Вивчено проблеми функціонування системи водовідведення м Таганрога і встановлені фактори, що впливають на якість водовідведення. Запропоновано основні напрями вдосконалення міського водовідведення на муніципальному рівні.

Анотація наукової статті з екологічних біотехнологій, автор наукової роботи - Ільченко Ірина Анатоліївна


Область наук:
 • екологічні біотехнології
 • Рік видавництва діє до: 2012
  Журнал: Вісник Таганрозького інституту управління та економіки
  Наукова стаття на тему 'Аналіз функціонування системи водовідведення м Таганрога'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз функціонування системи водовідведення м Таганрога»

  ?І.А. ІЛЬЧЕНКО

  АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ Г. Таганрог

  Вивчено проблеми функціонування системи дружини основні напрями вдосконалення водовідведення м Таганрога і встановлені факто- міського водовідведення на муніципальному ри, що впливають на якість водовідведення. предло- рівні.

  Водовідведення, стічні води, каналізація, експлуатаційний знос обладнання, модернізація,

  каналізаційна мережа міста, якість водовідведення.

  В даний час водопостачання та водовідведення є найважливішими санітарно-технічними системами, які створюються для забезпечення нормальної діяльності всіх галузей економіки держави, і від стабільного функціонування цих систем залежить нормальна робота міста, підприємств, здоров'я і безпеку населення. Тому аналіз проблем функціонування системи міського водовідведення та пошук шляхів їх вирішення має велике значення.

  Система водовідведення зазвичай розглядається як комплекс санітарних заходів та інженерних споруд, що забезпечують своєчасний збір стічних вод, що утворюються на території населених пунктів і промислових підприємств, швидке видалення цих вод за межі населених пунктів, а також їх очищення, знешкодження і знезараження [1]. Дана система є підсистемою єдиної системи водопостачання та водовідведення, яка, в свою чергу, виступає як частина інфраструктури населеного пункту і як частина системи використання водних ресурсів. Тому результати функціонування системи водопостачання та водовідведення характеризуються трьома аспектами [2]: 1) соціальною значущістю, яка виражається в безперервному забезпеченні потреб населення і підприємств в питній воді і відведення стічних вод; 2) економічною значимістю, тому що оперативне вирішення питань забезпечення об'єктів нового будівництва послугами водопостачання та водовідведення визначають інвестиційну привабливість міста; 3) екологічної значимістю, оскільки застосовувані сис-теми очищення грають роль санітарно-епідеміологічних бар'єрів на шляху поширення різних захворювань і забезпечують екологічну безпека-ност' регіону водокористування.

  В м Таганрозі основними водокористувачами Таганрозької затоки Азовського моря є МУП «Водоканал» м Таганрога », ВАТ« Приазов'я », ВАТ« Таганрозька трубна компанія », ТОВ« ТагАЗ »та ін. Згідно з результатами моніторингу якості води Таганрозької затоки [3-8 ], вода в ньому в 2005-

  2010 рр. характеризувалася як «помірно забруднена», хоча і відзначалася тенденція до зменшення індексу забруднення води. Основними забруднювачами морської води виступають речовини антропогенного походження, такі як важкі метали і нафтопродукти, що пов'язано з промисловим профілем міста. При цьому регулярно спостерігається перевищення гранично допустимих концентрацій нікелю,

  молібдену, міді і нафтопродуктів. Рішенням проблем водовідведення займається МУП «Водоканал» м Таганрога ». Перекачування стоків на міські очисні споруди, які мають проектну продуктивність 195 тис. М3 на добу, здійснюють 18 каналізаційних насосних станцій, що використовують високоефективні насоси фірми «РЬУвТ», потім очищені стічні води скидаються в Таганрог -з кий затоку. Загальна протяжність каналізаційних мереж становить 341,67 км, їх знос оцінюється в 79,1% (при цьому 51,2% каналізаційних комунікацій повністю зношені) [8]. Очищення стічних вод здійснюється на міських очисних каналізаційних спорудах (ГКС) за традиційною технологічною схемою: пісколовки - первинні відстійники - аеротенки - вторинні відстійники. При цьому однією з головних проблем діючої системи водовідведення є зневоднення і утилізація осаду. Управління системою водопостачання та каналізації здійснюється центральною диспетчерською службою (ЦЦС). У розпорядженні ЦЦС є комп'ютеризовані планшети р Таганрога з точним нанесенням всіх мереж, комунікацій і об'єктів міста, що дозволяє найбільш ефективно вирішувати інженерні завдання і скоротити час усунення аварій. Якість питної води, а також скидаються очищених стічних вод контролюється випробувальною лабораторією якості стічних вод (ІЛКСВ) і випробувальною лабораторією якості питних вод (ІЛКПВ).

  У табл. 1 представлені дані про динаміку водовідведення з 2005 по 2010 р, з яких випливає, що за аналізований період загальні обсяги водовідведення знизилися на 31 млнм3, але відбулося збільшення обсягів нормативно чистих вод (-22,8%), скорочення обсягів водовідведення недостатньо очищених вод знизилося (-23,9%) і спостерігається зниження водовідведення без очищення (-41%). За цей же період відзначалося зменшення загальних обсягів водопотреб-лення на 10 млн м3 [3-8], що можна пояснити масової установкою приладів обліку води індивідуальними користувачами, однак відбулося збільшення витрат води на господарсько-питні потреби (-9%), скорочення обсягів використання води підприємствами (-9%) і спостерігалося зростання витрат води на інші потреби (-70%). Порівняльний аналіз показників водовідведення свідчить про зміну частки окремих показників: питома вага нормативно чистих вод виріс на 14% (від 36,8 до 50,8%), частка недостатньо очищених вод

  скоротилася на 5,5% (від 38,0 до 32,5%). Також було зафіксовано зниження обсягу неочищених вод: в 2005 р воно залишало 70,9 (25,2%), а в 2010 р - 41,85 млн м3 (16,7%).

  Аналіз даних про кількість забруднюючих речовин, скинутих зі стічними водами в Таганрозька затока, показує (табл.2), що з 2005 по 2010 р загальні обсяги більшості забруднювачів знизилися в середньому на -70%: нафтопродуктів - з 24,3 до 8, 9тонн / рік, зважених речовин - з 1446,2 до 513,0тонн / рік, сульфатів - з 15103,98 до 11671,0 тонн / рік, азоту амонійного - з 168,2 до 120,5 тонн / рік, СПАР - з 18,08 до 7,27 тонн / рік, цинку - з 4,24 до 0,17 тонн / рік і т.д. Однак слід зазначити підвищення концентрації таких забрудните -лей, як сухий залишок (з 42959,5 до 64789,0тонн / рік), хлориди (12442,3 до 12637,0 тонн / рік), нітрати (з 2614,98 до 5585,34 тонн / рік), нітрити (з 11,83 до 66,81 тонн / рік), фенол (з 0,114 до 0,128 тонн / рік). Отже, склад і кількість забруднювачів, які надійшли зі стічними водами в Таганрозька затока, свідчать про невідповідність окремих якісних і кількісних характеристик функціонування системи водовідведення внаслідок зміни складу стічних вод,.

  Результати аналізу виконання плану з водовідведення за 2007-2010 рр. наведені в таблиці 3, СОГ-

  ласно яким спостерігалося зниження пропуску стічних вод (~ 2290 тис. м3), в тому числі від населення (на ~ 4%), від бюджетних підприємств (на ~ 5%) і промислових підприємств (на -3%). Отже, за період з 2007 по 2010 р в м Таганрозі спостерігалося зниження обсягів водоспоживання та водовідведення, що пояснюється деяким зменшенням чисельності міського населення і масової установкою лічильників води індивідуальними споживачами в цілях економії витрати даного ресурсу через зростання тарифів на водопостачання.

  У табл. 4 представлені дані про прийнятих тарифах на водопостачання та водовідведення з 2007 по

  2011 року для населення, з яких випливає, що внаслідок інфляції спостерігається тенденція до зростання всіх видів тарифів. Так, для питного водопостачання вони виросли на 120,2%, для водовідведення - на 93,6%, а для технічного водопостачання знизилися на 24,0% (максимальний тариф спостерігався в 2008 р).

  Для бюджетних споживачів спостерігалася наступна динаміка прийнятих тарифів за цей же період часу (табл. 5): тарифи на питне водопостачання збільшилися з 2007 по 2011 р на 99,8%, а на водовідведення - на 75,9%. Отже, зростання тарифів для цієї групи споживачів був менш високим, ніж для населення.

  Таблиця 1

  Динаміка водовідведення м Таганрога за період з 2005 по 2010 р (млн м3) [3-8]

  Показники водовідведення Роки

  2005 2006 2007 2008 2009 2010

  Всього 281,58 282,37 254,92 254,86 256,61 250,56

  Нормативно чисті води 103,58 110,78 115,47 109,48 133,23 127,23

  Нормативно очищені води - - - - - -

  Недостатньо очищені води 107,1 101,15 85,17 93,91 83,21 81,47

  Води без очищення 70,9 70,44 54,28 51,46 40,17 41,85

  Скидання забруднюючих речовин із стічними водами, тонн на рік [3-8]

  Найменування речовин 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  БПК 1485,5 556,0 466,7 469,0 429,0 479,0

  Нафтопродукти 24,3 11,0 6,6 6,0 3,8 8,0

  Зважені речовини 1446,2 1978,0 842,6 705,0 606,0 513,0

  Сухий залишок 42959,5 66498,0 47525,5 55472,0 61861,0 64789,0

  Сульфати 15103,98 19042,0 16134,1 15279,0 12156,0 11671,0

  Хлориди 12442,3 12570,0 10729,8 13052,0 12342,0 12673,0

  Нітрати 2614,98 2073,03 1171,56 5680,44 5423,72 5585,34

  Азот амонійний 168,2 262,1 153,8 128,95 92,3 120,5

  Нітрити 11,83 28,74 28,43 100,85 62,08 66,81

  Цинк 4,24 0,99 2,86 0,13 0,21 0,17

  Роданіди 0,42 0,17 0,04 0,03 0,02 0,02

  Анілін 0,255 0,091 0,048 0,007 0,052 0,001

  Фенол 0,114 0,940 0,265 0,194 0,154 0,128

  Метанол 0,192 0,019 0,012 0,019 0,035 0,031

  Ціаніди 0,005 - - 0,002 0,002 0,002

  СПАР 18,08 14,24 8,35 11,63 7,93 7,27

  Капролактам - 2,418 - - - -

  Формальдегід 1,232 3,482 0,063 0,012 0,081 0,020

  ацетон - - - - - -

  Бензол 0,007 - - 0,001 0,002 0,001

  Сірководень - 0,695 - - - -

  Таблиця 3

  Виконання плану з водовідведення за 2007-2010 рр. [5-8]

  Показники водовідведення Фактичний обсяг, тис. М3

  2007 2008 2009 2010 г.

  Пропуск стічних вод, всього 21743,6 21623,1 19937,8 19454,2

  Населення, всього 12551,0 12176,7 11847,3 11865,5

  Приватний сектор 2067,0 2096,7 2166,8 2072,3

  Відомчий житловий фонд 302,6 287,0 255,5 251,6

  Сади 2,4 2,3 4,8 3,7

  ЖБК, ТСЖ, КК 1046,7 1010,2 1037,9 1007,6

  МЖФ 9132,3 8780,5 8382,3 8530,3

  Бюджетні підприємства 1394,6 1341,6 1321,5 1245,4

  Промислові підприємства, всього 7798,0 81104,8 6769,0 6343,3

  Від питної води 3480,6 3353,7 3352,4 3441,9

  Скидання технічної води 4317,4 4751,1 3416,6 2901,4

  Таблиця 4

  Динаміка прийнятих тарифів з 2007 по 2011 р для населення [3-8]

  Регульований вид діяльності Динаміка прийнятих тарифів (без урахування ПДВ)

  2007 2008 2009 2010 2011 р.

  Водопостачання питною водою 10,52 12,94 16,65 20,54 23,16

  Водопостачання технічною водою 4,83 6,09 3,14 3,40 3,67

  Водовідведення 6,92 8,38 9,64 10,73 12,95

  Таблиця 5

  Динаміка прийнятих тарифів з 2007 по 2011 р для бюджетних споживачів [3-8]

  Регульований вид діяльності Динаміка прийнятих тарифів (без урахування ПДВ)

  2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р.

  Водопостачання питною водою 11,59 13,74 17,25 20,54 23,16

  Водовідведення 7,36 8,64 9,83 10,73 12,95

  Динаміка прийнятих тарифів з 2007 по 2011 р для інших підприємств [3-8]

  Регульований вид діяльності Динаміка прийнятих тарифів (без урахування ПДВ)

  2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р.

  Водопостачання питною водою 16,27 16,89 19,63 20,54 23,16

  Водопостачання технічною водою 4,63 6,09 3,14 3,40 3,67

  Водовідведення 8,36 9,17 10,14 10,73 12,95

  Для інших підприємств були зафіксовані наступні зміни величин тарифів (табл. 6): питне водопостачання подорожчало на 42,3%, водовідведення - на 54,9%, технічне водопостачання подешевшало на 20,7%. На підставі вивчення динаміки тарифів на послуги МУП «Управління« Водоканал »м Таганрога» можна зробити висновок про зростання тарифів на водопостачання питною водою і водовідведення для всіх категорій споживачів і зниження тарифів на водопостачання технічною водою. Така динаміка пояснюється тим, що сталося в 2010-2011 рр. вирівнюванням розцінок на питну воду і водовідведення для всіх категорій водокористувачів по відношенню до використаних раніше розцінками. Слід зазначити, що регулювання тарифу на послуги підприємства водно-комунального господарства є невід'ємним і в багатьох випадках визначальним елементом при взаємодії публічного власника інфраструктури і підприємця, який претендує на керівництво цієї інфраструктурою. Тому державне регулювання тарифу на послуги водопостачання та водовідведення доцільно проводити на муніципальному рівні [9].

  Побудова і аналіз діаграми Ісікава для вивчення діючої системи водовідведення показують (див. Малюнок), що основними факторами, що визначають якість системи водовідведення м Таганрога, є: 1) матеріальне середовище (стічні води); 2) виконавці (установи, які беруть участь в очищенні води та контролі її складу); 3) технології очищення і знезараження води; 4) обладнання для очищення і перекачування стічних вод. Найбільший внесок у формування якості послуги водовідведення вносять фактори першого порядку: матеріальне середовище - стічна вода (ваговий коефіцієнт 0,5), далі йдуть технології очищення води (0,2) і обладнання для її здійснення (0,2), потім виконавці (0 , 1). Стан матеріального середовища характеризується сос-тавом промислових (0,2) і комунально-побутових стоків (0,3). Технології, що застосовуються для очищення стічних вод і подальшого знезараження очищених вод, вже застаріли, недостатньо ефективні і вимагають серйозного коригування або заміни (0,2). Аналіз обладнання, що використовується для очищення вод від забруднювачів (0,1), показав, що воно відповідає застосовуваних технологій, але не відповідає сос -таву забруднювачів, внаслідок чого не дозволяє очистити воду до бажаного рівня і підлягає модернізації або заміни. Високий ступінь зношеності каналізаційної мережі призводить до аварій і забруднення міських територій нечистотами (вклад відвідав стічної води становить 0,08). Виконавці (ваговий коефіцієнт 0,1) - це юридичні особи, які беруть безпосередню в про-

  процесі очищення міських стічних вод. Найбільше навантаження припадає на МУП «Водоканал» (0,07), яке поряд з вирішенням проблем водовідведення каналізаційних стоків комунально-побутового господарства займається і водопостачанням міста. ФГУЗ «Центр гігієни і епідеміології в м Таганрозі» (0,02) здійснює незалежний контроль якості очищених стоків і води в місці глибоководного випуску. Великі підприємства міста (ВАТ «Таганрозька трубна компанія», ВАТ «ЕМАльянс» і ін.) Очищають свої стічні води самостійно (0,008). Міський екологічний фонд (0002) у своєму розпорядженні засоби для пошуку і реалізації програм поліпшення очищення стічних вод.

  Для комплексної оцінки поточного становища системи водовідведення м Таганрога був проведений SWOT-аналізи (табл. 7), на підставі результатів якого можна рекомендувати наступні основні напрямки розвитку системи водовідведення: 1) пошук інвестиційних ресурсів для оновлення чинної інфраструктури; 2) посилення потужності і надійності всієї системи водовідведення. В даний час здійснюється своєчасний збір стічних вод від населення і промислових підприємств, транспортування і очищення цих вод перед скиданням в Таганрозька затока, проте збільшення чисельну -ти населення і розвиток промисловості буде супроводжуватися збільшенням обсягів водоспоживання і, відповідно, обсягів водовідведення, тому про посилення потужності і надійності системи водо-відведення потрібно турбуватися заздалегідь.

  Система водовідведення м Таганрога характеризується високим зносом основних фондів, який за деякими видами активів досягає 68% [8]. Це істотно погіршує становище підприємства МУП «Управління« Водоканал »м Таганрога», тому що призводить до зниження продуктивності окремих вироб-вальних процесів і підвищенню витрат на капітальний і поточний ремонти. Дійсно, однією зі слабких сторін системи міського водовідведення є зношеність каналізаційних мереж. Адміністрацією м Таганрога спільно з МУП «Управління« Водоканал »була розроблена« Комплексна Програма заходів щодо забезпечення водовідведення споживачів м Таганрога », в рамках якої проведено модернізацію насосного обладнання на насосних станціях. Інша проблема полягає в необхідності частих ремонтів і модернізації старого обладнання для-дованіяідля свого решеніятребует додаткових витрат фінансових коштів. Крім того, необхідна реконструкція існуючого глибоководного випус -ка очищених стічних вод для зниження рівня забруднення прибережної зони внаслідок розведення стоків і міграції забруднення на глибині. Слід також відзначити і такі проблеми міського

  водовідведення, як необхідність реконструкції очисних споруд каналізації в п. Дмітріадовка; необхідність проектування споруд очищення зливних вод потужністю 125 тис. м3 на добу для зниження концентрації (до встановлених норм ГДК) фосфатів, нітратів і нафтопродуктів, що утворюються

  у великій кількості після глибокого очищення в стічних водах, від яких позбутися традиційними методами неможливо; необхідність проектування цеху по осушенню осаду стічних вод після обробки його в цеху механічного зневоднення.

  МУП

  «Водоканал»

  0,07

  підприємства

  0,008

  ФГУЗ «Центр ДІЕ в м Таганрозі» 0,02

  технології

  0,2

  Гореколфонд

  0,002

  Коммуналь но-побутово-ші стічні води 0,3

  матеріальна

  середа

  0,5

  устаткування

  0,2

  очищення

  води

  0,18

  Стічні води Водоводи

  підприємстві стічної води

  0,2 0,08

  Знезараження води 0,02

  Якість водовідведення в м Таганрозі

  Відвід очищ. стічної води 0,02

  Очисне обладнання 0,1

  Причинно-наслідковий діаграма «Фактори, що визначають якість водовідведення в м Таганрозі»

  Таблиця 7

  SWOT-аналізи системи водовідведення м Таганрога

  Можливості: 1) оновлення чинної інфраструктури; 2) впровадження нового обладнання для очищення стічних вод Загрози: 1) аварії внаслідок поривів каналізаційних мереж; 2) погіршення стану Таганрозької затоки Азовського моря

  Сильні сторони: 1) високий рівень кваліфікації персоналу; 2) підприємство є монополістом; 3) відсутність конкуренції 1. Пошук інвестиційних ресурсів для оновлення чинному законо твующей інфраструктури 2. Посилення потужності і надійності всієї системи водовідведення 1. Формування єдиного інформаційного центру

  Слабкі сторони: 1) високий експлуатаційний знос обладнання; 2) високий експлуатаційний знос каналізаційної мережі; 3) недостатнє фінансування з державного бюджету та бюджетів ін. Рівнів 1. Несвоєчасне поточний ремонт каналізаційних мереж внаслідок відсутності фінансових коштів 2. Несвоєчасне капітальний ремонт каналізаційних мереж внаслідок відсутності фінансових коштів 1. Погіршення здоров'я населення при купанні в затоці і вживанні в їжу азовської риби 2 . Погіршення екологічного стану Таганрозької затоки і Азовського моря в цілому

  Система водовідведення м Таганрога характеризується високим зносом основних фондів, який за деякими видами активів досягає 68% [8]. Его істотно погіршує становище підприємства МУП «Управління« Водоканал »м Таганрога», тому що призводить до зниження продуктивності окремих виробничих процесів і підвищення витрат на капітальний і поточний ремонт. Дійсно, однією зі слабких сторін системи міського водовідведення є зношеність каналізаційних мереж. Адміністрацією м Таганрога спільно з МУП «Управління« Водоканал »була розроблена« Комплексна Програма заходів щодо забезпечення водовідведення споживачів м Таганрога », в рамках якої проведено модернізацію насосного обладнання на насосних станціях. Інша проблема полягає в необхідності частих ремонтів і модернізації старого обладнання і для свого рішення вимагає додаткових витрат фінансових коштів. Крім того, необхідна реконструкція існуючого глибоководного випуску очищених стічних вод для зниження рівня забруднення прибережної зони внаслідок розведення стоків і міграції забруднення на глибині. Слід також відзначити і такі проблеми міського водовідведення, як необхідність реконструкції очисних споруд каналізації в п. Дмітріадовка; необхідність проектування споруд очищення зливних вод потужністю 125 тис. м3 на добу для зниження концентрації (до встановлених норм ГДК) фосфатів, нітратів і нафтопродуктів, що утворюються у великій кількості після глибокого очищення в стічних водах, від яких позбутися традиційними методами неможливо; необхідність проектування цеху по осушенню осаду стічних вод після обробки його в цеху механічного зневоднення.

  За результатами аналізу функціонування системи водовідведення м Таганрога і стратегічного аналізу діяльності МУП «Водоканал» можна зробити висновок про те, що система водовідведення міста характеризується наявністю наступних проблем: а) зношеністю каналізаційних мереж; б) необхідністю частих ремонтів і модернізації старого обладнання; в) необхідністю реконструкції існуючого глибоководного випуску очищених стічних вод. Для її розвитку можна рекомендувати наступні напрямки діяльності муніципалітету та керівництва МУП «Управління« Водоканал »м Таганрога»: 1) пошук інвестиційних ресурсів для оновлення чинної інфраструктури; 2) посилення потужності і надійності всієї системи водовідведення. Для забезпечення екологічної безпеки території м Таганрога і Таганрозької затоки слід підвищити надійність роботи системи водовідведення шляхом збільшення терміну служби всіх її елементів і знизити обсяги скидання забруднюючих речовин в Таганрозька затока. Для цього необхідне проведення заходів щодо збільшення протяжності мереж водовідведення, підвищення надійності роботи каналізаційних насосних станцій та вирішення проблеми утилізації осадів. Планування і подальше будівництво цеху механічного зневоднення осаду методом депонування і

  споруд з утилізації біогазу дозволить вирішити не тільки проблему утилізації осаду, а й отримувати електричну та теплову енергію, а також знизити питому масу скидаються в затоку забруднювачів. Проведення модернізації використовуваної технології очищення стічних вод шляхом корекції технологічних параметрів (збільшення часу відстоювання, зниження швидкості фільтрації та ін.) Буде сприяти підтримці нормативного якості скидаються у водний об'єкт очищених стічних вод навіть при збільшенні обсягів водовідведення в результаті підключення об'єктів нового будівництва в місті.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Розенберг С.В., Орлова Р.І., Завадська І.Є. Економіка, організація і планування водопровідно-каналізаційного господарства. М .: Стройиздат, 1992. 276 с.

  2. Іванов С.Г., ШалухтаЕ.С. Соціально-економічні аспекти водопостачання і водоотведе-ня // Сантехніка. 2007. №1. С.35-38.

  3. Екологічний вісник Дона «Про стан навколишнього середовища і природних ресурсів Ростовської області в 2005 році» / під заг. ред. С.М. Назарова, В.М. Остроухової, М.В. Паращенко. Ростов н / Д, 2006. 311с.

  4. Екологічний вісник Дона «Про стан навколишнього середовища і природних ресурсів Ростовської області в 2006 році» / під заг. ред. С.М. Назарова, В.М. Остроухової, М.В. Паращенко. Ростов н / Д: Синтез технологій, 2007. 358с.

  5. Екологічний вісник Дона «Про стан навколишнього середовища і природних ресурсів Ростовської області в 2007 році» / під заг. ред. С.М. Назарова, Г.І. Скрипки, М.В. Паращенко. Ростов н / Д: Синтез технологій, 2008. 345с.

  6. Екологічний вісник Дона «Про стан навколишнього середовища і природних ресурсів Ростовської області в 2008 році» / під заг. ред. С.Г. Курдюмова, Г.І. Скрипки, М.В. Паращенко. Ростов н / Д: Синтез технологій, 2009. 355с.

  7. Екологічний вісник Дона «Про стан навколишнього середовища і природних ресурсів Ростовської області в 2009 році» / під заг. ред. С.М. Назарова, В.М. Остроухової, М.В. Паращенко. Ріс -тов н / Д: Синтез технологій, 2010. 357с.

  8. Екологічний вісник Дона «Про стан навколишнього середовища і природних ресурсів Ростовської області в 2010 р» / під заг. ред. С.М. Назарова, В.М. Остроухової, М.В. Паращенко // Ростов н / Д: Синтез технологій, 2011. 345с.

  9. Беренштейн І.В. Майнові відносини в сфері водопостачання та водовідведення в Російській Федерації // Водопостачання та санітарна техніка. 2006. № 12. С.24-27.

  10. Загальне управління якістю: підручник / О.П. Глудкін, Н.М. Горбунов, АІ Гуров, Ю.В. Зорін. М .: Гаряча лінія-Телеком, 2001. 600 с.


  Ключові слова: ВОДОВІДВЕДЕННЯ / СТІЧНІ ВОДИ / КАНАЛІЗАЦІЯ / ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ЗНОС ОБЛАДНАННЯ / МОДЕРНІЗАЦІЯ / КАНАЛІЗАЦІЙНА МЕРЕЖА МІСТА / ЯКІСТЬ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити