Наведено результати аналізу ефективності роботи очисних споруд молокопереробного підприємства. Виявлено, що в даний час очисні споруди не дають достатнього ефекту очищення за основними показниками. З метою зниження негативного впливу і поліпшення якості стічних вод молокопереробного підприємства запропонована фізико-хімічне очищення виробничих стічних вод методом реагентної напірної флотації з використанням інтенсифікують реагентів коагулянту і флокулянта, з наступною доочищенням на існуючій станції біологічної очистки.

Анотація наукової статті з екологічних біотехнологій, автор наукової роботи - Рахімкулова Е.І., Бариева Е.Р.


ANALYSIS OF THE EFFICIENCY TREATMENT OF WASTEWATER OF MILK PROCESSING PLANTS

The results of the analysis of work efficiency of treatment facilities of the milk processing enterprise. It was revealed that currently, treatment plants do not provide sufficient cleaning effect on the main indicators. With the aim of reducing negative impacts and improving waste water quality of milk processing plants the proposed physico-chemical industrial wastewater treatment reagent method of pressure head flotation with the use of intensifying reagents, coagulant and flocculant, followed by tertiary treatment in the existing biological treatment plant.


Область наук:
 • екологічні біотехнології
 • Рік видавництва діє до: 2016
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД молокопереробних підприємств'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД молокопереробних підприємств»

  ?DOI: 10.18454 / IRJ.2016.54.071 Рахімкулова Е.І.1, Бариева Е.Р.2

  1 Студент, Казанський державний енергетичний університет, 2кандідат біологічних наук, доцент, Казанський державний енергетичний університет АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД молокопереробних

  ПІДПРИЄМСТВА

  Анотація

  Наведено результати аналізу ефективності роботи очисних споруд молокопереробного підприємства. Виявлено, що в даний час очисні споруди не дають достатнього ефекту очищення за основними показниками. З метою зниження негативного впливу і поліпшення якості стічних вод молокопереробного підприємства запропонована фізико-хімічне очищення виробничих стічних вод методом реагентної напірної флотації з використанням інтенсифікують реагентів - коагулянту і флокулянта, з подальшою доочищенням на існуючій станції біологічної очистки.

  Ключові слова: стічні води, біологічні очисні споруди, напірна флотація, коагулянти і флокулянти, нейтралізація.

  Rakhimkulova E.I.1, Barieva E.R.2

  1Student, Kazan State Power Engineering University, 2PhD in Biology, associate professor, Kazan State Power Engineering University ANALYSIS OF THE EFFICIENCY TREATMENT OF WASTEWATER OF MILK PROCESSING PLANTS

  Abstract

  The results of the analysis of work efficiency of treatment facilities of the milk processing enterprise. It was revealed that currently, treatment plants do not provide sufficient cleaning effect on the main indicators. With the aim of reducing negative impacts and improving waste water quality of milk processing plants the proposed physico-chemical industrial wastewater treatment reagent method ofpressure head flotation with the use of intensifying reagents, coagulant and flocculant, followed by tertiary treatment in the existing biological treatment plant.

  Keywords: wastewater, biological treatment plants, pressure flotation, coagulants and flocculants, neutralizing.

  У даній статті розглядається молокопереробне підприємство, яке перебуває на території Республіки Башкортостан. Основним видом діяльності заводу є виробництво продукції з незбираного молока.

  Стічні води підприємства представляють складну систему з присутністю розчинених у воді зважених і емульгованих частинок, що забруднюють стоки. Вони містять білкові розчини, нерозчинні пластівці білкових речовин, частинки жирів, розчинний молочний цукор, а також дезінфікуючі і миючі засоби [2, с. 232].

  Стічні води в основному утворюються від наступної виробничої діяльності:

  - приймання молока: мийка автоцистерн, фляг;

  - апаратне відділення: мийка технологічного обладнання, мийка ємностей для зберігання, мийка молокопроводів, мийка молочних насосів:

  - відділення фасування: мийка фасувального обладнання, трубопроводів;

  - компресорна: охолодження сировини і готової продукції водою;

  - господарсько-побутові стоки з адміністративної будівлі.

  Проектна потужність очисних споруд - 300 м3 / добу., 109,5 тис.м3 / рік; спосіб очищення - біологічний, рік вводу в експлуатацію - 1972 р.

  Очищення стічних вод, що надходять на БОС, забезпечується двоступінчастими аеротенками з пневматичної аерації. Стічні води на БОС проходять:

  - гратчастий контейнер, що затримує великі включення;

  - денітрифікатор, де завершуються процеси аммонификации;

  - аеротенк 1 ступеня очищення - при аерування та перемішуванні відбувається розкладання і окислення органічних забруднювачів;

  - первинні відстійники - стоки очищаються від механічних домішок, зважених речовин, жирів;

  - аеротенк 2 ступені очищення - проходять процеси нітрифікації;

  - вторинний відстійник - призначений для відстоювання завислих речовин (мулу);

  - контактний резервуар, в якому проводиться знезараження очищених стоків розчином гіпохлориту кальцію Ca (OCl) 2 (час перебування - не менше 30 хв).

  До складу очисної станції також входять повітродувна станція і мулонакопичувач.

  Очищена стічна вода по підземному колектору самопливом надходить в металеву ємність, заглиблені в землю. У міру наповнення вода по металевому жолобу відводиться в річку.

  Місце скидання не влучає у межі першого, другого поясу зон санітарної охорони джерел господарсько -пітьевого водопостачання; в межі першого, другого поясів округів санітарної охорони курортів, в місця туризму, спорту та масового відпочинку населення; в водні об'єкти, що містять природні лікувальні ресурси. У стічних водах не містяться шкідливі речовини, для яких не встановлено нормативи гранично допустимих концентрацій [3, с. 63].

  Очищення проводиться по зважених речовинах, нафтопродуктах, жирам, ПАР, фосфатам, азоту амонійного, металам.

  З метою оцінки ефективності роботи очисних споруд підприємства провели аналіз якості очищених стічних вод, що скидаються в річку.

  Були відібрані і проаналізовані проби стічної води розглянутого молокопереробного підприємства на вміст забруднюючих речовин: нафтопродуктів, іонів амонію, зважених часток, жирів, хлоридів, сульфатів і нітратів, а також були визначені значення ГПК і БПК.

  Отримані в ході лабораторних досліджень результати порівняли з якісними показниками вихідних стічних вод (Таблиця 1).

  Таблиця 1 - Концентрація ЗВ на вході і на виході з БОС

  № п / п Найменування ЗВ Концентрація ЗВ, мг / л

  Вхід Вихід Ефективність очищення,% ГДК

  1 Зважені речовини 714,0 289,3 59,5 10,0

  2 рН 10,5 7,4 29,5 7,0

  3 Іон-амонію 13,1 5,5 58,0 0,5

  4 Нітрит-іон 3,0 0,1 96,7 0,08

  5 Нітрат-іон 89,2 0,1 99,8 40,0

  6 Сульфати 275,0 34,3 87,5 100,0

  7 Фосфати 0,44 0,17 61,4 0,2

  8 Хлориди 1932,0 372,3 33,4 300,0

  9 Сухий залишок 3074,0 1286,0 58,2 1000,0

  10 Залізо 0,69 0,42 39,1 0,1

  11 Жири 9,9 0,47 95,3 ОТС.

  12 Нафтопродукти 0,16 0,05 68,8 0,05

  13 ГПК 2200,0 400,0 81,8 15,0

  14 БПКполн 1025,0 200,0 80,5 3,0

  Виходячи з отриманих результатів, можна зробити висновок про те, що в даний час очисні споруди не дають достатнього ефекту очищення за основними показниками: амонійного азоту, зважених речовинах, жирам, нітритам. Зміст зазначених речовин на виході перевищує норму в 5-12 разів, що свідчить про недостатність процесу очищення стічних вод.

  Для збільшення продуктивності БОС пропонується фізико-хімічне очищення виробничих стічних вод методом реагентної напірної флотації з використанням інтенсифікують реагентів - коагулянту і флокулянта, з подальшою доочищенням на існуючій станції біологічної очистки [4, с. 61 -64].

  Схема очищення виробничих стічних вод буде включати наступну послідовність операцій (рис.1):

  - попереднє очищення стічних вод на локальних жироуловлювачах;

  - збір знежиреної води в Усреднітель;

  - подача знежиреного потоку стічних вод з усереднювача в реактор-нейтралізатор;

  - приготування і дозування розчину кислоти;

  - нейтралізація кислотою (в залежності від поточного значення рН) з метою досягнення рН середовища 7,1-7,3;

  - приготування і дозування розчинів коагулянту і флокулянта;

  - напірна флотація;

  - відведення флотаційного піни до збірки флотопени;

  - дозування розчину пеногасітеля- піногасіння флотаційного піни в збірнику;

  - відведення освітленої води після флотації в існуючу каналізаційну насосну станцію;

  - подача освітленої води на існуючі біологічні очисні споруди.

  Підбір типу і дози реагентів виконується в процесі попередніх випробувань, остаточно - при пуско-налагоджувальних роботах.

  Використання реагентів забезпечує не тільки істотне підвищення ефекту освітлення стічних вод, а й видалення значної частини колоїдних і розчинних органічних забруднень; в тому числі трудноокісляемимі (нафтопродукти, ПАР та ін.). Зниження БПК, ХПК і токсичних домішок дозволяє значно поліпшити роботу біологічних очисних споруд.

  Відхід Н1 утилізацію

  р

  Мал. 1 - Принципова технологічна схема очищення стічних вод після модернізації

  (БПР1 - коригування рН, БПР2 - коагулянт, БПР3 - флокулянт)

  Освітлена вода після флотації направляється в існуючу каналізаційну насосну станцію для подачі на біологічні очисні споруди.

  Впровадження даної технології на даному підприємстві дозволить довести його стоки до норм скидання у водойми рибогосподарського призначення, що робить можливим скидання очищених стічних вод у водойму або впровадження схем оборотного водопостачання.

  Список літератури / References

  1. ГОСТ 31859-2012 (з ізм. 2014 року). Вода. Метод визначення хімічного споживання кисню. - Введ. 201401-01. - М .: Изд-во «Стандартинформ», 2014. - 11 с.

  2. Барабанова О.А. Екологія: навч. для вузів / О.А. Барабанова. - Вид .: Бібліотечно-видавничий комплекс Сибірського федерального університету, 2011. - 333 с.

  3. Іванова А.О. Модернізація системи очищення стічних вод на підприємствах молочної промисловості / А.О. Іванова, Е.В. Серазеева // Вісник магістратури. - 2015. - № 12 (51). - С. 63-64.

  4. Рахімкулова Е.І. Підвищення продуктивності БОС шляхом впровадження реагентної напірної флотації / Е.І. Рахімкулова, Е.Р. Бариева // Світ науки та інновацій. - 2015. - № 1 (1). Том 14. - С. 61-64.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. GOST 31859-2012 (s izm. 2014 року). Voda. Metod opredelenija himicheskogo potreblenija kisloroda [Water. Method of determining chemical oxygen demand]. - Vved. 2014-01-01. - M .: Izd-vo «Standartinform», 2014. - 11 s. [In Russian]

  2. Barabanova O.A. Jekologija: ucheb. dlja vuzov [Ecology: proc. for universities] / O.A. Barabanova - Izd .: Bibliotechno-izdatel'skij kompleks Sibirskogo federal'nogo universiteta, 2011. - 333 s. [In Russian]

  3. Ivanova A.O. Modernizacija sistemy ochistki stochnyh vod na predprijatijah molochnoj promyshlennosti [Modernization of the system of wastewater treatment in the dairy industry] / A.O. Ivanova, E.V. Serazeeva // Vestnik magistratury. - 2015. - № 12 (51). - S. 63-64. [In Russian]

  4. Rahimkulova E.I. Povyshenie proizvoditel'nosti BOS putem vnedrenija reagentnoj napornoj flotacii [Improving the performance of bare by introduction of the reagent pressure flotation] / E.I. Rahimkulova, E.R. Barieva // Mir nauki i innovacij. - 2015. - № 1 (1). Tom 14. - S. 61-64. [In Russian]


  Ключові слова: СТІЧНІ ВОДИ / WASTEWATER / БІОЛОГІЧНІ Очисні споруди / BIOLOGICAL TREATMENT PLANTS / напорной флотации / PRESSURE FLOTATION / Коагулянтів І флокулянтів / COAGULANTS AND FLOCCULANTS / НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ / NEUTRALIZING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити