Предметом дослідження є державний борг. Метою статті є аналіз стану державного боргу Україна, його динаміки і структури. Методи, використані в процесі дослідження: метод системно-структурного аналізу і синтезу, метод порівняльного аналізу, узагальнення, статистичний, загальнонаукові, спеціальні методи наукового пізнання та інші методи дослідження. Результати роботи. У статті охарактеризовані погляди вчених на сутність економічної категорії «державний борг». Проаналізовано періоди формування державного боргу Україна, динаміка дефіциту бюджету України за останні 10 років, державний і гарантований державою борг України з 2012 по 2019 рр. Вказані негативні явища впливу державного боргу на економіку країни і прогнозні показники погашення державного боргу в 2020-2024 роках. Область застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в діяльності Міністерства фінансів України, Верховної Ради України, а також в установах вищої освіти при викладанні економічних дисциплін. Висновки. Державний бюджет України виконується шляхом збільшення обсягів його дефіциту і використання запозичень для його фінансування. Наслідком цього є збільшення державного прямого та гарантованого боргу, саме це викликає посилення тиску на сферу державних фінансів, на розвиток нашої країни, що негативно впливає на темпи економічного зростання. За роки незалежності, відбувалися коливання державного і гарантованого державою боргу, однак його показник ніколи не досягав нульового значення. Основним завданням уряду є стабілізація економіки, а значить в середньостроковій перспективі йому потрібно вирішити питання щодо зменшення державного боргу, тому що він становить загрозу фінансово-економічної безпеки країни.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Малишка В. В., Євтушенко Н. Н., Городниченко Ю. В.


ANALYSIS OF PUBLIC DEBT OF UKRAINE

Subject of research is public debt. The purpose of this article is to analyze the status of public debt of Ukraine, its dynamics and structure. Methods which were used in course of research: the method of systemic structural analysis and synthesis, method of comparative analysis, generalization, statistical, General, special methods of scientific knowledge and other research methods. Study results. The article described the views of scientists on the essence of economic category «public debt». Analyzed the periods of the formation of government debt, the dynamics of the budget deficit of Ukraine over the past 10 years, public and publicly guaranteed debt of Ukraine from 2012 to 2019 Indicated the negative effects of the impact of public debt on the economy and forward-looking indicators of public debt in the years 2020-2024. Application of results. Тhe results of the study can be used in the activities of the Ministry of Finance of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, as well as in institutions of higher education in teaching economic disciplines. Conclusions. The state budget of Ukraine is performed by increasing the volume of its deficiency and the use of borrowing to Finance it. The result is an increase in government direct and guaranteed debt, and this is what causes the increased pressure on the public finances, on the development of our country, which negatively affects economic growth. During the years of independence, there were fluctuations in government and government-guaranteed debt, but never reached zero values. The main objective of the government is to stabilize the economy, and hence in the medium term, he needs to resolve the question of reducing public debt because it poses a threat to financial and economic security of the country.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Економічний вісник університету. Збірник наукових праць вчених і аспірантів

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ»

  ?6. Sidenko, V. R., Skrypnychenko M. I., Ponomarenko V. S., Chugunova I. Ya. ta in. Instytutsiina transformatsiia finansovo-ekonomichnoi systemy Ukrainy v umovakh hlobalizatsii (2017) [Institutional transformation of the financial and economic system of Ukraine in the conditions of globalization]. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 2017. 646 р. [In Ukr.].

  7. Lysiak, L. V., Zhuravel, M. O. (2018). Biudzhetna polityka yak instrument zabezpechennia finansovoi bezpeky Ukrainy [Budget policy yak instrument zapepechennya fininancevo bezpeki Ukraine]. Modern economics. 9. 53-59. [In Ukr.]

  8. Chugunov, I. Ya., Makohon, V. D. (2007). Teoretyko-metodolohichni zasady perspektyvnoho prohnozuvannia dokhodiv mistsevykh biudzhetiv [Theoretical and methodological principles of perspective forecasting of local budget revenues]. Naukovi pratsi NDFI. Vyp. 2. 3-14. [In Ukr.]

  9. Podatkovij kodeks Ukrai'ny: Zakon Ukrai'ny vid 02 grudnja 2010 roku № 2755 - VI (zi zminamy i dopovnenjamy) [Tax Code of Ukraine: Law of Ukraine dated 02.12.2010 № 2755 - VI.]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws [in Ukr.].

  ДАН1 ПРО АВТОР1В

  Макогон Валентина Дми ^ вна, доктор eKOHOMi4HMx наук, старший науковий сшвроб ^ ник, професор кафедри фшанав Кш'вського нацюнального торговельно-економiчний ушверсітету e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ORCID ID: 0000-0002-2331-8455 Researcher ID: P -3053-2017

  Адаменко 1ріна Петрiвна, кандидат економiчний наук, старший дослщнік, старший науковий сшвробггнік Науково-дослщного фшансового шстітуту Кш'вського нацюнального торговельно-економiчний ушверсітету

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. orcid.org/0000-0002-5951-2145 Researcher ID: B-3587-2018

  ДАНІ ПРО АВТОРІВ

  Макогон Валентина Дмитрівна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри фінансів Київського національного торгово-економічного університету e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Адаменко Ірина Петрівна, кандидат економічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник Науково-дослідного фінансового інституту Київського національного торговельно-економічного університету

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  DATA ABOUT THE AUTHORS

  Makohon Valentyna, Doctor of Economics, Senior Researcher, Professor, Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Adamenko Iryna, Candidate of Economic Sciences (Ph. D.), Senior Researcher, Senior Research Officer, Scientific Research Financial Institute, Kyiv National University of Trade and Economics e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Подано до редакції 22.12.2019 Прийнято до друку 15.01.2020

  УДК 336.14 https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-44-187-195

  АНАЛ1З ДЕРЖАВНОГО Борго УКРА1НІ

  Малишко В. В., Свтушенко Н. М., Городшченко Ю. В.

  Предметом досл'1дження е державний борг.

  Метою статт'1 е аналiз стану державного Боргу УкраУні, его динамки та структура.

  Методи, что були вікорістанi в процес дослдження: метод системно-структурного анал'зу й синтезу, метод порiвняльного аналзу, узагальнення, статистичний, загальнонауков ?, спецiальнi методи наукового пiзнання та iншi методи дослдження.

  Результати роботи. У статт'1 охарактеризовано погляди науковцв на сутнсть економ'чноУ категор'УУ «державний борг». Проанал1'зовано перюді формирование державного Боргу УкраУні, динамку дефціту бюджету УкраУні за залишуся 10 роюв, державний та гарантованого державою борг УкраУні з

  © Малишко В. В., Свтушенко Н. М., Городшченко Ю. В., 2020

  2012 по 2019 рр. Зазначилися HeaamueHi явіща впліву державного Боргу на економії / ку кра'Уні та прогнознi показатели Погашення державного Боргу у 2020-2024 роках.

  Галузь! Застосування результат '^: Результати досл / дження могут буті вікорістанi в д / яльност / Мiнiстерства ф / Нансі / в УкраУні, ВерховноУ Заради УкраУні, а такоже у закладах віщо осв / ти при вікладаннi економії / чних дисципл / н.

  Висновки. Державний бюджет УкраУні віконуеться Шляхом зб / льшення ОБСЯГИ / в его деф / ціту та использование запозичення для его ф / нансування. Насл / дком цього е зб / льшення державного прямого й гарантованого Боргу, самє це спрічінюе Посилення тиску на сферу державних ф / Нансі / в, на розвиток нашо кра'Уні, что негативно вплівае на темпи економії / чного зростання.

  За роки Незалежності /, в / дбувалося коливання державного та гарантованого державою Боргу, однак н / коли цею Показник НЕ досяжними нульового значення. Основним завдання правительства е стаб / л / зац / я економії / ки, а отже в середньостроков / й перспектив / Йому потр / бно вир / шити питання относительно Зменшення державного Боргу, тому что в / н ставити загроза ф / вих-економ / чн / й безпец / кра'Уні.

  Ключов'1 слова: державний борг, дефіцит кальцію / цит бюджету, державн / запозичення, економії / ка кра'Уні, Боргова НАВАНТАЖЕННЯ.

  АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

  Малишка В. В., Євтушенко Н. Н., Городниченко Ю. В.

  Предметом дослідження є державний борг.

  Метою статті є аналіз стану державного боргу України, його динаміки та структури.

  Методи, використані в процесі дослідження: метод системно-структурного аналізу і синтезу, метод порівняльного аналізу, узагальнення, статистичний, загальнонаукові, спеціальні методи наукового пізнання та інші методи дослідження.

  Результати роботи. У статті охарактеризовані погляди вчених на сутність економічної категорії «державний борг». Проаналізовано періоди формування державного боргу України, динаміка дефіциту бюджету України за останні 10 років, державний і гарантований державою борг України з 2012 по 2019 рр. Вказані негативні явища впливу державного боргу на економіку країни і прогнозні показники погашення державного боргу в 2020-2024 роках.

  Область застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в діяльності Міністерства фінансів України, Верховної Ради України, а також в установах вищої освіти при викладанні економічних дисциплін.

  Висновки. Державний бюджет України виконується шляхом збільшення обсягів його дефіциту і використання запозичень для його фінансування. Наслідком цього є збільшення державного прямого та гарантованого боргу, саме це викликає посилення тиску на сферу державних фінансів, на розвиток нашої країни, що негативно впливає на темпи економічного зростання.

  За роки незалежності, відбувалися коливання державного і гарантованого державою боргу, однак його показник ніколи не досягав нульового значення.

  Основним завданням уряду є стабілізація економіки, а значить в середньостроковій перспективі йому потрібно вирішити питання щодо зменшення державного боргу, тому що він становить загрозу фінансово-економічної безпеки країни.

  Ключові слова: державний борг, дефіцит бюджету, державні запозичення, економіка країни, боргове навантаження.

  ANALYSIS OF PUBLIC DEBT OF UKRAINE

  Malyshko Vitalina, Evtushenko Natalia, Horodnichenko Yuliia

  Subject of research is public debt.

  The purpose of this article is to analyze the status of public debt of Ukraine, its dynamics and structure.

  Methods which were used in course of research: the method of systemic structural analysis and synthesis, method of comparative analysis, generalization, statistical, General, special methods of scientific knowledge and other research methods.

  Study results. The article described the views of scientists on the essence of economic category «public debt». Analyzed the periods of the formation of government debt, the dynamics of the budget deficit of Ukraine over the past 10 years, public and publicly guaranteed debt of Ukraine from 2012 to 2019 Indicated the negative effects of the impact of public debt on the economy and forward -looking indicators of public debt in the years 2020-2024.

  Application of results. The results of the study can be used in the activities of the Ministry of Finance of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine, as well as in institutions of higher education in teaching economic disciplines.

  Conclusions. The state budget of Ukraine is performed by increasing the volume of its deficiency and the use of borrowing to Finance it. The result is an increase in government direct and guaranteed debt, and this is what causes the increased pressure on the public finances, on the development of our country, which negatively affects economic growth.

  During the years of independence, there were fluctuations in government and government-guaranteed debt, but never reached zero values.

  The main objective of the government is to stabilize the economy, and hence in the medium term, he needs to resolve the question of reducing public debt because it poses a threat to financial and economic security of the country.

  Keywords: public debt, budget deficit, government borrowing, the economy, debt burden.

  JEL Class / f / cat / on: H63, H68

  Постановка проблеми. Державний борг негативно вплівае на темпи eK0H0Mi4H0r0 зростання крадіжки. На сьогодш на мiжнародного рiвнi активно обговорюеться питання модершзацп Боргова 'підлогу ^ ики держави та Вдосконалення управлшня Державним Боргом i3 урахуванням Урош св ^ овоТ фiнансово-економiчноТ кри.

  Високий рiвень державного Боргу Вимагаю вщ правительства включення запобiжніх механiзмiв для стримування високих темшв шфляцп, а в екстремальних випадки -! Застосування схем реструктуризації Борг. Тому Розгляд даноТ 'тими е актуальним i потребуе подалі дослщжень.

  Аналiз останшх публшацш та невіршена частина проблеми. Дослщженням вопросам державного Боргу Укра'ні у сво'х Працюю прідтялі Рамус таю укра'шсьм вчеш, як: В. Андрущенко, В. Базилевич, Т. Боголiб, С. Гальчинський, Ю. Городнiченко, Н. бвтушенко, Л. Козарезенко, Г. Кучер, С. Лондар, I. Лютий, Ю. Макогон, В. Малишко, С. Мочерний, I. Чугунов та ШШК

  Серед зарубiжніх вчених - Р. Барро, Дж. Б'юкенен, Р. Девiс, М. Карлберг, Дж. Кейнс, А. Лернер, Р. Масгрейв, Ф. Модтьяш, Ш. Планкарта, Д. Ркардо, Ф. Фрiдман та ШШК

  Виклад основного матерiалами. На сьогодш, почти вс крадіжки, ма ють Боргі перед кредиторами (зовшшшмі чи внутршшмі). Важлівім е куди i на что втірачаться запозічеш кошти.

  Вщповщно до ст. 2 Бюджетного Кодексу УкраУні «державний борг - загальна сума Боргова зобов'язань держави з повернення отриманий та непогашених креділв (позик) станом на зв ^ ну дату, что вінікають внаслщок державного запозичення» [1].

  Таблиця 1. Погляди науковців iв на сутнiсть економiчноУ категорГ | ' «Державний борг» [2]

  Автор Поняття

  В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик [3, С. 633] нагромаджена УРЯДОМ сума запозичення для фшансування дефiцітiв державних бюджетiв

  З.1. Ватаманюк, С.М. Панчишин, С.К. Ревенчук та iH. [4, С. 383] загальна сума віпущеніх, но непогашених державних позик з нарахованого вщсоткамі, як ма ють буті віплачеш до певноУ дати за Певний рядків

  Т.П. Вахненко [5, С. 16] заборгованють держави в процесi формирование i использование Додатковий копійчаних ресурсiв держави за рахунок тимчасово вiльніх копійчаних коштiв юридичних i фiзичних ЗАБ, iноземніх держав

  Н.1. Дубніцька [6, С. 107] сукупнi зобов'язання центрального правительства, мюцевіх органiв влади, державних пщпріемств та органiзацiй

  А.Г. Загороднш, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко [7, С. 52] загальна сума заборгованності держави внаслiдок непогашення позик та невіплаті за ними відсотки

  Л.М. Капаєва, М.С. Лях [8, С. 128] Загальний Розмiр накопіченоУ заборгованостi держави

  Р. Макконелл, С. Брю [9, С. 457] сусптьній актив, что складаеться з фшансовіх актівiв усiх суб'ектiв Сайти Вся

  С.В. Мочерний, Я.С. Ларше, О.А. Устенко, С.1. Юрш [10, С. 61] загальна сума заборгованності держави внутршшм i зовнiшнiм кредиторам внаслiдок непогашення Боргова зобов'язань та невіплаті за ними вщсотш, а також сума Накопичення за попередш роки дефщіта державного бюджету

  О.Р. Романенко [11, С. 243] сума заборгованності за Вама Боргова зобов'язаннями держави, вщсоткі за нею i невіконанi фiнансовi зобов'язання держави перед суб'єкт економкі

  Ю.М. Руденко [12, С. 168] сума заборгованостi з віпущеніх i непогашених державних позик центрального чи мюцевого правительства й автономних Урядовий установ

  1.С. Мiрошніченко [13, С. 107] сума Боргова зобов'язань держави перед шоземнімі кредиторами (Державна та (чи) приватності), включаючі зобов'язання за державн гарантами, з урахуванням вщсотш за Користування позички, что пщлягають сплат у встановлеш рядки, зпдно з принципами кредитування

  Вченi-економiст по-рiзному дають визначення сутности Поняття «державний борг» (табл. 1). Як зазначаються у своєму дослщженш I. В. Брусліновська та В. I. Матвшчук «перший перюд формирование державного Боргу припавши на 1991-1994 роки. На внутрiшнього Сайти Вся основним кредитором БУВ Нацюнальній

  банк УкраУні. Розра виробничих зв'язш з крадіжками, что утворювалі Радянський Союз, через віхщ УкраУні з его складу, та Введення власно! ' грошово! ' Одиниця прізвелі до зростання обсягiв державного Борг. Даній етап вщзначівся безсистемних характером зовшшшх запозичення.

  У іншому пров ^ (1995-1996 роки) Вперше Було Прийнято ршення про випуск державних цшніх паперiв - облiгацiй внутршніх! ' державно! ' позики. Це дозволило вщмовітіся вiд кредитiв Нацiональна банку, як Фактично були прихований емiсieю. Набуль розвитку фшансування дефiціту державного бюджету за рахунок Казначейське векселiв, что прізвело до зростання рiвня внутршніх Боргу.

  Третiй перiод (1997 рк - перша половині 1998 року) вщзначівся активним запозичення на внутршніх та зовшшньому ринках у зв'язку зi свiтовому фiнансова криз, яка стала зовшшшм шоком для УкраУні. Лише в течение 1997 року Було ОТРИМАНО 610 млн. Дол. США на покриття дефщіту бюджету та реалiзацiю державних програм.

  Четвертий перюд припадають на одного половині 1998 року - 2000 рк. Молодик 1998 року характерізувався обострения кризових явіщ в ^ чізняно! ' економкі. У цею перюд Вперше здшснено низьку операцш iз реструктурізацii державно! ' заборгованостi, что дозволило избежать дефолту.

  П'ятий перюд (2001 -2007 роки) вщзначався віваженім пщходом до формирование державного Борг. Цей перюд характерізувався Зменшення сшввщношення обсяпв державного Боргу та ВВП (14,8% у 2007 р. В порiвняннi з 45,3% у 2001 р.) Як за рахунок зростання економкі, так i ефективного пщходу до проведення Боргова! ' полiтики.

  Шостий перiод (2008-2009 роки) е перюдом обострения свiтовоi фшансово! ' кризиса, падшня вiтчізняноi економiки, зростання дефiціту державного бюджету та попршення Боргова! ' безпеки через с ^ МКЕ нарощування державного Боргу.

  Сьомий перюд (2010 рк - тепершнш годину) характеризуєте Посилення Боргова НАВАНТАЖЕННЯ на економку УкраУні, что обумовіло зниженя довгострокового та короткостроковіх кредитних рейтінпв кра! 'Ні »[14, C. 194-195].

  Дефщіт бюджету е причиною збтьшення державного Боргу в краТнi. З табл. 2 видно, что в течение 20102019 рр. найбiльшi показатели дефiціту державного бюджету припадали на 2014, 2018 та 2019 роки, хоча у вщсотковому значить, порiвнюючі з ОБСЯГИ ВВП, Варто Сказати, что найбiльшi его показатели були у 2010 та 2014 роках.

  З шкірних роком державний борг кратним збтьшуеться через ті, что прикрашені невзмозi погасіті его, а кошти потрiбнi для Вже юнуючого Боргу.

  За перюд 2004-2009 рр. державний борг УкраУні збтьшівся в 3,35 рази. У 2008 р. державний борг збтьшівся порiвняно з 2004 р. у 3,31, а в 2009 р. - у 5,07 рази. ОБСЯГИ внутршніх державного й гарантованого державою Боргу у гриви в 2009 р. порiвняно з 2007 р. збтьшівся в 5,59, а в доларах - у 3,53 рази, а зовншнього державного й гарантованого державою Боргу у 3,03 та 1,91 рази вщповщно. Суми ціх борпв i далi зростан.

  Таблиця 2. динамку дефщіту бюджету Украши

  Показники Po3Mip дефщіту державного бюджету Украши, щорiчнi даш

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 *

  Дефщіт (-) / профщіт (+) Державного бюджету УкраУні, млрд. Грн. -64,4 -23,6 -53,4 -64,7 -78,1 -45,2 -70,2 -47,9 -94,1 -99,4

  у% до ВВП 6,0 1,8 3,7 4,2 4,9 2,3 2,9 1,6 2,7 2,5

  * Вінонано на 30.11.19. Дан Мнстерства фiнансiв УкраУні.

  Тенден ^ я зростання державного й гарантованого державою Боргу Збери ^ алася i в 2010 та 2011 рр. Загальна сума заборгованності держави (як прямо! ', Так i непрямо!) В течение 2010 р. порiвняно з попередшм роком значний збтьшувалася.

  Найс ^ ммшім зростання загально! ' суми державного й гарантованого державою Боргу за останш роки Було в перюд економiчноi кризиса. Зокрема, в 2008 р. вона збтьшілася в 2,13 рази, а в 2009 р. - у 1,67 рази порiвняно з попередшмі рокамі. У цтому ii ОБСЯГИ у 2009 р. порiвняно з 2007 р. зросли в 3,58 рази. У 2010 i 2011 рр. загальна заборгованють держави й далi зростан. Станом на 31.05.2011 загальна сума державного й гарантованого державою Борг (порiвняно з 2007 р.) Збтьшілася в 5,19 рази. Хоча Темпи ii зростання значний знизу. У 2010 р. вона збтьшілася (порiвняно з попередшм роком) на 35,98 |%, в 2011 р. (Станом на 31 травня) - на 6,54 |%, а в перерахунку на рiчну норму - на 15,36 |%.

  Характерно, что в роки Подолання економiчноi кризиса віщімі темпами зростан гарантованого державою борг. У 2009 р. ВШ збтьшівся порiвняно з 2007 р. у 5,21, а державний - у 3,18 рази. Проти, за останш роки, зазначилися тенден ^ я змшілася на протилежних: швідше збтьшувався державний борг (порiвняно з гарантованого державою Боргом).

  Так, у 2010 р. державний борг збтьшівся на 42,5 |%, а гарантованого - на 19,7 |%. У 2011 р. (Станом на 31 травня) державний борг дивлюся на 6,62 |%, а гарантованого державою - на 6,12 |%.

  1стотно змшілася такоже підлогу ^ ика внутр ^ него й зовшшнього державного, а такоже гарантованого державою борпв. Зокрема, внутршнш державний борг у 2009 р. збтьшівся порiвняно з 2007 р. в 5,11 рази.

  У 2010 р. мало мюце pi3Ke СКОРОЧЕННЯ темтв его зростання - до 55,56 |%, а в 2011 р. ВШ збiльшівся порiвняно з 2009 р. (Станом на 31 травня) на 7,88 |%. Натомють зовнiшнiй державний борг зростан повтьшше. У 2009 р. ВШ збiльшівся порiвняно з 2007 р. на 154,12 |%, у 2010 р. - дивлюся на порiвняно з 2009 р. на 33,75 |%, а за 2011 р. (До 31 травня) - на 5,76 |%.

  У перюд економiчноi кризиса, внутршнш гарантованого державою борг зростан Досить скроню темпами. У 2009 р. (Порiвняно з 2007 р.) Вщзначалося з ^ МКЕ его зростання - бтьше нiж у 14 разiв. Проти потiм его ОБСЯГИ скороти. Зокрема, в 2010 р. (Порiвняно з 2009 р.) Вщбулося его Зменшення на 1,20 |%, а за 2011 р. (До 31 травня) ВШ знову знізівся - на 1,66 |%. Дещо шшою булу дінамiка показніш зовнiшнього гарантованого державою Борг. Зокрема, в 2009 р. (Порiвняно з 2007 р.) Вщзначалося ютотне его збтьшення

  - на 367,11 |%. У 2010 р. ВШ i далi зростан, но повiльнiше (проти 2009 р. ВШ збiльшівся на 23,54 |%). Зниженя темпiв приросту Було характерним i для 2011 р .: станом на 31 травня его сума Зросла на 7,25 |%.

  Зростання загально '' 'суми внутршніх державного й гарантованого державою Боргу Було поступальний. У 2009 р. вона збтьшілася порiвняно з 2007 р. на 204,22 |%, а в 2010 р. (Порiвняно з 2009 р.)

  - на 47,95 |%. У 2011 р. (Станом на 31 травня) вона такоже Зросла - на 7,03 |%.

  Бтьш помiрнімі були показатели динамки зовшшнього державного й гарантованого державою Борг. У 2009 р. (Порiвняно з 2007 р.) ВШ збтьшівся на 204,22 |%, у 2010 р. (Порiвняно з 2009 р.) Прірют стає 30,06 |%, а в 2011 р. (На 31 травня) его сума Зросла на 6,25 |%.

  Таким чином, загальна сума державного й гарантованого державою Боргу в перюд Вжиття заходiв iз обмеження негативного впліву економiчноi кризиса значний Зросла. При цьом в течение 2008-2009 рр. вона збшьшілася почти в 3,6 рази. У 2009 i 2011 рр. зазначилися заборгованють i далi зростан та станом на 31.05.2011 бтьш ШЖ у п'ять разiв перевіщувала Показник 2007 р. Водночас, унаслщок проведення підлогу ^ ики консолщаці бюджету, темпи Накопичення державного й гарантованого державою Боргу впродовж 2010 р. знизу. Зазначилися тенден ^ я збереглася й у 2011 р. [15, С. 52-55].

  З 2012-2019 рр. прослщковуеться тенден ^ я до збтьшення державного Боргу Украши (табл. 3), что, на нашу мнение, це вщбувалося з нестабтьною економiчний ситуа ^ нею в кра'ш та внаслщок значний запозичення, як здшснювалі Боргова НАВАНТАЖЕННЯ на бюджет.

  Таблиця 3. Державний та гарантованого державою борг Украши з 2012 по 2019 рр., (Млн. Грн.)

  Загальний борг зовшшнш борг внутршнш борг

  на 31.12.2012 515 510,6 9.0% 308 999,8 206 510,7

  на 31.12.2013 584 114,1 13.3% 300 025,4 284 088,7

  на 31.12.2014 1 100 564,0 88.4% 611 697,1 488 866,9

  на 31.12.2015 1 572 180,2 42.9% 1 042 719,6 529 460,6

  на 31.12.2016 1 929 758,7 22.7% 1 240 028,7 689 730,0

  на 31.12.2017 2 141 674,4 11.0% 1 374 995,5 766 678,9

  на 31.12.2018 2 168 627,1 1.3% 1 397 217,8 771 409,3

  на 31.10.2019 2 045 441,8 -5.7% 1 216 065,1 829 376,7

  * Дан MiHicmepcmea фiнансiв УкраУні.

  Порiвнюючі державний борг Украши 2012 р. ЗВ'ЯЗОК з 2018 р., можна Побачити, что ВШ Вірю почти в 4 рази. Найбтьше зростання вщбулося у 2014 р. (В 2 рази), порiвняно з 2013 р.

  У перюд 2017-2018 рр. вщбулося невелика зростання державного Боргу, а Вже станом на 31.10.2019 державний борг Украши зменшівся i почти досягнув рiвня 2016 р.

  Накопичення державного Боргу Украши розпочалося у 2008 роц ^ что Було спричинено св ^ овою криз та підлогу ^ ічнімі подiямі в 2014 Роцк

  Аналiзуючі таблицю 4, можна Сказати, что, протягом 2019 року переважав зовшшнш борг держави.

  Таблиця 4. Державний та гарантованого державою борг Украши в 2019 р. (Млн. Грн.)

  Загальний борг зовшшнш борг внутршнш борг

  на 31.01.2019 2 171 916,8 1 397 067,4 774 849,5

  на 28.02.2019 2 111 898,5 1 351 571,1 760 327,3

  на 31.03.2019 2 146 643,8 1 372 157,7 774 486,1

  на 30.04.2019 2 124 804,9 1 337 319,4 787 485,5

  на 31.05.2019 2 106 493,2 1 308 921,5 797 571,8

  на 30.06.2019 2 102 409,6 1 309 333,7 793 075,9

  на 31.07.2019 2 066 922,5 1 246 005,3 820 917,2

  на 31.08.2019 2 067 125,2 1 250 869,4 816 255,8

  на 30.09.2019 1 997 752,1 1 159 842,8 837 909,3

  на 31.10.2019 2 045 441,8 1 216 065,1 829 376,7

  на 30.11.2019 1 990 775,8 1 165 251,0 825 524,8

  * Дан MiHicmepcmea фiнансiв УкраУні.

  З шкірних мюяцем вiн МАВ тенденцiю коливання, в основному до Зменшення, но, на вщмшу вщ него, внутрГшнш борг зростан. Если Розглянуто динамку зовшшнього Боргу, то станом на 30.11.2019 р. в порiвняннi з 31.01.2019 р. ВШ зменшівся на 16,6%, внутрГшнш борг - збтьшівся на 6,5%.

  Згщно шформацшноУ Довiдка относительно державного та гарантованого державою Боргу УкраУні: «станом на 30 листопада 2019 року державний та гарантованого державою борг УкраУні стає 1 990,78 млрд. Грн. або 82,83 млрд. дол. США, в тому чіслк державний та гарантованого державою зовшшнш борг - 1 165,25 млрд. Грн. (58,53% вщ загальноУ суми державного та гарантованого державою Боргу) або 48,48 млрд. Дол. США; державний та гарантованого державою внутрГшнш борг -825,52 млрд. грн. (41,47%) або 34,35 млрд. Дол. США.

  Державний борг УкраУні стає 1 750,36 млрд. Грн. (87,92% вщзагальноУ суми державного та гарантованого державою Боргу) або 72,82 млрд. Дол. США. Державний зовшшнш борг стає 936,13 млрд. Грн. (47,02% вщ загальноУ суми державного та гарантованого державою Боргу) або 38,95 млрд. Дол. США. Державний внутрГшнш борг стає 814,24 млрд. Грн. (40,9% вщ загальноУ суми державного та гарантованого державою Боргу) або 33,88 млрд. Дол. США.

  Гарантованого державою борг УкраУні стає 240,41 млрд. Грн (12,08%) або 10,0 млрд. Дол. США, в тому числи гарантованого державою зовшшнш борг - 229,12 млрд. Грн. (11,51%) або 9,53 млрд. Дол. США; гарантованого державою внутрГшнш борг -11,29 млрд. грн. (0,57%) або 0,47 млрд. Дол. США.

  Течение листопада 2019 року сума державного та гарантованого державою Боргу УкраУні зменшіть у гривневому ешвалент на 54,82 млрд. Грн та у доларовому ешвалент державний та гарантованого державою борг збтьшівся на 0,99 млрд. Дол. США »[16].

  За тверджень Коляди Т.А. «Найбтьшою проблемою.Більше, что вінікае пщ час управлшня Державним Борг, Е не загальна сума Боргу, а витрати на его Погашення й обслуговування. Саме тому одним iз основних показніш фшансовоУ стабшьносп Краун е платоспроможнють - здатнють Уряду в повну обсязi обслуговувати та своечасно погашаті державний борг, что дозволяе закртіті за державою iмiдж надшного позичальника й створюе можлівосл для Отримання Нових позик на бтьш вігщніх условиях »[17].

  Як позначають Присяжнюк О.О. «Среди негативних явіщ впліву державного Боргу на економку Краун треба відтіті там:

  - вразлівють в ^ чізняноУ фшансовоУ системи вщ кон'юнктури св ^ овоУ фшансовоУ системи;

  - нестабтьнють валютних Кураєв, яка может вплінуті на можлівосл Виконання зобов'язань у візначеш рядки;

  - невщповщнють валюти запозичення i валюти основноУ части актівiв суб'єкт господарювання;

  - розріві у рядках мiж залучених кошт на зовшшшх ринках i рядками надходження кошлв вщ реалГзаці 'швестіцшніх проеклв, кредитування банками суб'еклв господарювання;

  - неможлівють Виконати зобов'язання при ускладненнях з доступом до джерел шоземноУ валюти;

  - низька лквщнють свГтовіх фшансовіх рінмв может знізіті можлівосл относительно реструктуризації 'заборгованосп »[18].

  Прогнозш ОБСЯГИ Погашення державного Боргу УкраУні можна Побачити на рис. 1.

  45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  * Джерело: [19]

  Малюнок 1. Прогнозш ОБСЯГИ Погашення державного Боргу УкраУні 2020-2024 роках, млрд. Грн.

  Починаючі Гз 2020 р., Сума Погашення державного Боргу УкраУні Почни зменшуватіся. Як стверджуе Доброскок С. С. «динамка державного Боргу та державних запозичення Характеризуючи лишь ктькюну сторону проблеми, а для оцшкі якюноУ складовоУ борговоУ полГтікі держави важліве значення травні Вивчення показніш борговоУ безпеки, якГ характеризують рГвень Боргова НАВАНТАЖЕННЯ на економГку Краун. Незважаючі на ті, что в цтому ОБСЯГИ державного Боргу УкраУні знаходяться на пріпустімому для економГчноУ

  безпеки рiвнi, сума державних Боргова зобов'язань травні ютотну тенденцiю до збiльшення. Подалі зростання ОБСЯГИ державних запозичення спричинили зниженя рiвня Боргова '' безпеки держави, что, у свою черга, может прізвесті до зростання вщсотковіх ставок на Сайти Вся державних запозичення, пщвіщення рiвня оподаткування господарюючіх суб'ектiв, Зменшення виробничого споживання внаслiдок падiння швестіцм, вiдпліву з кра ' ні Сукупний валютних резервiв, зниженя мiжнародного престижу крадіжки та рiвня життя населення »[20].

  Висновки. Аналiзуючі державний борг Украши, можна дшті Висновки, что управлшня Державним i гарантованого державою Боргом спрямованостей Було на Подолання наслщмв економiчноi кризиса, но прізвело до рiзкого зростання его обсягiв та ютотніх змiн у его структурку

  У перiод вiдновлення економiчний зростання тенден ^ я до Накопичення як державного, так i гарантованого державою Боргу Збери ^ ається, но ii Темпи е значний нижчих, что свiдчить про позитиви напрямки розвитку нашоГ економкі.

  Список використаних джерел

  1. Бюджетний кодекс УкраУні (редак ^ я станом на 01.01.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws / show / 2456-17.

  2. Короленко С. М. Анaлiз сутноcmi та стану державного Борг. Теоретична i практичність аспекти економкі та нтелектуально'Увласностi. 2016. Вип. 14. С. 131-137. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2016_14_20.

  3. Базилевич В. Д., Базилевич К. С, Баластрик Л. О. Макроекономка: пдручнік. КІУЛ: Знання, 2007. 703 с.

  4. Ватаманюк З. I., Панчишин С. М., Ревенчук С. К. та \ н. Економ'чна meоpiя: макро- i мiкpоeкономiкa: навч. посіб. КІУЛ: Альтернативи, 2005. 608 с.

  5. Вахненко Т. П. Особлівостi формирование державного Боргу та управлніе его складових в перюд ф'нансово'У кризиса. Фнансі УкраУні. 2009. №6. С. 14-28.

  6. Дубніцька Н. I. Державний борг. Перех'дн '! eкономiчнi системи. Львiв, 2007. Вип. 6. С. 107-108.

  7. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фнансовий словник. КІУЛ: Знання, 2002. 566 с.

  8. Капаєва Л. М., Лях М. С. Фнансовий право: навч. посіб. КІУЛ: Центр навчально'Ултературі, 2004. 248 с.

  9. Макконелл Р., Брю С. Макроекономка: пров з англ. Львiв: Просвта, 1997. 671 с.

  10. Економiчна енциклопедичний словник: У 2 т. Т. 1. За ред. С. В. Мочерного. Льв'ю: Св'щ 2005. 616 с.

  11. Романенко О. Р., Огородник С. Я., Зязюк М. С. та н. Фнансі: навч.-метод. посіб. КІУЛ: КНЕУ, 2003. 387 с.

  12. Руденко Ю. М. Вплив державного Боргу на економ'чній розвиток УкраУні. Формування рінково'У економкі. 2007. № 8. С. 162-171.

  13. Mipошнічeнко I. С. Зовншня заборгованють УкраУні як Чинник впліву на економ'чну БЕЗПЕКУ держави в условиях Глобал'зац'УУ. ОблКВУ i фнансі. 2014. №3 (65). С. 102-109.

  14. Брусліновська I. В., Матвшчук В. I. Державний борг УкраУні: причини Виникнення та шляхи его СКОРОЧЕННЯ. Вснік МНУ. 2016. С. 192-197.

  15. Державний бюджет i бюджетна стратег'я 2012-2014: стаб ^ за ^ я та сталий розвиток в условиях Реформування економкі УкраУні: у 4 т. ДННУ «Акад. фн. управлніе »; за ред. Ф. О. Ярошенка. КІУЛ, 2011. Т. 1: Рефлекси ^ за ^ я державних фнанав у контекст'1 стратеги реформ. 2011. 920 с. С. 52-55.

  16. Інформ ^ йна дов'дка относительно державного та гарантованого державного Боргу УкраУні. URL: https://mof.gov. ua / uk.

  17. Коляда Т. А. управлніе Державним Боргом у контекстi стабШзацУУ державних фнана'в УкраУні. Економ / 'чний часопис-XXI. 2015. №7-8 (1). С. 82-85. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2015_7-8%281%29__21.

  18. Присяжнюк О. О. Проблема Вдосконалення управлніе Державним Борг. Зб1'рнік наукових праць Черкаського державного технолог'чного унверсітету. 2012. Вип. 32 (2). С. 136-139. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2012_32%282%29__31.

  19. Офцйній сайт нститут бюджету та cоцiaльно-eкономiчніх дошджень. URL: http://www.ibser.org.ua.

  20. Доброскок С. С. Удосконалення системи управл'1ння Державним Боргом i Посилення стшкостi державних фнанав. Вснік Житомирського державного технологчного ушверсітету. 2017. №2. С. 77-80. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2017_2_14.

  References

  1. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy (2020). [Budget code of Ukraine] (redaktsiia stanom na 01.01.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

  2. Korolenko, S. M. (2016). Analiz sutnosti ta stanu derzhavnoho borhu [Analysis of the nature and status of public debt]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti. Vyp. 14. S. 131-137. URL: http://nbuv.gov. ua / UJRN / Tpaeiv_2016_ 14_20.

  3. Bazylevych, V. D., Bazylevych K. S., Balastryk L. O. (2007). Makroekonomika [Macroeconomics]: pidruchnyk. Kyiv: Znannia. 703 s.

  4. Vatamaniuk, Z. I., Panchyshyn, S. M., Revenchuk, S. K. ta in. (2005). Ekonomichna teoriia [Economic theory]: makro- i mikroekonomika: navch. posib. Kyiv: Alternatyvy. 608 s.

  5. Vakhnenko, T. P. (2009). Osoblyvosti formuvannia derzhavnoho borhu ta upravlinnia yoho skladovymy v period finansovoi kryzy [Features of formation of public debt and its components during the financial crisis]. Finansy Ukrainy. № 6. S. 14-28.

  6. Dubnytska, N. I. (2007). Derzhavnyi borh [Public debt]. Perekhidni ekonomichni systemy. Lviv. Vyp. 6. S. 107-108.

  7. Zahorodnii, A. H., Vozniuk, H. L., Smovzhenko, T. S. (2002). Finansovyi slovnyk [Financial dictionary]. Kyiv: Znannia. 566 s.

  8. Kapaieva, L. M., Liakh, M. S. (2004). Finansove pravo [Financial law]: navch. posib. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury. 248 s.

  9. Makkonell, R., Briu, S. (1997). Makroekonomika [Macroeconomics]: per z anhl. Lviv: Prosvita. 671 s.

  10. Ekonomichnyi entsyklopedychnyi slovnyk (2005). [Economic encyclopedic dictionary]: U 2 t. T.1. Za red. S.V. Mochernoho. Lviv: Svit. 616 s.

  11. Romanenko, O. R., Ohorodnyk, S. Ya., Ziaziuk, M. S. ta in. (2003). Finansy [Finance]: navch .-- metod. posib. Kyiv: KNEU. 387 s.

  12. Rudenko, Yu. M. (2007). Vplyv derzhavnoho borhu na ekonomichnyi rozvytok Ukrainy [Influence of public debt on the economic development of Ukraine]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky. №8. S. 162-171.

  13. Miroshnychenko, I. S. (2014 року). Zovnishnia zaborhovanist Ukrainy yak chynnyk vplyvu na ekonomichnu bezpeku derzhavy v umovakh hlobalizatsii [External debt of Ukraine as a factor of influence on economic security of the state in conditions of Globalization]. Oblik i finansy. №3 (65). S. 102-109.

  14. Bruslynovska, I. V., Matviichuk, V. I. (2016). Derzhavnyi borh Ukrainy: prychyny vynyknennia ta shliakhy yoho skorochennia [Public debt: the causes and ways of reducing it]. Visnyk MNU. S. 192-197.

  15. Derzhavnyi biudzhet i biudzhetna stratehiia 2012-2014 (2011): stabilizatsiia ta stalyi rozvytok v umovakh reformuvannia ekonomiky Ukrainy [State budget and budget strategy 2012-2014: stabilization and sustainable development in the conditions of reforming of economy of Ukraine]: u 4 t. DNNU «Akad. fin. upravlinnia »; za red. F.O. Yaroshenka. Kyiv, 2011. T. 1: Stabilizatsiia derzhavnykh finansiv u konteksti stratehii reform (2011). [Stabilization of public finances in the context of the reform strategy]. 920 s. S. 52-55.

  16. Informatsiina dovidka shchodo derzhavnoho ta harantovanoho derzhavnoho borhu Ukrainy (2020). [Information on state and guaranteed state debt of Ukraine]. URL: https://mof.gov.ua/uk.

  17. Koliada, T. A. (2015). Upravlinnia derzhavnym borhom u konteksti stabilizatsii derzhavnykh finansiv Ukrainy [The Management of public debt in the context of stabilization of public finances of Ukraine]. Ekonomichnyi chasopys-XXI. №7-8 (1). S. 82-85. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2015_7-8%281%29__21.

  18. Prysiazhniuk, O. O. (2012). Problema vdoskonalennia upravlinnia derzhavnym borhom [The problem of improving public debt management]. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Vyp. 32 (2). S. 136-139. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2012_32%282%29__31.

  19. Ofitsiinyi sait Instytutu biudzhetu ta sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen (2020). [The official website of the Institute for budgetary and socio-economic research]. URL: http://www.ibser.org.ua.

  20. Dobroskok, S. S. (2017). Udoskonalennia systemy upravlinnia derzhavnym borhom i posylennia stiikosti derzhavnykh finansiv [Improving the system of public debt management and strengthening the sustainability of public finances]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. №2. S. 77-80. URL: http://nbuv.gov. ua / UJRN / Vzhdtu_econ_2017_2_14.

  ДАН1 ПРО АВТОР1В

  Малишко BiTaniHa Ваперпвна, кандидат економiчний наук, доцент кафедри фИанав, облКВУ i оподаткування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагопчній ушверсітет iMe ^ Григорiя Сковороди» e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ORCID ID: 0000-0001-8906-9060 Researcher ID: Y-4360-2018

  Свтушенко Наталі Міколавна, кандидат економiчний наук, доцент кафедри фИанав, обл ^ i оподаткування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагопчній ушверсітет iменi Григорiя Сковороди» e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ORCID ID: 0000-0002-4752-6742

  Городшченко Юлiя Baдімiвнa, кандидат економiчний наук, доцент кафедри фИанав, обл ^ i оподаткування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагопчній ушверсітет iменi Григорiя Сковороди» e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ORCID ID: 0000-0003-0473-8101 Researcher ID: AAG-6099-2019

  ДАНІ ПРО АВТОРІВ

  Малишка Віталіна Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Євтушенко Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Городниченко Юлія Вадимівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» вул. Сухомлинського 30, м Переяслав-Хмельницький, 08401, Україна e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  DATA ABOUT AUTHORS

  Malyshko Vitalina, PhD in Economics, Associate Professor, Chair of Finances, Banking and Insurance Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Yevtushenko Natalia, PhD in Economics, Associate Professor, Chair of Finances, Banking and Insurance Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Horodnichenko Yuliia, PhD in Economics, Associate Professor, Chair of Finances, Banking and Insurance Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Подано до редакцп 19.01.2020 Прийнято до друку 06.02.2020

  УДК 334.012.6-022.51: 658.152 https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-44-195-202

  Ф1НАНСОВІЙ МЕХАН1ЗМ 1ННОВАЦ1ЙНО1 Д1ЯЛЬНОСТ1 МАЛИХ П1ДПРІ6МСТВ

  Рiзнік В. В., Калмиков О. В.

  Актуальнсть тими досл'1дження. Збльшення капталу е одним з найважлівшіх вікліюв для забезпечення ^ йкот та можливіть для зростання малих пдпріемств як в вкрав, так i за кордоном. Успшна дiяльнiсть малих пдпріемств потребуе по ^ йного забезпечення конкурентних перевага за рахунок реалiзац? I? Нновац'йніх моделей розвитку. 1нтегра ^ я украУнськіх пдпріемств в свтову економку Неможливо без здйснення нвестиц в Ух? Нновац'йній розвиток, спрямованостей на Подолання економiчний вдставання вд розвинення Краун, Аджея в Епоха дінамiчніх глобал'зац ^ йних зм / 'н конкурентоспроможнсть Залежить передуам вд здатнот реалзовуваті? Нновац / 'йн /' проекти, для чого потрiбнi значний фiнансовi ресурси.

  Постановка проблеми. Залучення Фнансовий ресурс'т пд iнновацiйну д'яльн'сть малих п1'дпріемств е особливо проблемним. Головними причинами дано ситуації е скроню в'дсотков! ставки в УкраУш, небажаним банк'тського сектора кредітуваті проекти з скроню мiрою невизначенності / та Слабкий розвиток нетраді ^ йних форм / метод'т Залучення фнансування в УкраУш.

  Анал'з останнХ досл'джень i публкацй. Проблеми?, Нновац / йно'У дiяльностi малих пдпріемств та хутра ^ змі УУ Фнансовий забезпечення дошджувалі: А. Бондаренко, Г. Возняк, О. Денисенко, В. Зянько, А. Кузнєцова, М. Мельник, В. Невмержицький, Ю. НИтн, Дун О'ньУн, Н. Стасюк, А. Череп, С. Хвалнській та iншi.

  Постановка завдання, мети досл'дження. Метою статт'1 е визначення економ'чного змсту Фнансовий механзму i з'ясування джерел фнансування iнновацiйно'y'д'яльност '! малих п1'дпріемств та розробка напрямiв пдвіщення ефектівностi Фнансовий механзму iнновацiйно'y 'д'яльност'! малих п1'дпріемств в Укра'Ун '!.

  Метод та методолог'т проведення досл / 'дження. У статт'1 Використано сукупнсть метод'в наукового досл'дження: системного пдходу, структурування, анал'зу та синтезу та \ н.

  Висновки в'дпов'дно до статт'1. У статт'1 Розкрити сутнсть Фнансовий механзму забезпечення та его спеціфку для iнновацiйно'y 'д'яльност'! малих п1'дпріемств. Обфунтовано необх'дн'сть забезпечення конкурентних перевага малих п1'дпріемств за рахунок реалiзацiУ '/ нновац /' йних моделей розвитку. Констатовано, что бльшсть украУнськіх п1'дпріемств нин в'дчувае деф / 'цит Власний кошт'т, а Залучення iнвестіцiй е проблематичним. Проанал1'зовано основн причини утруднення доступу малих п1'дпріемств до Фнансовий ресурс'в. Предложено напрями пдвіщення ефектівнот Фнансовий механзму iнновацiйно'y 'д' яльност '! малих п1'дпріемств.

  Ключов'1 слова: малий '! пiдприемства, фiнансовi ресурси, iнвестіцiУ ',?' нновацУУ, / нновац / 'йн /' мо '! розвитку, Фiнансовий механiзм, ННовая ^ йна д 'яльн'сть, конкурентнi Преимущества.

  ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

  Резник В. В., Калмиков О. В.

  Актуальність теми дослідження. Збільшення капіталу є одним з найважливіших викликів для забезпечення стійкості і можливостей для зростання малих підприємств як в Україні, так і за

  © Рiзнік В. В., Калмиков О. В., 2020

  Економiчний вюнік ушверсітету | Випуск № 44

  195


  Ключові слова: ДЕРЖАВНИЙ БОРГ / ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ / ДЕРЖАВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ / ЕКОНОМІКА КРАЇНИ / БОРГОВА НАВАНТАЖЕННЯ / ДЕРЖАВНИЙ БОРГ / ДЕФіЦІТ БЮДЖЕТУ / Державні запозичення / Економіка країни / Боргова НАВАНТАЖЕННЯ / PUBLIC DEBT / BUDGET DEFICIT / GOVERNMENT BORROWING / THE ECONOMY / DEBT BURDEN

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити