У статті наводиться аналіз даних моніторингу вмісту пестицидів в об'єктах навколишнього середовища Воронезької області (атмосферному повітрі, повітрі робочої зони, воді відкритих водойм, питної води, харчових продуктах) за 2001-2010 рр

Анотація наукової статті за медичними технологіями, автор наукової роботи - Заряева Е. В.


ANALYSIS OF REGIONAL MONITORING OF PESTICIDES IN ENVIRONMENTAL OBJECTS IN VORONEZH REGION

This article provides an analysis of monitoring data of pesticides in the environment of the Voronezh region (atmospheric air, the working area air, water, open water bodies, drinking water, food) for 20012010 years.


Область наук:

 • Медичні технології

 • Рік видавництва: 2011


  Журнал: Вісник нових медичних технологій


  Наукова стаття на тему 'Аналіз даних регіонального моніторингу вмісту пестицидів в об'єктах навколишнього середовища Воронезької області'

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз даних регіонального моніторингу вмісту пестицидів в об'єктах навколишнього середовища Воронезької області»

  ?(р<0,05).

  Результати тесту ПДР також свідчили про погіршення стану психофізіологічних функцій, що приводило до подовження часу реакції на умовний сигнал з 388,1 ± 17,5 мс до 422,1 ± 10 мс (р<0,05) на тлі неефективної фармакотерапії. Проведення контрольного тесту СДР у пацієнтів з типом гаптог-лобіна 2-2 також виявило тенденцію до погіршення психофізіологічних функцій зі збільшенням часу реагування на зелене світло з 466,1 ± 20,1 до 558,3 ± 13,2 мс (р<0,05) і червоний сигнал - з 427,5 ± 18,3 до 496,2 ± 16,0 мс.

  З огляду на особливості індивідуальної реакції хворих на застосування антигіпертензивних засобів, був запропонований «Спосіб прогнозу ефективності фармакотерапії при артеріальній гіпертонії» (патент № 2356500). У разі визначення у пацієнта генотипу гаптоглобіну 2-2 в поєднанні з високим порогом сольовий чутливості (концентрація розчину КаСЬ>0,32%) - це можуть бути особи з високим ризиком розвитку стійких до лікування форм артеріальної гіпертензії.

  На закінчення можна відзначити, що визначення генотипу гаптоглобіну відкриває перспективу для прогнозу ефективності призначення анігіпертензівних засобів. Це може мати важливе значення для осіб операторських професій (машиністи, диспетчери, льотний склад) для вирішення питань експертизи професійної придатності, оскільки збереження висококваліфікованих кадрів серед осіб операторських професій-це не тільки високі економічні показники роботи, а й забезпечення безпеки руху.

  висновки:

  1. Формування артеріальної гіпертензії в професійних групах працівників локомотивних бригад, поїзних диспетчерів і провідників супроводжується посиленням симпатичної активності зі збільшенням стрес-індексу в 1,2-1,5 рази, погіршенням толерантності до фізичного навантаження зі зниженням коефіцієнта фізичної працездатності на 25-27% і погіршенням швидкості зорово-моторної реакції.

  2. Несприятливий прогностичне значення має визначення високого порогу сольовий чутливості (концентрація розчину КаСЬ>0,32%) в поєднанні з генотипом гаптоглобі-на 2-2 у 16% хворих, які представляють групу високого ризику розвитку стійких до фармакотерапії форм артеріальної гіпертензії.

  3. Відсутність гіпотензивний ефект при монотерапії лізиноприлом і атенололом у пацієнтів з типом гаптоглобина 22 супроводжується подальшим напругою регуляторних систем з ростом стрес індексу на 38-50%, що вимагає комплексної фармакотерапії з контролем показників професійно значущих психофізіологічних функцій.

  література

  1.Волков, В.С. Клініко-функціональні особливості артеріальної гіпертонії у хворих, які споживають підвищену кількість кухонної солі / В. С. Волков // Кардіологія.- 2004.-Т.44, №1.- С.27-30

  2. Гуревич, М.А. Актуальні питання діагностики та лікування рефрактерних і важких форм артеріальної гіпертензії / М.А. Гуревич // Фарматека.- 2006.- №11 (126) .- С.43-50

  3. Гутникова, О.В. Динаміка психофізіологічних функцій водіїв під впливом антигіпертензивних препаратів / Гутникова О.В. // Залізнична медицина.- 2005.- № 9-

  10.- С.3-19.

  4.Клініческая фармакогенетика / під ред В.Г.Кукеса,

  H.П.Бочкова // М.: ГЕ0ТАР-Медіа, 2007.- 248 с.

  5. Пузирьов, В.П. Генетика артеріальної гіпертензії (сучасні ісследовательсіке парадигми) / В. П. Пузирьов // Клінічна медицина.- 2003.- №1.- С. 12-18

  6. Капцов В.А., Вільк М. Ф.Современние наукові проблеми залізничної гігієни // Медицина праці та пром. екологія.-2007.- № 1.- С. 1-7.

  7. Панкова В.Б., Капцов В.А., Єрмакова Т.В., Каменєва Е.А. Пріоритетні напрямки оздоровлення та медичної реабілітації залізничників // Гігієна і санітанія.- 2007.- №

  I.- С. 34-36.

  8. Стрюк Р.І., Длусская І.Г. Адренореактівниє і серцево-судинна сістема.- М .: Медицина, 2003.- 160 с.

  9. Суслова Є.Ю. Значення визначення фенотипів гаптог-

  лобіна сироватки крові при захворюваннях, обумовлених атеросклерозом // Нові напрямки в біології та медицині: зб. науч. тр.- Воронеж, 2004.- С.70-73.

  10 Цфасман А.З., Гутникова О.В., Атькова Е.О. Антиген-пертензівние препарати і психофізіологічні якості водітелей.- М .: МЦНМО, 2005.- 170 с.

  11. Delanghe JR. et al. Haptoglobin polymorphism, a genetic risk factor in coronary artery bypass surgery // Arteriosclerosis.-1997, Jul. 25.- Vol.132 (2) .- P. 215-219.

  12. Davis BJ. Disc Electrophoresis. II. Method an application to human serum proteins // Ann.N.Y. Acad.Sci.- 1964.- Vol. 121.-P.404-427.

  13. Hayashi Naoyuki, SomeyNami, Endo Masako Yamaoka et al. Vasoconstriction and blood, flow respones in visceral arteries to mental task in humans // Exp. Physiol. - 2006. - Vol.91. N 1.- P.215 - 220.

  14. Henkin RJ., Gill J.R., Bartter F.C. Studies on taste thresholds in normal man and in patient with adrenal cortical insufficiency: the role of adrenal cortical steroids and serum sodium concentre-tion // J. Clin. Invest. - 1963. - Vol.42. - P.727-735.

  15. Roguin A. et al. Haptoglobin phenotype as predictor of restenosis after percutaneous transluminal coronary angioplasty // Am. J. Cardiol.- 2001.- Vol. 87, N 3.- P.330-339.

  THE REAL IMPORTANCE OF FORECASTING RESISTANT FORMS OF ARTERIAL HYPERTENSION AT RAILWAY WORKERS TAKING INTO ACCOUNT GENETIC MARKERS

  YU.N. CHERNOV, V.V. NOVOVKINSKY, G.A. BATISHCHEVA, T.YE. KOTELNIKOVA

  Voronezh State Medical Academy

  As a result of inspecting railway workers, suffering from arterial hypertension, there was established an adverse prognostic value of a haptoglobin genotype 2-2 and a high saline sensitivity threshold for 16% of the patients of the risk group of low pharmacotherapy efficiency.

  Key words: an arterial hypertension, genetic markers, haptoglobin, saline sensitivity.

  УДК 614.7

  АНАЛІЗ ДАНИХ РЕГІОНАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ ЗМІСТУ пестицидів В ОБ'ЄКТАХ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Воронезької області

  Е.В. ЗАРЯЕВА *

  У статті наводиться аналіз даних моніторингу вмісту пестицидів в об'єктах навколишнього середовища Воронезької області (атмосферному повітрі, повітрі робочої зони, воді відкритих водойм, питної води, харчових продуктах) за 2001-2010 рр.

  Ключові слова: пестициди, гігієнічна оцінка

  Серйозну еколого-гігієнічну проблему в Росії представляє постійна і все зростаюче застосування пестицидів. Пестициди (лат. Pestis - зараза і лат. Caedo -вбивати) (сільськогосподарські отрутохімікати) - це збірна назва хімічних і біологічних засобів, які використовуються для боротьби з шкідливими організмами. Пестициди об'єднують наступні групи речовин: гербіциди, що знищують бур'яни; інсектициди, знищують комах-шкідників; фунгіциди, що знищують патогенні гриби, зооциди, що знищують шкідливих теплокровних тварин.

  Основними контингентами, схильними до впливу несприятливих наслідків пестицидів, є працівники виробництв агрохімікатів, населення різних вікових груп (в т.ч. дитяче), яке проживає в зоні впливу цих підприємств, а також трудівники сільського господарства, які безпосередньо працюють в контакті з пестицидами [3,5].

  Принципово важливо, що в даний час Федеральним Законом №109-ФЗ від 19.07.1997 (зі змінами від 10 січня 2003 р 29 червня 2004 року) «Про безпечному поводженні з пестицидами і агрохімікатами» закріплені правові основи регулювання забезпечення безпечного поводження з пестицидами і агрохімікатами в цілях охорони здоров'я людей і навколишнього природного середовища. В даний час законодавчо-

  * ГОУ ВПО Воронезька державна медична академія ім. М.М. Бурденко Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку РФ, г. Воронеж, вул. Студентська, 10.

  нормативною базою закріплені гігієнічні вимоги до виробництва пестицидів та агрохімікатів (СанПіН 1.2.1330-03 «Гігієнічні вимоги до виробництва пестицидів та агрохімікатів»); проведення реєстраційних випробувань агрохімікатів і пестицидів для розробки і обґрунтування регламентів їх застосування, які забезпечують ефективність їх застосування і безпеку для здоров'я людини, навколишнього природного середовища. Останнім нормативним документом у сфері забезпечення безпеки при поводженні з агрохімікатами з'явився СанПіН 1.2.2584-10 «Гігієнічні вимоги до безпеки процесів випробувань, зберігання, перевезення, реалізації, застосування, знешкодження та утилізації пестицидів і агрохімікатів», яким, на відміну від раннє чинного СанПіН 1.2.1170-01, вперше передбачена герметична упаковка пестицидів і агрохімікатів, що виготовляється з матеріалів, що забезпечують збереження продукції і запобігаючи можливості забруднення навколишнього середовища на всіх етапах обігу зазначених коштів, а також більш детально розглянуті і закріплені вимоги гігієнічної безпеки при знешкодженні та утилізації непридатних до подальшого застосування за призначенням препаратів, заборонених до застосування в зв'язку з виявленими негативним впливом на здоров'я людей, тварин і / або рослин, зі зміненими фізико-хімічними і споживчими властивостями, що зберігаються в суміші з іншими матеріалами і / або вещест вами.

  Звертає на себе увагу практична відсутність комплексних санітарно-хімічних досліджень вмісту пестицидів у різних об'єктах навколишнього середовища (атмосферному повітрі, повітрі робочої зони, воді відкритих водойм, питної води, харчових продуктах).

  Мета дослідження - аналіз даних моніторингу концентрацій пестицидів в об'єктах довкілля.

  Матеріали і методи дослідження. Гігієнічна оцінка вмісту пестицидів в об'єктах навколишнього середовища проведена на основі фондових даних системи соціальногігіеніческого моніторингу, який функціонує на базі Федерального державної установи охорони здоров'я «Центр гігієни і епідеміології в Воронезької області» за 2002-2010 рр. і діючих нормативних документів (СанПіН). За Воронезької області за аналізований період відібрано 53849 проб і виконано 210 197 досліджень вмісту пестицидів в об'єктах навколишнього середовища. Детальна оцінка ситуації проведена в трьох районах Воронезької області: Ліскинське, Острогожском і Новохоперськ.

  Результати та їх обговорення. Попередній аналіз ситуації показав, що рівень хімізації в сільському господарстві в минуле десятиліття був максимальним в Ліскинське районі (до 36,2 кг / га) і високим (більше 30 кг / га ріллі) в 9 районах інтенсивного агропромислового освоєння, розташованих переважно в західному секторі Воронезької області: Острогожском, Верхнехавском, Вільховатському, Панинского, Під-Горенська, Рамонского, Репьевском, Россошанський, Семилук-ському. Мінімальна хімізація (8-12 кг / га ріллі) спостерігалася в 6 районах області (Новохоперський, Воробьевский, Грибанов-ський, Петропавлівський, Тернівський, Ертільскій) і Борисоглібському міському окрузі, більшість яких розташовано в східному секторі області [2].

  При загальній площі орних земель 3,0-3,2 тис. Га щорічне використання хімічних засобів захисту становить від 768,55 тонн (2000) до 1594,2 тонн (2006 рік) [4].

  Аналіз вмісту пестицидів в об'єктах навколишнього середовища показує, що в цілому по Воронезькій області в 0,40% проб і 0,14% досліджень мало місце перевищення гігієнічних нормативів.

  Динаміка виявлення пестицидів в об'єктах навколишнього середовища в концентраціях перевищують граничнодопустимі носить і-подібний характер з мінімальним числом нестандартних аналізів в 2006-2008 рр. (Рис. 1). За останніми даними (2010 р) в 0,65% проб і 0,31% досліджень мало місце перевищення ГДК.

  Всього за період 2001-2010 рр. в 213 проб з об'єктів навколишнього середовища не відповідали гігієнічним нормативам. Структура даного показника по основних об'єктах в основному представлена ​​грунтом (48,8%), повітрям робочої зони (28,6%), атмосферним повітрям на кордоні житлової забудови і сельскохо-

  господарських угідь при проведенні робіт по обробці пестицидами (13,1%) - рис. 2.

  0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10

  0,00

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

  Мал. 1. Питома вага проб і досліджень об'єктів навколишнього середовища на вміст пестицидів (% результатів не відповідають гігієнічним нормативам)

  ? Грунт

  | Повітря робочої зони

  ? атмосферне повітря

  ? Харчові продукти

  ? Вода питна

  У Вода відкритих водойм

  Мал. 2. Структура проб з об'єктів довкілля, які не відповідають гігієнічним нормативам,%

  Оцінка питомої ваги результатів досліджень і аналізів проб навколишнього середовища за окремими її об'єктів з перевищенням ГДК показує, що найбільш часто реєструвалося перевищення гігієнічних нормативів вмісту пестицидів у грунті (2,02% проб), атмосферному повітрі (1,60%), повітрі робочої зони (1,22%). У харчових продуктах, питній воді, воді відкритих водойм пестициди виявляються досить рідко (0,04-0,08% проб, 0,01-0,03% досліджень) - табл. 1.

  З огляду на результати узагальнення інформації за рівнем техногенного навантаження, якості середовища проживання, загальної захворюваності населення, виконаного в ряді регіональних гігієнічних досліджень, нами для подальших досліджень обгрунтовано були обрані три райони області Острогожский, Лискинский і Новохоперський [1].

  Встановлено, що за 2001-2010 рр. найбільш неблагополучна ситуація за кількістю проб з об'єктів довкілля на вміст пестицидів, які не відповідають гігієнічним нормативам, реєструється в Ліскинське районі (0,30% проб з перевищенням ГДК), при цьому в основному перевищення нормативів відзначається в атмосферному повітрі (16,33%) і грунті (0,49%). Забруднення атмосферного повітря на кордоні житлової забудови в основному було пов'язано з пожежею складу агрохімікатів в Лис-Кінскі районі в листопаді 2009 р При цьому зареєстровані перевищення вмісту гексахлорциклогексану (гексахлорана) і малатиона (карбофоса). З точки зору оцінки ризику для здоров'я населення слід зазначити, що гексахлорциклогексан (гексахлоран) має канцерогенну дію.

  Аналізуючи концентрації пестицидів в атмосферному повітрі на межі житлової забудови і сільськогосподарських угідь при їх обробці, слід зазначити, що перевищень ГДК не виявлено.

  У той же час вміст пестицидів в жодній пробі (з 745) з усіх об'єктів навколишнього середовища Новохоперського району не перевищувала ГДК.

  Структура проб з об'єктів довкілля, які не відповідають гігієнічним нормативам, в Ліскинське і Острогожском районах відрізняється від середньообласний: 1) на території районів не виявлено перевищень ГДК пестицидів в повітрі робочої зони, питну воду, вода відкритих водойм;

  2) провідне місце по неблагополуччя вмісту пестицидів в Ліскинське районі займає атмосферне повітря, в Острогожском - грунт.

  Таблиця 1

  Обсяг і результати досліджень вмісту пестицидів в об'єктах навколишнього середовища за 2001-2010 рр.

  Об'єкт дослідження Обсяг досліджень (всього, абс.) В т.ч не відповідає Гігієнічним нормативам (АБС-) Не відповідає гігієнічним нормативам,%

  проб 1 досл. проб 1 досл. проб 1 иссл.

  Лискинский район

  Атмосферне повітря 98 98 16 16 16,33 16,33

  Повітря робочої зони 287 287 0 0 0 0

  Вода питна 1106 3279 0 0 0 0

  Вода відкритих водойм 146 282 0 0 0 0

  Грунт 609 1684 3 5 0,49 0,30

  Харчові. продукти 4048 13233 0 0 0 0

  Разом по району 6294 18863 19 21 0,30 0,11

  Новохоперський район

  Атмосферне повітря 18 18 0 0 0 0

  Повітря робочої зони 68 68 0 0 0 0

  Вода питна 16 89 0 0 0 0

  Вода відкритих водойм 14 35 0 0 0 0

  Грунт 87 257 0 0 0 0

  Харчові продукти 542 2572 0 0 0 0

  Разом по району 745 3039 0 0 0 0

  Острогожский район

  Атмосферне повітря 101 101 0 0 0 0

  Повітря робочої зони 281 281 0 0 0 0

  Вода питна 115 546 0 0 0 0

  Вода відкритих водойм 92 210 0 0 0 0

  Грунт 353 1033 5 5 1,42 0,48

  Харчові продукти 1324 4865 1 2 0,08 0,04

  Разом по району 2266 7036 6 7 0,26 0,10

  Воронежская область в цілому

  Атмосферне повітря 1748 1893 28 28 1,60 1,48

  Повітря робочої зони 5011 5206 61 61 1,22 1,17

  Вода питна 5246 23160 4 4 0,08 0,02

  Вода відкритих водойм 1314 3904 1 + 1 0,08 0,03

  Грунт 5161 15426 104 171 2,02 1,11

  Харчові продукти 35369 160608 15 20 0,04 0,01

  Разом з області 53849 210197 213 285 0,40 0,14

  З числа контрольованих пестицидів в Ліскинське районі мали місце перевищення ГДК по 4 найменувань (гексахлор-циклогексан і його а-, р-, у-ізомери, ДДТ і його метаболіти, Діаз-нон, малатион), в Острогожском - по 6 найменувань (фенорам , 2,4-Д, ДДТ і його метаболіти, гексахлорциклогексан і його а-, р-, у-ізомери, банкол і децис). Максимальне перевищення ГДК відмічено по утриманню гексахлорциклогексану в атмосферному повітрі (від 23 до 45 разів в 2009 р, Лискинский р-н під час пожежі на складі агрохімікатів), в грунті (до 8 разів у 2002 році, Острогожский район після обробки сільгоспугіддя) і дециса в баклажанах (до 8 разів у 2003 р, Острогожский район). З числа пестицидів найбільш часто відзначалися перевищення ГДК вмісту гексахлорциклогексану і його а-, р-, у-ізомерів (в 11 дослідженнях).

  Крім проблеми раціонального застосування пестицидів виключає перевищення їх ГДК в об'єктах навколишнього середовища, у Воронезькій області існує проблема знешкодження вийшли з ужитку пестицидів, особливо хлорвмісних, якій повинна приділятися пріоритетна увага.

  В даний час одним з ефективних методів знищення застарілих пестицидів є високотемпературне їх спалювання. З урахуванням цього в м Воронежі був розроблений проект мобільної установки, що забезпечує повне знищення пестицидів при температурі 1600 ° С продуктивністю 100 кг на годину, проте виготовлення і монтаж її не виконано через відсутність фінансування. Використання даної установки перспективно, тому що дозволить знешкоджувати прийшли в непридатність пестициди в місцях їх знаходження, виключаючи додаткове забруднення навколишнього середовища в ході транспортування.

  Висновок. Аналіз даних показав, що за десятирічний період 2001-2010 рр. у Воронезькій області найбільш часто регі-

  стрировать перевищення гігієнічних нормативів вмісту пестицидів у грунті (2,02% проб), атмосферному повітрі (1,60%) і повітрі робочої зони (1,22%). При найбільш високою пестицидного навантаження в Ліскинське і Острогожском районах (понад 30 кг / га) провідні місця по неблагополуччя вмісту пестицидів займають атмосферне повітря (Лискинский район) та грунт (Острогожский район). З числа контрольованих пестицидів (визначається 18 діючих речовин) мали місце перевищення ГДК по 8 найменувань (фенорам, 2,4-Д, ДДТ і його метаболіти, гексахлорциклогексан і його a-,? -, у-ізомери, банкол, децис, диазинон, малатион). Найбільші перевищення ГДК пестицидів зареєстровані в атмосферному повітрі і пов'язані з пожежею на складі агрохімікатів в Ліскинське районі. При регламентних сільськогосподарських роботах відзначаються перевищення гігієнічних нормативів вмісту пестицидів.

  література

  1. Дєлова О.В., Денисенко В.І. Гігієнічна оцінка факторів навколишнього середовища і ризику для здоров'я населення // Журнал «Системний аналіз і управління в біомедичних системах» .- Том 9.- №4.- 2010.- С. 810-813.

  2. Медико-екологічний атлас Воронезької області: монографія / С.А. Куролап, Н.П. Мамчик, О.В. Клепіков та ін-Воронеж: ГУП ВО «Воронезька обласна друкарня - видавництво ім. Е.А. Болховітінова », 2010.- 167 с.

  3. Механтьева Л.Є. Профілактичні заходи в системі охорони здоров'я осіб, зайнятих з пестицидами і агрохімікатами // Проблеми охорони населення і забезпечення гігієнічної та епідеміологічної безпеки навколишнього середовища / Збірник статей, присвячений 85-річчю державної санітарно-епідеміологічної служби РФ - Новосибірськ, 2007. С. 270-272.

  4. Тулакіне А.В., Механтьева Л.Є. Гігієна навколишнього та виробничого середовища підприємств мінеральних добрив / Под ред. акад. РАМН, проф. А.І. Потапова - М., 2007. - 220 с.

  5. Чубірко МІ., Мамчик Н.П., Механтьева Л.Є. Гігієнічні проблеми застосування пестицидів // Зб. науч. тр. «Гігієна: минуле, сучасне, майбутнє» / Под ред. академіка РАМН А.І. Потапова.- Вип.1.- М., 2001.- С. 239-240.

  ANALYSIS OF REGIONAL MONITORING OF PESTICIDES IN ENVIRONMENTAL OBJECTS IN VORONEZH REGION

  E.V. ZARYAEVA Voronezh State Medical Academy N.N. Burdenko

  This article provides an analysis of monitoring data of pesticides in the environment of the Voronezh region (atmospheric air, the working area air, water, open water bodies, drinking water, food) for 20012010 years.

  Key words: pesticides, hygienic assessment.

  УДК 614.7

  ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОГО ФАКТОРА НА ТЕРИТОРІЇ у Воронезькій області

  Е.В. ЗАРЯЕВА, М.К. КУЗМІЧЁВ *

  У статті наводиться аналіз даних по гігієнічній оцінці природних, медичних та техногенних джерел іонізуючого

  випромінювання на території Воронезької області.

  Ключові слова: радіаційний фактор, джерела іонізуючого випромінювання, гігієнічна оцінка.

  Випромінювання природних радіонуклідів, які містяться в об'єктах навколишнього середовища і середовища проживання людей, створює природний радіаційний фон. В результаті виробничої діяльності людини (видобуток і переробка мінеральної сировини, будівництво різних об'єктів і т. П.) Відбувається перерозподіл природних радіонуклідів в об'єктах довкілля людей і навколишнього середовища, що призводить до зміни радіаційного впливу на людину.

  Забезпечення радіаційної безпеки населення при опроміненні природними джерелами випромінювання грунтується на основних принципах нормування, оптимізації, обґрунтування.

  * ГОУ ВПО Воронезька державна медична академія ім. М.М. Бурденко Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку РФ; ФГУЗ «Центр гігієни і епідеміології в Воронезької області»


  Ключові слова: ПЕСТИЦИДИ /ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА /PESTICIDES /HYGIENIC ASSESSMENT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити