У статті в рамках моделі Леонтьєва розроблена методика побудови неотрицательного рішення методом регуляризації (По Тихонову) в тих випадках, коли модель є погано обумовленою. Вона реалізована у вигляді програмного продукту «Комплекс програм« ModelRegularized »», виконаного в середовищі Delphi 7. Наведено конкретний приклад аналізу балансової моделі.

Анотація наукової статті з математики, автор наукової роботи - Асхакова Ф. Х.


Basing on the Leontiev "s model, the author of the work has developed a technique of constructing a non-negative decision by means of the regulation method (by Tikhonov) in cases when the model is ill-conditioned. It is realised in the form of a software product «The" ModelRegularized "programme complex», executed in the Delphi 7 environment. The concrete example of its application for the analysis of the balance model is resulted.


Область наук:
 • Математика
 • Рік видавництва: 2008
  Журнал: Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена

  Текст наукової роботи на тему «Аналіз балансових моделей економічних суб'єктів Карачаєво-Черкеської республіки із застосуванням методу регуляризації»

  ?Аналіз балансових моделей економічних суб'єктів Карачаєво-Черкеської Республіки..

  Ф. X. Асхакова

  АНАЛІЗ балансових МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ'ЄКТІВ Карачаєво-Черкеська РЕСПУБЛІКИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ

  регуляризації

  Робота представлена ​​кафедрою інформатики та обчислювальної математики Карачаєво-Черкесского державного університету ім. У. Д. Алієва.

  Науковий керівник - доктор фізико-математичних наук, професор Е. А. Семенчін

  У статті в рамках моделі Леонтьєва розроблена методика побудови неотрицательного рішення методом регуляризації (по Тихонову) в тих випадках, коли модель є погано обумовленою. Вона реалізована у вигляді програмного продукту «Комплекс програм« ModelRegularized »», виконаного в середовищі Delphi 7. Наведено конкретний приклад аналізу балансової моделі.

  Basing on the Leontiev's model, the author of the work has developed a technique of constructing a non-negative decision by means of the regulation method (by Tikhonov) in cases when the model is ill-conditioned. It is realised in the form of a software product «The 'ModelRegularized' programme complex», executed in the Delphi 7 environment. The concrete example of its application for the analysis of the balance model is resulted.

  1. Постановка завдання. При побудові балансової моделі Леонтьєва [2, с. 185]

  х = Ах + /,

  (1)

  де х (х), i = 1, 2, п - вектор валового випуску; х- обсяг випуску продукції г-й галузі; А = (а ..), i,] = 1,2, ..., п - матриця витрат; д. - кількість одиниць г-й галузі, що йдуть на виробництво 1 (одиниці) продукції у'-й галузі, /,] = 1, 2, /, г; п - число розглянутих галузей в економіці; / - вектор кінцевого попиту.

  На практиці як елементи матриці А, так і елементи вектора / не можуть бути задані точно. В одних випадках незначні помилки у визначенні елементів А, / не суттєво впливають на рішення х моделі (1), в інших - істотно. У даній роботі для нас буде представляти інтерес другий випадок, коли малі зміни вихідних даних моделі Леонтьєва призводять до великих змін результатів її рішення. Завдання побудови рішення такої моделі, згідно з термінологією [3, с. 46], будемо називати некоректно поставленої. Домовимося розглянуту модель назвати некоректно поставленої.

  Для зручності позначимо В = (I-A), тоді (1) набуде вигляду:

  Вх = /. (2)

  Припускаємо, що замість точних значень елементів матриці В і вектора кінцевого попиту / маємо їх наближеними значеннями В, f, т. Е.

  Вх = /,

  при цьому

  В-В

  f - f

  <5,

  (3)

  (4)

  а сама модель (1) є некоректною.

  Мета даної роботи розробити методику чисельного рішення задачі (3), (4) для того випадку, коли вона є некоректно поставленої.

  2. Метод рішення досліджуваної задачі. Для побудови наближеного рішення некоректної моделі (3), (4), скористаємося методом регуляризації А. М. Тихонова [3, с. 90-100].

  З [3, с. 94] випливає, що процес побудови чисельного рішення моделі (3) (а значить, і (2)) зводиться до знаходження вектора х ", що мінімізує функціонал

  м "[х, / В] = \\ Вх- / 2 а [х], а>0,

  (5)

  ГРОМАДСЬКІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

  де про [х] = \\ xf- стабілізуючий функціонал, а = а (Б) - параметр регуляризації.

  Як відомо з [3, с. 94-97], при виконанні зазначених вище умов існує єдиний вектор х ", який доставляє мінімум (5), який може бути визначений при деякому фіксованому а > 0 з системи

  М

  «* Г +? ? * Л (6)

  ] = \ Н *; >о, j

  На підставі зазначених результатів можна запропонувати наступний алгоритм побудови рішення системи (2), який реалізований у вигляді програмного продукту «Комплекс програм" ModelRegularized "» на мові програмування Delphi 7:

  1. Ввести розмірність п.

  2. Ввести матрицю В.

  3. Ввести вектор f.

  4. Поставити а, > 0.

  5. При заданому значенні а !. знайти рішення х 'системи (6).

  6. При відомих значеннях avx'x обчислити значення м "> \ Х ', 7, #] функціоналу (5).

  7. Поставити А2> 0, а 2< а,.

  8. При заданому значенні аг знайти рішення х "2 системи (6).

  9. При відомих значеннях А2, ха2вичіс-лити значення М'2 \ х /, В j функціоналу (5).

  10. Якщо М ": [ха J, b \< М " '[х"> J, B \, то перейти до виконання дій зазначених в п.12.

  11. Якщо М "! [ХаИ> М ° "[ХН 7 / Я то

  а

  покласти х = х .

  12. Поставити а3> 0. <Я3< а2.

  13. При заданому значенні Д3, знайти ре-

  "Г ic \

  шення х системи (6).

  3

  14. При відомих значеннях а3, х ° обчислити значенням " '[х", /, в \ функціоналу (5).

  15. Якщо М "3 [х"> J, b \< М "> [Х'М, то перейти до виконання дій, зазначених у п. 17.

  16. сина Еслієвого "> [Х ">, /, «\> М "[х">, JB \, то

  ПОКЛАСТИ * = X "2 |

  17. Поставити а4> 0, а4< Ау

  І далі цей процес продовжуємо до тих,, ", аш

  пір, поки на (до + 1) -му кроці не знайдемо ак + ', х ,

  при яких в \ •

  в 1

  У цьому випадку вважаємо х = х і процес

  обчислень припиняємо.

  Скористаємося програмним продуктом «Комплекс програм" Мо (1е1К ^ і1аг1ге11 "» для знаходження рішення балансової моделі СГВК «Сторожевский» Зеленчукская району Карачаєво-Черкеської Республіки.

  Усереднені статистичні дані міжгалузевого балансу двухотраслевой економіки СГВК «Сторожевский» Зелен-чукского району Карачаєво-Черкеської Республіки за 2005-2007 рр., Взяті з [1; 4; 5], наведені в табл. 1.

  Таблиця 1 Таблиця міжгалузевого балансу двухотраслевой економіки СГВК «Сторожевский» Зеленчукская району Карачаєво-Черкеської Республіки за 2005-2007 рр. (тис. руб.)

  Виробляють галузі Споживають галузі 'Кінцевий продукт Валовий продукт

  1 2

  1 Рослинництво 238,8 39,8 119,4 398

  2 Тваринництво 63,2 300,2 -47,4 316

  Скориставшись даними табл. 1, знаходимо матрицю витрат

  '0.6

  А =

  0.1

  4

  В = (1-А) =

  05

  0.2 0.95, (0.4

  4-0.2 0.05 і вектор кінцевого попиту

  Г 119.4 '/ =' у- -47.4,

  Результати чисельного розрахунку показують, що в даному випадку

  (632.5 ^

  а = 0,0005, 1 .

  1Л650.51

  Таким чином, якщо застосувати метод регуляризації для знаходження неотріца-

  ного рішення балансової моделі СГВК «Сторожевский» при зазначених А і /, то валовий випуск продукції отрас-

  Чи «рослинництво» повинен скласти 632,5 тис. руб., галузі «тваринництво» - 650,5 тис. руб.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Бухгалтерська звітність організації СГВК «Сторожевский» за 2005 г. 50 з.

  2. Орєхов Н.А., Левін А. Г., Горбунов Є. А. Математичні методи і моделі в економіці. М .: Юніті, 2004. 302 с.

  3. Тихонов А. #., Арсенін В. Я Методи розв'язання некоректних задач: Учеб. посібник для вузів. 3-е изд., Испр. М .: Наука, 1986. 288 с.

  4. Форми звітності про фінансово-економічний стан товаровиробників агропромислового комплексу за 2006 р .: Бухгалтерська звітність організації агропромислового комплексу СГВК «Сторожевский» за 2006 р 52 з.

  5. Форми звітності про фінансово-економічний стан товаровиробників агропромислового комплексу за 2006 р .: Бухгалтерська звітність організації СГВК «Сторожевский» за 2007 р 52 з.


  Ключові слова: балансова модель Леонтьєва / метод регуляризації / Карачаєво-Черкеська Республіка

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити