Статтю присвячено дослідженню проблеми діференціації соціально-економічного розвитку регіонів у странах-членах ЄС. Досліджуванімі країнамі Було відібрано: Німеччіну, Іспанію, Францію, Італію, Польщу та Велікобрітанію. Для порівняння соціально-економічного уровня развития регіонів стран-членів ЄС Використано Показник ВВП на одну особу и коефіцієнт Безробіття. Вікорістовуючі матричний підхід до визначення проблемності регіонів країни у площіні їх соціально-економічного розвитку, Здійснено розрахунки за регіонамі обраних стран порівняно зі значенням відповідніх показніків матриці до СЕРЕДНЯ по ЄС и до СЕРЕДНЯ у досліджуваній стране. На базі использование Теорії «центр-периферія» и групувань регіонів стран-членів ЄС за рівнямі доведено, что БІЛЬШОГО уровня ВВП на одну особу в масштабі ЄС досягають країни-члени ЄС, Які ма ють більш Економічно розвинута центр Із відповіднім ядром (або кількістю регіонів).

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Козірєва Олена Вадимівна


Область наук:
 • Соціальна та економічна географія
 • Рік видавництва діє до: 2016
  Журнал: проблеми економіки

  Наукова стаття на тему 'Аналіз ДІФЕРЕНЦіАЦії соціально-економічного РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ У странах-ЧЛЕНІВ ЄС'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз ДІФЕРЕНЦіАЦії соціально-економічного РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ У странах-ЧЛЕНІВ ЄС»

  ?УДК 332.1: 339.923

  АHАЛiЗ ДІФЕРЕНЩАЩТ C0ЦIАЛЬH0-EK0H0MiЧH0Г0 РОЗВИТКУ РЕГ10Н1В

  у кратному-членах ес

  ® 2016 козіревд о. в.

  УДК 332.1: 339.923

  Козирєва О. В.

  Аналiз діференцiацii 'соцiально-економiчний розвитку perioHiB у Краун-членах € З

  Статтю присвячено досл'дженню проблеми діферен ^ АЦП соц1ально-економ1чного розвитку реготв у кранах-членах ЄС. Досл'джуванімі крадіжок-ми Було в'дбрано: Н'меччіну, спання, Франції, iталiю, Польщу та Великобританії. Для порвняння соц1ально-економ1чного рвня розвитку регютв кртн-члетв ЄС Використано Показник ВВП на одну особу i коеф'ш / ент безробiття. Вікорістовуючі матричний nidxid до визначення проблемностi реготв крани у площинах ix соцiально-економiчний розвитку, здшснено розрахунки за Регоні обраних кран порвняно зi значенням в'дпов'дніх показною матриць до СЕРЕДНЯ по ЕСi до СЕРЕДНЯ у дотджуванш краiнi. На базi использование теори «центр-періфер'т» iгрупування регтте кра'ш-члешв ЄС за рвнямі доведено, что б'шьшого рiвня ВВП на одну особу в масштаб'1 ЄС досягають крани-члени ЄС, як ма ють б'шьш економії ' нно роз-вінутій центр iз в'дпов'днім ядром (або кмькшю регштв). Ключів слова: регюн, діферен ^ а ^ я, соцiально-економiчний розвиток, крани-члени ЄС / Рис .: 14. Табл .: 3. ББЛ .: 12.

  Козирєва Олена BaduMieHa - кандидат економiчніx наук, доцент, здобувач, Науково-досл'дній центр шдустр'тльніх проблем розвитку НАН Укра'ні (пл. Свободи, 5, Держпром, 7 тд '! Зд, 8 поверх, Харщ 61022, Украна)

  УДК 332.1: 339.923

  Козирєва О. В. Аналіз диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у країнах-членах ЄС

  Стаття присвячена дослідженню проблеми диференціації соціально-економічного розвитку регіонів у країнах-членах ЄС. Як досліджуваних країн були відібрані: Німеччина, Іспанія, Франція, Італія, Польща і Великобританія. Для порівняння соціально-економічного рівня розвитку регіонів країн-членів ЄС використані показник ВВП на душу населення і коефіцієнт безробіття. За допомогою матричного підходу до визначення проблем-ності регіонів країни в площині їх соціально-економічного розвитку проведені відповідні розрахунки по регіонах обраних країн і зіставлені зі значеннями відповідних показників матриці до середнього по ЄС і до середнього в досліджуваній країні. На базі використання теорії «центр-периферія» і угруповання регіонів країн-членів ЄС за рівнями доведено, що більшого рівня ВВП на душу населення в масштабі ЄС досягають країни-члени ЄС, які мають більш економічно розвинений центр з відповідним ядром (або кількістю регіонів) . Ключові слова: регіон, диференціація, соціально-економічний розвиток, країни-члени ЄС / Рис .: 14. Табл .: 3. Бібл .: 12.

  Козирєва Олена Вадимівна - кандидат економічних наук, доцент, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пл. Свободи, 5, Держпром, 7 під'їзд, 8 пов., Харків, 61022, Україна)

  UDC332.1: 339.923 Kosyrieva O. V. Analyzing the Differentiation of Socio-Economic Development of Regions in EU Member States

  The article investigates problems of differentiation of regional socioeconomic development in EU Member States. As the countries studied there were chosen: Germany, Spain, France, Italy, Poland and the United Kingdom. To compare the socio-economic level of development of regions in the EU Member States the indicators of GDP per capita and unemployment rate were used. With the help of the matrix approach to identifying problems of the countries 'regions in the context of their socio-economic development, there were carried out corresponding calculations by regions of the chosen countries and compared with the values ​​of the relevant indicators of the matrix to the average for the EU and the country studied. On the basis of using the theory of "center-periphery" and grouping the regions in EU Member States by levels, it is proved that a greater level of GDP per capita on the EU scale is achieved by the EU Member States, which have more economically developed center with an appropriate kernel (or the number of regions).

  Keywords: region, differentiation, socio-economic development, EU Member States.

  Fig .: 14. Tabl .: 3. Bibl .: 12.

  Kosyrieva Olena V. - Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Applicant, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine (8 floor, 7 entrance, Derzhprom, 5 Svobody Square, Kharkiv, 61022, Ukraine)

  Вступ. Сучасш процеси соцiально-економiчний розвитку, як у кра'1нах СвПУ, так i '1х окремий регюнах, в ^ -рiзняються складшстю та дінамiчнiстю. У кра'1нах-членах 6С, так як i в украм, смороду носячи рiзнонаправленій характер та потребують детального аналiзу з метою визначення чінніів нерiвномiрностi '1х розвитку.

  Вивченню та аналiзу рiзних аспекпв нерiвномiрностi соцiально-економiчний розвитку кра'1н i 1х регюшв присвячено щлій ряд наукових публшацш як вгтчізняніх, так

  i закордонний учених, среди якіх Варто Зазначити роботи Н. Барановського, А. Вдовiчена, О. Геймана, М. Кизима, А. Клімова, Т. Мощіцько'1, I. Орлик, О. Раевнево'1, М. Тол-чінсько '1, Я. Шевчука та ш. [1-11]. Аналiз публшацш ві-щезгаданіх та шшіх науковщв дозволив візначіті, что окремi питання зазначено'1 проблематики залиша поза уваги учених та потребують подалі досл джень, у тому чіслГ оцшка й аналiз причин ^ рГвномГр-ності розвитку регюшв у краш свггу та '1х ствставлен-

  ня I3 тенденцiямі й особливо розвитку регюшв Укра'1ні.

  Мета статтей - анамз діференщацп сощально-еконо-мiчного розвитку регюшв у краш-членах 6С.

  Виклад основних результаті дослiдження. Задля Досягнення поставлено! мети Було увібрав для досл дження такi кра1ні: Шмеччіна, Iспанiя, Францiя, Iталiя, Польща та Велікобріташя (табл. 1).

  Як видно з табл. 1, наведе вищє краш-члени 6С за площею теріторп, чісельнiстю населення i кiлькiстю адмiнiстратівно-теріторiальніх одиниць (АТО) 2-го рiвня

  масштабна характеристика

  (NUTS-2), згiдно з класіфiкацieю 6С, е найбкьш поршня-ними з Укра1ною.

  Для поршняння соцiально-економiчний ршня розвитку регюшв краш-члешв 6С Використано Показник ВВП на одну особу та коефщент безробггтя. Цi два показатели найбкьш повно наведенi у статістіщ 6С i е найбкьш ш-тегрованімі крітерiямі економiчний та сощального розвитку регiонiв.

  На рис. 1 наведено розподк дослiджуваніх кра1н-членiв 6С за Показник ВВП на одну особу.

  Таблиця 1

  регюшв Деяк краш-члешв € З

  Кра'на Площа теріторп Чісельшсть населення NUTS-2

  кв. км ранг тис. ос1б ранг кшьккть ранг

  Hiмеччіна 357137,2 3 81843,7 1 38 1

  lспанiя 505990,7 2 46818,2 5 19 5

  Франтом 632833,6 1 65297,0 2 26 3

  lталiя 301336,0 5 59394,2 4 21 4

  Польща 312679,0 4 38538,4 6 16 6

  Bелікобрітанiя 248527,8 6 63256,1 3 37 2

  Усього 6 крадіжок? З 2358504,3 - 355147,6 - 157 -

  ЄС-27 4406051,4 - 501822,4 - 271 -

  Питома вага,% 53,5 - 70,8 - 57,9 -

  Довщково: Укра'на 603549,0 (2) 45426,2 (6) 27 (3)

  крана Имеччіна

  Францiя

  Велікобрітанiя

  lталiя

  1спаия

  Польща

  УкраТна

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxW ^ m

  127

  УуСуСуСуСуСА 123

  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ] 104

  ^ WyWWV<Xl38

  12

  90

  0 50 100 150

  Мал. 1. Дiаграма розподiлу Деяк краi'н-членiв СС за ВВП на одну особу в 2013 р.

  ВВП на одну особу,% досереднього по еС-27

  Як видно з рис. 1, до ^ джуваш краш-члени 6С суттево рiзняться за Показник ВВП на одну особу, Який характеризує ршень економiчний розвитку кра! Ні (зазна-чімо, что Укра1на в свою черга суттево поступаеться за ЦІМ Показники дослкжуванім кра1нам-членам 6С).

  Аналогiчну ситуацiя можна спостер1гаті за коеф цiентом безробiття, Який характеризує ршень сощального розвитку кра! Ні. На рис. 2 наведено розподк дослкжува-них краш-членш 6С за коефщентом безробiття.

  Як видно з рис. 2, дослкжуваш краш-члени 6С суттево рiзняться за коефiцiентом безробiття (зазначімо,

  что Укра! на за ЦІМ Показники поступаеться ткькі Шмеч-чінi).

  Проанамзуемо, як рiзняться регiоні дослiджуваніх краш-членш 6С за Показник ВВП на одну особу.

  Шмеччіна за класіфшащею 6С подкяеться на 38 регюнш рiвня NUTS-2. Вікорістовуючі матричний шд-хiд до визначення проблемностi регюшв кра! Ні у площінi 1х соцiально-економiчний розвитку, здiйснення розрахунки за регюнамі Нiмеччина за 2012 р. поршняно зi значенням вiдповiдно показніюв матриць до СЕРЕДНЯ по 6С i до СЕРЕДНЯ у дослкжуванш Крам.

  крана lспанiя

  lталiя

  Польща

  Францiя

  Велікобріташя

  УкраТна

  Имеччіна

  ллллллллг ^ уууууууу ^ юз

  <ххххххххххххххххх!

  У ^ ЛЛЛЛЛЛХлллллллл!

  WAWA ^ 71

  уууууууууга 69

  XXXXXXXXXl 53

  X

  99 98

  240

  Коефiцi? Нт безробiття,% до СЕРЕДНЯ по ЄС-27

  0 50 100 150 200 250

  Мал. 2. Д1аграма розподiлу Деяк кратним-члежв СС за коефщкнтом безроб ^ тя в 2013 р.

  0 2 36

  100

  75

  Berlin Stuttgart; Karlsruhe; Freiburg; Tubingen; Oberbayern; Niederbayern; Oberpfalz; Oberfranken; Mittelfranken; Unterfranken; Schwaben; Bremen; Hamburg; Gie? En; Kassel; Braunschweig; Hannover; Weser; Ems; Dusseldorf; Koln; Munster; Detmold; Arnsberg; Koblenz; Trier; Rheinhessen; Pfalz; Saarland; Schleswig-Holstein; Darmstadt

  MecklenburgVorpommern Brandenburg; Luneburg; Dresden; Chemnitz; Leipzig; Sachsen-Anhalt; Thuringen

  30

  Н 125 С 100 В 1с

  Мал. 3. Розподт perioHiB №меччіні в 2012 р. за проблемнiстю соцiально-економiчний розвитку в масштабах СС

  На рис. 3 наведено розподк регюнш Шмеччіні у 2012 р. ЗВ'ЯЗОК за Показник ВВП на одну особу (1Е) та коефщь ентом безробггтя (1С) до СЕРЕДНЯ по 6С.

  Як видно з рис. 3, найбкьша ккьість - 29 регiонiв кра! Ні з 38 (76,3%) і сощально i економiчний безпроблем-ними; 7 регюнш (18,4%) - сощально безпроблемно, но середньо! Економiчна! проблемносп; 1 регiон (2,6%) - середньо! сощально! проблемностi, но економiчний безпро-блемнім i 1 регюн (2,6%) - середньо'1 сощально! i еконо-мiчноl проблемність

  Розподiл регiонiв Нiмеччина у 2012 р. ЗВ'ЯЗОК за наведення вищє Показники до СЕРЕДНЯ значення по кра! ш травні такий вигляд (рис. 4).

  Як видно з рис. 4, найбкьша ккьість - по 12 регюшв (31,6%) з 38 увшшлі у двi групи - сощально i економiч-но безпроблемш та соцiально безпроблемнi, но середньо'1 економiчноl проблемностi; 3 регюні (7,9%) - середньо'1 сощально! проблемносп, но економiчний безпроблемнi; 2 регюні (5,3%) - середньо! сощально! i економiчний! про-блемносп; 1 регiон (2,6%) - сощально безпроблемно, но

  високо! Економiчна! проблемностi; 3 регiоні - високо! сощально! i середньо! Економiчна! проблемностi; 5 регiонiв (13,2%) - високо! сощально! i економiчний! проблемностi.

  Iспанiя за класіфiкацiею 6С подкяеться на 19 регюнш ршня ИіТ8-2.

  Згiдно з матричних шдходом здiйснення кентіфша-цiю проблемних соцiально-економiчний розвитку регюнш 1спаш! в 2012 р. до СЕРЕДНЯ по 6С (рис. 5).

  Як видно з рис. 5, найбкьша ккьість - 10 регюнш кра! Ні з 19 (52,6%) і високо! сощально! Проблемні i середньо! Економiчна! проблемностi; 6 регюшв (37,5%) -вісоко! сощально! проблемносп, но економiчний безпро-блемнімі.

  Розподк регiонiв 1спанй у 2012 р. ЗВ'ЯЗОК за ощнюванімі Показники до СЕРЕДНЯ значення по Крам травні такий вигляд (рис. 6).

  Як видно з рис. 6, найбкьша ккьість - 7 регюшв

  3 19 (36,8%) і сощально i економiчний безпроблемно; по

  4 регюні (21,1%) 2 групи - сощально безпроблемш, но середньо! Економiчна! Проблемні i середньо! сощально!

  Е

  В

  8

  З

  0

  Н

  25

  100

  75

  Bremen; Braunschweig; Dusseldorf Stuttgart; Karlsruhe; Tubingen; Oberbayern; Niederbayern; Oberpfalz; Mittelfranken; Unterfranken; Schwaben; Hamburg; Koln; Darmstadt

  Berlin; Brandenburg; Leipzig Arnsberg; Saarland Freiburg; Oberfranken; Gie? En; Kassel; Hannover; Weser-Ems; Munster; Detmold; Koblenz; Trier; RheinhessenPfalz; Schleswig-Holstein

  Mecklenburg-Vorpommern; Dresden; Chemnitz; Sachsen-Anhalt; Thuringen Luneburg

  15

  17

  Мал. 4.

  Н 125 С 100 В 1с

  Розподш perioHiB Нiмеччина в 2012 р. за проблемшстю Ух соцiально-економiчний розвитку в масштабах крадіжки

  19 0 0

  8

  5

  Е

  В

  З

  6

  Н

  В

  100 С

  75

  Н

  Pais Vasco; Comunidad Foral de Navarra; La Rioja; Aragon; Comunidad de Madrid; Cataluna

  Galicia; Principado de Asturias; Cantabria; Castilla y Leon; Castilla -la Mancha; Comunidad Valenciana; Illes Bale-ars; Ciudad Autonoma de Ceuta (ES); Ciudad; Autonoma de Melilla (ES); Canarias (ES)

  Extremadura; Guadeloupe; Andalucia; Region de Murcia

  6

  10

  3

  Н

  125

  З

  100

  В

  Мал. 5. Розподш регюшв кпаш'У в 2012 р. за проблемшстю

  i eK0H0MI4H0'i проблемносп; 3 регюні (15,8%) - високо! сощально! i середньо! Економiчна! проблемностi; 1 регiон (5,3%) - високо! сощально! та економiчний! проблемностi.

  Велікобрітанiя подiляeться на 37 регюнш рiвня NUTS-2.

  Iдентіфiкацiю проблемносп соцiально-економiчний розвитку і регiонiв Велікобрітанп в 2012 р. до середньо-го по 6С с помощью матричного пiдходу наведено на рис. 7.

  Як видно з рис. 7, найбкьша ільість - 23 регiоні I3 37 (59,5%) і сощально безпроблемно, но середньо! Економiчна! проблемносп; 10 регюнш (27,0%) - сощально й економiчний безпроблемно; 3 регюні (8,1%) - середньо! i економiчний! проблемностi; 2 регюні (5,4%) - сощально безпроблемно, но високо! Економiчна! проблем-ність

  Ух сoцiальнo-eкoнoмiчнoгo розвитку в масштабах € З

  Розподiл регюнш Велікобрітанп у 2012 р. ЗВ'ЯЗОК за ощню-ваними Показники до СЕРЕДНЯ значення по кра! ш травні такий вигляд (рис. 8).

  Як видно з рис. 8, найбкьша юльість - 10 регюшв iз 37 (27,0%) і сощально безпроблемно, но середньо! Економiчна! проблемносп; по 6 регюшв (16,2%) 3 гру-пи - сощально й економiчний безпроблемно; середньо! соцiально! i економiчний! проблемностi i високо! сощаль-но! i середньо! Економiчна! проблемностi; по 3 регiоні (8,1%) 2 групи - середньо! сощально! та високо! еконо-мiчно! проблемносп, високо! сощально! i економiчний! проблемносп; 2 регюні (5,4%) - сощально безпроблемш, но високо! Економiчна! проблемносп; 1 регюн (2,7%) -середня! сощально! проблемносп, но економiчний без-проблемні.

  Франщя подкяеться на 26 регiонiв р1вня NUTS-2.

  11

  В

  100 С

  75

  Н

  Pais Vasco; Comunidad Foral de Navarra; La Rioja; Aragon; Comunidad de Madrid; Cataluna; Illes Balears

  Andalucia; Ciudad Autonoma de Ceuta (ES); Canarias (ES) Castilla -la Mancha; Comunidad Valenciana; Region de Murcia; Ciudad Autonoma de Melilla (ES) Galicia; Principado de Asturias; Cantabria; Castilla y Leon

  Extremadura

  11

  Н 125 С 100 В 1с

  Мал. 6. Розподш репошв кпанп в 2012 р. за проблемшстю Ух соцiально-економiчний розвитку в масштабах кра'Уні

  0

  3

  34

  If

  100

  Cheshire; East Anglia; Bedfordshire and Hertfordshire; Inner London; Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire; Surrey, East and West Sussex; Hampshire and Isle of Wight; Gloucestershire, Wiltshire and Bristol / Bath area; Eastern Scotland; North Eastern Scotland

  10

  Tees Valley and Durham; South Yorkshire; West Midlands (UK)

  75

  Northumberland and Tyne and Wear;

  Cumbria; Greater Manchester; Lancashire; Merseyside; East Yorkshire and Northern Lincolnshire; North Yorkshire; West Yorkshire; Derbyshire and Nottinghamshire; Leicestershire; Rutland and Northamptonshir; Lincolnshire; Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire; Shropshire and Staffordshire; Essex; Kent; Dorset and Somerset; Devon; East

  Wales; South Western Scotland; Highlands and Islands; Northern Ireland (UK), Outer London

  25

  Cornwall and Isles of Scilly; West Wales and The Valleys

  4

  4

  Е

  7

  В

  З

  Н

  2

  Н 125 С 100 В 1с

  Мал. 7. Розподш репошв Велікобрітанп в 2012 р. за проблемшстю У'х сoцiальнo-eкoнoмiчнoгo розвитку в масштабах € З

  10

  18

  100

  75

  Inner London Cheshire; Bedfordshire and Hertfordshire; Berkshire; Buckinghamshire and Oxfordshire; Surrey, East and West Sussex; Gloucestershire, Wiltshire and Bristol / Bath area; North Eastern Scotland

  Greater Manchester; Merseyside; East Yorkshire and Northern Lincolnshire; West Yorkshire; West Midlands; South Western Scotland Derbyshire and Nottinghamshire; Essex; Outer London; Kent; East Wales; Eastern Scotland Cumbria; North Yorkshire; Leicestershire, Rutland and Northamptonshir; Shropshire and Staffordshire; Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire; East Anglia; Hampshire and Isle of Wight; Dorset and Somerset; Devon; Highlands and Islands

  Tees Valley and Durham; Northumberland and Tyne and Wear; South Yorkshire Lancashire; Lincolnshire; West Wales and The Valleys Cornwall and Isles of Scilly; Northern Ireland

  22

  Н 125 С 100 В 1с

  Мал. 8. Розподш perioHiB Велікобрітанп в 2012 р. за проблемшстю ix соцiально-економiчний розвитку в масштабах крадіжки

  1дентіфжащю проблемностi сощально-економiчний розвитку регюшв Францп в 2012 р. до СЕРЕДНЯ по 6С наведено на рис. 9.

  Як видно з рис. 9, найбкьша ккьість - 9 регюшв з 26 (34,6%) і сощально i економiчний безпроблемно; по 5 регюшв (19,2%) 2 групи - сощально безпроблемш, но середньо'1 економiчноi проблемносп; вісоко'1 соцiальноi

  1 середньо'1 економiчноi проблемностi; по 3 регюні (11,5%)

  2 групи - середньо'1 сощально'1 проблемностi, но економiч-но безпроблемнi та середньо'1 сощально'1 i економiчноi проблемностi; 1 регюн (3,8%) - вісоко'1 сощально'1 та еконо-мiчноi проблемність

  Розподк регiонiв Францп в 2012 р. за ощнюванімі Показники до СЕРЕДНЯ значення по кра'М травні такий вигляд (рис. 10).

  Як видно з рис. 10, найбкьша ккьість - 13 регюнш з 26 (50%) і сощально безпроблемно, но середньо'1 еко-номiчноi проблемносп; 5 регюшв (19,2%) - середньо'1 сощально'1 та економiчноi проблемностi; 4 регюні (15,4%) -вісоко'1 сощально'1 та економiчноi проблемностi; 3 регюні (11,5%) - вісоко'1 сощально'1 i середньо'1 економiчноi про-блемностi; 1 регiон (3,8%) - сощально i економiчний безпро-блемній.

  Польща подiляеться на 16 регюшв ршня NUTS-2.

  1дентіфшащю проблемностi соцiально-економiчний розвитку регiонiв Польщi в 2012 р. до СЕРЕДНЯ по 6С наведено на рис. 11.

  Як видно з рис. 11, найбкьша ккьість - 9 регюшв з 16 (56,3%) і сощально безпроблемно, но вісоко'1 економiчноi проблемність 6 регюшв (37,5%) - среди-

  14

  Champagne-Ardenne; Haute-Normandie; Centre (FR) Ile de France; Bourgogne; Alsace; Pays de la Loire; Aquitaine; Midi-Pyrenees; Rhone-Alpes; Provence-Alpes-Cote d-'Azur; Corse

  Nord-Pas-de-Calais; Languedoc-Roussillon; Guadeloupe; Martinique; Reunion Picardie; Lorraine; Auvergne Basse-Normandie; Franche-Comte; Bretagne Poitou-Charentes; Limousin

  Guyane

  У 100 С

  75

  12

  13

  Н 125 С 100 В 1с

  Мал. 9. Розподш регюшв Францп в 2012 р. за проблемшстю ix сoцiальнo-eкoнoмiчнoгo розвитку в масштабах СС

  9

  Е

  7

  В

  З

  8

  Н

  6

  6

  Е

  Н

  14

  Ile de France

  Nord-Pas-de-Calais; Lorraine; Languedoc-Roussillon Champagne-Ardenne; Haute-Normandie; Centre (FR); Auvergne Basse-Normandie; Bourgogne; Alsace; Franche-Comte; Pays de la Loire; Bretagne; Poitou-Charentes; Aquitaine; Midi-Pyrenees; Limousin; Rhone-Alpes; Provence-Alpes-Cote d 'Azur; Corse

  Guadeloupe; Martinique; Guyane; Reunion

  100

  75

  21

  7

  5

  Е

  В

  З

  4

  Н

  Н 125 С 100 В 1с

  Мал. 10. Розподш perioHiB Францм в 2012 р. за проблемшстю ix соцiально-економiчний розвитку в масштабах крадіжки

  1 6 9

  В

  100 С

  75

  Н

  Podkarpackie Lodzkie; Malopolskie; Swietokrzyskie; Dolnoslaskie; Kujawsko-Pomorskie; Warminsko-Mazurskie Mazowieckie; Slaskie; Lubelskie; Podlaskie; Wielkopolskie; Zachodniopomorskie; Lubuskie; Opolskie; Pomorskie

  0

  16

  Н 125 С 100 В 1с

  Мал. 11. Розподш репожв Польщi в 2012 р. за проблемшстю ix соцiально-економiчний розвитку в масштабах € З

  ньо'1 соцiальноi та вісоко'1 eK0H0Mi4H0I проблемносп; Розподк perioHiB Польщi у 2012 р. ЗВ'ЯЗОК за ощнюванімі

  1 perioH (6,2%) - вісоко'1 сощально'1 та eK0H0Mi4H0I про- Показники до СЕРЕДНЯ значення по Крам травні такий блемносі. вигляд (рис. 12).

  У 100 С 75

  Н

  4

  3

  9

  Dolnoslaskie Mazowieckie; Slaskie; Wielkopolskie

  Swietokrzyskie; Kujawsko-Pomorskie Lodzkie; Malopolskie Zachodniopomorskie; Lubuskie; Opolskie; Pomorskie

  Podkarpackie; Warminsko-Mazurskie Lubelskie; Podlaskie

  4

  Н 125 С 100 В 1с

  Мал. 12. Розподш репожв Пoльщi в 2012 р. за проблемнктю ix сoцiальнo-eкoнoмiчнoгo розвитку в масштабах крадіжки

  0

  4

  8

  Як видно з рис. 12, найбкьша ільість - 4 регюні з 16 (25,0%) і сощально безпроблемно, но середньо'1 eK0H0Mi4H0I проблемностi; 3 регюні (18,8%) - сощально i економiчний безпроблемнi; по 2 регюні (12,5%) 4 групи -середньо'1 соцiальноi i економiчноi проблемностi; сощаль-но безпроблемнi, но вісоко'1 економiчноi проблемностi; вісоко'1 сощально'1 проблемностi i середньо'1 економiчноi

  проблемносп; вісоко'1 соцiальноi i eK0H0Mi4H0I проблемносп; 1 регюн (6,3%) - середньо'1 соцiальноi проблемностi, но економiчний безпроблемно.

  Iталiя подiляeться на 21 регюн рiвня NUTS-2.

  1дентіфшащю проблемностi соцiально-економiчний розвитку регiонiв 1талп в 2012 р. до СЕРЕДНЯ по 6С наведено на рис. 13.

  12

  100

  75

  Lazio Piemonte; Valle d'Aosta / Vallee d'Aoste; Liguria; Lombardia; Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen; Provincia Autonoma di Trento; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Emilia-Romagna; Toscana; Marche

  Sardegna Abruzzo; Molise Umbria

  Campania; Puglia; Basilicata; Sicilia

  12

  6

  з

  Е

  В

  4

  З

  5

  Н

  Н 125 С 1CC У le

  Мал. 13. Розподш репошв 1талп в 2012 р. за проблемшстю Тх соцiально-економiчний розвитку в масштабах CC

  Як видно з рис. 1З, найбкьша ккьість - 11 регюшв з 21 (S2,4%) e сощально i економiчний безпроблемш; S регюнш (2З, 8%) - вісоко'1 соцiальноi та економiчноi про-блемностi; 2 регiоні (9, S%) - середньо'1 соцiальноi та еко-номiчноi проблемностi; по 1 регюну (4,8%) З групи - сощально безпроблемш, но середньо'1 економiчноi проблем-

  ностi; середньо'1 сощально'1 проблемностi, но економiчний безпроблемнi; вісоко'1 соцiальноi i середньо'1 економiчноi проблемність

  Розподк регюнш Ггалі у 2012 р. ЗВ'ЯЗОК за ощнюванімі Показники до СЕРЕДНЯ значення по Крам маe такий ви-гляд (рис. 14).

  12

  Lazio Piemonte; Valle d'Aosta / Vallee d'Aoste; Liguria; Lombardia; Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen; Provincia Autonoma di Trento; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Emilia-Romagna; Toscana

  Sardegna Umbria; Marche

  Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia Abruzzo; Molise

  100

  75

  б

  з

  Е

  В

  з

  З

  7

  Н

  Н 125 С 1CC У le

  Мал. 14. Розподш репошв Ггалі в 2012 р. за проблемшстю Тх соцiально-економiчний розвитку в масштабах кратного

  Як видно з рис. 14, найбкьша ккьість - 10 регюшв з 21 (47,6%) і сощально i економiчний безпроблемно; 5 регюнш (23,8%) - вісоко'1 сощально'1 i економiчноi про-блемносп; по 2 регiоні (9,5%) 2 групи - сощально'1 без-проблемностi, но середньо'1 економiчноi проблемностi; середньо'1 соцiальноi та вісоко'1 економiчноi проблемностi; 1 регiон (4,8%) - вісоко'1 соцiальноi та економiчноi про-блемностi.

  Висновки. У табл. 1 здшснено узагальнення наведе-них вищє дослiдження.

  Як видно з табл. 1 в масштабi 6С Найвищого рiвня ВВП на одну особу досяглі краш-члени 6С (Шмеччіна, Велікобрітанiя, Францiя), якi ма ють бiльшу пітому Вагу Менш проблемних за соцiально-економiчний розвитку

  регiонiв. Вкповкно кра! Ни-члени 6С (Iспанiя i Польща) з бкьш проблемних за соцiально-економiчний розвитку регiонамі малі i менший в цкому по кра! Ш ВВП на одну особу.

  Если вікорістаті теорiя «центр-періферiя» i ЗГРУ-пуваті регiоні кра! Н-членш 6С за рiвнямі, як це представлено у табл. 2, то картина буде мати Наступний вигляд.

  Бкьшого рiвня ВВП на одну особу в масштабi 6С досягають краш-члени 6С (Нiмеччина, Велікобрітанiя, Францiя i Iталiя), якi ма ють бкьш економiчний розвинутості центр з вiдповiдно ядром (або ккьістю регiонiв). У тій же година краш-члени 6С (1спашя, Польща), в якіх вiдсутнi регюні з розвинутості економiки i в цьлому малі i бкьш низьких Показник ВВП на одну особу.

  Таблиця 1

  Розподш регiонiв окремий краiн-членiв € С за оцiнку проблемностi Ух соцiально-економiчний розвитку в 2012 р.

  Краун В1С - В1Е (1) В'С - У | Е (2) С1С - в1е (3) С'с - с'е (4) В'С - Н "е (5) Н1с - в1е (6) З 'з - н'е (7) Н'с - с'е (8) Н1с - Н1Е (9) ПРО

  У масштабах? С

  Имеччіна 76,3 (29) 18,5 (7) 2,6 (1) 2,6 (1) - - - - - 38

  lспанiя - - - - - 31,6 (6) - 52,6 (10) 15,8 (3) 19

  Францiя 34,6 (9) 19,2 (5) 11,6 (3) 11,6 (3) - - - 19,2 (5) 3,8 (1) 26

  lталiя 52,3 (11) 4,8 (1) 4,8 (1) 9,5 (2) - - - 4,8 (1) 23,8 (5) 21

  Польща - - - - 56,2 (9) - 37,5 (6) - 6,3 (1) 16

  Велікобрітаия 27,0 (10) 59,5 (22) - 8,1 (3) 5,4 (2) - - - - 37

  Разом 37,6 (59) 22,3 (35) 3,2 (5) 5,7 (9) 7,0 (11) 3,8 (6) 3,8 (6) 10,2 (16) 6 , 4 (10) 157

  У масштабах краш

  Имеччіна 31,6 (12) 31,6 (12) 7,8 (3) 5,3 (2) 2,6 (1) - - 7,9 (3) 13,2 (5) 38

  lспанiя 36,7 (7) 21,1 (4) - 21,1 (4) - - - 15,8 (3) 5,3 (1) 19

  Францiя 3,8 (1) 50,0 (13) - 19,2 (5) - - - 11,5 (3) 15,4 (4) 26

  lталiя 47,6 (10) 9,5 (2) 4,8 (1) - - - 9,5 (2) 4,8 (1) 23,8 (5) 21

  Польща 18,7 (3) 25,0 (4) 6,3 (1) 12,5 (2) 12,5 (2) - - 12,5 (2) 12,5 (2) 16

  Велікобрітаия 16,2 (6) 27,1 (10) 2,7 (1) 16,2 (6) 5,4 (2) - 8,1 (3) 16,2 (6) 8,1 (3) 37

  Разом 24,8 (39) 28,7 (45) 3,8 (6) 12,1 (19) 3,2 (5) - 3,2 (5) 11,5 (18) 12,7 (20) 127

  Довiдково: УкраТна 4,0 (1) 4,0 (1) - 16,0 (4) 8,0 (2) - 12,0 (3) 4,0 (1) 52,0 (1) 25

  Таблиця 2

  Розподiл регiонiв окремий кра'Ун-члешв СС за рiвнямі крархп соцiально-економiчний розвитку в 2012 р.

  Краун Центр В тому чісл1 ядро ​​Полуперіфер1я Періфер1я У тому чісл1 проблеми Усього ВВП,% до СЕРЕДНЯ в СС

  З Е С - Е

  У масштабах? С

  Имеччіна 97,4 (37) 76,3 (29) 2,6 (1) - - - - 38 127

  1спашя - - 31,6 (6) 68,4 - 52,6 (10) 15,8 (3) 19 88

  Франтом 65,4 (17) 39,6 (9) 11,6 (3) 23,0 - 19,2 (5) 3,8 (1) 26 121

  І ^ я 61,9 (13) 52,3 (11) 9,5 (2) 28,6 - 4,8 (1) 23,8 (5) 21 105

  Польща - - 56,2 (9) 43,8 37,5 (6) - 6,3 (1) 16 38

  Великобри-ташя 86,5 (32) 27,0 (10) 13,5 (5) - - - - 37 113

  Разом 63,1 (99) 37,6 (59) 16,5 (26) 20,4 3,8 (6) 10,2 (16) 6,4 (10) 157 -

  У масштабах краш

  Имеччіна 71,0 (27) 31,6 (12) 7,9 (3) 21,8 - 7,9 (3) 13,2 (5) 38 127

  1спашя 57,8 (11) 36,7 (7) 21,1 (4) 21,1 - 15,8 (3) 5,3 (1) 19 88

  Франтом 53,8 (14) 3,8 (1) 19,2 (5) 27,0 - 11,6 (3) 15,4 (4) 26 121

  І ^ я 61,9 (13) 47,6 (10) - 38,1 9,5 (2) 4,8 (1) 23,8 (5) 21 105

  Польща 50,0 (8) 18,7 (3) 25,0 (4) 25,0 - 12,5 (2) 12,5 (2) 16 38

  Великобри-ташя 46,0 (17) 16,2 (6) 21,6 (8) 32,4 8,1 (3) 16,2 (6) 8,1 (3) 37 113

  Разом 57,3 (90) 24,8 (39) 15,3 (24) 27,4 3,2 (5) 11,5 (18) 12,7 (20) 157 -

  Довщково: УкраТна 8,0 (2) 4,0 (1) 24,0 (6) 68,0 (17) 12,0 (3) 4,0 (1) 52,0 (13) 25 12

  Л1ТЕРАТУРА

  1. Кизим Н. А. Нерівномірність регіонального розвитку в Україні: теоретичні основи, інструментарій діагностики, тенденції: монографія / Н. А. Кизим, Є. В. Раєвнєва, А. Ю. Бобкова. - Харків: ВД «ІНЖЕК», 2011. - 224 с.

  2. Гейман О. А. Нелінійність економіки і нерівномірність розвитку регіонів: монографія / О. А. Гейман. - Харків: ФОП Лібуркіна Л. М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. - 428 с.

  3. Неравновесность і циклічність динаміки соціально-економічного розвитку регіонів: оцінка, аналіз і прогнозування: монографія / [під ред. Т. С. Клебанова, Н. А. Кі-зима]. - Харків: ФОП Александрова К. М.; ВД «ІНЖЕК», 2012. - 512 с.

  4. Барановський М. О. Депресівшсть регюшв УкраТні / М. О. Барановський // теорiя та практика дошджень: зб. наук. пр. - Ижін, 2006. - Вип. 1. - С. 74-81.

  5. Шевчук Я. В. Депресівш терітсральш сусптьш сис-тими: крітерп визначення та напрями санацп: монографiя / Я. В. Шевчук. - Львiв: 1 н-т регюн. дослщжень НАН УкраТні, 2008. - 133 с.

  6. Толчинським М. Н. Типізація відсталих регіонів Росії та шляхи подолання депресії [Електронний ресурс] / М. Н. Толчинським. - Режим доступу: http://www.rppe.org.ua/wp-content/ uploads / 2010/02 / tolchinskaja-mn.pdf

  7. Климов А. А. Просторовий розвиток і проблемні території: соціально-економічні аспекти / А. А. Клімов. - М.: КомКніга, 2006. - 288 с.

  8. Гейман О. А. Нелінійний характер розвитку економіки України / О. А. Гейман, В. Є. Хаустова // Лiберманiвськi читаний-ня: Економiчна спадщина та сучасш проблеми: монографiя. - [Електронний ресурс]: ФОП Лiбуркiна Л. М.; ВД «1НЖЕК», 2009. -С. 94-107.

  9. Кизим М. О. аналiз теоретичного передумов нерiвно-мiрностi розвитку регюнальніх Утворення у рамках концепцп конвергенції / М. О. Кизим, О. А. Гейман // Моделювання ре-гюнальноТ економте: зб. наук. пр. - 1вано-Франівськ: Плай, 2008. - № 2 (12). - С. 12-23.

  10. Вдовiчен А. А. Діспропорцшшсть розвитку репошв: европейський досвщ та его! Застосування в УкраТш / А. А. Вдовiчен, А. В. Круглянко // Актуальш проблеми економного ки. - 2015. - № 1 (163). - С. 220-231.

  11. Орлик І. І. Диференціація Центрально-Східної Європи та відносини з Росією / І. І. Орлик. - М.: Ін-т економіки РАН, 2015. - 50 с.

  12. Eurostat Regional Yearbook 2013. - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013.

  REFERENCES

  Baranovskyi, M. O. "Depresyvnist rehioniv Ukrainy" [Depression regions of Ukraine]. Teoriia tapraktykadoslidzhen, no. 1 (2006): 74-81.

  Eurostat Regional Yearbook 2073Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013.

  Geyman, O. A. Nelineynost ekonomiki i neravnomernost raz-vitiya regionov [The non-linearity of the economy and the uneven development of regions]. Kharkiv: FLP Liburkina L. M., ID «INZhEK», 2009.

  Heyman, O. A., and Khaustova, V. E. "Nelineynyy kharakter razvitiya ekonomiki Ukrainy" [The non-linear nature of the development of the Ukrainian economy]. In Libermanivski chytannia: ekonomichna spadshchyna ta suchasni problemy, 94-107. Kharkiv: FOP Liburkina L. M .; VD «INZhEK», 2009.

  Klimov, A. A. Prostranstvennoye razvitiye i problemnyye ter-ritorii: sotsialno-ekonomicheskiye aspekty [Spatial development and problem areas: socio-economic aspects]. Moscow: KomKniga, 2006.

  Kizim, N. A., Rayevneva, E. V., and Bobkova, A. Yu. Neravno-mernost regionalnogo razvitiya v Ukraine: teoreticheskiye osnovy, in-strumentariy diagnostiki, tendentsii [Uneven regional development in Ukraine: theoretical bases, diagnostic tools and trends]. Kharkiv: INZhEK, 2011.

  Kyzym, M. O., and Heiman, O. A. "Analiz teoretychnykh peredumov nerivnomirnosti rozvytku rehionalnykh utvoren u ram-kakh kontseptsii konverhentsii" [Analysis of theoretical assumptions uneven development of regional entities within the concept of convergence]. Modeliuvannia rehionalnoi ekonomiky, no. 2 (12) (2008): 12-23.

  Neravnovesnost i tsiklichnost dinamiki sotsialno-ekonomi-cheskogo razvitiya regionov: otsenka, analiz i prognozirovaniye [The non-equilibrium dynamics and the cyclical nature of the socio-economic development of regions: assessment, analysis and forecasting]. Kharkiv: FLP Aleksandrova K. M., ID «INZhEK», 2012.

  Orlik, I. I. Differentsiatsiya Tsentralno-Vostochnoy Yevropy i ot-nosheniya s Rossiyey [Differentiation of Central and Eastern Europe and relations with Russia]. Moscow: Institut ekonomiki RAN, 2015.

  Shevchuk, Ya. V. Depresyvni terytorialni suspilni systemy: kry-terii vyznachennia ta napriamy sanatsii [Depressive territorial social systems, and the criteria for determining areas of rehabilitation]. Lviv: Instytut rehionalnykh doslidzhen NAN Ukrainy, 2008.

  Tolchinskaya, M. N. "Tipizatsiya otstalykh regionov Rossii i puti preodoleniya depressii" [Typing the backward regions of Russia and ways to overcome depression]. http://www.rppe.org.ua/wp-content/uploads/2010/02/tolchinskaja-mn.pdf

  Vdovichen, A. A., and Kruhlianko, A. V. "Dysproportsiinist rozvytku rehioniv: yevropeiskyi dosvid ta yoho zastosuvannia v Ukraini" [Disparity of regional development: European experience and its application in Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky, no. 1 (163) (2015): 220-231.


  Ключові слова: Регіон / диференціація / Соціально-економічний РОЗВИТОК / Країни-члени ЄС

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити