Вступ. В сучасних світових політичних реаліях суспільна думка відіграє одну з ключових ролей. Діючі президенти і їхні політичні опоненти, члени різних партій, кандидати в президенти в період виборчої кампанії апелюють до думки суспільства як в питаннях зовнішньої і внутрішньої політики, так і в своїх передвиборчих програмах. формування громадської думки, в свою чергу, є одним із головних завдань державних прес-служб. Комунікація між владою і суспільством здійснюється в більшості випадків за допомогою публікацій, підготовлених прес-службами, в медіа. Подібна практика вперше почала складатися в XIX столітті в США в період президентства Е.Джексона, коли функції прес-служби реалізовувалися на рівні прес-агентів. Згодом принцип роботи перших прес-агентів з медіа став основою для сучасних піар-технологій в галузі державного піару, тому нам видається актуальним дослідити механізм формування громадської думки в США в період 1820-1830-х років. Мета даного дослідження проаналізувати практику взаємодії прес-агента Амоса Кендалла і американської медійної системи першої третини XIX століття. Відповідно до поставленої мети необхідне рішення наступних завдань: проаналізувати соціально-політичні та економічні фактори, що вплинули на формування пропагандистської моделі піару в США в першій третині XIX століття; -Дослідити особливості комунікації владних структур і медіа; вивчити вплив американських медіа на суспільна думка в період 1820-1830-х рр .; розглянути механізм взаємодії Амоса Кендаллла з американськими газетами і журналами зазначеного періоду. Новизна цього дослідження полягає у вивченні специфіки медіаресурсів США, які використовував Амос Кендалл в якості прес-агента. Методи. У цьому дослідженні в хронологічному порядку досліджуються особливості формування пропагандистської моделі піару в США першої третини XIX століття, аналізується медійна стратегія діяльності Амоса Кендалла в якості прес-секретаря Е.Джексона. Історіографія дослідження включає в себе як роботи відомого вітчизняного американіста Т.В.Алентьевой, так і дослідження американського історика Роберта Вінсента Реміні, також як першоджерела можна відзначити інавгураційну промову президента Е.Джексона при вступі на посаду в 1829 р Аналіз. У статті зазначено, що зростання великих міст, підвищення рівня грамотності привели до створення великої аудиторії, яка цікавиться питаннями політики. Тому американські газети і журнали в першій третині XIX століття є не тільки засобом інформації, а й ефективним засобом формування громадської думки. Нові можливості медіа були успішно використані при проведенні виборчої кампанії кандидата в президенти Е.Джексона. Надалі цей досвід став важливою частиною механізму формування іміджу президентської влади в США. Результати. В результаті дослідження можна прийти до висновку, що звернення прес-агента А. Кендалла саме до медіаресурсів США при формуванні громадської думки на підтримку Е.Джексона було ефективною стратегією формування піару президентської влади.

Анотація наукової статті по ЗМІ (медіа) і масовим комунікаціям, автор наукової роботи - Болтуц Ольга Олександрівна


Amos KendalL: specifics of the history of PR formation in the USA

Introduction. In modern world political realities, public opinion plays one of the key roles. The incumbent presidents and their political opponents, members of various parties, presidential candidates during the election campaign appeal to the opinion of society both in matters of foreign and domestic policy, and in their election programs. The formation of public opinion, in turn, is one of the main tasks of state press services. Communication between the authorities and society is carried out in most cases through publications prepared by the press services in the media. This practice first began to take shape in the United States in the 19th century during the presidency of E. Jackson, when the functions of the press service were carried out at the level of press agents. Subsequently, the principle of the work of the first press agents with the media became the basis for modern public relations technologies in the field of public relations, so it seems to us relevant to study the mechanism of public opinion formation in the United States during the period 1820-1830. The purpose of this study is to analyze the practice of interaction between the press agent Amos Kendall and the American media system of the first third of the XIX century. In accordance with the goal, it is necessary to solve the following tasks: to analyze the socio-political and economic factors that influenced the formation of the propaganda model of PR in the United States in the first third of the XIX century; -explore the features of communication of power structures and media; study the influence of American media on public opinion during the period 1820-1830; to consider the mechanism of interaction of Amos Kendall with American newspapers and magazines of the specified period. The novelty of this study is to study the specifics of US media resources that Amos Kendall used as a press agent. Methods. This study in chronological order explores the features of the formation of a propaganda model of public relations in the United States of the first third of the XIX century, analyzes the media strategy of Amos Kendall as a spokesman for E. Jackson. The historiography of the study includes both the work of the famous Russian Americanist T.V. Alentieva and the study of the American historian Robert Vincent Remini, and the inaugural speech of President E. Jackson upon assuming office in тисяча вісімсот двадцять дев'ять can also be noted as the primary source. Analysis. The article notes that the growth of large cities, increased literacy levels have led to the creation of a vast audience interested in politics. Therefore, American newspapers and magazines in the first third of the XIX century are not only a means of information, but also an effective means of forming public opinion. New media opportunities were successfully used during the election campaign of presidential candidate E. Jackson. In the future, this experience became an important part of the mechanism of forming the image of presidential power in the United States. Results. As a result of the study, we can conclude that the appeal of the press agent A. Kendall to the US media resources in the formation of public opinion in support of E. Jackson was an effective strategy for creating PR for the presidential government. Annotation. The article discusses the mechanism of forming the image of presidential power in the United States in the first third of the XIX century and analyzes the activities of Amos Kendall as a press agent for President Andrew Jackson and one of the first PR specialists in American history.


Область наук:

 • ЗМІ (медіа) і масові комунікації

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Історична і соціально-освітня думка


  Наукова стаття на тему 'АМОС Кендалл: СПЕЦИФІКА ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ PR В США'

  Текст наукової роботи на тему «АМОС Кендалл: СПЕЦИФІКА ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ PR В США»

  ?Загальна історія General History

  DOI: 10.17748 / 2075-9908-2019-11-6-54-60 УДК 94

  БОЛТУЦ Ольга Олександрівна

  Кубанський державний університет м Краснодар, Росія Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  АМОС Кендалл: СПЕЦИФІКА ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ PR В США

  Анотація: Введення. В сучасних світових політичних реаліях громадську думку грає одну з ключових ролей. Діючі президенти і їхні політичні опоненти, члени різних партій, кандидати в президенти в період виборчої кампанії апелюють до думки суспільства як в питаннях зовнішньої і внутрішньої політики, так і в своїх передвиборчих програмах. Формування громадської думки, в свою чергу, є одним із головних завдань державних прес-служб. Комунікація між владою і суспільством здійснюється в більшості випадків за допомогою публікацій, підготовлених прес-службами, в медіа. Подібна практика вперше почала складатися в XIX столітті в США в період президентства Е.Джексона, коли функції прес-служби реалізовувалися на рівні прес-агентів.

  Згодом принцип роботи перших прес-агентів з медіа став основою для сучасних піар-технологій в галузі державного піару, тому нам видається актуальним дослідити механізм формування громадської думки в США в період 1820-1830-х років.

  Мета даного дослідження - проаналізувати практику взаємодії прес-агента Амоса Кендалла і американської медійної системи першої третини XIX століття. Відповідно до поставленої мети необхідне рішення наступних завдань:

  - проаналізувати соціально-політичні та економічні фактори, що вплинули на формування пропагандистської моделі піару в США в першій третині XIX століття;

  -дослідити особливості комунікації владних структур і медіа;

  - вивчити вплив американських медіа на громадську думку в період 18201830-х рр .;

  - розглянути механізм взаємодії Амоса Кендаллла з американськими газетами і журналами зазначеного періоду.

  Новизна цього дослідження полягає у вивченні специфіки медіаре-ресурсів США, які використовував Амос Кендалл як прес-агента. Методи. У цьому дослідженні в хронологічному порядку досліджуються особливості формування пропагандистської моделі піару в США першої третини XIX століття, аналізується медійна стратегія діяльності Амоса Кендалла в якості прес-секретаря Е.Джексона. Історіографія дослідження включає в себе як роботи відомого вітчизняного американіста Т.В.Алентьевой, так і ис-

  слідування американського історика Роберта Вінсента Реміні, також як першоджерела можна відзначити інавгураційну промову президента Е.Джексона при вступі на посаду в 1829 р.

  Аналіз. У статті зазначено, що зростання великих міст, підвищення рівня грамотності привели до створення великої аудиторії, яка цікавиться питаннями політики. Тому американські газети і журнали в першій третині XIX століття є не тільки засобом інформації, а й ефективним засобом формування громадської думки. Нові можливості медіа були успішно використані при проведенні виборчої кампанії кандидата в президенти Е.Джексона. Надалі цей досвід став важливою частиною механізму формування іміджу президентської влади в США.

  Результати. В результаті дослідження можна прийти до висновку, що звернення прес-агента А. Кендалла саме до медіаресурсів США при формуванні громадської думки на підтримку Е.Джексона було ефективною стратегією формування піару президентської влади.

  Ключові слова: президент Ендрю Джексон, Амос Кендалл, громадську думку, «модель паблісіті», піар президентської влади, засоби масової інформації, прес-агент

  Для цитування: Болтуц О.А. Амос Кендалл: специфіка історії формування PR в США. Історична і соціально-освітня думка. 2019. Том. 11. № 6. с. 54-60.

  DOI: 10.17748 / 2075-9908-2019-11-6-54-60.

  BOLTUTS Olga Alexandrovna

  Kuban State University Krasnodar, Russia Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  AMOS KENDALL: SPECIFICS OF THE HISTORY OF PR FORMATION IN THE USA

  Annotation: Introduction. In modern world political realities, public opinion plays one of the key roles. The incumbent presidents and their political opponents, members of various parties, presidential candidates during the election campaign appeal to the opinion of society both in matters of foreign and domestic policy, and in their election programs.

  The formation of public opinion, in turn, is one of the main tasks of state press services. Communication between the authorities and society is carried out in most cases through publications prepared by the press services in the media. This practice first began to take shape in the United States in the 19th century during the presidency of E. Jackson, when the functions of the press service were carried out at the level of press agents. Subsequently, the principle of the work of the first press agents with the media became the basis for modern public relations technologies in the field of public relations, so it seems to us relevant to study the mechanism of public opinion formation in the United States during the period 1820-1830.

  The purpose of this study is to analyze the practice of interaction between the press agent Amos Kendall and the American media system of the first third of the XIX century. In accordance with the goal, it is necessary to solve the following tasks:

  - to analyze the socio-political and economic factors that influenced the formation of the propaganda model of PR in the United States in the first third of the XIX century; -explore the features of communication of power structures and media;

  - study the influence of American media on public opinion during the period 1820-1830;

  - to consider the mechanism of interaction of Amos Kendall with American newspapers and magazines of the specified period.

  The novelty of this study is to study the specifics of US media resources that Amos Kendall used as a press agent.

  Methods. This study in chronological order explores the features of the formation of a propaganda model of public relations in the United States of the first third of the XIX century, analyzes the media strategy of Amos Kendall as a spokesman for E. Jackson. The historiography of the study includes both the work of the famous Russian Americanist T.V. Alentieva and the study of the American historian Robert Vincent Remini, and the inaugural speech of President E. Jackson upon assuming office in тисяча вісімсот двадцять дев'ять can also be noted as the primary source.

  Analysis. The article notes that the growth of large cities, increased literacy levels have led to the creation of a vast audience interested in politics. Therefore, American newspapers and magazines in the first third of the XIX century are not only a means of information, but also an effective means of forming public opinion. New media opportunities were successfully used during the election campaign of presidential candidate E. Jackson. In the future, this experience became an important part of the mechanism of forming the image of presidential power in the United States.

  Results. As a result of the study, we can conclude that the appeal of the press agent A. Kendall to the US media resources in the formation of public opinion in support of E. Jackson was an effective strategy for creating PR for the presidential government. Annotation. The article discusses the mechanism of forming the image of presidential power in the United States in the first third of the XIX century and analyzes the activities of Amos Kendall as a press agent for President Andrew Jackson and one of the first PR specialists in American history.

  Keywords: President Andrew Jackson, Amos Kendall, Public Opinion, "Publicity Model," Presidential PR, Media, Press Agent

  For citation: Boltuts O.A. Amos KendalL: specifics of the history of PR formation in the USA. Historical and Social-Pedagogical Studies. 2019. Vol. 11. No.6. PP. 54-60. DOI: 10.17748 / 2075-9908-2019-11-6-54-60. (In Russ., Abstract in Eng.).

  Актуальність вивчення історії PR не викликає ні найменших сумнівів, так як сучасна медійна система не може існувати поза тісній кореляції з державними прес-службами. Багато практики сформованого взаємодії були закладені в самому початку дев'ятнадцятого століття, коли функції прес-служби реалізовувалися на рівні прес-агентів.

  У сучасній теорії зв'язків з громадськістю прийнято виділяти чотири моделі, відповідні етапам розвитку паблік рілейшнз в міру політичних, економічних і соціальних змін в суспільстві.

  Один з ранніх етапів розвитку американського паблік рілейшнз пов'язаний з появою пропагандистської моделі піару ( «модель паблісіті») і прес-агентів.

  Істотний вплив на еволюцію піару в цей час надав цілий ряд економічних і соціально-політичних чинників. Зростання великих міст, від-

  криті публічних шкіл для ліквідації неписьменності, інтерес різних верств населення до внутрішнього політичного життя привели до збільшення читацької аудиторії і формування нового інформаційного простору в США.

  У 1820-і роки кількість американських газет і журналів стрімко збільшувалася, але головне - змінювалася їхня функція в суспільстві: із засобу інформації вони перетворювалися на засіб впливу на громадську думку та його формування. Одними з перших нові медійні можливості стали використовувати політики.

  Своєрідним каталізатором появи нових видань стали вибори сьомого президента США Ендрю Джексона. За свідченням Роберта Ріміні, «газети служили не тільки джерелом новин, а й засобом пропаганди Демократичної або національно-республіканської партії, крім того, вони стали партійними органами, необхідними для досягнення політичних цілей. Під час виборчої кампанії 1828 р виникли сотні нових газет: тепер в Сполучених Штатах їх видавалося близько 600, в тому числі 50 щоденних, 150 виходили двічі на тиждень і 400 тижневиків »[1].

  Процес трансформації американських медіа проходив на тлі економічного підйому і розвитку масового виробництва в країні, проте розвиток економіки призвело в тому числі і до негативних соціальних наслідків - розшарування суспільства, розвитку протестного руху і, як наслідок, викривальним публікацій в американській пресі.

  Два кандидати на найвищу посаду країни - Ендрю Джексон (від штату Теннесі) і Джон Квінсі Адамс (від штату Массачусетс) - максимально використовували нові можливості преси: викривальні публікації прихильників кожного кандидата з завидною регулярністю з'являлися на сторінках газет і журналів, а сама виборча кампанія увійшла в історію як «одна з найбрудніших».

  Як зазначає відомий вітчизняний американист Т.В. Алентьева, «починаючи з виборчої кампанії 1828 року преса отримала офіційне визнання влади як сильного кошти впливу на громадську думку. За заявами їхніх супротивників, було витрачено 50 тис. Дол. На заснування нових газет на підтримку Джексона, які зуміли провести виборчу кампанію в яскравій, наступальної, агресивній манері...

  Передвиборна стратегія піару прихильників Джексона полягала в апеляції до масового громадській думці, орієнтації на рядового виборця. У зв'язку з цим виробляється особлива політична риторика, покликана переконати простого американця, що вся політична гра ведеться в його інтересах, зі зрозумілих йому правилам і на його «мовою». Преса, що агітувала за Джексона у виборчій кампанії 1828 року, невтомно малювала кандидата демократів в популярному образі «self-made man», вихідця з низів, зобов'язаного своїми досягненнями виключно особистим якостям. Застосовуючи метод контрасту, майбутній успіх кандидата демократів на виборах іменувався не інакше як «перемогою фермерів і механіків країни над багатими і високошляхетними аристократами» [2].

  Соціально-економічні та політичні зміни в американському суспільстві на тлі інтенсивного розвитку ЗМІ привели до появи нової професії - прес-агент. Прес-агенти з'являлися як в державних структурах, так і в приватних фірмах.

  Особливістю цієї моделі PR є тісний контакт між журналістикою і паблік рілейшнз, тому що головним каналом комунікації є засоби масової інформації, а система взаємодії владних структур з іншими групами громадськості була мінімалізувати.

  Дослідники відносять розквіт даної моделі суспільної комунікації до кінця XIX століття, коли газетна індустрія стала набувати все більшого значення і надавати все більш значущий вплив на формування громадської думки. Перший досвід в цій області була отримана в кінці 1820-х років.

  Саме тоді прес-агенти стали вперше професійно займатися діяльністю в області системного і цілеспрямованого управління комунікацією. В кінці 1820-х років стала поширюватися практика публікації оплачених ньюс-релізів і передових статей для висвітлення політичних подій або повідомлення про новини ділового світу.

  Домінуючою сферою розвитку паблік рілейшнз в XIX столітті як і раніше залишалася політика. Перший «прес-агент» на найвищому рівні з'явився в кінці 1820-х рр.

  Вступаючи на посаду, президент Ендрю Джексон в «Першої інавгураційній промові» від 4 березня 1829 року зазначив:

  «Поки наш уряд працює на благо народу і керується його волею, поки воно забезпечує нам права особистості і майнові права, свободу совісті та преси, все це буде гідно захисту, а поки ці цінності будуть гідні захисту, патріотичне ополчення буде стояти за них, взявши під свою непереможну оборону...

  Для виконання цих коротко описаних задач я буду намагатися залучати осіб, сумлінність і талант яких, продемонстровані на відповідних посадах, забезпечать ефективну, копітку і ретельну роботу уряду, коли поліпшення і розвиток державної служби більше буде залежати від чесності та завзятості чиновників, ніж від їх кількості »[3].

  Одним з таких «сумлінних і талановитих осіб» став Амос Кендалл, мав достатній журналістський досвід.

  Він почав журналістську кар'єру у віці 25 років в якості редактора газети «Georgetown Minerva» в Кентуккі. Це видання відображало погляди демократів-республіканців. Потім протягом 14 років, з 1816 по 1829 рр., Амос Кендалл видавав газету «Argus of Western America» в Кентуккі. Кендалл вдалося не тільки побудувати успішну редакційну політику, а й зібрати добротний журналістський колектив. Справжнім проривом Кендалла став прихід до редакції Френсіса Престона Блера в якості репортера в «Argus of Western America». Згодом Блер стане не тільки радником президента Е. Джексона, а й редактором офіційної газети Білого дому.

  Журналістський досвід А. Кендалла і його газета «Argus of Western America» були використані в процесі проведення передвиборної кампанії Е. Джексона і високо оцінені згодом. Як розповідає Роберт Реміні в «Короткої історії США», «вчора ввечері у мене вдома зібралися 12-15 друзів, - хвалився Вільям Л. Марсі, один з довірених помічників Ван Бюрена в Нью-Йорку, - і ми домовилися опублікувати і розповсюдити обране з того, що вже виходило проти адміністрації [Адамса] і на користь генерала Джексона.

  Після перемоги Старого Гікорі всі ці редактори і письменники, немов стерв'ятники, злетілися до Вашингтона в очікуванні нагороди. Серед них були Ісаак Хілл з Нью-Гемпшира, Натанаїл Грін з Массачусетса, Гідеон Уеллес з Кон-58 -

  нектікута, Мордехай Ной з Нью-Йорка і Амос Кендалл з Кентуккі. Вони стали прес-секретарями партії і за свою працю отримали політичні призначення, вигідні контракти на видання за державним замовленням, а деякі і те й інше »[1].

  Амос Кендалл отримав і те, і інше: він займав пост четвертого аудитора міністерства фінансів, але фактично він був таємним радником Е. Джексона і першим президентським прес-секретарем в історії США. Він входив до кола наближених до президента осіб, в так званий «кухонний кабінет» (саме на кухні Білого дому проводилися їх засідання).

  Амос Кендалл в повній мірі реалізував свій попередній журналістський досвід, беручи участь у виданні газети «Washington Globe». Ця газета висловлювала думку Білого дому з того чи іншого питання, редагував газету протягом 15 років, з 1830 по 1845 роки Френсіс Престон Блера.

  Однак діяльність Амоса Кендалла не зводилася тільки до ролі посередника між президентом і пресою. Можна сказати, що він формував імідж президента і розробляв стратегії того, що сучасні автори назвали б «піар-забезпеченням» реформ. Кендалл звертався до таких областей, як благодійність і патронаж, усвідомлюючи важливість соціально-значущих заходів влади.

  «Кендалл став упорядником всіх промов президента, його послань Конгресу, допомагав Джексону розробити безліч найбільш важливих державних документів і активно відстоював державну політику в пресі. Віргінський конгресмен Г. Уайз говорив про нього: «Він був думаючої машиною президента, його друкарській машиною, та й його брехуна машиною ... головним наглядачем, головним репортером, особистим секретарем, людиною, ведучим все його справи». Він писав передові статті і офіційні урядові заяви, які публікувалися в «Glode» та інших газетах, підвищуючи репутацію адміністрації Джексона як уряду інтелектуалів. Кендалл також був автором текстів п'яти щорічних послань президента Конгресу »[4].

  Необхідно відзначити, що поява в 1820-і роки такої фігури, як А. Кендалл, було закономірним: у зв'язку зі зростаючою політичною грамотністю населення потрібні були більш складні технології завоювання суспільного позитиву. Саме діяльність Амоса Кендалла стала точкою відліку для формування і подальшого розвитку такого різновиду політичного піару, як піар президентської влади, що є предметом даного дослідження.

  БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ

  1. Robert V. Remini A short history of the United States. N.Y., 2008. 378 p. URL: https://coralscs.entest.org/Remini-ShortHistoryUSA.pdf (дата звернення: 08.10.2019)

  2. Алентьева Т. В. Технології «піару» в джексоновская епоху в США // Вісник Хмельницького державного університету. 2015. № 5 (360). Філологія. Мистецтвознавство. Вип. 94. С. 47-52.URL:

  https://load.amosov.org.ua/www/science/3/tehnologii-piara-v-dzheksonovskuyu-epohu-v-ssha (дата звернення: 10.10.2019)

  3. Andrew Jackson Presidency. March 4, 1829: First Inaugural Address URL: https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/march-4-1829-first-inaugural-address (дата звернення: 12.10.2019)

  4. Алентьева Т. В. Амос Кендалл // Питання історії. - 2017. - № 2. - С. 13-28. URL: http://istorja.ru/articles.html/america/alenteva-t-v-amos-kendall-r726/ (дата звернення: 12.10.2019)

  REFERENCES

  1. Robert V. Remini A short history of the United States. N.Y., 2008. 378 p. URL: https://coralscs.entest.org/Remini-ShortHistoryUSA.pdf (accessed date: 08.10.2019)

  2. Alentieva TV. Technology "PR" in the Jackson era in the United States // Bulletin of Chelyabinsk State University. 2015. No. 5 (360). Philology. Art criticism. Vol. 94.S. 47-52. URL: https://e-libra.ru/read/373218-kratkaya-istoriya-ssha.html (accessed date: 10.10.2019)

  3. Andrew Jackson Presidency. March 4, 1829: First Inaugural Address URL: https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/march-4-1829-first-inaugural-address (accessed date: 12.10.2019)

  4. Alentieva T. V. Amos Kendall // Questions of History. - 2017. - No. 2. - S. 13-28. URL: http://istorja.ru/articles.html/america/alenteva-t-v-amos-kendall-r726/ (accessed date :: 12.10.2019)

  Інформація про автора: Болтуц Ольга Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та правового регулювання масових комунікацій ФГБОУ ВО «Кубанський державний університет» (350040, м Краснодар, вул. Ставропольська, 149). Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 03.12.2019 Після доопрацювання: 26.12.2019 Прийнята до публікації: 27.12.2019

  Автор прочитав і схвалив остаточний варіант рукопису

  Information about the author: Boltuts Olga Aleksandrovna, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Department of History and Legal Regulation of Mass Communications, Federal State Budgetary Educational Establishment of Higher Education "Kuban State University" (350040, Krasnodar, st. Stavropolskaya, 149 ). Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Received: 03.12.2019

  Received after reworking: 26.12.2019

  Accepted for publication: 27.12.2019

  The author have read and approved the final manuscript


  Ключові слова: ПРЕЗИДЕНТ ЕНДРЮ ДЖЕКСОН /АМОС Кендалл /СУСПІЛЬНА ДУМКА /«МОДЕЛЬ ПАБЛІСІТІ» /ПІАР ПРЕЗИДЕНТСЬКІЙ ВЛАДИ /ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ /ПРЕС-АГЕНТ /PRESIDENT ANDREW JACKSON /AMOS KENDALL /PUBLIC OPINION /"PUBLICITY MODEL /"PRESIDENTIAL PR /MEDIA /PRESS AGENT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити