На підставі аналізу екологічного стану водних ресурсів міста Казані і даних моніторингу рідких відходів великих промислових підприємств складена карта Казані з виділенням зон, схильних до виникнення техногенних несприятливих ситуацій.

Анотація наукової статті з екологічних біотехнологій, автор наукової роботи - Храмова І. А., Шулаев М. В.


Basing on the evaluation of the ecological state of water resources of the city of Kazan and the data monitoring of major industrial liquid wastes we have made a map of Kazan with the isolation of zones prone to the emergence of man-made unfavorable situations


Область наук:

 • екологічні біотехнології

 • Рік видавництва: 2012


  Журнал: Вісник Казанського технологічного університету


  Наукова стаття на тему 'Аналіз екологічного стану водних об'єктів міста Казані'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз екологічного стану водних об'єктів міста Казані»

  ?УДК 628.543.142

  І. А. Храмова, М. В. Шулаев АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ МІСТА Казані

  Ключові слова: екологічна ситуація, водні ресурси, місто Казань, антропогенний вплив, забруднюючі речовини, моніторинг, рідкі відходи.

  На підставі аналізу екологічного стану водних ресурсів міста Казані і даних моніторингу рідких відходів великих промислових підприємств складена карта Казані з виділенням зон, схильних до виникнення техногенних несприятливих ситуацій.

  Keywords: environmental situation, water resources, the city of Kazan, anthropogenic impacts, pollutants,

  monitoring, liquid wastes.

  Basing on the evaluation of the ecological state of water resources of the city of Kazan and the data monitoring of major industrial liquid wastes we have made a map of Kazan with the isolation of zones prone to the emergence of man-made unfavorable situations.

  Запаси поверхневих і підземних вод Республіки Татарстан (РТ), їх якість є життє-і средообразующей складової, яка визначає соціальне, економічне і екологічне благополуччя. У зв'язку з цим питання комплексного

  використання, охорони та відтворення водних ресурсів РТ відносяться до числа пріоритетних державних завдань і їх рішення є невід'ємною частиною забезпечення

  національної безпеки РТ.

  Поверхневі водні ресурси РТ характеризуються наявністю розгалуженої

  річкової мережі: великі річки та їх притоки,

  середні і малі річки. Зміни природних умов, в першу чергу кліматичних,

  надмірна експлуатація і забруднення малих річок призводять до прискорення природних процесів переформування русла, часткового

  пересихання і навіть повного зникнення видатків, що вимагає систематичного обстеження і прийняття певних рішень, пов'язаних з охороною та раціональним використанням поверхневих водних об'єктів [1, 2].

  У зв'язку з концентрацією на малій території великого антропогенного впливу, серйозною проблемою великих міст є екологічна безпека. Характерно це і для столиці Республіки Татарстан - Казані. Місто, розташоване на березі річки Волга, на сьогодні не має достатньо надійного джерела питного водопостачання [3]. Всього на території міста Казань зареєстровано 246 водних об'єктів. Найбільша їх кількість розташована в Приволзькому (56 од.), Кіровському (54 од.), Радянському (51 од.) Районах [1]. ряд великих

  аварій, що сталися в 1996 році (Ульяновська обл., Башкирія), наявність потенційно небезпечних об'єктів на території республіки і сусідніх областей, розташованих вище за течією р. Волги, створюють в місті напруга в забезпеченні екологічно чистою водою. Для вирішення цієї проблеми з 1988 року ведуться роботи по розвідці запасів води для підземних водозаборів міста Казань. За попередніми даними, в місто можна подати не менше 300 тис. М3 на добу чистих підземних вод. Однак це не виключає вирішення питань подальшої експлуатації Волзьких водозаборів, підготовки їх для отримання питної води, що відповідає за якістю новими санітарними правилами [4]. Довгий час не приділялося належної уваги екологічному стану внутрішніх водойм, які забруднювались і міліли. Лише в останні роки розпочато реалізацію програми їх відродження. У 1995-1996 роках в озеро Лебедине було подано 2.5 млн. М3 чистої води, споруджена система підживлення цієї водойми. З 1982 року ведуться роботи по очищенню дна найбільшого в місті озера Кабан. Для любительського лову проводяться заходи щодо зариблення озер. Велике Блакитне озеро з прилеглою територією оголошено пам'ятником природи, ведуться роботи по його благоустрою і захисту берегів від ерозії. Незважаючи на важке економічне становище, адміністрація і промислові підприємства міста вживають заходів по скороченню скидання забруднюючих речовин у водойми, за останні 3 роки він знизився на 20%. У той же час вимагає особливої ​​уваги рішення проблем експлуатації і реконструкції об'єктів та мереж інженерного захисту г.Казани від підтоплення міста водами Куйбишевського

  водосховища, а також очищення дренажних, зливових і талих вод, що відводяться через зливову каналізацію у водойми міста [3].

  Загальний рівень забрудненості в районі міста Казань знаходиться на рівні 4 «а», води характеризуються як «брудні» [1, 5].

  За даними ЦСІАК Міністерства екології та природних ресурсів РТ, в зонах впливу випусків промислових і

  В цілому по г.Казани в 2007 році, в порівнянні з 2006, спостерігалось незначне збільшення водоспоживання на

  виробничі потреби (1%). Серед підприємств, що використовують найбільші обсяги свіжої води в м.Казань, МУП «Водоканал» (106,064 млн. М3 свіжої води), казанська ТЕЦ-1 (43,785), ВАТ

  «Казаньоргсинтез» (14,230), ВАТ «Казанський завод синтетичного каучуку» (13,277),

  казанська ТЕЦ-3 (7,395), казанська ТЕЦ-2

  (5,395), ВАТ «Казаньоргсинтез» (3,709).

  Зниження обсягу забраної води в 2007 році в порівнянні з 2006 склало 5,2%, що пов'язано з впровадженням на підприємствах

  ресурсозберігаючих технологій. Так, на казанському заводі ВАТ «Казаньоргсинтез» зниження обсягу забраної води пов'язане з поверненням промивних вод в цех очисних споруд, а також меншим обсягом забору води на підживлення оборотних систем в результаті зміни застосовуваних технологій знесолення води.

  Витрата води в системах оборотного і повторного водопостачання по регіону в 2007 році склав 894,551 млн. М3 (проти 921,7 млн. М3 у 2006 році), з них 576,174 млн. М3 припадає на ВАТ «Казаньоргсинтез», 221,299

  - на казанські ТЕЦ-2 і ТЕЦ-3 [1].

  У 2008 р кількість водокористувачів, які підлягають державному статистичному обліку в РТ відповідно до затвердженого уповноваженими органами виконавчої влади «Переліком підприємств, організацій, установ, використання вод якими підлягає державному статистичному обліку» і подали

  господарських стічних вод регіону відзначені випадки високого забруднення малих річок. Причинами такого стану поверхневих водних об'єктів регіону є скидання забруднюючих речовин з поверхневими стічними водами і недостатньо ефективна робота очисних споруд (ОС). Показники споживання і використання води в м.Казань наведені в таблиці 1.

  «Відомості про використання води» за формою 2-ТП (водгосп), склало 1247, що на 87 більше, ніж у 2007 р Збільшення кількості звітуючих водокористувачів відбулося за рахунок постановки на облік нових підприємств. Фактична кількість водокористувачів в республіці щорічно змінюється в межах 5-7%.

  З даних, отриманих з

  держстатзвітності, слід, що загальний обсяг води, забраної з водних об'єктів в 2008 р, скорочений на 2,69 млн. м3 (0,3%) у порівнянні з

  2007 року і склав 789,96 млн. М3, в тому числі 656,82 млн. М3 - з поверхневих джерел (83,1%) і 133,13 млн. М3 - з підземних (16,9%).

  Серед підприємств, що використовують найбільші обсяги свіжої води в регіоні на

  2008 рік, МУП «Водоканал» (використано 106,253 млн. М3 свіжої води), Казанська ТЕЦ-1 (57,401), ВАТ «Казаньоргсинтез» (16,437), ВАТ «Казанський завод синтетичного каучуку» (12,282), казанська ТЕЦ-3 (7,763 ) [5].

  основним джерелом

  централізованого водопостачання г.Казани є р.Волга - водозабір «Волзький», який експлуатується з 1937 року. Проектна потужність - 580 тис. М3 / добу, фактична

  продуктивність - 390,43 тис. м3.

  Середньодобове водоспоживання по г.Казани в 2007 році склало 94,9 л / сут на 1 людину.

  Показники водовідведення по м.Казань наведені в таблиці 2.

  Обсяг водовідведення за 2007 рік склав на 12,219 млн. М3 менше, ніж у 2006 році. Зниження обсягу водовідведення сталося в зв'язку зі зменшенням обсягів забраної води, і зниженням обсягів

  Таблиця 1 - Показники споживання і використання води в місті Казань, млн. М3 [1, 5]

  Забір води Використано на виробничі потреби Кількість водокористувачів

  2006 2007 2008 2007 2008 2008

  270,17 256,90 265,22 115,73 128,5 101

  виробництва на ВАТ «Казанський завод СК», введенням в експлуатацію вузла повернення вод після промивки фільтрів на водозаборі ВАТ «Казаньоргсинтез». Загальний обсяг відведених в 2007 році в водні об'єкти стічних вод (СВ) по регіону склав 274,024 млн. М3 (в 2006 -286,250 млн. М3), при цьому 94,2% скидається у водні об'єкти в районі Казані: основний скидання здійснюється з міських БОС МУП «Водоканал» (187,271 млн. м3 - в Куйбишевське водосховище), ВАТ «Казаньоргсинтез» (10,680 - в Куйбишевське водосховище), ВАТ

  «Казанський завод синтетичного каучуку» (8,606 - в Куйбишевське водосховище, 4,399 -

  оз.Кабан). Загальний обсяг скинутих стічних вод по республіці в 2008 р склав 614,14 млн. М3, що на 0,72 млн. М3 (0,1%) менше рівня

  2007 році обсяг стічних вод, скинутих в поверхневі водні об'єкти, скоротився на 2,64 млн. М3 (0,4%) і склав 595,88 млн. М3. Обсяг скидання забруднених стічних вод (без очищення) залишився практично на рівні 2007 р.

  [1, 5].

  Таблиця 2 - Показники водовідведення по м.Казань, млн.м3 [1, 5]

  Скидання СВ В тому числі в поверхневі водойми Оборотное і повторне водопостачання

  Всього Забруднених Нормативно

  2007 2008 Без очищення Недостатньо очищених Чистих Очищених 2007 2008

  2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

  259,1 267,3 258,8 267,0 12,2 12,2 206,4 200,5 40,3 54,3 0,0 0,0 912,6 889,5

  Майже весь обсяг стічних вод, що відводяться у поверхневі водні об'єкти підприємствами хімічної (в т. Ч. Нафтохімічної) галузі, - це забруднені стічні води (в т. Ч. Недостатньо очищені), з якими в річки республіки в 2008 р надійшло 20, 1% маси основних

  забруднюючих речовин [5].

  Все посилюються вимоги екологічних служб змушують

  виробничників вкладати гроші в

  власні споруди очистки стічних вод. Уже сьогодні в РФ вартість скидання в каналізацію 1 м3 промислових стічних вод дорівнює вартості 1 м свіжої води, і то лише

  за умови неперевищення нормативів вмісту у воді забруднюючих компонентів [6]. Протягом останніх років це викликає ажіотажний попит на ринку мембранних систем очистки стічних вод.

  Велика насиченість підприємствами хімічної, нафтохімічної,

  машинобудівної галузей, військово-

  промислового комплексу, географічне розташування значної частини сельбищної території в зоні підтоплення Куйбишевського водосховища визначають свої, характерні для г.Казани екологічні проблеми. Великих і середніх підприємств в Казані 151. Головними галузями промисловості міста є машинобудування, хімічна і

  нафтохімічна промисловість, легка і харчова промисловість [3].

  На підставі проведеного аналізу складено карту Казані з виділенням зон, схильних до виникнення

  техногенних несприятливих ситуацій (рис. 1).

  Розглянемо роботу очисних

  споруд міста Казані. БОС МУП «Водоканал» в сел. Победілово працюють на межі: фактичне навантаження складає 600 тис. М3 / добу. при проектній потужності 650 тис. м3 / добу. Ефективність очищення в 2008 р склала по БСК5 - 92%, зваженим

  речовин - 94,7%, ГПК - 89,3%,

  нафтопродуктам - 98,5%, СПАР - 95%, залозу -84,8%, хлоридів - 7,1%, сульфатів - 17,2%.

  БОС МУП «Водоканал» в п. Крутушка складаються з решітки для механічного очищення, пісколовки, первинного відстійника, біофільтра, вторинного відстійника, берегового випуску в р. Казанка. Очисні споруди працюють з неповним навантаженням (фактичне навантаження - 440 м3 / добу. При проектній потужності 700 м3 / добу.). Ефективність очищення за завислими речовинами - 90%, ГПК - 75%, БСК5 - 88%, нафтопродуктів - 90%, СПАР - 62%, залозу -65%, хлоридів - 25%, сульфатів - 19,5%.

  Очисні споруди ВАТ

  «Казаньорсінтез» складаються з вузла механічної очистки стоків, який включає в себе усреднители виробничих стоків,

  змішувачі для їх нейтралізації сірчаної кислотою, первинні відстійники; вузла біологічної очистки, що складається з трехкорідорних аеротенків і вторинних відстійників, мулових майданчиків. Проектна потужність очисних споруд - 33,010 тис. М3 / добу., Фактичне навантаження - 32,300 тис.

  м3 / добу. Очисні споруди працюють

  задовільно. Фактична ступінь

  очищення стічних вод: по фенолу - 99,6%, ГПК

  - 88,3%, БПКполн. - 97,5%, гликолям - 98,5%, СПАР - 93,4%, зважених речовинах - 85%.

  Мал. 1 - Карта схильності території міста Казані до виникнення техногенних несприятливих ситуацій

  БОС ВАТ «Казанський оптікомеханіческій завод» (випуск - в р. Казанка): проектна потужність - 8 тис. М3 / добу.,

  фактичне навантаження - 2,3 тис. м3 / добу.

  Ефективність очищення по БПК - 92%,

  фосфатам - 81%, нафтопродуктів - 93%.

  БОС ВАТ «Казанський завод синтетичного каучуку» (випуск недостатньо очищених стічних вод - в Куйбишевське вдхр.), Проектна потужність - 39,6 тис. М3 / добу., Фактичне навантаження - 16,8 тис. М3 / добу.

  Ефективність роботи БОС по БПК - 93%, зважених речовинах - 65%.

  Загальний обсяг водовідведення по регіону за 2008 р склав 286,831 млн. М3 (у 2007 р -277,001 млн. М3), в тому числі в поверхневі водні об'єкти відведено 283,927 млн. М3 стічних вод (у 2007 році - 274,024 млн. М3 ), при цьому 94,8% - скидається у водні об'єкти в районі м Казані: основний скидання

  здійснюється з міських БОС МУП «Водоканал» (185,073 млн. м3 - в Куйбишевське вдхр.), ВАТ «Казаньорсінтез» (11,412 - в

  Куйбишевське вдхр.), ВАТ «Казанський завод

  синтетичного каучуку »(7,784 - в

  Куйбишевське вдхр., 4,375 - в оз. Кабан) [5].

  На підставі огляду роботи очисних споруд проведено моніторинг основних рідких відходів, що утворюються на великих промислових підприємствах м Казані.

  Розглянемо основні промислові підприємства міста Казані:

  | ВАТ «Казаньорсінтез»

  ВАТ «Казаньоргсинтез» виробляє більше 38% російського поліетилену, а також є провідним виробником

  газопровідних поліетиленових труб, фенолу, ацетону, охолоджуючих рідин, хімічних реагентів для видобутку нафти і осушки

  природного газу.

  В результаті роботи даного

  підприємства у водне середовище потрапляють такі забруднення: ацетон, бензол,

  метанол, метилетилкетон, моноетаноламін, нафтопродукти, поверхнево-активні

  речовини, сульфати, фенол, хлориди,

  етиленгліколь і т.д. [7].

  | ВАТ «Казанський державний пороховий завод»

  На даному заводі випускаються

  піроксилінові пороху і заряди, лакові Колоксилин, пластифицированная

  нитроцеллюлоза, порошкова нитроцеллюлоза, мисливські та спортивні пороху, лакофарбові матеріали, піротехніка, ферросілідовое лиття і т. д.

  В результаті діяльності даного

  заводу у водне середовище викидаються

  такі забруднення: феноли, ефіри,

  альдегіди, пави, сірчана і азотна кислоти, відходи синтетичних і мінеральних масел.

  | Казанський вертолітний завод

  ВАТ «Казанський вертолітний завод» -

  всесвітньо відомий виробник вертольотів сімейства «Мі».

  В результаті діяльності даного

  підприємства у водне середовище скидаються

  такі забруднення: відходи синтетичних і мінеральних масел, поверхнево-активні

  речовини, нафтопродукти.

  | Казанське моторобудівне виробниче об'єднання

  ВАТ «КМПО», засноване в 1931 році, є одним з найбільших

  машинобудівних підприємств.

  В результаті діяльності даного підприємства у водне середовище скидаються такі забруднення: відходи синтетичних і мінеральних масел, поверхнево-активні речовини, нафтопродукти.

  | ВАТ «Нефіс-Косметікс»

  (Казанський хімічний комбінат ім. Вахитова)

  В результаті діяльності даного підприємства у водне середовище скидаються такі забруднення: поверхнево-активні речовини, хлориди, сульфати, фосфати, карбонати, бікарбонати, органічні та неорганічні кислоти.

  | Казанський завод гумовотехнічних виробів (ВАТ «КВАРТ»)

  В результаті діяльності даного підприємства у водне середовище скидаються такі забруднення: ацетон, бензол, феноли, поверхнево-активні речовини.

  Знайдена інформація зведена в таблиці 3.

  Таблиця 3 - Зведена таблиця з моніторингу основних рідких відходів деяких великих підприємств міста Казані

  Тип очисних споруд Підприємства Основні забруднюючі речовини, що містяться в стічних вод підприємства

  Біологічні очисні споруди Механічна і фізико-хімічна Цех нейтралізації (реагентному і механічна очистка) ВАТ «Казаньоргсинтез», ВАТ «Казанський завод СК», ВАТ «Казанський оптікомеханіческій завод», Казанський завод гумовотехнічних виробів Казанський державний пороховий завод, ВАТ «Нефіс-косметикс», ТЕЦи , ТОВ «Хітон» Казанський вертолітний завод, ВАТ «Казанське моторобудівне виробниче об'єднання» (КМПО), Казанське авіаційне виробниче об'єднання імені С. П. Горбунова, ВАТ «завод Елекон», Технополіс «Хімград», в тому числі ВАТ «ТАСМА - ХОЛДИНГ », Казанський завод медичної апаратури, ЗАТ« Теплоконтроль », ГУП Казанський завод« Електроприлад », ВАТ« Казанський електромеханічний завод », ВАТ« Казанькомпрессормаш », ВАТ« Вакууммаш », ВАТ« КМИЗ »ацетон, бензол, метанол, метилетилкетон, моноетаноламін, нафтопродукти, поверхнево-активні речовини, сульфати, фенол, хлориди, етиленгліколь, смазочноохлаждающіе рідини (МОР), сульфіди, формальний, іони важких ме талій поверхнево-активні речовини, хлориди, сульфати, фосфати, карбонати, бікарбонати, нафтопродукти, МОР гальваностоков, відходи синтетичних і мінеральних масел, МОР, поверхнево-активні речовини, нафтопродукти

  Таким чином, аналізуючи дані таблиці 1, можна зробити висновок, що МОР є поширеним відходом на території м Казані. Показано, що МОР-містять стоки утворюються не тільки на підприємствах машинобудування і металургії, а й на підприємствах хімічної та інших галузей промисловості. Частка так званих МОР-містять стічних вод (відпрацьовані МОР, витоку з мастильних систем і Маслогосподарство і т.п.) складає 40 - 60% загальнозаводського стоку. Крім того, відпрацьовані мастильно-

  охолоджуючі масла для механічної обробки згідно з Федеральним

  класифікаційному каталогу відходів відносяться до 3 класу небезпеки, а тому знешкодження відходу МОР і очищення СВ підприємств від МОР є актуальним завданням.

  Процес утилізації і регенерації відпрацьованих МОР має свої особливості і труднощі: з маслосодержащих МОР

  неможливо регенерувати масло, оскільки до складу таких МОР входять компоненти,

  емульгуючі масло. Розлив, розбризкування, втрати зі стружкою і обтиральними

  матеріалами, відсутність ефективних способів утилізації, просто злив мастильно-охолоджуючих рідин в каналізацію призводять до

  забруднення грунту, водойм і повітря. Дана ситуація, в результаті якої створюється

  екологічна небезпека, особливо характерна

  для міст, в яких зосереджені

  численні промислові підприємства, зокрема, для Казані.

  Технологічні схеми очищення маслосодержащих стічних вод на більшості підприємств г.Казани передбачають

  змішування всіх видів олійних стічних вод, їх відстоювання для видалення грубодисперсних і спливаючих домішок, обробку коагулянтами і зневоднення

  утворюються опадів.

  Далі розглянемо, як виглядає ситуація з відходами виробництва - відпрацьованими маслами в РТ.

  На сьогоднішній день актуальним

  залишається питання утилізації відходів

  нафтошламів, що утворюються в результаті діяльності підрозділів ВАТ «Татнефть», відходів, що утворюються в результаті

  діяльності локальних очисних споруд, автомийок, зливових стоків з АЗС, при зачистці резервуарів для зберігання мазутного палива на ТЕЦ і для зберігання нафтопродуктів на АЗС [1,

  5]. У 2008 р в РТ зібрано 4,865 тис. Т відпрацьованих масел [5].

  У республіці росте число підприємств, що розробляють технологічні регламенти на вторинне використання власних відходів виробництва. В основному це відходи будівельних матеріалів, асфальтобетонних

  заводів, а так само легкі фракції відпрацьованих нафтопродуктів [1].

  У 2007 р ВАТ «Холдингова компанія« Татнефтепродукт »(Казань) отримала

  ліцензію на право діяльності з небезпечними відходами. Збирання, очищення та регенерація відпрацьованих масел, а також утилізація нафтошламів проводиться на території виробничої бази ТОВ

  «Казаньнефтепродукт», що є філією холдингової компанії. Підприємством «Казаньнефтепродукт» в 2007 р перероблено 34,119 т нафтошламу на установці ПУ-01 (ІНСТЕБ-1), в 2008 р підприємством

  перероблено 46,732 т шламу очистки

  трубопроводів і ємностей від нафти і нафтопродуктів, спливаючій плівки з нафтовловлювачів, піску, забрудненого маслами, осаду очисних споруд зливових стоків на стаціонарній установці ПУ-01

  продуктивністю 1-2 м3 / год.

  Підприємством ТОВ «Вторнефтепродукт» (г.Заінск) зібрані відпрацьовані

  нафтопродукти переробляються на німецькій

  установці «КХД Хумбольдт-Ведаг АГ» «Клекнер» (ФРН). На установці виробляється механічна і термічна очищення суміші відпрацьованих нафтопродуктів. із загальної

  кількості відпрацьованих масел вихід чистого продукту становить 75%, що залишився шлам (25%) передається на утилізацію ТОВ «Промислова екологія» (г.Альметьевск). В

  2007 р підприємством перероблено 1515,1 т відходів, у 2008 році - 1782,3 т відходів [1].

  ВАТ «Нижнекамскшина» на установці зі спалювання відходів фірми «Рутнер» знищуються відпрацьовані нафтопродукти, що не підлягають регенерації [1]. У 2008 році на стаціонарній установці (продуктивність 50098,2 т / рік) знешкоджено 554,3737 т відпрацьованих трансмісійних та

  трансформаторних масел [5].

  У той же час підприємством ТОВ «Екологія» (м.Нижньокамськ) в невеликому

  кількості переробляються синтетичні і мінеральні масла з отриманням продукту «Емульсол-Еко» [1]. На цьому підприємстві

  є ділянка по утилізації методом

  піролізу на установці «Акула-1Ж»

  відпрацьованих масел, що не підлягають

  регенерації. Потужність установки 500 т / рік [5].

  Великим підприємством на території РТ, що займаються скиданням і переробкою відпрацьованих нафтопродуктів і нафтошламів, є ТОВ «Промислова екологія» (г.Альметьевск). Підприємство здійснює переробку всіх видів рідких і твердих нафтошламів, відпрацьованих масел.

  Технологічний процес утилізації рідких нафтошламів на підприємстві заснований на руйнуванні тонко-дисперсної нафтової емульсії під впливом високих температур із застосуванням високоефективних

  деемульгатора і очищення від механічних домішок і хлористих солей на Декантер і сепараторах. Режим експлуатації установки з переробки рідких нафтошламів

  періодичний (з квітня по жовтень), продуктивність - 150 тис. т / рік.

  Доведений до товарного якості відхід реалізується споживачам.

  Утилізація твердих нафтошламів підприємством ТОВ «Промислова екологія» проводиться з 2005 р хімічним способом знешкодження і полягає в обробленні відходів негашеним вапном з додаванням модифікатора шляхом

  перемішування. Режим експлуатації установки безперервний. продуктивність

  - 2 т / год. У 2005 р підприємством закуплено установки з переробки твердих нафтошламів (максимальний вміст нафти - 10%). продуктом виробництва

  даних установок є мінеральний порошок «ПУН» - гідрофобний,

  морозостійкий, негорючий матеріал - ТУ 5716-004-11085815-2000, який може застосовуватися в якості добавки або складової частини в виробництві асфальтобетонних сумішей для автодоріг не вище 2-ої категорії, а також в якості теплоізоляційних, гідропреривающіх і додаткових шарів земляного полотна автомобільних доріг . В

  2008 р підприємством перероблено 55385,856 т відходів. Підприємством переробляється легка фракція нафтошламів (вода -78%, нафта - 10%, мех.прімесі - 12%) на установках НШУ-1 продуктивністю 150 тис. Т / рік (НГВУ «Прікамнефть,

  «Ямашнефть», «Нурлатнефть») [1, 5].

  На підставі даних моніторингу основних рідких відходів великих промислових підприємств г.Казани,

  встановлено, що відпрацьовані МОР відносяться до числа розповсюджених рідких відходів і для підприємств хімічної промисловості становлять близько 20% від загального обсягу стічних вод, до теперішнього часу не існує методу їх найбільш повної утилізації і переробки. На підставі даних моніторингу складена карта Казані з виділенням зон, схильних до виникнення техногенних несприятливих ситуацій.

  література

  1. Про стан природних ресурсів та про охорону навколишнього середовища Республіки Татарстан в

  2007-му: державний доклад.- Казань: Міністерство екології та природних ресурсів РТ, 2008.

  2. Храмова, І. А. Розробка лабораторних мембранних модулів для дослідження очищення стічних вод / І.А.Храмова, М.В.Шулаев, К.Г.Іпполітов, В.М.Емельянов // Вісник Казан. технол. ун-та.- 2010. - №1. - С. 273 - 279.

  3. Сергєєв, А. Н. Екологічні проблеми

  міста / А. Н. Сергєєв // Науково-практичний портал «Екологія виробництва». 2010

  (www.ecoindustry.ru/news.html&id).

  4. Питна вода. Гігієнічні вимоги до

  якості води централізованих систем питного водопостачання. Контроль якості: Санітарно-епідеміологічні правила і нормативи. СанПіН 2.1.4.1074-01 /

  Державна система санітарно-

  епідеміологічного Нормування.

  5. Про стан природних ресурсів та про охорону навколишнього середовища Республіки Татарстан в

  2008 році: державний доповідь. - Казань: Міністерство екології та природних ресурсів РТ 2009.

  6. Про стан та про охорону навколишнього середовища Російської Федерації в 1996 році: державний доповідь. - М .: Держкомітет з охорони навколишнього природного середовища, 1997. -509 с.

  7. ВАТ «Казаньоргсинтез»: офіційний сайт //

  ВАТ «Казаньогсінтез». 2010

  (Http://www.kazanorgsintez.ru/).

  © І. А. Храмова - канд. техн. наук, ас. каф. іноземних мов у професійній комунікації КНІТУ, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; М. В. Шулаев - д-р техн. наук, проф. каф. хімічної кібернетики КНІТУ.


  Ключові слова: ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ /ВОДЯНІ РЕСУРСИ /МІСТО КАЗАНЬ /АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ /ЗАБРУДНЮЮЧІ РЕЧОВИНИ /МОНІТОРИНГ /РІДКІ ВІДХОДИ /ENVIRONMENTAL SITUATION /WATER RESOURCES /THE CITY OF KAZAN /ANTHROPOGENIC IMPACTS /POLLUTANTS /MONITORING /LIQUID WASTES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити