У представленій статті автором аналізується державна молодіжна політика Республіка Білорусь в якості однієї з найважливішого складового елементу її внутрішнього політичного курсу. Також зазначається, що необхідність дослідження республіканської сфери молодіжної політики зумовлюється, перш за все, особливою важливістю інтеграційного утворення російською Федерацією і Республікою Білорусь (Союзної держави) В якості пріоритетного учасника соціально-політичних процесів, що протікають в двох державах. Для здійснення комплексного детального аналізу сучасного стану державної молодіжної політики в Республіці Білорусь необхідно приділити досить пильну увагу соціально-економічним, політичним, організаційно-правових та інших параметрами, які притаманні республіканської молодіжної політики. В рамках представленого дослідження автором приділяється особлива увага проблемним моментам в процесі практичної реалізації державної молодіжної політики в Республіці Білорусь і можливих напрямах їх усунення.

Анотація наукової статті по політологічних наук, автор наукової роботи - Самохвалов Микола Олександрович


ANALYSIS OF THE STATE YOUTH POLICY IN THE REPUBLIC OF BELARUS AT THE PRESENT STAGE

In the present article the author analyzes the state youth policy of the Republic of Belarus as one of the most important components of its internal political course. It is also noted that the need to study the Republican sphere of youth policy is predetermined, first of all, by the special importance of integrative education of the Russian Federation and the Republic of Belarus (Union state) As a priority participant in the socio-political processes taking place in the two States. To carry out a comprehensive detailed analysis of the current state of the state youth policy in the Republic of Belarus, it is necessary to pay very close attention to the socio-economic, political, organizational, legal and other characteristics that are inherent in the Republican youth policy. In the framework of the presented study, the author pays special attention to the problematic aspects in the process of practical implementation of the state youth policy in the Republic of Belarus and possible directions of their elimination.


Область наук:

 • політологічні науки

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  Навчений вектор на Балканах


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ»

  ?Samokhvalov Nikolay Aleksandrovich ANALYSIS OF THE STATE YOUTH POLICY .

  political sciences

  УДК 32

  АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

  © 2019

  Самохвалов Микола Олександрович, старший викладач кафедри правового забезпечення управління РАНХиГС, Балаковської філія (413865, Росія, Балаково, вул. Чапаєва, 107, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  Анотація. У представленій статті автором аналізується державна молодіжна політика Республіки Білорусь в якості однієї з найважливішого складового елементу її внутрішнього політичного курсу. Також зазначається, що необхідність дослідження республіканської сфери молодіжної політики зумовлюється, перш за все, особливою важливістю інтеграційного утворення Російською Федерацією і Республікою Білорусь (Союзної держави) в якості пріоритетного учасника соціально-політичних процесів, що протікають в двох державах. Для здійснення комплексного детального аналізу сучасного стану державної молодіжної політики в Республіці Білорусь необхідно приділити досить пильну увагу соціально-економічним, політичним, організаційно-правових та інших параметрами, які притаманні республіканської молодіжної політики. В рамках представленого дослідження автором приділяється особлива увага проблемним моментам в процесі практичної реалізації державної молодіжної політики в Республіці Білорусь і можливих напрямах їх усунення.

  Ключові слова: молодь, держава, державна молодіжна політика, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Союзна держава.

  ANALYSIS OF THE STATE YOUTH POLICY IN THE REPUBLIC OF BELARUS AT THE PRESENT STAGE

  © 2019

  Samokhvalov Nikolay Aleksandrovich, senior lecturer the Department of legal support of management RANEPA, branch of Balakovо (413865, Russia, Balakovo, street of Chapaeva, 107, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  Abstract. In the present article the author analyzes the state youth policy of the Republic of Belarus as one of the most important components of its internal political course. It is also noted that the need to study the Republican sphere of youth policy is predetermined, first of all, by the special importance of integrative education of the Russian Federation and the Republic of Belarus (Union state) as a priority participant in the socio- political processes taking place in the two States. To carry out a comprehensive detailed analysis of the current state of the state youth policy in the Republic of Belarus, it is necessary to pay very close attention to the socio-economic, political, organizational, legal and other characteristics that are inherent in the Republican youth policy. In the framework of the presented study, the author pays special attention to the problematic aspects in the process of practical implementation of the state youth policy in the Republic of Belarus and possible directions of their elimination.

  Keywords: youth, state, state youth policy, Russian Federation, Republic of Belarus, Union state.

  Договір між Україною і Російською Федерації та Республікою Білорусь «Про створення Союзної держави» був підписаний 8 грудня 1999 г. [1]. Саме з цієї дати оголошена всеосяжна інтеграція двох держав на засадах і принципах єдиного Союзної держави в різних сферах державно-суспільного життя. Слід констатувати, що даний процес і через майже двадцятирічний період далекий від завершення. Підтвердженням даного факту виступають, зокрема, постійні згадки в ЗМІ, консультаціях вищих посадових осіб двох держав, представників вищих органів державної влади, науково-експертного співтовариства і громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь.

  Однією з найбільш важливих сфер, які є невід'ємним елементом внутрішнього політичного курсу Союзної держави, виступає державна молодіжна політика. Однак, для того, щоб здійснити детальний аналіз сфери Союзної молодіжної політики, нам представляється необхідним дослідити особливості молодіжної політики в кожній з держав окремо. Різнобічний аналіз державної молодіжної політики РФ нами було здійснено по ряду напрямків: виклики державної молодіжної політики Російської Федерації і можливі шляхи їх подолання [2]; становлення і розвиток державної молодіжної політики в Російській Федерації [3] та інші.

  У зв'язку з вищесказаним виникає об'єктивна необхідність аналізу державної молодіжної політики Республіки Білорусь.

  Закон Республіки Білорусь «Про засади державної молодіжної політики» від 7 грудня 2009 р.

  № 65-З у ст. 1 дає легальне визначення поняття «державна молодіжна політика» в якості системи соціальних, економічних, політичних, організаційних, правових та інших заходів, спрямованих на підтримку молодих громадян і здійснюваних державою з метою соціального становлення та розвитку молоді, найбільш повної реалізації її потенціалу в інтересах всього суспільства [4].

  Розглядаючи зазначену вище трактування поняття «державна молодіжна політика» в Республіки Білорусь, стає очевидним, що для аналізу її сучасного стану необхідно приділити досить пильну увагу соціально-економічним, політичним, організаційно-правових та інших параметрами. Саме тому актуальність представленого дослідження зумовлена ​​змінами в соціально-економічній, правовій, політичній сферах країни, які відбулися за останній період. Відповідно, новизна цього дослідження регламентується об'єктивними факторами - новими реаліями в розвитку країни, тенденціями в сфері молодіжної політики Республіки Білорусь.

  Крім того, про актуальність даної теми дослідження свідчить порівняльне невелика кількість наукових досліджень, присвячених різним аспектам реалізації державної молодіжної політики в Республіки Білорусь. Однак стверджувати, що подібні дослідження відсутні, було б абсолютно невірним, оскільки спроби вивчення державного механізму реалізації молодіжної політики і його окремих складових робилися. Зокрема, в контексті сказаного, представляється необхідним відзначити ряд дослідників, які

  80

  Scientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 2 (4)

  політично науки

  Самохвалов Микола Олександрович АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ...

  внесли певний внесок у вивчення даної проблеми: Т.П. Афонченко, І.М. Цикунова [5], Є.С. Бабосова [6], Д.А. Коптевіч, Д.С. Лагутік [7], А.М. Погорельская [8], А.Ю. Прохоров [9], А.В. Фадєєв [10] та інші. При цьому подібні аспекти спрямовані на розгляд окремих складових елементів республіканської системи державної молодіжної політики і не характеризуються комплексним підходом по заявленій тематиці дослідження.

  Новий вектор розвитку всієї системи державної молодіжної політики в Республіки Білорусь було визначено в 2016 р внаслідок вдосконалення нормативно-правової основи, яка регламентує її діяльність, зокрема:

  - По-перше, в 2016 році була затверджена державна програма «Освіта та молодіжна політика» на 2016-2020 роки [11]. Реалізація програми спрямована на комплексне вирішення актуальних завдань розвитку всіх рівнів освіти, а також на вдосконалення молодіжної політики. Програма включає одинадцять підпрограм, що відображають шляхи розвитку всіх рівнів системи освіти республіки, специфіку підготовки кадрів для ядерної енергетики, ключові аспекти молодіжної політики.

  - По-друге, були внесені доповнення і зміни до Закону Республіки Білорусь від 21 жовтня 2016 р № 434-3 «Про засади державної молодіжної політики». Відповідно до змін уточнені повноваження Президента Республіки Білорусь, Міністерства освіти, місцевих виконавчих і розпорядчих, інших державних органів у сфері державної молодіжної політики.

  На наш погляд, вищевказані документи спрямовані на підвищення ефективності проведеної молодіжної політики, орієнтовані на духовно-моральний розвиток, формування соціальних компетенцій молодих людей.

  Демографічна характеристика молоді Республіки Білорусь

  Аналіз ключових демографічних характеристик молоді сприяє, з одного боку, кращому розумінню становища молоді в системі соціальної стратифікації білоруського суспільства і поясненню існуючих моделей поведінки різних груп молодих жителів республіки. З іншого - усвідомлення значною мірою залежить молоді від соціального середовища, створеної старшим поколінням.

  Згідно з інформацією, наданою Національним статистичним комітетом Республіки Білорусь, середньорічна чисельність молоді у віці 14-30 років у 2016 році становила 2 025 269. У загальній чисельності населення дана соціально-демографічна група становить п'яту частину [12].

  Представлені дані про динаміку середньорічної чисельності населення у віці 14-30 років демонструють тенденцію, що зниження кількості молоді в Республіці Білорусь, що склалася в останнє десятиліття, як наслідок спаду рівня народжуваності, що мав місце в дев'яності роки двадцятого століття.

  Картина регіонального розподілу молоді в цілому залишається незмінною. На першому місці за кількістю населення у віці 14-30 років і раніше залишається місто Мінськ.

  Основною причиною такого стану справ є висока концентрація в даному регіоні вищих навчальних закладів. Розподіл молоді між іншими регіонами не демонструє кардинальних переважити.

  Розглядаючи територіальний розподіл білоруської молоді, доводиться констатувати, що переважна більшість як і раніше проживає в міських поселеннях посилання - 1 712 300 осіб у віці 14-30 років (близько 84,5% від загальної чисельності молоді). У сільській місцевості - 312 969 осіб (15,5%) [12]. Підставою для такого розподілу молоді виступають такі об'єктивні причини, як більш широкі освітні та професійні перспективи, наявні в міській місцевості; розмаїття культурного і суспільного життя. Все це в значній мірі сприяє самореалізації молодих людей. Дана ситуація відрізняється стабільністю протягом багатьох років.

  Освіта і наука в житті молоді

  Значимість освіти в житті сучасної людини не викликає сумнівів. Це один з найважливіших інститутів соціалізації, що формує особистість. Специфіка сучасної освіти пов'язана з тим, що воно не просто забезпечує освоєння нових професійних навичок, а й покликане навчити адаптації до нових соціальних зв'язків, прищепити сталість їх

  Samokhvalov Nikolay Aleksandrovich political

  ANALYSIS OF THE STATE YOUTH POLICY ... sciences

  накопичення і трансформації з урахуванням зміни соціальних ролей. Час, проведений індивідом в освітніх інститутах, істотно впливає на його подальшу життєву траєкторію. Крім того, освіта є не тільки фактором, що визначає особистісний розвиток, а й істотно впливає на економічний розвиток країни. Якістю отриманої освіти зумовлюється рівень кваліфікації і ступінь конкурентоспроможності молоді. У свою чергу, присутність на ринку праці професійних кадрів виступає в якості важливого елемента процесу якісного поліпшення республіканської економіки.

  У Республіці Білорусь освіту виступає значущою цінністю як на особистісному, так і на національному рівні. Право на освіту стоїть у ряді конституційних прав. Воно закріплене в ст. 49 Конституції Республіки Білорусь, відповідно до якої держава гарантує його реалізацію [13]. Закріплюючи в Конституції право на освіту, держава фактично закріплює право на людський розвиток. В даний час це право розглядається як природне, невідчужуване і належить кожному від народження [14].

  На сучасному етапі перспективи розвитку системи освіти в Республіці Білорусь визначаються затвердженою Урядом державною програмою «Освіта та молодіжна політика» на 2016-2020 роки.

  У 2016 році в Республіці Білорусь здійснювали свою діяльність понад 8 тис. Закладів освіти, які представляють усі його рівні. Навчання і виховання більше 3 млн. Дітей, учнів, студентів і слухачів забезпечували понад 450 тис. Працівників системи освіти. Молоді громадяни у віці 14-30 років навчаються на всіх рівнях республіканської системи освіти, крім дошкільного [12].

  У Республіці Білорусь загальну середню освіту складається з трьох ступенів: I ступінь - початкова освіта (1-4 класи); II ступінь - базова освіта (5-9 класи); III ступінь - середню освіту (10-11 класи). I і II ступені загальної середньої освіти складають загальне базову освіту. I, II і III ступені загальної середньої освіти - загальну середню освіту.

  У 2016/2017 навчальному році в Республіці Білорусь функціонувало 3 155 закладів загальної середньої освіти. Із загальної кількості закладів загальної середньої освіти в міській місцевості розташовані 1 432, в сільській посилання - 1 723.

  На початок 2016/2017 навчального року в республіці діяло 230 закладів, які реалізують освітні програми середньої спеціальної освіти, з них 218 - державної форми власності та 12 установ приватної форми власності.

  Станом на початок 2016/2017 навчального року в Республіці Білорусь налічувалося 51 установа вищої освіти. У республіці діє 9 установ приватної форми власності та 42 державних установ вищої освіти.

  На II ступеня вищої освіти (магістратура) забезпечуються поглиблена професійна підготовка спеціаліста, формування знань, умінь і навичок науково-педагогічної та науково-дослідної роботи з присвоєнням ступеня магістра. Встановилася впевнена тенденція збільшення чисельності магістрантів з 4 805 чоловік в 2010/2011 навчальному році до 11 782 чоловік в 2016/2017 навчальному році, що свідчить про прагнення молодих громадян отримувати поглиблену професійну підготовку.

  Таким чином, система освіти в Республіці Білорусь відрізняється комплексністю і безперервністю, створюючи умови для розвитку і самореалізації кожного представника молодого покоління. 82

  Соціально-економічне становище молоді

  Молодь і ринок праці

  Ринок праці являє собою характерну для ринкової економіки систему суспільних відносин, що забезпечують відтворення, обмін і використання трудових ресурсів. Ключовою характеристикою ринку праці є відносини зайнятості. Специфіка соціального статусу молоді як соціально-демографічної групи дозволяє розглядати ринок праці молоді як відносно самостійний сегмент ринку робочої сили. Особлива увага з боку держави до проблеми працевлаштування молодих громадян обумовлено, зокрема, тим, що активне успішне включення молоді в трудові відносини є запорукою соціально-економічної стабільності в майбутньому.

  У той же час становище молоді на ринку праці не можна охарактеризувати як стабільний. Це обумовлено такими факторами, як:

  - відсутність трудових навичок і необхідної кваліфікації, що, в свою чергу, може часто відбиватися на продуктивності праці молодих спеціалістів;

  - трудова нестабільність молоді;

  - завищені вимоги самих молодих людей до рівня заробітної плати та умов праці та інші.

  Однак, у молодих людей існують такі конкурентні переваги на ринку праці:

  - вміння пристосовувати до оплати фактором і умов;

  - висока здатність до творчої діяльності;

  - висока адаптивність до мінливих умов суспільного життя,

  - тривалий період майбутньої працездатності дозволяє бути гнучким при виборі місця і профілю роботи і інші.

  Згідно з даними Національного статистичного комітету Республіки Білорусь, в народному господарстві країни в 2016 році працювало 795 840 молодих людей у ​​віці до 31 року. Питома вага молоді в загальній чисельності працюючих склав 22,3% (у 2014 році - 24,2%). Зниження даного показника є ознакою негативних тенденцій в структурі зайнятого населення і обумовлено такими причинами, як зниження народжуваності і старіння населення Республіки Білорусь, яке спостерігається протягом останніх десятиліть [12].

  Важливим показником функціонування молодіжного сегменту ринку праці виступає рівень безробіття. В цілому в органах з праці, зайнятості та соціального захисту Республіки Білорусь в 2016 році зареєстровано 54,6 тис. Осіб у віці 16-30 років або 32,5% від загального числа зареєстрованих безробітних (у 2015 році - 61,8 тис. Осіб - 33,9%, в 2014 році - 55,3 тис. осіб або 37,4%) [15].

  Таким чином, можна констатувати, що для регулювання ринку праці молоді в Республіці Білорусь реалізуються різноманітні соціальні механізми, що сприяють максимальної професійної самореалізації молодого покоління.

  Молодіжні організації і рухи

  Показником активності людини є ступінь його залучення в суспільне і політичне життя. Відповідно до статті 32 Конституції Республіки Білорусь молоді гарантується право на її духовне, моральне і фізичне розвиток.

  Участь молодих людей у ​​життя суспільства реалізується, в тому числі, і через діяльність різних молодіжних і дитячих громадських об'єднань.

  Згідно із законодавством Республіки Білорусь до молодіжних відносяться громадські об'єднання громадян у віці до тридцяти одного року (не менше двох третин від загальної кількості членів), які висловлюють їх специфічні інтереси і статутна діяч-Scientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 2 (4)

  політично науки

  Самохвалов Микола Олександрович АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ...

  ність яких спрямована на забезпечення соціального становлення та всебічного розвитку молоді (Закон Республіки Білорусь «Про громадські об'єднання») [16]. Таким чином, визначені два критерії молодіжних громадських об'єднань: 1) участь (членство) молоді в об'єднанні і 2) спрямованість діяльності на молодь як на основну цільову групу.

  Білоруські молодіжні громадські об'єднання в основній своїй масі зосереджені в Мінську і обласних центрах і в набагато меншому ступені присутні в інших містах, а також сільській місцевості.

  Переважна більшість молодіжних громадських об'єднань в числі напрямків своєї діяльності визначають освіту, навчання, освіта. В цілому можна відзначити, що молодіжні організації своєю діяльністю охоплюють всі сфери життєдіяльності молоді: організація дозвілля, заняття фізичною культурою і спортом, підтримання здорового способу життя, благодійність і волонтерська діяльність та ін. Таким чином, кожна молода людина може знайти застосування своїм нахилам і здібностям.

  Основними мотивами участі в діяльності громадських організацій у молодих людей виступають самореалізація, навчання і пізнання, комунікація.

  Узагальнюючи викладений матеріал, вважаємо за необхідне акцентувати свою увагу на таких основоположних висновках:

  1. Молодь становить п'яту частину в загальній структурі населення, що дозволяє охарактеризувати її як значну за чисельністю соціально-демографічну групу. У той же час спостерігається перманентне зниження чисельності молоді. Питома вага сільської молоді істотно нижче частки молоді, яка проживає в міських поселеннях. Триваючий процес урбанізації збільшує розрив між даними показниками.

  2. Істотною цінністю як на особистісному, так і на національному рівні в Республіці Білорусь залишається освіту, доступність якого гарантована державою для всіх верств населення. Система освіти республіки відрізняється комплексністю і безперервністю, створюючи умови для розвитку і самореалізації кожного представника молодого покоління.

  3. Участь молодих людей у ​​життя суспільства реалізується, в тому числі, і через діяльність різних молодіжних і дитячих громадських об'єднань.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

  1. Договір між РФ і Республікою Білорусь від 8 грудня 1999 г. «Про створення Союзної держави» // УПС КонсультантПлюс. 2019.

  2. Самохвалов Н.А. Виклики державної молодіжної політики Російської Федерації і можливі шляхи їх подолання // Актуальні проблеми сучасності: наука і суспільство. 2016. № 1 (10). С. 20-24.

  3. Самохвалов Н.А. Становлення і розвиток державної молодіжної політики в Російській Федерації // Актуальні проблеми сучасності: наука і суспільство. 2018. № 3 (20). С. 20-25.

  4. Закон Республіки Білорусь «Про засади державної молодіжної політики» від 7 грудня 2009 р № 65-З [Електронний ресурс] - http://www.consultant.ru/cons/cgi/online

  5. Афонченко Т.П., Цикунова І.М. Державна молодіжна політика в республіці Білорусь: нормативна правова база, цілі, напрямки здійснення // Известия Гомельського державного університету ім. Ф. Скорини. 2010. № 1 (58). С. 3-12.

  6. Бабосова Е.С. Вплив молодіжної політики на стійкість розвитку сучасного білоруського суспільства // Соціологічне альманах. 2011. № 2. С. 231-237.

  7. Коптевіч Д.А., Лагутік Д.С. Соціальна підтримка навчається молоді в Білорусі. У збірнику: Економіка і регіональне управління Збірник статей міжнародної науково-практичної конференції. 2017. С. 189-193.

  8. Погорельская А.М. Державна молодіжна політика в Республіці Білорусь в 1996-2016 рр. У збірнику: Молодь Європи Томськ, 2017. С. 185-192.

  9. Прохоров А.Ю. Законодавство, що характеризує соціалізацію як предмет державної молодіжної політики Республіки Білорусь // ВЕСТКОМ Вщебскага дзяржаунага унiверсiтета. 2018. № 2 (99). С. 120-125.

  10. Фадєєв А.В. Молодіжний рух в Республіці Білорусь: історія становлення та сучасний стан // Пострадянський материк. 2014. № 4 (4). С. 54-67.

  11. Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 28 березня 2016 р № 250 «Про затвердження Державної програми« Освіта та молодіжна політика »на 2016-2020 роки» [Електроннийресурс] Режим доступу: http://www.government.by/ru/

  12. Інформація Національного статистичного комітету Республіки Білорусь [Електронний ресурс] Режим доступу: http: // www.belstat.gov.by/

  13. Конституція Республіки Білорусь від 15 березня 1994 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://president.gov.by/ru/ constitution_ru

  14. Про становище молоді в Республіці Білорусь в 2016 році. Національна доповідь [Електронний ресурс] / С.А. Куліш, Е.С. Ігнатович, Є.І. Дмитрієв. - Електрон. текст. дан. з мул. (Обсяг: 2,80Мб). - Мінськ: РІВШ 2017

  15. Інформація міністерства з питань праці та соціального захисту Республіки Білорусь [Електронний ресурс] Режим доступу: http: // mintrud.gov.by/ru

  16. Закон Республіки Білорусь «Про громадські об'єднання» від 4 жовтня 1994 № 3254-XII // УПС КонсультантПлюс. 2019.


  Ключові слова: YOUTH /STATE /STATE YOUTH POLICY /RUSSIAN FEDERATION /REPUBLIC OF BELARUS /UNION STATE /МОЛОДЬ /ДЕРЖАВА /ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА /РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ /РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ /союзної держави

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити