У спортивній практиці існує проблема об'єктивної оцінки психологічного статі жінок, практикуючих єдиноборства. Метою досліджень авторів став аналіз даних між об'єктивними і суб'єктивними оцінками спортсменок свого психологічного статі. Виявлено значні (p <0.001) розбіжності в результатах об'єктивної і самостійної оцінки психологічного статі у спортсменок. Виявлено достовірне (p <0.01) збільшення кількості спортсменок з переважанням маскулінних психологічних рис, у віці після 24 років.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Осипов Олександр Юрійович, Ковальов Віктор Миколайович, Садирін Сергій Леонідович, Пилипович Володимир Олександрович, Гольма Людмила Анатоліївна


Data analysis of assessment of the psychological gender of female-athletes practicing martial arts

Obviously, there is the problem of the objective assessment of the psychological gender of women practicing martial arts in sports practice. The aim of the authors 'studies was to analyze the data between the objective and subjective assessments of the athletes of their psychological gender. Significant (p<0.001) discrepancies were found in the results of the objective and independent assessment of the psychological gender among the athletes. A significant (p<0.01) increase of the athletes 'number with predominance of the masculine psychological traits after the age of 24 years was found.


Область наук:
 • психологічні науки
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ДАНИХ ОЦІНКИ психологічного підлоги спортсменок, ПРАКТИКУЮЧИХ ЄДИНОБОРСТВА'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ДАНИХ ОЦІНКИ психологічного підлоги спортсменок, ПРАКТИКУЮЧИХ ЄДИНОБОРСТВА»

  ?(Парадигмальні «помилки») можуть породжувати у спортсмена неусвідомлений всередині особистісний конфлікт або опір, оскільки, розходяться з реальністю, але спортсмен цього не усвідомлює.

  Виконано в рамках гранту РФФД, проект «Парадигмальні« помилки »і їх вплив на культуру і суспільство», № 19-011-00371А

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Ільїна, Н. Л. Ставлення до фізичного здоров'я сучасних студентів / Н. Л. Ільїна // Психологія здоров'я: науковий напрямок: матеріали круглого столу з міжнародною участю. Санкт-Петербург, 14-15 грудня 2009 р - СПб., 2009. - С. 98-102.

  2. Ільїна, Н.Л. Психологічні та організаційні труднощі суміщення спортивної та навчальної діяльності студентами вищих навчальних закладів / Н.Л. Ільїна, Н.Б. Мельникова // Спорт, людина, здоров'я: збірник матеріалів конгресу / ред. В.А. Таймазов. - СПб., 2017. - С. 176-178.

  3. Ільїна, Н.Л. Переконання і ірраціональні установки студентів-спортсменів, успішно і неуспішно реалізують «подвійну кар'єру» / Н.Л. Ільїна, А. Д. Селігерський // IX Міжнародний конгрес "Спорт, Людина, Здоров'я": матеріали Конгресу. - СПб., 2019. - С. 178-180.

  4. Мазуров, Ю.Л. Спорт як універсальна культура / Ю.Л. Мазуров // Вісник Російського міжнародного олімпійського університету. - 2012. - № 4. - С. 42-47.

  5. Сараф, М.Я. Спорт і культура (історичний аналіз) / М.Я. Сараф // Спорт, духовні цінності, культура. - 1997. - Вип. 1. - С. 51-83.

  REFERENCES

  1. Ilyina, N.L. (2009), "Attitude to the physical health of modern students", Health Psychology: Scientific direction: round-table materials with international participation, St. Petersburg, pp. 98-102.

  2. Ilyina, N.L. and Melnikova, N.B. (2017), "Psychological and organizational difficulties in combining sports and educational activities by students of higher educational institutions", Sports, people, health. Collection of Congress materials, Editor: V.A. Taymazov, pp. 176-178.

  3. Ilyina, N.L. and Seligerskaya, A.D. (2019), "Beliefs and irrational attitudes of student-athletes who successfully and unsuccessfully implement a" double career "", IXInternational Congress "Sport, Man, Health": materials of the Congress, St. Petersburg, pp. 178-180.

  4. Mazurov, Yu.L. (2012), "Sport as a universal culture", Herald of the Russian International Olympic University, No. (4), pp. 42-7.

  5. Saraf, M.Ya. (1997), "Sport and culture (historical analysis)", Sport, spirit values, culture, Issue 1, pp. 51-83.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 03.10.2019

  УДК 796.8: 159.9.072.43

  АНАЛІЗ ДАНИХ ОЦІНКИ психологічного підлоги спортсменок, ПРАКТИКУЮЧИХ ЄДИНОБОРСТВА

  Олександр Юрійович Осипов, кандидат педагогічних наук, доцент, Сибірський федеральний університет, Красноярський державний медичний університет

  ім. проф. В.Ф. Войно-Ясенецького, Сибірський юридичний інститут МВС Росії, Красноярськ; Віктор Миколайович Ковальов, завідувач наукової лабораторії, Сергій Леонідович Садирін, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри, Сибірський федеральний університет, Красноярськ; Володимир Олександрович Пилипович, кандидат педагогічних наук, доцент, Сибірський юридичний інститут МВС Росії, Красноярськ; Людмила Анатоліївна Гольма, доцент, Сибірський федеральний університет, Красноярськ

  анотація

  У спортивній практиці існує проблема об'єктивної оцінки психологічного статі жінок, які практикують єдиноборства. Метою досліджень авторів став аналіз даних між об'єктивними і суб'єктивними оцінками спортсменок свого психологічного статі. Виявлено значні (p <0.001) розбіжності в результатах об'єктивної і самостійної оцінки психологічного статі у спортсменок. Виявлено достовірне (p <0.01) збільшення кількості спортсменок з переважанням маскулінних психологічних рис, у віці після 24 років.

  Ключові слова: бойові мистецтва, жінки, психологічна стать, ендогенні, маскулінність.

  DATA ANALYSIS OF ASSESSMENT OF THE PSYCHOLOGICAL GENDER OF FEMALE-ATHLETES PRACTICING MARTIAL ARTS

  Aleksander Yuryevich Osipov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Siberian Federal University, Krasnoyarsk State Medical University named after professor V.F. Voyno-Yasenetsky, Siberian Law Institute of the MIA of the Russia, Krasnoyarsk; Viktor Nikolayevich Kovalev, scientific laboratory chairman, Sergey Leonidovich Sadyrin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, department chairman, Siberian Federal University; Vladimir Aleksandrovich Filippovich, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Siberian Law Institute of the MIA of the Russia, Krasnoyarsk; Lyudmila Anatolievna Golm, the senior lecturer, Siberian Federal University, Krasnoyarsk

  Annotation

  Obviously, there is the problem of the objective assessment of the psychological gender of women practicing martial arts in sports practice. The aim of the authors 'studies was to analyze the data between the objective and subjective assessments of the athletes of their psychological gender. Significant (p<0.001) discrepancies were found in the results of the objective and independent assessment of the psychological gender among the athletes. A significant (p<0.01) increase of the athletes 'number with predominance of the masculine psychological traits after the age of 24 years was found.

  Keywords: martial arts, women, psychological gender, androgyny, masculinity.

  ВСТУП

  Багаторічний процес змагальної підготовки елітних единоборцев потребує якісного науковому супроводі [5]. Вчені вказують на наявність проблеми нестачі об'єктивних наукових даних щодо визначення психологічного статі спортсменок, які практикують різні види спортивних єдиноборств [3]. Існує протиріччя між даними вчених про переважання серед спортсменок, які практикують єдиноборства, осіб з психологічної маскулінність [1] і самоідентифікацією більшості спортсменок на користь андрогінного психологічного статі [2]. Необхідні дослідження з вивчення особливостей психологічного статі жінок, які практикують спортивні єдиноборства, оскільки різні особливості психологічної ідентичності спортсменок здатні суттєво вплинути на зростання змагальних результатів [5]. Експерти відзначають, що багато тренерів повністю не враховують всі особливості психологічного статі спортсменок при плануванні тренувального процесу в різних видах спортивних єдиноборств [4].

  Аналіз наукової літератури визначив основні цілі дослідження: визначення об'єктивних особливостей психологічного статі спортсменок, які практикують різні види спортивних єдиноборств та аналіз між співвідношенням об'єктивних даних про психологічний поле досліджуваних спортсменок і їх суб'єктивним самовідчуттям своєї психологічної ідентичності.

  МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Учасники дослідження: жінки (n = 106) у віці від 18 до 29 років, які практикують різні види єдиноборств: бокс (n = 29), кікбоксинг (n = 17), жіночу боротьбу (n = 21), самбо (n = 16) , дзюдо (n = 23). Рівень спортивної кваліфікації спортсменок: спортсменки близькі до еліти (n = 67) - кандидати в майстри спорту РФ, і елітні спортсменки (n = 39) - майстри спорту РФ. Дві основні вікові категорії було виділено: спортсменки віком від 18 до 24 років (n = 62), і спортсменки віком від 24 до 29 років (n = 44). Всі спортсменки дали інформовану згоду на участь і публікацію результатів дослідження.

  Методи дослідження. Всім учасницям було запропоновано пройти процедуру визначення психологічного статі (методика Sandra L. Bem). Спортсменки дали позитивні або негативні відповіді на 60 запитань, які дозволяють об'єктивно виявити переважання певних психологічних властивостей особистості: маскулінність, фемінінність, ендогенні. Для підвищення ступеня достовірності досліджень, процедура опитування проводилася двічі, з інтервалом в 3 місяці. Також на питання двічі відповіли особи, які добре знають спортсменок: їхні близькі друзі, родичі і тренери спортсменок. З результатів опитування учасниць дослідження і осіб, які добре знають спортсменок, методом визначення середнього значення даних був обчислений основний індекс досліджень (IS). Даний числовий показник дозволив об'єктивно визначити психологічний підлогу учасниць дослідження. Крім опитування всім спортсменкам було запропоновано самостійно ідентифікувати свою психологічну ідентичність

  Статистична обробка та аналіз результатів дослідження було проведено з використанням програми SPSS20 і Mann-Whitney U-test.

  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Аналіз даних показав, що більшість досліджуваних спортсменок (n = 58) об'єктивно ставляться до андрогенному психологічному підлозі (IS = 0.632). Риси психологічної маскулінності виявлено у 42 спортсменок (IS = -1.729). У 6 спортсменок виявлено переважання рис фемінінності (IS = 1.486). Таким чином, виявлено розбіжність результатів дослідження з уявленнями вчених про переважання осіб з психологічної маскулінність серед жінок, які практикують єдиноборства. Однак виявлена ​​цікава тенденція до збільшення кількості спортсменок з переважанням психологічних рис маскулінності в більш дорослому віці. Якщо серед спортсменок у віковій категорії від 18 до 24 років, кількість осіб з андрогінними психологічним підлогою становило понад 63% (n = 39), то у віковій категорії від 24 до 29 років, їх кількість істотно менше - 43% (n = 19) . Кількість спортсменок, що мають маскулінний психологічна стать, істотно збільшується в залежності від віку жінок. У віковій групі від 18 до 24 років, маскулінність виявлена ​​у 29% спортсменок (n = 18). У віці від 24 до 29 років переважання маскулінних психологічних рис виявлено вже у 55% ​​спортсменок (n = 24). Риси фемининного психологічного статі були виявлені лише у 5 досліджуваних спортсменок віком від 18 до 24 років і у 1 досліджуваної спортсменки віком від 24 до 29 років.

  У самостійних оцінках свого психологічного статі більшість спортсменок - 72% (n = 76) віднесли себе до андрогіна психологічному підлозі. До фемінінний психологічному підлозі віднесли себе 17% (n = 18) опитаних. Лише близько 11% (n = 12) спортсменок вказали у себе переважання маскулінних психологічних рис. Можна припустити, що багато спортсменки, практикуючі спортивні єдиноборства, підсвідомо побоюються докорів у зайвій мужності і тому приписують собі зайву жіночність. Порівняльний аналіз результатів показує суттєві достовірні відмінності між об'єктивними даними оцінки

  психологічного статі спортсменок і суб'єктивними оцінками самих спортсменок. Об'єктивно андрогінні психологічна стать був виявлений у 54% спортсменок, суб'єктивно у 72%. Маскулінний психологічна стать об'єктивно виявлено у 40% жінок, суб'єктивно у 11%. Переважання фемінінних психологічних рис об'єктивно виявлено у 6% досліджуваних спортсменок, суб'єктивно у 17% опитаних.

  Основні результати дослідження представлені в таблиці 1.

  Таблиця 1. Дані оцінки психологічного статі спортсменок, які практикують різні види єдиноборств, з урахуванням їх возраста_

  Психологічна стать (S. Bem) Спортсменки від 18 до 24 років (n = 62) Спортсменки від 24 до 29 років (n = 44) Самостійна оцінка (n = 106)

  Андрогенність n = 39 n = 19 n = 76 **

  Маскулінність n = 18 n = 24 n = 12 *

  Фемінінність n = 5 n = 1 n = 18 **

  Прим. - достовірність відмінностей результатів: * - Р <0.01; ** - Р <0.001.

  ВИСНОВОК

  Виявлено суттєве (p <0.001) переважання осіб, що мають андрогінні психологічна стать, серед спортсменок, які практикують різні види спортивних єдиноборств, у віці від 18 до 24 років. У більш зрілому віці (від 24 до 29 років), число спортсменок з андрогінними психологічним підлогою значно (p <0.001) знижується, на тлі значного (p <0.01) збільшення числа спортсменок мають маскулінний психологічна стать.

  Виявлено значне (p <0.001) розбіжність між об'єктивними даними оцінки психологічного статі спортсменок і суб'єктивними оцінками спортсменок свого психологічного статі. Більшість жінок, які практикують різні види єдиноборств, підсвідомо відносять себе до осіб фемининного або андрогінного психологічного статі, хоча об'єктивно мають ознаки маскулінності.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Burdzicka-Wolowik, J. Selected personality traits of women training combat sports / J. Burdzicka-Wolowik, K. Goral-Radziszewska // Polish Journal of Sport and Tourism. - 2014. - № 21 (1). - P. 3-7.

  2. Idiocentric and allocentric profile, gender schemas of self-concept, and subjective social status of judo athletes / F. Cardoso, E. Ferrari, R. Pereira, L. Lima [et al.] // Archives of Budo. - 2016. - № 12. -P. 293-300.

  3. "Some women are born fighters": discursive constructions of a fighter's identity by female Finnish judo athletes / A. Kavoura, M. Kokkonen, C. Chroni, A. Ryba // Sex Roles. - 2018. - № 79 (3-4). -P. 239-252.

  4. Analysis of motivational aspects of female martial artists in view of their psychological gender / V. Kovalev, A. Osipov, S. Sadyrin, R. Nagovitsyn // Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury. - 2019. - № 10. - P. 101.

  5. Comparative analysis of the scientific views of Russian and foreign scientists on the problem of training skilled judo wrestlers / A. Osipov, M. Kudryavtsev, P. Fedorova, Z. Serzhanova, V. Struchkov [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. - 2017. - № 17 (1). - P. 288-293.

  6. Building a national team context based upon the identity challenges and intervention strategies of elite female boxers in their home training environments / R. Schinke, Y. Ge, B. Petersen, A. Blodgett [et al.] // Journal of Sport psychology in Action. - 2019. - № 10 (2). - P. 94-105.

  REFERENCES

  1. Burdzicka-Wolowik, J. and Goral-Radziszewska, K. (2014 року). "Selected personality traits of women training combat sports", Polish Journal of Sport and Tourism, No. 21 (1), pp. 3-7, D0I: 10.2478 / pjst-2014-0001.

  2. Cardoso, F., Ferrari, E., Pereira, R., Lima, L., et al. (2016), "Idiocentric and allocentric profile, gender schemas of self-concept, and subjective social status ofjudo athletes", Archives of Budo, No. 12, pp.

  293-300.

  3. Kavoura, A., Kokkonen, M., Chroni, C. and Ryba, A. (2018). "Some women are born fighters": Discursive constructions of a fighter's identity by female Finnish judo athletes ", Sex Roles, Vol. 79 (3-4), pp. 239-252, DOI: 10.1007 / s11199-017-0869-1.

  4. Kovalev, V., Osipov, A., Sadyrin, S. and Nagovitsyn, R. (2019), "Analysis of motivational aspects of female martial artists in view of their psychological gender", Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury, No. 10, pp. 101.

  5. Osipov, A., Kudryavtsev, M., Fedorova, P., Serzhanova, Z., Struchkov, V., et al. (2017), "Comparative analysis of the scientific views of Russian and foreign scientists on the problem of training skilled judo wrestlers", Journal of Physical Education and Sport, No. 17 (1), pp. 288-293, D0I: 10.7752 / jpes.2017.01043.

  6. Schinke R., GeY., Petersen B., Blodgett A., et al. (2019). "Building a national team context based upon the identity challenges and intervention strategies of elite female boxers in their home training environments", Journal of Sport psychology in Action, No. 10 (2), pp. 94-105, D0I: 10.1080 / 21520704.2018.1543221.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 07.10.2019

  УДК 159.9: 796.322

  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ТАКТИЧНИХ РІШЕНЬ гандболісти ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

  Сулі Таха, аспірант Марина Володимирівна Жійяр, доктор педагогічних наук, доцент, Російський державний університет фізичної культури, спорту, молоді та

  туризму, Москва

  анотація

  У даній статті відображені результати досліджень психологічних особливостей вибору тактичних рішень гандболистами високої кваліфікації. На підставі проведених експериментальних досліджень автори виконали аналіз отриманих результатів і сформували висновки.

  Ключові слова: тактична підготовка, вибір тактичного рішення, гандболісти високої кваліфікації.

  PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CHOICE OF TACTICAL DECISIONS BY HIGHLY QUALIFIED HANDBALL PLAYERS

  Souli Taha, the post-graduate student Marina Vladimirovna Gillard, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow

  Annotation

  The results of the research on the psychological features of choice of the tactical decisions by the highly qualified handball players are described in the article. On the basis of the conducted experimental researches, the authors have analyzed the results and drawn the conclusions.

  Keywords: tactical training, choice of tactical decision, highly qualified handball players.

  Вибір тактичних рішень гандболистами високої кваліфікації нерозривно пов'язаний з широким спектром різних психологічних особливостей властивих особистості гравців. Дослідження даних особливостей з педагогічної точки зору, ми провели експериментальним шляхом із застосуванням декількох опитувальних методик. У дослідженні взяли участь 28-м гандболістів високої кваліфікації. У даній статті ми виклали результати застосування двох опитувальних методик, а саме: методики визначення домінуючого типу сприйняття інформації (Визначення домінуючої


  Ключові слова: БОЙОВІ МИСТЕЦТВА /ЖІНКИ /Психологічний ПОЛ /ендогенні /маскулінності /MARTIAL ARTS /WOMEN /PSYCHOLOGICAL GENDER /ANDROGYNY /MASCULINITY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити