Однією із значних проблем газової промисловості України є підготовка до транспортування газу виснажених родовищ. Падіння пластових тисків і дебітів свердловин унеможливлюють організацію низькотемпературної сепарації пластового газу на пунктах його первинного збору та підготовки. Це вимагає додаткових обладнання і експлуатаційних витрат. В умовах падіння видобутку газу на виснажених родовищах це істотно знижує економічну ефективність газодобувних підприємств. В роботі розглядається новий підхід до технології підготовки газу в умовах розробки виснажених родовищ, зростання питомих витрат на «класичну» підготовку газу і відповідного зниження економічної ефективності видобутку газу. Запропоновано новий спосіб очищення природного газу, який є важливою складовою підготовки стисненого газу і дає можливість підвищити прибутковість видобутку газу на виснажених родовищах. Вимоги до підготовки газу для транспортування контейнерним способом значно нижче, ніж для трубопровідного транспорту, і можуть бути задоволені баричним способом підготовки стисненого газу. Використання баричного способу разом з контейнерним способом транспортування стисненого газу володіє великими перспективами при розробці виснажених родовищ. Виникнення світових систем видобутку, транспортування і реалізації газу вимагає впровадження відповідних технологій, однією з яких може стати баричний спосіб підготовки газу.

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Шендрик Олексій Михайлович


Alternative method of gas preparation to vehiculation in depleted fields

One of the most important problems of the Ukrainian gas-vehicle production sector is gas preparation to vehiculation in depleted fields. Formation pressure decrease and production rate may not be able to create process structure of a crude gas low-temperature separation at its processing facility. It demands auxiliary equipment involvement as well as operating expenses. Under the conditions of gas production drawdown in depleted field commercial effi-ciency of gas production enterprises is being put a dent / decreased significantly. Re-examination of gas conditioning method in the context of depleted fields 'development, unit costs expansion growth for classic / traditional gas conditioning and lowering of natural gas production allocated efficiency is considered. A new method of natural gas refining which is an essential component of gas processing, gives an opportunity of cost effectiveness improvement of gas production in depleted fields. Requirements to gas treatment using containerization are way lower than pipeline transportation usage and may be contended by baric method of compressed natural gas treatment. Baric method practicing combined with containerization gas treatment offers great opportunities in depleted fields 'development. Origination of gas exploitation, transportation and commercialization world systems requires modern technology adoption and the baric method of gas production is able to become an irreplaceable in the gas industry.


Область наук:

 • Енергетика і раціональне природокористування

 • Рік видавництва: 2014


  Журнал

  Транспорт на альтернативному паливі


  Наукова стаття на тему 'АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ГАЗУ До ТРАНСПОРТУВАННЯ НА виснажених родовищах'

  Текст наукової роботи на тему «АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ПІДГОТОВКИ ГАЗУ До ТРАНСПОРТУВАННЯ НА виснажених родовищах»

  ?Альтернативний спосіб підготовки газу до транспортування на виснажених родовищах

  I

  А.М. Шендрик, начальник оперативно-виробничої служби ГПУ «Шебелинкагазвидобування» (Україна)

  Однією із значних проблем газової промисловості України є підготовка до транспортування газу виснажених родовищ. Падіння пластових тисків і дебітів свердловин унеможливлюють організацію низькотемпературної сепарації пластового газу на пунктах його первинного збору та підготовки. Це вимагає додаткових обладнання і експлуатаційних витрат. В умовах падіння видобутку газу на виснажених родовищах це істотно знижує економічну ефективність газодобувних підприємств.

  В роботі розглядається новий підхід до технології підготовки газу в умовах розробки виснажених родовищ, зростання питомих витрат на «класичну» підготовку газу і відповідного зниження економічної ефективності видобутку газу. Запропоновано новий спосіб очищення природного газу, який є важливою складовою підготовки стисненого газу і дає можливість підвищити прибутковість видобутку газу на виснажених родовищах.

  Вимоги до підготовки газу для транспортування контейнерним способом значно нижче, ніж для трубопровідного транспорту, і можуть бути задоволені баричним способом підготовки стисненого газу. Використання баричного способу разом з контейнерним способом транспортування стиснутого газу володіє великими перспективами при розробці виснажених родовищ. Виникнення світових систем видобутку, транспортування і реалізації газу вимагає впровадження відповідних технологій, однією з яких може стати баричний спосіб підготовки газу.

  __Ключові слова:

  баричний спосіб підготовки, контейнерний спосіб транспортування, динамічні системи газопостачання, компресорні блоки, SCADA-системи.

  Нині світова газовидобувна промисловість знаходиться на піку розвитку. Основні континентальні газоносні басейни розвідані, ведеться їх розробка. Проведено оцінку світових запасів природного газу, сформовані ринки споживання газу і газотранспортні магістралі, розроблені

  і удосконалені технології видобутку і транспортування газу. Все це робилося з тих тенденцій і процесів, які супроводжували становлення газової промисловості, відкриття великих газових родовищ (на Україні Шебелинське, в Росії Уренгойское), формування стратегічних споживачів газу,

  поява необхідності швидко і надійно організовувати транспортування гігантських обсягів газу.

  Відкриття таких сучасних гігантських родовищ як Штокма-нівський, Північне / Південний Парс дало поштовх до нових техніко-економічних рішень в газотранспортній системі. Будуються нові газопроводи і формуються нові газові ринки, розробляються нові технології видобутку газу.

  Все це більше направлено на забезпечення обслуговування великих родовищ і газових ринків. Але існує ще й значний потенціал малодебітних, лінзових і виснажених родовищ, які економічно недоцільно підключати до магістральних газопроводів і де згодом не буде сенсу використовувати дожимні компресорні станції в зв'язку зі зниженням обсягів транспортованого газу.

  Крім того, зростання динаміки розвідки, облаштування і розробки газових родовищ (як нових, так і старих), розвиток фінансових і сировинних ринків, формування нових гігантських газотранспортних потоків висувають принципово нові вимоги до ефективності сучасної газової промисловості, утворюючи динамічні ринки послуг з видобування, постачання і реалізації газу.

  Тому розробка нових способів і підходів до підготовки і транспортування газу в даний час дуже актуальне питання.

  Сучасні умови розробки газових родовищ вимагають розгляду процесів видобутку, підготовки, транспортування і реалізації газу в комплексі. Зараз майже весь газ видобутку транспортується через магістральні газопроводи. Тому і вимоги до підготовки газу обумовлюються не споживачем, а газотранспортною системою (відсутність гідратів при транспортуванні, конденсації і накопичення

  рідини в застійних зонах газопроводу). Але для кінцевих споживачів ці вимоги зазвичай не так критичні, адже в стаціонарних умовах завжди є можливість обігріву обладнання для редукування газу або введення інгібітора. І це за умови, що газ дійсно вологий. Звичайно, це не відноситься до тих випадків, де потрібна додаткова підготовка (видалення Н28, С02 або інших шкідливих домішок при їх наявності), але такі ситуації досить рідкісні.

  Підготовка газу на початкових стадіях розробки родовищ, як правило, не створює проблем - високі пластові тиски дозволяють подавати газ в газопровід без додаткового когось прімірованія, а підготовка відбувається за рахунок забезпечення низькотемпературної сепарації.

  Проблема виникає, коли газоносні пласти виснажуються настільки, що без додаткових заходів газ неможливо подавати в газопровід. До того ж зниження депресій газу (через зниження тиску газу в пласті) призводить до істотного зниження видобутку газу. Виникає необхідність у нарощуванні потужностей дожимні компресорних станцій, використанні спеціальних систем охолодження і очищення газу (аміачні, турбодетандерні і холодильні установки), удосконалення систем сепарації. І все це на тлі необхідності ремонтів і заміни зношеного і застарілого обладнання, природного зниження дебітів свердловин і ускладнень при розробки виснажених родовищ. Виникає ситуація, коли ефективність капітальних вкладень в розробку знижується, а необхідність інвестицій постійно збільшується.

  Слід зазначити, що виснаження газових родовищ супроводжується припливом пластової води до забою свердловин і накопиченням рідини на вибої, а зниження пластового тиску

  сприяє підвищенню влагосодер-жания газу [1]. Потенційне волого-вміст зростає з 0,02 до 1 кг / 1000 м3 вже при зниженні пластового тиску з 20 до 1,5 МПа (рис. 1).

  Мал. 1. Залежність вмісту вологи метану від термобаричних параметрів

  Разом з тим зниження тиску газу зменшує його здатність розчиняти в собі вищі вуглеводні, які зазвичай складають вуглеводневий конденсат. Підготовка газу виснажених родовищ ускладнюється і необхідністю вилучення значної кількості води, яке обумовлюється погіршенням барических умов формування складу флюїду на забої виснажених родовищ.

  Зазвичай підготовка таких насичених вологою газів ведеться за допомогою модернізації устаткування сепарації і додаткового охолодження газу, тобто через термічний вплив на видобутий газ і зміна агрегатного стану компонентів флюїду. Це обумовлено потоковим характером підготовки і транспортування

  газу по газопроводах. При цьому в науковій літературі практично не розглядається баричний спосіб очищення газу, який може стати реальною альтернативою для родовищ з незначними дебитами.

  Баричний спосіб очищення газу реалізується за рахунок особливостей фазових переходів окремих складових флюїду при зміні його тиску, а саме - конденсації води при зростанні тиску газу [2]. Для цього потрібно лише підняти тиск газу до 20 ... 25 МПа, і волога сама сконденсіруется в результаті фазового стабілізації домішок при нових барических параметрах. Після фазового стабілізації газу слід лише дренувати рідина. Залишки ж вуглеводневих домішок тільки збільшать калорійність газу, а вміст залишкової вологи в «сухому» газі (при використанні паливного газу з низьким тиском) буде настільки несуттєвим, що вона не буде провокувати гидратообразования. До того ж додавання незначної кількості метанолу або обігрів редукує обладнання на вході в мережі низького тиску взагалі можуть вирішити питання якості газу, необхідного для конкретного технологічного процесу (приготування їжі, опалення, парогенераціі, плавка сталі).

  Наприклад, згідно з вимогами підготовки газу його влагосодер-жание при тиску 1,5 МПа і температурі -5 ° С не повинна перевищувати 0,24 г / м3 (див. Рис. 1, позиція 1). Якщо визначити тиск газу з аналогічним змістом вологи при нормальній температурі (20 ° С), то воно досягне 20 МПа (див. Рис. 1, позиція 2). Але з рис. 1 видно також, що при температурі газу від -5 до 20 ° С необхідний тиск підготовки газу зростає пропорційно температурі. Тобто для якісної підготовки газу [3-5] досить компримованого його до тиску, який відповідає

  випадання вологи при термобаричних умовах транспортування або споживання. Таким чином, в нашому випадку вся складна система підготовки газу з його дроселюванням, проміжним охолодженням, нагріванням відзначено зниження-ням і компримування замінюється на керований процес стабілізації флюїду в необхідних термобарических умовах.

  З урахуванням особливостей сучасних технологій і існуючого обладнання найбільш прийнятною є контейнерна перевезення газу. Це пов'язано з необхідністю певної мінімальної витримки газу при високих барических параметрах і незначними дебитами виснажених свердловин. Слід зазначити, що все необхідне для реалізації цього способу вже існує - газові контейнери високого тиску, газові компресори, які в змозі підняти тиск газу з майже 0,01 до 20 .. .25 МПа, засоби транспортування (автомобільні, залізничні та морські), міжнародні стандарти як для контейнерів, так і для компресорів. Все це створено для стисненого

  метану. Різниця лише в тому, що для заправки автомобілів використовують очищений газ, а в нашому випадку можна використовувати сирої газ безпосередньо із свердловин.

  Невід'ємною частиною видобутку газу з малодебітних свердловин є ефективна організація процесу відбору газу, моніторинг роботи свердловин і забезпечення оптимального використання всього газодобувного обладнання. Особливо це важливо для виснажених родовищ. З цією метою на Україні ведуться інтенсивна розробка і впровадження технологій управління роботою свердловин з періодичним відбором газу (СПОГ) [6]. Мета - організація моніторингу роботи СПОГ і їх ефективної експлуатації в межах родовища. Було запатентовано пристрій для індивідуального автоматичного відбору газу свердловини [7], а також розроблений і створений комплекс автоматичного відбору (Каогу) на вході шлейфу до установки комплексної підготовки газу, який дозволяє проводити моніторинг і управління роботою свердловини (рис. 2).

  Датчик тиску ЕКМ

  Лічильник циклів перемикання

  Керований запірний орган

  • ж®!:;:;:; ; •; • ;. г: - «:;.: - ®;

  Мал . 2. Комплекс автоматичного відбору газу на основі аналогового електроконтактного манометра (ЕКМ)

  компресор

  Т [-Гт У газопровід

  У газопровід

  Г

  Запірний орга керований

  -Сд? ^ Л? »ЕЛ

  го

  го-

  I I I

  го-

  \ Датч

  Датчик тиску

  Блок збору і аналізу даних, управління роботою СПОГ

  Мал. 3. Схема автоматизації роботи групи свердловин з використанням компресора

  В даний час вже були проведені дослідження роботи СПОГ за допомогою Каогу на базі електроконтактних манометрів як пристрій контролю і управління процесом відбору газу, які дозволили підтвердити ефективність технології та її значний потенціал. Але при проведенні досліджень були виявлені недоліки аналогової системи автоматизації Каогу, для усунення яких було запропоновано використання цифрових технологій. Застосування цифрових датчиків в перспективі дозволить налагодити дистанційний контроль за роботою СПОГ і створити технологію так званого «пілотування» відбору газу СПОГ зі створенням електронних архівів об'єктивних даних про роботу фонду свердловин родовища. Це в перспективі сформує базу для створення систем SCADA на виснажених газових родовищах.

  Окремим питанням стає використання компресорного устаткування для СПОГ на виснажених родовищах. В умовах падіння пластових тисків газу застосування до-режимних компресорних станцій (ДКС) в цілому позитивно впливає на роботу свердловин родовища, але не дозволяє оптимізувати роботу СПОГ. Це пов'язано зі значною рухливістю газодинамічних параметрів таких свердловин і неможливістю їх роботи в групі зі свердловинами усталеного відбору газу (СУОГ). Для збільшення депресій на СПОГ було запропоновано використання індивідуальних компресорів на вході шлейфів таких свердловин до установок підготовки газу (УПГ). Досвід використання компресорних блоків показав, що пряме підключення компресорів до СПОГ робить їх роботу неефективною, адже виснаження активної зони фільтра таких

  свердловин проводило не тільки до їх зупинки, але і до зупинки компресора.

  Для забезпечення ефективної роботи СПОГ і компресорних блоків була розроблена схема автоматизації спільної роботи групи свердловин і компресора (рис. 3). Така система дозволяє контролювати роботу цілої групи СПОГ і СУОГ з використанням компресора як засобу впливу на депресію свердловин, а також вести відбір газу практично незалежно від барических параметрів роботи вихідного газопроводу.

  Такі установки можуть стати фундаментом нової системи підготовки та транспортування газу, яка заснована на барической первинному очищенні газу і контейнерному принципі транспортування газу (рис. 4). Це особливо актуально для газових і нафтових родовищ з низькими пластовими тисками і порівняно невеликими дебітом свердловин, адже більшість сепарації

  розраховане на роботу в умовах низькотемпературної сепарації і швидкостей руху газу, достатніх для інерційного вилучення рідини з нього. Баричний спосіб взагалі не залежить від швидкості газових потоків і майже не залежить від температури газу. А за умови використання газомотокомпрессоров система збору та транспортування газу може бути взагалі автономної. Одним з таких технічних рішень можна назвати створення пересувної установки відбору, підготовки, транспортування і видачі газу [8]. Розташовані на автомобільному шасі все елементи збору (ресивери), компри-мування (компресор), дренування рідини, одоризації і інгібі-вання дозволяють відбирати газ навіть з одиничних свердловин в будь-якому режимі і в подальшому перевозити продукт, готовий як для побутового споживання, так і для заправки автомобільного транспорту (рис. 5).

  ?

  го-

  Й-

  запірний орган

  керуючий Г "ВД

  го-

  го-

  Ж.

  Датч

  ик

  тиску

  \ Замірний ділянку

  компресор

  ГРС

  тяг

  у Блок збору і аналізу даних, управління роботою СПОГ

  Газ до ГРС або метановозами

  ГРС газопостачання населених пунктів

  ГРС газопостачання промислових підприємств

  Мал. 4. Схема організації підготовки газу баричним способом для кінцевого споживача

  Другим прикладом використання технології барической підготовки може бути система постачання споживачам високонапірного газу [9], наприклад, для заправки автомобілів (рис. 6). При достатній продуктивності свердловини і незначній відстані від споживача шлейфи можна використовувати як ресивери для збору і акумуляції газу, а також для стабілізації фазового стану і дренування його домішок.

  Дренажний пристрій (Дріп) в цьому випадку використовується більше для збору і видалення вологи, ніж для сепарації, а компресор - для підняття тиску до необхідних 20 ... 25 МПа. Таку схему можна використовувати як для однієї свердловини, так і для цілої групи.

  Цікавою особливістю таких схем збору і підготовки газу є можливість найбільш ефективно використовувати його пластову енергію, адже

  на вході в компресор немає дросселирующего обладнання і він працює з газом, тиск якого максимально для даних умов відбору. Тому енергетична ефективність компріміруется-вання для такої системи максимальна. У світі вже існують системи контейнерної перевезення очищеного когось прімірованного природного газу (КПГ). Одним з яскравих прикладів такої системи є «Віртуальна труба» фірми Galileo (рис. 7). Відповідно до технології, розробленої в фірмі, очищений газ беруть з газопроводу, проводять його кому-прімірованіе і закачування в спеціальні транспортні модулі - мати, ємністю до 10 тис. М3 кожен. Транспортні блоки-контейнери високого тиску зібрані з великого числа балонів невеликого обсягу. Мати розташовані на автомобільному шасі. Це дозволяє організувати систему газопостачання віддалених районів без прокладки

  Мал . 5. Пересувна установка відбору, підготовки, транспортування і видачі газу: 1 - базова платформа; 2 - блок розподілу газу автомобілів і самому автозаправником; 3 - дренажний блок; 4 - ємність інгібітору; 5 - блок одоризації; 6 - газовий компресор; 7 - запірна арматура; 8 - запобіжна арматура;

  9 - засувки компримування власного газу резервуарів високого тиску;

  10 - резервуари високого тиску (ресивери); 11 - пристрій дренажних засувок; 12 - редуктор газу; 13 - лічильник газу; 14 - зливна засувка; 15 - дросель

  компресор

  свердловина,

  одоризаційних бачок

  дренажна ємність

  метанольний

  бачок

  Шлейф-газопровід

  Регулятор тиску

  20 МПа

  паливні колонки

  Мал. 6. Схема стаціонарної установки барической підготовки газу

  газопроводів. Використання технології «Віртуальна труба» дозволило організувати побутове газопостачання в Домініканській республіці і організувати мережу автомобільних метанових заправок.

  Технологія барической очищення газу при поєднанні з контейнерної перевезенням високонапірного метану, сучасними засобами комунікацій і комп'ютеризації відкриває перспективи створення динамічних систем розробки виснажених, малопродуктивних

  і лінзових газових родовищ. З'являється можливість створення динамічних систем транспортування газу і динамічних газових ринків, особливістю яких є зменшення залежності від географії трубопровідної ГТС, здатність реакції на значні (протягом доби, місяця, року) коливання обсягів видобутку, транспортування і споживання газу. Це особливо важливо для невеликих операторів газового ринку і малих газових родовищ.

  Транспортування КПГ до АГНКС

  побутовий споживач

  промисловий споживач

  Мал. 7. Технологія «Віртуальна труба» фірми Galileo

  Мал. 8. Схема організації взаємодії систем видобутку, транспортування і споживання газу

  Широке застосування засобів автоматизації і зв'язку при плануванні та управлінні процесами не тільки видобутку газу, але і його перевезення, дозволяє ефективно коригувати режими роботи газовидобувних і газотранспортних систем відповідно до динаміки газового ринку, змінювати і оптимізувати газові потоки, залучати додаткових споживачів і розширювати географію мереж газопостачання (рис. 8). Крім того, переведення споживачів з інших видів палива на більш екологічний природний газ має велике природоохоронне значення.

  Модернізація сучасних європейських підприємств з метою енергозбереження виробничих процесів і зменшення шкідливих викидів в атмосферу з одного боку і розвиток промисловості Китаю і Індії з іншого стають причиною зниження попиту газу на одних підприємствах і збільшення на інших. В таких умовах шляху транспортування газу зазнають значних змін. впровадженням-

  ня засобів телекомунікації та мобільного зв'язку створює хороші перспективи не тільки для оптимізації роботи газовидобувних підприємств, але і для організації гнучкої системи транспортування і реалізації газу, що в умовах світової фінансової кризи може стати вирішальним фактором для збереження конкурентоспроможності підприємств.

  Таким чином, для більшості виснажених і малодебітних газових родовищ з низькими пластовими тисками класична підготовка газу до транспортування вимагає значних матеріальних витрат і знижує прибутковість видобутку блакитного палива. При зниженні обсягів видобутку газу родовищ пізньої стадії розробки собівартість підготовки газу зростає.

  Вимоги до підготовки газу для транспортування визначаються не кінцевим споживачем, а трубопровідної газотранспортною системою. Використання контейнерного способу перевезення значно знижує вимоги

  до підготовки природного газу за умови диференційованого підходу (облік реального вмісту вологи, фактичних умов використання і технічних можливостей побутових газових мереж).

  Використання баричного способу підготовки газу є дієвою альтернативою класичним способам очищення і найбільш прийнятно для виснажених, малопродуктивних і лінзових газових родовищ. Цей спосіб з технологією контейнерної перевезення має значний техніко-

  економічний потенціал в створенні динамічних систем розробки, транспортування і реалізації газу з таких родовищ. Для цього потрібно мати тільки відповідне компресорне обладнання і газовий контейнер високого тиску.

  Контейнерні системи транспортування газу для побутових мереж газопостачання та мереж автомобільних метанових заправок набувають все більшої популярності в світі і мають значний інвестиційний потенціал в Росії.

  література

  1. Коротаєв Ю.П. Інструкція по комплексному дослідженню газових і газоконденсатних пластів і свердловин / Ю. П. Коротаєв, Г. А. Зотова, З.С. Алієва. -М .: Недра, 1971. - 208 с.

  2. Пат. 34473 Укра! На. (19) ПЛ (11) 34473 (13) і (51) 7 Е21В43 / 00. Споаб відобутку i пвдготовкі природного газу / Фесенко Ю.Л., Фік 1.М., Шендрик О.М: Заявника та патентовласнікі. Фесенко Ю.Л., Фік 1.М., Шендрик О.М. - і200803684; заявл. 24.03.2008; опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15.

  3. Порядок визначення показніюв якосп газу, что Надходить з об'екпв ДК «Укргазвидобування»: СОУ 11.2-30019775-186: 2011. - [дае з 01-12-2011]. - К .: ДК «Укргазвидобування», 2011. 35 с. - (Стандарт оргашзацн Украши).

  4. Газ природний паливний компрімованій для двігушв внутршніх згоряння: ДСТУ ГОСТ 27577: 2005. - ^ е з 01-07-2006]. - К .: Держсопжівстандарт Украши 2005. 4 с. - (Стандарт оргашзацн Украши).

  5. Гайнуллин Ф.Г. Природний газ як моторне паливо на транспорті / Ф.Г. Гайнуллин, А.І. Гриценко, Ю.Н. Васильєв, Л.С. Золотаревский. - М .: Недра, 1986. - 255 с.

  6. Пат. 9720 пам'ятками архітектури. (19) ПЛ (11) 9720 (13) і (51) 7 Е21В43 / 00. Споаб оптимально! експлуатацн свердловин в условиях критичних параметрiв / Фік 1.М., Шендрик О.М., Синюк Б. Б., Фесенко Ю.Л., Волосник 6.О., Жмурков В.1 .: заявник та патентовлас-ник ДК « Укргазвидобування ». - і200502469; заявл. 18.03.2005; опубл.17.10.2005, Бюл. № 10.

  7. Пат. № 88623 прикрашені. МПК (2009) Е21В 43/12 Е21В34 / 00 Прістрш оптімiзацli тиску газу в свердловіш / Фік 1.М., Синюк Б. Б., Фесенко 1.М., Шендрик О.М., Волосник 6.О., Жмурков В .1 .: заявник та патентовласнік ДК «Укргазвидобування». - і200605290; заявл. 15.05.2006; опубл.10.11.2009, Бюл. № 21.

  8. Пат. 38010 прикрашені. МПК (2006) F17C 5/00 Прістрш для пвдготовкі i транс-портування природного газу / Фесенко Ю.Л., Фік 1.М., Шендрик О.М .: Заявника та патентовласнікі. Фесенко Ю.Л., Фік 1.М., Шендрик О.М. - і200803681; заявл., 24.03.2008; опубл. 25.12.2008, Бюл. № 24 .

  9. Пат. 38009 Укра! На. МПК (2006) F17C 5/00 В608 5/00 В60Р 3/00 Спосiб заправки автомобшв природним газом / Фесенко Ю.Л., Фік 1.М., Шендрик О.М: Заявника та патентовласнікі. Фесенко Ю.Л., Фік 1.М., Шендрик О.М. - і200803680; заявл., 24.03.2008; опубл. 25.12.2008, Бюл. № 24.


  Ключові слова: КОНТЕЙНЕРНИЙ СПОСІБ ТРАНСПОРТУВАННЯ /BARIC METHOD OF (GAS) PRODUCTION /Динамічна система ГАЗОПОСТАЧАННЯ /GAS SERVICE DYNAMIC SYSTEMS /КОМПРЕСОРНІ БЛОКИ /COMPRESSOR MODULE /SCADA SYSTEM /CONTAINERIZATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити