Аналізується специфічний джерело частотних перешкод, який виникає в RLC-елементах схем числового кодування для автоматичної локомотивної сигналізації з частотою 50 Гц і тональними рейковими колами. Експерименти показали, що перешкоди виникають при впливі імпульсних перенапруг в ланцюгах харчування і відносяться до категорії ферорезонансним. У статті розглянута математична модель, використовує розкладання феррорезонансного процесу в ряд Фур'є. За допомогою цієї моделі і програми MathCad 7.0 Professional виконані обчислювальні експерименти, результати яких показують, що ферорезонансні перешкоди здатні не тільки надавати заважають впливу на шляхові приймачі тональних рейкових кіл і будь-які інші елементи залізничної автоматики і телемеханіки, а й створювати умови для їх пошкодження.

Анотація наукової статті з електротехніки, електронної техніки, інформаційних технологій, автор наукової роботи - Костромін Олександр Михайлович, Казакевич Олена Володимирівна, Костромін Олександр Олександрович, Костромін Олексій Олександрович


ANALYSIS OF FREQUENCY INTERFERENCE FROM NONLINEAR PROCESSES IN SIGNALING SYSTEMS RLC-CIRCUITS

The specific source of frequency interference, which occurs in RLC-elements of the numerical coding circuits for automatic locomotive signaling with a frequency of 50 Hz and audio-frequency track circuits, is analyzed. Experiments have shown that interference occurs when pulse overvoltages are applied in the power supply circuits and belong to the category of ferroresonance. The article considers a mathematical model using Fourier series expansion of the ferroresonant processes. With the help of this model and the MathCad 7.0 Professional software, computational experiments were performed, the results of which show that ferroresonant interference can not only interfere with the track receivers of audio-frequency track circuits and any other centralized traffic control devices, but also create conditions for their damage.


Область наук:
 • Електротехніка, електронна техніка, інформаційні технології
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Автоматика на транспорті
  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ ЧАСТОТНИХ ЗАВАД ВІД нелінійних ПРОЦЕСІВ В RLC-ЛАНЦЮГАХ СИСТЕМ залізничної автоматики і телемеханіки'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ ЧАСТОТНИХ ЗАВАД ВІД нелінійних ПРОЦЕСІВ В RLC-ЛАНЦЮГАХ СИСТЕМ залізничної автоматики і телемеханіки»

  ?Експлуатація транспортних систем

  УДК 626.25

  А. М. Костроміна, д-р техн. наук Є. В. Казакевич, канд. техн. наук

  Кафедра «Електрична зв'язок»

  Петербурзький державний університет шляхів сполучення імператора Олександра I, Санкт-Петербург

  Ал-р А. Костроміна, канд. техн. наук

  Кафедра «Вища математика»

  Петербурзький державний університет шляхів сполучення імператора Олександра I, Санкт-Петербург

  Ал-й А. Костроміна, канд. техн. наук

  Навчальний центр АББ в Санкт-Петербурзі

  АНАЛІЗ ЧАСТОТНИХ ЗАВАД ВІД нелінійних ПРОЦЕСІВ В RLC-ЛАНЦЮГАХ СИСТЕМ залізничної автоматики і телемеханіки

  Аналізується специфічний джерело частотних перешкод, який виникає в RLC-елементах схем числового кодування для автоматичної локомотивної сигналізації з частотою 50 Гц і тональними рейковими колами. Експерименти показали, що перешкоди виникають при впливі імпульсних перенапруг в ланцюгах харчування і відносяться до категорії ферорезонансним. У статті розглянута математична модель, яка використовує розкладання феррорезонансного процесу в ряд Фур'є. За допомогою цієї моделі і програми MathCad 7.0 Professional виконані обчислювальні експерименти, результати яких показують, що ферорезонансні перешкоди здатні не тільки надавати заважають впливу на шляхові приймачі тональних рейкових кіл і будь-які інші елементи залізничної автоматики і телемеханіки, а й створювати умови для їх пошкодження.

  частотні перешкоди, ферорезонансу, тональні рейкові кола, числове кодування, RLC-елементи, математичні моделі, світлофори, світлодіоди, захист, порогові елементи.

  DOI: 10.20295 / 2412-9186-2019-5-3 -326-337

  Вступ

  При виникнення феррорезонансного процесу в схемі числового кодування інформації для локомотива з частотою 50 Гц автоблокування з тональними рейковими колами (ТРЦ) кодовий струм істотно зростає і має несинусоїдальну форму [1], яка обумовлює наявність в його складі вищих гармонік з досить великими амплітудами. Оскільки апаратура автоблокування з тональними рейковими колами функціонує на частотах в діапазоні 420-780 Гц (приймачі ПП3, ПП3М) і 4545-5555 Гц (приймачі 11114) [2, 3], то практичний інтерес представляє оцінка рівнів гармонійних складових струму ферроре-зонанса в діапазоні частот тональних рейкових кіл.

  Робоча напруга корисного сигналу на вході ПП3 становить 2 В, а на вході ПП4 - 0,6 В. Отже, якщо рівень перешкоди буде перевищувати ці величини, можна очікувати збій в роботі системи автоблокування. Ці збої можуть призводити до неправильних показаннями підлогових і локомотивних світлофорів, а в підсумку - до зниження безпеки руху поїздів і до економічних втрат.

  Слід взяти до уваги і тенденцію переходу від ламп розжарювання в світлофорах систем СЦБ до світлодіодних систем [4], економічним з точки зору споживаної енергії, але що володіє високою чутливістю до перешкод. Дана обставина особливо актуально в разі використання світлодіодів в віддалених від постів ЕЦ світлофорах з кабельними зв'язками [5-8]. Можливість проникнення феро-резонансних перешкод тональної частоти в світлофорні кабельні жили через ємнісні зв'язку актуалізує облік цього чинника при плануванні випробувань технічних рішень зі світлодіодами.

  Математична модель

  Запропонована в роботах [1, 2, 9-11] математична модель феррорезонансного процесу дає можливість в аналітичному вигляді отримати гармонійний склад струму в усталеному режимі. При цьому треба враховувати, що в реальній схемі синусоїдальний струм 50 Гц протікає у вигляді імпульсів тривалістю по 0,22; 0,35; 0,38; 0,23 з або 0,24; 0,35; 0,30; 0,60 с і комутується за допомогою електронного ключа. Оскільки відомо, що обмеження інтервалу розгляду періодичного сигналу

  призводить до появи безперервного спектра, то крім основних гармонік корисно знати їх рівень на некратних частотах.

  Розглянемо усталений ферорезонансний процес в ЯЬС- ланцюга з нелінійної индуктивностью.

  Функція I (х), відповідна нерухому точку відображення [1, (33)], визначає сталий процес в ланцюзі за один період (рис. 1).

  I (*) =

  f (*), 0 < * < а,

  g (*), а < * < п,

  - f (* - п), п < * < п + а,

  - g (* - п), п + а < * < 2п - а.

  (1)

  8

  6

  [

  1

  6 -8 2

  71

  О 1 2

  .х, радіан

  Мал. 1. Пояснення до розкладання функції в ряд Фур'є

  Функція Д.х) визначається виразом [1, (27)], функція g (х) - виразом [1, (28)], а розкладання функції 1 (х) в ряд Фур'є має наступний вигляд:

  I (*) = ^ (ак cos k * + bk sin k *),

  (2)

  к = i

  1 2r 1 2f

  де ак = - I I (*) cos k * d * • bk = - I I (*) sin k * d *

  п i 'ni

  (До - номер гармоніки).

  0

  2

  4

  6

  6

  4

  У розкладанні відсутня коефіцієнт a0, так як постійна складова струму в ланцюзі відсутній. Проведемо обчислення інших коефіцієнтів розкладання Фур'є. Будемо враховувати, що в силу симетрії характеристики нелінійної індуктивності

  I (x - п) = -I (x), 0 < x < п. (3)

  Наявність умови (3) зумовлює, що в розкладанні відсутні парні гармоніки.

  Таким чином, в розкладанні (2) з урахуванням умови (3) і уявлення (1) коефіцієнти визначаються наступним чином:

  ak = - (A (I1, В2 + k, Х1) + I1, В2 - k, Х1)) + п

  + B (12 (^ Л + к, Xi) + 12 (^ 2 Л - до, Xi)) + + C cos kxj (Ij (^ j, Pj + до, п - xj) + Ij (^ j, Pj - до, п - xj)) + + C sin kx1 (I2 (x1, P1 + до, п - x1) -12 (x1, P1 - до, п - x1)) + + D cos kx1 (I2 (x1, P1 + до, п - x1) +12 (x1, P1 - до, п - x1)) + + D sin кxJ (-Ij (^, pj + до, п - xj) + Ij (^, pj - до, п - xj)) +

  + (Cos (0j + ф) - cos ((k +1) xj + 0j + ф)) + k +1

  + (C0S ((k + 1) xj + 0j + ф) - cos (0j + ф))) + T ^ + Tk2); до + j

  bk = j (A (12 (Ц, p2 - до, x) -12 (X2, p2 + до, x)) + п

  + B (I1 (^ 2 + до, x) - I1 (^ 2, P2 - до, x1)) + + C cos kx1 (I2 (X1, P1 - до, п - x1) - I2 (X1, P1 + до, п - x1)) + + C sin kxj (Ij (Xj, pj + до, п - xj) + Ij (Xj, pj - до, п - xj)) + + D cos kxj (Ij (Xj, Pj + до, п - xj) - Ij (Xj, Pj - до, п - xj)) + + D sin kx1 (12 (x1, P1 + до, п - x1) + I2 (x1, P1 - до, п - x1)) +

  + (Sin (02 + ф) - sin ((k +1) x1 + 02 + ф)) + k +1

  (Sin ((k +1) Xi + 01 + ф) - sin (0i + ф))) + Tk3) + T ™.

  k +1

  тут

  T (i) Ak

  Л

  T (2) _ 1k ~

  k -1

  k -1

  (Cos (02 + ф) - cos ((k -1) xl - 02 - ф)), k > 1, Л2sin (ф + 02) • x1, k _ 1;

  (Cos ((k -1) x1 - 01 - ф) - cos (01 + ф)), k > 1, Л1 sin (ф + 01) • (n - x1), k _ 1;

  T (3) _

  (Sin (02 + ф) + sin ((k -1) x - 02 - ф)), k > 1,

  k -1

  Л2cos ^ + 02) • xj, k _ 1;

  T (4) _

  Л1 k -1

  (Sin ((k -1) x1 - 01 - ф) + sin (01 + ф)), k > 1, Л1 cos (ф + 01) • (n - x1), k _ 1;

  11 (X,?, X) _Jsrn? Te "dt- ?

  0

  x

  12 (X,?, X) _ J cos? Te ~ xt

  ?2 + X2 -?

  f X л

  e ~ ^ (cos? x + - sin? x) -1

  ?

  e'с (-sin? x + - cos? x) - -

  X

  X

  ?

  ?

  0 в2 + ^

  Алгоритм розрахунку гармонійного складу струму перешкод в ланцюзі при фер-рорезонансе для одного періоду (див. Рис. 1) по побудованій математичної моделі реалізований програмою, написаної в програмному середовищі MathCad 7.0 Professional.

  Аналіз отриманих результатів розрахунків частотного складу ферроре-резонансних процесу на предмет величин гармонік, перелічених до рівня напруги на входах приймачів в діапазоні цікавлять частот, призводить до наступного висновку.

  1. Рівень діючих значень гармонік, що знаходяться в діапазоні від 400 до 800 Гц (робочий діапазон частот приймачів ПП3), перевищує значення рівня сигналу 2 В тільки на частотах, кратних 50 Гц. Так наприклад,

  для частоти 450 Гц (9-я гармоніка) рівень напруги на приймачі складає 4,1 В, що більш ніж в 2 рази перевищує рівень корисного сигналу. З огляду на, що найближча смуга пропускання (406-434 Гц) захоплює гармоніку 450 Гц, можна припустити, що вона не буде впливати на роботу приймачів ПП3 8/8 і 8/12. Однак при цьому слід мати на увазі наявність дисперсії параметрів вхідних фільтрів приймачів і деяка зміна їх у часі. Від смуги пропускання 9-у гармоніку відокремлює всього 16 Гц. Для зміщення смуги пропускання до 450 Гц досить, щоб ємність конденсатора фільтра зменшилася на 0,278 нФ, це становить приблизно 0,3% від його номінальної величини.

  2. 10-я гармоніка (500 Гц) в спектрі частот менше 9-й і 11-й. До 10-й гармоніці близький діапазон частот 466-494 Гц для блоків ПП3 9/8 і ПП3 9/12. Верхня межа цієї смуги пропускання нижче частоти 10-й гармоніки всього на 6 Гц. Для попадання 10-й гармоніки в смугу пропускання вхідного фільтра приймача ПП3 9/8 і 9/12 достатньо, щоб ємність конденсатора фільтра зменшилася по відношенню до номінальної на 0,1%.

  3. 11-я гармоніка з розрахунку має амплітуду більше 2 В і може впливати на приймачі ПП3 11/8 і ПП3 11/12 при відхиленні ємності конденсатора на 0,3%.

  4. гармоніки з 12-ї по 15-ю мають рівень приблизно в 2 рази менший, ніж рівень корисного сигналу, тому їх вплив на роботу приймачів ПП3 14/8 і 14/12, а також ПП3 15/8 і 15/12 малоймовірно.

  Щоб захистити нелінійні ЯЬС-ланцюга пристроїв СЦБ від виникнення в них ферорезонансу, провоцируемого комутаційними або молніевимі процесами, рекомендується застосовувати порогові елементи, що обмежують напругу на конденсаторах ЯЬС-ланцюгів. Експерименти показали, що такий спосіб захисту надійно позбавляє від появи стаціонарного ферорезонансу в нелінійної ЯЬС-ланцюга.

  Вперше явище ферорезонансу було виявлено в 1905 році французьким ученим Ферриер [12]. Згодом дослідження цього явища було присвячено багато робіт. Наприклад, Л. Робінсон, О. Мартіенсен, В. Петерсен [13-15] та інші встановили ряд закономірностей, що характеризують вплив параметрів ланцюга, амплітуди і частоти прикладеної напруги на можливість і умови виникнення ферроррезонанса.

  У 1930-х роках вивчення таких нелінійних систем пов'язано з розвитком радіотехніки, висуває завдання конструювання статичних перетворювачів частоти [16, 17].

  Згодом, у зв'язку з розвитком електроніки, інтерес до феррорезо-Нансі в низьковольтних перетворювальних системах значно ослаб, але зріс в області електроенергетики [18, 19], де явище ферорезонансу розглядається як джерело перенапруг в мережах високої напруги.

  В даний час явищу ферорезонансу також приділяється значна увага, але тільки як процесу, характерному для систем передачі і силового перетворення електроенергії [20-22], а також для вимірювальних перетворювачів систем електроенергетики [23, 24].

  Представлені в даній роботі результати дослідження феррорезо-Нансі як явища, яке може існувати в низьковольтних слабкострумових ланцюгах автоматики, управління і зв'язку, дозволили поглянути на проблему ЕМС ще з однієї позиції - позиції внутрішніх перенапруг, викликаних нелінійним характером елементів пристроїв.

  висновки

  Таким чином, при виникненні ферорезонансу в схемі числового кодування очевидно поява заважають перешкод в робочому діапазоні частот приймачів ПП3 (8 / 8-9 / 12), по амплітуді напруги порівнянних з рівнем корисного сигналу.

  Слід взяти до уваги, що перешкоди при ферорезонансу мають значну потужність (це випливає з фізики процесу і підтверджено дослідженнями), тому ферорезонансні перешкоди є не тільки заважають, що викликають збої в роботі ТРЦ, але і здатними створювати умови для термічного пошкодження елементів. Статистика відмов апаратури автоблокування з ТРЦ, наприклад, за 1998 рік (є дані заводу-виготовлювача) свідчить, що з усіх, що вийшли з ладу блоків ТРЦ 51% припадає на частку приймачів ПП3 і 11114, з них майже 70% складають блоки ПП3 8/8 , 8/12, 9/8, 9/12 і 11/8. Наведені дані підтверджують припущення про Ферорезонансні природі відмов апаратури ТРЦ. Крім того, експерименти в заводській лабораторії з штучним моделюванням ферорезонансу також підтвердили руйнівну дію цього процесу.

  Міра захисту у вигляді порогових елементів є ефективною, при цьому простій і доступній.

  бібліографічний список

  1. Електроживлення пристроїв залізничної автоматики, телемеханіки та зв'язку: підручник для вузів ж.-д. транспорту / Вл. В. Сапожников, Н. П. Ковальов, В. А. Кононов, А. М. Костроміна, Б. С. Сергєєв; під ред. проф. Вл. В. Сапожникова. -М. : Маршрут, 2005. - 453 с.

  2. Костроміна Ал-й А. Математична модель процесів в RLC-колах з різко нелінійної веберамперной характеристикою котушки індуктивності / Ал-й А. Костроміна, О. М. Костроміна, Ал-р А. Костроміна, М. В. заспівати // Сьома Російська науково-технічна конференція з електромагнітної сумісності ЕМС-2002: зб. доповідей. - СПб. : ВІТУ, 2002. - С. 107-114.

  3. Сороко В. І. Апаратура залізничної автоматики і телемеханіки: довідник. Кн. 2 / В. І. Сороко, Е. Н. Розенберг - 3-е изд. - М.: НПФ «Планета», 2000. -1008 з.

  4. ГОСТ Р 56057-2014. Системи світлооптичних світлодіодні для залізничної світлофорної сигналізації. Загальні технічні вимоги та методи випробувань. - М.: Стандартинформ, 2015.

  5. Насєдкін О. А. Імітатор характеристик кабельної лінії зв'язку сигналізації, централізації і блокування для випробувань світлооптичних світлодіодних систем / О. А. Насєдкін, Є. В. Ледяев // Автоматика на транспорті. - 2017. - Т. 3. -№ 3. - С. 355-367.

  6. ГОСТ Р 56292-2014. Кабелі для сигналізації й блокування. Загальні технічні умови. - М.: Стандартинформ, 2015.

  7. Виноградов В. В. Лінії залізничної автоматики, телемеханіки та зв'язку: підручник для вузів ж.-д. транспорту / В. В. Виноградов, С. Є. Кустишев, В. А. Прокоф'єв. - М.: Маршрут, 2002. - 416 с.

  8. ГОСТ Р 27893-88. Кабелі зв'язку. Методи випробувань. - М.: Стандартинформ 2010.

  9. Шабалін А. Н. Заважають і небезпечні електромагнітні процеси в RLC-ланцюгах систем залізничної автоматики / А. Н. Шабалін, Г. Ф. Насонов, В. І. Ніконов, А. М. Костроміна, Ал-р А. Костромін , Ал-й А. Костроміна // Технології ЕМС. - № 2. - 2004. - С. 22-25.

  10. Костроміна А. М. Вплив асиметрії тягового струму на виникнення ненавмисних електромагнітних процесів в RLC-ланцюгах систем залізничної автоматики / А. М. Костроміна, Ал-р А. Костроміна, Ал-й А. Костроміна, О. М. ша- балин, Г. Ф. Насонов, В. І. Ніконов // Технології ЕМС. - № 3. - 2004. - С. 34-37.

  11. Костроміна А. М. Математичні моделі випадкових електромагнітних процесів в RLC-ланцюгах / А. М. Костроміна, Ал-р А. Костроміна, Ал-й А. Костроміна // Технології ЕМС. - № 2. - 2004. - С. 25-30.

  12. Bethenod J. Concerning transformer resonance // L'Eclairage electrique. - 1907. -V. 53. - P. 289.

  13. Martienssen O. Uber neue Resonanzerscheinungen in Wechselstromkreisen // Phys. Ztschr. - 1910. - V. 11. - P. 448-460.

  14. Petersen W. Uberspannungen mit Betriebsfrequenz bei Leitungsbruchen und einpoligen Schaltvorgangen // ETZ. - 1915. - V. 36. - P. 353, 366, 383.

  15. Robinson L. N. Phenomena accompanying transmission with some types of star transformer connections // Tr. A. J. E. E. - 1915. - V. 34. - P. 2183.

  16. Heegner K. Uber Selbsterregungserscheinungen bei System mitgestorter Superposition // Zschr. f. Rhys. - 1924. - V. 29. - № 2. - P. 91-109.

  17. Summer F. Schwingungskreise mit Eisenkernspulen. Leipzig, 1950.

  18. Butler J. W., Concordia C. Analysis of series capacitor application problems // Electrical Engineering. - 1937. - V. 56. - P. 302.

  19. Peterson E. A., Schroeder T. W. Abnormal overvoltages caused by transformers magnetizing currents in long transmission lines // Tr. American journal of electrical engineering. - 1946. - V. 65. - P. 32.

  20. Mork B. A., Stuehm D. L. Application of nonlinear dynamics and chaos to ferroreso-nance in distribution systems // IEEE Transactions on Power Delivery. - 1994. - V. 9. -Is 2. - Pp. 1009-1017.

  21. Bayliss C. R., Hardy B. J. Power Quality - Harmonics in Power Systems. Transmission and Distribution Electrical Engineering. - ISBN 978-0-08-096912-1. - 4th Edition. -2011. - Pp. 907-932.

  22. Mohammad A. S. Masoum, Ewald F. Fuchs. Harmonic Models of Transformers. Power Quality in Power Systems and Electrical Machines (Second Edition). - ISBN 978-0-12800782-2. - 2015. - Pp. 105-205.

  23. Omar Salah Elsayed Atwa. Practical Power System and Protective Relays Commissioning. - 2019. - Pp. 123-132.

  24. Valverde V., Mazon A. J., Zamora I., Buigues G. Ferroresonance in Voltage Transformers: Analysis and Simulations // Renewable Energy and Power Quality Journal. - 2011. -1. - 10.24084 / repqj05.317. - Pp. 465-471.

  Alexander M. Kostrominov Elena V. Kazakevich Department of Electrical Communications Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University, St. Petersburg

  Alexander A. Kostrominov Department of Higher Mathematics Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University, St. Petersburg

  Alexey A. Kostrominov St. Petersburg ABB Training Center

  ANALYSIS OF FREQUENCY INTERFERENCE FROM NONLINEAR PROCESSES IN SIGNALING SYSTEMS RLC-CIRCUITS

  The specific source of frequency interference, which occurs in RLC-elements of the numerical coding circuits for automatic locomotive signaling with a frequency of 50 Hz and audio-frequency track circuits, is analyzed. Experiments have shown that interference occurs when pulse overvoltages are applied in the power supply circuits and belong to the category of ferroresonance. The article considers a mathematical model using Fourier series expansion of the ferroresonant processes. With the help of this model and the MathCad 7.0 Professional software, computational experiments were performed, the results of which show that ferroresonant interference can not only interfere with the track receivers of audio-frequency track circuits and any other centralized traffic control devices, but also create conditions for their damage.

  frequency interference, ferroresonance, tonal track circuits, numerical coding, RLC elements, mathematical models, signals, LEDs, protection, threshold elements.

  Reference

  1. Sapozhnikov Vl. V., Kovalev N. P., Kononov V. A., Kostrominov A. M., Sergeev B. S. (2005) Power Supply of Railway Automation, Telemechanics and Communication Devices [Elektropitanie ustrojstv zheleznodorozhnoj avtomatiki, telemekhaniki i svyazi], A Textbook for Universities zh.-d. Transport; Edition VL Sapozhnikova. - Moscow: Route [Marshrut], 2005. - 453 p.

  2. Kostrominov Al. A., Kostrominov AM, Kostrominov Al-r A., ​​Sapetov MV (2002) Mathematical model of processes in RLC circuits with sharply nonlinear weberamper characteristic of inductance [Matematicheskaya model 'protsessov v RLC-tsepyakh s rezko nelinejnoj veberampernoj kharakteristikoj katushki induktivnosti], The Seventh Russian Scientific-Technical Conference on Electromagnetic Compatibility EMC-2002: Processing

  - St. Petersburg .: Ministry of Defence of the Russian Federation, 2002. - Pp. 107-114.

  3. Soroko V. I., Rosenberg E. N. (2000) Equipment of railway automation and telemechanics [Apparatura zheleznodorozhnoj avtomatiki i telemekhaniki], Reference. Vol 2. - 3rd ed. - Moscow: NPF "PLANETA", 2000. - 1008 p.

  4. GOST R 56057-2014. LED light-optical systems for railway traffic light signaling. General technical requirements and test methods [Sistemy svetoopticheskie svetodiodnye dlya zheleznodorozhnoj svetofornoj signalizatsii. Obshchie tekhnicheskie trebovaniya i metody ispytanij]. - Moscow: Standardinform, 2015.

  5. Nasedkin OA, Ledyaev EV (2017) The simulator of the characteristics of the cable communication line of signaling, centralizing and blocking for testing light-optical LED systems [Imitator kharakteristik kabel'noj linii svyazi signalizatsii, tsen-tralizatsii i bloki-rovki dlya ispytanij svetoopticheskikh svetodiodnykh sistem], Automation on transport [Avtomatika na transporte]. 2017. Vol. 3. Issue 3. Pp. 355-367.

  6. State standard R 56292-2014. Cables for signaling and blocking. General technical conditions [GOST R 56292-2014. Kabeli dlya signalizatsii i blokirovki. Obshchie tekhnicheskie usloviya]. - Moscow: Standardinform, 2015.

  7. Vinogradov V. V., Kustyshev S. E., Prokofiev V. A. (2002) Lines of railway automatics, telemechanics and communications [Linii zheleznodorozhnoj avtomatiki, telemekhaniki i svyazi: Ucheb-nik ​​dlya vuzov zh.-d. transporta], Textbook for universities. - Moscow: Route [Marshrut], 2002. - 416 p.

  8. State standard R 27893-88. Communication cables. Test methods [GOST R 27893-88. Kabeli svyazi. Metody ispytanij]. - Moscow: Standardinform 2010.

  9. Shabalin A. N., Nasonov G. F., Nikonov V. I., Kostrominov A. M., Kostrominov Al-r A., ​​Kostrominov Al. A. (2004) Interfering and dangerous electromagnetic processes in RLC

  - circuits of railway automation systems [Meshayushchie i opasnye elektromagnitnye protsessy v RLC - tsepyakh sistem zheleznodorozhnoj avtomatiki], Technologies of electromagnetic compatibility [Tekhnologii elektromagnitnoy sovmestimosti], issue 2, 2004. - Pp. 22-25.

  10. Kostrominov AM, Kostrominov Al-r A., ​​Kostrominov Al-y A., Shabalin AN, Na-sonov GF, Nikonov VI (2004) The influence of the asymmetry of the traction current on the occurrence of unintended electromagnetic processes in the RLC-circuits of railway automation systems [Vliyanie asimmetrii tyagovogo toka na vozniknovenie neprednamerennykh elektromagnitnykh protsessov v RLC-tsepyakh sistem zheleznodorozhnoj avtomatiki], Technologies of electromagnetic compatibility [Tekhnologii elektromagnitnoy sovmestimosti], issue 3, 2004. - Pp. 34-37.

  11. Kostrominov A. M., Kostrominov Al-r A., ​​Kostrominov Al-y A. (2004) Mathematical models of unintended electromagnetic processes in RLC-circuits [Matematicheskie

  modeli neprednamerennykh elektromagnitnykh protsessov v RLC-tsepyakh], Technologies of electromagnetic compatibility [Tekhnologii elektromagnitnoy sovmestimosti], issue 2, 2004. - Pp. 25-30.

  12. Bethenod J. Concerning transformer resonance, LEclairage electrique. 1907. - Vol. 53. -P. 289.

  13. Martienssen O. Uber neue Resonanzerscheinungen in Wechselstromkreisen, Phys. Ztschr, 1910, vol.11. - Pp. 448-460.

  14. Petersen W. Uberspannungen mit Betriebsfrequenz bei Leitungsbruchen und einpoligen Schaltvorgangen, ETZ, 1915, vol.36. Pp. 353, 366, 383.

  15. Robinson L. N. Phenomena accompanying transmission with some types of star transformer connections, Tr. A. J. E. E., 1915, vol. 34. - Pp. 21-83.

  16. Heegner K. Uber Selbsterregungserscheinungen bei System mitgestorter Superposition, Zschr. f. Rhys, 1924, vol.29, issue 2. - Pp. 91-109.

  17. Summer F. Schwingungskreise mit Eisenkernspulen. Leipzig, 1950.

  18. Butler J. W. Concordia C. Analysis of series capacitor application problems, Electrical Engi-neering, 1937, vol. 56. - Pp. 302.

  19. Peterson E. А. Schroeder Т. W. Abnormal overvoltages caused by transformers magnetizing currents in long transmission lines, Tr. American journal of electrical engineering, 1946, vol. 65. - P. 32.

  20. Mork B. A., Stuehm D. L. Application of nonlinear dynamics and chaos to ferroresonance in distribution systems. IEEE Transactions on Power Delivery, Apr 1994 vol. 9, issue 2.

  21. DrC.R. Bayliss CEng FIET, B.J. Hardy CEng FIET, Power Quality - Harmonics in Power Systems. Transmission and Distribution Electrical Engineering, ISBN 978-0-08-0969121, 4th Edition, 2011.

  22. Mohammad A. S. Masoum, Ewald F. Fuchs, Harmonic Models of Transformers. Power Qual-ity in Power Systems and Electrical Machines (Second Edition), ISBN 978-0-12800782-2, 2015.

  23. Omar Salah Elsayed Atwa, Voltage Transformers. Practical Power System and Protective Relays Commissioning, 2019. - Pp 123-132.

  24. Valverde V., Mazon A. J., Zamora I., Buigues G. Ferroresonance in Voltage Transformers: Analysis and Simulations. Renewable Energy and Power Quality Journal. 2011, 1. 10.24084 repqj05.317.

  Стаття представлена ​​до публікації членом редколегії Вал. В. Сапожниковим.

  Надійшла до редакції 16.04.2019, прийнята до публікації 14.05.2019.

  Костромін Олександр Михайлович - доктор технічних наук, професор кафедри «Електричний зв'язок» Петербурзького державного університету шляхів сполучення імператора Олександра I. e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  КАЗАКЕВИЧ Олена Володимирівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри «Електричний зв'язок» Петербурзького державного університету шляхів сполучення імператора Олександра I. e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Костромін Олександр Олександрович - кандидат технічних наук, доцент кафедри «Вища математика» Петербурзького державного університету шляхів сполучення імператора Олександра I. e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Костромін Олексій Олександрович - кандидат технічних наук, представник навчального центру АББ в Санкт-Петербурзі. e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  © Костромін А. М., Казакевич Е. В., 2019 © Костроміна Ал-р. А., Костроміна Ал-й. А., 2019


  Ключові слова: ЧАСТОТНІ ПЕРЕШКОДИ / ферорезонансу / Тональність рейкового кола / Числовий КОДИРОВАНИЕ / RLC-ЕЛЕМЕНТИ / МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ / СВІТЛОФОРИ / світлодіоди / ЗАХИСТ / порогового елемента / FREQUENCY INTERFERENCE / FERRORESONANCE / TONAL TRACK CIRCUITS / NUMERICAL CODING / RLC ELEMENTS / MATHEMATICAL MODELS / SIGNALS / LEDS / PROTECTION / THRESHOLD ELEMENTS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити