У статті дано поняття просторово-галузевого потенціалу пов'язаної з сільськогосподарською галузі, проведена оцінка його складових; визначено, що при розробці планів розвитку територій необхідно враховувати рівень просторово-галузевого потенціалу.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Прохорова Вікторія Володимирівна, Коломицев Оксана Миколаївна, Кравченко Дарина Борисівна


ANALYSIS AND EVALUATION OF SPATIAL-SECTORAL POTENTIAL OF THE RURAL AGRICULTURAL AREAS OF KRASNODAR TERRITORY The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research and the Administration of the Krasnodar Territorywithin the framework of the scientific project No. 17-12-23019

The article gives the concept of spatial and sectoral potential in relation to the agricultural sector, the assessment of its components; it is determined that the development plans of the territories must take into account the level of spatial and sectoral potential.


Область наук:

 • Економіка і бізнес

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Вісник Адигейського державного університету. Серія 5: Економіка


  Наукова стаття на тему 'Аналіз і оцінка просторово-галузевого потенціалу сільських аграрних територій Краснодарського краю дослідження виконано за фінансової підтримки РФФД і адміністрації Краснодарського краю в рамках наукового проекту № 17-12-23019'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз і оцінка просторово-галузевого потенціалу сільських аграрних територій Краснодарського краю дослідження виконано за фінансової підтримки РФФД і адміністрації Краснодарського краю в рамках наукового проекту № 17-12-23019»

  ?УДК 332.14 (470.620) ББК 65.049 (235.7) П 78

  В.В. Прохорова,

  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри галузевого і проектного менеджменту Кубанського державного технологічного університету, м Краснодар. Тел .: + 7 (918) 355-08-80, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  О.Н. Коломицев,

  кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри галузевого і проектного менеджменту Кубанського державного технологічного університету, м Краснодар. Тел .: +7 (961) 530-67-39, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Д.Б. Кравченко,

  аспірант кафедри галузевого і проектного менеджменту Кубанського державного технологічного університету, м Краснодар. Тел .: + 7 (918) 026-24-76, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  АНАЛІЗ І ОЦІНКА просторово-галузевого ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ АГРАРНИХ ТЕРИТОРІЙ Краснодарського краю

  (Рецензувати)

  Дослідження виконано за фінансової підтримки РФФД і Адміністрації Краснодарського краю в рамках наукового проекту M 17-12-23019

  Анотація. У статті дано поняття просторово-галузевого потенціалу стосовно сільськогосподарської галузі, проведена оцінка його складових; визначено, що при розробці планів розвитку територій необхідно враховувати рівень просторово-галузевого потенціалу.

  Ключові слова: просторово-галузевої потенціал; просторовий підхід; сільські території; ресурси; сільське господарство; територіальні утворення.

  V.V. Prokhorova,

  Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Sectoral and Project Management, Kuban State Technological University, Krasnodar. Ph .: + 7 (918) 355-08-80, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  O.N. Kolomyts,

  Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Sectoral and Project Management, Kuban State Technological University, Krasnodar. Ph .: +7 (961) 530-67-39, e-mail: oksana.kolomytz @ yandex.ru

  D.B. Kravchenko,

  Post-Graduate Student of the Department of Sectoral and Project Management, Kuban State Technological University, Krasnodar. Ph .: +7 (918) 026-24-76, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ANALYSIS AND EVALUATION OF SPATIAL-SECTORAL POTENTIAL OF THE RURAL AGRICULTURAL AREAS OF KRASNODAR TERRITORY

  The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research and the Administration of the Krasnodar Territory within the framework of the scientific project No. 17-12-23019

  Abstract. The article gives the concept of spatial and sectoral potential in relation to the agricultural sector, the assessment of its components; it is determined that the development plans of the territories must take into account the level of spatial and sectoral potential.

  Keywords: spatial-sectoral potential; spatial approach; rural areas; resources; agriculture; territorial entities.

  Сучасна територіальна структура російських регіонів-результат реалізації принципів розміщення виробництва в пла-ново-регульованої замкнутої економіці, що існувала протягом тривалого періоду, що є однією з причин низької конкурентоспроможності, як в окремих суб'єктах, так і в російській економіці в цілому.

  На відміну від традиційного підходу, який розглядає потенціал як сукупність ресурсів, що включають в себе потенційну здатність, наявні можливості та резерви розвитку [1], просторовий підхід до складу потенціалу включає простір як можливість системної, інтегрованої комбінації ресурсів без прив'язки до конкретної адміністративно-територіальної одиниці.

  Використання і реалізація просторового підходу дозволяє вирішити ряд таких актуальних питань, як:

  - визначення вузлів зростання, питання вибору управлінських центрів (фінанси, логістика тощо);

  - узгодження внутріроссій-ських інструментів територіального планування;

  - освіту регіональної політики Федерації;

  - узгодження політики в сфері формування ринку праці, освіти, а також внутрішньої і зовнішньої міграції населення [2].

  В рамках постіндустріального суспільства просторовий потенціал визначається як здатність до максимально оптимальної комбінації і використання всіх видів потенціалів на основі знань, технологій, інновацій, що передаються за допомогою дифузних процесів [3].

  Регіони РФ в сукупності представляють собою великий населений центр з периферії, які диференційовані в тій чи іншій мірі [4], що породжує процес урбанізації і призводить до занепаду великих сільських територій, а відповідно, в регіональному центрі - до переповнення і нездатності ефективно функціонувати в умовах великої кількості негативних факторів (високий рівень безробіття, підвищення злочинності і т.д.).

  Спираючись на парадигму просторового підходу, простір сільських територій являє собою сукупність виробничої, трудової, інвестиційної, фінансової та споживчої складових, ефективна інтеграція яких необхідна для гармонійного розвитку даного простору [5].

  Підкреслимо, що визначальну роль у реалізації просторового підходу грає поняття «просторовий потенціал», від якого залежить ефективність розвитку територій і галузей

  економічного простору. З урахуванням територіальної специфіки та особливостей поділяють просторовий потенціал галузі і просторовий потенціал територій [6].

  Розглядаючи дані види потенціалу в синтезі, можна стверджувати, що просторово-галузевої потенціал - це конкретно орієнтована оцінка ресурсів і можливостей розвитку аналізованої галузі.

  Стосовно до сільськогосподарської галузі просторово-галузевої потенціал представлений сукупністю трудових, науково-технічних, природно-кліматичних, виробничих ресурсів простору, його історико-культурних умов, а також відповідної інфраструктури, здатної задовольняти потреби розвитку сільського господарства відповідно до встановлених цілей.

  Оскільки просторовий аналіз не спирається на територіальний поділ, а затребуваність чинників потенціалу по галузях різна, то просторовий потенціал в кожному окремому випадку буде мати різний склад, пріоритетність елементів і рівень при їх оцінці. Щодо постійної залишається лише складова постійних факторів територіального розташування при повільно змінюються природно-кліматичних умовах.

  Сільські території, що є основою розвитку сільського господарства, визначаються як певна місцевість, обмежена встановленими межами [7], на якій здійснюється життєдіяльність історично склалася сукупності видів тварин і рослин з обов'язковою участю людських ресурсів.

  Особливості сільської території представлені у властивості так званої множинної додатковості. Так, при використанні земельних ресурсів необхідно

  враховувати характерні для даної місцевості особливості - степова, лісова та ін.

  Науковий і практичний інтерес представляє емпірична верифікація запропонованого підходу до оцінки просторово-галузевого потенціалу 44 муніципальних утворень Краснодарського краю [6].

  Оцінка проводилася з використанням методу адитивної згортки критеріїв за всіма складовими просторово-галузевого потенціалу: виробничої, трудової, фінансової, інвестиційної, споживчої та економічної (табл. 1).

  Оцінка виробничої складової просторово-галузевого потенціалу територій Краснодарського краю показала, що найбільші рейтингові значення отримали Виселківський, Канівської, Павловський, Новокубанський і Усть-Лабінський райони.

  Низький виробничий потенціал галузі сільського господарства спостерігається в Сіверському, Мостовському, Кримському, Апшерон-ському, Туапсинському районах і в м Новоросійськ, м Анапа, м Сочі, м Армавір, м Гарячий Ключ і м Геленджик, що обумовлено ту -рістско-рекреаційною спеціалізацією даних муніципальних утворень.

  Наявність можливості в муніципальній освіті задіяти існуючу або залучити додаткову робочу силу в сільськогосподарську галузь [9] є одним з факторів розвитку просторово-галузевого потенціалу.

  Результати оцінки трудової складової просторово-галузевого потенціалу територій Краснодарського краю представлені в табл. 2.

  Найбільшою мірою трудовий потенціал Краснодарського краю зосереджений в м Краснодарі. Далі в рейтингу - м.Сочі, Новоросійськ,

  Таблиця 1

  Результати оцінки виробничої складової просторово-галузевого потенціалу територій (складено авторами за даними Краснодарстата [8])

  Муніципальне утворення Значення рейтингової оцінки Рейтинг

  2014 2015 2016 2014 2015 2016

  місто-курорт Анапа 6,0758 3,3238 3,5603 37 39 39

  місто Армавір 5,5445 2,7913 2,4651 39 40 41

  місто-курорт Геленджик 3,9594 1,6008 1,4741 43 44 44

  місто Гарячий Ключ 4,7508 2,2779 2,3126 42 42 42

  місто Краснодар 12,9307 10,7616 9,1025 13 8 16

  місто Новоросійськ 7,0522 3,9919 3,6858 31 37 38

  місто-курорт Сочі 4,9593 3,8708 3,8955 40 38 36

  Абінський 6,0624 4,5434 4,5759 38 33 33

  Апшеронський 4,8842 2,5088 2,5200 41 41 40

  Белоглинский 13,3646 10,4814 9,2247 11 10 15

  Білоріченський 6,5691 4,9436 5,1914 35 32 32

  Брюховецький 13,8432 10,3009 10,4623 8 12 8

  Виселківський 19,2767 17,5067 17,9651 2 2 1

  Гулькевичский 14,3051 10,5587 10,1540 5 9 9

  Дінської 11,5082 8,0331 7,9445 22 27 27

  Єйський 12,1617 8,7404 8,2517 19 23 25

  Кавказький 9,6675 6,5074 6,2036 30 30 30

  Калінінський 11,7974 8,3178 8,5129 21 26 23

  Канівської 20,5177 17,5627 16,9092 1 1 2

  Кореновский 12,7278 9,9511 10,0004 14 15 11

  Красноармійський 13,5439 10,2740 9,6328 9 13 12

  Криловський 9,8771 6,8706 7,1004 29 29 29

  Кримський 6,8258 4,2699 3,7935 32 36 37

  Курганінський 12,5160 9,6843 8,1743 16 17 26

  Кущевський 14,1078 11,0093 11,0822 6 7 6

  Лабінський 11,1775 9,4937 9,0936 24 18 17

  Ленінградський 13,1796 9,8110 9,4545 12 16 13

  Мостовский 6,2092 4,4728 4,1948 36 34 35

  Новокубанський 16,8845 13,4677 12,7234 3 4 4

  Новопокровський 12,2223 9,4893 8,9602 18 19 19

  Отрадненский 10,7493 8,4860 8,4792 25 25 24

  Павловський 14,3600 13,4980 14,5125 4 3 3

  Приморсько-Ахтарського 9,9231 7,1363 7,3044 28 28 28

  Сіверський 6,6957 4,2878 4,4470 34 35 34

  Слов'янський 12,4992 10,3950 10,1518 17 11 10

  Старомінський 11,3770 11,3770 8,5588 23 6 22

  Тбіліський 10,7011 8,4972 9,0835 26 24 18

  Темрюкский 6,8190 5,3651 5,2317 33 31 31

  Тимашевский 11,8086 8,9198 8,7259 20 22 21

  Тихорецкий 12,5978 9,1081 8,8133 15 21 20

  Туапсинський 3,2722 1,8138 1,8934 44 43 43

  Успенський 10,0430 9,3906 9,3391 27 20 14

  Усть-Лабінський 14,1078 11,8344 11,8961 6 5 5

  Щербинівський 13,5361 10,0554 10,5183 10 14 7

  Таблиця 2

  Результати оцінки трудової складової просторово-галузевого потенціалу територій Краснодарського краю (складено авторами за даними Краснодарстата [8])

  Муніципальне утворення Значення рейтингової оцінки Рейтинг

  2014 2015 2016 2014 2015 2016

  місто-курорт Анапа 1,0927 0,9903 0,9323 12 16 17

  місто Армавір 1,5952 1,5008 1,5520 4 4 4

  місто-курорт Геленджик 0,5742 0,5003 0,4503 31 35 38

  місто Гарячий Ключ 0,3354 0,3081 0,2774 43 43 44

  місто Краснодар 7,5258 7,5258 7,5258 1 1 1

  місто Новоросійськ 1,7737 1,6862 1,7714 3 3 3

  місто-курорт Сочі 2,5992 2,4161 2,1103 2 2 2

  Абінський 0,7504 0,6526 0,6640 25 29 27

  Апшеронський 0,4696 0,4525 0,4787 38 38 35

  Белоглинский 0,4377 0,4332 0,4241 40 39 39

  Білоріченський 0,7481 0,7618 0,6936 26 23 26

  Брюховецький 0,8368 0,8107 0,8891 21 21 18

  Виселківський 1,3906 1,3826 1,3701 8 7 7

  Гулькевичский 1,0756 1,0062 1,0301 14 15 12

  Дінської 1,0426 1,0233 1,0119 15 14 14

  Єйський 1,4463 1,2712 1,1848 6 9 9

  Кавказький 0,8937 0,9198 0,7845 19 18 21

  Калінінський 0,5435 0,5571 0,5071 33 32 33

  Канівської 1,4349 1,4633 1,4440 7 5 5

  Кореновский 0,8164 0,7550 0,7834 22 24 22

  Красноармійський 1,0870 1,0779 1,0574 13 11 11

  Криловський 0,3456 0,3502 0,3036 42 42 42

  Кримський 0,7231 0,6538 0,6026 27 28 29

  Курганінський 0,7163 0,6902 0,7311 28 26 24

  Кущевський 0,8948 0,8380 0,7686 18 19 23

  Лабінський 0,8425 0,8084 0,8391 20 22 19

  Ленінградський 0,7641 0,7379 0,6981 24 25 25

  Мостовский 0,4480 0,4184 0,3866 39 40 40

  Новокубанський 1,2575 1,1666 1,1677 10 10 10

  Новопокровський 0,4980 0,5037 0,5037 36 34 34

  Отрадненский 0,4150 0,3786 0,3331 41 41 41

  Павловський 0,8016 0,8255 0,8073 23 20 20

  Приморсько-Ахтарського 0,4900 0,4991 0,4537 37 36 37

  Сіверський 0,6822 0,6640 0,5480 29 27 31

  Слов'янський 1,4656 1,4031 1,4269 5 6 6

  Старомінський 0,5617 0,5799 0,5821 32 31 30

  Тбіліський 0,5139 0,5048 0,5082 35 33 32

  Темрюкский 1,1018 1,0733 1,0210 11 12 13

  Тимашевский 0,9107 0,9244 0,9448 17 17 16

  Тихорецкий 1,0256 1,0449 1,0085 16 13 15

  Туапсинський 0,6117 0,5833 0,6094 30 30 28

  Успенський 0,2865 0,2956 0,2797 44 44 43

  Усть-Лабінський 1,3599 1,3007 1,2666 9 8 8

  Щербинівський 0,5207 0,4878 0,4753 34 37 36

  У ст'-Л аби н скі й Туапсинский Тимашевский Тбіліський Слов'янський Приморсько-Ахтарського Отрадненский Новокубанський Лені н Градські й Кущевський Кримський Красноармійський Канівської Кавказький Дінської Ви селковскій Білоріченський Апшеронський місто-курорт Сочі місто Краснодар місто-курорт Геленджик місто-курорт Анапа

  2016 | 2015 | 2014

  Мал. 1. Результатиоценкіфінансовойсоставляющейпространственно-від-галузевого потенціалатерріторійКраснодарского краю [10]

  м Армавір. Замикає пятеркуліде- Істотне значення має

  рів Славянскійрайон. здатність територій залучати

  Здатність підприємств дан інвестиції (табл. 3).

  ної території досягати постав - Лідируючі позиції в рейтін-них цілей в сфері виробництва ге займає м.Сочі, що обумовлено

  сільськогосподарської продукції значним обсягом притягнутий-

  характеризує фінансова состав- них інвестицій для проведення

  ляющая просторово-галузевих Олімпійських ігор 2014 р.

  вого потенціалу (рис. 1). Також необхідно відзначити

  Фінансовий потенціал в біль-8 місце, яке по праву зайняв

  шей ступеня розвинений в муніціпаль- Виселківський район, його оцінка в

  них утвореннях: м Краснодар, 2016 р склала 0,176.

  м Сочі, Новоросійськ, м Гарячий На рис. 2 представлені ре-

  Ключ. зультати оцінки споживчої

  Таблиця 3

  Результати оцінки інвестиційної складової просторово-галузевого потенціалу (складено авторами за даними Краснодарстата [8])

  Муніципальне утворення Значення рейтингової оцінки Рейтинг

  2014 2015 2016 2014 2015 2016

  місто-курорт Анапа 0,1556 0,2361 0,2190 9 10 9

  місто Армавір 0,1029 0,1741 0,1596 14 12 16

  місто-курорт Геленджик 0,2730 0,4524 0,2783 6 5 6

  місто Гарячий Ключ 0,1029 0,1279 0,1438 14 19 17

  місто Краснодар 4,3896 4,3896 3,8581 1 1 2

  місто Новоросійськ 0,7479 1,1436 0,8455 4 4 3

  місто-курорт Сочі 2,0233 2,9585 4,2894 2 2 1

  Абінський 0,1438 0,2427 0,2532 11 9 7

  Апшеронський 0,0712 0,1213 0,1253 24 21 19

  Белоглинский 0,0765 0,1359 0,1662 21 17 12

  Білоріченський 0,0818 0,1398 0,2110 17 16 10

  Брюховецький 0,0554 0,0976 0,1055 33 28 23

  Виселківський 0,2335 0,2532 0,2321 7 8 8

  Гулькевичский 0,0791 0,1042 0,1187 20 25 20

  Дінської 0,0805 0,1622 0,1622 18 13 15

  Єйський 0,0514 0,0712 0,1174 35 34 21

  Кавказький 0,0620 0,0818 0,0857 30 32 31

  Калінінський 0,0752 0,0884 0,0501 22 30 40

  Канівської 0,0646 0,1161 0,0752 28 22 35

  Кореновский 0,0739 0,0844 0,1134 23 31 22

  Красноармійський 0,0435 0,0633 0,0607 39 37 36

  Криловський 0,0409 0,0594 0,0435 41 38 41

  Кримський 0,0699 0,1425 0,1055 25 15 23

  Курганінський 0,0620 0,1253 0,1636 30 20 14

  Кущевський 0,0699 0,1095 0,0923 25 23 30

  Лабінський 0,0607 0,0778 0,0765 32 33 34

  Ленінградський 0,0488 0,0673 0,0976 36 35 28

  Мостовский 0,0356 0,0409 0,0554 43 43 39

  Новокубанський 0,0462 0,0673 0,0831 37 35 32

  Новопокровський 0,0448 0,0462 0,0383 38 42 42

  Отрадненский 0,0528 0,0514 0,0277 34 41 43

  Павловський 0,0910 0,1095 0,0778 16 23 33

  Приморсько-Ахтарського 0,0290 0,0369 0,0264 44 44 44

  Сіверський 0,1913 0,2981 0,4155 8 7 5

  Слов'янський 0,1332 0,1451 0,1649 12 14 13

  Старомінський 0,0409 0,0541 0,0607 41 39 36

  Тбіліський 0,1464 0,1754 0,1359 10 11 18

  Темрюкский 0,3390 0,3997 0,2058 5 6 11

  Тимашевский 0,0805 0,0989 0,0989 18 27 26

  Тихорецкий 0,0660 0,1042 0,0963 27 25 29

  Туапсинський 1,4535 1,5947 0,6252 3 3 4

  Успенський 0,1121 0,1306 0,0989 13 18 26

  Усть-Лабінський 0,0646 0,0963 0,1042 28 29 25

  Щербинівський 0,0435 0,0528 0,0567 39 40 38

  складової просторово-галузевого потенціалу досліджуваних територій.

  У сфері споживання лідерами є міста Краснодарського краю.

  Результати оцінки економічної складової просторово-галузевого потенціалу представлені на рис. 3.

  Серед сільських муніципальних утворень лідерами є:

  Виселківський, Канівської, Павловський і Новокубанський райони.

  За отриманими значеннями економічний потенціал територій Краснодарського краю можна розділити на три групи.

  До першої групи входять муніципальні райони свисек їм ^ економічного потенціалу, рейтингова оцінка яких становить 12 і більше.

  Щерби новський

  Успенський ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  Тб і л і ССК і Слов'янський Приморсько-Ахтарського Відрадний ський Новокубанський Ленінградський кущі в ський Кримський Красноармійський Канівської Кавказький Дінської Виселківський Білоріченський Апшеронський місто-курорт Сочі ^^ місто Краснодар місто-курорт Геленджик місто-курорт Анапа

  О 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

  Мал. 2. Результати оцінки споживчої складової просторово-отровлевогопотенціалатерротпорій Краснодарскогокраяв2016 г.С№]

  місто Краснодар Виселківський Канівському Павловський місто-курорт Сочі Новокубанський Слов'янський Кущевський Брюховецький Гулькевичский ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Щербинівський Усть-Лабінський Кореновский Красноармійський Ленінградський Лабінський Ейский

  Тихорецкий ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Тбіліський ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  Белоглинский Успенський

  Новопокровський ^^^^^^^^^^^^^^^^^

  Старомінський Дінської Калінінський Курганінський місто Новоросійськ

  Отрадненский ^^^^^^^^^^^^^^^^^ Приморсько-Ахтарського Криловський Темрюкский Кавказький Туапсинский ^^^^^^^^^^^^ Білоріченський місто-курортАіапа Сіверський місто Гарячий Ключ Абінський місто Армавір

  Мостовский ^^^^^^^^^^ Кримський місто-курорт Геленджик Апшеронський Ті м а ш е в ск і й

  0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

  Мал. 3. Результати оцінки економічної складової просторово-галузевого потенціалу територій Краснодарського краяв2016 році [10]

  Друга група представлена ​​територіями із середнім рівнем економічного потенціалу, інтегральне значення якого знаходиться в межах від 8 до 12.

  У третю групу потрапили муніципальні освіти з інтегральним значенням менше 8 (табл. 4).

  Проведена оцінка просторово-галузевого потенціалу

  сільських територій дозволяє зробити наступні висновки:

  - порівняти фактичний результат з можливим і оцінити потенціал окремих територій;

  - згрупувати муніципальні освіти за рівнем розвитку економічного потенціалу;

  - використовувати отримані результати для визначення орга-

  Таблиця 4

  Розподіл муніципальних утворень Краснодарського краю за рівнем розвитку економічної складової просторово-галузевого потенціалу в середньому за 2014-2016 рр. (Складено авторами за даними Краснодарстата [8])

  Рівень розвитку економічного потенціалу Значення інтегрального показника Муніципальні освіти

  Високий більше 12 м Краснодар, м.Сочі, Брюховецький, висілки-ський, Гулькевичский, Канівської, Красноармійський, Кущевський, Новокубанський, Павловський, Слов'янський, Усть-Лабінський райони

  Середній від 8 до 12 м Новоросійськ, Белоглинский, Дінської, Єйський, Кавказький, Калінінський, корінь-ський, Криловський, Курганінський, Лабінський, Ленінградський, Новопокровський, Відрадний-ський, Приморсько-Ахтарського, Старомінський, Тбіліський, Темрюкский, Тимашевский, Тихорецкий , Успенський, Щербинівський райони

  Низький до 8 м Анапа, м Армавір, м Геленджик, м Гарячий Ключ, Абінський, Апшеронський, Білоріченський, Кримський, Мостовський, Сіверський, Туапсін-ський райони

  низаций, що знаходяться на даній території, що мають найбільшу віддачу від використання наявних у розпорядженні матеріально-ре -ственних ресурсів, і на цій основі здійснювати їх державну і муніципальну підтримку.

  Результати проведеного дослідження доцільні до

  використання при розробці та реалізації внутрішньої регіональної політики Краснодарського краю, стратегій і програм соціально-економічного розвитку, проектів створення агротерріторій з урахуванням виявлених передумов щодо їх утворення в просторі регіону.

  Примітки:

  1. Прохорова В.В., Коломицев О.Н. Системний підхід до організації управління розробкою та реалізацією програм соціально-економічного розвитку територій // Економіка: вчора, сьогодні, завтра. 2017. Т. 7. № 7A. С. 62-72.

  2. Гладилин В.А., Гладилин А.В. Проблеми переходу аграрного сектора економіки на інноваційну модель розвитку // Стратегії сталого розвитку національної і світової економіки. 2016. С. 113-115.

  3. Prokhorova V.V., Kolomyts O.N., Kobozeva E.M., Gutkova A.G. Forecasting spatial indicators of the activities of Russian agrarian // International Journal of Applied Business and Economic Research. 2017. Vol. 15. No. 23. Pp. 439-451.

  4. Коломицев О.Н. Типологизация сільських муніципальних утворень Краснодарського краю за рівнем ресурсного потенціалу та інтенсивності аграрного розвитку // Економіка і підприємництво. 2017. № 8-4 (85-4). С. 253-257.

  5. Prokhorova V.V., Klochko E.N., Kolomyts O.N., Gladilin A.V. Prospects of the agro-industrial complex development: economic diversification, business development, mono-industry town strengthening and expansion // International Review of Management and Marketing. 2016. Vol. 6. No. S6. Pp. 159-164.

  6. Попова Л.М., Адінцова Н.П., Антипова О.І., Байрамукова М.М., Біличі-кіна С.М., Буркова Р.Ф., Дорохова Е.Е., Журавльова Е.П ., Зенченко С.В., Коло

  Миц О.Н. Економіка регіонів: тенденції розвитку: монографія. Т. 6. Воронеж, 2008. 277 с.

  7. Семенов С.М., Мореханова М.Ю., Рубцова В.Н. Стратегічне управління соціальним потенціалом АПК і сільських територій: принципи, методи, механізми // Науковий огляд. 2016. № 13. С. 119-123.

  8. Офіційний сайт Краснодарстата. URL: http://krsdstat.gks.ru/.

  9. Меньщикова В.І. Сталий розвиток сільських територій: термінологічний аналіз // Соціально-економічні явища і процеси. 2013. № 9. С. 75-81.

  10. Краснодарський край в цифрах. 2016: Стат. зб. / Краснодарстат. Краснодар, 2017. 327 с.

  References:

  1. Prokhorova V.V., Kolomyts O.N. A systematic approach to organizing the management of the development and implementation of programs for the socio-economic development of territories // Economy: yesterday, today, tomorrow. 2017. Vol. 7. No. 7A. Pp. 62-72.

  2. Gladilin V.A., Gladilin A.V. Problems of transition of the agricultural sector of the economy to an innovative model of development // Strategies for sustainable development of the national and world economy. 2016. Pp. 113-115.

  3. Prokhorova V.V., Kolomyts O.N., Kobozeva E.M., Gutkova A.G. Forecasting agrarian statistics // International Journal of Applied Business and Economic Research. 2017. Vol. 15. No. 23. Pp. 439-451.

  4. Kolomyts O.N. Typologization of rural municipalities of the Krasnodar Territory according to the level of the resource potential and intensity of agrarian development // Economy and Entrepreneurship. 2017. No. 8-4 (85-4). Pp. 253-257.

  5. Prokhorova V.V., Klochko E.N., Kolomyts O.N., Gladilin A.V. Prospects of the agro-industrial complex development and economic strengthening and economic development // International Review of Management and Marketing. 2016. Vol. 6. No. S6. Pp. 159-164.

  6. Popova L.N., Adintsova N.P., Antipova O.I., Bayramukova N.N., Belichenkina S.M., Burkova R.F., Dorokhova E.E., Zhuravleva E.P., Zenchenko S.V., Kolomyts O.N. Regional economics: development trends: monograph. Vol. 6. Voronezh, 2008. 277 p.

  7. Semenov S.N., Morekhanova M.Yu., Rubtsova V.N. Strategic management of the social potential of agriculture and rural areas: principles, methods, mechanisms // Scientific Review. 2016. No. 13. P. 119-123.

  8. Official site of Krasnodarstat. URL: http://krsdstat.gks.ru/.

  9. Menshchikova V.I. Sustainable rural development: a terminological analysis // Socio-economic phenomena and processes. 2013. No. 9. Pp. 75-81.

  10. Krasnodar region in numbers. 2016: Statistical compendium / Krasnodarstat. Krasnodar, 2017. 327 p.


  Ключові слова: Просторово-ГАЛУЗЕВИЙ ПОТЕНЦІАЛ /ПРОСТОРОВИЙ ПІДХІД /СІЛЬСЬКІ ТЕРИТОРІЇ /РЕСУРСИ /СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО /ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСВІТИ /SPATIAL-SECTORAL POTENTIAL /SPATIAL APPROACH /RURAL AREAS /RESOURCES /AGRICULTURE /TERRITORIAL ENTITIES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити