В даний час проблема підвищення ефективності використання основних засобів знаходиться в центрі уваги підприємств, оскільки її рішення впливає на визначення місця компанії в виробництві, її фінансовий стан, а також ринкову конкурентоспроможність. Дана стаття розглядає аналіз ефективності використання основних засобів на прикладі конкретного підприємства. За результатами проведеного аналізу автором пропонуються основні напрямки підвищення ефективності використання основних засобів. Авторами розглянуті склад і структура основних засобів досліджуваної організації, проаналізовано рух і відтворення виробничих фондів. Були розраховані показники ефективності використання, такі, як фондовіддача, фондоемкость, фондоозброєність і т.д. За допомогою факторного аналізу оцінено вплив факторів на фондоотдачу. Окрему увагу приділено середньорічної вартості основних засобів і виручки на зміну фондовіддачі.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Чернявська С.А., Перепелицин Г.В., Тихонов С.О.


Analysis of efficiency of fixed assets of agricultural enterprises

Сurrently, the problem of improving the efficiency of fixed assets is in the focus of enterprises, since its solution affects the determination of the company's place in production, its financial condition, as well as market competitiveness. This article examines the analysis of the efficiency of the use of fixed assets on the example of a particular enterprise. Based on the results of the analysis, the author proposes the main directions of improving the efficiency of the use of fixed assets. The authors reviewed the composition and structure of fixed assets of the organization under study, analyzed the movement and reproduction of production assets. Indicators of efficiency of use were calcu lated, such as capital productivity, capital intensity, capital-labor ratio, etc. Through factor analysis, the effect of factors on capital productivity is estimated. Special attention is paid to the average annual value of fixed assets and proceeds to change in capital productivity.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вісник Академії знань

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ»

  ?6. Коровіна, М. А. Достовірність бухгалтерської звітності / М. А. Коровіна // Матеріали Всеросс. наук. конф. - Краснодар: Кубанський ГАУ, 2012. - С. 132-135.

  7. Аналіз стану розрахунків в ТОВ «Новоурожайненское» Небавская Т.В., Завертайло А.О. У збірнику: Розвиток обліково-аналітичних систем на мікро- і макрорівні в умовах переходу на МСФЗ. Збірник наукових статей VII Міжнародної науково-практичної конференції. 2018. С. 64-69.

  8. Оксанич, Е.А., Шмуйлов, М.І. Принципи формування звіту про фінансові результатх у вітчизняній практиці / Е.А. Оксанич, М.І. Шмуйлов // У збірнику: Сучасна економіка: проблеми, перспективи, інформаційне забезпечення матеріали VI міжнародної наукової конференції, присвяченої 95-річчю Кубанського ГАУ і 15-річчю кафедри теорії бухгалтерського обліку. 2017. С. 404-408.

  Sources:

  1. Chernyavskaya, S. A. Automation of primary accounting in auxiliary production / Political and electronic network scientific journal of the Kuban State Agrarian University. 2006. No. 19. S. 68-72.

  2. Chernyavskaya, S. A. Sectoral features of automation of primary accounting in crop production / S. A. Chernyavskaya, E. A. Vlasenko, T. V. Nebavskaya // Economics and Entrepreneurship. - 2014. - No. 12-4. - S. 770-774.

  3. Chernyavskaya, S. A. Sectoral characteristics of automation of accounting in crop production and auxiliary production (machine and tractor park) / S. A. Chernyavskaya, E. A. Vlasenko, T. V. Nebavskaya // Economics and Entrepreneurship. - 2014. -No. 12-4. - S. 793-797.

  4. Chernyavskaya, S. A. Improving cost accounting and calculating the cost of winter wheat in agricultural enterprises / S. A. Chernyavskaya, A. V. Dudnik // Information support for the effective management of economic entities: materials of the VI international. scientific conf. - Maykop, 2016 .-- S. 317-323.

  5. Chernyavskaya, S. A. Accounting for financial results in CJSC "Kuban" of the Korenovsky district / S. A. Chernyavskaya, A. V. Dudnik // Information support for effective management of economic entities: materials of the VI international. scientific conf. - Maykop, 2016 .-- S. 317-323.

  6. Korovim, M. A. Reliability of financial statements / M. A. Korovin // Proceedings of the All-Russian Federation. scientific conf. - Krasnodar: Kuban State Agrarian University, 2012. - p. 132-135.

  7. Analysis of the status of calculations in LLC "Novourozhaynenskoe" Nebavskaya TV, Zavertaylo A.O. In the collection: The development of accounting and analytical systems at the micro and macro levels in the transition to IFRS. Collection of scientific articles of the VII International Scientific and Practical Conference. 2018. p. 64-69.

  8. Oxanich, EA, Shmuylo, MI Principles of formation of the report on financial results in domestic practice / EA oxanich, MI Shmuylo // in the collection: Modern Economics: problems, prospects, information support materials of the VI international scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the Kuban state UNIVERSITY and the 15th anniversary of the Department of accounting theory. 2017. Pp. 404-408.

  С.А. Чернявська - професор кафедри теорії бухгалтерського обліку, доктор екон. наук, Кубанський державний аграрний університет ім. І.Т. Трубілін (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.),

  S.A.Chernavskaya - Professor of the Department of accounting theory, Doct.Ekon.D., Kuban state agrarian University named after I.T. Trubilin;

  Г.В. Перепелицин, С.О. Тихонов - студенти, Кубанський державний аграрний університет ім. І.Т. Трубілін,

  G.V. Perepelitsin, S.O. Tikhonov - the students, Kuban state agrarian University named after I.T. Trubilin.

  АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ANALYSIS OF EFFICIENCY OF FIXED ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

  Анотація: В даний час проблема підвищення ефективності використання основних засобів знаходиться в центрі уваги підприємств, оскільки її рішення впливає на визначення місця компанії в виробництві, її фінансовий стан, а також ринкову конкурентоспроможність. Дана стаття розглядає аналіз ефективності використання основних засобів на прикладі конкретного підприємства. За результатами проведеного аналізу автором пропонуються основні напрямки підвищення ефективності використання основних засобів. Авторами розглянуті склад і структура основних засобів досліджуваної організації, проаналізовано рух і відтворення виробничих фондів. Були розраховані показники ефективності використання, такі, як фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність і т.д. За допомогою факторного аналізу оцінено вплив факторів на фондовіддачу. Окрему увагу приділено середньорічної вартості основних засобів і виручки на зміну фондовіддачі.

  Annotation: Сurrently, the problem of improving the efficiency of fixed assets is in the focus of enterprises, since its solution affects the determination of the company's place in production, its financial condition, as well as market competitiveness. This article examines the analysis of the efficiency of the use of fixed assets on the example of a particular enterprise. Based on the results of the analysis, the author proposes the main directions of improving the efficiency of the use of fixed assets. The authors reviewed the composition and structure of fixed assets of the organization under study, analyzed the movement and reproduction of production assets. Indicators of efficiency of use were calcu-

  lated, such as capital productivity, capital intensity, capital-labor ratio, etc. Through factor analysis, the effect of factors on capital productivity is estimated. Special attention is paid to the average annual value of fixed assets and proceeds to change in capital productivity.

  Ключові слова: основні засоби, фондовіддача, фондоозброєність, фондорентабельность.

  Keywords: fixed assets, capital return, Fund-weight ratio, Fund profitability.

  Основні засоби являють собою важливий фактор будь-якого виробничого процесу. Стан основних засобів та ефективне їх використання впливає щодо кінцевих результатів фінансово-господарської діяльності компанії. Проведення аналізу основних засобів проводиться відповідно до визначених напрямів, розробка яких в комплексі сприяє оцінці структури, динаміки та ефективності використання даних об'єктів.

  Дана тема має гладкий характером, оскільки в сучасних умовах формування повної інформації, пов'язаної з господарськими процесами, неможливо без отримання даних про стан основних засобів. Мета статті полягає в проведенні аналізу ефективності використання основних засобів підприємств Краснодарського регіону Закрите акціонерне товариство ОПХ «Центральне», Товариство з обмеженою відповідальністю ОПХ «Центральне», Товариство з обмеженою відповідальністю «Нива», СКХ колгосп «Ленінський шлях».

  Для досягнення вище поставленої мети визначаються наступні завдання: дослідження динаміки і руху об'єктів основних засобів - машин, техніки та обладнання; аналіз показників ефективності впровадження об'єктів основних засобів на підприємствах по виробництву продукції рослинництва; формулювання рекомендацій щодо підвищення ефективності об'єктів основних засобів - машин, техніки та обладнання на підприємствах з виробництва продукції рослинництва.

  Необхідно провести аналіз динаміки та питомої ваги їх активної частини об'єктів основних засобів, щоб визначення зміни.

  Таблиця 1 - Ресурси виробничої діяльності ЗАТ ОПХ «Центральне»

  Найменування показника 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018 р. 2018 р. в процентному співвідношенні до

  2014 р 2017 р.

  Виробнича площа всього, га 1345 1349 1348 1369 1369 101,6 100,0

  З них угіддя для сільського господарства 1248 1248 1248 1248 1248 100,0 100,0

  У тому числі: - територія ріллі 487 488 499 615 615 123,2 100,0

  - територія багаторічних насаджень 620 620 620 610 610 98,4 100,0

  Середня чисельність працівників за все 91 92 94 112 126 134,1 112,5

  Частка працівників, зайнятих на сільськогосподарських угіддях 90 91 93 111 125 134,4 112,6

  Вартість об'єктів основних засобів в середньому за рік, тис. Руб. 251456 2698156 261876 279418 305243 116,6 109,2

  Витрати виробництва, тис. Руб. 108587 113852 128679 173961 216205 168 124,3

  Вартість оборотних коштів у середньому за рік, тис.руб. 50248 55755 54248 98755 128751 в 2,4 рази 130,4

  Енергоресурси і потужність, к.с. 6210 6234 6355 6385 6407 100,8 100,3

  Кількість тракторів за все, в 29 31 33 30 28 84,9 93,3

  одиницях

  Результати оцінки виробничих показників свідчать про повне забезпечення підприємства основними ресурсами. Значне збільшення вартісного вираження основних засобів відбувається шляхом підвищення вартості майнового складу на 62 998 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Дебіторська заборгованість в аналізованому періоді піддається зростанню, її рівень в складі оборотних активів становить чотирнадцять відсотків. Отже, оборотні активи компанії через збільшення розміру дебіторської заборгованості підвищуються на 10 118 тисяч рублів.

  Таблиця 2 - Ресурси виробничої діяльності АТ «Нива»

  Найменування показника 2014 р 2015 р 2016 р 2017 р 2018 р 2018 року в процентному співвідношенні до 2014 р.

  Частка угідь для сільського господарства від всієї виробничої території, га 7536 7541 7679 7746 7330 95,5

  Територія ріллі, га 7525 7732 7664 7731 7315 95,4

  Середня чисельність працівників за все, чол. 169 168 163 146 142 87,11

  Частка працівників, зайнятих на сільськогосподарських угіддях 146 147 149 132 128 90,1

  Вартість об'єктів основних засобів в середньому за рік, тис. Руб. 155338 175937 168338 201937 264147 156,9

  Вартість оборотних коштів у середньому за рік, тис. Руб. 159110 168923 173110 178923 двісті дві тисячі сто шістьдесят два 116,7

  Витрати виробництва, тис.руб. 214487 201461 214494 221361 234516 109,3

  Зазначене зниження обумовлюється впливом факторів економіки ззовні, оскільки скорочення штатної чисельності співробітників демонструється по всій країні через наявних світових політичних подій.

  Слід підкреслити, що зменшення сільськогосподарських площ останнім часом практично припиняється в порівнянні зі зниженням кількості робочих місць, відповідно, при розрахунку на одного працівника сільського господарства кількість землі зростає і досягає позначки в кількості п'ятдесяти семи гектарів на людину.

  Даний факт є позитивним, оскільки свідчить про використання земельних ділянок раціональним способом, що обумовлює отримання великих доходів і можливості їх спрямування щодо збільшення розміру основних фондів, виробничих і оборотних коштів.

  Отже, підприємство здійснює нарощування виробничих потужностей з використанням інтенсивного методу відтворення, що є позитивною тенденцією.

  821

  1938 5125

  2014

  Будинки, споруди та передавальні пристрої

  Машини та устаткування

  Транспорті засоби

  багаторічні насадження

  'Інші види основних засобів

  Земельні ділянки та об'єкти природокористування

  Малюнок 1 - Структура основних засобів Відкритого акціонерного товариства «Нива» за 2014 рік у тис.

  руб.

  1938 648

  2018 рік

  Будинки, споруди та передавальні пристрої

  Машини та устаткування

  Транспорті засоби

  багаторічні насадження

  Інші види основних засобів

  Земельні ділянки та об'єкти природокористування

  Малюнок 2 - Структура основних засобів Відкритого акціонерного товариства «Нива» за 2018 рік у тис.

  руб.

  Відзначається загальна позитивна динаміка зростання в області вартості основних засобів компанії. Результати оцінки об'єктів нерухомості (будівлі, споруди) показують збільшення на сорок вісім відсотків, досягаючи розміру в 58761тисяч рублів. Даний факт свідчить про наявність у підприємства неосвоєної потенціалу і прагнення до нарощування виробничих потужностей.

  Таблиця 4 - Ресурси виробничої діяльності СКХ колгоспу «Ленінський шлях»

  Найменування показника 2014 р 2015 р 2016 р 2017 р 2018 р 2018 року в процентному співвідношенні до 2014 р.

  Частка угідь для сільського господарства від всієї виробничої території, га 8453 8342 9253 5341 5150 55,7

  Територія ріллі, га 8453 8342 9253 5341 5150 55,7

  Середня чисельність працівників за все, чол. 132 130 129 87 85 65,9

  Частка працівників, зайнятих на сільськогосподарських угіддях 122 120 120 77 73 60,8

  Вартість об'єктів основних засобів в середньому за рік, тис. Руб 100609 200758 199609 170758 138807 69,5

  Вартість оборотних коштів у середньому за рік, тис. Руб 50223,3 52697,5 61475 88830,5 113424 184,5

  Витрати виробництва, тис.руб. 119271 122479 138270 172479 212862 153,9

  Представлені дані свідчать про заняття площами ріллі в загальній площі сільськогосподарських угідь кооперативу ста відсотків при збереженні такого співвідношення протягом аналізованого періоду. Проте наголошується проведення значного скорочення площ сільськогосподарських угідь.

  Забезпечення сільськогосподарської компанії трудовими ресурсами і раціональне їх використання є важлива умова для збільшення виробничих обсягів сільськогосподарської продукції. Середньорічна чисельність співробітників організації скорочується на тридцять один відсоток, а працівників, зайнятих в сільському господарстві, на тридцять дев'ять відсотків.

  Даний факт відбувається внаслідок значного зменшення площ сільськогосподарських угідь, а також переходом організації до енергозберігаючих технологій. Розмір питомої ваги працівників сільськогосподарського виробництва становить в середньому вісімдесят вісім відсотків в загальній чисельності співробітників.

  Таблиця 5 - Структура основних засобів СКХ колгоспу «Ленінський шлях»

  Види і групи об'єктів основних засобів 2014 р 2015 р 2016 р 2017 р 2018 р 2018 у% до 2014 р.

  Сума тисяч. руб. в% від виробленого Сума тисяч. руб. в% від виробленого Сума тисяч. руб. в% від виробленого Сума тисяч. руб. в% від виробленого Сума тисяч. руб. в% від виробленого

  Будинки і споруди 26499 59,78 24632 22,10 25499 59,78 24632 22,10 22071 17,99 19,6

  Сільськогосподарське обладнання 50782 27,57 60171 59,39 51882 27,57 66181 59,39 82784 67,47 159,6

  Автопарк 1518 0,87 1771 1,79 1628 0,87 1991 1,79 2728 2,22 167,6

  Худоба виробничий 14487 8,28 13582 13,08 15587 8,28 14587 13,08 11067 9,02 71,0

  Багаторічні насадження 29 0,02 29 0,03 29 0,02 29 0,03 29 0,02 100

  Інші об'єкти основних засобів 5949 3,48 3228 3,61 6549 3,48 4028 3,61 4028 3,28 61,2

  Всього 194174 100,0 192448 100,0 188174 100,0 111448 100,0 122707 100,0 65,2

  Представлені дані свідчать про зниження частки будівель і споруд в загальній структурі розглянутого об'єкта з п'ятдесяти дев'яти відсотків до вісімнадцяти. Крім того, сильно зростає кількість виробничого обладнання з двадцяти семи відсотків до шістдесяти семи. До початку минулого року даний показник збільшується на п'ятдесят дев'ять відсотків. Загальна сума основних засобів за трирічний період зменшується на тридцять чотири відсотки.

  Представлені дані свідчать про скорочення середньої штатної чисельності по році всіх розглянутих підприємств на дванадцять відсотків, а потім поступове зростання, що становить три відсотки. Дане скорочення обумовлюється впливом економічних факторів ззовні, оскільки скорочення штатних співробітників демонструється по всій країні через що відбуваються політичних подій.

  100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

  0 Інші види основних

  коштів 0 Багаторічні насадження

  0 Продуктивна худоба

  0 Транспортні засоби

  ? Машини та устаткування

  Ее Будинки й споруди

  2016 р.

  2017 р.

  2018 р.

  Малюнок 2 - Структура вартості основних фондів СКХ колгоспу «Ленінський шлях» Таблиця 6 - Показники ефективності використання основних засобів

  Найменування показника 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018 р. абсолютна зміна

  Основні засоби і їх ефективність використання в Акціонерному товаристві «Нива»

  Фондооснащенность, тис. Руб. / М2 18,36 23,92 28,74 30,25 31,62 13,26

  Фондоозброєність, тис.руб. / Чол 864,96 1268,82 1483,74 1458,43 1514,90 649,94

  Коефіцієнт фондовіддачі 2,01 1,57 1,71 1,26 1,20 -0,81

  Коефіцієнт фондомісткості 0,50 0,64 0,59 0,79 0,83 0,33

  Коефіцієнт рентабельності основних засобів 0,43 0,37 0,59 0,30 0,25 -0,19

  Основні засоби і їх ефективність використання в закритому акціонерному товаристві ОПХ «Центральне» г.Краснодара

  Фондооснащенность, тис. Руб. / М2 195,87 205,76 224,77 180,02 187,79 -8,08

  Фондоозброєність, тис.руб. / Чол 2815,87 2517,28 2441,94 2019,79 2123,02 -692,86

  Коефіцієнт фондовіддачі 0,60 0,73 0,70 0,92 0,72 0,12

  Коефіцієнт фондомісткості 1,67 1,38 1,43 1,08 1,39 -0,28

  Коефіцієнт рентабельності основних засобів 0,11 0,17 0,21 0,19 0,05 -0,06

  Основні засоби і їх ефективність використання в колгоспі «Ленінський шлях»

  Фондооснащенность, тис. Руб. / М2 21,57 31,97 26,95 28,84 28,58 7,01

  Фондоозброєність, тис.руб. / Чол 1547,36 1962,74 1633,02 1792,83 1590,56 43,21

  Коефіцієнт фондовіддачі 0,40 0,77 1,31 0,98 1,01 0,61

  Коефіцієнт фондомісткості 2,50 1,31 0,76 1,02 0,99 -1,50

  Коефіцієнт рентабельності основних засобів 0,11 0,18 0,36 0,21 0,26 0,15

  Загальна площа сільськогосподарських угідь, включаючи орні землі, зменшується до настання 2016 року, до початку минулого року зростає на чотири з половиною відсотка.

  Відповідно, середнє вартісне вираження основних засобів на поточний рік відрізняється чіткою тенденцією до зростання.

  Даний факт є позитивним щодо загального фінансового становища підприємства. Зростання даного показника демонструє закупівлю підприємством нових об'єктів основних засобів і нарощування власних потужностей виробництва.

  Унаслідок збільшення середньої вартості основних засобів на поточний рік в останній дворічний період при зменшенні загальних площ, виділених під посів, в середньому на п'ять відсотків зростає показник оснащення фондів.

  Слід зазначити, незначне скорочення чисельності співробітників при одночасному зростанні кількості основних засобів.

  Результати проведеного аналізу свідчать про нарощування розглянутими компаніями потужностей виробництва при застосуванні інтенсивного методу відтворення.

  Проведений аналіз демонструє наявність проблеми, пов'язаної з підвищенням ефективності використання основних засобів сільського господарства в Краснодарському краї, відрізняється актуальним характером. Заходи за рішенням зазначеної проблеми сприяють зростанню виробничих обсягів, що обумовлює особливе значення при дії заходів санкцій і політики заміщення імпорту.

  Таким чином, об'єкти основних засобів в господарствах аграрно-промислового комплексу відіграють вагому роль в економічній діяльності підприємств, а аналіз її ефективності є обов'язковою процедурою.

  джерела:

  1. Коровіна, М. А. Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку / М. А. Коровіна, Е. В. Бухоніна // Інформаційне забезпечення ефективного управління діяльністю економічних суб'єктів: матеріали VII міжнародної наукової конференції, присвяченої 95 річчя Кубанського ГАУ і 15-річчю кафедри теорії бухгалтерського обліку. - Краснодар: Кубанський ГАУ, 2017. - С. 238-241.

  2. Проблеми фінансування і обліку в реалізації інноваційної моделі розвитку економіки: питання теорії і практики / Кругляк З. І., Швирева О. І., Чернявська С. А., Власенко Е. А., Небавская Т. В., Федотова Е . Б., Литвинова В. С., Руденко О. Н. - Колективна монографія / Москва, 2015. - 278 с. С. 150-176.

  3. Чернявська, С.А. Формування служби контролінгу в організації С.А.. Чернявська, Салова Т.А. // Збірник: Шляхи підвищення ефективності економічної та соціальної діяльності кооперативних організацій. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. 2015. С.177-180.

  4. Автоматизація первинного обліку в рослинництві // Чернявська С.А. / Політематичної мережевий електронний науковий журнал Кубанського державного аграрного університету. 2006. № 19. С. 62-67.

  5. Чернявська, С.А. Удосконалення обліку основних засобів / С.А.Чернявская, М.А. Кондраніна. // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку і звітності / Матеріали II Міжнар. студ. науч. конф. Частина 1. (г. Краснодар, 21-22 квітня 2015 р) - Краснодар: Вид-во Магарін О.Г. - 2015 г. - С. 42-48.

  6. Чернявська, С.А. Облік фінансових результатів в ЗАТ «Кубань» Кореновского району / С.А.Чернявская, А.О. Сидельникова. // Формування економічного потенціалу суб'єктів господарської діяльності: проблеми, перспективи, обліково-аналітичне забезпечення. Міжнародна науково-практична конференція студентів. - 2014 г. - С. 447-459.

  7. The problems of qualification of administrative offenses related to illegal currency transactions / Chernyavskaya S.A., Kravchenko O.D., Kondratyuk S.V., Lukiyanova M.N., Surilov M.N. / Religacion-revista de ciencias sociales y humanidades. 2019. Т. 4. № 19. С. 429-433.

  8. Human capital as a base for regional development: a case study / Chernyavskaya S.A., Sycheva I.N., Chernyshova O.V., Panteleeva T.A., Moiseeva O.A., Khut S.Yu.// International Journal of Economics and Business Administration. 2019. Т. 7. № S1. С. 595-606.

  9. Analysis of the regional food subsystem formation and development / Chernyavskaya S.A., Korovina M.A., Zherdeva O.V.// Journal of Applied Economic Sciences. 2018. Т. 13. № 8 (62). С. 2323-2339.

  Sources:

  1. Korovina, MA Accrual of depreciation for fixed assets in accounting and tax accounting / MA Korovina, EV Bukhonina // Information support for the effective management of economic entities: proceedings of the VII international scientific conference on 95 anniversary of the Kuban State Agrarian University and the 15th anniversary of the Department of Accounting Theory. - Krasnodar: Kuban GAU 2017 .-- S. 238-241.

  2. Problems of financing and accounting in the implementation of the innovative model of economic development: issues of theory and practice / Kruglyak Z. I., Shvyreva O. I., Chernyavskaya S. A., Vlasenko E. A., Nebavskaya T. V., Fedotova E B., Litvinova V.S., Rudenko O.N. - Collective Monograph / Moscow, 2015 .-- 278 p. S. 150-176.

  3. Chernyavskaya, S.A. Formation of a controlling service in an organization / С.А. Chernyavskaya, Salova T.A. // Collection: Ways to increase the efficiency of economic and social activities of cooperative organizations. Materials of the X International scientific-practical conference. 2015. S.177-180.

  4. Automation of primary accounting in crop production // Chernyavskaya S.A. / Political Internet electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University. 2006. No. 19. S. 62-67.

  5. Chemyavskaya, S.A. Improving the accounting of fixed assets / S.A. Chemyavskaya, M.A. Kondranina. // Modern problems of accounting and reporting / Materials of the II Intern. Stud. scientific conf. Part 1. (Krasnodar, April 21 -22, 2015) - Krasnodar: Publishing House Magarin O.G. - 2015 - S. 42-48.

  6. Chernyavskaya, S.A. Accounting for financial results in the CJSC "Kuban" Korenovsky district / S.A. Chernyavskaya, A.O. Sidelnikova. // Formation of the economic potential of business entities: problems, prospects, accounting and analytical support. International scientific-practical conference of students. - 2014 року - S. 447-459.

  7. The problems of qualification of administrative offenses related to illegal currency transactions / Chernyavskaya S.A., Kravchenko O.D., Kondratyuk S.V., Lukiyanova M.N., Surilov M.N. / Religacion-revista de ciencias sociales y humanidades. 2019. Т. 4. № 19. С. 429-433.

  8. Human capital as a base for regional development: a case study / Chernyavskaya S.A., Sycheva I.N., Chernyshova O.V., Panteleeva T.A., Moiseeva O.A., Khut S.Yu.// International Journal of Economics and Business Administration. 2019. Т. 7. № S1. С. 595-606.

  9. Analysis of the regional food subsystem formation and development / Chernyavskaya S.A., Korovina M.A., Zherdeva O.V.// Journal of Applied Economic Sciences. 2018. Т. 13. № 8 (62). С. 2323-2339.

  С.К. Шардан - д.е.н., професор кафедри «Фінанси і кредит» ФГБОУ ВО «Північно-Кавказька державна академія», м. Черкеськ,

  S.K. Shardan - Doctor of Economics, Professor, Department of Finance and CreditFSBEI of HE "North Caucasian State Academy", g. Cherkessk;

  М.М. Чажаева - доцент кафедри «Управління регіональною економікою» Чеченський державний університет, м Грозний,

  M.M. Chazhaeva - Associate Professor of the Department of Regional Economics ManagementChe-chen State University, Grozny;

  Р.К. Беків - студент 4 курсу, інституту економіки і управління ФГБОУ ВО «північнокавказьких державна академія», м Черкеськ,

  R.K. Bekov - 4th year student, Institute of Economics and ManagementFSBEI of HE "North Caucasian State Academy", Cherkessk.

  АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КЧР

  ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTREPRENEURSHIP IN THE KCR

  Анотація. Мале та середнє підприємництво є невід'ємним елементом сучасної ринкової системи економіки, без якої економіка і суспільство в цілому не можуть існувати і нормально розвиватися. Цей сектор економіки створює необхідну атмосферу конкуренції, він здатний швидко реагувати на будь-які зміни ринкової кон'юнктури, заповнювати які утворюються ніші в споживчій сфері, створювати додаткові робочі місця. У статті наводиться системний аналіз розвитку суб'єктів малого і середнього підприємництва в регіонах КЧР за останні роки за основними показниками, описуються ключові проблеми їх розвитку.

  Annotation. Small and medium-sized enterprises are an integral element of the modern market system of the economy, without which the economy and society as a whole can not exist and develop normally. This sector of the economy creates the necessary atmosphere of competition, it is able to quickly respond to any changes in market conditions, fill in the emerging niches in the consumer sector, and create additional jobs. The article provides a systematic analysis of the development of small and medium-sized enterprises in the regions of the KCR over the past years on the main indicators, describes the key problems of their development.

  Ключові слова: мале і середнє підприємництво, аналіз, державна підтримка малого і середнього підприємництва, соціально-економічний розвиток, конкуренція.

  Keywords: small and medium enterprises, analysis, state support of small and medium enterprises, socioeconomic development, competition.

  Мале та середнє підприємництво в Росій є сектором економіки в буквальному сенсі I породженим реформами. Протягом декількох десятиліть в Росії панувала командна планова I економіка. У цих умовах управління національним господарством велося на | основі централізованого планування. Плани носили директивний характер і були обов'язковими до виконання. Керівники підприємств були обмежені у виборі економічних рішень, в результаті чого була відсутня матеріальна зацікавленість в кінцевих результатах своєї праці. Система управління економікою країни по суті являла собою аналог системи управління вертикально інтегрованої корпорації.

  Відсутність самостійності у вирішенні питань, що визначають діяльність підприємств, обмежувало можливості його інтенсивного розвитку, сковувало ініціативу працівників усіх рівнів. У даній I ситуації виробники не мали можливості вибирати постачальників сировини, устаткування, а також самостійно здійснювати збут продукції. Дані фактори тільки стримували зростання якості продукції, вироб-


  Ключові слова: ОСНОВНІ ЗАСОБИ / ФОНДОВІДДАЧА / фондоозброєністю / Фондорентабельность / FIXED ASSETS / CAPITAL RETURN / FUND-WEIGHT RATIO / FUND PROFITABILITY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити