У статті вивчається структура і рівень захворюваності за даними медичних оглядів залежно від віку, попа і специфіки службової діяльності співробітників Державної протипожежної служби міста Уфи за період з 1998 по 2004 роки. В роботі визначено рівень патологічної ураженості співробітників Державної протипожежної служби міста Уфи по підрозділах за досліджуваний період. Виявлено частота і структура захворюваності за даними медичних оглядів за видами діяльності серед співробітників Державної протипожежної служби міста Уфи.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Xapісoвa І. М., Хасанов Р. В., Рахімкулов А. С.


THE ANALYSIS OF THE GIVEN MEDICAL SURVEYS OF WORKERS OF THE STATE FIRE-PREVENTION SERVICE OF UFA CITY

The paper deals with the problem of magnitude and the incidence of various diseases among the employees of State Fire-prevention Service in the city of Ufa during the period from тисячу дев'ятсот дев'яносто вісім until 2004. The data are ob mined from the medical examinations and are classified depending on the age, sex and speficity of various divisions Fire-prevention Service has been studied. According to the data of medical examinations morbility and structure of diseases among these employees have been revealed.


Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2007
  Журнал: Проблеми експертизи в медицині

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз даних медичних оглядів працівників Державної протипожежної служби м Уфи»

  ?рації на ККІГ домінує кіркова представництво мають специфічні для кожного з періодів травмата-

  і гіпоталамічний рівні регуляції. чеський хвороби головного мозку прояви. Аналізуючи

  Таким чином, вивчаючи ККІГ у постраждалих в ці прояви можна висловитися про факт отримання

  різні терміни травматичної хвороби головного мозку, ЛФЧМТ, а найголовніше - їх об'єктивізувати. отсутс-

  виявляються ознаки дисфункції ВНС у вигляді зраді твие на ККІГ специфічних змін з боку САС

  ня стану САС, вегетативного тонусу, вегетативної і хвильової структури РС (з урахуванням аналізу медичної

  реактивності і забезпечення діяльності. Виявлені документації та інших методів дослідження) можна рас-

  в різних умовах реєстрації зміни на ККІГ розглядати як відсутність факту перенесеної ЛФЧМТ.

  література:

  1. Баєвський P.M., Кирилов О.Н., Кльоцкін С.З. Математичний аналіз зміни серцевого ритму при стресі. - М .: Наука.

  - 1984. - 180 с.

  2. Брук М.М., Сумський Л.І. Слухові стовбурові викликані потенціали в ранні терміни після струсу головного мозку. // Зап. нейрохір. -1990. №3. - С.16-17.

  3. Вейн А.М. Захворювання вегетативної нервової системи. - М .: Медицина, 1991. -624 с.

  4. Вінницький А.Р., Поліщук М.Є., Смоланка В.І. До діагностиці легкої черепно-мозкової травми. // Журн. невропатології і

  психіатрії ім. С. С. Корсакова. - 1991. - Т. 91. - С. 59-63.

  5. Гнездіцкій В.В. Викликані потенціали мозку в клінічній практиці. Видавництво Таганрозького державного радіо-

  техніческогоуніверсітета. - 1997. - С. 153 - 156.

  6. Гращенков Н.І. Подбугор'е. Анатомія, фізіологія і патологія. // Фізіологія і патологія діенцефальних області головного мозку. - М .: Изд-во АН СРСР. - 1963. -С.5- 82.

  7. ДембоА.Г., Земцовський Е.В. Спортивна кардіологія. - Л .: Медицина, 1989. - 400 с.

  8. ЖемайтітеД. Аналіз сердечногорітма. - Вільнюс: Мокслас, 1982. -С.28- 34.

  9. Заболотних В.А., Команцев В.Н., Поворинский А.Г. Практичний курс класичної клінічної електроенцефалографії. З.

  - Петербург. - 1998. - С. 28-31.

  10. Корнієнко В.Н., Васін Н.Я., Кузьменко В.А. Комп'ютерна томографія в діагностиці і лікуванні черепно-мозкової травми.

  - М .: Медицина, 1987. - 288 с.

  11. Курако Ю.Л., Букіна В.В. Легка закрита черепно-мозкова травма. -Київ: Здоров'я. - 1989. - 182 с.

  12. нейротравматологія. Довідник. - М .: Вазарі - Ферро, 1994. - 415 с.

  13. Осетров А.С. Соціальна адаптація хворих з наслідками черепно-мозкових травм. // Журн. Невропатол. і психіатр. -1994. -Т.94.- № 4. -С.44- 46.

  14. Поліщук М.Є., Ромоданов С.А. Геріатричні аспекти періодизації черепно-мозкової травми. // Зап. нейрохір. - 1990. - № 6. -С.21- 23.

  15. Струс головного мозку /Б.А. Саркісян, Н.В. Бастуємо, І.В. Паньков, B.C. Трубченко. - Новосибірськ: Наука. Сибірська видавнича фірма РАН, 2000. - 104 с.

  16. ШогамП.П., МеліховМ.С., Череватенко Г.Ф., Чантурія Н.І. Віддалені наслідки легких черепно-мозкових травм (частота, протягом, критерії станів компенсацій і декомпенсації). // Журн. невропатології і психіатрії ім. С. С. Корсакова.

  - 1991. -Т.91.- С. 55- 59.

  17. Штул'манД.Р., Левін О.С. Легка черепно-мозкова травма. Лекція. // Неврологічний журнал. - 1999. - №1. -С.4- 10.

  18. Sloan T.B. Electrophysiologic monitoring in head injury. // New - Horiz. - 1995. - Vol. 3.-№3.-P. 431- 438.

  © І.М. Харисова, Р.В. Хасанов, А.С. Рахімкулов, 2007 УДК 340.6: 616.8 - 089

  І.М. Харисова, Р.В. Хасанов, А.С. Рахімкулов АНАЛІЗ ДАНИХ медичних оглядів ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ СЛУЖБИ Г. Уфи

  Кафедра громадського здоров'я та організації охорони здоров'я (завкафедрою - проф. І.М. Харисова)

  ГОУ ВПО "Башкирська державний медичний університет" Росздрава У статті вивчається структура і рівень захворюваності за даними медичних оглядів в залежності від віку, статі та специфіки службової діяльності співробітників Державної протипожежної служби міста Уфи за період з 1998 по 2004 роки. В роботі визначено рівень патологічної ураженості співробітників Державної протипожежної служби міста Уфи по підрозділах за досліджуваний період.

  Виявлено частота і структура захворюваності за даними медичних оглядів за видами діяльності серед співробітників Державної протипожежної служби міста Уфи.

  Ключові слова: вік, захворюваність, медичні огляди, патологічна ураженість, протипожежна служба.

  THE ANALYSIS OF THE GIVEN MEDICAL SURVEYS OF WORKERS OF THE STATE FIRE-PREVENTION SERVICE OF UFA CITY

  I.M. Kharisova, R.V Khasanov, A.S. Rakhimkulov The paper deals with the problem of magnitude and the incidence of various diseases among the employees of State Fire-prevention Service in the city of Ufa during the period from 1998 until 2004. The data are ob mined from the medical examinations and are classified depending on the age, sex and speficity of various divisions Fire-prevention Service has been studied. According to the data of medical examinations morbility and structure of diseases among these employees have been revealed.

  Key words: age, disease, medical examinations, morbility, Fire-prevention Service.

  В умовах нестабільної економічної обстанов працівників ДПС протікає в несприятливих умовах

  ки в країні, яка триває найбільшої реформи зовнішнього середовища, при високому рівні як фізичної, так

  Державної протипожежної служби, високою і психоемоційного навантаження [1, 2]. існує необ-

  плинності кадрів, особливу роль набувають медич- ходимость не тільки лікування, але і проведення комплексу

  ські профілактичні заходи. Діяльність заходів, спрямованих на підтримання високої ра-

  працездатність працівників протипожежної служби, попередження розвитку у них захворювань, підвищення рівня функціональних резервів організму і проведення реабілітації [3, 4]. Медичні огляди є унікальним джерелом інформації для поглибленого вивчення захворюваності населення, оскільки в процесі їх проведення виявляються ті хронічні захворювання і стани, які не були причиною звернення населення в лікувально-профілактичні установи.

  Мета дослідження: вивчити рівень і структуру захворюваності за даними медичних оглядів працівників Державної протипожежної служби м Уфи в залежності від статі, віку і специфіки службової діяльності.

  Завдання дослідження: оцінити рівень і структуру захворюваності працівників Державної протипожежної служби м Уфи за даними медичних оглядів за період з 1998 по 2004 рр.

  Захворюваність працівників Державної протипожежної служби за даними медичних оглядів оцінили за сім років (з 1998 по 2004 роки), для цього ми використовували матеріали з «Карти підлягає періодичному огляду» (ф. 046 / о), і матеріали з «Медичної карти амбулаторного хворого» (ф. 025 / о).

  Треба врахувати, що чисельний склад співробітників ДПС сильно коливався протягом цих семи років, від найбільшого

  - 2293 працівника - в 1998 році, до найменшої кількості в 2004 році - 2100 працівників. У 1998 році повнота охоплення медичним оглядом працюють в ГПС склала 92,4%, в 1999 році - 87,5%, у 2000 році - 84,8%, в 2001

  - 97,5%, в 2002 - 97,4%, в 2003 - 98,1%, в 2004 році - 97,6%. В результаті медичних оглядів виявлено контингент осіб, які потребують оздоровлення. Так, в 1998 році у 24 працівників ДПС, в 1999 році - у 10, у 2000 році - у 8, в 2001

  - у 13, в 2002 - у 19, в 2003 - у 16 ​​і в 2004 році - у 25 були вперше виявлені хронічні захворювання.

  Серед хронічних захворювань, виявлених у працівників протипожежної служби при медичних оглядах, перше місце зайняли хвороби органів травлення (57,5%), хоча в динаміці частка їх зменшувалася. Так в 1998 році вона склала 59,8%, в 2001 році - 59,1%, в 2004 році - 52,2%.

  Друге місце в структурі хронічних захворювань, виявлених у оглянутих зайняли хвороби системи кровообігу (22,6%), третє місце - хвороби сечостатевої системи (10,1%), четверте - хвороби органів дихання (5,6%), інші групи захворювань в загальній структурі склали - 4,2%, за аналізований період.

  Рівень захворюваності за даними медичних оглядів в 1998 році склав 56,5 на 1000 оглянутих, в 2004 році - 57,3 (накопичений показник 67,3). Хоча в 2000-2001 роках рівень був значно вище (114,8 і 91,0). Значно знизилася кількість виявлення захворювань сечостатевої системи (на 76,5%). Однак простежується збільшення в динаміці захворювань системи кровообігу (на 63,2%). У порівнянні з 2003 роком у 2004 році також зросла захворюваність хворобами органів травлення (на 14,7%), органів дихання (на 60,0%).

  Поширеність окремих груп хвороб вивчили в віковому аспекті і в професійних групах. Професійні групи в залежності від напрямку діяльності ми розділили на дві. В першу групу були включені співробітники оперативно-тактичного спрямування (особовий склад варт), в службову діяльність яких входить безпосередню участь у гасінні пожеж. Друга група - це співробітники, як правило, не беруть участі в бойовій роботі пожежних

  підрозділів і займають посади, пов'язані з наглядово-профілактичних, технічною освітою і управлен-но-адміністративним напрямком діяльності (неоперативні види діяльності). На нашу думку патологічна ураженість буде відображати особливості професійної діяльності співробітників ДПС.

  Аналіз захворюваності за 1998-2004 роки в залежності від напрямку професійної діяльності свідчить, що число випадків на 1000 оглянутих вище у співробітників неоперативних видів діяльності (87,6 ± 4,84), у порівнянні з співробітниками оператівнотактіческого напрямки (57,8 ± 4, 21).

  У структурі виявлених захворювань у співробітників особового складу варт найбільшу частку зайняли хвороби органів травлення - 42,5% (на 1000 оглянутих рівень - 24,6). Наступні рангові місця за питомою вагою склали хвороби органів дихання (29,7%) і хвороби системи кровообігу (14,7%), хвороби сечостатевої системи (12,4%). Серед співробітників неоперативних підрозділів перше місце в структурі патологічної ураженості належало хвороб системи кровообігу (35,9%), друге місце - хвороб сечостатевої системи (26,8%), третє місце - хвороб органів травлення (18,9%), на четвертому місці виявилися хвороби органів дихання (15,6%) (таб. 1). На 1000 оглянутих у співробітників особового складу варт загальне число виявлених захворювань було на 34% нижче, ніж у співробітників неоперативних видів діяльності. Однак, серед працюючих в бойових підрозділах вище захворюваність за даними медичних оглядів хворобами органів травлення (24,6 на 1000 оглянутих) і хворобами органів дихання (17,2%). У осіб, що працюють в неоперативних напрямках видів діяльності встановлена ​​висока захворюваність хворобами системи кровообігу (31,4%), хворобами сечостатевої системи - 26,8%.

  Вивчення поширеності окремих захворювань за віком показало, що в молодих вікових групах

  Таблиця 1

  Показники захворюваності за даними медичних оглядів працівників ДПС м Уфи в залежності від напрямку діяльності за 1998-2004 рр.

  Хвороби Напрямок діяльності

  Оперативно-такті- чеський Неоперативне види діяльності

  На 1000 оглянутих% на 1000 оглянутих%

  Хвороби органів піщеваре- ня 24,6 42,5 16,6 18,9

  Хвороби системи кровооб- рощення 8,5 14,7 31,4 35,9

  Хвороби органів дихання 17,2 29,7 13,7 15,6

  Хвороби мочепо- ловой системи 7,2 12,4 23,5 26,8

  Інші 0,4 0,7 2,5 2,8

  Всього 57,8 100,0 87,6 100,0

  (20-29 років) найбільш поширеними захворюваннями були хвороби системи травлення (46,4%) і органів дихання (31,2%), в основному за рахунок хронічних бронхітів (їх частка в групі хвороб органів дихання склала 78,5%). Хвороби системи кровообігу та сечостатевої системи найбільш часто виявлялися серед співробітників зрілого віку. У віці 40-49 років хвороби системи кровообігу зайняли в структурі захворювань працівників ДПС, виявлених при медичних оглядах - 35,4%, хвороби сечостатевої системи - 24,8%, хвороби органів травлення - 20,7%. У віковій групі 50-59 років ці хвороби склали відповідно - 41,6%, 27,3%, 16,2%.

  Таким чином, можна припустити, що відмінність захворюваності за даними медичних оглядів пов'язано з виконуваної діяльністю співробітників ДПС. Так як, бойова робота особового складу варт відбувається в

  Внаслідок добового чергування, на тлі різкої зміни температурного режиму, високої вологості, вдихання продуктів горіння, високий рівень патологічної по-вираз по хворобах органів травлення і органів дихання закономірний. У свою чергу оперативні підрозділи комплектуються особами більш молодого віку і проходять жорсткий медичний відбір за станом здоров'я. Що дає «ефект здорового робочого» і знижує ризик виникнення захворюваності хворобами системи кровообігу і сечостатевої системи, в порівнянні з співробітниками наглядово-профілактичного, технічного та адміністративно-управлінського спрямування діяльності, в яких високий відсоток жінок, а також більш зрілих за віком працівників ДПС і переведених за станом здоров'я і вислугою років на іншу роботу співробітників раніше працювали в бойових підрозділах.

  література:

  1. Марьін М.І. Комплекс засобів психологічного забезпечення діяльності пожежних: Автореф. дис. д-ра. психол. наук. - Москва, 1992. - 52 с.

  2. Марченко Д.В. Гігієнічна оцінка тяжкості і напруженості трудового процесу пожежних і водіїв // Матеріали наук.-практ. конф. Системи безпеки-2004 / Секція 2. Системи і засоби пожежної безпеки та порятунку людей.

  - Москва, 2004. - С. 279-280.

  3. Верзилин М.М. Підвищення ефективності застосування сил і засобів Державної протипожежної служби при гасінні великих пожеж та запобігання загибелі і травматизму особового складу при гасінні пожеж // Про організацію та хід гасіння пожежі на Манежній площі 14 березня 2004 року і про заходи по скороченню загибелі і травматизму особового складу ГПС при гасінні пожеж. / Матеріали Всеросійської наук.-практ. конф. - Москва, 2004. С. 15-18.

  4. Мешалкин Е.А., Студеникин Є.І., Бобриньов Є.В. Удосконалення системи забезпечення заходів з підтримки боєготовності особового складу ГПС // Мат. XV наук.-практ. конф. «Проблеми горіння і гасіння пожеж на рубежі століть». -4.2. -Москва, ВНІЇПО. 1999. - С. 143-145.

  © В.М. Тімербулатов, А.А. Карімов, В.Н. Павлов, І.М. Насібуллін, 2007 УДК 616.351-089.168.1-06: 616.62-008.22-08

  В.М. Тімербулатов, А.А. Карімов, В.Н. Павлов, І.М. Насібуллін ОСОБЛИВОСТІ уродинаміки та УРОЛОГІЧНІ УСКЛАДНЕННЯ У ХВОРИХ ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ прямої кишки

  Кафедра урології з курсом ІПО (завкафедрою - проф. В.М. Павлов)

  ГОУ ВПО "Башкирська державний медичний університет" Росздрава

  Дана робота присвячена особливостям уродинаміки та урологічних ускладнень у хворих, що перенесли оперативне втручання при різних захворюваннях прямої кишки. У групі пацієнтів, які отримували протягом 2 діб перед операцією і п'яти діб після операції а-адреноблокатори в дозі 2 мг, не відзначалося порушень акту сечовипускання в ранньому післяопераційному періоді, за даними урофлоуметріі не відзначалося погіршення об'єктивного показника сечовипускання - максимальної швидкості потоку сечі до ( 20,4 мл / с) і після (20,2 мл / с) операції, сумарний бал міжнародної системи оцінки захворювань сечовивідної системи незначно знизився з 5,75 балів до операції і 5,1 бала після операції.

  Ключові слова: геморой, урофлоуметрия, проктит, уродинамика, прямої кишки свищ, потік сечі, післяопераційні ускладнення, катетеризація, сечі затримка, сечовий міхур, слизова оболонка, мікроциркуляція.

  THE PECULIARITIES OF URODINAMICS AND UROLOGICAL COMPLICATIONS, WHICH PATIENTS AFTER THE SURGICAL TREATMENT OF THE DISEASES OF THE RECTAL INTESTINE HAVE V.M. Timerbulatov, A.A. Karimov, V.N. Pavlov, I.M. Nasibullin

  The main idea of ​​this work is to reveal the peculiarities of urodinamics and urological complications of the patients, who went through the surgical treatment of different diseases of the rectal intestine. The result of the analysis of patients showed that in the group of patients, who got during 2 days before and 5 days after the operation a 2 mg dose of а-adrenoblockators, there were no pathologies in the act of urination in the early period after the operation. According to the data of uroflowmetria there was marked no change for the worse of the objective indicator of urination-maximum flow of urine to (20,4) ml / s and after the operations (20,2) ml / s, the summary point by the international grade system of the diseases of urination system lowered from 5,75 points before the operation and 5,1 points after the operation.

  Key words: haemorrhoids, proctitus, rectum fistula, post-operation complications, urine detention, bladder, mucous membrane, microcirculation, uroflowmetria, urodinamics, urine flow, catheterization.

  Протягом останнього десятиліття відзначається дочной кишок є хірургічний. При операціях на

  збільшення зростання захворювань прямої кишки [10] Серед аноректальної області частота післяопераційної ост-

  захворювань прямої кишки геморой є рій затримкисечовипускання досягає 44,5% [5]. гостра

  поширеним захворюванням [4]. Одним з основних затримка сечовипускання потребує вжиття невідкладних

  видів лікування такої колопроктологіческім патології, заходів, оскільки при цьому порушується спорожнення не тіль-

  як анальні тріщини, геморой, пухлини прямої і про- до нижніх, але і верхніх сечових шляхів, що загрожує роз-


  Ключові слова: ВІК / ЗАХВОРЮВАНІСТЬ / МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ / патологічне ураження / ПРОТИПОЖЕЖНА СЛУЖБА / AGE / DISEASE / MEDICAL EXAMINATIONS / MORBILITY / FIRE-PREVENTION SERVICE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити