Область наук:
 • хімічні науки
 • Рік видавництва діє до: 2015
  Журнал: Євразійський Союз Вчених

  Наукова стаття на тему 'АМІНОТРІ (тетра) азолів синтезі заміщення АЗОЛОЦІКЛАНОДІГІДРОПІРІМІДІНОВ'

  Текст наукової роботи на тему «АМІНОТРІ (тетра) азолів синтезі заміщення АЗОЛОЦІКЛАНОДІГІДРОПІРІМІДІНОВ»

  ?Процес отримання керамічних пігментів шпі-нельного типу методом СВС в дрібнодисперсному стані являє собою складний стадійний процес, що протікає з алюмотерміческого стадією і одночасно природної фільтрацією повітря, що забезпечує доступ газового реагенту ззовні за рахунок перепаду тиску в зоні реакції. Пігменти мають дисперсність з діапазоном розподілу частинок по діаметру 0,5 ^ 28 мкм і среднечісловим максимумом 6 мкм після подрібнення готового продукту в кульової млині протягом 30 хвилин, що відповідають вимогам, що пред'являються до керамічних пігментів.

  Список літератури

  1. Чапського А.Ю., Радишевським Н.І., Касацький Н.Г., Лепакова О.К., Найбороденко Ю.С., Верещагін В.В. Вплив складу і умов синтезу на структуру кобальтосодержащіх пігментів шпінельної типу // Скло та кераміка.- 2005.-№12.- С. 27-29.

  2. Зінюк Р.Ю., Баликів А.Г., Гавриленко І.Б., Шевя-ков А.М. ІК-спектроскопія в неорганічної технології.- Л .: Хімія, 1983.- 160 с.

  3. Барабанов В.Ф. Сучасні фізичні методи в геохіміі.- Л .: Изд-во ЛГУ, 1990. - 391 с.

  АМІНОТРІ (тетра) азолів синтезі заміщення АЗОЛОЦІКЛАНОДІГІД-

  РОПІРІМІДІНОВ

  Матікенова Асель Аскаровна,

  аспірант, СГУ ім. Н.Г. Чернишевського, м Саратов Сорокін Віталій Вікторович, д.х.н., професор, СГУ ім. Н.Г. Чернишевського, м Саратов

  КрівенькоАдель Павлівна

  д.х.н., професор, СГУ ім. Н.Г. Чернишевського, м Саратов

  В даний час аміноазолів (С-амінотріазолом, -тетразоли і ін.) Широко використовуються як полінуклео-профільні реагенти в сучасній органічної хімії для побудови гетероциклічних систем, вивчення ре-гіонаправленності, механізмів реакцій і пошуку можливого практичного застосування нових речовин, що мають в своєму складі азольними фрагмент [1]. Добре вивченими є реакції аміноазолів з Р-діоксосе-нання, а, Р-неграничними кетонами, а в останні роки багатокомпонентні реакції, що призводять до утворення частково насичених азолоазінов [2].

  Нами раніше здійснений синтез 5-арілметіліде-ноктагідротріазолопірімідінов двухкомпонентной конденсацією крос-сполучених діенонових похідних ціклоалканонов з 3-аміно-1,2,4-триазол [3].

  З метою використання переваг методології трехкомпонентного синтезу і можливості уникнення попереднього отримання вихідних дііліденцік-лоалканонов ми здійснили конденсацію цикло-пентанона (циклогексанона), С-амінотетразола (3-аміно-1,2,4-триазолу) і бензальдегіду (тіофенкарбальдегіда) в співвідношенні 1 : 1: 2 при кип'ятінні реагентів в крижаній оцтової кислоти. Встановлено, що напрямок реакції визначається розміром аліцікла і типом амінується реагенту. Так, в разі циклогексанона і С-амінотетра-зола реакція протікає повністю селективно, але, замість очікуваного ілідензамещенного тетразологідрохіназо-лина А, виділений незаміщений по положенню 5 9-феніл-4,5,6,7,8,9-гексагідротетразоло [5 , 1-Ь] хіназолін (1), отриманий нами раніше, при трикомпонентної ціклокон-денсаціі еквімольних соотнешеній реагентів [4].

  N-N

  // N

  N

  N H

  +

  nh2

  + 2Ph-C.

  / Р AcOH

  \

  H

  д

  O

  N

  N //

  N

  N

  // N 9

  N

  A

  Цільові ілідензамещенние системи 2-5 а, б вдалося отримати тільки при використанні ціклопентанона незалежно від типу аміноазолів.

  N-N

  +

  X до

  N 2

  H

  + 2 я-с.

  Г \

  X = N

  АсОН

  Д

  х = сн

  X = N (2а, 4а); СН (За, б, 5а, б); І = РЬ (2а, 3а, б); тиофен-2-іл (4а, 5а, б)

  Реакція протікає селективно, з утворенням 5-бензиліден (тіенілметіліден) -8-феніл (тієніл) -4,7-ді-гідроціклопента [1,5-а] тетразолопірімідіна 2а, 4а лінійної будови. Але при заміні С-амінотетразола на 3-аміно-1,2,4-триазол, в тих же умовах виникають поряд з лінійними изомерами 3а, 5а, ізомери кутового будови 3б, 5б.

  В ЯМР 1Н спектрі сполук 2а, 4а присутні синглетні сигнали протонів NH (9.45 м.д., 10.77 М.Д.), Н-8 (6.36 м.д., 6.95 м.д.), вінільного протона (6.71 м. д., 7.11 м.д.), мультіплети аліфатичних протонів (2.36 - 3.43 м.д.).

  Ключовими для віднесення ізомерів в ЯМР 1Н спектрі є сигнали протонів Н-8 (5.52 м.д., 5.85 м.д.), Н-5 (6.14 м.д., 6.39 м.д.), ммн (9.97 м. д., 8.57 м.д.) для лінійних ізомерів «а» і (10.14 М.Д., 9.81м.д.) для кутових ізомерів «б».

  > + 2я

  1,2-присое-динение

  Різну будову продуктів реакції можна пояснити різними шляхами їх утворення. Формування тетразологексагідрохіназоліна 1, ймовірно, протікає через азометинових интермедиат за схемою, запропонованою нами раніше [5]. Через високу СН-кислотності ціклопентанона інтремедіатом є не азометинів, а а, Р-неграничний кетон (2,5-діарілметіліденціклопен-Танон А). Освіта позиційних ізомерів 3,5А, б обумовлено атакою нуклеофіла за двома електрофільним центрам кетона - карбонильному атому вуглецю з подальшою азоціклізаціей (регіоізомери а), або як поєднане 1,4-приєднання (регіоізомери б). В силу менш вираженою нуклеофильности С-амінотетразола атака здійснюється за більш електрофільні карбонильному атому вуглецю, що призводить до ізомерів лінійного будови.

  Г N Н ^^ Х '

  N.

  >/

  ^ 1

  Н№-

  1,4-присое-динение

  0> N-N

  З

  ?5 я

  X = N, СН

  N Н

  |ІН,

  NH

  Ш

  .NH

  N '

  регіоізомер а

  я

  -Н20

  Н

  я

  регіоізомер Ь

  я

  Н

  Про

  я

  N

  X

  я

  я

  N

  я

  X

  0

  Н

  Н

  0

  я

  я

  я

  я

  Непрямим підтвердженням запропонованої схеми цією 2,5-дібензіліденціклопентанона с амінотетразо-є зустрічний синтез 8-феніл-5-бензілідентетразо- лом і освіту суміші позиційних ізомерів 3а і 3б лодігідропірімідіна 2а двухкомпонентной конденса- при використанні 3-аміно-1,2, 4-триазолу.

  Таким чином, методологія трикомпонентної циклоконденсації може бути успішно застосована тільки для селективного синтезу лінійно побудованих 5-арілметілідентетразолоціклопентапірімідінов і отримання суміші ізомерних тріазолосодержащіх аналогів з однаковими арильними групами.

  література

  1. Dotting the i's in three-component Biginelli-like condensations using 3-amino- 1,2,4-triazole as a 1,3-binucleophile / Yu.V.Sedash, N.V. Gorobets, V.A. Chebanov [at al.] // RSC Adv. - 2012. - 2, № 17. - P. 6719-6728.

  2. Chebanov, V.A. Aminoazoles as Key Reagents in Multicomponent Heterocyclizations / V.A. Chebanov, Gura K. A., S. M. Desenko // Top. Heterocycl. Chem. -2010. - 23. - P.41-84.

  3. 3 .. Дієнові похідні циклічних кетонів С5-С7 в реакціях з N- і С-нуклеофільними реагентами / А.Г. Голіков, Ю.А Фоміна, А.А. Морозова, [и др.] // Тез. докл.Х1 Міжнародної науково-технічної конференції "Перспективи розвитку хімії і практичного застосування аліцікліче-ських з'єднань". Волгоград. - 2008. - С. 57.

  4. Трикомпонентний синтез тетразолопірімідінов, анельованих карбоцікламі С6-С8 / А.А. Матвєєва, Н.О. Борисова, Н.В. Поплевіна, А.П. Кри-Веньку // ХМР. - 2012. - № 12. - С. 2000-2002.

  5. Синтез, шляхи освіти і ізомеризація тетразен-лохіназолінов / Матвєєва О.О., Борисова М.Ю., Бойко В.С., Кривенько А. П. // Известия Саратовського університету. Нова серія. Серія Хімія. Біологія. Екологія. 2013. - Т. 4. - С. 24-27.

  МЕТОД лімітовану випаровування ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРИСТОГО

  СТРУКТУРИ вуглецевих матеріалів

  Вервікішко Дар'я Євгенівна

  к.т.н., науковий співробітник, ОІВТРАН, м.Москва Школярів Євген Йосипович

  д.т.н., завідувач відділом «Алюмоенергетікі», ОИВТ РАН, Москва

  Широке застосування вуглецевих матеріалів обумовлено різноманіттям їх структур з кардинально відрізняються фізико-хімічними властивостями. Вихідна сировина і технологія отримання вуглецевих матеріалів відіграють визначальну роль при формуванні пористої структури даних об'єктів, а, отже, і областей їх застосування. Розробка методів дослідження пористої структури речовин досі залишається актуальним завданням, як з точки зору фундаментальних досліджень, так і вирішення прикладних завдань. Для мікро- та мезопористих тел використовуються головним чином адсорбционно-структурні методи, в основі яких лежить вимір і аналіз адсорбційних ізотерм. Статичні методи отримання ізотерм адсорбції чистих газів і парів вважаються "класичними". Проте, складність інтерпретації в ряді випадків результатів низ-

  котемпературной адсорбції, а також тривалість вимірювань на установках з мікроваги викликають спроби розробок нових підходів і методів дослідження.

  Метою даної роботи є опис принципу дії і деяких результатів досліджень пористої структури вуглецевих матеріалів, отриманих за допомогою створених авторами лабораторних установок на основі оригінального адсорбционного динамічного методу «лімітований Випари» (ЧИ). Установки для дослідження нанопористих матеріалів і наноком-позитив на основі методу ЧИ [3-5], реалізовані в зручному настільному приладі. Його відмінною рисою є те, що вимірювання проводяться в динамічному режимі, без визначення або завдання тиску парів адсорбата.

  Метод ЧИ заснований на аналізі кінетики випаровування адсорбата з робочою осередки з досліджуваним матеріалом


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити