Стаття присвячена аналітичного огляду активністю публікацій наукового журналу «Гуманитарий: актуальні проблеми сучасної гуманітарної науки і освіти» за 2016 р Відзначається важливість для наукової і культурно-просвітницької діяльності журналу отримання статусу ВАКівські видання і зростання його популярності серед читачів. Дається докладний аналітичний огляд статей авторів за рубриками, представленим в журналі. Коротко висвітлюються значущі події науковому та громадському житті країни, регіону та університету в цілому.

Анотація наукової статті з соціологічних наук, автор наукової роботи - Сомкін Олександр Олексійович, Давидова Галина Миколаївна


THE ANALYTICAL REVIEW OF PUBLICATIONS OF THE SCIENTIFIC JOURNAL "HUMANITARIAN: THE ACTUAL PROBLEMS OF HUMANITARIANS AND EDUCATION" DURING 2016

The article is devoted to the analytical review of the publication activity of the scientific journal «Humanitarian: the actual problems of humanitarians and education» during 2016. The authors pay special attention to the fact of including the edition in the list of the Higher Attestation Commission and the great importance of this for scientific, cultural and highlighting life that provides the growth of popularity of the journal. The detailed analytical review of articles by different authors according to the key directions of journal is given. The considerable events of scientific and public life of country, region and the university are covered shortly.


Область наук:

 • соціологічні науки

 • Рік видавництва: 2016


  Журнал

  економічна історія


  Наукова стаття на тему 'АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ 'гуманітарій: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ' ЗА 2016 р'

  Текст наукової роботи на тему «АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПУБЛІКАЦІЙ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ" гуманітарій: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ "ЗА 2016 р»

  ?Огляди та конференції

  УДК 930.1.070 ББК У02

  А. А. Сомкін, Г. Н. Давидова

  аналітичний огляд публікацій наукового

  журналу «гуманітарії: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНОЇ НАУКИ І ОБРАЗОВАНИя» за 2016 р.

  Ключові слова: науковий журнал, «Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти», активність публікації, стаття, автор, редакція.

  Стаття присвячена аналітичного огляду активністю публікацій наукового журналу «Гуманитарий: актуальні проблеми сучасної гуманітарної науки і освіти» за 2016 р Відзначається важливість для наукової і культурно-просвітницької діяльності журналу отримання статусу ВАКівські видання і зростання його популярності серед читачів. Дається докладний аналітичний огляд статей авторів за рубриками, представленим в журналі. Коротко висвітлюються значущі події науковому та громадському житті країни, регіону та університету в цілому.

  А. А. Somkin, G. N. Davydova

  THE ANALYTICAL REVIEW OF PUBLICATIONS OF THE SCIENTIFIC JOURNAL «HUMANITARIAN: THE ACTUAL PROBLEMS OF HUMANITARIANS AND EDUCATION» DURING 2016

  Keywords: scientific journal, «Humanitarian: the actual problems of humanitarians and education», publication activity, article, author, editorial board.

  The article is devoted to the analytical review of the publication activity of the scientific journal «Humanitarian: the actual problems of humanitarians and education» during 2016. The authors pay special attention to the fact of including the edition in the list of the Higher Attestation Commission and the great importance of this for scienti? c, cultural and highlighting life that provides the growth of popularity of the journal. The detailed analytical review of articles by different authors according to the key directions of journal is given. The considerable events of scientific and public life of country, region and the university are covered shortly.

  Важливою подією для редакції журналу стало отримання статусу ВАКівські видання. У грудні минулого року журнал пройшов наукову експертизу і був включений

  в перелік журналів, рекомендованих ВАК РФ для опублікування результатів наукових досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. вме-

  110 економічна історія

  сте з тим відповідно до вимог ВАКу скоротилося число спеціальностей, за якими редакційна рада приймає статті для публікації - з шести (історія, політологія, психологія, філософія, соціологія, регіонознавство) до трьох, і, таким чином, в даний час рубрики журналу позначені наступними основними напрямками: філософські науки, історичні науки і психологічні науки. Науковий огляд опублікованих в журналі «Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти» статей, пов'язаних із загальною тематикою проводився в оглядових статтях, головним завданням яких було узагальнення опублікованої інформації [20; 40; 49; 50].

  З 2016 року на сторінках журналу було представлено багато робіт по філософської тематики. У 2015 р відзначався ювілей -120 років від дня народження видатного вітчизняного філософа, філолога і теоретика культури М. М. Бахтіна. В рамках ювілейних святкувань відбулася масштабна конференція «бахтінськи читання» з міжнародною участю, традиція проведення якої веде історію з 1980-х рр. Найбільш цікаві статті і виступи, представлені на Бах-тинского читаннях, були опубліковані в № 1, 2015. Так, Д. Є. Фролов в статті «Основоположник концепції« діалогічного мислення »(до 120-річчя від дня народження М. М. Бахтіна ) »на основі авторських методів« хронотопного реконструкції життєвих ситуацій »і« логічної екстраполяції »з абсолютно нових позицій висвітлив біографію М. М. Бахтіна і узагальнив його основні положення, що мають принципове значення для ряду соціально-гуманітарних наук [47]. Тема була продовжена і розвинена в статті А. А. Сичова «М. М. Бахтін: життя на тлі епохи »[43], в якій автор в жанрі« філософської біографії »розкриває особливості життєвого шляху вченого на тлі ключових подій ХХ ст .: революцій, світових воєн, терору, репресій,« відлиги ». Особлива увага приділяється аналізу періоду ста-

  лення Бахтіна як філософа і основних факторів, які привели вченого до розробки оригінальних ідей в області етики і теорії літератури. Показано значення спадщини Бахтіна для гуманітарного знання і вплив його особистості на духовну культуру регіону, Росії та світу в цілому.

  Великий інтерес для сучасного бахтіноведенія представляють роботи наших зарубіжних колег, які є компаративістських досліджень творчої спадщини М. М. Бахтіна. Це статті українських філософів В. М. Мєшкова «Микола Гоголь і Михайло Бахтін» [28] з Полтавського національного технічного університету ім. Ю. В. Кондратюка та В. Б. Окорокова «Бахтін і Хайдеггер в диахронно-антропологічному вимірі мислення» [32] з Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. У першій дається культурологічний аналіз творчості М. В. Гоголя крізь призму ідей карнавальної культури М. М. Бахтіна; по-друге - аналізуються хронотопного теорія М. М. Бахтіна і екзистенціальна теорія (Dasein) М. Хайдегге-ра в диахронно-антропологічному вимірі мислення.

  Велика увага на стараніцах журналу приділялася і актуальних соціально-філософським дослідженням, представленим в наступних матеріалах: В. П. Седякин - «Філософія індивідуальних, групових і соціальних інформаційних потреб» [37], в якій аналізується проблема формування індивідуальних і соціальних інформаційних потреб на основі розвитку психіки людини і в якості процесу психічного відображення навколишнього світу; А. А. Сомкін - «Соціальна справедливість як головна умова подолання опозиційності особистості і суспільства і збереження їх єдності» [41], де предметом розгляду виступає одна з найважливіших категорій соціальної філософії - «соціальна справедливість», чиї вимоги впливають на всю систему соціальних цінностей в суспільстві і, чиє прак-

  тическое втілення зв'язується з переходом російського суспільства до реальних (а не декларативних) демократичним формам управління на основі принципів справедливості і правової рівності, за допомогою духовно-морального виховання і творення нової гуманістичної системи соціальних цінностей; В. А. Пісачкін «Субстанціальність підхід і спонтанеізм в життєвому просторі соціуму», в якій розкривається взаємодія субстанциального і функціонального підходів в концептуалізації теорій соціального і життєвого простору в аспекті ідей філософії спонтанеізма, інформаційної та комунікаційної парадигм і синергетичного підходу в топологічному аналізі соціуму [34 ]; Ю. А. Огородніков і А. Ю. Огородніков - «Філософські основи виховання молоді», в якій пропонуються філософські принципи осмислення сутності освітнього процесу і побудови на їх основі нової моделі сучасного соціального інституту освіти [31].

  Питання гносеології зачіпаються в статті Н. Н. Вороніної та А. Н. Ткачова «Проблема підстав пізнання в зв'язку з аргументацією скептицизму» [12]. У ній йдеться про руйнівну роль скептичною думки по відношенню до вічної теми обгрунтованості ідей, піднімається проблема екзистенціальної стійкості як необхідної для упорядкування думки. Продовжуючи цю тематику, А. М. Дорожкін і О. Є. Шнирьова в статті «Теорія пізнання Е. Маха в світлі ідей когнітивістики» [14] з позиції діалектичного матеріалізму і сучасної науки розглядають теорію пізнання Е. Маха, намагаючись виявити загальнокультурний і світоглядне значення його філософії.

  Проблеми моральної філософії, такі, як сутність і генезис феномена боргу як особливе соціальне відношення між людьми, обумовлене вищими цінностями людського буття, розглянуті в роботі Д. К. стіжки [42]. Питання розуміючи ціннісного світу як осередку граничних жізнезначімостей, обумовлюються-

  ленних оціночними впливами, що регулюють людську самореалізацію продовжена в статті відомого московського філософа В. В. Ільїна [19]. Аналіз процесу становлення норм моралі, релігії і права в історії людського суспільства дано у статті Р. Г. Костіної, Е. Н. Батьківщиною, Е. Н. Чекушкина [23]. Історичний аспект становлення духовного життя Московської Русі ХУ-ХУ1 ст., Що зазнав на собі серйозний вплив ісихастського вчення, показано в статті А. І. Бєлкіна [7]. Крім того, великий інтерес для сучасної етичної науки представляє вихід в світ книги А. А. Сичова «Етика екологічної відповідальності» у видавництві «Альфа-М», основні ідеї і поняття якої (екологічна отественность, екологічна справедливість, етика боргу і ін.) і їх взаємозв'язок, висвітлені в рецензії Ж. В. Чашина [48].

  Різні аспекти комунікативних процесів в сучасному суспільстві аналізуються в наступних статтях: Н. В. Жадунова і Е. А. Коваль - «Солдат інформаційної війни: десубстантівація і межі моральної аргументації» [17] (підготовлена ​​за фінансової підтримки РГНФ (15-03-00414 )); В. Л. Клементьев і В. А. Федотов - «Толерантність і міжетнічні комунікації [21]; Ф. А. Айзятов, Ю. В. Бурова - «Концептуальний аналіз інформаційно-психологічної війни і її потенціалу в період чеченського конфлікту» [1].

  Традиційно численне і різноманітно представлений блок, присвячений історичним дослідженням. Так, питання про співвідношення традиційних і нових регуляторів міжконфесійних відносин на Близькому Сході, про характеристику прискорених процесів всередині релігійних громад, нерідко пов'язаних з войовничим активізмом, про ступінь архаїзації суспільного життя і релігійної свідомості, про саму можливість співіснування конфесійних громад в разі успіху ісламістських проектів, а також про культурної складової того «джихаду», який ісламісти ведуть в напрямку

  винищення історичної пам'яті та національної самосвідомості місцевого населення піднімається в статті А. В. Сарабьева [36]. З точки зору конструктивістській і постмодерністської парадигм в статті І. В. Брежнєва [10] розглядається феномен екстремізму як форма соціального насильства. Проблеми і перспективи розвитку самоврядування в Росії представлені двома роботами Н. С. Бойко [8; 9]. У зв'язку з цим становить інтерес стаття І. В. Бахлова і О. В. Бахловой [5] про проблему співвідношення тенденцій унітаризація і федералізації в процесі трансформації Габсбурзької імперії протягом ХУ-Х1Х ст. Зміна традиційних уявлень про місце і роль чоловіків і жінок на ринку праці та в американському суспільстві в цілому, що вилилося в прийняття Акту про рівну оплату праці (1963 г.), стало предметом розгляду Т. С. Єрмоленко [15]. Не менший інтерес в суспільній свідомості досі викликає тема, порушена С. В. Тужилін, який на основі аналізу та узагальнення наукових праць і документів з Центрального архіву ФСБ РФ висвітлив трагічні долі ряду видатних представників «старої російської» інтелігенції в післяжовтневий період [45 ]. Молодий дослідник Г. П. Сі-доровнін пропонує увазі читачів статтю, присвячену суперечці, що виникла на початку XX ст. між П. А. Столипіним і Л. Н. Толстим з питання про право власності на землю і про доцільність аграрної реформи - в ширшому сенсі - про вибір цивілізаційного шляху розвитку російського суспільства в цілому [39].

  Проблеми вищої освіти представлені в роботах Н. А. Медушевська-го «Сучасна місія університету: практики Європи, США і Росії» [11], Л. І. Вороніної, Е. В. Зайцевої «Государ-ственноеуправленіе сістемойоценкіеффек-ності діяльності професорсько викладацького складу російських вузів », В. П. Андронова« Технологія формування основних компонентів професійного мислення студентів-психологів »[3].

  Безумовно, не можна не згадати і про такий пріоритетний напрям наукового розвитку нашого університету, як «Фін-но-угроведеніє». В рамках даного напрямку були підготовлені статті Е. П. Еро-хіною «Учительство Мордовії за даними першої атестації (1936-1938 рр.)» [16], З. І. Акімової «Мордва« Мар'їній гаї »у першій третині XX століття» [2], Н. Ф. Бєляєвої «Повсякденне життя мордви в другій половині XIX - початку ХХ століття» [6], О. І. Маріскіна «Мордовська село Алатирського повіту в першій чверті XVII століття» [24] і «новохрещених мордва Ала -тирского повіту в XVII - першій половині XVIII століття »[25], А. Н. Демидова« Служива мордва в XVП-XVШ століттях »[13], Н. І. Изергина і В. П. Изергина« Державні Збори Республіки Мордовія 2 -го скликання (1999-2003) в історії парламентаризму »[18], Г. А. Корнішіной« Семантичний статус побутових предметів з металу в контексті обрядової культури мордви »[22], К. М. Романова« Порівняльний аналіз психологічного досвіду фіно угорських народів »[35] (виконана за підтримки гранту РГНФ № 15-1613003« Етнічні особливості спілкування і міжособистісного розуміння у фіно-угорських народів » ).

  Наступним важливим напрямком наукової роботи журналу є психологія. Так, колектив авторів - С. Н. Ні-кішов, І. С. Осипова, Є. Г. Пронькина -рассмотрел актуальну сьогодні проблему впливу психологічного благополуччя на функціонування автобіографічній пам'яті студентів [30]. Інший авторський колектив - Д. В. Маслов, Т. В. Тарасова, Н. С. Щанкіна - провів дослідження компонентів самореалізації особистості підлітка при занятті неолімпійськими видами спорту [26]. Можливості організації професійного навчання у вузі з метою розвитку професійного мислення майбутніх фахівців вивчена в статті І. В. Тараскіна [44].

  У рубриці «Персона номера» представлені два видатних діяча отече-

  жавної науки. Перша ювілейна стаття Д. Є. Фролова «Мордовський Ломоносов, або біля витоків історичної науки Мордовії (до 100-річчя від дня народження М. В. Дорожкіна): Науково-біографічний нарис: Дитинство, отроцтво і юність» [46] присвячена 100- річчя від дня народження уродженця Мордовії Михайла Васильовича Дорожкіна - вченого-історика, педагога, державного і громадського діяча, який зробив значний внесок у становлення історичних, гуманітарних і економічних наук, системи освіти і освіти республіки, багато років трудився на відповідальних державних посадах в системі освіти і освіти: директор Науково-дослідного інституту мови, літератури, історії та економіки при Раді Міністрів Мордовської АРСР (1948-1950 рр., 1967-1978 рр.); міністр освіти Мордовської АРСР (1950-1960 рр.); декан історико-філологічного факультету МГУ ім. Н. П. Огарьова і завідувач кафедрою історії КПРС (1960-1967 рр.). М. В. Дорожкін особисто очолив роботу з підготовки, редагування та видання п'яти фундаментальних наукових праць, що мають неминуще значення для національної республіки: 1) «Природна і соціально-економічна характеристика районів Мордовської АРСР» (1978 г.); 2) «Історія Мордовської АРСР» (в 2 т .; т. 1 - 1979 р .; т. 2 - 1981 г.); 3) «Мордва: історико-етнографічний нарис» (1981 р); 4) «Масторава: мордовська народний епос» (робота завершена в 1978 р .; перше видання - 2003 р .; друге (повне) видання -2012 р); 5) «Культурне будівництво в Мордовської АРСР: збірник документів» (в 2 ч .; ч. 1 - 1986 р .; ч. 2 - 1988 г.).

  20 грудня 2016 виповнилося 85 років Георгію Олександровичу Куманева - керівнику Центру воєнної історії Росії Інституту російської історії РАН, доктору історичних наук, професору, дійсному члену Російський академій наук, члену Спілки письменників Росії. Г. А. Куманев є великим специали-

  стом по вітчизняній історії ХХ ст., автором понад 700 публікацій, в тому числі 37 монографій, книг і брошур на різні історичні теми, починаючи з питань методології, історіографії, джерелознавства та закінчуючи різними сюжетами нашої військової історії та історії міжнародних відносин. У світлі сучасних політичних подій і зростання напруженості в міжнародних відносинах, що виражається, в тому числі, і в постійних атаках на історичну пам'ять нашого народу про Велику Вітчизняну війну і перемогу в ній, особливої ​​актуальності набуває публікація Георгія Олександровича «Крах бліцкригу в битві під Москвою - пролог Великої Перемоги »[4], в якій, на основі архівних джерел висвітлюється внесок радянського народу в перемогу над фашистськими загарбниками.

  На сторінках журналу було використано і привітання ювілярів. Історика і етнографа, педагога і громадського діяча, письменника і журналіста, одного з найбільш відомих представників сучасної історичної школи Мордовії Миколи Федоровича Мокшина з 80-річним ювілеєм привітали Е. Н. Мокшина (д. І. Н., Професор) і Ю. Н . Сушкова (д. і. н., професор, декан юридичного факультету МГУ ім. М. П. Огарьова). До їх привітань приєднується весь колектив Історико-соціологічного інституту Мордовського державного університету, на благо якого Микола Федорович працює вже понад півстоліття [29].

  80-річний ювілей відзначив і Петро Денисович Павленок - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології та педагогіки Російського державного університету туризму і сервісу, великий фахівець в області соціальної філософії, соціології та соціальної роботи в Росії. Петро Денисович має давню історію тісної співпраці з Мордовським університетом. Протягом 13 років (з 2003 по 2015 г.) він був беззмінним головою ДАК з прийому державних іспитів і за-

  щиті випускних кваліфікаційних робіт на кафедрі соціальної роботи за фахом і напрямами підготовки бакалаврів і магістрів. Його ідеї, поради та підтримка мали істотний вплив на становлення і розвиток кафедри соціальної роботи МДУ ім. Н. П. Огарьова і якість професійної підготовки фахівців в області соціальної роботи в нашій республіці. У своїй статті «Філософія і методологія соціальної роботи» [33] він розглядає соціальну роботу як специфічний феномен суспільної

  життя, приділяючи при цьому особливу увагу розкриттю характеру становлення соціальної роботи як науки, її теоретичних і методологічних основ, міждисциплінарного характеру, органічний зв'язок з іншими науками, перш за все - громадськими.

  Таким чином, підбиваючи підсумок, можна зробити висновок про зростаючу важливість видання як публічного майданчика для обговорення численних проблем, що стоять перед сучасним суспільствознавство, визначення шляхів і напрямків його подальшого розвитку.

  бібліографічний список

  1. Айзятов Ф. А. Концептуальний аналіз інформаційно-психологічної війни і її потенціалу в період чеченського конфлікту / Ф. А. Айзятов, Ю. В. Бурова // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 4. - С. 66-71.

  2. Акімова З. І. Мордва «Мар'їній гаї» у першій третині XX століття / З. І. Акімова // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 1. - С. 72-78.

  3. Андронов В. П. Технологія формування основних компонентів професійного мислення студентів-психологів / В. П. Андронов // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 4. - С. 107-115.

  4. Анфертьев І. А. Участь академіка РАН Г. А. Куманева в діяльності «Військово-історичного журналу» / Анфертьев І. А. // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 4. - С. 13-19

  5. БахловІ. В. Від імперії Габсбургів до Австро-Угорщини: співвідношення тенденцій унітаріза-ції і федералізації) / І. В Бахлуй., О. В. Бахлова // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 2. - С. 57-67.

  6. Бєляєва Н. Ф. Повсякденне життя мордви в другій половині XIX - початку ХХ століття / Н. Ф. Бєляєва // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. -2016. - № 2. - С. 10-21.

  7. Бєлкін А. І. «... Намагаюся ... не бути сподобленним честі і слави віку цього ніякої» (до питання про вплив традицій афонського ісихазму на російську духовне життя XV-XVI століть) / А. І. Бєлкін // гуманітарій: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 3. - С. 22-32.

  8. Бойко Н. С. Губернатор і земське самоврядування в Росії в другій половині XIX - початку XX століття (на матеріалах Середнього Поволжя) / Н. С. Бойко // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 2. - С. 41-48.

  9. Бойко М. С. Установа губернського присутності як одне з кращих нововведень городового положення 1870 г. / Н. С. Бойко // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 1. - С. 62-66.

  10. Брежнєв І. В. Екстремізм як форма соціального насильства в умовах конструктивістській і постмодерністської парадигми) / І. В. Брежнєв // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 1. - С. 56-61.

  11. Вороніна Л. І. Державне управління системою оцінки ефективності діяльності професорсько-викладацького складу російських вузів / Л. І. Вороніна, Є. В. Зайцева // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. -№ 4. - С. 94-106.

  12. Вороніна Н. Н. Проблема підстав пізнання в зв'язку з аргументацією скептицизму / Н. Н. Вороніна, А. М. Ткачов // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 2. - С. 78-86.

  13. Демидов А. Н. Служива мордва в XVII-XVШ століттях / А. Н. Демидов // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 2. - С. 31-40.

  14. Дорожкін А. М. Теорія пізнання Е. Маха в світлі ідей когнітивістики / А. М. Дорожкін, О. Є. Шнирьова // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 2. - С. 87-94.

  15. Єрмоленко Т. С. Від рівних прав до рівних можливостей: жіночий рух в США 1960-х років крізь призму одного закону / Т. С. Єрмоленко // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 2. - С. 68-76.

  16. Єрохіна Є. П. Учительство Мордовії за даними першої атестації (1936-1938 рр.)) / Е. П. Єрохіна // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. -2016. - № 1. - С. 67-71.

  17. Жадунова Н. В. Солдат інформаційної війни: десубстантівація і межі моральної аргументації / Н. В. Жадунова, Е. А. Коваль // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 3. - С. 77-83.

  18. Изергина Н. І. Державні Збори Республіки Мордовія 2-го скликання (1999-2003) в історії парламентаризму / Н. І. Изергина, В. П. Изергина // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 2. - С. 49-56.

  19. Ільїн В. В. Про природу ціннісного світу ^ еТ ^ ЄК) / В. В. Ільїн // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 3. - С. 71-76.

  20. Кистанов С. В. Огляд публікацій в журналі «Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти / С. В. Кистанов, Г. Н. Давидова // Економічна історія. -2014. - № 4. - С. 83-90.

  21. Клементьев В. Л. Толерантність і міжетнічні комунікації / В. Л. Клементьев, В. А. Федотов // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. -2016. - № 4. - С. 58-65.

  22. Корнішіна Г. А. Семантичний статус побутових предметів з металу в контексті обрядової культури мордви / Г. А. Корнішіна // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 3. - С. 44-50.

  23. Костіна Р. Г. Генезис моральних, релігійних і правових норм як предмет філософського аналізу / Р. Г. Костіна, Е. Н. Батьківщина, Е. Н. Чекушкина // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 3. - С. 84-90.

  24. Маріскін О. І. Мордовська село Алатирського повіту в першій чверті XVII століття / О. І. Маріскін // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 2. - С. 22-30.

  25. Маріскін О. І. новохрещену мордва Алатирського повіту в XVII - першій половині XVIII століття / О. І. Маріскін // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 3 - С. 33.

  26. Маслов Д. В. Особливості самореалізації підлітків, що займаються неолімпійськими видами спорту / Д. В. Маслов, Т. В. Тарасова, Н. С. Щанкіна // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 2. - С. 112-120.

  27. Медушевский Н. А. Сучасна місія університету: практики Європи, США і Росії / Н. А. Медушевська // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 4. - С. 79-93.

  28. Мєшков В. М. Микола Гоголь і Михайло Бахтін / В. М. Мєшков // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 1. - С. 24-30.

  29. Мокшина Е. Н. Н. Ф. Мокшін - етнограф, історик, педагог, письменник, громадський діяч (до 80-річчя від дня народження) / Є. М. Мокшина, Ю. Н. Сушкова // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 3. - С. 90-102.

  30. Никишов С. Н. До питання про вплив психологічного благополуччя на функціонування автобіографічній пам'яті студентів / С. Н. Никишов, І. С. Осипова, Є. Г. Пронькина // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 2. - С. 104-111.

  31. Огородніков Ю. А. Філософські основи виховання молоді / Ю. А. Огородніков,

  A. Ю. Огородніков // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 4. - С. 51-57.

  32. Окороков В. Б. Бахтін і Хайдеггер в диахронно-антропологічному вимірі мислення /

  B. Б. Окороков // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. -2016. - № 1. - С. 31-37.

  33. Павленок П. Д. Філософія і методологія соціальної роботи / П. Д. Павленок // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 2. - С. 130-134.

  34. Пісачкін В. А. Субстанціальність підхід і спонтанеізм в життєвому просторі соціуму / В. А. Пісачкін // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 4. - С. 35-50.

  35. Романов К. М. Порівняльний аналіз психологічного досвіду фінно-угорських народів / К. М. Романов // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. -2016. - № 4. - С. 116-125.

  36. Сараб А. В. Близькосхідні поліконфесійному суспільства під загрозою ісламістських проектів (до постановки проблеми) / А. В. Сараб // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 1. - С. 50-55.

  37. Седякин В. П. Філософія індивідуальних, групових і соціальних інформаційних потреб / В. П. Седякин // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 1. - С. 80-86.

  38. Серазетдінов Б. У. Куманев Георгій Олександрович, академік РАН / Б. У Серазетдінов // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 4. -С. 8-12.

  39. Сідоровнін Г. П. Лев Толстой проти Петра Столипіна: суперечка про землю / Г. П. Сідоровнін // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 4. -С. 72-78.

  40. Сомкін А. А. Аналіз практики публікації діяльності наукового журналу «Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти» в 2015 р / А. А. Сомкін, Г. Н. Давидова // Економічна історія. - 2015. - № 4. - С. 73-87.

  41. Сомкін А. А. Соціальна справедливість як головна умова подолання опозиційності особистості і суспільства і збереження їх єдності / А. А. Сомкін // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 1. - С. 87-102.

  42. стіжки Д. К. Діалектика боргу в умовах інституційних трансформацій / Д. К. стіжки // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. -2016. - № 2. - С. 95-102.

  43. Сичов А. А. М. М. Бахтін: життя на тлі епохи / А. А. Сичов // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 1. - С. 38-48.

  44. Тараскіна І. В. Стан проблеми розвитку професійного мислення студентів у вищій школі / І. В. Тараскіна // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 2. - С. 121-127.

  45. Тужилін С. В. «Передбачлива гуманність» більшовиків до царської інтелігенції (в документах Центрального архіву ФСБ Росії) / С. В. Тужилін // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 3. - С. 51-68.

  46. ​​Фролов Д. Є. Мордовський Ломоносов, або Біля витоків історичної науки Мордовії (до 100-річчя від дня народження М. В. Дорожкіна): науково-біографічний нарис: дитинство, отроцтво і юність / Д. Є. Фролов // Гуманитарий : актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 3. - С. 8-21.

  47. Фролов Д. Є. Основоположник концепції «діалогічного мислення» (до 120-річчя від дня народження М. М. Бахтіна): короткий науково-біографічний нарис / Д. Є. Фролов // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. - 2016. - № 1. - С. 8-23.

  48. Чашина Ж. В. Рецензія на книгу: Сичов А. А. Етика екологічної відповідальності / Ж. В. Чашина // Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти. -2016. - № 4. - С. 136-138.

  49. Щербакова Т. І. Динаміка активністю публікацій журналу «Гуманитарий» за 20062013 роки / Т. І. Щербакова, Г. Н. Давидова // Економічна історія. - 2013. - № 4. -С. 75-82.

  50. Щербакова Т. І. Огляд історичних публікацій в журналі «Гуманитарий» за 2006-2013 роки / Т. І. Щербакова, Г. Н. Давидова // Економічна історія. - 2013. - № 3. - С. 70-76.

  References

  1. Ajzjatov F. A. Konceptual'nyj analiz informacionno-psihologicheskoj vojny i ee potenciala v period chechenskogo konflikta / F. A. Ajzjatov, Ju. V Burova // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 4. - S. 66-71.

  2. Akimova Z. I. Mordva «mar'inoj roshhi» v pervoj treti XX veka / Z. I. Akimova // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 1. - S. 72-78.

  3. Andronov V. P. Tehnologija formirovanija osnovnyh komponentov professional'nogo myshlenija studentov-psihologov / V P. Andronov // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 4. - S. 107-115.

  4. Anfert'ev I. A. Uchastie akademika ran G. A. Kumaneva v dejatel'nosti «voenno-istoricheskogo zhurnala» / Anfert'ev I.A. // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. -2016. - № 4. - S. 13-19.

  5. Bahlov I. V. Ot imperii gabsburgov k avstro-vengrii: sootnoshenie tendencij unitarizacii i federalizacii) / I. V Bahlov., O. V Bahlova // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 2. - S. 57-67.

  6. Beljaeva N. F. Povsednevnaja zhizn 'mordvy vo vtoroj polovine XIX - nachale HH veka / N. F. Beljaeva // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. -№ 2. - S. 10-21.

  7. Belkin AI «.. .Starajus '... ne byt' spodoblennym chesti i slavy veka sego nikakoj» (k voprosu o vlijanii tradicij afonskogo isihazma na russkuju duhovnuju zhizn 'XV-XVI vekov) / AI Belkin // Gumanitarij: aktual 'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 3. - S22-32.

  8. Bojko N. S. Gubernator i zemskoe samoupravlenie v Rossii vo vtoroj polovine XIX - nachale XX veka (na materialah Srednego Povolzh'ja) / N. S. Bojko // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 2. - S. 41-48.

  9. Bojko N. S. Uchrezhdenie gubernskogo prisutstvija kak odno iz luchshih novovvedenij gorodovogo polozhenija 1870 g. / N. S. Bojko // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 1. - S. 62-66.

  10. Brezhnev I. V. Jekstremizm kak forma social'nogo nasilija v uslovijah konstruktivistskoj i postmodernistskoj paradigmy) / I. V. Brezhnev // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 1. - S. 56-61.

  11. VoroninaL. I. Gosudarstvennoe upravlenie sistemoj ocenki jeffektivnosti dejatel'nosti professorsko-prepodavatel'skogo sostava rossijskih vuzov / L. I. Voronina, E. V Zajceva // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 4. - S. 94-106.

  12. Voronina N.N.Problema osnovanij poznanija v svjazi s argumentaciej skepticizma / N. N. Voronina, A. N. Tkachev // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 2. - S. 78-86.

  13. DemidovA. N. Sluzhilaja mordva v XVII-XVIII vekah / A. N. Demidov // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 2. - S. 31-40.

  14. Dorozhkin A. M. Teorija poznanija Je. Maha v svete idej kognitivistiki / A. M. Dorozhkin, O. E. Shnyreva // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. -№ 2. - S. 87-94.

  15. Ermolenko T. S. Ot ravnyh prav k ravnym vozmozhnostjam: zhenskoe dvizhenie v ssha 1960-h godov skvoz 'prizmu odnogo zakona / T. S. Ermolenko // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 2. - S. 68-76.

  16. Erohina E. P. Uchitel'stvo mordovii po dannym pervoj attestacii (1936-1938 gg.)) / E. P. Erohina // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 1. - S. 67-71.

  17. Zhadunova N. V. Soldat informacionnoj vojny: desubstantivacija i predely moral'noj argumentacii / N. V Zhadunova, E. A. Koval '// Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 3. - S. 77-83.

  18. Izergina N. I. Gosudarstvennoe Sobranie Respubliki Mordovija 2-go sozyva (1999-2003) v istorii parlamentarizma / N. I. Izergina, V P. Izergina // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 2. - S. 49-56.

  19. Il'in V. V. O prirode cennostnogo mira (wertswelt) / V. V Il'in // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 3. - S. 71-76.

  20. KistanovS. V. Obzor publikacij v zhurnale «Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija / S. V Kistanov, G. N. Davydova // Jekonomicheskaja istorija. - 2014. - № 4. -S. 83-90.

  21. Klement'ev V. L. Tolerantnost 'i mezhjetnicheskie kommunikacii / V. L. Klement'ev, VA. Fedotov // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 4. -S. 58-65.

  22. Kornishina G. A. Semanticheskij status bytovyh predmetov iz metalla v kontekste obrjadovoj kul'tury mordvy / G. A. Kornishina // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 3. - S. 44-50.

  23. KostinaR. G. Genezis moral'nyh, religioznyh i pravovyh norm kak predmet filosofskogo analiza I R. G. Kostina, E. N. Rodina, E. N. Chekushkina II Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 3. - S. 84-90.

  24. Mariskin O. I. Mordovskaja derevnja alatyrskogo uezda v pervoj chetverti XVII veka I O. I. Mariskin II Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. -№ 2. - S. 22-30.

  25. Mariskin O. I. Novokreshhenaja mordva Alatyrskogo uezda v XVII - pervoj polovine XVIII veka I O. I. Mariskin II Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. -№ 3 - S. 33

  26. Maslov D. V. Osobennosti samorealizacii podrostkov, zanimajushhihsja neolimpijskimi vidami sporta I D. V Maslov, T. V Tarasova, N. S. Shhankina II Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 2. - S. 112-120.

  27. Medushevskij N. A. Sovremennaja missija universiteta: praktiki Evropy, SShA i Rossii I N. A. Medushevskij II Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. -2016. - № 4. - S. 79-93.

  28. Meshkov V. M. Nikolaj Gogol 'i Mihail Bahtin I V M. Meshkov II Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 1. - S. 24-30.

  29. Mokshina E. N. N. F. Mokshin - jetnograf, istorik, pedagog, pisatel ', obshhestvennyj dejatel' (k 80-letiju so dnja rozhdenija) I E. N. Mokshina, Ju. N. Sushkova II Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 3. - S. 90-102.

  30. Nikishov S. N. K voprosu o vlijanii psihologicheskogo blagopoluchija na funkcionirovanie avtobiograficheskoj pamjati studentov I S. N. Nikishov, I. S. Osipova, E. G. Pron'kina II Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 2. - S. 104-111.

  31. Ogorodnikov Ju. A. Filosofskie osnovy vospitanija molodezhi I Ju. A. Ogorodnikov, A. Ju. Ogorodnikov II Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. -2016. - № 4. - S. 51-57.

  32. Okorokov V. B. Bahtin i Hajdegger v diahronno-antropologicheskom izmerenii myshlenija I V. B. Okorokov II Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. -№ 1. - S. 31-37.

  33. Pavlenok P. D. Filosofija i metodologija social'noj raboty I P. D. Pavlenok II Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 2. - S. 130-134.

  34. Pisachkin V. A. Substancial'nyj podhod i spontaneizm v zhiznennom prostranstve sociuma I V. A. Pisachkin II Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. -№ 4. - S. 35-50.

  35. Romanov K. M. Sravnitel'nyj analiz psihologicheskogo opyta finno-ugorskih narodov I K. M. Romanov II Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. -2016. - № 4. - S. 116-125.

  36. Sarab'ev A. V. Blizhnevostochnye polikonfessional'nye obshhestva pod ugrozoj islamistskih proektov (k postanovke problemy) I A. V. Sarab'ev II Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 1. - S. 50-55.

  37. Sedjakin V. P. Filosofija individual'nyh, gruppovyh i social'nyh informacionnyh potrebnostej I V. P. Sedjakin II Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. -№ 1. - S. 80-86.

  38. Serazetdinov B. U. Kumanev Georgij Aleksandrovich, akademik RAN ​​I B. U. Serazetdinov II Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 4. - S. 8-12.

  39. Sidorovnin G. P. Lev Tolstoj protiv Petra Stolypina: spor o zemle I G. P. Sidorovnin II Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 4. - S. 72-78.

  40. Somkin A. A. Analiz publikacionnoj dejatel'nosti nauchnogo zhurnala «Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija» v 2015 g. I A. A. Somkin, G. N. Davydova II Jekonomicheskaja istorija. - 2015. - № 4. - S. 73-87.

  41. Somkin A. A. Social'naja spravedlivost 'kak glavnoe uslovie preodolenija oppozicionnosti lichnosti i obshhestva i sohranenija ih edinstva I A. A. Somkin II Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 1. - S. 87-102.

  42. Stozhko D. K. Dialektika dolga v uslovijah institucional'nyh transformacij I D. K. Stozhko II Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 2. - S. 95-102.

  43. Sychev A. A. M. M. Bahtin: zhizn 'na fone jepohi I A. A. Sychev II Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 1. - S. 38-48.

  44. Taraskina I. V. Sostojanie problemy razvitija professional'nogo myshlenija studentov v vysshej shkole / I. V. Taraskina // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. -2016. - № 2. - S. 121-127.

  45. Tuzhilin S. V. «Predusmotritel'naja gumannost '» bol'shevikov k carskoj intelligencii (v dokumentah central'nogo arhiva fsb rossii) / S. V. Tuzhilin // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 3. - S. 51-68.

  46. ​​Frolov DE Mordovskij Lomonosov, ili u istokov istoricheskoj nauki mordovii (k 100-letiju so dnja rozhdenija M. V Dorozhkina): nauchno-biograficheskij ocherk: detstvo, otrochestvo i junost '/ DE Frolov // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. -№ 3. - S. 8-21.

  47. Frolov D. E. Osnovopolozhnik koncepcii «dialogicheskogo myshlenija» (k 120-letiju so dnja rozhdenija M. M. Bahtina): kratkij nauchno-biograficheskij ocherk / D. E. Frolov // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. - № 1. - S. 8-23.

  48. Chashina Zh. V. Recenzija na knigu: Sychev A. A. Jetika jekologicheskoj otvetstvennosti / Zh. V Chashina // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. - 2016. -№ 4. - S. 136-138.

  49. Shherbakova T. I. Dinamika publikacionnoj aktivnosti zhurnala «Gumanitarij» za 2006-2013 gody / T. I. Shherbakova, G. N. Davydova // Jekonomicheskaja istorija. - 2013. - № 4. - S. 75-82.

  50. Shherbakova T. I. Obzor istoricheskih publikacij v zhurnale «Gumanitarij» za 2006-2013 gody / T. I. Shherbakova, G. N. Davydova // Jekonomicheskaja istorija. - 2013. - № 3. - S. 70-76.

  Надійшла до редакції 21.11.2016 р.

  Відомості про авторів

  Сомкін Олександр Олексійович - доктор філософських наук, професор кафедри англійської мови для професійної комунікації ФГБОУ ВО «Національний дослідницький Мордовський державний університет ім. Н. П. Огарьова ». Сфера наукових інтересів: соціальна філософія, концепція цілісної особистості. Автор понад 140 наукових і навчально-методичних робіт.

  Тел .: 8-927-19-52-249;

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Давидова Галина Миколаївна - старший викладач кафедри економічної історії та інформаційних технологій Історико-соціологічного інституту ФГБОУ ВО «Національний дослідницький Мордовський державний університет ім. Н. П. Огарьова ». Відповідальний секретар наукових журналів «Гуманитарий: актуальні проблеми гуманітарної науки і освіти» та «Економічна історія».

  Тел .: (8342) 29-08-37

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  About authors

  Somkin Alexander Alekseevich - doctor of philosophical sciences, professor of the chair of English language for professional communication of National Research Ogarev Mordovia State University. Research interests: social philosophy, the conception of the integrated personality and modern society. The author of more than 150 scientific publications.

  Davydova Galina Nikolaevna - senior lecturer of the chair of economic history and information technology of National Research Ogarev Mordovia State University. The executive secretary of scientific journals: «Humanities: the actual humanitarian problems of science and education» and «Economic History».

  120 економічна історія


  Ключові слова: НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ /SCIENTIFIC JOURNAL /"Гуманітарій: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ" /"HUMANITARIAN: THE ACTUAL PROBLEMS OF HUMANITARIANS AND EDUCATION" /активність публікації /PUBLICATION ACTIVITY /СТАТТЯ /ARTICLE /АВТОР /AUTHOR /РЕДАКЦІЯ /EDITORIAL BOARD

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити