У статті описані анатомічні дослідження поперечних зрізів дворічних пагонів персика сорту Краснодарец в різних варіантах досліду з метою виявлення активності ростових процесів в природних екологічних умовах Чеченської Республіки. Стаття має актуальність, так як одним із пріоритетних завдань відновлення сільського господарства Чеченської республіки є також відродження садівництва. У статті закладені два варіанти досвіду. Досліджувані нами об'єкти перебували на ділянках підприємства «Плодсемеліта» знаходиться на території Чеченської Республіки.

Анотація наукової статті з біологічних наук, автор наукової роботи - Абдулхаджіева З.С.


ANALYSIS OF ANATOMICAL STRUCTURES SHOOT SOME FRUIT CROPS IN THE CHECHEN REPUBLIC

This article describes the anatomical study of cross sections biennial shoots of peach varieties krasnodarets in different variants of the experiment to detect the activity of the growth processes in the natural environmental conditions of the Chechen Republic. The article has relevance as one of the priorities of agricultural rehabilitation of the Chechen Republic is also a revival of gardening. The article laid the two variants of the experiment. We are studying the object is to "Plodsemelita" areas of the enterprise located in the territory of the Chechen Republic.


Область наук:
 • біологічні науки
 • Рік видавництва діє до: 2016
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ АНАТОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ втечі ДЕЯКИХ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ЧЕЧЕНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ АНАТОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ втечі ДЕЯКИХ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ЧЕЧЕНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ»

  ?БІОЛОГІЧНІ НАУКИ / BIOLOGY

  DOI: 10.18454 / IRJ.2016.53.214

  Абдулхаджіева З.С.

  Кандидат біологічних наук, доцент кафедри хімічних дисциплін, Чеченський державний університет АНАЛІЗ АНАТОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ втечі ДЕЯКИХ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР

  В УМОВАХ ЧЕЧЕНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

  анотація

  У статті описані анатомічні дослідження поперечних зрізів дворічних пагонів персика сорту Краснодарец в різних варіантах досліду з метою виявлення активності ростових процесів в природних екологічних умовах Чеченської Республіки. Стаття має актуальність, так як одним із пріоритетних завдань відновлення сільського господарства Чеченської республіки є також відродження садівництва. У статті закладені два варіанти досвіду. Досліджувані нами об'єкти перебували на ділянках підприємства «Плодсемеліта» знаходиться на території Чеченської Республіки.

  Ключові слова: пагони, зрізи, деревина, річне кільце, контрольний і досвідчений варіанти, товщина, луб, кора, колленхіма, перімедуллярная зона.

  Abdulhadzhieva Z.S.

  PhD in Biology, assistant professor of chemical disciplines, Chechen State University

  ANALYSIS OF ANATOMICAL STRUCTURES SHOOT SOME FRUIT CROPS IN THE CHECHEN

  REPUBLIC

  Abstract

  This article describes the anatomical study of cross sections biennial shoots of peach varieties krasnodarets in different variants of the experiment to detect the activity of the growth processes in the natural environmental conditions of the Chechen Republic. The article has relevance as one of the priorities of agricultural rehabilitation of the Chechen Republic is also a revival of gardening. The article laid the two variants of the experiment. We are studying the object is to "Plodsemelita" areas of the enterprise located in the territory of the Chechen Republic.

  Keywords: shoots, pieces of wood, annual ring, control and test cases, the thickness, cork, bark, collenchyma, perimedullary area.

  З метою забезпечення господарств Чеченської Республіки високоякісним садивним матеріалом плодових культур на базі науково - експериментального підприємства «Плодсемеліта» закладений плодорозсадник. Досліджувані нами об'єкти перебували на ділянках цього підприємства. Для з'ясування передбачуваних анатомічних відмінностей між різними особинами в залежності від їх сили росту ми відібрали серед них модельні дерева чітко відрізняються (висотою і діаметром) крони, товщиною стовбура, термінами пожовтіння і опадання листя. Були закладені два варіанти досвіду. З цією метою нами вивчені деякі анатомічні характеристики пагонів 6 дерев прищеплювальної комбінації «персик на аличі» [1].

  Район держгоспу помірно зволожений, жаркий з гідротермічним коефіцієнтом рівним 0,9 1,2. Сума температур за період активної вегетації сільськогосподарських культур становить 3 400 3 600 °. Абсолютний мінімум температури повітря може опускатися до мінус 32 °. Максимальна температура повітря досягає 42 °. За період активної вегетації сільськогосподарських культур випадає 300-350 мм опадів, за рік - 450 - 600 мм.

  На території держгоспу поширені чорноземи типові, чорноземи звичайні і поверхнево -луговато - чорноземні грунти. Грунти малогумусні. В середньому по господарству зміст його одно 2,9%. Гумусовий шар, будучи важливим джерелом живлення рослин, запобігає вимивання поживних речовин, покращує фізичні властивості грунту, підвищує її теплоємність і зменшує теплопровідність, що значно знижує вимерзання культурних рослин [2].

  Матеріал і методи досліджень. Об'єктами досліджень були 6 дерев персика сорту «Краснодарец» в прищеплювальної комбінації «персик на аличі». Підщепою є кавказька дика алича. Сіянці аличі, використані в якості підщеп, були вирощені з стратифікована кісточок. Схема посадки дерев -90 * 30 см. Закладено два варіанти - контроль і досвід. Контрольні дерева від досвідчених відрізняються більш високим стволиком, великим діаметром крони.

  В обох варіантах досліду досліджували дворічні пагони. У кроні кожного дерева вивчено по три усереднених втечі. Поперечні зрізи виконували від руки бритвою. Вивчали під світловим мікроскопом «Микмед» в триразовою повторності, збільшення 20 * 7. Фотографії з тимчасових препаратів робили за допомогою вбудованої відеокамери.

  Матеріал оброблений статистично за загальноприйнятими формулами (1).

  Обчислені наступні статистичні показники:

  середнє арифметичне (М),

  помилка середньої арифметичної (± m), середнє квадратичне відхилення (± о), показник точності (P%), коефіцієнт варіації (V%). При аналізі результатів статистичної обробки нами враховані мінімальні (хв.), Максимальні (макс.), Середні (М) і загальносередньої для варіанта значення вивчених ознак (Х), а також показники їх мінливості (V%). Для оцінки достовірності відмінностей між показниками різних варіантів досвіду використаний критерій Стьюдента (t), обчислені значення якого порівнювалися зі стандартними з урахуванням числа ступенів свободи і 0,05% рівня значущості [2].

  Таблиця 1 - Анатомічні показники поперечного зрізу дворічних пагонів персика сорту «Краснодарец» _в умовах ГНЕПП, ЧР. Збільшення мікроскопа «Микмед» -20 * 7._

  Варіант Епідерміс м до м Первинна кора м до м Коленхіма м до м Луб і волокна м до м Камбій м до м Кільце 2007року м до м Кільце 2006 року м до м Перімедуллярн а зона м до м Серцевина м до м Кутикула м до м

  контр 12,25 122,50 61,25 122,50 12,25 61,25 441,00 73,50 1261,75 6,12

  24,50 110,25 73,50 269,50 12,25 85,75 465,50 61,25 1261,75 6,12

  24,50 122,50 61,25 183,75 12,25 61,25 306,25 85,75 1225,00 6,12

  12,25 122,50 61,25 159,25 12,25 73,50 343,00 98,00 1245,33 6,12

  12,25 122,50 61,25 220,50 12,25 61,25 490,00 73,50 1253,54 6,12

  12,25 147,00 73,50 245,00 12,25 61,25 392,00 49,00 1253,54 6,12

  12,25 147,00 85,75 306,25 12,25 61.25 392,00 49,00 1229,04 6,12

  24,50 122,50 85,75 245,00 12,25 61.25 441,00 61,25 1233,08 6,12

  12,25 147,00 61,25 245,00 24,50 61,25 416,50 49,00 1257,58 6,12

  М 16.33 129.3 69.42 221.9 13.61 65.33 409.7 66.69 1247.1 6.12

  ± т 2,04 4,615 3,536 19,09 1,361 2,887 19,49 5,815 4,851 0,0009

  ± про 6,125 13,84 10,61 57,28 4,083 8,662 58,46 17,44 14,55 0,003

  У% 37,508 10,704 15,384 25,814 30,00 13,259 14,269 26,151 1,167 0,049

  Р 12,493 3,569 5,094 8,603 10,00 4,419 4,757 8,719 0,389 0,015

  Т 1.998 3.338 2.413 0.246 0.999 6.178 1.991 0.178 2.442 0

  Досвід 12,25 98,00 24,50 220,50 12,25 98,00 490,00 49,00 775,79 6,12

  12,25 73,50 49,00 220,50 12,25 85,75 367,50 73,50 1041,25 6,12

  12,25 98,00 61,25 245,00 12,25 134,75 490,00 85,75 959,54 6,12

  12,25 61.25 49.00 245,00 12,25 98,00 306,25 61,25 1225,00 6,12

  12,25 61,25 61,25 245,00 12,25 98,00 367,50 49,00 1449,54 6,12

  12,25 49,00 36,75 245,00 12,25 98,00 759,50 61,25 1143,29 6,12

  12,25 73,50 85,75 147,00 12,25 85,75 634,00 85,75 1066,62 6,12

  12,25 147,00 49,00 196,00 12,25 122,50 612,50 61,25 1086,08 6,12

  12,25 134,75 61,25 183,75 12,25 110,25 637,00 85,75 1127,00 6,12

  М 12.25 88.47 53.08 216.40 12.25 103.40 518.2 68.06 1097.12 6.12

  ± т 0 11.33 5.775 11.55 0 5.44 50.91 5.047 61.25 0.0009

  ± про 0 33.98 17.32 34.65 0 16.33 152.70 15.14 183.70 0.003

  У% 0 38.41 32.63 1.64 0 15.79 2.98 22.25 16.75 0.049

  Р 0 12.81 10.88 0.55 0 5.27 0.99 7.42 5.58 0.015

  При п1 + п2-2 = 4 і 0,05% рівні достовірності табличное 1 = 2,78

  Результати та їх обговорення. Співвідношення тканин поперечного зрізу дворічних пагонів персика сорту «Краснодарец» в двох варіантах досліду.

  Зіставлення поперечних зрізів пагонів рослин порівнюваних варіантів показує наявність деяких відмінностей у співвідношенні окремих тканин (табл. 1), рис.1.

  Наприклад, епідерміс, паренхіма первинної кори, колленхіма, камбіального зона, річні кільця і ​​серцевини по товщині більш-менш переважають в контрольному варіанті; шари приросту деревини і зона серцевини, навпаки, товщі в дослідному варіанті.

  Відмінності між варіантами практично відсутні в товщині кутикули твердого та м'якого лубу, перімедуллярной зони.

  Достовірні відмінності виявлені лише за трьома показниками: в пагонах рослин контрольного варіанту набагато товщі перімедуллярние зони, колленхіма і серцевина, але значно вужче шари приросту деревини.

  Опис поперечного зрізу дворічного втечі персика сорту «Краснодарец». контрольний варіант.

  Відрізки стебел однорічних пагонів були зрізи зроблені ручної бритвою на рівні середнього междоузлия. Анатомічну структуру вивчали під світловим мікроскопом «Микмед», збільшення 10х40.

  Зовні стебло покритий одношаровим епідермісом, клітини якого майже ізодіаметріческіе, або слабо витягнуті в тангентальном напрямку, тонкостінні, зовні покриті дуже тонкою кутикулою.

  Під епідермою розташована первинна кора. Зовнішні 3-5 шарів її утворюють Коленхіма з потовщеними стінками. Клітини первинної кори більші, тангентального діаметри переважають над радіальними. Зона основний паренхіми первинної кори по товщині в 3-4 рази перевершує зону коленхіми. Внутрішній шар первинної кори представлений одним рядом клітин (крахмалоносное піхву), окантурівающіх центральний циліндр (рис.1). Під ним розташовуються острівці періцікліческіх волокон різних розмірів і контурів, які не утворюють суцільного замкнутого кільця. Складаються вони з клітин з потовщеними стінками різного діаметру. У деяких з них чітко проглядаються порожнини. Глибше переривчастого кільця періцікліческіх волокон розташовується флоема (луб). Клітини її проглядаються слабо, невизначених обрисів, тонкостінні.

  Камбіального зона досить чітко проглядається у вигляді 3-4 шарів клітин, сильно витягнутих в тангентальном напрямку, розташованих правильними радіальними рядами. Тангентального діаметри їх 2,5-5 разів перевищують радіальні розміри.

  За камбієм слід ксилема (деревина). Вона - неуважно-судинна, судини поодинокі і згруповані в радіальні ланцюжка з 2-5 присвятив. У деревині першого річного кільця згруповані судини зустрічаються частіше, серед них переважають короткі ланцюжки з двох присвятив. У напрямку від початку річного кільця до його зовнішній межі судини поступово звужуються, особливо за середньої зоною кільця. В обрисах просвіти судин незграбні, рідше округлі; судини тонкостінні, діаметри їх - 12,3 - 73,5 мкм.

  Основну масу деревини утворюють волокна лібриформу з потовщеними стінками і досить чітко вираженими прорізами різних обрисів.

  Деревинна паренхіма апотрахеальная, дифузна і метатрахеальная, нечисленна, але переважає в більш пізній зоні річного кільця.

  Промені - однорядні, дворядні, трирядне. Переважають однорядні. Тангентального стінки променевих клітин розташовані перпендикулярно, або слабо скошені по відношенню до радіальної площини.

  Кордон променя збігається з кордоном річного кільця. При переході з одного річного кільця в інший промені дуже слабо розширюються або НЕ розширюються. При переході з деревини в луб вони більш помітно розширюються.

  Перімедуллярная зона неоднаково широко представлена ​​в різних ділянках на кордонах річного кільця і ​​серцевини. Виділяється вона більш вузько-просвітні елементами ксилеми і більш дрібними межують з нею паренхімними клітинами серцевини.

  Серцевина має злегка округлі обриси зі значними випинаннями в місцях утворення лакун в перший рік формування стебла. Представлена ​​вона широко-округлими, ізодіаметріческімі, багатогранними тонкостінними клітинами, діаметри яких збільшуються в напрямку до центру стебла.

  У паренхімних клітинах серцевини, лубу та первинної кори часто зустрічаються друзи (оксалати кальцію).

  Мал. 1 - Поперечні зрізи дворічних пагонів персика сорту «Краснодарец»

  110

  Список літератури / References

  1. Абдулхаджіева З.С., Умаров М.У. Порівняльно-анатомічний аналіз дворічних стебел персика сорту «Краснодарец» в різних варіантах досліду. // Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. Грозний: 2007, -724с.

  2. Природно-кліматичні умови і хімічний аналіз ґрунтів ГНЕПП «Плодсемеліта», ФДМ САС «Чеченська». Акт обстеження №5 від 15 червня 2003 р.

  3. Митропольський А. К. Елементи математичної статистики. Л.: 1969 - 273с.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Abdulhadzhieva Z.S., Umarov M.U. Sravnitel'no-anatomicheskij analiz dvuletnih steblej persika sorta «Krasnodarec» v razlichnyh variantah opyta. [The comparative anatomical analysis of biennial stem peach "krasnodarets" varieties in different experimental variants.] // Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii molodyh uchenyh, aspirantov i studentov [Proceedings of the scientific-practical conference of young scientists and students] Groznyj: 2007 , -724s. [In Russian]

  2. Prirodno-klimaticheskie uslovija i himicheskij analiz pochv GNJePP «Plodsemjelita» [Natural and climatic conditions and the chemical analysis of soil Knapp «Plodsemjelita»], FGU SAS «Chechenskaja». Akt obsledovanija №5 ot 15 ijunja 2003 g. [In Russian]

  3. Mitropol'skij A. K. Jelementy matematicheskoj statistiki [Elements of Mathematical Statistics]. L.: 1969 - 273s. [In Russian]

  DOI: 10.18454 / IRJ.2016.53.019 Анзор В.А.1, Морякіна С.В.2

  1 Доктор біологічних наук, професор

  2ORCID: 0000-0002-2548-1088, Кандидат біологічних наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чеченський державний університет» АДАПТАЦІЯ РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ В ВНЗ

  анотація

  У статті наводяться результати досліджень по вивченню впливу навчального процесу у вищому навчальному закладі на показники дихальної системи студентів. Отримані нами результати показують, що при адаптації студентів до навчання резервний обсяг видиху достовірно збільшується, життєва ємкість легень, і резервний обсяг вдиху зростають незначно. Експериментальний матеріал може бути використаний в діагностичних медичних установах з метою розробки профілактичних заходів, спрямованих на відновлення функціональної лабільності дихальної системи у студентів та учнівської молоді.

  Ключові слова: пристосування, вищий навчальний заклад, хвилинний обсяг дихання, оксигемоглобін, обсяги і ємності легень.

  Аnzorov V.A.1, Morjakina S.V.2

  : PhD in Biology, professor, 2ORCID: 0000-0002-2548-1088, PhD in Biology, associate professor Chechen state university

  ADAPTATION OF RESPIRATORY SYSTEM OF STUDENTS TO STUDY IN HIGHER EDUCATION

  INSTITUTION

  Abstract

  In article results of researches on studying of influence of educational process are given in a higher educational institution on indicators of respiratory system of students. The results received by us show that at adaptation of students to study the reserve volume of an exhalation authentically increases, the vital capacity of lungs, and reserve volume of a breath increase slightly. Experimental material can be used in diagnostic medical institutions for the purpose of development of the preventive actions directed to restoration offunctional lability of respiratory system at students and the studying youth.

  Keywords: adaptation, higher educational institution, minute volume of breath, oxyhemoglobin, volumes and capacities of lungs.

  Проблема адаптації студентства до навчальної діяльності у вузі є однією з істотних соціально-педагогічних проблем, що грає дуже важливу роль у розвитку та становленні особистості студента. Вступ до вузу є переломним моментом в житті абітурієнта. Студент виявляється в нових для себе умовах особливістю, яких, є підвищена навчальне навантаження, високу емоційну напругу, особливо в період сесії і низька рухова активність.

  При нормі в наших вузах 36 годин в тиждень, реальна академічна навантаження студента доходить до 40-42 годин. І це навантаження розподіляється нерівномірно. Спостереженнями встановлено, що тривалість робочого дня студентів перших і других курсів дорівнює 10 годин, на сон доводиться не більше 7 годин, а самостійна робота займає 3-4 години на добу. Впровадження інтенсивних методів в процес навчання студентів призводить до ускладнення навчання, наслідком чого є інформаційний вибух. Тому в навчальні програми вищих навчальних закладів включають більше нового матеріалу, а можливості організму обмежені, і студент не встигає.

  З високими вимогами, що пред'являються студенту навчанням у ВНЗ він часом не справляється. Складаються вони у великій навчального навантаження, в високому обсязі і складності матеріалу.

  Часом ці перевантаження призводять до стресів і нервового виснаження, наслідками, яких стає значне ослаблення здоров'я студентів. Це відбувається через важке пристосування до незвичних


  Ключові слова: ПАРОСТКИ / SHOOTS / ЗРІЗИ / ДЕРЕВИНА / річні кільця / ANNUAL RING / КОНТРОЛЬНИЙ І ДОСВІДЧЕНИЙ ВАРІАНТИ / CONTROL AND TEST CASES / ТОВЩИНА / THICKNESS / ЛУБ / КОРА / BARK / Коленхіма / COLLENCHYMA / ПЕРІМЕДУЛЛЯРНАЯ ЗОНА / PERIMEDULLARY AREA / PIECES OF WOOD / CORK

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити