Представлено опис технічного решение та апробація експериментальної установки на Основі технології з Використання парокомпресійного теплового насосу типу «Повітря-вода» для КОМПЛЕКСНОЇ модернізації Типової радіаторної системи теплопостачання Будівлі соціально-адміністративного призначення. Проаналізована доцільність использование теплового насоса в опалювальний период при різніх схемах Підключення та розраховані відповідні КОЕФІЦІЄНТИ превращение ЕНЕРГІЇ теплового насосу

Анотація наукової статті з електротехніки, електронної техніки, інформаційних технологій, автор наукової роботи - Басок Б.І., Недбайло О.М., Тутова О.В., Ткаченко М.В., Божко І.К.


Analysis of an energy efficiency of complex modernization of building typical radiator heat supply system on the basis of autonomous application of "air-water" heat pump

The original technical solution and the actual testing of the experimental installation based on the technology of the vapor-compression "air-water" heat pump for the complex modernization of the typical radiator heat supply system of social / administrative building are described. The expediency of the heat pump using in the heating period under different connection schemes is analyzed and the corresponding heat pump energy conversion factors is calculated


Область наук:
 • Електротехніка, електронна техніка, інформаційні технології
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: ScienceRise
  Наукова стаття на тему 'Аналіз ЕНЕРГЕТІЧНОї ЕФЕКТІВНОСТі КОМПЛЕКСНОЇ МОДЕРНіЗАЦії Типової РАДіАТОРНОї СИСТЕМИ теплопостачання Будівлі НА БАЗі автономного Використання Теплові насоси типу 'повітря-ВОДА''

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз ЕНЕРГЕТІЧНОї ЕФЕКТІВНОСТі КОМПЛЕКСНОЇ МОДЕРНіЗАЦії Типової РАДіАТОРНОї СИСТЕМИ теплопостачання Будівлі НА БАЗі автономного Використання Теплові насоси типу" повітря-ВОДА "»

  ?УДК 621.643

  Б01: 10.15587 / 2313-8416.2018.143416

  АНАЛ1З ЕНЕРГЕТІЧНО1 ЕФЕКТІВНОСТ1 КОМПЛЕКСНО! МОДЕРН1ЗАЦП ТІПОВО1 РАД1АТОРНО1 СИСТЕМИ теплопостачання БУД1ВЛ1 НА БАЗ1 автономного Використання Теплові насоси типу «ПОВ1ТРЯ-ВОДА»

  © Б. I. Басок, О. М. Недбайло, О. В. Тутова, М. В. Ткаченко, I. К. Божко

  Представлено опис технгчного ргшення та апробацгя експеріментально'1 установки на основi технологи з Використання парокомпресшного теплового насосу типу «повтря-вода» для комплексноI модертза-ци тіпово'1 рад1аторно1 системи теплопостачання будгвлг соцгально-адмгнгстратівного призначення. Проаналгзована доцшьнгсть использование теплового насоса в опалювальний перюд при ргзніх схемах п1-дключення та розраховаш в1дпов1дт коефщгенті превращение енергії теплового насосу Ключовi слова: тепловий насос, енергозбереження, система опалення, коефщгент превращение енергії теплового насоса

  1. Вступ

  Теплопостачання та кондіцюнування приймемо щень будіншв i споруд рiзного призначення на осно-вi технологш iз Використання ТН е найбшьш поши-ренім у свгтовш вщновлювальнш енергетіцi [1, 2]. Таю системи характеризуються скроню енергетіч-ною [3, 4] та економiчний ефектівшстю [5], автоно-мнiстю вiд теплопостачальних мереж [6], а такоже еколопчною безпеки технологii та обладнання, что Використовують [7].

  2. Лiтературній огляд

  Значний кiлькiсть краiн? Вропейського Союзу Вже ввдмовілісь вiд централiзованого теплопостачання в комунальнш енергетіцi, плькі за останнi 2017 рiк! Х теплонасосних ринок вірiс на 12% або на почти на 1 мшьйон одиниць, а сумарно по вам кра! -Нам ЄС встановлен Вже бшьше 10 мшьйошв тепло-вих насосiв. Це 333 ГВт потужносп, 165 ТВтгод. ві-Роблю! Корисна! Теплово! енергп, 27.1 Мт Збереже-них вікідiв СО2 та 135 ТВтгод. зекономлено! шнце-во! енергii [8].

  Оновлення Енергетичною стратегiею Укра! Ні на перiод до 2035 року предусмотрена стале розшірен-ня использование всiх видiв вщновлювано! енергеті-ки, переведення спожівачiв тепла на автономне та / або iндівiдуальне опалення, де це е економiчний доцшьнім. Прогнозуеться зростання Частки вщнов-лювали! енергетики до рiвня 25% ВВД Загальна пе-рвінного постачання енергii до 2035 року [9]. При реалiзацii тако! стратегii в теплопостачанш велику роль может вщграті здiйснення вiдповiдно розвит-ку ефективних дшчіх теплонасосних систем.

  У 1нстітуп технiчноi теплофiзікі НАНУ впроваджено ряд проекпв, что ма ють за мету скоро-чення споживання Теплово! енергп на спожи опалення адмшстратівніх будiвель. Серед таких проекпв - розробка та встановлення шдіввдуального теплового пункту (1ТП) оріпнально! ' конструкцii [10], модернiзацiя части системи опалення корпусу № 1 з встановлення теплового насосу типу «повір-вода» [11] та iн.

  Проект ввдповщае прiорітетнім напрямку розвитку науки i технiки Укра! Ні, что візначеш Законом Укра! Ні № 2519-У! вад 9.09.2010 р [12]. ре-

  результату Виконання проекту могут буті використо-m для Впровадження iндівiдуальніх теплових пунк-тiв рiзноi потужносп для:

  • органiзацii 'автоматичного регулювання теплопостачання будiвлi за наперед завдань алгоритмом;

  • Енергоефективність розпод ^ i споживання теплоти;

  • Зменшення енергоспоживання i полiпшення екологiчного стану навколишнього середовища;

  • пiдтрімання у Будинка комфортних умов проживання;

  • автономного Вироблення Теплово! енергп НЕ-залежних ВВД теплових розподiльніх мереж, у тому чи ^ в условиях пiльгового шчного електропостачан-ня, з Використання нізькопотенцшно! теплоти атмосферного повiтря.

  3. Мета та задачi досл1дження

  Мета дослщження - Впровадження та прове-дення комплексних експериментальний випробувань ново! енергоощадного! технологii модернiзацii типів! системи теплопостачання будiвлi на базi автономного использование теплового насосу типу «повір-вода», что передбачало замiщення (повнiстю або частково) системи централiзованого теплозабезпечення будiвлi системою автономного теплопостачання з Використання нізькопотенцшно! теплоти повпря.

  Для Досягнення мети були поставленi наступш

  задачi:

  1. Будiвництво експериментально! установки

  [13];

  2. Експеріментальш дослвдження течение опалювальний перiоду 2016-2017 рр. при викорис-таннi рiзних режімiв роботи системи теплопостачання. Визначення i фжсування в автоматичності режімi в реальному годину всiх основних параметрiв теплоп-стачання;

  3. Доцiльнiсть проведено! модершзацп системи опалення.

  4. Опис та принципова схема експеріментально'1 установки. Комплексш експеріментальнi випробування установки

  Модершзащя системи опалення адмшстраті-вного корпусу № 1 1ТТФ НАН Украши здiйснення

  Шляхом виключення части системи опалення бу-дiвлi с помощью затрно! арматури вiд системи централiзованого теплопостачання i встановлення ТН IVT Optima 1700 типу «повпря-рщіна» максимального теплового потужшстю 16 кВт для покриття теп-ловіх Втрата части будiвлi.

  Модернiзована система может працювати як вiд iндівiдуального теплового пункту, використову-чи теплоносiй вiд районно! котельнi або ТЕЦ, так i вiд ТН, вікорістовуючі електроенергiю з мшце-

  В1 мережi для приводу компресора та ввдновлю-вальну теплоту повгтря [13]. На рис. 1 представлена ​​принципова гiдравлiчна схема модершзаці iснуючо1 централiзовано1 системи опалення три-поверхово1 адмiнiстратівно1 будiвлi корпусу № 1 1ТТФ НАН Укра1ні з Використання ТН «повгт-ря-вода» максимально потужнiстю 16 кВт [13]. Трубна обв'язка з приладами вімiрювання, контролю та автоматики розмщена у віставковш залi Iнституту.

  «^ Я ч

  я -S

  § Ю

  5 I

  я й 1> І

  і

  >-ч

  і

  & V

  tut 1 г

  «© л

  ? ?

  -м-

  4XJ-

  -ЧкЙ

  ТТЛ

  Мал. 1. принципова гiдравлiчна схема системи теплопостачання на основi теплового насоса «повір-рвдіна»: 1 - клапани балансувальнц 2 - барботажний сепаратор; 3 - насоси ціркуляцшнц 4 - фiльтрі сiтчастi; 5 - баки розшірювальш мембраннi; 6 - повіряспускнікі; 7 - тепловий насос «повпря-рщіна» (ТН); 8 - лiчільнік теп-лоти; 9 - радiатор системи опалення; 10 - манометр; 11 - пластинчатий теплообмшнік, 12 - датчики температу-ри; 13 - електричний котел; 14 - датчик тиску, 15 - бак-акумулятор; 1ТП - iндівiдуальній тепловий пункт

  Експеріментальш досл! Дження, якi проводилися в течение опалювальний перiоду 2016-2017 рр. при ви-корістаннi рiзних режімш роботи системи теплопостачання части адмшктратівно! будiвлi з Використання ТН «повпря-вода» в рiзних режимах експлуатації наведенi у став [14]. Трівалсть дослiдження одного з режшшв становила в Середньому 15 даб.

  С помощью вімiрювального комплексу ві-значущих i фiксуваліся в автоматичності режімi в реальному часi з штерваламі в! Д одше! до двадцяти хвилин ва основш Параметри теплопостачання:

  - температура теплоносій! я в подавальному та зворотнього трубопроводах системи централ! тання теплопостачання корпусу № 1 1ТТФ;

  - температура теплоносій! я в подавальному та зворотнього трубопроводах контуру ТН;

  - температура теплоносій! я в подавальному та зворотнього трубопроводах системи опалення;

  - температура повпря в контрольному приймемо щенш та навколишнього середовища;

  - витрати теплоносій! я в кожному з контур! в.

  Регулювання параметр! В роботи ТН здшсню-

  валось с помощью датчішв температури тепло-ніс! я в зворотнього трубопровід! контуру ТН та зо-вшшнього повір. Для детального анал! Зу оббирати годин! пром! жки роботи системи теплопостачання, при якіх температура навколишнього пов! т-ря мало зм! нювалися! процес теплообміну! ну через огороджувальш конструкцп буд! вл! БУВ квазютацю-Нарнії [14].

  На рис. 2 наведено! експеріментальт дан !, что були отрімат 24.01.2017 р. з 05-00 до 11-00. Система теплопостачання на основ! ТН працювала у режим! опалення 4-х стояшв корпусу № 1, тково електричний котел БУВ вімкненій.

  «-CO cm i" -CC Dt »

  година доби

  * Подаючись теплоносій вщ ТН

  • подаючись теплоносій ЦО в СО

  • зворотнього теплоноай в ГН

  * Зворотнш теплоноей ЦО з СО Рис. 2. Залежносп значень температури внутрiшнього повпря та теплоноспв у контурах системи теплопостачання части адмшстратівно! будiвлi 24.01.2017 р.

  Подаючись хеплоносй в СО

  * Повпря в npiiMinieHHi

  * Зворотнш теплооносш з СО

  * ЗоЕнппне пов1тря

  Витрати теплоноспв Складанний:

  • в системi централiзованого теплопостачання G1 = 1,1-1,3 м3 / год .;

  • в ram ^ i теплового насоса GTH = 1,2 м3 / год .;

  • в системi опалення GCO = 1,4 м3 / рік.

  Як видно з рис. 2, ТН працюе з штервалом ввiмкнення / вімкнення около 4 год., Что вказуе на его покриття номшального теплового НАВАНТАЖЕННЯ на систему теплопостачання. Температура Теплон-с1я, что подаеться в систему опалення в Середньому на 0,5 ° С нижчих, нiж температура зворотнього тепло-носiя контуру ТН. Це вказуе на недостатшсть наявний! поверхнi теплообмiну помiж контурами. температура

  зовшшнього повiтря колівалась вiд -7,7 ° С до -7,1 ° С. Температура внутрiшнього повпря колівалась в межах 19,0 ± 0,5 ° С.

  На основi отриманий експериментальний так-них БУВ розрахованій коефiцiент превращение енер-Гй 'ТН для Вищевказаний режиму роботи системи теплопостачання, Який Склаві COPi = 1,6.

  На рис. 3 призведе експеріментальш данi, что були отрімаш 25.02.2017 р. з 17-00 до 23-00. Система теплопостачання на основi ТН працювала у режімi опалення 4-х стоякiв корпусу № 1, тково електріч-ний котел дорватися теплоносiй контуру системи опалення корпусу.

  IW «і

  IX *) М IU

  і, і й

  з »| •

  8 im H M про

  Jj »

  • м - Л

  --

  година доби

  * Подаючись теплоносш вщ ТН

  * Подаючись теплоносш ЦО в СО

  • Зворотнш теплоносш в ТН

  • Зворотнш теплоносш ЦО з СО

  Мал. 3. Залежносп значень температури внутршніх повггря та теплоносй'в у контурах системи теплопостачання части адмшстратівно! будiвлi 25.02.2017 р.

  Подаючись теплоносш в СО

  • Повпря в прпмпценш

  • Зворотнш теплооносш з СО

  • Зовнппнс повггря

  Витрати теплоносій Складанний:

  • в CTCTeMi централiзованого теплопостачання G1 = 1,2-1,3 м3 / год .;

  • в контурi теплового насоса GTH = 0,95 м3 / год .;

  • в OTOTOMi опалення GCO = 1,75 м3 / рік.

  1нтервал роботи ТН в такому режімi зменшіть-

  ся, i перiод ввiмкнення / вімкнення Склаві 1,5 рік.

  В цьом режімi роботи температура Теплон-сiя, что подаеться в систему опалення, в Середньому, на 3,0-3,5 ° С вища, ШЖ температура зворотнього теп-лоносiя контуру ТН за рахунок роботи електричного котла.

  Температура зовнiшнього повiтря колівалась ВВД -5,3 ° С до -4,1 ° С.

  Температура внутршніх повiтря мала значення 19,5 ° С.

  Про 20-15 та 22-40 спостерпаеться рiзке знижено-ня температури подавальному теплоноая контуру ТН, что пояснюеться обмерзання зовнiшньоi повер-хнi віпарніка ТН i3 Наступний реверсивного автомати-тично розморожуванням.

  На основi отриманий експериментальний так-них БУВ розрахованій коефiцiент превращение енер-rii ТН для Вищевказаний режиму роботи системи теплопостачання, Який Склаві СОР2 = 1,62. Незначна зро-стання коефiцiента СОР2 пояснюеться зб№шенням температури зовнiшнього повiтря.

  На рис. 4 призведе експеріментальт дат, что були отрімат 04.03.2017 р. з 12-00 до 18-00. Система теплопостачання на основi ТН працювала у режімi опалення 6-ти стояшв корпусу №1, тково електро-чний котел БУВ вімкненій.

  * Подаючись теплоносій вц ТН

  * Подаючись теплоносій ЦО в СО

  * Зворотнш теплоносій в ТН

  | Зворотнш теплоносш ЦО з СО

  година доби

  Подаючись теплоносш в СО

  * Повпря в прнмгшенш

  | Зворотнш теплооносш з СО

  * Зовншне повпра

  Мал. 4. Залежносп значень температури внутрiшнього повггря та теплоносій у контурах системи теплопостачання части адмшстратівно! будiвлi 04.03.2017 р.

  Витрати теплоносій склалось:

  • в системi централiзованого теплопостачання G1 = 0,9-1,2 м3 / год .;

  • в контурi теплового насоса GTН = 0,75 м3 / год .;

  • в системi опалення GCO = 2,1 м3 / рік.

  1нтервал роботи ТН в такому режімi зменшіть-

  ся i перюд ввiмкнення / вімкнення Склаві 45 хв.

  В цьом режімi роботи, температура теплоносiя, что подаеться в систему опалення, в Середньому, на 5,0 ° С вища, ШЖ температура зворотнього теплоносiя контуру ТН за рахунок Зменшення теплових Втрата будiвлi та збшьшення витрати теплоносiя в системi опалення. Температура зовнiшнього повiтря колівалась ВВД 6,1 ° С до 6,5 ° С. Температура внутрiшнього повiтря пiдвіщілась до 22,8 ° С.

  В такому режімi роботи обмерзання поверхнi віпарніка вiдбуваеться почти в кожному ціклi роботи ТН, что негативно вплівае на его ресурс роботи, i зменшуе Показник надшносп ває! системи теп-лопостачання.На основi отриманий експериментальний Даних БУВ розрахованій коефщент превращение Енерги ТН для Вищевказаний режиму роботи системи теплопостачання, Який Склаві СОР3 = 1,94.

  4.1. Визначення похібок втпркшаммя величин

  П1д час проведення вс1х експеріменпв викори-стовуваліся так! вім1рювальн1 Пристрій! та датчики:

  • теплол1чільніка МіЬТЮЛЬ 601 з пщбра-ною парою термоперетворювач1в опору р1зніц1 температур типу TS (РІ00);

  • термоперетворювач1 опору типу ТСП;

  • термоперетворювач1 опору типу ТСМ.

  Для визначення абсолютно! похібкі вім1рю-вання були зафжсоваш три значення одного 1з пара-метр1в при однаково условиях.

  У табл. 1 представлена ​​віб1рка з експеріменталь-но! бази вім1ряніх значень основних параметрів теплопостачання. Для шкірного з них вказано мшшальне! ма-ксімальне вагу взятого за опалювальний перюд при повнощннш робот! системи теплопостачання.

  Значення середньогеометрічніх в1дносніх похібок д1апазону вім1рювальніх величин наведено в табл. 2. Де 5поч., 5кшц, 5дшп.- в1дносна похібка по-чаткового та шнцевого значення д1апазону вім1рю-вальних величин, середньогеометрічна в1дносна похібка в д1апазон1 вімiрюванія.

  Таблиця 1

  Вімiрянi значення велічін_

  № п / п Вім! Рювальній прістрш Вім! Ряна величина Мiн. зна-чення Макс. зна-чення

  1. Термоперетворювач опору типу ТСП Температура подавальному теплоноая централь тання теплопостачання, ° С 57,1 65,9

  2. Термоперетворювач опору типу ТСП Температура зворотнього теплоноая централ! Зо-ваного теплопостачаіія, ° С 25,6 38,9

  3. Термоперетворювач TS (РШ0) Температура подаваль-ного теплоносій! Я контуру теплового насоса, ° С 25,5 65,3

  4. Термоперетворювач TS (РШ0) Температура зворотнього теплоноая контуру теплового насоса, ° С 22,8 47,8

  5. Термоперетворювач TS (РШ0) Температура подавальному теплоноая в систему опалення, ° С 22,8 53,4

  6. Термоперетворювач TS (РШ0) Температура зворотнього теплоноая з системи опалення, ° С 22,8 42,6

  7. Термоперетворювач опору типу ТСМ Температура повір в прімщенш, ° С 18,5 22,9

  8. Термоперетворювач опору типу ТСМ Температура зовшшнього пов! Тря, ° С -7,9 6,7

  Таблиця 2

  Середньогеометрічна ввдносна похібка в дiапазонi вімiрюваніх велічін_

  № п / п Вім! Рювальш Величини 5поч.,% 5шнц.,% 5дiап.,%

  1. Температура подавальному теплоноая централ! Тання теплопостачання, что вим! Рювалися ТСПР-0490, ° С 0,4 0,3 0,5

  2. Температура зворотнього теплоноая централ! Тання теплопостачання, что вим! Рювалися ТСПР-0490, ° С 0,8 0,5 0,9

  3. Температура подавальному теплоноая контуру теплового насоса, что вим! Рювалися ТСП, ° С 0,4 0,2 0,4

  4. Температура зворотнього теплоноая контуру теплового насоса, что вим! Рювалися ТСП, ° С 0,4 0,2 0,4

  5. Температура подавальному теплоносій! Я в систему опалення, что вим! Рювалися ТСП, ° С 0,4 0,2 0,4

  6. Температура зворотнього теплоноая з системи опалення, что вим! Рювалися ТСП, ° С 0,4 0,2 0,4

  7. Температура пов! Тря в прімщенш, что вим! Рювалися ТСМ, ° С 1,1 0,9 1,4

  8. Температура зовн! Шнього пов! Тря, что вим! Рювалися ТСМ, ° С 2,5 3,0 3,9

  Отже, в1дносна похібка в д1апазон1 вім1рюва-них величина не перевищуе 3,9%.

  Розрахунковий економ1чній ефект в1д вста-новлення теплового насосу потужшстю 16 кВт в буд1вл1 з максимально тепловтратамі 208 кВт наведено у статтю [14].

  За опалювальний перюд середня економії! Я Теплово! Енерги при встановленн1 теплового насосу потужшстю 16 кВт, в адмш1стратівнш буд1-ВЛ1, ставити около 15%.

  5. Результату дослвдження

  У статп Розглянуто експеріментальш досл дження в течение опалювальний перюду 2016-2017 рр. при вікорістанш р1зніх режім1в роботи системи теплопостачання.

  При робот1 системи теплопостачання на основ1 ТН у ​​режім1 опалення 4-х стояк1в корпусу № 1, коли шковій електричний котел БУВ вімкненій, розрахо-ваний коеф1ц1ент превращение Енерги ТН Склаві СОР1 = 1,6.

  При робот1 системи теплопостачання на основ1 ТН у ​​режім1 опалення 4-х стояк1в корпусу № 1, коли шковій електричний котел догр1вав теплоносш контуру системи опалення корпусу, розрахованій коеф1-ц1ент превращение Енерги ТН Склаві СОР2 = 1,62. Чи не-значний зростання коефщента СОР2 пояснюеться зб1-льшенням температури зовн1шнього пов1тря.

  При робот1 система теплопостачання на основ1 ТН у ​​режім1 опалення 6-ти стояк1в корпусу № 1, коли шковій електричний котел БУВ вімкненій, розрахованій коефщент превращение Енерги ТН Склаві СОР3 = 1,94.

  6. Висновки

  1. Комплексна модерн1зац1я системи теплопостачання адмшстратівного корпусу, создание екс-періментально! установки теплопостачаіія на баз1 юнуючо! системи опалення корпусу розроблено для апробацп та Подальшого Вивчення енергоощадних технолог1й з Використання альтернативних джерел Енерги та р1зніх технолог1чніх схемах в систем! опа-

  лення будiвель та споруд, проведення комплексних експериментальний випробувань установки, ввдпра-цювання оптимальних режімiв та відачi рекоменда-цiй относительно подалі! експлуатацп.

  2. Проведена експериментальна апробацiя ново! енергоощадного! Технологія 'автономного теплопостачання будiвлi соцiально-адмiнiстратівного призначення з Використання вщновлювальніх альтерна-тивних джерел енергп, а самє, нізькопотенцшно! теплоти атмосферного повiтря, при вікорістанш рiз-

  них режімiв роботи системи теплопостачання та приведено розраховаш коефщенті превращение енергії 'ТН. Ввдносна похібка в дiапазонi вімiрюва-них величина не перевищуе 3,9%.

  3. Чи призведе розрахунки доводять, что вста-новлення теплового насосу в юнуючу систему опалення будiвлi может буті доцiльно, но треба детальніше дослiдіті особлівостi експлуатацп експе-риментально! установки в течение бшьш Довгого перiоду часу.

  лiтература

  1. Про раціональне використання теплонасосних технологій в економіці України / Мацевітий Ю. М. та ін. // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. 2007. № 3. C. 23-29.

  2. Стефанюк В. В. Інтелектуальна система підтримки функціонування теплонасосного енергопостачання // Східно-Європейський журнал передових технологій. 2010. T. 3, № 10 (45). С. 33-35. URL: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/2901

  3. Безродний М. К., Притула Н. А. Термодінамiчна та енергетична ефектівшсть теплонасосних схем теплопостачання: монографш. КШВ: Нацюнальній технiчний утверсітет Украши «Кжвській полiтехнiчній iнститут iменi 1горя Сжорського», 2016. 272 ​​с.

  4. Галан М. А. Тепловий насос - енергетично ефективна складова систем кондиціонування повітря // Теплові насоси. 2011. № 2. С. 25-30.

  5. Аналіз економічної ефективності при реалізації теплонасосних систем для теплопостачання / Басок Б. І. та ін. // Промислова теплотехніка. 2008. Т. 30, № 4. С. 56-63.

  6. A Model for Simulating the Performance of a Pavement Heating System as a Supplemental Heat Rejecter With Closed-Loop Ground-Source Heat Pump Systems / Chiasson A. D. et. al. // Journal of Solar Energy Engineering. 2000. Vol. 122, Issue 4. P. 183. doi: http://doi.org/10.1115/1.1330725

  7. Досвід застосування теплових насосів для теплопостачання в південних районах України / Хворов М. М. та ін. // Вдаовлювана енергетика. 2006. № 1. С. 20-25.

  8. EHPA Market and Statistics Report. 2017. URL: https://www.ehpa.org/about/news/article/european-heat-pump-market-and-statistics-report-2017-is-available-now/

  9. Енергетична стратегш Украши на перюд до 2035 року «Безпека, енергоефектівшсть, конкурентоспроможшсть»: Розпорядження Кабшету Мiнiстрiв Украши № 605-р. 18.08.2017. База Даних «Законодавство Украши». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2018-%D1%80#n15 (Дата Звернення: 03.09.2018)

  10. Лисенко О. М. Оцшка окремий режімгв експлуатацп шдів ^ ального теплового пункту // Промислова теплотехніка. 2012. Т. 34, № 7. С. 95-99.

  11. Комплексна модершзацш типів! системи теплопостачання будiвлi на основi использование теплового насосу типу «повггря-вода» / Басок Б. I. та in // Промислова теплотехніка. 2009. Т. 31, № 7. С. 19-21.

  12. Про прюрітетш напрями розвитку науки i техшкі: Закон Украши № 2519-VI. 9.09.2010. База Даних «Законодавство Украши». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14 (Дата Звернення: 03.09.2018)

  13. Недбайло О. М. Використання теплового насосу типу «повггря-рщіна» в юнуючш центратзованш системi опалення // Компресорне і енергетичне машинобудування. 2010. № 2 (20). С. 32-36.

  14. Модертзацш системи опалення БУДМА з Використання теплового насоса типу «повггря-рщіна» / Басок Б. I. та in // Промислова теплотехшка. 2015. Т. 37, № 5. С. 68-74.

  Дата надходження рукопису 19.07.2018

  Басок Борис 1вановіч, доктор техшчніх наук, професор, заввдувач вщдшом, Вщдш теплофiзічніх основ енергоощадних технологiй, 1нстітут технiчноi теплофiзікі Нацiональноi академii наук Украши, вул. Желябова, 2а, м. Ки! В, прикрашаючи, 03057. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Ткаченко Мирослав Володимирович, кандидат технчніх наук, старший науковий сшвробггнік, Вiддiл теплофiзічніх основ енергоощадних технологш, Iнсгігуг гехнiчноi геплофiзікі Нацiональноi академii 'наук Украши, вул. Желябова, 2а, м. КШВ, прикрашені, 03057. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Недбайло Олександр Миколайович, кандидат техтчніх наук, старший науковий сшвробггнік, Вщдш геплофiзічніх основ енергоощадних технологш, 1нстітут технiчноi 'теплофiзікі Нацiональноi' академії наук Украши, вул. Желябова, 2а, м. КШВ, прикрашені, 03057. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Тутова Олена Валерпвна, вщдш теплофiзічніх основ енергоощадних технологш, 1нсгігуг технiчноi 'геплофiзікі Нацiональноi академii наук Украши, вул. Желябова, 2а, м. КШВ, прикрашені, 03057. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Божко 1гор Костянтинович, кандидат техшчніх наук, науковий сшвробггнік, Вщдш теплофiзічніх основ енергоощадних технологiй, 1нстітут технiчноi теплофiзікі Нацiональноi 'академii наук Украши, вул. Желябова, 2а, м. Кив, прикрашені, 03057. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: Тепловий насос / ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ / СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ / КОЕФіЦієНТ Перетворення ЕНЕРГІЇ ТЕПЛОВОГО НАСОСА / HEAT PUMP / ENERGY SAVING / HEATING SYSTEM / HEAT PUMP ENERGY CONVERSION FACTOR

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити