Особливе місце в системі сучасного світового турістскогоринка займає агротуризм. Сьогодні його прийнято розглядати в якості одного з провідних і активно розвиваються секторів туристського ринку. Багато дослідників пов'язують це зі зростанням усвідомлення суспільством екологічних проблем, збільшенням техногенних навантажень на суспільство, растущейурбанізаціей і іншими факторами. У статті зроблена спроба розгляду еволюції агротуризму в Польщі і виявлення чинників, оказивающіхнаіболее помітний вплив на його розвиток. Проведений аналіз дозволив зробити висновок про те, що тенденція активного зростання агротуризму замедліласьв останнім часом внаслідок всезростаючої конкуренції. Однак большоеразнообразіе природних, сільськогосподарських, етнографічних, культурнихі інших ресурсів сільської місцевості Польщі дозволяє створювати конкурентоспроможний туристичний продукт на основі оптимального поєднання ціни та якості. У статті формулюються заходи і передумови для подальшогорозвитку агротуризму в Польщі.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Третьякова О.С., Зіолковскій А.Р.


ANALYSIS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AGROTOURISM IN POLAND

Agritourism holds a special place in the system of the modern worldtourist market. Today it is customary to consider it as one of the leading and activelydeveloping sectors of the tourism market. Many researchers attribute this to an increase in public awareness of environmental problems, an increase in man-madepressure on society, growing urbanization, and other factors. The article attempts toreview the evolution of agritourism in Poland and identify the factors that have themost noticeable impact on its development. The analysis made it possible to concludethat the trend of active growth of agritourism has slowed down recently due to increasing competition. However, a wide variety of natural, agricultural, ethnographic, cultural and other resources of rural Poland allows you to create a competitive touristproduct based on the optimal combination of price and quality. The article formulatesmeasures and prerequisites for the further development of agritourism in Poland.


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Наука і туризм: стратегії взаємодії


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ агротуризму в Польщі'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ агротуризму в Польщі»

  ?4. Gerasimov S.V., Tul'chinskij G.L., Lohina T.E. Menedzhment special'n-yh sobytij v sfere kul'tury: uchebnoe posobie. - SPb .: Lan '; PLANETA MUZYKI, 2009. - 384 s .: il.

  5. Kovaleva V.S. Obosnovanie i proektirovanie tura «Romanticheskij Krym»: vyp. kv. rab. ... stud. / Dal'nevost. fed. un. - Vladivostok, 2018. - 92 s.

  6. Lakomov E.A. Klassifikaciya vidov sobytijnogo turizma // Vestnik uni-versiteta. - 2013. - № 2. - S. 64-69.

  7. Naruta Ya.S., Garina T.A. Sobytijnyj turizm: ponyatiya, vidy, klassifikaciya // Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij. -2016. - № 11. - S. 1158-1162.

  8. 122 sposoba besplatnoj reklamy vashego meropriyatiya: blogi i socseti: LPgenerator fElektronnyj resurs]. - URL: Rezhim dostupa: https://lpgenerator.ru. -Zagl. s ekrana.

  УДК 338.48

  АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ агротуризму в Польщі

  О.С. Третьякова1, А.Р. Зіолковскій2

  1 Алтайський державний університет, Барнаул, Росія Агротуристичний комплекс «Остойя Шамана», с. Сарнікеж, Західнопоморське воєводство, Польська Народна Республіка

  Анотація. Особливе місце в системі сучасного світового туристичного ринку займає агротуризм. Сьогодні його прийнято розглядати в якості одного з провідних і активно розвиваються секторів туристського ринку. Багато дослідників пов'язують це зі зростанням усвідомлення суспільством екологічних проблем, збільшенням техногенних навантажень на суспільство, зростаючої урбанізацією і іншими факторами. У статті зроблена спроба розгляду еволюції агротуризму в Польщі і виявлення чинників, що роблять найбільш помітний вплив на його розвиток. Проведений аналіз дозволив зробити висновок про те, що тенденція активного зростання агротуризму сповільнилася останнім часом внаслідок всезростаючої конкуренції. Однак велика різноманітність природних, сільськогосподарських, етнографічних, культурних

  та інших ресурсів сільської місцевості Польщі дозволяє створювати конкурентоспроможний туристичний продукт на основі оптимального поєднання ціни та якості. У статті формулюються заходи і передумови для подальшого розвитку агротуризму в Польщі.

  Ключові слова: агротуризм, сільський туризм, екотуризм, агротуристов-чеський господарство, сільський будинок відпочинку, гостьовий будинок.

  ANALYSIS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AGROTOURISM IN POLAND

  1 7

  O.S. Tretyakova, A.R. Ziolkowski

  1Altai State University, Barnaul, Russia Agritourism complex «Ostoja Szamana», w. Sarnikierz wojewodztwa zachodniopomorskiego, Poland

  Abstract. Agritourism holds a special place in the system of the modern world tourist market. Today it is customary to consider it as one of the leading and actively developing sectors of the tourism market. Many researchers attribute this to an increase in public awareness of environmental problems, an increase in man-made pressure on society, growing urbanization, and other factors. The article attempts to review the evolution of agritourism in Poland and identify the factors that have the most noticeable impact on its development. The analysis made it possible to conclude that the trend of active growth of agritourism has slowed down recently due to increasing competition. However, a wide variety of natural, agricultural, ethnographic, cultural and other resources of rural Poland allows you to create a competitive tourist product based on the optimal combination of price and quality. The article formulates measures and prerequisites for the further development of agritourism in Poland.

  Keywords: agrotourism, rural tourism, ecotourism, agritourism, rural rest house, guest house.

  Вступ. Агротуризм - відносно нове явище на світовому туристичному ринку. Але незважаючи на свою молодість, агротуризм надзвичайно популярний, і в основі цієї популярності лежить не тільки данина моді на все натуральне, але і безліч економічних, соціально-психологічних і екологічних факторів. Бажання жити не тільки в гармонії природою, використовувати

  натуральні продукти харчування, піклується про збереження природи і культурної самобутності, а й прагнення підтримати національних сільськогосподарських виробників, згладити зростаючу диференціацію в рівні життя сільських і міських жителів - ці та багато інших чинників призвели до незвичайним росту популярності агротуризму в усьому світі.

  Дослідження показують, що до 35% міських жителів віддають перевагу сільському відпочинку. У деяких країнах їх частка ще вище. Так, в Нідерландах туристи з такими перевагами складають до 50% туристів, що проживають в містах. Офіційні достовірні дані про внесок агротуризму в економіку в цілому і туристичну галузь, зокрема, практично відсутні. Проте за експертними оцінками в Європі, агротуризм забезпечує від 10-12 до 20-30% сукупних доходів туристичної індустрії. Крім того, на думку фахівців, «з'являється все більше доказів, що стійке зростання туризму в сільській місцевості може привести до зменшення масштабів бідності». Сказане визначає зростаючий інтерес до вивчення тенденцій розвитку агротуризму.

  Основне завдання роботи полягає в дослідженні закономірностей розвитку агротуризму в Польщі і перспектив його розвитку.

  Матеріали і методи дослідження. В якості джерел інформації для проведення дослідження використовувалися дані Центрального статистичного управління (GUS) Польщі, дані Польського Міністерства сільського господарства і розвитку села, а також вивчена Національна програма розвитку сільських районів на 2014-2020 роки. В якості методологічної бази дослідження застосовувалися історичний та порівняльний підходи до вивчення розвитку агротуризму, а також такі загальнонаукові методи, як аналіз і синтез, дедукція та індукція, абстрагування, узагальнення та ін.

  Результати дослідження та обговорення. Світова практика переконливо демонструє зростаюче значення агротуризму як в системі туристичної індустрії, так і економіки в цілому. Швидке зростання даного сектора туристської індустрії, який за даними досліджень становить до 6% в рік, забезпечується наступними факторами:

  1) агротуризм виступає в якості ефективного інструменту реструктуризації сільського господарства в умовах перевиробництва сільськогосподарської продукції і зростаючої конкуренції за рахунок переведення частини аграрного бізнесу зі сфери виробництва в сферу послуг;

  2) агротуризм сприяє нівелюванню відмінностей в рівні життя сільського і міського населення, подолання бідності;

  3) завдяки агротуризму з'являються нові можливості збереження культурної ідентичності, підтримки і розвитку національних традицій і укладів життя;

  4) агротуризм відповідає запитам значної частини сучасних туристів, які є носіями екологічних цінностей, які прагнуть на час відпустки покинути урбаністичний простір міста і долучитися до природи та витоків національної культури як своєї країни, так і інших держав.

  Агротуризм в Польщі сьогодні забезпечує 4% валового внутрішнього продукту. Забезпечення високих темпів зростання агротуризму в Польщі - це, перш за все, заслуга державної політики, що проводиться в цій галузі. Як дієвих заходів підтримки та розвитку даного туристичного сектора можна назвати:

  • звільнення агротуристичних господарств від сплати прибуткового податку з доходів від туристичної діяльності;

  • законодавче закріплення стандартів агротуристичного бізнесу;

  • безкоштовна реєстрація гостьових будинків та ін.

  Крім цього, успіхи Польщі обумовлені тим, що тут, на відміну від інших країн колишнього соціалістичного табору, практично завжди зберігалися приватна власність на землю і особливе ставлення до сільськогосподарського виробництва. Зокрема, відповідно до польського законодавства право успадкування землі мають лише особи, які мають спеціальну освіту для роботи в сільському господарстві.

  Сільські поселення в Польщі займають більше 93% загальної площі. При цьому основу сільського господарства становить малий бізнес. Середній розмір земельного наділу тут значно нижче, ніж в цілому по ЄС, і становить 5,9 гектара [4].

  Найбільш відвідувані туристичні регіони Польщі - узбережжі Балтійського моря, Татри (найвищий гірський хребет Карпат), Судети, Біловезький ліс і Мазурський Озерний край. Майже 40% діючих агротуристичних господарств у Польщі розташовані в наступних провінціях: Малопольське, Підкарпатське та Вармінсько-Мазурське. Найменш агротуризм розвинений в провінціях Лодзінськоє, Опольське і Любуське. Слід, однак, відзначити, що агротуризм зустрічається по всій країні, в тому числі в районах, які не є типовими туристичними регіонами. Це в основному сезонні об'єкти, тому більшість туристів залишаються в них в літні місяці (липень і серпень).

  Польські фермерські господарства в основному пропонують (в 70-80%) розміщення в гостьових кімнатах (житло), в меншій мірі в окремих квартирах і будинках, а також в кемпінгах. В середньому одне агрогосподарство має 5 кімнат на 10 спальних місць (5 двомісних номерів) (рис. 1).

  Мал. 1. Гостьовий будинок

  Рекреаційне пропозицію фермерських господарств включає в себе різні додаткові послуги: розважальні, освітні та культурні заходи. Також популярний і гастрономічний туризм. Продукти, відмічені знаками, які підтверджують високу якість Агропрод-вольственних товарів, є доповненням до рекламного туристському пропозицією сільських районів. З іншого боку, в мережі агрономічних господарств поширена ідея фермерського освіти в області продовольчого виробництва і культурної спадщини села. А також останнім часом зростає інтерес туристів до «повільної життя», «повільної їжі» і Екопродукт [2].

  Мал. 2. Агротуристичний комплекс «Остойя Шамана», Сарнікеж

  Серйозні зміни в розвитку туризму в сільській місцевості сталися на початку 1990-х років XX століття, коли на ринку туристичних послуг з'явилася пропозиція про агротуризм - відпочинок, організований фермером на його фермі. Агротуризм характеризується поєднанням туристичних послуг з чинним сільськогосподарським підприємством. Ритм життя ферми, виражений в характерних запахах, звуках і кольорах, визначає унікальність цього виду туризму.

  У 1990 році в Польщі було тільки 590 фермерських господарств, в 1997 році - вже 4800, а в 2007 році агротуристичні послуги були надані приблизно 8 790 об'єктами. Проте в 2009 році відбулося зниження до 5473 одиниць житла з майже 57,1 тис. Ліжок. За даними Центрального статистичного управління Польщі, на кінець 2018 року в Польщі налічувалося понад 8000 фермерських господарств, які приймають туристів, з більш ніж 90 000 койко-місць [1].

  Темпи зростання бази агротуризму вже не такі динамічні, як на початку 90-х років минулого століття. Існування агротуристичних ферм тепер залежить від отримання ними конкурентної переваги. Організації, що надають туристичні послуги в сільській місцевості, в тому числі Агротури-стические ферми, конкурують один з одним, перш за все, за ціною, якістю пропонованих продуктів і умов продажу.

  Особливості агротуризму в Польщі - це в першу чергу досить дешеве проживання. Різні господарства можуть запропонувати туристам як зруч-

  ну традиційну кімнату в сільському будинку, так і красивий номер в міні-готелі, який знаходиться на території ферми.

  Мал. 3. Коні на території агротуристичного господарства

  Також слід зазначити, що виділяється два основних види ферм. Спеціалізація першого виду - виключно агротуризм, а ферми другого виду використовують його як джерело додаткових доходів. Виходить, в першому випадку мандрівник отримає не тільки проживання в дешевому готелі - йому також проведуть пізнавальні тури, ознайомлять з польською культурою, нагодують традиційної польської кухнею. У другому випадку все набагато скромніше -кухня без особливих вишукувань, мандрівникові доведеться самостійно організовувати собі екскурсії, зате в другому випадку, як правило, нижчі ціни на послуги.

  У 2014-2020 роках туризм в цілому, а значить і агротуризм, не є окремою галуззю фінансової підтримки в рамках національних програм і програм Європейського Союзу. Проте цілі, пов'язані з розвитком туристичних функцій в сільській місцевості, реалізуються опосередковано. Туризм розуміється як особлива, багатогранна галузь економіки, культури і освіти, включаючи соціальне середовище, що втручається в природне середовище, пов'язану з функціонуванням ферм і навіть заводів, переробних сільськогосподарську продукцію.

  У нинішній перспективі з коштів Європейського союзу, як в рамках Програми розвитку сільських районів на 2014-2020 роки, бенефіціарами якої є головним чином фермери, так і в рамках фінансової програми з рибного фонду і в рамках політики об'єднання, заплановані дії в області розвитку інфраструктури, інноваційні та про-екологічні рішення, також сприяють поліпшенню умов життя сільських жителів і підвищенню привабливості сільських районів, як серед постійних жителів, так і туристів.

  У Програмі розвитку села на 2014-2020 роки можна отримати фінансову підтримку проектів, прямо або побічно пов'язаних з розвитком сільського туризму. Це можливо в рамках пріоритету 6: розширення соціальної інтеграції та скорочення бідності і сприяння економічному розвитку в сільських районах. В рамках цього пріоритету було розроблено три види діяльності, в рамках яких були передбачені операції в сфері сільського туризму, а саме: бонуси за початок несільськогосподарської діяльності, надання базових послуг і оновлення села [3].

  Реалізація Програми розвитку сільських районів на 2014-2020 роки також важлива для консолідації туристичних активів селища, в зв'язку зі збереженням і захистом природного середовища в сільській місцевості. Інструменти даної програми в області передачі знань і консультування, включаючи питання, пов'язані з впливом сільського господарства на навколишнє середовище, впровадженням інновацій або поліпшенням ринкових позицій сільськогосподарських виробників шляхом скорочення продовольчих ланцюжків, також надають позитивний вплив на розвиток агротуризму. Всі ці питання мають непряме, але велике значення для нарощування потенціалу сільського туризму, створення його іміджу і створення соціального і людського капіталу сільського туризму в Польщі.

  Прагнення створити імідж сільських районів як туристичного ринку, що пропонує різноманітні і цілорічні розваги, а також підвищення рейтингу сільського туризму та агротуризму.

  У сфері туризму з 2016 року Міністерство сільського господарства і розвитку села реалізує проект «Відпочинок в селі». Його головна мета - створити імідж польського села як місця, привабливого для туристів, що пропонує різні можливості для відпочинку. Почалася популяризація туристичного пропозиції на численних спеціально розроблених стендах «Відпочинок в селі», які демонструються під час проведення численних торгових і громадських заходів. Крім того, в рамках цієї

  програми були організовані різні супутні формі семінари, практикуми, конференції та тренінги, націлені на обмін знаннями та кращими практиками в галузі управління та просування продуктів сільського туризму та агротуризму. Міністерство сільського господарства і розвитку сільських районів сподівається, що завдяки таким заходам буде створена система міжвідомчого співробітництва для розвитку всього туристичного сектора. Таке прагнення створити імідж сільських районів як туристичного ринку, що пропонує різноманітні і цілорічні розваги, безумовно, дуже позначається на підвищенні рейтингу сільського туризму та агротуризму [2].

  Висновки. Є всі підстави вважати, що тенденція активного зростання агротуризму буде зберігатися досить тривалий час, в тому числі за рахунок залучення в цю сферу все нових і нових фермерських господарств і створення заходів, що сприяють популяризації агротуризму. Виступаючи в якості одного з підвидів екологічного туризму, агротуризм в максимальному ступені відповідає концепції сталого туризму, яка передбачає гармонізацію екологічних, економічних і соціально-культурних інтересів туристів і місцевого співтовариства за допомогою раціонального використання всіх ресурсів туристичної дестинації.

  бібліографічний список

  1. Glowny Urz ^ d Statystyczny (Офіційний сайт) [Електронний ресурс]. - URL: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/ turystyka.

  2. Ministerstwo rolnictwa i Rozwoju Wsi (Офіційний сайт) [Електронний ресурс]. - URL: https://www.farmer.pl/biznes/ministerstwo-rolnictwa-o-agroturystyce,89078.html.

  3. Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) [Електронний ресурс]. - URL: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020.

  4. Слінкова О.К. Агротуризм в системі світового туристичного ринку // Науковий результат. Технології бізнесу і сервісу. - 2017. - Том 3, № 3.

  References

  1. Glowny Urz ^ d Statystyczny (Oficial'nyj sajt) [Elektronnyj resurs]. -URL: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka.

  2. Ministerstwo rolnictwa i Rozwoju Wsi (Oficial'nyj sajt) [Elektronnyj resurs]. - URL: https://www.farmer.pl/biznes/ministerstwo-rolnictwa-o-agroturystyce, 89078.html.

  3. Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) [Elektronnyj resurs]. - URL: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020.

  4. Slinkova O.K. Agroturizm v sisteme mirovogo turistskogo rynka // Nauchnyj rezul'tat. Tekhnologii biznesa i servisa. - 2017. - Tom 3, № 3.


  Ключові слова: AGROTOURISM /RURAL TOURISM /ECOTOURISM /AGRITOURISM /RURAL REST HOUSE /GUEST HOUSE /агротуризм /СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ /ЕКОТУРИЗМ /агротуристичному господарстві /СІЛЬСЬКИЙ БУДИНОК ВІДПОЧИНКУ /ГОСТЬОВИЙ БУДИНОК

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити