Виробничо-господарська діяльність організацій забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, але і за рахунок основних фондів коштів праці та матеріальних умов процесу праці. значення основних засобів в суспільному виробництві визначається тим, яке місце займають знаряддя праці в розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. У сучасних умовах підвищується роль обліку і контролю за раціональним використанням всіх ресурсів, в тому числі і основних засобів. Забезпеченість сільськогосподарських підприємств основними засобами виробництва, ефективність їх використання є найважливішими факторами, від яких залежать результати господарської діяльності. Метою дослідження було проведення аналізу забезпеченості та ефективності використання основних засобів сільськогосподарських підприємств Саратовської області. За допомогою прийомів економічного аналізу на основі показників ефективності і технічного стану основних фондів підприємств Саратовської області проведено аналіз ефективності їх використання. Досліджено питання закупівлі нової сільськогосподарської техніки та списання її по зносу і коефіцієнту вибуття за останні три роки. Зроблені короткі рекомендації щодо підвищення ефективності сільського господарства, основними з яких для сільськогосподарського підприємства є лізинг, розвиток регіонального сільськогосподарського машинобудування, посилення державного регулювання ринку матеріально-технічних ресурсів.

Анотація наукової статті по іншим сільськогосподарським наукам, автор наукової роботи - Дмитрієва О.В., Сердобинцев Д.В., Усанов А.Ю., Фефелова Н.П.


Analytical review of the security and efficiency of fixed assets of agricultural enterprises of the Saratov region

Importance Industrial-economic activities of organizations are ensured by the use of material, labor and financial resources, and also by fixed assets, i.e., the means of labor and labor material conditions. The place of tools in the development of productive forces and production relations determines the value of fixed assets in social production. In modern conditions, the role of accounting and control over the management of all resources, including fixed assets, is enhancing. The availability of the basic means of production of agricultural enterprises and the effectiveness of their use are the most important factors affecting the results of economic activities. Objectives The aim of the study was to review the security and efficiency of fixed assets of agricultural enterprises of the Saratov region. Methods By using the techniques of economic analysis on the basis of performance indicators and the technical condition of the core enterprises of the Saratov region, we have analyzed the effectiveness of their use. We have investigated issues of procurement of new agricultural machinery and forgiveness on wear and attrition rate over the past three years. Results We made brief recommendations to improve the efficiency of agriculture, the main of which for agricultural businesses are recommendations on leasing, development of regional agricultural engineering and strengthening State regulation of the market of logistical resources.


Область наук:
 • Інші сільськогосподарські науки
 • Рік видавництва діє до: 2014
  Журнал
  Економічний аналіз: теорія і практика
  Наукова стаття на тему 'Аналітичний огляд забезпеченості та ефективності використання основних фондів підприємств АПК Саратовської області'

  Текст наукової роботи на тему «Аналітичний огляд забезпеченості та ефективності використання основних фондів підприємств АПК Саратовської області»

  ?Аналіз фінансової стійкості

  УДК 656.076

  АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВ АПК Саратовської області

  О.В. ДМІТРІЄВА,

  кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Саратовський державний аграрний університет ім. Н.І. Вавилова Д.В. Сердобинцев, кандидат економічних наук, керівник сектора організації і управління АПК Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Поволзький науково-дослідний інститут економіки і організації АПК

  А.Ю. УВАН, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і фінансів підприємства Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Московський фінансово-промисловий університет «Синергія»

  Н.П. ФЕФЕЛОВА, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Саратовський державний аграрний університет ім. Н.І. Вавилова

  Виробничо-господарська діяльність організацій забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, але і за рахунок основних фондів - засобів праці і матеріальних умов процесу праці. Значення основних засобів в громадському вироб-

  водстве визначається тим, яке місце займають знаряддя праці в розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. У сучасних умовах підвищується роль обліку і контролю за раціональним використанням всіх ресурсів, в тому числі і основних засобів. забезпеченість сільсько-

  господарських підприємств основними засобами виробництва, ефективність їх використання є найважливішими факторами, від яких залежать результати господарської діяльності. Метою дослідження було проведення аналізу забезпеченості та ефективності використання основних засобів сільськогосподарських підприємств Саратовської області. За допомогою прийомів економічного аналізу на основі показників ефективності і технічного стану основних фондів підприємств Саратовської області проведено аналіз ефективності їх використання. Досліджено питання закупівлі нової сільськогосподарської техніки та списання її по зносу і коефіцієнту вибуття за останні три роки. Зроблені короткі рекомендації щодо підвищення ефективності сільського господарства, основними з яких для сільськогосподарського підприємства є лізинг, розвиток регіонального сільськогосподарського машинобудування, посилення державного регулювання ринку матеріально-технічних ресурсів.

  Ключові слова: основні засоби, сільське господарство, фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, ефективність

  В даний час стає все складніше вести ефективне сільськогосподарське виробництво, чому в першу чергу сприяє диспаритет цін на сільськогосподарську і промислову продукцію. Це обумовлюється тим, що рівень і темпи зростання сільгоспвиробництва, підвищення його економічної ефективності в значній мірі залежать від забезпеченості підприємств основними фондами. Низька забезпеченість основними засобами призводить до несвоєчасного виконання найважливіших технологічних операцій, зростання трудомісткості і збільшення матеріальних витрат на виробництво продукції.

  Останнім часом в науковій літературі приділяється багато уваги питанням техніко-технологічної модернізації сільського господарства Росії, відтворення парку сільськогосподарської техніки в аграрних підприємствах [3, 4, 6, 10].

  У свою чергу наявність великої кількості наднормативних засобів виробництва сприяє зростанню амортизаційних відрахувань, збільшення витрат на їх збереження і обслуговування техніки, що в кінцевому підсумку веде до подорожчання продукції, що виробляється [5]. Висока ефективність сільськогосподарського виробництва досягається при оптимальній забезпеченості господарств основними виробничими фондами. оцінку

  рівня забезпеченості господарств основними виробничими фондами виробляють за допомогою таких показників, як фондообеспеченность іфондоозброєність. Фондообеспеченность являє собою відношення середньорічної вартості основних засобів в розрахунку на одиницю сільськогосподарської площі [1, 9]. У тваринництві фондообеспеченность визначається діленням середньорічної вартості основних засобів на поголів'я тварин або на одиницю вартості худоби за видами. Для більш об'єктивного уявлення про забезпеченість підприємства основними виробничими фондами розраховують забезпеченість господарств за видами основних засобів, тобто забезпеченість тракторами і сільськогосподарськими машинами, а в тваринництві - забезпеченість тваринницькими приміщеннями.

  Фондоозброєність праці в сільському господарстві визначається відношенням середньорічної вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення в розрахунку на одного працівника. Показник фондоозброєності праці пов'язаний з показником фондообеспеченности господарства і в певній мірі його доповнює. Він дозволяє найбільш повно охарактеризувати оснащеність сільського господарства засобами виробництва.

  Показники оснащеності господарств основними фондами характеризують процес їх відтворення (табл. 1).

  Динаміка представлених показників забезпеченості господарств Саратовської області основними фондами свідчить про позитивну тенденцію: фондообеспеченность збільшилася на 41% у зв'язку з випереджаючими темпами зростання середньорічної вартості основних засобів над площею сільгоспугідь, а фондоозброєність зросла на 62,1% у зв'язку зі скороченням чисельності працівників.

  Аналіз забезпеченості основними засобами виробництва доцільно продовжити з вивчення динаміки і структури основних засобів (табл. 2).

  Аналіз даних табл. 2 свідчить, що загальна вартість основних засобів за період з 2011 по 2013 р станом на кінець року зросла на 45,8%. Така зміна викликана зростанням вартості практично всіх груп основних фондів, за винятком капітальних вкладень на докорінне поліпшення земель, які зменшилися в сумі більш ніж в 6 разів.

  Таблиця 1

  Забезпеченість господарств Саратовської області основними засобами в 2011-2013 рр.

  Показник 2011 2012 2013 2013 до 2011,%

  Середньорічна вартість основних засобів, млн руб. 20 064 528 24 274 140 29 240 560 145,7

  Площа сільськогосподарських угідь, га 2 668 780 2 599 453 2 757 764 103,3

  Середньорічна чисельність працівників, чол. 26 154 23 814 23 517 89,9

  Фондообеспеченность, тис. Руб. 751,8 933,8 1 060,3 141,0

  Фондоозброєність, тис. Руб. 767,2 1 019,3 1 243,4 162,1

  Таблиця 2

  Розмір і структура основних фондів в господарствах Саратовської області в 2011-2013 рр.

  Показник 2011 2012 2013 2013 до 2011,

  Тис. руб. % Тис. руб. % Тис. руб. %%

  Будівлі, споруди та переда 5 970 887 27,5 8010 380 29,8 9769871 30,9 163,6

  точні пристрої

  Машини та обладнання 11 493 737 53,0 13 961 144 52,0 16 133 256 51,0 140,4

  Транспортні засоби 1 991 547 9,2 2 308 548 8,6 2 552 749 8,0 128,2

  Виробничий і господа- 184 173 0,8 198 997 0,7 246 268 0,8 133,7

  ничих інвентар

  Робоча худоба 53 180 0,2 66 756 0,2 70 535 0,2 132,6

  Продуктивна худоба 1 350 402 6,2 1 481 498 5,5 1 584 693 5,0 117,3

  Багаторічні насадження 35 690 0,2 49 408 0,2 64 376 0,2 180,4

  Інші види основних засобів 223 478 1,0 251 441 0,9 290 299 0,9 129,9

  Земельні ділянки та об'єкти 373 530 1,7 523 063 1,9 912 229 2,9 244,2

  природокористування

  Капітальні вкладення на ко 17 617 0,1 2 804 0,0 2 804 0,0 15,9

  ренное поліпшення земель

  Всього ... 21 694 241 100,0 26 854 039 100,0 31 62 7 080 100,0 145,8

  Найбільшими темпами за аналізований період росла вартість земельних ділянок і об'єктів природокористування - в 2,4 рази, багаторічні насадження збільшилися в сумі на 80,4%, будівлі та споруди - на 63,6%.

  У структурі основних засобів кардинальних змін не відбулося - протягом останніх трьох років найбільшу питому вагу займають машини та обладнання (51-53%). На другому місці за значимістю - будівлі і споруди (30,9%).

  Таким чином, в структурі основних фондів переважну частку становить активна частина фондів, що характеризує технологічну сторону галузі.

  Показники ефективності використання основних виробничих фондів діляться на узагальнюючі вартісні і техніко-економічні. Вартісні показники відображають рівень використання основних виробничих фондів в цілому, а техніко-економічні застосовують для характеристики використання окремих видів засобів виробництва.

  Головними вартісними показниками ефективності використання основних фондів

  є фондовіддача і фондомісткість продукції. Фондовіддача характеризує відношення вартості валової продукції сільського господарства до середньорічної суми основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення і показує, скільки продукції в грошовому вираженні отримано на одиницю вартості основних виробничих фондів. Зворотним показником фондовіддачі виступає фондомісткість. Вона показує, скільки основних засобів у вартісному вираженні було витрачено на виробництво одиниці вартості продукції. Крім того, економічна ефективність виробничих фондів (основних і оборотних) характеризується показником їх рентабельності, яка показує, скільки прибутку отримано в господарстві на одиницю вартості виробничих фондів. Техніко-економічні показники застосовують при визначенні ефективності використання машинно-тракторного парку, транспортних засобів, продуктивності худоби. Так, для характеристики використання машин і устаткування в сільському господарстві розраховують змінну, денну, річну вироблення тракторів, комбайнів та інших машин.

  Таблиця 3

  Показники ефективності використання основних засобів в господарствах Саратовської області в 2011-2013 рр.

  Показник 2011 2012 2013 2013 до 2011,%

  Середньорічна вартість основних фондів, тис. Руб. 20 064 528 24 274 140 29 240 560 145,7

  Товарна продукція, тис. Руб. 14 838 697 20 609 697 21 854 159 147,3

  Прибуток від продажу, тис. Руб. 164 0026 3 058 566 2995 110 182,6

  Фондовіддача, руб. 0,74 0,85 0,75 101,4

  Фондомісткість, руб. 1,35 1,18 1,33 99,0

  Фондорентабельность,% 8,2 12,6 10,2 124,9

  Крім основних показників, що характеризують рівень оснащеності підприємства основними засобами, можна використовувати також показники енергозабезпеченості і енергоозброєності, які дають інформацію про забезпеченість підприємства енергетичними ресурсами. Для характеристики руху основних виробничих фондів застосовується система коефіцієнтів: приросту, оновлення, вибуття, зносу і збереження основних засобів.

  Економічна ефективність використання основних засобів оцінюється авторами з використанням двох груп показників: узагальнюючих (вартісних) - фондовіддачі, фондомісткості, рентабельності виробничих фондів; і техніко-економічних показників, що характеризують рівень використання окремих видів засобів праці. В якості основних показників ефективності використання основних засобів виробництва виділяють також фондовіддачу, фондомісткість і рентабельність виробничих фондів [2].

  Аналіз показників, представлених в табл. 3, свідчить про підвищення ефективності використання основних засобів в господарствах Саратовської області: фондовіддача збільшилася на 1,4% у зв'язку з тим, що темпи зростання товарної продукції виявилися трохи вище зростання середньорічної вартості основних фондів. Фондорентабельность зросла на 24,9% в зв'язку з різким збільшенням прибутку від продажу.

  У сільськогосподарському виробництві найбільші витрати складають зміст машинно-тракторного парку,

  придбання пально-мастильних матеріалів для проведення сільськогосподарських робіт, тому від організації системи технічного забезпечення, форм і способів її функціонування залежать кінцеві результати і ефективність діяльності сільськогосподарських товаровиробників [8].

  У Саратовській області, як і в цілому по країні, за останні роки відбулося зниження технічної оснащеності сільськогосподарських підприємств, різко збільшився знос технічних засобів. Багато агротехнічні операції вже не виконуються через брак необхідної техніки, понад 80% якої працює з 1970-1980-х рр.

  Станом на 01.01.2014 в сільськогосподарських організаціях було в наявності 6 907 тракторів (включаючи трактори, на яких змонтовані інші машини), 2 308 різних комбайнів, 3 140 вантажних автомобілів (див. Малюнок).

  Саме через нестачу сільськогосподарської техніки триває скорочення посівних площ, порушуються терміни проведення агротехнічних заходів, що веде до збільшення втрат врожаю, погіршення стану сільськогосподарських угідь.

  8 000

  7 000

  6 000

  5 000

  4 000

  3 000

  2 000

  1 000

  6 818

  6 885

  6 907

  3 042

  2 364

  3 130

  2 299

  3 140

  2 308

  2011

  I | трактори

  2012 2013

  | Комбайни Автомобілі вантажні

  Наявність техніки в сільськогосподарських організаціях Саратовської області в 2011-2013 рр., Од.

  Таблиця 4

  Показники стану і руху основних засобів в господарствах Саратовської області в 2011-2013 рр.

  Показник 2011 2012 2013 2013 до 2011 р,%

  Основні засоби, тис. Руб.

  Наявність на початок року 18 564 764 21 694 241 26 854 039 144,7

  Надійшло за рік 3 915 674 6 070 193 5 872 713 150,0

  Вибуло за рік 921 046 760 616 1 353 925 147,0

  Наявність на кінець року 21 694 241 26 854 039 31 627 080 145,8

  Амортизація на кінець року 8 057 275 9 552 666 11 460 581 142,2

  Коефіцієнт,% о

  Зносу 37,1 35,6 36,2 97,8

  Придатності 62,9 64,4 63,8 101,4

  Вибуття 5,0 3,5 5,0 100,0

  Оновлення 18,0 22,6 18,6 103,2

  Таблиця 5

  Придбання нової техніки сільськогосподарськими організаціями та коефіцієнт оновлення техніки в 2011-2013 рр.

  Вид техніки Надійшло, од. Коефіцієнт оновлення,%

  2011 2012 2013 2011 2012 2013

  Трактори 422 393 398 5,9 5,8 5,8

  Сівалки і посівні комплекси 309 214 41 6,4 4,8 0,9

  Комбайни 230 145 197 9,2 6,2 8,5

  Автомобілі грузоперевозящіе 405 115 142 11,2 3,8 4.5

  В сучасних умовах розвиток агропромислового виробництва цілком залежить від прискорення науково-технічного прогресу, використання досягнень науки і техніки у виробництві. Проте досвід показує, що в 1990-ті рр. сільськогосподарські підприємства змушені були гранично скорочувати оновлення техніки та інших основних засобів, застосування добрив, хімічних засобів захисту рослин. Це в свою чергу спричинило неприпустиме спрощення технологій вирощування сільськогосподарських культур, порушення агротехнічних строків виконання польових робіт і, як наслідок, зниження врожайності, погіршення якості продукції, що виробляється, зростання її собівартості (табл. 4).

  Представлені в табл. 4 показники відображають позитивну динаміку технічного стану та руху основних фондів. По-перше, коефіцієнт придатності перевищує коефіцієнт зносу і за три роки збільшився, а коефіцієнт зносу зменшився. Коефіцієнт оновлення також перевищує коефіцієнт вибуття і в динаміці збільшився на 3,2%. Таким чином, при сформованому рівні цього показника повне оновлення основних засобів можливо через 5-6 років.

  -42 (393)

  ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ: теорія і практика

  Придбання нової техніки сільськогосподарськими організаціями та коефіцієнт оновлення техніки представлені в табл. 5.

  За 2013 р сільгоспвиробниками області придбано 398 нових тракторів, 197 комбайнів, 142 вантажних автомобіля, 41 сівалка.

  Коефіцієнт оновлення (відношення придбаної нової техніки до її наявності на кінець року) в сільськогосподарських організаціях та організаціях, що обслуговують сільське господарство, в 2013 р по всіх видах сільськогосподарської техніки був нижче, ніж в 2011 р.

  Списання сільськогосподарської техніки по зносу в сільськогосподарських організаціях і коефіцієнт ліквідації (списано техніки в процентах до її наявності на початок року) наведені в табл. 6.

  Коефіцієнт вибуття з різних видів сільськогосподарської техніки коливається в залежності від кількості списаної техніки. У 2011 р він був вище за тракторів і вантажних автомобілів. Коефіцієнт вибуття по комбайнів, навпаки, має максимальне значення в 2013 р, а по сівалок - в 2012 р.

  Для підвищення ефективності сільського господарства необхідно оновлення матеріально 2014-

  ECONOMIC ANALYSIS: theory and practice

  Таблиця 6

  Списання сільськогосподарської техніки по зносу і коефіцієнт вибуття в 2011-2013 рр.

  Вид техніки Списано, од. Коефіцієнт вибуття,%

  2011 2012 2013 2011 2012 2013

  Трактори 462 65 376 6,4 1,0 5,5

  Сівалки і посівні комплекси 222 324 184 4,7 7,0 4,0

  Комбайни 190 188 188 7,7 8,0 8,2

  Автомобілі грузоперевозящіе 215 135 132 6,3 4,4 4,2

  технічної бази, його модернізація і технічне переоснащення новою, високопродуктивною технікою і ресурсозберігаючими технологіями. Підвищити ефективність сільгоспвиробництва можна тільки при виробництві та закупівлі сучасної техніки, що дозволяє одночасно застосовувати і нові технології обробітку культур.

  Важливою формою фінансової підтримки села для придбання техніки є, на думку авторів, лізинг сільськогосподарської техніки за рахунок коштів федерального і регіонального бюджетів на вигідних умовах. Дослідження показують, що державний лізинг техніки забезпечує сільським товаровиробникам істотну економію коштів, перш за все за рахунок безвідсоткового кредиту. У зв'язку з цим, на думку авторів, необхідно посилити державне регулювання ринку матеріально-технічних ресурсів для села шляхом збільшення обсягів державних інвестицій, перш за все в нарощуванні лізингу сільгосптехніки, стимулюванні залучення на ці цілі коштів комерційних банків і збільшення обсягів пільгового кредитування господарств [7] . Крім цього необхідно регулювання використання амортизаційного фонду в господарствах, значна частина якого в даний час витрачається не за призначенням, що скорочує фінансові можливості підприємств в частині придбання техніки. Доцільно направляти максимально можливу частину амортизаційного фонду за прямим призначенням, що дозволить господарствам отримувати додаткову техніку і обладнання.

  Організація системи технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва повинна передбачати її адаптацію до умов зовнішнього середовища з урахуванням перспектив розвитку.

  Характерною особливістю останніх років стало розвиток регіонального сільськогосподарського машинобудування, поява регіональних

  лізингових фондів, розвиток вторинного ринку відновленої техніки [8].

  Водночас суттєвим резервом поповнення машинно-тракторного парку стає використання високопродуктивної імпортної техніки при створенні машинно-технологічних станцій. Однак, як показує практика, зарубіжна техніка викликає зростання сумарних витрат на виробництво сільгосппродукції. Це обумовлено головним чином високою вартістю техніки і слабкою її пристосованістю до умов експлуатації в Росії.

  Список літератури.

  1. Жутяева С.А., Мінєєва Л.Н., Усанов А.Ю. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств: навч. посібник. Саратов: СГАУ 2010.

  2. Іонова Ю.Г., Косорукова І.В., Кешоко-ва А. А., Паніна О.В., Усанов А.Ю. Економічний аналіз: підручник / під заг. ред. І.В. Косорукова. М .: Московська фінансово-промислова академія, 2012. 432 с.

  3. Метьолкін В. Ринок комбайнів в Росії // Економіка сільського господарства Росії. 2013. № 5. С.89-92.

  4.МілосердовК. Виробничі ресурси і фактори економічного зростання // Економіка сільського господарства Росії. 2014. № 2. С. 9-18.

  5. Проніна О.А., Усанов А.Ю. Економічний і управлінський аналіз технічного забезпечення в АПК. Вавіловской читання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Саратов, 2008) / під ред. Н.І. Кузнєцова. Саратов: СГАУ, 2008. С. 194-195.

  6. Санду І., Полухін А. Техніко-технологічна модернізація сільського господарства Росії // Економіка сільського господарства Росії. 2014. № 1. С. 5-8.

  7. Сердобинцев Д.В. Напрямки вдосконалення економічного механізму хозяйствова-

  ня сільськогосподарських організацій // Економіка, праця, управління в сільському господарстві. 2011. № 3. С. 52-55.

  8. Усанов А.Ю. Удосконалювати технічний сервіс в АПК // Економіка сільського господарства Росії. 2006. № 10. С. 30.

  9. Усанов А.Ю., Мощенко О.В. Внутрішній контроль основних засобів в сільськогосподарських організаціях // Все для бухгалтера. 2011. № 5. С. 9-13.

  10. Цібірев А., Водяників В. Відтворення парку сільськогосподарської техніки в аграрних підприємствах // Економіка сільського господарства Росії. 2013. № 1. С. 63-68.

  Economic analysis: theory and practice Analysis of financial sustainability

  ISSN 2311-8725 (Online) ISSN 2073-039X (Print)

  ANALYTICAL REVIEW OF THE SECURITY AND EFFICIENCY OF FIXED ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE SARATOV REGION

  Ol'ga V. DMITRIEVA, Dmitrii V. SERDOBINTSEV, Aleksandr Yu. USANOV, Natal'ya P. FEFELOVA

  Abstract

  Importance Industrial-economic activities of organizations are ensured by the use of material, labor and financial resources, and also by fixed assets, i.e., the means of labor and labor material conditions. The place of tools in the development of productive forces and production relations determines the value of fixed assets in social production. In modern conditions, the role of accounting and control over the management of all resources, including fixed assets, is enhancing. The availability of the basic means of production of agricultural enterprises and the effectiveness of their use are the most important factors affecting the results of economic activities .

  Objectives The aim of the study was to review the security and efficiency of fixed assets of agricultural enterprises of the Saratov region. Methods By using the techniques of economic analysis on the basis of performance indicators and the technical condition of the core enterprises of the Saratov region, we have analyzed the effectiveness of their use. We have investigated issues of procurement of new agricultural machinery and forgiveness on wear and attrition rate over the past three years

  Results We made brief recommendations to improve the efficiency of agriculture, the main of which for agricultural businesses are recommendations on leasing, development of regional agricultural engineering

  and strengthening State regulation of the market of logistical resources

  Keywords: basic facilities, agriculture, returns on assets, capital-output ratio, capital-labor ratio, efficiency

  References

  1. Zhutyaeva S.A., Mineeva L.N., Usanov A.Yu. Analiz i diagnostika finansovo-khozyaistvennoi deyatel 'nosti predpriyatii: ucheb. posobie [Analysis and diagnostics of financial-economic activity of enterprises: a manual]. Saratov, SSAU Publ. 2010.

  2. Ionova Yu.G., Kosorukova I.V., Keshokova A.A., Panina E.V., Usanov A.Yu. Ekonomicheskii analiz: uchebnik [The economic analysis: a textbook]. Moscow, Moscow Financial and Industrial Academy Publ. 2012, 432 p.

  3. Metelkin V. Rynok kombainov v Rossii [The market of harvester combines in Russia]. Ekonomika sel 'skogo khozyaistva Rossii - Agriculture economics of Russia, 2013, no. 5, pp. 89-92.

  4. Miloserdov K. Proizvodstvennye resursy i fak-tory ekonomicheskogo rosta [Manufacturing resources and factors of economic growth]. Ekonomika sel 'skogo khozyaistva Rossii - Agriculture economics of Russia, 2014 року, no. 2, pp. 9-18.

  5. Pronina O.A., Usanov A.Yu. [Economic and management analysis in the agricultural sector]. Vavilovskie

  chteniya: mater. Mezhdunar. nauchno-prakt. konf. (Saratov, 2008) [Proc. Int. Sci. Conf. Vavilov Readings, Saratov, 2008]. Saratov, SSAU Publ., 2008, pp. 194-195.

  6. Sandu I., Polukhin A. Tekhniko-tekhnolog-icheskaya modernizatsiya sel'skogo khozyaistva Ros-sii [Technical and technological modernization of the agriculture of Russia]. Ekonomika sel 'skogo khozyaistva Rossii - Agriculture economics of Russia, 2014 року, no. 1, pp. 5-8.

  7. Serdobintsev D.V. Napravleniya sovershen-stvovaniya ekonomicheskogo mekhanizma khozyaist-vovaniya sel'skokhozyaistvennykh organizatsii [Improvement of the economic mechanism of management of agricultural organizations]. Ekonomika, trud, upravlenie v sel'skomkhozyaistve - Economics, labor, management in agriculture, 2011, no. 3, pp. 52-55.

  8. Usanov A.Yu. Sovershenstvovat 'tekhnicheskii servis v APK [Improving the technical service in the agricultural sector]. Ekonomika sel 'skogo khozyaistva Rossii - Agriculture economics of Russia, 2006, no. 10, p. 30.

  9. Usanov A.Yu., Moshchenko O.V. Vnutrennii kontrol 'osnovnykh sredstv v sel'skokhozyaistvennykh organizatsiyakh [Internal control of fixed assets in agricultural organizations]. Vse dlya bukhgaltera - All for an accountant, 2011, no. 5, pp. 9-13.

  10. Tsibirev A., Vodyanikov V. Vosproizvodstvo parka sel'skokhozyaistvennoi tekhniki v agropred-priyatiyakh [Reproduction of agricultural technology

  in agro-industrial enterprises]. Ekonomika sel'skogo khozyaistva Rossii - Agriculture economics of Russia, 2013, no. 1, pp. 63-68.

  Ol'ga V. DMITRIEVA

  Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov, Saratov, Russian Federation olga. vik. dmitrieva @ gmail. com

  Dmitrii V. SERDOBINTSEV

  Volga Region Research and Development Institute of Economics and Organization of Agro-industrial Complex, Saratov, Russian Federation Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Aleksandr Yu. USANOV

  Moscow University for Industry and Finance "Synergy", Moscow, Russian Federation Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Natal'ya P. FEFELOVA

  Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov, Saratov, Russian Federation Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: ОСНОВНІ ЗАСОБИ / RETURNS ON ASSETS / СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО / AGRICULTURE / ФОНДОВІДДАЧА / фондомісткість / CAPITAL-OUTPUT RATIO / фондоозброєністю / ЕФЕКТИВНІСТЬ / EFFICIENCY / BASIC FACILITIES / CAPITAL-LABOR RATIO

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити