проблема управління оборотними засобами є однією з найбільш обговорюваних в рамках сучасного фінансового аналізу і йде корінням в аналіз на основі співвідношення «дохідність-ризик». У статті розглянуто поняття «оборотні кошти», Представлений процес їх кругообігу в господарської діяльності. Розглянуто етапи аналізу і контролю за використанням оборотних коштів і представлений комплекс заходів щодо підвищення ефективності.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Новиков Ю.І., Бондарева В.В., Головко Д.Ф., Садиков Р.М.


Analysis and Control of Efficiency of Use of Working Capital

The problem of working capital management is one of the most discussed in the framework of modern financial analysis and is rooted in analysis based on the ratio of «profitability-risk». The article discusses the concept of «working capital», Presents the process of their circulation in economic activity. The stages of analysis and control over the use of working capital are considered and comprehensive measures are presented.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Електронний науково-методичний журнал Омського ГАУ

  Наукова стаття на тему 'Аналіз і контроль ефективності використання оборотних коштів'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз і контроль ефективності використання оборотних коштів»

  ?Новиков Ю. І., Бондарева ВЗ., Головко Д. Ф., Садиков Р.М. Аналіз і контроль ефективності використання оборотних коштів // Електронний науково-методичний журнал Омського ГАУ. - 2018. -№4 (15) жовтень-грудень. - URL http://e-journal.omgau.org.ua/images/issues/2018/4/00631.pdf. - ISSN 2413-4066

  УДК 657.622

  Новіков Юрій Іванович

  Кандидат економічних наук, доцент ФГБОУВО Омський ГАУ, Омськ ui. novikov @ omgau. org

  Бондарева Валерія Ігорівна

  магістрант

  ФГБОУ ВО Омський ГАУ, Омськ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Головко Дар'я Федорівна

  магістрант

  ФГБОУ ВО Омський ГАУ, Омськ da.golovko 16z3 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Садиков Рустам Мухаметович

  магістрант

  ФГБОУ ВО Омський ГАУ, Омськ rm. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Аналіз і контроль ефективності використання оборотних коштів

  Анотація. Проблема управління оборотними коштами є однією з найбільш обговорюваних в рамках сучасного фінансового аналізу і йде корінням в аналіз на основі співвідношення «дохідність-ризик». У статті розглянуто поняття «оборотні кошти», представлений процес їх кругообігу в господарської діяльності. Розглянуто етапи аналізу і контролю за використанням оборотних коштів і представлений комплекс заходів щодо підвищення ефективності.

  Ключові слова. Оборотні кошти, показники ефективності, напрямки контролю за управлінням оборотними засобами.

  У сучасних умовах кожне комерційне підприємство прагне до стабільного функціонування і розвитку. При цьому саме зміст і структура активів і формує значну частину підсумкового фінансового результату. У такій ситуації підвищується актуальність дослідження питань удосконалення управління оборотними засобами із застосуванням різних показників і коефіцієнтів [1, с. 29].

  Існує безліч підходів до визначення сутності оборотних коштів, основні представлені в таблиці 1.

  Таблиця 1

  Підходи до визначення сутності оборотних средств_

  Підходи Прихильники Визначення

  Організаційний Бірман А.М., Грицай А.П., Іванов М.І., Чібісов Н.Д., Невтяк Н.П., Балабанов І.Т., Усоскин М.М. Оборотні кошти - проста сукупність елементів оборотних виробничих фондів (запаси сировини, матеріалів, палива, незавершеного виробництва та інших) і фондів обігу (готова продукція, грошові кошти і кошти в розрахунках)

  Виробничий Лаврушин О.І., Лисициан Н.С., Буніч П.Г., Перламутров В.П., Соколовський Л.Х., Остапенко В.В. Оборотні кошти - вартість, що авансується для утворення оборотних виробничих фондів і фондів обігу, тобто категорія, яка обслуговує кругообіг ресурсів підприємства і виконує тільки виробничу функцію.

  Грошовий Парфаняк П.А., Радіонова А.Р., Ротштейн Л.А., Уастов І.А., Грузинів В.П. Оборотні кошти розглядаються як грошові кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу

  Економічний Бланк І.А., Єфімова О.В., Ковальов В.В., Раицкий К.А., Стоянова Е.С., Шеремет А.Д., Іонова А.Ф.В. Оборотні кошти - це кошти, що інвестуються підприємством в поточні операції протягом кожного циклу

  Бухгалтерський Райзберг Б.А. і Лозовський Л.Ш., Єфімова О.В. Оборотні кошти - це рухома частина капіталу підприємства, яка на відміну від основного капіталу є більш текучої і легко трансформується в грошові кошти.

  Резюмуючи перераховані вище різні підходи до розглянутого визначення, можна зробити висновок, що оборотні кошти - частина коштів, що знаходяться на балансі підприємства і в процесі виробництва, які в ході його діяльності повністю переносять свою вартість на вироблену продукцію, виконану роботу або надану послугу. З одного боку, вони представляють частину активів: матеріально-виробничі запаси, незакінчені розрахунки, залишки грошових коштів і фінансових вкладень. З іншого боку, це частина капіталу (пасивів), що забезпечує безперебійність виробничо-торгового процесу [2, с. 1 073].

  Одна з основних проблем багатьох підприємств - дефіцит грошових коштів, викликаний стрімким зростанням дебіторської заборгованості або невиправданим збільшенням товарних запасів. Особливості функціонування кожного елемента оборотних коштів зумовлюють метод його планування; останній, в свою чергу, передбачає вирішення виробничих завдань з різним терміном їх виконання (довгострокових, середньострокових і короткострокових). Від того, наскільки правильно буде обраний той чи інший інструмент управління, залежить, в кінцевому рахунку, ефективність діяльності компанії в цілому.

  У разі недостатнього аналізу і контролю можливе виникнення ризиків, обумовлених обсягом і структурою оборотних коштів: недостатність товарів, сполучена з виникненням ризику додаткових витрат або навіть припинення діяльності підприємства; недостатність кредитних можливостей підприємства, що загрожує в перспективі втратою ліквідності; недостатність коштів, здатна привести до переривання виробничого процесу, перешкодити виконанню зобов'язань, привести до втрати додаткового прибутку; зайвий обсяг оборотних коштів веде до ризику збільшення витрат фінансування і зменшення доходів [3, с. 283].

  Структурно-логічна послідовність аналізу ефективності використання оборотних коштів наведена на малюнку 1.

  Малюнок 1. Послідовність аналізу ефективності використання оборотних

  засобів організації

  Перший етап - вертикальний структурний аналіз, основна мета якого полягає у визначенні та оцінці співвідношення окремих і агрегованих показників, які спрямовані на визначення обсягу, складу і структури за напрямками формування і використання. Включає аналіз загального обсягу оборотних коштів, аналіз їх складу та структури, руху, джерел формування, аналіз окремих видів.

  Другий етап - горизонтальний (трендовий) аналіз - передбачає дослідження динаміки обсягу і структури оборотних коштів, визначення та кількісну оцінку тенденцій їх зміни в часі (визначення показників абсолютного приросту, середнього приросту, їх темпів). При цьому для забезпечення оперативного управління тривалість досліджуваного періоду може бути мінімальною - добу, тиждень, місяць, квартал. Поряд з цим для забезпечення стратегічного управління динаміка об'єкта вивчається протягом одного, трьох, п'яти і більше років [4, с. 110].

  Третій етап - порівняльний аналіз, який полягає в зіставленні показників досліджуваного періоду з аналогічними плановими, попередніми, нормативними або еталонними показниками.

  Четвертий етап - коефіцієнтний аналіз, який передбачає оцінку ефективності використання оборотних коштів по системі попередньо обгрунтованих показників-коефіцієнтів. На практиці кожним підприємством здійснюється не просто одноразовий розрахунок системи показників, а й аналіз тенденцій, масштабів і темпів їх зростання, з використанням даних підприємств-аналогів [5, с. 125].

  П'ятий етап - факторний аналіз, який передбачає визначення основних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, які впливають на ефективність управління оборотними засобами. До зовнішніх факторів, що впливають на ефективність використання оборотних коштів, відносять:

  -загальна макроекономічна ситуація (темп зростання ВВП, рівень інфляції, рівень безробіття, політична ситуація, дефіцит бюджету);

  -ринок капіталу (тенденції розвитку інвестиційного ринку, обмеженість кредитних ресурсів, криза неплатежів, активність державної грошово-кредитної політики) [6, с. 287];

  -кон'юнктура ринку (рівень конкуренції, цінова конкуренція світового і внутрішнього ринку);

  -соціально-демографічні чинники (зміна чисельності населення і його статево-вікової структури, майновий стан і платоспроможний попит населення);

  -регіональні фактори (економічний потенціал регіону, цінова кон'юнктура ринку, географічні межі ринку).

  До внутрішніх факторів належать: масштаб діяльності організації, умови постачання; фактори виробничо-комерційної діяльності (ефективність використання ресурсів, організація технологічного процесу, складу і структура витрат, фінансова, асортиментна, цінова, інноваційна політики, якість обслуговування); методи управління [7, с. 162].

  Дослідження значної частини чинників не підлягає кількісному вимірюванню, а їх вплив в звітному періоді і прогнозування на плановий період можна здійснити лише за допомогою методу експертних оцінок.

  Шостий етап - декомпозиційний аналіз, що представляє собою побудову багаторівневої факторної моделі, яка досліджує взаємозв'язки між факторами, що впливають на ефективність використання, і результатами функціонування організації.

  Сьомий етап - інтегральний аналіз, який реалізується за допомогою побудови багаторівневої факторної моделі, що характеризує освіту одного з основних результативних показників діяльності як наслідок впливу різних чинників, згрупованих за ознакою черговості впливу на результат.

  Восьмий етап - формування узагальнюючих висновків і підготовка аналітичного звіту про комплексну оцінку системи управління оборотними коштами.

  Сучасний інструментарій контролю ефективності використання оборотних коштів досить широкий і здійснюється через систему показників їх функціонування, які доцільно об'єднати в три основні групи:

  1. Показники ефективності формування оборотних коштів (таблиця 2), що відображають стан оборотних коштів (за загальним обсягом, структурою, напрямками

  фінансування і авансування) на певну дату.

  Таблиця 2

  Показники ефективності формування оборотних коштів організації

  Групи показників Показники

  Показники обсягу і структури Обсяг обігових коштів і їх елементів

  Питома вага окремих груп оборотних коштів (товарно-матеріальних запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів)

  Коефіцієнт забезпеченості виручки оборотними засобами

  Показники стану джерел фінансування Обсяг власного оборотного капіталу

  Обсяг позикового оборотного капіталу

  Питома вага власного капіталу в структурі оборотних коштів

  Питома вага позикового капіталу в структурі оборотних коштів

  Питома вага кредиторської заборгованості в структурі оборотних коштів

  коефіцієнт маневреності

  Коефіцієнт маневреності робочого капіталу

  Коефіцієнт участі товарно-матеріальних запасів у покритті короткострокових зобов'язань

  Коефіцієнт забезпечення товарно-матеріальних запасів власним оборотним капіталом

  Надлишок (недолік) власного оборотного капіталу в процентах до виручки

  Показники ліквідності Коефіцієнт загальної ліквідності

  Коефіцієнт відносної ліквідності

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  Рівень операційної платоспроможності

  Середній індекс ліквідності оборотних коштів

  Показники оптимізації обсягу Коефіцієнт мінімального рівня оборотних коштів

  Коефіцієнт максимального рівня оборотних коштів

  2. Показники ефективності використання оборотних коштів: їх оборотність, показники прибутковості і впливу ефективності управління

  оборотними засобами на показники діяльності організації (таблиця 3).

  Таблиця 3

  _Показателі ефективності використання оборотних средств_

  Групи показників Показники

  Показники оборотності Оборотність оборотних коштів

  Оборотність груп оборотних коштів

  коефіцієнт закріплення

  період обороту

  Період обороту окремих елементів оборотних коштів

  Довжина операційного циклу

  Показники прибутковості Рентабельність

  Рентабельність власних оборотних коштів

  Приріст суми прибутку в результаті прискорення оборотності

  Показники впливу ефективності управління на показники діяльності організації Зміна виручки за рахунок зміни середньої (річної, квартальної) суми оборотних коштів і оборотності

  Зміна рівня операційних витрат за рахунок зміни тривалості обороту

  Дана група показників має відносний характер і дозволяє оцінити стан оборотних коштів через призму взаємозв'язку їх середніх значень і основних показників діяльності організації, зокрема, обороту, операційних витрат і прибутку. Вивчення даної групи показників дозволяє дати оцінку ефективності використання оборотних коштів і їх елементів за фактором часу в процесі їх

  кругообігу, характеризують вплив прискорення оборотності на кінцеві результати діяльності.

  3. Показники ефективності управління окремими групами оборотних коштів (запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими коштами і т.д.) (таблиця 4). Контроль на підставі зазначених показників дозволяє визначити основні недоліки в процесі управління ними, сприяє виявленню резервів на всіх рівнях управління з метою забезпечення безперервності виробничого процесу і процесу реалізації, що дасть можливість забезпечити якнайшвидшу мобілізацію оборотних коштів [8, с. 14].

  Таблиця 4

  Показники ефективності управління окремими групами оборотних коштів

  Групи показників Показники

  Показники ефективності управління запасами Оборотність запасів

  Період обороту запасів

  Індекс коливання запасів

  рентабельність запасів

  Витрати на одиницю запасів

  Інтегральний показник якості роботи з запасами

  Інтегральний показник ефективності управління запасами

  Витрати від уповільнення оборотності запасів і ціни капіталу

  Коефіцієнт дотримання нормативу запасів

  Коефіцієнт концентрації запасів

  Рівень активної частини поточних запасів

  Коефіцієнт оновлення запасів

  Група показників для розрахунків оптимального розміру запасів

  Показники управління дебіторською заборгованістю Коефіцієнт відволікання оборотних коштів в дебіторську заборгованість

  Середній період інкасації дебіторської заборгованості

  Кількість оборотів дебіторської заборгованості

  Оборотність дебіторської заборгованості покупців (раз)

  Оборотність дебіторської заборгованості постачальників (раз)

  Питома вага дебіторської заборгованості за термінами її виникнення в загальному обсязі дебіторської заборгованості

  Коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості

  Критичне значення коефіцієнта погашення дебіторської заборгованості

  Коефіцієнт відношення дебіторської та кредиторської заборгованості

  Показники ефективності управління грошовими коштами Коефіцієнт достатності формування грошових коштів

  Коефіцієнт миттєвої виконання зобов'язань

  Група показників рівномірності грошового потоку

  Чим вище показники оборотності, тим швидше вкладені кошти трансформуються в грошові кошти, якими організація розплачується за своїми зобов'язаннями.

  На закінчення, коротко зупинимося на головних аспектах здійснення безперервного контролю ефективності використання оборотних коштів:

  -контроль витрачання грошових коштів (аналіз їх фактичного руху; складання прогнозу грошового потоку, а саме грошових надходжень і вибуття; розрахунок оптимального рівня грошових коштів);

  -контроль рівня дебіторської заборгованості (аналіз його рівня в попередньому періоді; встановлення можливої ​​суми фінансових коштів, що інвестуються в дебіторську заборгованість; створення систем кредитних умов, тобто кредитного періоду, розмір кредиту, вартості кредиту; оцінка покупців і диференціація умов надання кредиту; операція інкасації дебіторської заборгованості; впровадження сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості; контроль стану розрахунків з покупцями і співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості та

  розширення кола споживачів з метою зменшення ризику несплати одним або кількома великими покупцями. Контроль необхідний, оскільки значне підвищення дебіторської заборгованості загрожує фінансовій стійкості організації, призводить до необхідності залучення додаткових дорогих джерел фінансування) [9, с. 71];

  -контроль рівня кредиторської заборгованості (аналогічно контролю рівня дебіторської заборгованості);

  -контроль рівня запасів виходячи (аналіз запасів товарно-матеріальних цінностей у попередньому періоді; визначення цілей формування запасів (запаси сировини і матеріалів, готової продукції); оптимізація розміру груп поточних запасів; підтвердження облікової політики оцінки запасів; створення системи контролю за рухом запасів, основними завданнями якої стануть своєчасне розміщення замовлень на поповнення запасів і залучення в оборот зайво сформованих їх обсягів).

  Таким чином, аналіз ефективності використання оборотних коштів спрямований на забезпечення безперервності поточної діяльності, дозволяє максимізувати прибуток на вкладений капітал при забезпеченні стійкої і достатньої платоспроможності підприємства. Цей процес дуже трудомісткий, що вимагає серйозного підходу; для ефективного функціонування підприємству необхідно вести грамотну політику і компетентно планувати подальший розвиток підприємства.

  Посилання на джерела

  1. Блажевич, О.Г. Сутність оборотних активів і підвищення ефективності їх використання на підприємстві [Текст] / О.Г. Блажевич, В.Д. Мрищук // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2016. - №1. - С. 27-35.

  2. ДЕРБУШ, Н.М. Управління оборотними активами як частина фінансової політики сучасного підприємства [Текст] / Н.М. ДЕРБУШ, Е.В. Красова // Фундаментальні дослідження - 2016. - № 12 - С. 1071-1075.

  3. Шумакова, О.В. До питання про фінансову безпеку сільськогосподарських організацій [Текст] / О.В. Шумакова, В.Ю.Епанчінцев // Інноваційний розвиток економіки. - 2017. - № 3 (39). - С. 281-283.

  4. Доренського, Е.В. Методика аналізу ефективності використання оборотних активів на підприємстві [Текст] / Є.В. Доренського // Актуальні проблеми бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту - 2015. - №4 - С. 107-112.

  5. Йолкіна, В.Н. Проектування бізнесу на основі врахування трансакційних витрат [Текст] / В.М. Йолкіна, Л.Н.Гончаренко // Проблеми сучасної економіки. - 2014. - № 1 (49). - С. 124-127.

  6. Голова, Е.Е., Внутрішньофірмова стандартизація аудиту інвестиційних проектів [Текст] / О.Є. Голова, О.П. Зайцева // Конкурентоспроможність в глобальному світі: економіка, наука, технології. - 2018. - № 1 (60). - С. 286-288.

  7. Позднякова, С.В. Управління матеріально-виробничими запасами [Текст] / С.В. Позднякова, Н.Ю. Романов // Проблеми організації та обліку фінансово-господарської діяльності підприємств: матеріали Всеросійської науково-практичної конференції -2017. - С. 157-165.

  8. Лященко, Н.А. Деякі питання ефективності використання оборотних активів підприємства [Текст] / Н.А. Лященко, Л.Ю. Юхновець // Науково-практичний журнал «Управління та економіка в 21 столітті» - 2016. - №1 - С. 13-18.

  9. Новіков, Ю. І., Блінов Організаційно-правові основи судово-бухгалтерської експертизи [Текст] / Ю.І. Новиков, О.А. Блінов. - Омськ, 2014.

  Yuri Novikov

  FSBEI HE Omsk SA U, Omsk

  Valeria Bondareva

  FSBEI HE Omsk SA U, Omsk

  Darya Golovko

  FSBEI HE Omsk SA U, Omsk

  Sadykov Rustam Mukhametovich

  FSBEI HE Omsk SA U, Omsk

  Analysis and Control of Efficiency of Use of Working Capital

  Abstract. The problem of working capital management is one of the most discussed in the framework of modern financial analysis and is rooted in analysis based on the ratio of «profitability-risk». The article discusses the concept of «working capital», presents the process of their circulation in economic activity. The stages of analysis and control over the use of working capital are considered and comprehensive measures are presented.

  Keywords. working capital, performance indicators, directions of control over the management of working capital.


  Ключові слова: ОБОРОТНІ КОШТИ / ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ / НАПРЯМКИ КОНТРОЛЮ ЗА УПРАВЛІННЯМ оборотними засобами / WORKING CAPITAL / PERFORMANCE INDICATORS / DIRECTIONS OF CONTROL OVER THE MANAGEMENT OF WORKING CAPITAL

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити