Стаття присвячена алогізм в класифікації універсальних навчальних дій. У статті наводиться аналіз достоїнств і недоліків деяких існуючих класифікацій універсальних навчальних дій, освоєння сукупності яких навчаються є основоположним результатом реалізації вимог федерального державного освітнього стандарту. Автором здійснюється спроба провести класифікацію універсальних навчальних дій, використовуючи логічні правила поділу понять. Відзначається, що пропонована автором класифікація сприяє кращому розумінню вчителем сутності кожного виду універсальних навчальних дій. Методологію пропонованої автором класифікації складають, з одного боку, правила логічного поділу понять, а з іншого боку, вимоги Стандарту до оцінки планованих результатів (тези: підсумковій оцінці підлягають метапредметние і предметні результати; універсальні навчальні дії складають значну частину метапредметних результатів). Складена за результатами класифікації логічна схема дозволяє, з одного боку, правильно віднести завдання підручника до якогось одного виду універсального навчального дії, а з іншого, дати повну характеристику даного завдання з урахуванням способу оцінки його виконання учнями. Стаття містить приклад подібної характеристики одного типового завдання, спрямованого на формування універсальних навчальних дій. Матеріал статті може бути використаний в процесі підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а пропонована класифікація при розробці та реалізації освітніми організаціями програм формування універсальних навчальних дій.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Мартинець Михайло Сергійович


The alogisms in the classification of universal educational actions and the search of the ways to eliminate them

The article deals with the alogisms in classification of universal educational actions. The author analyzes the advantages and disadvantages of certain existing classifications of universal educational actions, development of the totality of which is the main educational result from the requirements of the Federal State educational standards. The author has made the attempt to classify the universal educational actions, using logical rules of notions 'division. It is noted that the author's proposed classification contributes to a better understanding of the nature of each type of universal educational actions. The methodology, proposed by the author, constitute, on the one hand, the rules of logical notions 'division, and on the other hand, the requirements of the Educational standard on assessment of the results (thesis: the final assessment should include subject and metasubject results; universal educational activities form a significant part of the metasubject results). Based on the results of the classification logic allows, on the one hand, it is correct to attribute the task of the textbook to any one type of universal educational actions, and on the other, to give a full description of this task with the method of performance evaluation by students. The article contains an example similar to the characteristics of the typical tasks directed on formation of universal educational actions. The material can be used in the preparation and qualification of teachers, and the proposed classification, in the formulation and implementation of educational organizations, programs of development of universal educational actions.


Область наук:

 • Науки про освіту

 • Рік видавництва: 2016


  Журнал

  Шкільні технології


  Наукова стаття на тему 'алогізм У КЛАСИФІКАЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДІЙ І ПОШУК ШЛЯХІВ ЇХ УСУНЕННЯ'

  Текст наукової роботи на тему «алогізм У КЛАСИФІКАЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДІЙ І ПОШУК ШЛЯХІВ ЇХ УСУНЕННЯ»

  ?ЕШШШ; ....... шиш, ...... шншш

  Алогізм У КЛАСИФІКАЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДІЙ І ПОШУК ШЛЯХІВ ЇХ УСУНЕННЯ

  Михайло Сергійович Мартинець,

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти Красноярського крайового інституту підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки працівників освіти, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  • аналіз, класифікація • універсальні навчальні дії • підготовка і підвищення кваліфікації педагогів

  Введення і реалізація Федерального державного освітнього стандарта1 в школах Російської Федерації зажадали переосмислення змісту освіти, головним завданням якого в сучасних умовах стає оволодіння учнями сукупністю універсальних навчальних дій (УУД). Перелік дій складається різними вченими, психологами, педагогами; єдиного списку того, що повинно бути сформовано, не існує. Однією з найпоширеніших класифікацій видів універсальних навчальних дій, якою користуються багато шкіл Російської Федерації при складанні програм формування УУД, є класифікація А.Г. Асмолова2. На жаль, вчені сходяться на думці, що будь-яка класифікація видів УУД условна3- 4; при цьому такі класси-

  1 Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації № 373 від 6 жовтня 2009 року «Про затвердження та введення в дію федерального державного освітнього стандарту початкової загальної освіти» зі змінами та доповненнями від 26.11.2010 р, 22.09.2011 р, 18.12.2012 м, 29.12.2014 р, 18.05.2015 р.

  2 Асмолов А.Г. Як проектувати універсальні навчальні дії в початковій школі. Від дії до думки: сел. для вчителя / А.Г. Асмолов та ін. 2-е изд. М .: Просвещение, 2010. 152 с.

  3 Воровщіков С.Г. Переваги та недоліки переліку універсальних навчальних дій Федерального державного освітнього стандарту загальної освіти // Інтернет-журнал «Ейдос». 2012. № 5. URL: http://www.eidos.ru/joumal/2012/0829-05.htm (дата звернення 08.09.2015).

  4 Гетманова А.Д. Підручник по логіці. - М .: Владос, 1995. - 303 с.

  фикации розробляються для того, щоб педагогам було «легше» орієнтуватися в тому різноманітті універсальних дій, які необхідно освоїти які навчаються.

  У класифікації А.Г. Асмолова виділені чотири групи універсальних дій: особистісні, пізнавальні, регулятивні, комунікативні. Пізнавальні УУД включають в себе загальнонавчальних, логічні дії, а також дії постановки і рішення проблем. Автор наводить опис функцій деяких, але далеко не всіх, зазначених видів. При цьому, підвиди кожного виду не виділяються, в результаті чого рав-ноположеннимі виявляються, наприклад, логічні прийоми (аналіз, порівняння, синтез) та операції (узагальнення, сериация, підведення під поняття і ін.), Дії, що належать формальній логіці (узагальнення , класифікація, виведення наслідків і ін.) і діалектичної (формулювання проблеми, тобто суперечності, розв'язання суперечностей). Це свідчить про те, що в запропонованій автором класифікації порушуються відомі правила логічного поділу понять, що веде до відсутності системи як єдності протилежних елементів і, як наслідок, ясності призначення цих дій. «Винен» в нездатності зрозуміти і прийняти сутність призначення та видів УУД, як зазвичай, учитель, який змушений не тільки розібратися в усьому цьому самостійно, але і перенести їх на утримання свого предмета і сформувати в учнів. У разі, якщо які предметів у педагога кілька, як, наприклад, у вчителів початкових класів, то пе-

  ШКІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 6'2016

  педагога не має достатнього ресурсу для осмислення всіх нововведень. Найстрашніше, що в підсумку це все позначається на окремому навчають, у якого формується уявлення, що, наприклад, алгоритм класифікації, застосовуваний ним російською мовою, відрізняється від такого, що використовується на математиці.

  У статті С.Г. Воровщікова5 розкриваються деякі з вищевказаних недоліків існуючої класифікації А.Г. Асмолова, а також містяться правила поділу понять, на підставі яких автор робить вдалу, на наш погляд, спробу виділити три взаємодоповнюючі і взаємовиключні підвиду в групі загальнонавчальних УУД (навчально-управлінські, навчально-інформаційні, навчально-логічні, але вміння), однак інші види універсальних дій залишаються, на жаль, поза увагою автора.

  Стаття не претендує на те, щоб поставити остаточну крапку в класифікації УУД - в ній наводиться спроба усунути деякі алогізми в класифікації поняття «універсальні навчальні дії» на види шляхом застосування правил поділу понять.

  Поділ поняття - логічна операція, яка розкриває обсяг поняття, тобто що дозволяє за допомогою обраного підстави поділу встановити обсяг діленого поняття (види) 6 7. Класифікація, по А.Д. Гет-манів, «... є різновидом поділу поняття, являє собою вид послідовного розподілу і утворює розгорнуту систему, в якій кожен її член (вид) ділиться на підвиди і т.д.». Далі автор вказує, що для правильної класифікації «.Необхідно виконувати всі правила операції ділення».

  5 Воровщіков С.Г. Переваги та недоліки переліку універсальних навчальних дій Федерального державного освітнього стандарту загальної освіти // Інтернет-журнал «Ейдос». 2012. № 5. URL: http://www.eidos.ru/joumal/2012/0829-05.htm (дата звернення 12.10.2015).

  6 Гетманова А.Д. Підручник по логіці. М .: Владос, 1995. 303 с.

  7 Філософський енциклопедичний словник / Гол. ред. Л.Ф. Іллічов, П.Н. Федосєєв, С.М. Ковальов та ін. М .: Радянська енциклопедія, 1983. 840 с.

  На наш погляд, перша помилка, яка виникає при класифікації поняття УУД на види, полягає у виділенні чотирьох підвидів (особистісні, пізнавальні, регулятивні і комунікативні), оскільки об'єктивного критерію, покладеного в основу поділу, знову ж таки, не існує. З одного боку, всі чотири види є тими діями, які навчається зможе привласнити, і в такому випадку, вони всі стають особистісними. З іншого боку, за правилами поділу понять, якщо поняття поділено більш ніж на три види, то стався т.зв. «Проскакування» в класифікації. На наш погляд, об'єктивним критерієм для поділу поняття УУД на два види здатною перевірки результатів здійснення універсального дії. Тоді, з одного боку, ми отримуємо дії, які підлягають суб'єктивній оцінці, до цього виду ми відносимо особистісні універсальні навчальні дії, а з іншого, - сукупність дій, що підлягають об'єктивній оцінці. В такому випадку зрозуміло, що для діагностики перше, учителем, спільно з педагогом-психологом, повинні розроблятися анкети, опитувальники, тести; застосовуватися бесіди, опитування та інші суб'єктивні методи оцінювання, а для других слід використовувати контрольно-вимірювальні матеріали, складені на основі критеріального підходу, що дозволяють незалежно від особистісних характеристик перевіряючого об'єктивно оцінити вміння учнів здійснювати такі універсальні дії. Таким чином, в нашій спробі провести класифікацію родового поняття «універсальні навчальні дії» ми виділяємо два протилежні види: УУД, що підлягають суб'єктивній оцінці, і УУД, що підлягають об'єктивній оцінці. Ці ж назви, які ми пропонуємо, справедливі і для відображення суті процесів формування і розвитку універсальних дій.

  Відокремивши особистісні дії в УУД, що підлягають суб'єктивній оцінці, ми об'єднуємо пізнавальні, регулятивні і комунікативні УУД в одну групу дій, що підлягають об'єктивній оцінці. Оскільки свідомість людини як перетворений працю розчленовується на єдність протилежностей: «світ думки» і «світ мови», то між мисленням (зміст) і мовою (форма) існує діалектична зави-

  МАРТИНЕЦ М.С. Алогізм У КЛАСИФІКАЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДІЙ І ПОШУК ШЛЯХІВ ЇХ УСУНЕННЯ


  Ключові слова: АНАЛІЗ /КЛАСИФІКАЦІЯ /УНІВЕРСАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ДІЇ /ПІДГОТОВКА І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити