - 159.

  9. Мясищев, В. Н. Психологія відносин [Текст] / В.М. Мясищев; під ред. А.А. Бодалева. - М .: Інститут практичної психології, Воронеж: НВО МОДЕК, 1995. - 35б з.

  10 .Псіхологіческій словник [Текст] / за ред. В.В. Давидова, А.В. Запорожця, Б.Ф. Ломова та ін. - М .: Педагогіка, 19В3. - С. 170 - 175.

  11 .психології особистості в працях вітчизняних психологів: хрестоматія [Текст] / Упоряд. Л. В. Куликов. - СПб .: Пітер, 2000. - 4В0 з.

  12. Рубінштейн, С.Л. Основи загальної психології [Текст] / С.Л. Рубінштейн. - СПб .: Пітер, 2002. - С.511-517.

  13. Степаненко, В.І. Соціологія (короткий курс лекцій) [Текст] / В.І. Степаненко. -М .: РГОТУПС, 2003. - С. В5 - В9.

  14. Симонов, П.В. Темперамент. Характер. Особистість [Текст] / П.В. Симонов, П.М. Єршов. - М .: Наука, 19В4. - С. В

  15.Шмаков, Б.В. Моделювання процесів управління матеріальним потоком дистриб'юторської фірми (системний підхід): монографія [Текст] / Б.В. Шмаков, І.Б. Єгоров. - Челябінськ: Вид-во ЮУрГУ, 2007. - 2б2 з.

  16. Ефендієв, А.Г. Основи соціології [Текст] / А.Г. Ефендієв. - М .: Т-во «Знання» Росії, 1993. - С. 227 - 229.

  17.Якушев, А.В. Філософія (конспект лекцій) [Текст] / А.В. Якушев - М .: Пріор-издат, 2004. -С. 155 - 1б1.

  Bibliography

  1. Andreeva, G.M. Social Psychology [Text] / G.M.Andreeva. - М .: "Science", 1994. -

  324 p.

  2. Bodalev, А.А. About Features of a Student's Understanding by a Teacher [Text] / A.A.Bodalev // Problems of Junior Students 'Adaptation to Higher School Conditions. - М .: "Pedagogika", 19В0. - 14б р.

  3. Efendiev, A.G. Sociology Bases [Text] / А ^. Efendiev. - М: Russian Society "Knowledge", 1993. - P. 227 -229.

  4. Kalinauskas, I.N. It is Necessary To Live! [Text] / I.N. Kalinauskas. - SPb .: 'Meduza ", 1994. - 572 р.

  5. Kodzhaspirova, G.M. Pedagogical Dictionary [Text] / G.M.Kodzhaspirova, A.Yu. Kodzhaspirov. - М: IKS "March"; Rostov-on-Don: Publishing Centre "March", 2005. - P. 1б0 -1б2.

  6. Krysko, V.G. Social Psychology. Lecture Course [Text] / V.G. Krysko. - М: "Omega-l", 2006. - P. 111 -117.

  7. Lazarev, V.V. General Theory of State and Law [Text] / V.V. Lazarev. - М: "Yurist", 2001. - P. 242 -249.

  8. Melnikova, N.A .. Social Psychology (Synopsis of Lectures) [Text] / N.A. Melnikova -М: "EKSMO", 2008. - P. 21 -27.

  9. Mikhaylenko, O.I. General Pedagogics [Text] / O.I. Mikhaylenko. - Nalchik: Publishing House of KBSU, 2008. - P. 154 -159.

  10.Myasishchev, V.N. Psychology of Relations [Text] / V.N. Myasishchev; Under the Editorship of A.A. Bodalev. - М: Institute of Practical Psychology, Voronezh: MODEK SPS, 1995.

  - 356 p.

  11.Personality Psychology in the Works of Home Psychologists: Reading Book [Text] / Comp. by L.V. Kulikov. - SPb .: "Peter", 2000. - 480 p.

  12.Psychological Dictionary [Text] / Under the Editorship of V.V.Davydov, А.В. Zaporozhets, B.F.Lomov, et al. - М .: "Pedagogica", 1983. - P. 170 -175.

  13.Rubinshtein, S.L. Bases of General Psychology [Text] / S.L. Rubinshtein. - SPb .: "Peter", 2002. - P. 511 -517.

  14. Shmakov, B.V. Management Processes Modelling of Product Flows at a Distributor Firm (System Approach): Monograph [Text] / B.V. Shmakov, I.B. Egorov. - Chelyabinsk: Publishing House of SUSU, 2007. - 262 p.

  15. Simonov, P.V. Temperament. Character. Personality [Text] / P.V. Simonov, P.M. Ershov. - М .: "Science", 1984. - P. 8.

  16. Stepanenko, V.I. Sociology (Brief Lecture Course) [Text] / V.I. Stepanenko. - М: "PGOTUPS", 2003. - P. 85 -89.

  17.Yakushev, A.V. Philosophy (Synopsis of Lectures) [Text] / A.V. Yakushev. - М .: "Prior-izdat", 2004. - P. 155 -161.


  Ключові слова: ОСОБИСТІСТЬ / СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ / ГОЛОВНА ФУНКЦІЯ ОСОБИСТОСТІ / СОЦІАЛЬНО-ЗНАЧИМІ властивості ОСОБИСТОСТІ / PERSONALITY'S SOCIO-SIGNIFICANT PROPERTIES / PERSONALITY / PERSONALITY STRUCTURE / THE MAIN FUNCTION OF PERSONALITY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити