Розглянуто динамічні показники техніки відштовхування в стрибках на лижах з трампліна. Представлені пропозиції щодо вдосконалення аналізу динамічних показників відштовхування стрибуна на лижах з трамплінів К-125 і К-95. аналіз динамічних показників рекомендується проводити за результатами вимірювань стрибка на тензоплатформу як на трамплінах К-125 і К-95, так і в лабораторних умовах. В оцінці динамічних характеристик стрибка оптимальним і достатнім буде контроль змін відносних значень максимальної сумарної сили, відносних значень максимальної ефективної сили, градієнта сили і коефіцієнта асинхронности.

Анотація наукової статті з нанотехнологій, автор наукової роботи - Ардашев Олександр Євгенович, Попова Ганна Іванівна


Analysis of Dynamic Parameters of Equipment of Repulsion Jumper on the Ski Jumps К-125 and К-95

Dynamic indicators of repulsion technique in ski jumping from a springboard are considered in the article. Proposals are presented for improving the analysis of dynamic indicators of repulsion of a jumper on skis on the K125 and K95 springboards. The analysis of dynamic indicators is recommended to be carried out based on the results of measurements of the jump on the tensobtop as on the K125 and K95 springboards, and in the laboratory conditions. In estimating the dynamic characteristics of the jump, the relative values ​​of the maximum total force, the relative values ​​of the maximum effective force, the force gradient and the asynchrony coefficient will be optimal and sufficient to control the changes.


Область наук:

 • нанотехнології

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал

  Фізична культура. Спорт. Туризм. рухова рекреація


  Наукова стаття на тему 'Аналіз динамічних показників техніки відштовхування стрибуна на лижах з трамплінів К-125 і К-95'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз динамічних показників техніки відштовхування стрибуна на лижах з трамплінів К-125 і К-95»

  ?ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

  EXPERIMENTAL MATERIALS

  УДК 796.925 ББК 75.719.5

  АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЕХНІКИ відштовхування стрибун на лижах З ТРАМПЛІНІВ К-125 И К-95

  А. Е. Ардашев, А. І. Попова

  Чайковський державний інститут фізичної культури, Чайковський, Росія

  Розглянуто динамічні показники техніки відштовхування в стрибках на лижах з трампліна. Представлені пропозиції щодо вдосконалення аналізу динамічних показників відштовхування стрибуна на лижах з трамплінів К-125 і К-95. Аналіз динамічних показників рекомендується проводити за результатами вимірювань стрибка на тензоплатформу як на трамплінах К-125 і К-95, так і в лабораторних умовах. В оцінці динамічних характеристик стрибка оптимальним і достатнім буде контроль змін відносних значень максимальної сумарної сили, відносних значень максимальної ефективної сили, градієнта сили і коефіцієнта асинхронности.

  Ключові слова: біомеханічний аналіз, стрибки на лижах з трампліну, техніка відштовхування, динамічні показники, тензометрія.

  Актуальність. Лижний стрибок складається з чотирьох основних фаз - розгону, відштовхування (зльоту), польоту і приземлення, де фаза відштовхування вважається «ключовий» для формування польоту і дальності стрибка. Особливо важливий для фази відштовхування біомеханічний і тензомет-річескій контроль за її основними складовими - силою, часом, координацією і швидкістю. P. V. Komi, M. Virmavirta, W. Muller відзначають, що швидкість відштовхування на столі відриву, що складається з швидкості переміщення і швидкості вертикального зльоту, досягає свого піку приблизно протягом 0,3 с з моменту початку «включення» спортсмена в стрибок [6; 8]. Сила відштовхування, необхідна для збільшення вертикальної складової швидкості зльоту, особливо важлива для трамплінів з критичною точкою менше 95 м, де висока швидкість прояви сили збільшує швидкість зльоту і траєкторії польоту, а фаза польоту щодо швидкоплинна, зазначає B. Schmolzer [7].

  У зв'язку з цим, метою дослідження стала розробка науково обґрунтованих пропозицій

  з аналізу динамічних показників техніки відштовхування спортсменів в стрибках на лижах з трамплінів К-125 і К-95 тренувальної бази «Сніжинка» (Чайковський, Пермський край).

  Завдання дослідження:

  1) проаналізувати фазу відштовхування і її динамічні характеристики;

  2) вивчити динамічні характеристики відштовхування спортсменів в стрибках на лижах з трамплінів К-125 і К-95 тренувальної бази «Сніжинка»;

  3) вивчити взаємозв'язок результатів стрибка на лижах з трампліну та динамічних характеристик показників відштовхування;

  4) розробити пропозиції щодо аналізу динамічних показників техніки відштовхування спортсменів в стрибках на лижах з трамплінів К-125 і К-95 тренувальної бази «Сніжинка».

  Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводилося на базі комплексу трамплінів К-125 і К-95 Федерального центру підготовки з зимових видів спорту «Сніжинка» име-

  ні А. А. Данилова Чайковського державного інституту фізичної культури (ЧГІФК) в період з квітня по липень 2018 р.

  Для проведення порівняльної характеристики результатів оцінки фази відштовхування і визначення динамічних показників техніки відштовхування стрибуна на лижах з трампліну на трамплінах К-125 і К-95 застосовувався метод аналогії та порівняння результатів дослідження.

  З метою кількісної оцінки техніки відштовхування в стрибках на лижах з трампліну серед юнаків, що мають розряд кандидата в майстри спорту і спортивне звання майстра спорту, були проведені контрольні вимірювання динамічних показників стрибка на тезоплатформах в лабораторних умовах і на трамплінах К-125 і К-95 тренувальної бази «Сніжинка». Обробка отриманих результатів проводилась за допомогою методів математичної статистики: описова статистика здійснювалася для оцінки загальної тенденції і відхилень, а кореляційний аналіз - для визначення інформативних динамічних показників фази відштовхування стрибка на лижах з трампліну на основі рангового коефіцієнта кореляції Спірмена.

  Результати дослідження та їх обговорення. На основі теоретичного аналізу було виявлено, що фаза відштовхування визначає основні умови польоту для досягнення максимальної довжини стрибка на лижах з трампліну. Успішний зліт, що виконується протягом 0,25-0,35 с, відзначають В. Schmolzer, W. МіПег [7], вимагає оптимальних значень у вертикальній швидкості відштовхування (злітної сили) поряд з підтриманням скоро -сті розгону.

  При цьому вектор швидкості відштовхування спрямований перпендикулярно вектору швидкості спуску. Ці два вектора швидкостей становлять результуючу швидкості системи «лижник-лижі» швидкість вильоту, яка в кінцевому рахунку визначає траєкторію польоту. Навіть незначне збільшення результуючої швидкості, багато в чому залежить від величини швидкості відштовхування, позитивно позначається на зміні величини кута вилета1.

  1 Звіт про науково-дослідну роботу «Інноваційні технології управління підготовкою кваліфікованих лижників-двоеборцев в річному циклі підготовки» по темі: «Інтегративний підхід до підготовки лижників-двоеборцев» (проміжний) / рук. НДР: В. Я. Гельмут. список виконаєте-

  У публікації Soren Muller за спостереженнями змін в фазі відштовхування протягом олімпійського циклу 2010-2014 рр. відзначається, що найсильніші спортсмени світу здатні розвивати високі показники сили з положення низької стійки розгону (маючи більш довгий шлях відштовхування і, відповідно, прискорення), а «гострий» кут відштовхування призводить до збільшення значення загального центру мас, забезпечуючи в результаті високу швидкість зльоту [ 5].

  Причому на трампліні К-95 у м Клінгенталі на літньому Гран-Прі сезону 2012/2013 виявлено, що найсильніші спортсмени реалізують застосування вибухової сили з відповідно великим збільшенням сили і досягають максимуму цього прояву на початку руху розгинання під час відштовхування і підтримують цей рівень приблизно протягом усього столу відриву.

  Спортсмени, що досягають максимуму безпосередньо перед тим, як покинути стіл відриву, лише частково здатні реалізувати вибуховий застосування сили тільки в міру більшого розгинання ніг в колінному суглобі по ходу відштовхування і демонструють відносно низький показник зміщення загального центру мас за своїм значенням.

  Тому при аналізі техніки відштовхування в стрибках на лижах з трампліну важливо звертати увагу не тільки на структуру руху, але і на його динамічні показники, які відображають здатність спортсмена реалізувати вибуховий застосування сили.

  Для реєстрації динамічних показників можуть бути використані лабораторні тензоплатформи і тензоплатформи, що встановлюються на трамплінах, які показують величину розподілу зусиль на столі відриву. При використанні тензоплатформу можливе отримання тензометричних показників (числових значень діючих сил) і тензограмм (графіків діючих сил). Їх можливо використовувати як в етапному, так і в оперативному і поточному контролі, але за умови наявності відповідного обладнання.

  Було висунуто припущення про те, що здатність до прояву кваліфікованим спортсменом вибухової сили під час відштовхування

  лей: В. Я. Гельмут, А. Е. Ардашев, О. С. Зданович, С. В. Костарева, С. Б. Скребков, Т. А. Окунєва. - Чайковський, 2012. - 104 с.

  мало залежить від зовнішніх умов, тому оперативний і поточний контроль тензометричних характеристик можна здійснювати і в лабораторних умовах.

  Відомим перевагою лабораторних досліджень є мінімізація дії факторів навколишнього середовища, стандартизація процедури тестування, висока відтворюваність результатів. Польові дослідження на трамплінах можуть бути менш валідними внаслідок впливу різноманітних факторів, але в цьому одночасно і їх перевага, так як вони виконуються в природних умовах. Насправді лабораторні та польові дослідження не суперечать, а навпаки, доповнюють один одного. Так, наприклад, дослідження на лабораторній тензоплатформу дозволяють оцінювати фізичну підготовленість спортсмена, а використання трампліну тензо-платформи - виявити недоліки в рухових діях спортсмена безпосередньо під час тренувального процесу.

  Стрибок на тензоплатформу в лабораторних умовах виконується з положення полуприседа з положенням рук на поясі. Положення рук на поясі покликане мінімізувати вплив вільних верхніх кінцівок на результат тестування.

  Тестування на тензоплатформу проходить в два етапи: статичну і динамічну. При статичному тестуванні спортсмен нерухомо стоїть на платформі - це необхідно для подальших розрахунків, наприклад, визначення ваги, моменту початку відштовхування на тензоплатформу. При динамічному тестуванні спортсмен виконує стрибок вгору. Випробування проводиться 3 рази з інтервалом 15-20 с. Тестування ж на трамплінах проводиться безпосередньо під час виконання стрибка в динаміці. Обидві тензоплатформи показують зусилля, вироблені на опору лівої (^ 1ей), правою нижньою кінцівкою і сумарне зусилля обох кінцівок (^, ит). Трамплін тензографія доповнена графіками

  пасивної (^ ра88ПГ) і ефективної (^ еа-ес ^ сили де пасивна сила відображає вагу спортсмена і дію на нього центростремительной сили (залежить від радіусу гори розгону). Ефективна сила знаходиться як різниця між сумарною силою і пасивної силою.

  Незважаючи на те, що тензоплатформи вимірюють час і дію сил опори лівої і правої нижніх кінцівок, існує можливість

  розрахувати наступні показники: максимальна сумарна сила, зафіксована при відштовхуванні в стрибку - ^ тах 1 (Н); максимальна ефективна сила, зафіксована при відштовхуванні в стрибку без урахування ваги спортсмена - ^ тах 2 (Н); висота стрибка (м); градієнт сили (кН / с); коефіцієнт асинхронности. Визначення цих показників на лабораторної тензоплатформу і на трампліні дещо відрізняються.

  Максимальна сумарна сила, зафіксована при відштовхуванні в стрибку ^ тах 1 (Н), залежить від ваги спортсмена і прискорення, придаваемого тілу м'язовим зусиллям, і в значній мірі відображає здатності спортсмена до прояву вибухової сили і синхронності відштовхування.

  Максимальна ефективна сила ^ тах 2 (Н) - максимальна сила, зафіксована при відштовхуванні в стрибку без урахування ваги спортсмена - залежить тільки від прискорення, спрямованого вгору і створюваного м'язами спортсмена (по суті це крива сумарної сили над прямою лінією, що позначає вагу спортсмена).

  Визначення висоти стрибка доцільно тільки для лабораторного тестування, так як на трампліні, по-перше, вектор відштовхування спрямований під кутом до столу відриву, по-друге, зі збільшенням потужності трампліну зростає внесок підйомної сили, що значно впливає на розрахункове значення цього показника. Тому розрахунок висоти стрибка при здійсненні трамплін тензометрії не проводився, так як тут це неможливо зробити розрахунковим способом.

  Градієнт сили (кН / с) в певній мірі є мірою вибухових здібностей. Цей показник відображає наростання діючих сил в часі. По суті градієнт сили є відношенням ефективної сили першого локального максимуму до інтервалу часу від початку відриву до досягнення ефективної сили першого локального максимуму.

  Коефіцієнт асинхронности є відношенням площі між кривими сил відштовхування правої і лівої нижніх кінцівок і площею під кривою ефективної сили відштовхування - важливий показник, що характеризує здатність до розвитку однакових зусиль лівої і правої нижніми кінцівками під час відштовхування. Чим менше цей показник, тим більше синхронні рухи м'язових груп правої і лівої нижніх кінцівок. Це дуже важливий показник, від нього залежить ефективність відштовхування.

  Наприклад, якщо одна нижня кінцівка вносить менший внесок у сумарну силу відштовхування то, відповідно, менше і значення максимальної сумарної сили відштовхування, максимальної ефективної сили відштовхування, висоти стрибка.

  Синхронність відштовхування позначається і на напрямку стрибка. Наприклад, при більш сильному відштовхуванні правою нижньою кінцівкою спортсмен в польоті буде відхилятися в ліву сторону від напрямку траєкторії прямолінійного руху.

  З урахуванням виявлених показників вивчення динамічних характеристик відштовхування спортсменів в стрибках на лижах з трампліну прово-діло на трьох тензоплатформу: лабораторний і встановлених на трамплінах К-125 і К-95 тренувальної бази «Сніжинка».

  За результатами описової статистики було сформовано вибірку, на основі якої розраховувалися середні значення і стандартні відхилення показників. При розрахунках ігнорувалися значення показників, які порушують нормальний розподіл або однорідність вибірки. Нормальність розподілу вибірки перевірялася за критерієм Шапіро - Уїлки при заданому рівні значимості 95% ^ = 0,05). Перевірка вибірки на однорідність здійснювалася шляхом розрахунку коефіцієнта варіації. Вибірка визнавалася однорідної, якщо значення коефіцієнта варіації становило менше 0,3.

  Зведені результати тестування динамічних показників на тензоплатформу у кваліфікованих стрибунів на лижах з трампліну представлені в табл. 1.

  При порівнянні тензометричних показників описової статистики, отриманих при проведенні досліджень на трамплінах К-95 і К-125, було виявлено, що діапазони відносних значень максимальної сумарної сили, відносних значень максимальної ефективної сили і значень градієнта сили мають істотно більш високі значення на трампліні К- 95. Середнє значення коефіцієнта асинхронности на трампліні К-125 дещо вищий, ніж на трампліні К-95, але в цілому, значної різниці немає.

  Більш високі значення градієнта сили, відносної максимальної сумарної і ефективної сили, демонстровані спортсменами на трампліні К-95, пояснюються необхідністю більш сильного відштовхування на більш низьких трамплінах. На трампліні К-125 спортсмени відчувають помітне дію підйомної сили на столі відриву. З цієї причини на трамплінах великої потужності від спортсмена потрібно не стільки здатність до прояву вибухової сили, скільки здатність до аеродинамічному взаємодії, що в істотному ступені обумовлено координацією і гнучкістю спортсмена. Аналогічні дані наводять і зарубіжні дослідники [4].

  З метою оцінки можливості використання лабораторної тензографіі для прогнозування результату стрибка на трампліні був проведений кореляційний аналіз між динамічними характеристиками показників відштовхування в лабораторних умовах і результатами стрибків на трамплінах К-95 і К-125 (табл. 2).

  Як видно з табл. 2 абсолютні значення максимальної сумарної сили ^ тах 1 (Н) і максі-

  Таблиця 1

  Результати тестування на тензоплатформу кваліфікованих стрибунів на лижах з трампліну

  Тензометрический показник Результати тестування на тензоплатформу, Х ± з

  Лабораторне дослідження К-95 К-125

  Відносні значення максимальної сумарної сили 'Ртвх!, Н / кг 21,55 ± 1,13 28,62 ± 1,89 19,93 ± 0,99

  Відносні значення максимальної ефективної сили, ^ тах 2, Н / кг 11,75 ± 1,15 18,99 ± 1,89 10,30 ± 0,99

  Висота стрибка, см 50,97 ± 2,27 - -

  Градієнт сили, кН / с 6,75 ± 0,81 5,81 ± 0,88 3,14 ± 0,56

  Коефіцієнт асинхронности,% 4,62 ± 0,51 3,75 ± 0,98 5,23 ± 0,91

  * Х - середнє значення, з - стандартне відхилення.

  Таблиця 2

  Кореляція між показниками лабораторної тензометрії і результатами стрибків на трамплінах К-95 і К-125

  мальной ефективної сили Fmax 2 (Н) відштовхування незначно корелюють з результатами стрибків на лижах з трамплінів К-95 і К-125. Більш значущий зв'язок виявляють відносні значення Fmax 1 (Н / кг) і Fmax 2 (Н / кг), причому на трампліні К-125 цей зв'язок носить негативний характер, оскільки на трамплінах великої потужності велику роль відіграє здатність спортсмена до оптимального аеродинамічного взаємодії, ніж сила відштовхування [4]. З цієї ж причини висота стрибка виявляє більш високу кореляцію з результатами стрибків на трампліні К-95.

  При порівнянні відносного значення максимальної сумарної сили (Fmax 1) і відносного значення максимальної ефективної сили (Fmax 2) звертає на себе увагу стереотипність даних показників у різних випробуваних. Тому було проведено вивчення кореляції між даними показниками. Так, значення коефіцієнта кореляції Пірсона (r) для вищевказаних показників (Fmax 1 і Fmax 2) на лабораторної тензоплатформу склало r = 0,995, а на трампліні - r = 0,999, що вказує на дуже високий зв'язок.

  Таким чином, при проведенні досліджень як на трампліні, так і лабораторних тензо-платформах було встановлено, що відносні значення максимальної сумарної сили і відносні значення максимальної ефективної сили мають високу силу кореляції, і з цієї причини можна обмежитися одним з цих двох

  показників. У зв'язку з тим, що розрахунок максимальної сумарної сили вимагає менше математичних дій і доступніший для сприйняття, можна обмежитися саме цим показником.

  Всупереч очікуванням, показник градієнта сили має негативну кореляцію з результатами стрибків на обох трамплінах, причому на К-95 вона виражена сильніше. Швидше за все, це пов'язано з тим, що менш досвідчені спортсмени роблять акцент на швидкому виконанні тестового стрибка вгору на лабораторної тензоплатформу, мало піклуючись про якість самого руху.

  Коефіцієнт асинхронности має вагому негативну кореляцію з результатами стрибків на обох трамплінах. Асинхронне відштовхування перешкоджає повної реалізації спортсменом своїх можливостей, так як вимагає від нього додаткових зусиль для вирівнювання положення в безопорной фазі стрибка, а також може призвести до отримання травм в несприятливих вітрових умовах тренувань і змагань. На цей факт звертають увагу деякі дослідники, але на практиці йому не приділяється належної уваги. Навіть при лабораторних випробуваннях спортсменів високий коефіцієнт асинхронности дозволяє на паралельно виконаних відеозаписах виявити суттєві якісні недоліки у виконанні даної вправи: асиметричне положення нижніх кінцівок і відхилення тулуба від прямолінійного руху вгору (рис. 1).

  До того ж подальші спостереження за цими спортсменами дозволили виявити перенесення цих недоліків і на стрибки, що виконуються на трамплінах (рис. 2).

  Мал. 1. Послідовна серія кадрів при виконанні стрибка

  Показник Коефіцієнт кореляції з результатами стрибків, r

  К-95 К-125

  Fmax ^ Н 0,01 0,10

  Відносить Fmax 1, Н / кг 0,24 -0,37

  Fmax2, Н 0,10 -0,07

  Відносить Fmax2, Н / кг 0,24 -0,37

  Висота стрибка, м 0,35 0,14

  Градієнт сили, кН / с -0,37 -0,15

  Коефіцієнт асинхронности -0,44 -0,51

  Мал. 2. Асиметрія ніг на трампліні

  На обох малюнках видно асиметричне положення нижніх кінцівок з більш вираженим зведенням правого коліна. Спортсмен завалюється на ліву ногу при розгоні на трампліні. Помітно відхилення тулуба вправо.

  Більш високі значення коефіцієнта асинхрон-хронності (чим вище значення цього показника, тим більш несинхронно відштовхування), отримані у спортсменів на трампліні К-125, підтверджують припущення про те, що, чим потужніший трамплін, тим вище вимоги до координації (міжм'язової координації) для забезпечення в тому числі синхронного відштовхування. Можна припускати, що цей показник для трамплінів потужністю К-125 і вище має більш суттєве значення, ніж сила відштовхування, так як він здатний впливати як на якість відштовхування, так і на появу або відсутність нераціональних рухів. Під нераціоналнимі рухами тут розуміються необов'язкові

  для виконання руху, що знижують результативність стрибка. Для того щоб відстежити цей поступ, рекомендується доповнювати процедуру тензометрії відеозйомкою, яку необхідно проводити у фронтальній (спереду - в лабораторних умовах, ззаду - на трампліні) і сагітальній (збоку) площинах.

  Так, у фронтальній площині важливо відстежувати симетричність положення тулуба, рук і ніг щодо центральної осі лижні розгону. При перегляді відео, знятого з бічного ракурсу, потрібно звертати увагу на початкове положення (спина повинна бути пряма, а голова повинна розташовуватися на одній осі з тулубом) і на синхронність руху тулуба і стегон.

  На рис. 3 представлений приклад нераціональних рухів спортсмена під час відштовхування на лабораторної тензоплатформу. Як видно з послідовності рухів, при надмірному розгинанні голови першим рухом в цьому випадку є рух в попереку назад і ще більшому закиданні голови назад. По суті це рух є надлишковим, так як невелике, ледь вловиме рух в попереку присутній завжди, і багато спортсменів обходяться без його надлишкового варіанти.

  Зіставлення отриманого відео і форм графіків зусиль (візуальна оцінка тензограмм) дозволяє отримати інформацію, що доповнює аналіз динамічних показників техніки відштовхування стрибуна.

  Згідно з даними німецьких дослідників можна виділити три типи тензограмм, одержуваних

  Мал. 3. Послідовність рухів при надмірному відведенні голови назад

  на трампліні тензоплатформу: висхідний, вибуховий постійний (постійний), вибуховий спадний (спадний) [5]. Висхідний тип характеризується наростанням динамометричної кривої з вираженим піком в кінці відштовхування. Постійний тип характеризується більш плавним наростанням графіка зусиль в порівнянні з висхідним типом. Спадний характеризується вираженим піком зусиль на початку відштовхування.

  У тренерів часто виникає питання про те, який тип тензограмм вважати оптимальним. Проведене дослідження показало, що сила реакції опори збільшується при наявності прискорення, спрямованого вгору на величину, що дорівнює добутку цього прискорення на масу тіла, що рухається. Тому В. М. Зациорский звертає увагу на зв'язок форми графіків «прискорення - час» виконання руху, де пов'язує так звані «западання» кривої з неякісним виконанням вправи [3]. Виходячи з вищесказаного оптимальними будуть тензограм-ми, які не мають «западання».

  При зіставленні результатів аналізу відеофайлів і динамічних характеристик стрибків було виявлено, що у спортсменів, що виконують нераціоналние руху (аналогічні прикладів, зображеним на рис. 1-3), тензограмми мають «западання» і вид схожий з тим, що представлений на рис. 4.

  ,11111,-

  Зап | Аден ie

  / \

  / S

  Нерівномірний розподіл маси тіла 8 посадці (переважно на ліву ногу) /

  1

  1

  /

  \

  f 1

  /

  /

  I Ліва нога I I Права нога 1 L

  MINI "|lilili1 Л ,

  6000 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400

  Мал. 4. Приклад «нераціональною» тензограмми

  На рис. 4 видно, що в посадці спортсмен масу тіла розподіляє переважно на ліву ногу. Видно, що, під час відштовхування більше зусилля розвиває ліва нижня кінцівка. Добре помітне западіння говорить про низьку якість виконаної вправи.

  Основними причинами появи западінь на тензограммах, на наш погляд, є неузгодженість роботи м'язових груп (несовер-

  шенная координація) або нераціональне виконання самої вправи, яке виявляється наявністю непотрібних або надмірних рухів. Зазвичай в цьому випадку має сенс рекомендувати робити цю вправу більш повільно, звертаючи увагу на синхронність рухів в окремих частинах тіла - гомілки, стегні.

  Висновки. Таким чином, шляхом емпіричного дослідження були розроблені науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення аналізу динамічних показників техніки відштовхування стрибуна на лижах з трамплінів К-125 і К-95 тренувальної бази «Сніжинка», включаючи опис проведення процедури збору даних, обробку та інтерпретацію результатів.

  Аналіз динамічних показників техніки відштовхування запропоновано проводити за результатами вимірювань стрибка на тензоплатформу, як на трамплінах К-125 і К-95, так і в лабораторних умовах. В оцінці динамічних характеристик стрибка оптимальним і достатнім буде контроль змін відносного значення максимальної сумарної сили, градієнта сили, коеф -фіціента асинхронности і форми тензограмм. При цьому проведення процедури збору динамічних показників техніки відштовхування стрибуна на лижах з трампліну бажано доповнювати відеозйомкою з двошвидкісних камер, встановлених у фронтальній і сагітальній по відношенню до спортсмена площинах. Комплексне уявлення динамічних показників в порівнянні з візуальною оцінкою відштовхування сприяє цілісного бачення картини руху і дозволяє підібрати засоби спортивної підготовки з метою вдосконалення та корекції техніки стрибка на лижах з трампліну.

  Список літератури

  1. Вєтров, В. А. Тензограмми зусиль при виконанні імітації стрибка на лижах з трампліну / В. А. Вєтров // Спорт та спортивна медицина: матеріали Всерос. з міжнар. участю наук.-практ. конф. (Чайковський, 12-14 квіт. 2018). - Чайковський: ЧГІФК, 2018. - С. 71-75.

  2. Вєтров, В. А. Індекс асиметричності відштовхування: визначення основних понять / В. А. Вєтров // Вчені зап. Ун-ту ім. П. Ф. Лесгафта. - 2016. - № 10 (140). - С. 33-37.

  3. Зациорский, В. М. Біомеханіка: навч. для ін-тів фіз. культури / В. М. Зациорский, Д. Д. Донський. - М.: Фізкультура і спорт, 1979. - 264 с.

  4. Jost, B. Teorija in metodika smucarskih skokov (iz-

  branapoglavja) / Bojan Jost. - Ljubjana: Fukulteta za sport, 2009. - 374 p.

  5. Muller, S. Analyse der nationalen und internationalen Leistungsentwicklung im Skispringen / S. Muller, S. Kreibich, G. Wiese // Zeitschrift fur Angewandte Trainingswissenschaft. - 2014. - Vol. 21, № 2. - P. 97-111.

  6. Muller, W. Performance factors in ski jumping: Sport Aerodynamics / W. Muller. - Vienna, Austria:

  Надійшла до редакції 13 серпня 2018 р.

  Springer, 2008. - P. 139-160.

  7. Schmolzer, B. Individual flight styles in ski jumping: Results obtained during Olympic Games competitions / B. Schmolzer, W. Muller // Journal of Biomechanics. - 2005. - Vol. 38, № 5. - P. 1055-1065.

  8. Virmavirta, M. Kinetics and muscular function in ski jumping: Neuromuscular Aspects of Sport Performance / M. Virmavirta, P. V. Komi. - Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 2010. - P. 91-102.

  Для цитування: Ардашев, А. Є. Аналіз динамічних показників техніки відштовхування стрибуна на лижах з трамплінів К-125 і К-95 / А. Е. Ардашев, А. І. Попова // Фізична культура. Спорт. Туризм. Рухова рекреація. - 2018. - Т. 3, № 3. - С. 38-46.

  Відомості про авторів

  Ардашев Олександр Євгенович - кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник, Чайковський державний інститут фізичної культури. Чайковський, Росія. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Попова Ганна Іванівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики стрибків на лижах з трампліна, лижного двоборства та гірськолижного спорту, Чайковський державний інститут фізичної культури. Чайковський, Росія. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  PHYSICAL CULTURE. SPORT. TOURISM. MOTOR RECREATION

  2018, vol. 3, no. 3, pp. 38-46.

  Analysis of Dynamic Parameters of Equipment of Repulsion Jumper on the Ski Jumps R-125 and R-95

  A.E. Ardashev, A.I. Popova

  Tchaikovsky State Physical Education Institute, Tchaikovsky, Russia. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Dynamic indicators of repulsion technique in ski jumping from a springboard are considered in the article. Proposals are presented for improving the analysis of dynamic indicators of repulsion of a jumper on skis on the K125 and K95 springboards. The analysis of dynamic indicators is recommended to be carried out based on the results of measurements of the jump on the tensobtop as on the K125 and K95 springboards, and in the laboratory conditions. In estimating the dynamic characteristics of the jump, the relative values ​​of the maximum total force, the relative values ​​of the maximum effective force, the force gradient and the asynchrony coefficient will be optimal and sufficient to control the changes.

  Keywords: biomechanical analysis, ski jumping, repulsion technique, dynamic indicators, tensometry.

  References

  1. Vetrov V.A. Tenzogrammy usiliy pri vypolnenii imitatsii pryzhka na lyzhakh s tramplina [Tensograms of efforts in the simulation of ski jumping]. Sport i sportiv-naya meditsina: materialyi Vserossiyskoy s mezhdun-arodnyim uchastiem nauchno-prakticheskoy konfer-entsii (Chaykovskiy, 12-14 aprelya 2018) [Sports and sports medicine: materials of the all-Russian scientific and practical conference with international participation (Tchaikovsky , April 12-14, 2018)]. Tchaikovsky, 2018. Pp. 71-75. (In Russ.).

  2. Vetrov V.A. Indeks asimmetrichnosti ottalkiva-niya: opredeleniye osnovnykh ponyatiy [Index of asymmetry of repulsion: definition of basic concepts]. Uchyo-nyie zapiski Universiteta imeni P.F. Lesgafta [Scientific notes of the University named after P.F. Lesgaft], 2016, no. 10 (140), pp. 33-37. (In Russ.).

  3. Zatsiorskiy V.M., Donskoy D.D. Biomekhanika [Biomechanics: textbook for institutes of physical culture]. Moscow, 1979. 264 p. (In Russ.).

  4. Jost B. Teorija in metodika smucarskih skokov (izbranapoglavja). Ljubjana, Fukulteta za sport, 2009. 374 p. (In Slovenian).

  5. Muller S., Kreibich S., Wiese G. Analyse der nationalen und internationalen Leistungsentwicklung im Skispringen. Zeitschrift fur Angewandte Trainingswissenschaft, 2014. vol. 21, no. 2, pp. 97-111. (In Germ.).

  6. Muller W. Performance factors in ski jumping: Sport Aerodynamics. Springer, Vienna, 2008. (In Austrian).

  7. Schmolzer B., Muller W. Individual flight styles in ski jumping: Results obtained during Olympic Games competitions. Journal of Biomechanics, 2005, vol. 38, no. 5, pp. 1055-1065.

  8. Virmavirta M., Komi P. V. Kinetics and muscular function in ski jumping: Neuromuscular Aspects of Sport Performance. Wiley-Blackwell, Oxford 2010.


  Ключові слова: біомеханічного аналізу /СТРИБКИ НА ЛИЖАХ З ТРАМПЛІНУ /ТЕХНІКА відштовхування /ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ /тензометра /BIOMECHANICAL ANALYSIS /SKI JUMPING /REPULSION TECHNIQUE /DYNAMIC INDICATORS /TENSOMETRY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити