облік рівня зайнятості і безробіття при будь-якій економічній ситуації дозволяв найбільш реально оцінити що відбуваються в країні зміни. Однак в умовах міграції трудових ресурсів, що розглядаються показники набувають особливого значення, так як суттєво змінюють статистику. Отже, при оцінці рівня зайнятості і безробіття важливо проводити системні дослідження ряду інших показників. Також важливо отримувати результати не тільки у відносних, а й в абсолютних показниках. Все це дозволить об'єктивно оцінити що відбуваються в країні процеси, а, отже, і вжити заходів щодо забезпечення найбільш ефективної діяльності всіх учасників ринку.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Фірова І. П., Тюпін А. Д., Шагиев Е. В.


ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN RUSSIA

Taking into account the level of employment and unemployment in any economic situation allowed the most realistic assessment of the changes taking place in the country. However, in the context of labor migration, these indicators are particularly important, since they significantly change statistics. Therefore, when assessing the level of employment and unemployment, it is important to conduct systematic research on a number of other indicators. It is also important to get results not only in relative terms, but also in absolute terms. All this will allow us to objectively assess the processes taking place in the country, and, consequently, to take measures to ensure the most effective activities of all market participants.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал
  Colloquium-journal
  Наукова стаття на тему 'Аналіз динаміки РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ В РОСІЇ'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз динаміки РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ В РОСІЇ»

  ?/ Помилка! Невірне посилання закладки.

  155

  УДК: 331.5.024.54

  Фірова І.П.

  доктор економічних наук, професор,

  Тюпін А.Д.

  студент факультету гідрометеорологічного забезпечення економіко-управлінської діяльності в галузях і комплексах

  Шагиев Е.В.

  студент факультету гідрометеорологічного забезпечення економіко-управлінської діяльності в галузях і комплексах Російський державний гідрометеорологічний університет

  Санкт-Петербург DOI: 10.24411 / 2520- 6990-2020-11564 Аналіз динаміки РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ В РОСІЇ

  Firova I.P.

  doctor of economics, Professor, Tyupin A. D.

  student of the faculty of hydrometeorological support economic and management activities in industries and complexes,

  Shagieva E. V.

  student of the faculty of hydrometeorological support economic and management activities in industries and complexes, Russian state hydrometeorological University, Saint-Petersburg

  ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN RUSSIA

  Анотація

  Облік рівня зайнятості та безробіття за будь-якої економічної ситуації дозволяв найбільш реально оцінити що відбуваються в країні зміни. Однак в умовах міграції трудових ресурсів, що розглядаються показники набувають особливого значення, так як суттєво змінюють статистику. Отже, при оцінці рівня зайнятості та безробіття важливо проводити системні дослідження ряду інших показників. Також важливо отримувати результати не тільки у відносних, а й в абсолютних показниках. Все це дозволить об'єктивно оцінити що відбуваються в країні процеси, а, отже, і вжити заходів щодо забезпечення найбільш ефективної діяльності всіх учасників ринку.

  Abstract

  Taking into account the level of employment and unemployment in any economic situation allowed the most realistic assessment of the changes taking place in the country. However, in the context of labor migration, these indicators are particularly important, since they significantly change statistics. Therefore, when assessing the level of employment and unemployment, it is important to conduct systematic research on a number of other indicators. It is also important to get results not only in relative terms, but also in absolute terms. All this will allow us to objectively assess the processes taking place in the country, and, consequently, to take measures to ensure the most effective activities of all market participants.

  Ключові слова: безробіття, зайнятість, міграція, валовий внутрішній продукт, валовий регіональний продукт

  Key words: unemployment, employment, migration, gross domestic product, gross regional product

  Ринок праці відіграє важливу роль в сучасній економіці, забезпечуючи відтворення робочої сили, перерозподіляючи трудові ресурси, впливаючи на продуктивність праці на різних рівнях організації господарської діяльності. Аналіз динаміки, рівня зайнятості та безробіття на ринку праці дозволяють виявити

  основні тенденції, а також структурні зміни, які необхідні для реалізації державної політики в галузі зайнятості [2].

  У таблиці 1 представлена ​​динаміка чисельності економічно активного населення і рівня безробіття в Росії.

  Таблиця 1

  Динаміка чисельності робочої сили [4]

  Показник Росія Темп зростання

  2017р. 2018 р. 2019. 2017 / 2019гг.

  Населення (млн.чол.) 144,3 144,5 146,7 101,7

  Економічно активне населення (млн.чол.) 76,6 76,1 76,0 99,2

  Безробітні (млн.чол.) 4243 3967 3698 87,2

  Рівень безробіття (%) 5,5 5,3 4,7 -

  156

  Помилка! Невірне посилання закладки. / <<ШУШМіМ ~ ^ ®У © МА1># 8Ш)), 2 © 2 (1

  Зазначені тенденції свідчать про те, що, незважаючи на те, що чисельність населення по роках залишається практично на одному і тому ж рівні, економічно активне населення пості-

  пінно вибуває, що говорить про старіння населення в Росії в цілому.

  У таблиці 2 відображено динаміку прибули в країну і вибулих з неї за роками [4].

  Таблиця 2

  Динаміка чисельності населення Росії за роками

  Показник 2017р. 2018 р. 2019. Темп зростання 2017 / 2019гг.

  Населення РФ (млн. Чол.) 146,5 146,8 146,8 100,2%

  Прибуло в РФ (всього) 575158 589033 589700 102%

  З країн СНД 511773 524452 500972 97%

  З країн далекого зарубіжжя 63385 64581 88728 139%

  Вибуло з РФ (всього) 313236 377155 440831 140%

  З країн СНД 256480 321018 382410 146%

  З країн далекого зарубіжжя 56756 56137 58421 102%

  За показником кількості міжнародних мігрантів, які прибули в країну, темп зростання склав 102% в 2019 році в порівнянні з 2017 роком, а іменно589 тис.трудових мігрантів з різних країн. Темп зростання за кількістю вибулих з країни мігрантів склав 140%, що говорить про високу

  ВВП і ВРП I

  тенденції міжнародної трудової імміграції. З країн СНД прибуло в 2018 р 500 тис.чол., А вибуло 382 тис.чол.

  У таблиці 3 представлені ВВП і ВРП Росії за роками [4].

  Таблиця 3

  ці по годам_

  Показник 2017р. 2018 р. 2019. Темп зростання 2017 / 2019гг.

  ВВП РФ 86010,2 92089,3 103626,6 120%

  ВРП РФ 69237,7 74926,8 76926,8 111%

  Представлені дані дозволяють зробити висновок про те, що самі по собі показники зайнятості і населення не дають об'єктивної картини. Тому важливо розглядати зміни даних показників у порівнянні з такими важливими складовими, як чисельність населення, міграція, ВВП і ВРП.

  Так, проаналізувавши дані таблиці 1, можна зробити висновок, що безробіття в країні з кожним роком зменшується, що говорить про позитивну тенденцію, але загальний рівень безробіття по країні говорить про те, що при загальному населенні в 146,5 млн. Чоловік рівень безробіття становить 4,7%, а це близько 6,7 млн. чоловік. І, безумовно, це негативно позначається на економічній ситуації в країні.

  В якості однієї з основних причин безробіття можна назвати структурні зміни і циклічність в економіці, які призводять до того, що компанії скорочують заробітну плату, щоб знизити витрати, а це веде до зростання рівня безробіття [7; 8]. Щоб зменшити безробіття в країні державі необхідно провести ряд реформ, які будуть спрямовані на підготовку та перепідготовку фахівців високого класу, збільшивши тим самим рівень працевлаштування та мінімізувавши безробіття [1].

  Таким чином, безробіття і зайнятість є важливими характеристиками ринку праці [3]. Безробіття, неповна зайнятість, чинять негативний вплив на людський, політичний, економічний і соціальний капітал [5; 6], а економічні проблеми при відсутності у громадян можливості участі в житті суспільства можуть привести до політичної нестабільності.

  Список літератури

  1. Барікова С.А. Вплив відтворення трудових ресурсів підприємства на ефективність його роботи. Прогресивні технології розвитку.

  2018. № 12. С. 125-128.

  2. Глазов М.М., Фірова І.П., Редькіна Т.М., Соломонового В.Н., Пудовкіна О.І. Фінансовий і інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник / Російський державний гідрометеорологічний університет; Факультет гідрометеорологічного забезпечення економіко-управлінської діяльності в галузях і комплексах. Санкт-Петербург, 2018.

  3. Євменов А.Д., Редькіна Т.М., Сазонова Є.В. Стратегічне управління на підприємствах соціально-культурної сфери: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 080502 «Економіка і управління на підприємствах культури і мистецтва» / Санкт-Петербурзький державний університет кіно і телебачення. Санкт-Петербург, 2006.

  4. Робоча сила, зайнятість і безробіття в Росії (за результатами Р13 вибіркових обстежень робочої сили). 2019: Стат.сб. / Росстат. - М.,

  2019. - 142 с.

  5. Редькіна Т.М., Соколова О.В. Напрямки підвищення ефективності діяльності установ культури в стратегічній перспективі // Вісник чуваської університету. 2006. № 7. С. 446-452.

  6. Редькіна Т.М., Соломонового В.Н. Інноваційна складова регіональної стратегії адаптації до кліматичних змін. У книзі: Сучасні проблеми гідрометеорології та

  / Помилка! Невірне посилання закладки.

  сталого розвитку Російської Федерації Збірник тез Всеросійської науково-практичної конференції. 2019. С. 688-689.

  7. Семенова Ю.Є. Проблеми формування сервісної моделі підтримки малого бізнесу в Росії // Наука і бізнес: шляхи розвитку. Міжнародний щомісячний науковий журнал. 2018. № 3 (81). С. 166-168.

  157

  8. Фірова І.П., Соломонового В.Н., Пудовкіна О.І., Редькіна Т.М. Стратегічний менеджмент: навчально-методичний комплекс з дисципліни. Напрям підготовки: 38.03.02 Менеджмент; класифікація (ступінь) - бакалаврат 080200 Менеджмент; кваліфікація (ступінь) бакалавр / Російський державний гідрометеорологічний університет. Санкт-Петербург, 2015.


  Ключові слова: безробіття / зайнятість / міграція / валовий внутрішній продукт / валовий регіональний продукт / unemployment / employment / migration / gross domestic product / gross regional product

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити