Обстежена група дорослих людей з вродженим порушенням росту і розвитку нижньої кінцівки, яким монолокально здійснювалося оперативне подовження стегна. Проводилось акустичне тестування шкіри стегна з урахуванням механо-структурної неоднорідності тканини. До контрольної групи увійшли здорові однолітки. Під впливом дозованої тракції швидкісні параметри в шкірі подовжуваної стегна при орієнтації датчика в різних чотирьох напрямках щодо анатомічної осі: паралельно і діагонально в порівнянні з передопераційної характеристиками достовірно зростали. Зазначене перевищення швидкості звуку зберігалося протягом періоду фіксації, а до завершення фіксації відзначалася тенденція до зниження використовуваного параметра. Швидкість звуку в шкірі подовжуваної сегмента в поздовжньому напрямку при дистракції достовірно зростала на 42,3%, при фіксації на 38,8%; в діагональних напрямках підвищувалася на 34,7% і 32,1% відповідно. У найближчі терміни після завершення подовження (6-8 місяців) відбувалося відновлення акустичних властивостей у всіх використаних при тестуванні напрямках. Виявлено виражений вплив зміни положення кінцівки в просторі (згинання в суміжних колінному і тазостегновому суглобах) на форму огинають кривих, побудованих на кінцях векторів швидкостей звуку в шкірі, в порівнянні з впливом на конфігурацію відповідних кривих в шкірі интактного сегмента. Обґрунтовується необхідність проведення функціональної проби при вивченні механо-біологічного стану покривної тканини.

Анотація наукової статті з біотехнологій в медицині, автор наукової роботи - Гребенюк Людмила Олександрівна


ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF SKIN ACOUSTIC PROPERTIES OF CONGENITALLY SHORTENED THIGH-BONE OF PEOPLE AT THE GRADUATED LENGTHENING

A group of adult patients with congenital disorder of growth and development of lower extremity who had monolocal operative lengthening of thigh-bone, was examined. Acoustic testing of femoral skin was performed taking into account mechanical-and-structural heterogeneity of tissue. Control group consisted of healthy persons of the same age. Under the influence of graduated traction speed parameters in skin of the lengthened thigh reliably increased in comparison with preoperative characteristics at the alignment sensor in four directions relatively to anatomical axis across and diagonally. That excess of sound speed remained during all the period of fixation and to the end of this period used parameter tended to decrease. Speed ​​of sound in the skin of lengthening segment in longitudinal direction at the distraction reliably increased on 42,3%, at the fixation on 38,8%; in diagonal direction the speed of sound was 34,7% and 32,1% more. In the nearest terms after the completion of lengthening (6-8 months) the recovery of acoustic properties in all the directions used for testing happened. Evident influence of limb position change (flexion of the adjacent knee and hip joints) on the form of enveloping curves, constructed at the ends of sound speed vectors, in comparison with influence on the configuration of these curves in the intact segment skin was discovered. The necessity of performing of functional test during the studying of mechanical-and-biological state of coverlet was proved


Область наук:

 • Біотехнології в медицині

 • Рік видавництва: 2011


  Журнал: Acta Biomedica Scientifica


  Наукова стаття на тему 'Аналіз динаміки акустичних властивостей шкірного покриву врожденно-укороченого стегна людини при дозованому'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз динаміки акустичних властивостей шкірного покриву врожденно-укороченого стегна людини при дозованому»

  ?УДК 612.794: 616.718.4-001.5-089.84-053.8

  Л.А. Гребенюк

  Аналіз динаміки АКУСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОЖНОГО ПОКРОВА вроджених-укороченим БЕДРА ЛЮДИНИ при дозованому подовжені

  ФДМ «Російський науковий центр« Відновна травматологія та ортопедія »ім. академіка

  Г.А. Ілізарова »(Курган)

  Обстежена група дорослих людей з вродженим порушенням росту і розвитку, нижньої кінцівки, яким, монолокально здійснювалося оперативне подовження стегна. Проводилось акустичне тестування шкіри, стегна з урахуванням, механо-структурної неоднорідності тканини. До контрольної групи увійшли, здорові однолітки. Під впливом, дозованої тракції швидкісні параметри, в шкірі подовжуваної стегна при. орієнтації датчика в різних чотирьох напрямках щодо анатомічної, осі: паралельно і. діагонально - в порівнянні з передопераційної характеристиками достовірно зростали. Зазначене перевищення швидкості звуку зберігалося протягом, періоду фіксації, а до завершення фіксації відзначалася тенденція, до зниження використовуваного параметра. Швидкість звуку в шкірі подовжуваної сегмента в поздовжньому, напрямку при. дистракции достовірно зростала на 42,3%, при. фіксації - на 38,8%; в діагональних напрямках - підвищувалася на 34,7% і. 32,1% відповідно. У найближчі терміни, після завершення подовження (6-8 місяців) відбувалося відновлення акустичних властивостей у всіх використаних при. тестуванні, напрямках. Виявлено виражений вплив зміни положення кінцівки, в просторі (згинання в суміжних колінному, і. Тазостегновому, суглобах) на форму огинають кривих, побудованих на кінцях векторів швидкостей звуку в шкірі, в порівнянні з впливом, на конфігурацію відповідних кривих в шкірі интактного сегмента. Обґрунтовується необхідність проведення функціональної проби, при. вивченні механо-біологічного стану покривної тканини.

  Ключові слова: шкіра, дозоване подовження, апарат Ілізарова, нижня кінцівку

  ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF SKIN ACOUSTIC PROPERTIES OF CONGENITALLY SHORTENED THIGH-BONE OF PEOPLE AT THE GRADUATED LENGTHENING

  L.A. Grebenyuk

  Russian Scientific Center «Reconstructive Traumatology and Orthopedics» named after academician

  G.A. Ilizarov, Kurgan

  A group of adult patients with congenita! disorder of growth and development of lower extremity who had. monolocal operative lengthening of thigh-bone, was examined. Acoustic testing of femora! skin was performed taking into account mechanical-and-structural heterogeneity of tissue. Control group consisted, of healthy persons of the same age. Under the influence of graduated, traction speed, parameters in skin of the lengthened, thigh reliably increased in comparison, with, preoperative characteristics at the alignment sensor in four directions relatively to anatomical axis - across and diagonally. That excess of sound, speed, remained, during all the period, of fixation and. to the end. of this period, used, parameter tended, to decrease. Speed ​​of sound, in the skin of lengthening segment in longitudinal direction at the distraction reliably increased on 42,3%, at the fixation - on 38,8%; in diagonal direction the speed, of sound, was 34,7% and. 32,1% more. In the nearest terms after the completion, of lengthening (6-8 months) the recovery of acoustic properties in all the directions used, for testing happened. Evident influence of limb position change (flexion of the adjacent knee and. Hip joints) on the form of enveloping curves, constructed, at the ends of sound, speed, vectors, in comparison, with influence on the configuration, of these curves in the intact segment skin was discovered. The necessity of performing of functional test during the studying of mechanical-and-biological state of coverlet was proved.

  Key words: skin, graduated lengthening, the Ilizarov's fixator, lower extremity

  Необхідність об'єктивної оцінки акустичних властивостей шкірного покриву з'явилася в зв'язку з інтенсивним розвитком нових технологій, що уповільнюють процеси старіння шкірного покриву [26], різноманітних підходів при виборі оптимального способу в пластичної хірургії [16]. Інформативність акустичного тестування полягає в кількісному вимірі швидкості поширення поверхневих зсувних хвиль, що відображають розподіл механічної напруги в досліджуваній шкірі, і виявленні особливостей її акустичної анізотропії та аналізі умов виникнення изотропии [2, 6].

  Методологія прижиттєвого дослідження шкіри людини, на думку ряду авторів, передбачає можливість прогнозування і кількісної оцінки її механічних властивостей як пружно-еластичної біологічної тканини при різних впливах [5, 18, 19, 20, 26]. У літературі докладно описано вплив віку на реологічні властивості шкірного покриву [23, 25]. В останнє десятиліття біомеханічне тестування шкірного покриву знаходить все більш широке застосування в пластичної хірургії

  [16], ендокринології (при захворюванні на цукровий діабет - тип I) [21], комбустіології

  [17], при аналізі біомеханічного стану

  П11 I I I I III IП11 I I I I I I

  57

  шкіри в разі ризику розвитку «striae distensae of pregnancy» [24] та інших видах патології [1]. Запропоновано механічна модель в застосуванні до контракції шкірної рани при пошкодженні м'яких тканин [22]. Детально механо-біологічні характеристики шкірного покриву вивчаються у здорових людей [8, 9]. Актуальним залишається питання про реакцію шкірного покриву на розтягнення. Критерії ознак, близьких до перерастяжению станів шкіри, використовуються при створенні запасу ( «вирощуванні») покривних тканин кисті і стопи у людей з синдактилією і порушенням росту і розвитку кінцівок [6], а також в дерматокосметології при виконанні пластичних операцій.

  Метою цієї роботи став аналіз динаміки механо-акустичних властивостей шкірного покриву стегна при тестуванні in vivo у дорослих людей з вродженим укороченням нижньої кінцівки в процесі подовження за допомогою апарату Ілізарова.

  ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ І МЕТОДИ

  У 21 обстеженого у віці від 16 до 21 року (18,7 ± 0,7 років) з вродженим порушенням росту і розвитку нижньої кінцівки проведено тестування акустичних властивостей шкірного покриву стегон з урахуванням механо-структурної неоднорідності тканини (оперативне подовження стегна здійснювалося в ортопедичному відділенні № 3 клініки РНЦ «СОТ» ім. акад. Г.А. Ілізарова). Використовували акустичний аналізатор ASA (про-

  ництва Росії та Югославії), датчик якого дозволив здійснювати тестування при його різної орієнтації щодо анатомічної осі кінцівки (в літературі використовується термін «ангулярного напрямок»). Заміри проводились паралельно [C (z)], поперечно [С (х)], під кутом 45 ° [З (45)] і 135 ° [З (135)] щодо анатомічної осі кінцівки. Подовження стегна за допомогою апарату Ілізарова було виконано монолокально, величина подовження становила 3 ​​- 7 см (4,2 ± 0,4 см) (табл. 1). До контрольної групи увійшли здорові однолітки (n = 9).

  Обстежений знаходився в положенні лежачи на спині, і кут в колінному суглобі становив близько 180 °; стопа перебувала в фізіологічному положенні згинання 80 - 90 ° в гомілковостопному суглобі. Досліджуваної областю була передня поверхня стегна в середній його третині. Для з'ясування впливу просторового положення кінцівки на характер акустичної неоднорідності шкіри тестування проводили також при максимальному згинанні в колінному і тазостегновому суглобах. Аналіз отриманих даних здійснювався на основі програмного забезпечення Attestat. Оцінювали підпорядкування вибіркової сукупності даних закону нормального розподілу; використовували описову статистику (M ± m, де М - середнє значення, m - стандартна похибка), непараметричні (критерій Вілкоксона) і параметричні (критерій Стьюдента) методи перевірки достовірності відмінностей.

  Таблиця 1

  Анатомічні параметри стегон до і після зрівнювання довжини у обстежених 16-25 років (М ± т)

  Сегмент / період лікування Довжина стегна Окружність стегна в середній третині

  Вкорочене інтактних Вкорочене інтактними

  Початково (п = 11) 36,8 ± 2,18 * 40,0 ± 2,09 44 ± 2,0 47 ± 3,0

  після подовження > 1 м (п = 21) 40,8 ± 1,4 42,4 ± 0,7 42,3 ± 1,7 45,8 ± 0,9

  Примітка: * - відмінності довжини укороченого і інтактного стегон достовірні (р < 0,05) за критерієм Вілкоксона.

  Таблиця 2

  Показник швидкості звуку в шкірі стегон у обстежених людей 16-25 років (М ± т)

  Період лікування Вкорочене стегно, ангулярного напрямок інтактних стегно, ангулярного напрямок

  C (x) C (z) С (45) З (135) С (х) C (z) С (45) З (135)

  Вихідний (п = 11) 54,9 ± 3,3 63,1 ± 3,8 62,5 ± 3,7 58,6 ± 2,9 52,5 ± 2,5 62,5 ± 3,4 59, 3 ± 3,0 63,1 ± 1,7

  Дистракція - 30 днів (п = 12) 65,7 ± 3,5 82,0 ± 2,2 ** 81,9 ± 2,8 *** 73,5 ± 3,8 *** 66,8 ± 2 , 7 75,0 ± 3,2 68,5 ± 4,7 67,6 ± 1,4

  Дистракція - 60 днів (п = 8) 67,8 ± 4,9 96,6 ± 5,4 *** 90,9 ± 5,4 *** 86,0 ± 5,7 *** 64,3 ± 2,5 84,4 ± 2,9 ** 75,4 ± 3,3 79,4 ± 2,9

  Фіксація (п = 20) 69,9 ± 3,2 ** 87,6 ± 4,7 * 76,7 ± 4,2 * 77,9 ± 3,9 ** 56,7 ± 2,4 72,3 ± 2,5 65 ± 3,1 64,9 ± 2,5

  Після лікування (ближ.) (П = 14) 56,4 ± 3,4 ** 60,5 ± 2,9 * 62,3 ± 2,5 * 60,1 ± 2,9 ** 53,5 ± 2 , 1 59,7 ± 2,6 60,2 ± 2,6 55,2 ± 2,4

  Після лікування (від.) (П = 21) 58,5 ± 3,3 # 64,6 ± 3,4 62,5 ± 3,2 * 64,7 ± 3,6 # 55,5 ± 1,9 61 , 2 ± 2,9 60,6 ± 2,7 58,9 ± 2,6

  Примітка: відмінності статистично достовірні за критерієм Стьюдента: * - р < 0,05, ** - р < 0,01, *** - р < 0,001; # -Відмінності статистично достовірні за критерієм Вілкоксона, р < 0,05; С (х) - швидкість звуку при поперечної орієнтації щодо анатомічної осі кінцівки; Сй - швидкість звуку при поздовжньої орієнтації щодо анатомічної осі кінцівки; З (45) - швидкість звуку в косо-діагональному напрямку в 45 °; С (135) - швидкість при орієнтації в 135 ° декартової системи координат.

  58

  nmiiiiim ПІІ II I II

  РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ

  Проведений в цьому дослідженні аналіз динаміки швидкості звуку в шкірі подовжуваної стегна показав, що до подовження вказаний параметр в різних Ангулярний напрямках достовірно не відрізнявся від значень інтактного сегменту (табл. 2).

  Під впливом дозованих тракційних впливів спостерігалося зростання швидкісних параметрів при всіх чотирьох орієнтаціях датчика щодо передопераційних характеристик. Встановлено, що найбільші зміни відбувалися в процесі дистракції і фіксації. Так, показник швидкості звуку в шкірі подовжуваної сегмента в поздовжньому напрямку (C (z)) при дистракції зростав на 42,3% (р < 0,05 за критерієм Стьюдента), при фіксації - на 38,8% (р < 0,05 за критерієм Стьюдента); в косо-діагональних напрямках підвищувався на 34,7% і 32,1% відповідно (С (45) - р < 0,01 і С (135) - р < 0,05 за критерієм Стьюдента). В першу чергу це пов'язано з впливом тракційних впливів на всі компоненти системи «апарат - кінцівку», в тому числі і на покривну тканину, яка переходить в напружено-деформований стан [5, 10, 13]. В процесі дистракції на швидкісні характеристики в шкірі стегна впливають і інші фактори (підвищення щільності тканини, наявність набряку, структурні перебудови в дермі), однак детальне вивчення цих впливів вимагає використання інших методик і часто не може бути реалізовано in vivo при проведенні дослідження на людині.

  По завершенні дозованого розтягування зберігається орієнтоване напружено-деформований стан покривної тканини подовженого стегна протягом фіксації, про що свідчить високий приріст показника поверхневої акустичної хвилі не тільки в поздовжньому напрямку, тобто паралельно вектору розтягування, але і в поперечної орієнтації (27,3% від вихідних величин; р < 0,01 за Стьюдентом). Відносно параметрів швидкості звуку в шкірі в діагональному напрямку слід відзначити, що спостерігається достовірне підвищення зазначених

  характеристик також зберігається: C (45) - на 22,7% і С (135) - на 32,9% (табл. 2).

  На підставі розрахунку параметрів акустичної анізотропії в шкірі подовжуваної стегна було встановлено наступне (табл. 3). У вихідному (до подовження) стані анізотропія A (z / x) як співвідношення Qz) до С (х) не відрізнялася від такої в шкірі интактного сегмента і за аналогічний показник у здорових однолітків. В процесі дозованого розтягування спостерігається вірогідне зростання A (z / x) на 20% (р < 0,01 за критерієм Вілкоксона), і вказане достовірне перевищення коефіцієнта анізотропії зберігається в періоді фіксації (р < 0,05 по Вілкоксона).

  Звертає на себе увагу досить швидке відновлення характеру акустичної анізотропії в найближчі терміни після завершення подовження. Це свідчить про високу швидкість протікання відновних процесів в шкірному покриві за критерієм коефіцієнта анізотропії, в той час як, на думку деяких авторів, відновлювальні процеси в високо спеціалізованих тканинах (нервової) відбуваються більш тривалий час [7]. Дані літератури свідчать про те, що вивчення реакції м'яких тканин під впливом різних факторів, що проводяться в умовах in vivo та in situ, дають взаємодоповнюючу інформацію про структурно-функціональній взаємодії компонентів сегментів [2, 10, 13, 19]. Так, в експериментальних умовах in situ при одномоментному розтягуванні гомілки був виявлений неоднаковий внесок у розвиток опору розтягуючих зусиль різних тканин - м'язів, фасцій, шкіри [7]. Внесок шкірного покриву сягав 5 - 6%. За характером динаміки сумарного опору тканин подовжуваної стегна in vivo була показана можливість прогнозування характеру перебігу репаративної регенерації при подовженні кінцівок у пацієнтів [4]. Це свідчить про тісному органічному взаємозв'язку функціонування мягкотканой структур і кісткової тканини при моделюванні форми і розмірів сегментів кінцівки і доводить необхідність створення оптимальних умов для репаративної регенерації не тільки кісткової, але і м'яких тканин,

  Таблиця 3

  Динаміка акустичної неоднорідності в шкірі стегон в процесі подовження (М ± т)

  Сегмент / період подовження Коефіцієнт акустичної анізотропії

  Вкорочене стегно інтактних стегно Норма (здорові) (n = 1S)

  1 2 1 2 1 2

  Вихідний (п = 11) 1,15 ± 0,07 0,95 ± 0,03 1,19 ± 0,02 1,04 ± 0,07 1,18 ± 0,04 1,15 ± 0,07

  Дистракція (п = 20) 1,4 ± 0,09 ** 0,92 ± 0,03 1,20 ± 0,06 1,05 ± 0,06 - -

  Фіксація (п = 20) 1,26 ± 0,05 * 1,0 ± 0,04 1,30 ± 0,05 1,00 ± 0,05 - -

  Після лікування (< 1 року; п = 14) 1,09 ± 0,05 0,95 ± 0,03 1,12 ± 0,06 0,93 ± 0,05 - -

  Після лікування (> 1 року, п = 21) 1,14 ± 0,05 1,05 ± 0,04 1,11 ± 0,04 0,98 ± 0,04 - -

  Примітка: 1 - співвідношення Сй до С (х); 2 - співвідношення С (135) до С (45); відмінності достовірні щодо вихідних параметрів укороченого стегна: * - р < 0,05 за критерієм Вілкоксона; ** - р < 0,01 за критерієм Вілкоксона.

  ПІ I I I I Ill I nil II II I I

  59

  забезпечують функціональну дієздатність кінцівки після завершення подовження, в кінцевому рахунку визначають якість життя людини.

  Беручи до уваги, що в процесі виконання рухів і здійснення локомоторною активності відбувається згинання-розгинання в суглобах нижніх кінцівок, у 7 обстежених була проведена функціональна проба, яка полягала в порівняльному аналізі акустичних властивостей шкірного покриву стегна при розігнути (180 °) і максимально зігнутих колінному і тазостегновому суглобах (рис. 1-4). Встановлено, що проведення проби істотного впливу на швидкісні характеристики шкіри интактного стегна не робить, в той час як в покривної тканини укороченого стегна до його подовження швидкість звуку знижувалася в поздовжньому напрямку на 47,4% і на 18,5% - при ангуярной орієнтації 135 °, а в поперечної - зростала на 18%. Внаслідок цього відбувалося видозміна форми акустичного поля з поздовжньо витягнутого в поперечно витягнутий еліпс (рис. 1). Після зрівнювання дини стегна при максимальному згинанні в суміжних суглобах швидкісний показник зростав у всіх чотирьох орієнтаціях датчика, діапазон приросту величини становив 3 - 18,5 м / с (рис. 3). Для показника швидкості звуку в шкірі интактного стегна приріст параметра був менше і склав 1,5 - 8 м / с (рис. 2, 4). Механізмами, які беруть участь в реакції шкірного покриву на дозоване розтягування, є процеси, що відбуваються як на субклітинному і клітинному [12], так і на тканинному рівнях [15].

  Мал. 1. Пацієнтка С., 17 років, з вродженим укороченням правого стегна до подовження: вісь ординат - З ^), вісь абсцис - С (х), С (45) і С (135) - в декартовій системі координат відповідають I і IV чвертях. Форма огинаючої кривої (заштрихована область), побудованої на кінцях векторів швидкостей звуку в шкірі укороченого стегна до подовження при розігнути колінному суглобі (180 °). Акустичне поле білого кольору, обмежене обвідної кривої в шкірі того ж стегна при максимально зігнутому колінному і тазостегновому суглобах.

  73

  Мал. 2. Результати вимірів швидкості звуку в шкірі интактного стегна пацієнтки С., 17 років, при розігнути (пунктирна лінія) і зігнутих (суцільна лінія) колінному і тазостегновому суглобах.

  78,5 80 | 85,5 67 / \ 60 'X 40 70 1 ^ 2 ° I ^ \ 75,5 Ч. 79,5 | / 73? ж 'У і \ / \ б2,5

  V 62,5 \ /. Л / 73 / 79,5 78,5 \ 70 * / N. # I VI 67,5 | х 85,5 75,5

  Мал. 3. Результати акустичного тестування шкіри подовженого стегна пацієнта К., 17 років, через 8 років після подовження врожденно-укороченою нижньої кінцівки. Графічно зображені показники швидкості звуку в шкірі подовженого стегна відповідно до напряму вимірів. Вісь ординат - З ^). вісь абсцис - С (х), С (45) і С (135) - в декартовій системі координат відповідають I і IV чвертях. Пунктирна лінія - при розігнути колінному і тазостегновому суглобах, суцільна - при згинанні.

  Зміна ступеня акустичної анізотропії в шкірі інших сегментів кінцівок при їх дозованому розтягуванні було описано раніше [3,

  11, 14], відзначалися можливі механізми зміни ступеня неоднорідності покривних тканин. У цьому дослідженні, крім виявлених

  60

  ПІІІІІІІІІТ1 ПІ ІІІІІ

  74

  Мал. 4. Форма акустичного поля в шкірі интактного стегна пацієнта К., 17 років. Пунктирна лінія - огинає крива векторів швидкостей звуку при розігнути колінному і тазостегновому суглобах (180 °), суцільна лінія - при їх максимальному згинанні.

  особливостей динаміки акустичних властивостей шкірного покриву подовжуваної стегна, встановлено зростання акустичної анізотропії в шкірі стегна, яке зазнає дозованому розтягуванню. Це пов'язано не тільки з розвитком деформаційних перебудов в просторової орієнтації колагенових пучків в сітчастому шарі дерми, а й з ростом і регенерацією покривної тканини [6, 11], як це було підтверджено в морфологічних дослідженнях пролонговано розтягнутої шкіри для створення її «запасу» і подальшого проведення пластики місцевими тканинами. Аналіз анізотропії шкіри дозволяє не тільки простежити ступінь реадаптації акустичних властивостей шкірного покриву в ортопедії, але і побічно оцінювати ступінь його розтягування при інших різних впливах, зокрема, в процесі старіння людини, в умовах використання різних медикаментозних засобів з метою уповільнення процесу старіння тканини.

  ВИСНОВКИ

  1. В умовах дозованого розтягування з метою зрівнювання довжини врожденно-укороченого стегна достовірно зростають акустичні характеристики - швидкість звуку і анізотропія. Зазначені зміни зберігаються протягом 2 - 3 місяців після припинення дистракції (в періоді фіксації). До додатка розтягуючих зусиль (в передопераційному періоді) достовірних відмінностей в швидкісних характеристиках звуку в шкірі укороченого і контралатерального стегна не спостерігалося.

  2. У найближчому періоді після зняття апарату Ілізарова (6 - 8 місяців) з подовженого стегна відбувається досить швидке відновлення

  акустичних властивостей шкіри сегмента, що свідчить про їх високу динамічності і дозволяє використовувати в якості критеріїв в оцінці структурно-функціонального стану шкірного покриву в відновлювальному періоді після завершення оперативного подовження.

  3. Зміна положення нижньої кінцівки в просторі (максимальне згинання в суміжних з подовженим стегном колінному і тазостегновому суглобах) ініціює зміну швидкісних параметрів в Ангулярний напрямках і видозміна форми акустичних полів в шкірі стегна. Це дозволяє більш поглиблено оцінювати реадаптацию і пластичні резерви шкіри як виконує важливу захисну механічну функцію. Отримані дані вказують на необхідність проведення функціональної проби при вивченні механо-біологічного стану покривної тканини.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Гребенюк Л.А. Інформативність акустичних методів дослідження покривних тканин і акустична анізотропія шкіри кінцівок здорової людини // Геній ортопедії. - 2000. - № 1. - С. 31-34.

  2. Гребенюк Л.А. Дослідження неоднорідності акустичних властивостей покривних тканин кінцівок людини і тварин // Ріс. фізіолог. журн .. - 2004. - Т. 90, № 8. -Пріл., Ч. 2. - С. 188.

  3. Гребенюк Л.А., Ісмайлов Г.Р. Використання акустичного тестування шкіри кисті при дозованому розтягуванні з метою аутодерматопластікі у хворих з синдактилією і посттравма-тическими куксами пальців // Матер. 13-й наук.-прак. конфер. SICOT. - СПб., 2002. - С. 35-36.

  4. Гребенюк Л.А., Попков Д.О. Комплексна оцінка біомеханічних і структурних властивостей тканин стегна при високочастотної автоматичної дистракции // Оптимальні технології діагностики та лікування в дитячій травматології та ортопедії, помилки і ускладнення: матер. симп. дитячих травматологів і ортопедів Росії. - СПб., 2003. - С. 46-48.

  5. Гребенюк Л.А., Утенькін А.А. Механічні властивості шкірного покриву людини // Фізіологія людини. - 1994. - Т. 20, № 2. - С. 157-162.

  6. Гребенюк Л.А., Чікоріна Н.К. Шкіра людини як об'єкт дослідження при екстремальних впливах // Людина і його здоров'я: матер. VIII. Ріс. Націонал. конгр. - СПб., 2003. - С. 351-351.

  7. Дьячкова Г.В., Гребенюк Л.А., С.А. Єрофєєв Про реологічних і акустичних властивостях шкіри при подовженні гомілки по Ілізарова (експеримент. Исслед.) // Травматологія і ортопедія Росії. - 2002. - № 1. - С. 62-65.

  8. Спосіб оцінки пластичності шкірного покриву: пат. 2340277 Рос. Федерація; МПК 7 А 61В 5/00 / Попков А.В., Гребенюк Л.А., Гребенюк Е.Б .; заявник і власник патенту ФГУН РНЦ «СОТ ім. акад. Ілізарова ». - № 2007115263; заявл. 23.04.2007; опубл. 10.12.2008; Бюл. № 34. - 1 з.

  1111111 П1 11111 I

  61

  9. Тата Г.С., Гребенюк Л.А., Попков А.В., Барков А.В. Вплив різних факторів на біомеханічні властивості шкірних покривів при подовженні стегна по Ілізарова // Матер. V обласний медико-біологічної конф. молодих вчених і фахівців. - Курган, 1989.

  - С. 23-25.

  10. Утенькін А.А., Дьячкова Г.В. Про вихідному опорі м'яких тканин при подовженні кінцівок // Ортопедія, травматологія і протезування. - 1979. - № 6. - С. 25

  11. Шевцов В.І., Гребенюк Л.А. Характеристика реологічних і акустичних властивостей шкірного покриву кінцівки людини при її подовженні // Фізіологія людини. - 1998. - Т. 24, № 2. - С. 61-65.

  12. Шеїн А.П., Сайфутдінов М.С., Криворучко Г.А. Локальні і системні реакції сенсомо-раторних структур на подовження і ішемію кінцівок. - Курган: Даммі, 2006. - 284 с.

  13. Щуров В.А., Попков А.В. Особливості впливу дистракционного остеосинтезу по Або-Зарів'я на біомеханічні властивості тканин і кровопостачання гомілки у дорослих хворих // Ортопедо-травматологічна служба на Далекому Сході та шляхи її вдосконалення: тез. зональної наук.-практ. конф. - Благовєщенськ, 1988. - С. 90 - 92.

  14. Atrux-Tallau N., HUynh N.T., Gardette L., Pailler-Mattei C. et al. Effects of physical and chemical treatments upon biophysical properties and micro-relief of HUman skin // Arch. Dermatol. Res. - 2008. - Vol. 300 (5). - P. 243 - 251.

  15. Bader, D.L., Knight M.M. Biomechanical analysis of structural deformation in living cells // Med. Biol. Eng. Comput. - 2008. - Vol. 46, N 10. - P. 951 -963.

  16. Berdah S., Bennaceur S., Buisson T., Teillac-Hamel D. et al. Use of deformities in the treatment of facial skin defects in children: «deforming resections». Report of 35 cases // Ann. Chir. Plast. Esthet.

  - 1997. - Vol. 42, N 3. - P. 228 - 237.

  17. Czirjak L., Foeldvari I., Muller-Ladner U. Skin involvement in systemic sclerosis // Rheumatology (Oxford). - 2008. - Vol. 47, Suppl. 5. - P. 44 - 45.

  18. Dobrev H. Application of Cutometer area parameters for the study of HUman skin fatigue // Skin Res. Technol. - 2005. - Vol. 11, N 2. - P. 120 - 122.

  19. Doubal S. Rheologic properties of viscoelastic materials - identification of models and estimation of parameters // Ceska Slov. Farm. - 2000. - Vol. 49, N. 3. - P. 124-130.

  20. Grebenyuk L.A., Popkov A.V., Shchurov V.A. Variety of factors that influence the biomechanical properties of the limb skin during lengthening // Укр. Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. - 2000. - N 494, Вип. 1. - С. 33 - 37.

  21. Henry F., Pierard-Franchimont C., Pans A., Pierard G.E. Striae distensae of pregnancy. An in vivo biomechanical evaluation // Int. J. Dermatol. - 1997. - Vol. 36, N 7. - P. 506 - 508.

  22. Jachowicz J., McMullen R., Prettypaul D. In-dentometric analysis of in vivo skin and comparison with artificial skin models // Skin Res. Technol. - 2007. - Vol. 13, N 3. - P. 299 - 309.

  23. McHugh A.A., Fowlkes B.J., Maevsky E.I., Smith D.J. et al. Biomechanical alterations in normal skin and hypertrophic scar after thermal injury // J. Burn Care Rehabil. - 1997. - Vol. 18, N 2. - P. 104-108.

  24. Olsen L., Maini P.K., Sherratt J.A. Spatially varying equilibria of mechanical models: application to dermal wound contraction // Math. Biosci. - 1998. - Vol. 147, N 1. - P. 113 - 129.

  25. Pierard-Franchimont C., Nikkels-Tassoudji N., Lefebvre P., Pierard G.E. Subclinical skin stiffening in adults suffering from type 1 diabetes mellitus. A comparison with Raynaud's syndrome // J. Med. Eng. Technol. - 1998. - Vol. 22, N 5. - P. 206 - 210.

  26. Segger D, Schonlau F. Supplementation with Evelle improves skin smoothness and elasticity in a double-blind, placebo-controlled study with 62 women // J. Dermatolog. Treat. - 2004. - Vol. 15, N 4. - P. 222 - 226.

  Відомості про автора

  Гребенюк Людмила Олександрівна - кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник науково-клінічного експериментального відділу функціональних досліджень кістково-м'язової системи Російського наукового центру «Відновна травматологія та ортопедія» ім. акад. ГА. Ілізарова (640014, м Курган, вул. М. Ульянової, 6; тел .: 8 (3522) 53-17-32)

  62

  niIiIiiiim nil III і


  Ключові слова: ШКІРА /дозувати ВИДОВЖЕННЯ /Апарати Т Ілізарова /нижніх кінцівок /THE ILIZAROV'S FIXATOR /SKIN /GRADUATED LENGTHENING /LOWER EXTREMITY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити