У даній статті зроблена спроба висвітлити деякі питання, що стосуються наукометричних показників в області театрального мистецтва. Дана область мистецтва добре висвітлюється в різних засобах масової інформації, оскільки є цікавою не тільки для професіоналів, які присвятили їй своє життя, але для будь-якої людини, який в тій чи іншій мірі цікавиться культурним життям своєї країни, свого міста. Зокрема, в статті проводиться структурний аналіз статей на тему театрального мистецтва за останні п'ять років, дається оцінка публікацій по їх типу, виявляються популярні мови по публікаціям, видання по театральним дослідженням, в яких автори вважають за краще публікувати свої статті. Крім того, в статті подано коротку характеристику розподілу публікацій російських авторів по роках. Такий аналіз дозволить сформувати загальну картину становища в області активністю публікацій з театрального мистецтва і місце Росії в цьому напрямку. З метою проведення оцінки була використана база даних цитувань Web of Science, яка містить публікації з найбільш впливових журналів у світі, в тому числі журнали, які знаходяться у відкритому доступі, а також книги і матеріали конференцій. Дана система була використана, так як є найбільш авторитетною політематичної реферативно-бібліографічної та наукометричної (бібліометрична) базою даних. Новизна даного дослідження полягає в тому, що за досліджуваний в статті період публікацій на подібну тематику автором виявлено не було. Однак ті негативні моменти, які були виявлені в ході дослідження, повинні звернути на себе увагу вчених, які займаються дослідженням розвитку театрального мистецтва в Росії. Результати більш глибокого і детального аналізу даного питання будуть представлені в наших наступних публікаціях.

Анотація наукової статті по ЗМІ (медіа) і масовим комунікаціям, автор наукової роботи - Васильєва Олена Сергіївна


ANALYSIS OF THE PUBLICATION ACTIVITY OF RESEARCH SCIENTISTS IN THE FIELD OF THEATER ART

This article is an attempt to highlight some issues related to scientometric indicators in the field of theatrical art. This area of ​​art is well covered in various media, as it is interesting not only for professionals who have dedicated their lives to it, but for any person who is interested in one way or another in the cultural life of their country, their city. In particular, the article provides a structural analysis of articles on theatrical art over the past five years, evaluates publications by their type, identifies popular languages ​​for publications, publications on theater studies in which authors prefer to publish their articles. In addition, the article gives a brief description of the distribution of publications of Russian authors by year. Such an analysis will help to form a general picture of the situation in the field of publishing activity in theatrical art and Russia's place in this direction. In order to conduct the assessment, the Web of Science citation database was used, which contains publications from the most influential journals in the world, including journals that are in the public domain, as well as books and conference materials. This system was used, as it is the most authoritative polythematic abstract-bibliographic and scientometric (bibliometric) database. The novelty of this study lies in the fact that the author has not been identified for the period of research in the article for publications on similar topics. However, those negative points that were identified during the study should attract the attention of scientists who are involved in the study of the development of theatrical art in Russia. The results of a deeper and more detailed analysis of this issue will be presented in our subsequent publications.


Область наук:

 • ЗМІ (медіа) і масові комунікації

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  Навчений вектор на Балканах


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІЗ активність публікації ВЧЕНИХ-ДОСЛІДНИКІВ У ОБЛАСТІ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІЗ активність публікації ВЧЕНИХ-ДОСЛІДНИКІВ У ОБЛАСТІ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА»

  ?соціологічно Васильєва Олена Сергіївна

  науки АНАЛІЗ публікаційного ...

  UDC 316: 303.432

  DOI: 10.34671 / SCH.SVB.2019.0303.0016

  АНАЛІЗ активність публікації ВЧЕНИХ-ДОСЛІДНИКІВ У ОБЛАСТІ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

  © 2019

  AuthorID: 1039340

  SPIN: 2874-8670

  Васильєва Олена Сергіївна, студентка

  Інститут театрального мистецтва (АНО ООВО «ІТІ») (127427, Росія, Москва, Ботанічна вулиця, будинок 21, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  Анотація. У даній статті зроблена спроба висвітлити деякі питання, що стосуються наукометричних показників в області театрального мистецтва. Дана область мистецтва добре висвітлюється в різних засобах масової інформації, оскільки є цікавою не тільки для професіоналів, які присвятили їй своє життя, але для будь-якої людини, який в тій чи іншій мірі цікавиться культурним життям своєї країни, свого міста. Зокрема, в статті проводиться структурний аналіз статей на тему театрального мистецтва за останні п'ять років, дається оцінка публікацій по їх типу, виявляються популярні мови по публікаціям, видання по театральним дослідженням, в яких автори вважають за краще публікувати свої статті. Крім того, в статті подано коротку характеристику розподілу публікацій російських авторів по роках. Такий аналіз дозволить сформувати загальну картину становища в області активністю публікацій з театрального мистецтва і місце Росії в цьому напрямку. З метою проведення оцінки була використана база даних цитувань Web of Science, яка містить публікації з найбільш впливових журналів у світі, в тому числі журнали, які знаходяться у відкритому доступі, а також книги і матеріали конференцій. Дана система була використана, так як є найбільш авторитетною політематичної реферативно-бібліографічної та наукометричної (бібліометрична) базою даних. Новизна даного дослідження полягає в тому, що за досліджуваний в статті період публікацій на подібну тематику автором виявлено не було. Однак ті негативні моменти, які були виявлені в ході дослідження, повинні звернути на себе увагу вчених, які займаються дослідженням розвитку театрального мистецтва в Росії. Результати більш глибокого і детального аналізу даного питання будуть представлені в наших наступних публікаціях.

  Ключові слова: реферативні бази, активність публікації, театральне мистецтво бібліографічна інформація.

  ANALYSIS OF THE PUBLICATION ACTIVITY OF RESEARCH SCIENTISTS IN THE FIELD OF THEATER ART

  © 2019

  Vasilyeva Elena Sergeevna, student

  Institute of Theater Arts (ANO OOVO "ITI") (127427, Russia, Moscow, Botanicheskaya st., 21, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  Abstract. This article is an attempt to highlight some issues related to scientometric indicators in the field of theatrical art. This area of ​​art is well covered in various media, as it is interesting not only for professionals who have dedicated their lives to it, but for any person who is interested in one way or another in the cultural life of their country, their city. In particular, the article provides a structural analysis of articles on theatrical art over the past five years, evaluates publications by their type, identifies popular languages ​​for publications, publications on theater studies in which authors prefer to publish their articles. In addition, the article gives a brief description of the distribution of publications of Russian authors by year. Such an analysis will help to form a general picture of the situation in the field of publishing activity in theatrical art and Russia's place in this direction. In order to conduct the assessment, the Web of Science citation database was used, which contains publications from the most influential journals in the world, including journals that are in the public domain, as well as books and conference materials. This system was used, as it is the most authoritative polythematic abstract-bibliographic and scientometric (bibliometric) database. The novelty of this study lies in the fact that the author has not been identified for the period of research in the article for publications on similar topics. However, those negative points that were identified during the study should attract the attention of scientists who are involved in the study of the development of theatrical art in Russia. The results of a deeper and more detailed analysis of this issue will be presented in our subsequent publications.

  Keywords: abstract bases, publication activity, theatrical art, bibliographic information.

  ВСТУП

  Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. В даний час, як наголошується багатьма дослідниками (В. Н. Дмитрієвський [1], Я. В. Євсєєва, М. А. Ядова [2], К. Б. Соколов [3]), соціологія театрального мистецтва в певній мірі відображає соціальну дійсність. Це дійсно так, адже театральне життя неможливо розглядати поза контекстом суспільного життя. Важливе значення в соціологічних дослідженнях грають різні бібліографічні платформи на просторах інтернету.

  У нашій країні і за кордоном існують різні інтернет-платформи, які об'єднують реферативні бази даних публікацій в наукових журналах. Найбільш популярні і відомі з них - це Web of Science (в перекладі з англ. «Мережа науки») і Scopus. Дані бібліографічні та реферативні бази даних є найбільшими в світі. Вони зручними можливостями пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією. Опублікувати статтю в журналах, індексованих даними системами, дуже престижно, посколь-Навчений вектор на Балканах. 2019. Т. 3. № 3 (5)

  ку як правило це журнали з високим імпакт-фак-тором і Квартиль, науковими показниками, які визначаються рейтинг журналу.

  У Росії також існує вітчизняна платформа - російська наукова електронна бібліотека, яка інтегрована з Російським індексом наукового цитування (РИНЦ). Існують також і інші системи оцінки статей за формальними ознаками (кількість публікацій, індекс Хірша і ін.), Однак ми на них не станемо зупинятися, оскільки нашою метою не є в цілому порівняння повноти бази даних різних систем, пошук їх достоїнств і недоліків. У даній статті ми хочемо оцінити на скільки активно дослідники пишуть статті за кордоном і у нас в Росії в динаміці на тему «театральне мистецтво».

  Дана оцінка була б корисна з точки зору оцінки наших перспектив, достоїнств і недоліків в цій області на міжнародній арені. Для цієї мети була використана інтернет-платформа Web of Science (далі - WOS), як найбільш зручна платформа для аналізу бібліографічної інформації, що має вбудовані можливості для пошуку необхідної інформації.

  Vasilyeva Elena Sergeevna ANALYSIS OF THE PUBLICATION .

  sociological sciences

  Аналіз проводився за період, рівний останні п'ять років з 2014 - 2019 рр., Так як нас цікавила насамперед найбільш актуальна і свіжа інформація по дослідникам, які активно пишуть на сучасному етапі розвитку науки про театральне мистецтво.

  Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

  Різні автори зверталися до цієї проблеми в різний час, такі як, (В. Н. Дмитрієвський [1], Я. В. Євсєєва, М. А. Ядова [2], К. Б. Соколов [3] та ін. [ 4, 5]. Однак необхідно, на наш погляд, більш глибоке дослідження і збір статистичних даних для відображення ситуації в області активністю публікацій з використанням наукометричних даних. МЕТОДОЛОГІЯ

  Формування цілей статті. Метою даної статті є проведення аналітичного огляду по соціології театрального мистецтва.

  Постановка завдання. Зібрати і вивчити статистичні дані на основі бібліометрична показників за науковими публікаціями в галузі театрального мистецтва за останні п'ять років.

  Використовувані в дослідженні методи, методики і технології. Для пошуку і аналізу інформації була використана пошукова платформа Web of Science. РЕЗУЛЬТАТИ

  Таким чином, проведений аналіз показав, що за період з 2014 - 2019 рр. в системі WOS було проіндексовано 13500 статей на тему театрального мистецтва.

  Графічне відображення зміни активності дослідників по роках представлено на малюнку 1.

  Малюнок 1 - Кількість статей на тему «Театральне мистецтво», проіндексованих в системі WoS і опублікованих в період 2014 року - 2019 роки.

  Таким чином, ми бачимо, що найбільша кількість статей було опубліковано в 2016 році, що склало 2999 статей, тобто більш, ніж 22 відсотки (табл. 1). З 2016 р помітна тенденція до зниження активністю публікацій в останні роки, однак 2019 р. в цьому відношенні оцінювати передчасно, оскільки рік ще не закінчився, а також ряд статей буде проіндексовано ще через деякий час після закінчення року.

  Таблиця 1 - активність публікації дослідників, які пишуть на тему «Театральне мистецтво» в період з 2014-2019 рр.

  ВиСрлть Поле: Роки шданій Число записів "" сот 13,560 Гісгограмш

  в »19 7S5 5l5IJ *> 1

  0 №18 3 345 17.519 Hi -

  Q MIT 19.185% -

  0 2016 im 22,215% -

  Q 2015 2 778 20.578 « -

  * Витяг з системи WoS (дата звернення 26.07.2019г.))

  Крім того, нами була проведена оцінка публіка-

  ций по їх типу. Аналіз показав, що серед безлічі типів публікацій найбільш популярними публікаціями є статті (article) - 6500 публікацій, на другому місці книжкові рецензії (book review) - 2846 публікацій (рис. 2).

  Малюнок 2 - Типи публікацій по темі «Театральне мистецтво»

  При цьому з 260 журналів з театрального мистецтва, індексованих WOS, найбільша кількість публікацій за 2014-2019 рр. представлено в таких авторитетних виданнях по театральним дослідженням, як:

  - Theater Heute - 1947 публікацій -14, 4%;

  - Performance research - 762 публікації - 5, 6%;

  - Theatre journal - 762 публікації - 5, 6%;

  - TDR the drama review the journal of performance studies - 491 публікація - 3,6% та ін.

  При цьому безсумнівним лідером є щомісячний журнал Theater Heute, на який припадає понад 14 відсотків усіх публікацій, індексованих WOS. Журнал видається на німецькій мові, де публікуються статті з особливим акцентом на театр.

  Цікавим фактом є, що найбільша кількість публікацій з театрального мистецтва також належить німецьким авторам. За період з 2014 - 2019 роки в системі Web of Sdence було проіндексовано 120 статей - Behrendt E., 144 статті - Wille F. Видавцем у обох авторів є німецьке видавництво Friedrich Berlin Verlag MBH.

  Нами також було проаналізовано країни, в яких надруковані статті з театрального мистецтва за останні п'ять років. Лідером за кількістю статей є США (4,757 статей). Інші країни, які увійшли до п'ятірки лідерів: Англія (2,685 статей), Канада (942 статті), Австралія (620 статей), Бразилія (454 статті).

  Росія, на жаль, при цьому знаходиться в кінці списку. За останні п'ять років в системі Web of Science було зареєстровано лише 21 стаття з Росії. Це є, безсумнівно, негативним фактором, враховуючи, що в даний час як ніколи необхідна популяризація наукових розробок російських вчених в сфері культури і мистецтва за кордоном. Тим більше, дослідження в різних областях театрального мистецтва, наприклад, таких як, розвиток драматургії, науки про театр і ін. Завжди привертає увагу наукової і театральної громадськості. Активні глибокі і всебічні дослідження в галузі театрального мистецтва допоможуть встановити і розвивати діалог з представниками наукових і театральних кіл з інших країн. Це необхідно для підтримки і розвитку сучасного прогресивного мистецтва, з одного боку. З іншого боку, це дасть поштовх для розвитку культурної дипломатії, що включає в себе «обмін ідеями, інформацією, творами мистецтва і іншими компонентами культури між державами і населяють їх народами з метою зміцнення взаєморозуміння» [6].

  Також нами було проаналізовано мови публікацій. В ході аналізу було виявлено, що найбільша кількість публікацій в системі WOS видано англійською мовою. На жаль, статті російською мовою

  68

  Scientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 3 (5)

  соціологічно науки

  Васильєва Олена Сергіївна АНАЛІЗ публікаційного ...

  в системі WOS практично не індексуються. WOS пред'являє високі вимоги до статей, індексовані в цій системі. Хочеться сподіватися, що ситуація в найближчому майбутньому зміниться, і обмін науковими, освітніми та іншими досягненнями в театральній області між Росією і іншими країнами буде відбуватися активніше, що знайде, в свою чергу, відображення на платформі WOS.

  платформах Web of Science, Scopus та інших популярних бібліографічних базах даних. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

  1. Театр і публіка: Досвід соціологічного дослідження 19601970-х років / В. Н. Дмитрієвський. - Соціологія і економіка мистецтва: наукова спадщина. - Москва: Державний інститут мистецтвознавства, «Канон +» РООІ «Реабілітація», 2013. - 400 с.

  2. Євсєєва Я. В., отрут. А. Соціологія кіно і театру: Історія і сучасність: Введення до тематичного розділу // Соціальні та гуманітарні науки. Вітчизняна і зарубіжна література. Серія 11: Соціологія. Реферативний журнал. - 2017. - № 2. - С. 6-20.

  3. Соколов К. Б. Соціологія мистецтва як частина мистецтвознавства: становлення та розвиток] // Соціальна філософія і соціологія художньої культури. - 2013. - № 9. - С. 66-89.

  4. Гришакин Є.Г. Активність публікації російських дослідників: університетська наука // Наука. Інновації. Освіта. 2016. № 4 (22). С. 137-151.

  5. Парфьонова С.Л., ГрішакінаЕ.Г., Золотарьов Д.В., Богатов В.В. Публікаційний ландшафт російської науки // Наука. Інновації. Освіта. 2017. № 1 (23). С. 53-79.

  6. "Cultural Diplomacy, Political Influence, and Integrated Strategy," in Strategic Influence: Public Diplomacy, Counterpropaganda, and Political Warfare, ed. Michael J. Waller (Washington, DC: Institute of World Politics Press, 2009), 74.

  Малюнок 3 - Популярні мови, на яких автори видають статті

  Серед 21 російського автора немає явних лідерів за кількістю публікацій. Берлова М. і Черкаський С. опублікували по дві публікації, інші дослідники по одній.

  По роках найбільшу кількість публікацій припадає на 2017 рік (рисунок 4).

  Малюнок 4 - Розподіл публікацій російських авторів по роках

  ВИСНОВКИ

  висновки дослідження.

  Дане дослідження не є вичерпним. Це лише спроба зробити короткий огляд ситуації в галузі досліджень з театрального мистецтва за останні п'ять років, представлених на платформі Web of Science. Треба відзначити, що при пошуку інформації в розрахунок були взяті статті виключно на театральну тематику, проте цей напрямок є багатопрофільним. Тому могли бути не враховані статті на близьку за змістом тематику.

  Крім того, порівняльний аналіз активністю публікацій російських авторів, які розміщують свої публікації в журналах РИНЦ, індексованих в системі E-library показав, що за п'ять років було опубліковано більше п'яти тисяч статей з тематики театрального мистецтва.

  Порівняння отриманих результатів з результатами в інших дослідженнях. Порівняльний аналіз не проводився, так як за досліджуваний в статті період публікацій на подібну тематику виявлено не було.

  Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. В цілому хотілося б відзначити, Росія має сильні національні традиції і школи в сценічному мистецтві. І хочеться вірити, що в найближчому майбутньому найзначніші досягнення російського культурної спадщини знайдуть відображення на сторінках в

  кращих журналах і видавництвах, індексованих на_

  Навчений вектор на Балканах. 2019. Т. 3. № 3 (5) 69


  Ключові слова: реферативних БАЗИ /активність публікації /ТЕАТРАЛЬНА МИСТЕЦТВО БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ІНФОРМАЦІЯ /ABSTRACT BASES /PUBLICATION ACTIVITY /THEATRICAL ART /BIBLIOGRAPHIC INFORMATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити