Сучасна екологічна ситуація в басейні р. Амур пов'язана із забрудненням різними речовинами, що викликає прогресуюче порушення екології гідробіонтів і відбивається на якості риби. У осетрових риб, одних з найцінніших об'єктів промислу р. Амур, також, можливо, містяться токсичні речовини, проте в літературі такі дані відсутні. В даний час актуальним є вивчення показників якості та безпеки амурських осетрових риб з метою визначення можливості їх комплексної переробки.

Анотація наукової статті з хімічних технологій, автор наукової роботи - Ситова М. В.


Analysis of ecological conditions of Amur sturgeons habitat

Anthropogenic influence on water reservoirs increased prominently in Russian Federation in last decades. Recent ecological situation in Amur River basin is influenced with pollution by various substances that causes a progressing infringement of hidrobionts ecology and reflects in fish quality. The water could be characterized with a wide range of categories from "poorly polluted" up to "extremely dirty". The most widespread polluting substances are oil, phenols, light oxidized organic compounds, toxic elements, etc., which basic sources are industrial sewage. The general ecological condition of Amur River basin is satisfactory by compare with the majority of other regions of Russian Federation regions. However, there are certain sites with the raised acuteness of ecological situation. Toxic substance in muscular tissue of sturgeons is lower then a norm. Any data on toxicity of the visceria are still absent. This product is not utilized recently, but investigation of its quality is actual in order to potential complex processing of sturgeons.


Область наук:
 • хімічні технології
 • Рік видавництва: 2004
  Журнал: Известия ТІНРО (Тихоокеанського науково-дослідного рибогосподарського центру)
  Наукова стаття на тему 'Аналіз екологічного стану місць проживання амурських осетрових риб'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз екологічного стану місць проживання амурських осетрових риб»

  ?2004

  Известия ТІНРО

  Том 137

  УДК 574 (282.257.5)

  М.В.Ситова (Держкомриболовства Росії, м.Москва)

  АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ МІСЦЬ проживання амурського осетрових риб

  Сучасна екологічна ситуація в басейні р. Амур пов'язана із забрудненням різними речовинами, що викликає прогресуюче порушення екології гідробіонтів і відбивається на якості риби. У осетрових риб, одних з найцінніших об'єктів промислу р. Амур, також, можливо, містяться токсичні речовини, проте в літературі такі дані відсутні. В даний час актуальним є вивчення показників якості та безпеки амурських осетрових риб з метою визначення можливості їх комплексної переробки.

  Sytova M.V. Analysis of ecological conditions of Amur sturgeons habitat // Izv. TINRO. - 2004. - Vol. 137. - P. 289-291.

  Anthropogenic influence on water reservoirs increased prominently in Russian Federation in last decades. Recent ecological situation in Amur River basin is influenced with pollution by various substances that causes a progressing infringement of hidrobionts ecology and reflects in fish quality. The water could be characterized with a wide range of categories - from "poorly polluted" up to "extremely dirty". The most widespread polluting substances are oil, phenols, light oxidized organic compounds, toxic elements, etc., which basic sources are industrial sewage.

  The general ecological condition of Amur River basin is satisfactory by compare with the majority of other regions of Russian Federation regions. However, there are certain sites with the raised acuteness of ecological situation.

  Toxic substance in muscular tissue of sturgeons is lower then a norm. Any data on toxicity of the visceria are still absent. This product is not utilized recently, but investigation of its quality is actual in order to potential complex processing of sturgeons.

  Вплив життєдіяльності людини на екосфери значно змінює умови існування багатьох фауністичних комплексів. Зарегулювання стоку річок, порушення гідрологічного режиму, забруднення грунту та вод промисловими і сільськогосподарськими відходами, а останнім часом і безконтрольний промисел, викликають прогресуюче порушення екології гідробіонтів. В останні десятиліття в різних районах Російської Федерації відбувається посилена антропогенне модифікація водойм (Шатуновский і ін., 1996; Гераськин і ін., 1997).

  Аналіз якості води великих водних об'єктів на території Російської Федерації показав, що найбільш поширеними забруднюючими речовинами є нафтопродукти, фенольні сполуки, легкоокислюваних органічні сполуки, токсичні елементи і ін., Основні джерела яких - стічні води різних видів виробництв. Забруднення вод тяже-

  лимі металами, нафтопродуктами, фенолами, стійкими пестицидами, ДДТ і його метаболітами, передача їх по трофічних ланцюгах значно підривають відтворення біологічних ресурсів (Про стан ..., 2001).

  Сучасна екологічна ситуація в басейні р. Амур також пов'язана з хронічним забрудненням різними поллютантами і низькою самоочищаються здатністю, що безумовно впливає на біоресурси. Якість води в Амурі - пріоритетний фактор екологічної безпеки для всіх її мешканців (Кондратьєва, 2003; Воронов, http).

  Хімічний склад води р. Амур формується під впливом забруднюючих речовин, що надходять в річку зі стічними водами підприємств Ч ітінской і Амурської областей, Е врейской автономної області, Хабаровського і частково Приморського країв. Визначальну роль у формуванні якості води в Амурі, що є транскордонною річкою, грає КН Р. До основних забруднюючих речовин належать сполуки заліза і міді, в окремих створах - феноли, сполуки цинку і марганцю, метанол, амонійний азот. Вода р. Амур у міст Х абаровск, Амурська, Комсомольськ-на-Амурі в більшості випадків оцінюється як "брудна", в створі нижче м Комсомольськ-на-Амурі - як "дуже брудна". В цілому в басейні Амура вода характеризується в широкому діапазоні категорій - від "слабо забрудненої" до "надзвичайно брудною" (Про стан ..., 2001).

  Забруднення Амура фенольними сполуками останнім часом перевищує гранично допустиму концентрацію (ГДК) в 3-10 разів, хоча причини такого високого рівня забруднення до сих пір не встановлені. До основних забруднень фахівці також відносять забруднення азотом, органічними речовинами, фосфатами, так, наприклад, вміст азоту амонійного в 4-5 разів перевищує ГДК, фосфатів - у 8 разів. Концентрація важких металів у деяких ділянках р. Амур в десятки разів перевищує гранично допустиму. Рівні ГДК для води водних об'єктів, що мають рибогосподарська значення, встановлені у Переліку рибогосподарських нормативів (1999).

  За останні кілька років в Амурі істотно знизився вміст розчиненого у воді кисню, а нижче Комсомольська-на-Амурі в підлідних водах спостерігається його дефіцит (Завадський та ін., 2000; Е кмон, 2002).

  Як показали дослідження вчених І ЗЕП ДВО РАН, зараз на Амурі існує три найбільш забруднених ділянки. На Ніжнеаргунском ділянці річки вже п'ять років спостерігається дефіцит розчиненого кисню, що призводить до загибелі риби. На Сунгарійская ділянці (від гирла р. Сунгарі і протягом 100 км вниз за течією) концентрація азотистих сполук у воді перевищує гранично допустиму в 52 рази, фосфатів - у 8 разів. Також тут виявлено вміст хлорорганічних сполук, таких як пестициди і хлорфено-ли. На Комсомольському ділянці - від гирла р. Хурба до гирла р. Горін - забруднення пов'язані з великим надходженням промислово-побутових стоків (азот амонійний, фосфати), концентрація заліза тут перевищує гранично допустиму в 13 разів, міді - в 21 разів, цинку - в 5 разів (Завадський та ін., 2000; Е кмон, 2002).

  Вченими ІВЕП ДВО РАН відзначається, що крім промислових, сільськогосподарських і комунальних стоків якість води і в цілому стан екосистем в Амурі і інших річках Приамур'я в значній мірі визначаються такими факторами, як рубка лісу і пожежі. Внаслідок лісових пожеж в Хабаровському краї і проходження дощових паводків вміст фенолів у річковій воді підвищується. У р. Амур зберігається підвищений вміст фенолів, що надає рибі специфічний "фенольний" запах і є однією з причин вимушеного зменшення її видобутку. Динаміка останніх трьох років показує, що в рибі є певна концентрація фенольних сполук (махину, 2002).

  Разом з тим екологічний стан території Амурської області на тлі більшості інших регіонів Російської Федерації в цілому задовільно, але є окремі ділянки, зазначені вище, з підвищеною гостротою екологічної ситуації.

  У осетрових риб вміст токсичних речовин у м'язовій тканині нижче встановлених нормативів (Кім та ін., 2001; X Аренков і ін., 2001). Дані за змістом токсичних речовин у внутрішніх органах амурських осетрових риб, що не використовуються в даний час для промислової переробки, в літературі відсутні. З метою створення банку даних за показниками безпеки та вивчення рівнів регламентованих і нерегламентованих показників безпеки (пестициди, поліхлоровані біфеніли, аліфатичні і полиароматические вуглеводні, токсичні елементи) необхідно проведення систематичних досліджень м'язової тканини, печінки та гонад амурських осетрових риб в залежності від району і сезону вилову . Відповідно актуальним є всебічне вивчення показників якості та безпеки амурських осетрових риб з метою визначення можливості їх комплексної переробки. Е то дозволить здійснити диференційований комплексний підхід до переробки, підвищити ефективність використання та якість продукції, що випускається харчової продукції.

  література

  Воронов Б.А. ІВЕП ДВО РАН. http://dvfo.ru/archive/3/289.

  Гераскін П.П., Алтуфьев Г.К., Металів Г.Ф. Лабораторія фізіології і біохімії риб. Фізіолого-біохімічні та морфофізіческіе дослідження осетрових // Риб. госп-во. - 1997. - № 5. - С. 28-29.

  Завадський A.C., Махиня А.Н., Чалов P.C. Формування русла середнього Амура і його морфодінаміческого типу // Водні ресурси. - 2000. - Т. 27, вип. 2. - С. 133-140.

  Кім Е.Н., Холоша O.A., Глібова Є.В. та ін. Розробка технологічних норм при виробництві харчової продукції з амурських осетрових риб // Изв. ТІНРО. - 2001. - Т. 129. - С. 255-260.

  Кондратьєва Л.М. Вплив річкового стоку на якість води Амурського лиману і прибережних морських акваторій. І ЗЕП ДВО РАН, Хабаровськ. http://ulov.ru/bib/eco/ eco 18.shtml 06/02/03.

  Махиня А.Н. ІВЕП ДВО РАН http://www.ulov.ru/bib/eco/eco/6.shtml 20.08.2002.

  O стан навколишнього природного середовища в Російській Федерації в 2000 році. Державний доповідь Мінприроди Росії. - М., 2001. - 350 с.

  Перелік рибогосподарських нормативів: гранично допустимих концентрацій (ГДК) і орієнтовно безпечних рівнів впливу (ОБРВ) шкідливих речовин для води водних об'єктів, що мають рибогосподарська значення. - М .: ВНИРО, 1999. - 304 с.

  Харенко Е.Н., Сопина A.B., Кім Е.Н., Холоша O.A., Глібова Є.В. Нормативна база на харчову продукцію з амурських осетрових риб // Рибництво і рибальство. - 2001. - № 1. - С. 83-90.

  Шатуновский М.І., Акімова Н.В., Рубан Г.І. Реакція відтворювальної системи риб на антропогенний вплив // Зап. іхтіол. - 1996. - Т. 36, № 2. - С. 229-238.

  Екмон. http://www.ekmon.msk.ru/arcnews/06_2002.htm.

  Надійшла до редакції 04.03.04 р.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити