Мета дослідження провести аналіз причин порушення правил відпуску рецептурних лікарських препаратів (РЛП) з аптечних організацій (АТ). Дослідницька проблема. У Російській Федерації проблема рецептурного відпуску ЛП стоїть дуже гостро. Населення основну частину ЛП, крім підлягають предметно-кількісному обліку (ПКУ) і одержуваних пільговими категоріями пацієнтів, набуває в аптеках без рецепта лікаря, що призводить до поширення самолікування, наслідком якого є зниження безпеки використання ЛП. Ця стаття присвячена вивченню рівня інформованості фармацевтичних фахівців з питань дотримання вимог діючих нормативних документів до відпустки РЛП з аптек. Методи. Дослідження проведено методом анонімного анкетування, яким було охоплено 100 фармацевтичних фахівців, здійснюють відпуск ЛП з аптек м Іркутська. Результати та обговорення. Найбільш частим порушенням є відпустку РЛП без рецепта лікаря. Проведене анкетування фахівців показало, що тільки 33% опитаних знають діючий нормативний документ з відпуску ЛП, 40% фахівців в якості джерела інформації про ЛП назвали Інтернет і 40% респондентів не вважають за необхідне відпускати РЛП строго за рецептами. 42% опитаних не знають правил оформлення рецептів на ЛП, що містять наркотичні, психотропні речовини і підлягають ПКУ. В ході анкетування серед факторів, що призводять до порушення правил відпуску ЛП, 67% респондентів відзначили залежність заробітної плати від товарообігу і 57% високу конкуренцію між аптеками. Висновок. Повсюдне недотримання правил відпуску РЛП з аптек різко знижує безпеку їх застосування пацієнтами, призводить до подальшого поширення самолікування.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Мороз Т.Л., Рижова О.А


Analysis of compliance with the rules of vacation prescription medicines from pharmacies

The purpose of the study To analyze the causes of violations of the rules of prescription drugs from pharmacy organizations. Research problem. The problem of prescription drugs in the Russian Federation is very acute. The population of the Russian Federation the main part of medicines, except subject to subject-quantitative accounting and received preferential categories of patients, acquires in pharmacies without a doctor's prescription, which leads to total self-treatment of the population, the consequence of which is a decrease in the safety of the use of medicines. This article is devoted to the study of the level of awareness of pharmaceutical specialists on compliance with the requirements of existing regulations for the release of prescription drugs from pharmacies. Methods. The study was conducted by an anonymous survey of 100 pharmaceutical specialists engaged in the sale of medicines from pharmacies in Irkutsk. Results. The most frequent violation is the release of prescription medicines without a doctor's prescription. The survey of specialists showed that only 33% of respondents know the current regulatory document on the issue of medicines, 40% of specialists as a source of information about medicines called the Internet and 40% of respondents do not consider it necessary to release prescription drugs strictly according to prescriptions. 42% of respondents do not know the rules of registration of prescriptions for medicines containing narcotic drugs, psychotropic substances and subject to subject-quantitative accounting. Among the factors that lead to violation of the rules of medicines, 67% of respondents named the dependence of wages on turnover and 57% high competition between pharmacies. Conclusion The widespread non-compliance with the rules of prescription medicines from pharmacies dramatically reduces the safety of their use by patients, leading to the further spread of self-medication.


Область наук:

 • фундаментальна медицина

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Ремедиум. Журнал про російський ринок ліків і медичної техніки


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ВІДПУСТКИ Рецептурні лікарські засоби З АПТЕК'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ВІДПУСТКИ Рецептурні лікарські засоби З АПТЕК»

  ?Т.Л. МОРОЗ, д.фарм.н., О.А. РИЖОВА, к.фарм.н.

  Іркутська державна медична академія післядипломної освіти - філія Федерального державного бюджетного освітнього закладу додаткової професійної освіти «Російська медична академія неперервної професійної освіти» Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації

  DOI: https://doi.org/l0.21518/l561-5936-2019-05-52-55

  Аналіз дотримання правил відпуску рецептурних лікарських препаратів з аптек

  ршшіім

  МЕНЕДЖМЕНТ

  Мета дослідження - провести аналіз причин порушення правил відпуску рецептурних лікарських препаратів (РЛП) з аптечних організацій (АТ). Дослідницька проблема. У Російській Федерації проблема рецептурного відпуску ЛП стоїть дуже гостро. Населення основну частину ЛП, крім підлягають предметно-кількісному обліку (ПКУ) і одержуваних пільговими категоріями пацієнтів, набуває в аптеках без рецепта лікаря, що призводить до поширення самолікування, наслідком якого є зниження безпеки використання ЛП. Ця стаття присвячена вивченню рівня інформованості фармацевтичних фахівців з питань дотримання вимог діючих нормативних документів до відпустки РЛП з аптек. Методи. Дослідження проведено методом анонімного анкетування, яким було охоплено 100 фармацевтичних спеціалістів, які здійснюють відпуск ЛП з аптек м Іркутська. Результати та обговорення. Найбільш частим порушенням є відпустку РЛП без рецепта лікаря. Проведене анкетування фахівців показало, що тільки 33% опитаних знають діючий нормативний документ з відпуску ЛП, 40% фахівців в якості джерела інформації про ЛП назвали Інтернет і 40% респондентів не вважають за необхідне відпускати РЛП строго за рецептами. 42% опитаних не знають правил оформлення рецептів на ЛП, що містять наркотичні, психотропні речовини і підлягають ПКУ. В ході анкетування серед факторів, що призводять до порушення правил відпуску ЛП, 67% респондентів відзначили залежність заробітної плати від товарообігу і 57% - високу конкуренцію між аптеками. Висновок. Повсюдне недотримання правил відпуску РЛП з аптек різко знижує безпеку їх застосування пацієнтами, призводить до подальшого поширення самолікування.

  Ключові слова:

  рецептурні лікарські препарати, правила відпуску з аптек, фармацевтичні фахівці, самолікування

  52

  52019

  ВСТУП

  У Російській Федерації в останні 20 років проблема рецептурного відпуску лікарських препаратів (ЛП) стоїть дуже гостро. Населення основну частину ЛП, крім підлягають предметно-кількісному обліку (ПКУ) і одержуваних пільговими категоріями

  пацієнтів, набуває в аптеках без рецепта лікаря [1]. Питома вага РЛП, що відпускаються без рецепта лікаря, становить близько 80% [2]. Таким чином, більшість населення РФ займається самолікуванням, наслідком якого є зниження безпеки використання ЛП [3]. результати

  безконтрольного застосування ЛП часто бувають непередбачуваними, а іноді і фатальними. Мета роботи: проаналізувати причини порушення правил відпуску РЛП з АТ.

  Матеріали та методи. Аналіз федеральних нормативних документів, що регламентують призначення і відпустку ЛП з аптек; анкетування фармацевтичних працівників аптек, що здійснюють відпуск ЛП. Дослідження було проведено методом анонімного анкетування, що охопила 100 фармацевтичних фахівців. Дослідження носить описовий характер.

  Етична експертиза: протокол № 6 від 28.06.2018 р Комітету з етики наукових досліджень Іркутської МАПО. Результати та обговорення. Наказ МОЗ від 11.07.2017 № 403н «Про затвердження правил відпуску лікарських препаратів (ЛП) для медичного застосування» містить основні вимоги до правильного відпустки (реалізації) з аптек як рецептурних (РЛП), так і безрецептурних ЛП (БРЛП). Наказ передбачає, що всі фахівці,

  здійснюють відпустку РЛП, добре знають правила їх призначення, оформлення рецептів і можуть проводити фармацевтичне консультування.

  Вимоги до персоналу аптечних організацій з відпуску ЛП, затверджені наказом МОЗ від 31 серпня 2016 р № 647н «Про затвердження правил належної аптечної практики лікарських препаратів для медичного застосування», передбачають дотримання правил відпуску з аптек як рецептурних, так і безрецептурних ЛП, а також надання достовірної інформації про товари аптечного асортименту, їх вартості та проведення фармацевтичного консультування [4,5]. Спостережувані в усіх аптеках порушення положень наказу № 403н в частині відпуску ЛП з аптек

  зумовили вибір мети цього дослідження.

  Для досягнення поставленої мети на першому етапі дослідження було поставлено завдання з'ясувати, чи мають працівники першого столу необхідними знаннями про порядок відпуску ЛП. Перша група питань була пов'язана із з'ясуванням загальних знань про правила призначення і відпустки ЛП. Незнання нормативних документів за призначенням ЛП призводить до відмов у відпустці виписаних ЛП, конфліктів з хворими та їхніми родичами, відпуску РЛП без рецепта лікаря і непередбачуваних результатів самолікування. Проведене анкетування фахівців показало, що тільки 33% з них знають діючий нормативний документ, який регламентує правила відпустки ЛП, наказ № 403н; 47% опитаних

  назвали скасований наказ № 785; по 10% фахівців вказали накази № 54н і 183н. Таким чином, 67% опитаних вказали недіючий документ. На питання «Де можна знайти інформацію про правила відпуску лікарських препаратів?» 72% опитаних відповіли «в інструкції», 68% - «на упаковці», 40% фахівців в якості джерела інформації назвали Інтернет і 18% - Державний реєстр лікарських засобів. Далі слідувала група питань, покликана уточнити розуміння фармацевтичними працівниками правил відпуску РЛП з аптек. На малюнку 1 показані результати відповідей на запитання «Чи можна відпустити гіпотензивний лікарський препарат без рецепта?». 65% фармацевтичних фахівців відповіли, що можна, 16% - ні, 7% - не завжди, 13% - не знають. На малюнку 2 представлені результати відповідей на запитання «Чи можна відпустити антибактеріальні лікарські препарати по виписці медичної організації?». Думки розділилися: 40% респондентів вважають, що можна, 38% - не можна, 10% - не завжди і 12% - не знають.

  Отримані відповіді говорять про те, що фармацевтичні працівники не бачать принципової різниці в розподілі ЛП на рецептурні і безрецептурні: 65% опитаних вважають, що можна відпускати гіпотензивні препарати без рецепта, не дивлячись на те, що в цій групі все ЛП - рецептурні. При цьому 40% фахівців в принципі не вважають за необхідне відпускати РЛП строго за рецептами.

  Причина сформованого ставлення до відпустки РЛП корениться в ФЗ від 12.04.2010 р № 61 «Про обіг лікарських засобах», щоб ознайомитись із визначенням рецепта, що характеризує тільки його медичне значення: «рецепт на лікарський препарат - медичний документ встановленої форми,

  SUMMARY

  Keywords: prescription medications, the rules of vacation medicines, pharmaceutical specialists

  The purpose of the study To analyze the causes of violations of the rules of prescription drugs from pharmacy organizations. Research problem. The problem of prescription drugs in the Russian Federation is very acute. The population of the Russian Federation the main part of medicines, except subject to subject-quantitative accounting and received preferential categories of patients, acquires in pharmacies without a doctor's prescription, which leads to total self-treatment of the population, the consequence of which is a decrease in the safety of the use of medicines. This article is devoted to the study of the level of awareness of pharmaceutical specialists on compliance with the requirements of existing regulations for the release of prescription drugs from pharmacies. Methods. The study was conducted by an anonymous survey of 100 pharmaceutical specialists engaged in the sale of medicines from pharmacies in Irkutsk. Results. The most frequent violation is the release of prescription medicines without a doctor's prescription. The survey of specialists showed that only 33% of respondents know the current regulatory document on the issue of medicines, 40% of specialists as a source of information about medicines called the Internet and 40% of respondents do not consider it necessary to release prescription drugs strictly according to prescriptions. 42% of respondents do not know the rules of registration of prescriptions for medicines containing narcotic drugs, psychotropic substances and subject to subject-quantitative accounting. Among the factors that lead to violation of the rules of medicines, 67% of respondents named the dependence of wages on turnover and 57% - high competition between pharmacies. Conclusion The widespread non-compliance with the rules of prescription medicines from pharmacies dramatically reduces the safety of their use by patients, leading to the further spread of self-medication.

  T.L. Moroz, OA Ryzhova

  Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education - Branch Campus of the Federal State Budgetary Educational Institution of Further Professional Education «Russian Medical Academy of Continuing Professional Education» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation

  ANALYSIS OF COMPLIANCE WITH THE RULES OF VACATION PRESCRIPTION MEDICINES FROM PHARMACIES

  РЕМЕОіУМ

  МЕНЕДЖМЕНТ

  54

  52019

  малюнок ^^ Ставлення фармацевтичних фахівців до відпустки гіпотензивних лікарських препаратів без рецепта

  65%

  Можна Не можна Не знають Не завжди

  малюнок ^^ Ставлення фармацевтичних фахівців до відпустки антибактеріальних лікарських препаратів по виписці медичної організації

  4

  1. Можна, 40% 3. Не знають, 10%

  2. Не можна, 38% 4. Не завжди, 12%

  що містить призначення лікарського препарату для медичного застосування, виданий медичним працівником з метою відпуску лікарського препарату або його виготовлення ... ». У зв'язку з неясною формулюванням в ФЗ-61 доводиться згадати прийняте раніше тлумачення поняття «рецепт»:

  Рецепт - це письмове звернення лікаря (фельдшера) до фармацевта про відпустку хворому лікарських препаратів із зазначенням дози і способу застосування ліків [6]. Рецепт є медичним, юридичним і фінансовим документом. Як не дивно, на питання про значення рецепта 100% опитаних фахівців назвали тільки фінансове. Наступна група питань була орієнтована на перевірку знань фармацевтичних працівників про ЛП, що відпускаються строго за рецептом: наркотичних і психотропних ЛП списку II, психотропних ЛП списку III і ЛП, що підлягають ПКУ. Постановка цих питань переслідувала і ще одну мету - з'ясувати, чому в аптеках нерідко відмовляють хворим у відпустці знеболюючих ЛП в той час, коли

  на державному рівні вирішується проблема підвищення доступності знеболення для людей з вираженим больовим синдромом будь-якого генезу. Друге питання було поставлене для з'ясування думки фахівців про можливість відпустки пластиру Дюрогезик за рецептом форми 148-1 / у-88. 42% вважають, що можна, 35% - не можна, 17% - не завжди, 6% - не знають.

  Отримані результати показали, що аптеки нерідко створюють перешкоди хворим в отриманні трансдермальних терапевтичних систем з наркотичними засобами списку II, а також ЛП, що містять поєднання наркотичних засобів списку II з антагоністами опіоїдних рецепторів (бупренофін + налоксон і оксикодон + налоксон) за рецептами, виписаними на бланку 148-1 / у-88, вимагаючи спеціальний рецептурний бланк на наркотичний засіб форми 107 / у-НП. Наступне питання «Чи можна відпустити трамадол в ампулах по рецепту форми 148-1 / у-88 в кількості 30 ампул?» був поставлений з метою з'ясувати, наскільки фармацевтичні працівники знайомі з порядком призначення і відпустки ЛП,

  підлягають ПКУ, і з гранично допустимою кількістю такого ЛП в 1 рецепті. 34% фахівців відповіли, що можна, 28% - не можна, 23% - не знають, 15% - не завжди. Справа в тому, що постійно і повсюдно медичні працівники намагаються обмежити призначення, а аптечні працівники - відпустка тра-мадола в різних лікарських формах з двох причин:

  • багато медичних і аптечні працівники вважають, що трамадол належить до наркотичних засобів, т. К. Не знайомі з розділом II наказу МОЗ від 22.04. 2014 р № 183н «Про затвердження переліку лікарських засобів для медичного застосування, що підлягають предметно-кількісному обліку»;

  • обмежують кількість відпускаються упаковок трамадолу, не знаючи, що трамадол не має обмежень по гранично допустимому кількості ЛП в 1 рецепті (додаток № 1 до наказу МОЗ від 20.12.2012 р № 1175н). Відповіді на групу цих питань показали, що фармацевтичні працівники не мають чіткого уявлення про діючі формах рецептурних бланків та правила виписування ЛП, не звертають

  уваги на зазначення на упаковці та в інструкції ЛП про порядок відпуску ЛП з аптек; не знайомі з ЛП, що підлягають ПКУ. Відмови і обмеження у відпустці трамадолу не дозволяють багатьом пацієнтам використовувати досить сильний анальгетик, що не належить до наркотичних і психотропних лікарських засобів. Слід зазначити, що наказ № 403н не тільки не вирішив задачу дотримання правил відпуску РЛП, а й створив нові проблеми в зв'язку з неточністю деяких формулювань, відсутністю пояснення необхідності або послідовності виконання тих чи інших дій. У зв'язку з цим були поставлені питання, що стосуються новел наказу МОЗ РФ № 403н, пов'язаних з відпуском деяких груп ЛП, що не відносяться до наркотичних і психотропних і не підлягають ПКУ. На питання «Чи потрібно залишати в аптеці рецепт на Фенибут форми 107-1 / у із зазначенням« хронічного хворого »?» 63% опитаних відповіли, що не знають, 25% вважають, що треба залишати, 7% - що немає і 5% - що не завжди. Перш за все, це стосується порядку відпуску антипсихотичних і деяких інших груп ЛП по АТС-клас-класифікацією, що не входять до списків II і III наркотичних засобів і психотропних речовин і не підлягають ПКУ, рецепти на які залишаються в аптеці і зберігаються протягом трьох місяців. Неоднозначно сприймаються всі положення наказу № 403н, пов'язані з відпусткою етилового спирту і спиртовмісних ЛП. Багато аптечні працівники не знають, яка кількість флаконів спиртовмісних ЛП можна відпускати одноразово, чи є обмеження за обсягом флаконів і т. Д.

  На питання про відпустку настоянки календули без рецепта 61% опитаних відповіли, що можна, 27% - не можна, 7% - не знають, 5% - не завжди.

  Заключний питання анкетування було поставлено для отримання інформації про фактори, які призводять до порушення фармацевтичними працівниками правил відпуску ЛП. Відповіді були наступними:

  42% - бажання допомогти людям; 67% - залежність заробітної плати від товарообігу; 57% - висока конкуренція між аптеками;

  37% - нечітке взаємодія з медичними організаціями; 15% - інше.

  Таким чином, виявлене в результаті анкетування дуже слабке знання фармацевтичними фахівцями правил відпуску ЛП, невміння оцінити правильність оформлення рецепта, помилки і необгрунтовані відмови у відпустці ЛП в основі своїй мають одну причину - необхідність постійного нарощування обсягу продажів ЛП і прагнення аптечних працівників до зростання власної заробітної плати, яка безпосередньо залежить від результатів особистих продажів ЛП, що зводить нанівець спроби державного регулювання відпустки ЛП населенню РФ. Порушення діючих правил фармацевтичними фахівцями, які розуміють необхідність відпустки РЛП за рецептами лікарів, часто залежить ще від двох чинників:

  • бажання допомогти хворому, задовольнити його прохання про приобре-

  дбання того чи іншого ЛП, щоб полегшити стан; • відсутність в медичних організаціях рецептурних бланків форми 107-1 / у, небажання, а в даний час ще й невміння виписувати рецепти.

  Ще одна колізія виникає у зв'язку з тим, що далеко не всі нужденні хворі відвідують лікаря для огляду і отримання рецепта. Величезна кількість населення не звертається до лікарів через низьку доступності медичної допомоги, завантаженості на роботі і т. П. Ця категорія хворих займається виключно самолікуванням, використовуючи вільно відпускаються з аптек РЛП, з усіма наслідками, що випливають. Зміна даної ситуації неможливо без вирішення проблеми підвищення доступності медичної допомоги.

  ВИСНОВОК

  Проведене дослідження показало, що більше половини опитаних фахівців не знайомі з діючими правилами відпуску рецептурних ЛП з аптек, не знають нормативні документи, не виконують встановлені вимоги в зв'язку з нерозумінням умов їх виконання. Повсюдне порушення правил відпуску рецептурних ЛП з аптек різко знижує безпеку їх застосування пацієнтами і призводить до подальшого поширення т самолікування.

  ДЖЕРЕЛА

  1. Рижова О.А., Мороз Т.Л. Організаційні проблеми забезпечення безпеки лікарських препаратів: монографія. Іркутськ: РІО ГБОУ ДПО ІГМАПО, 2015. 132 с.

  2. Сулейманов С.Ш. Юридичні

  і етичні аспекти відповідального самолікування. Московські аптеки. 2008; 8: 15-19.

  3. Мошкова Л.В., Коржавому Е.А., Федина Е.А. Безрецептурний відпуск лікарських засобів в системі самодопомоги і самопрофілактікі. М .:

  МЦФЕР, 2001. 314 с.

  4. Рижова О.А., Мороз Т.Л. Проблеми поводження безрецептурних лікарських препаратів

  на фармацевтичному ринку Росії. Вісник російського університету дружби народів. Серія: медицина. 2013; 6: 115-119.

  5. Рижова О.А., Мороз Т.Л. Проблеми консультаційного супроводу безрецептурного відпуску лікарських препаратів. Медичний вісник Башкортостану. 2016 року; 5 (65): 49-53.

  6. Харкевич Д. А. Фармакологія з загальною рецептурою. Підручник. М .: ГЕОТАР-Медіа, 2012. 357с.


  Ключові слова: Рецептурні лікарські засоби /ПРАВИЛА ВІДПУСТКИ З АПТЕК /ФАРМАЦЕВТИЧНІ ФАХІВЦІ /САМОЛІКУВАННЯ /PRESCRIPTION MEDICATIONS /THE RULES OF VACATION MEDICINES /PHARMACEUTICAL SPECIALISTS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити