Стимуляція клітинного регенераторного потенціалу дорослого міокарда не знаходить в достатній мірі відображення в практичній медицині. Пропоновані методи клітинної інженерії дозволяють досягти лише паракрінний ефект від стовбурових клітин, а не їх інтеграції в ушкоджений міокард. Це трохи покращує структуру ишемически пошкодженого міокарда і часто пов'язане з ускладненнями. Мета. Виявити клітинний потенціал міокарда шляхом використання диспергированного аллогенного біоматеріалу (ДАБ), так як відомо, що біоматеріал «Аллоплант» покращує структуру ишемически пошкодженого міокарда. Матеріал і методи. Використовували щурів-самців породи Вістар, яким лігували коронарну артерію. У дослідній групі одночасно лігування артерії супроводжували інтраміокардіальним введенням суспензії ДАБ в басейн стенозірованіі артерії, в контрольній групі вводили фізіологічний розчин. Використовували гістологічні, імуногістохімічні, електронномікроскопіческіе методи дослідження. Результати. В умовах застосування диспергированного аллогенного біоматеріалу виявлено значне зниження зони рубця в ишемически пошкодженому міокарді. У цьому дослідженні демонструються стовбурові клітини і їх трансдіфференціровка в зрілі кардіоміоцити з відновленням міжклітинних взаємодій. Отримані нами дані вказують на їх ймовірну роль в клітинної регенерації, а не за допомогою паракринного ефекту.

Анотація наукової статті з біотехнологій в медицині, автор наукової роботи - Мулдашев Е.Р., Лебедєва О.І., Муслимов С.А., Попов С.В., Афанасьєв С.А.


Allogenic biomaterial - an inducer of autologous stem and committed myocardial cells in ischemic damaged myocardium

Stimulation of the cell regenerative potential of an adult myocardium is not adequately reflected in practical medicine. The proposed methods of cell engineering allow to achieve only paracrine effect from stem cells, but not their integration into the damaged myocardium. This slightly improves the structure of the ischemically damaged myocardium and is often associated with complications. Objective: to identify the cellular potential of the myocardium by using dispersed allogeneic biomaterial (DAB), because Alloplant's biomaterial is known to improve the structure of the ischemically damaged myocardium. Material and methods. Male Wistar rats were used to ligate the coronary artery. In the experimental group, simultaneous ligation of the artery was accompanied by intramyocardial injection of DAB suspension into the stenotic artery pool, and in the control group physiological saline was injected. Histological, immunohistochemical, and electron microscopic methods of research were used. Results. In terms of the use of dispersed allogenic biomaterial, a significant reduction in the scar area in the ischemic damaged myocardium was revealed. This study demonstrates stem cells and their transdifferentiation into mature cardiomyocytes with the restoration of cell-cell interactions. Research clearly shows their likely role in cell regeneration, and not through the paracrine effect.


Область наук:

 • Біотехнології в медицині

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: практична медицина


  Наукова стаття на тему 'алогенних біоматеріал - індуктор аутогенних стовбурових і коммітірованних клітин міокарда в ишемически пошкодженому міокарді'

  Текст наукової роботи на тему «алогенних біоматеріал - індуктор аутогенних стовбурових і коммітірованних клітин міокарда в ишемически пошкодженому міокарді»

  ?Репаративна регенерація м'язової тканини і структур м'якого остова

  УДК 611.018.6

  Е.Р. МУЛДАШЕВ1, А.І. ЛЕБЕДЕВА1, С.А. МУСЛІМОВ1, С.В. ПОПОВ2, С.А. АФАНАСЬЕВ2, Д.С. КОНДРАТЬЕВА2

  1 Всеросійський центр очної і пластичної хірургії МОЗ РФ, г. Уфа

  2 Томський національний дослідницький медичний центр РАН, науково-дослідний інститут кардіології, Томськ

  Алогенних біоматеріал - індуктор аутогенних стовбурових і коммітірованних клітин міокарда в ишемически пошкодженому міокарді

  Контактна інформація:

  Мулдашев Ернст Рифгатович - доктор медичних наук, професор, президент «Всеросійського центру очної і пластичної хірургії» МОЗ РФ

  Адреса: 450075, м Уфа, вул. Р. Зорге, д. 67/1, тел .: +7 (347) 224-68-01, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стимуляція клітинного регенераторного потенціалу дорослого міокарда не знаходить в достатній мірі відображення в практичній медицині. Пропоновані методи клітинної інженерії дозволяють досягти лише пара-Крін ефект від стовбурових клітин, а не їх інтеграції в ушкоджений міокард. Це трохи покращує структуру ишемически пошкодженого міокарда і часто пов'язане з ускладненнями.

  Мета. Виявити клітинний потенціал міокарда шляхом використання диспергированного аллогенного біоматеріалу (ДАБ), так як відомо, що біоматеріал «Аллоплант» покращує структуру ишемически пошкодженого міокарда.

  Матеріал і методи. Використовували щурів-самців породи Вістар, яким лігували коронарну артерію. У дослідній групі одночасно лігування артерії супроводжували інтраміокардіальним введенням суспензії ДАБ в басейн стенозірованіі артерії, в контрольній групі вводили фізіологічний розчин. Використовували гістологічні, імуногістохімічні, електронномікроскопіческіе методи дослідження.

  Результати. В умовах застосування диспергированного аллогенного біоматеріалу виявлено значне зниження зони рубця в ишемически пошкодженому міокарді. У цьому дослідженні демонструються стовбурові клітини і їх трансдіфференціровка в зрілі кардіоміоцити з відновленням міжклітинних взаємодій. Отримані нами дані вказують на їх ймовірну роль в клітинної регенерації, а не за допомогою паракринного ефекту.

  Висновок. Частинки імплантованого ДАБ в ишемически пошкоджений міокард є хемоаттрак-ТАНТА стовбурових і прогеніторних клітин. Продукти біодеградації трансплантата створюють мікрооточення в тканинному ложе, що сприяє їх диференціації в кардіоміогенном напрямку з усіма ультраструктурнимі елементами.

  Ключові слова: міокард, ішемія, аллогенной біоматеріал, стовбурові клітини.

  DOI: 1Q.32QQQ / 2Q72-17S7-2Q19-1-B9-94

  (Для цитування: Мулдашев Е.Р., Лебедєва О.І., Муслимов С.А., Попов С.В., Афанасьєв С.О., Кондратьєва Д.С. алогенних біоматеріал - індуктор аутогенних стовбурових і коммітірованних клітин міокарда в ишемически пошкодженому міокарді. Практична медицина. 2019. Том 17, № 1, C. 89-94)

  E.R. MULDASHEV1, A.I. LEBEDEVA1, S.A. MUSLIMOV1, S.V. POPOV2, S.A. AFANASYEV2, D.S. KONDRATIEVA2

  1Russian Eye and Plastic Surgery Center of the Russian Federation Health Ministry, Ufa, the Republic of Bashkortostan, Russian Federation

  2Tomsk National Research Medical Center of the Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russian Federation

  Allogenic biomaterial - an inducer of autologous stem and committed myocardial cells in ischemic damaged myocardium

  Contact details:

  Muldashev E.R. - D.Sc. (Medicine), Professor, President of "Russian Eye and Plastic Surgery Center" of the Ministry of Health of the Russian Federation

  Address: 67/1 R. Sorge St., Ufa, the Republic of Bashkortostan, Russian Federation, 450075, tel .: +7 (347) 224-68-01, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Stimulation of the cell regenerative potential of an adult myocardium is not adequately reflected in practical medicine. The proposed methods of cell engineering allow to achieve only paracrine effect from stem cells, but not their integration into the damaged myocardium. This slightly improves the structure of the ischemically damaged myocardium and is often associated with complications.

  Objective: to identify the cellular potential of the myocardium by using dispersed allogeneic biomaterial (DAB), because Alloplant's biomaterial is known to improve the structure of the ischemically damaged myocardium.

  Material and methods. Male Wistar rats were used to ligate the coronary artery. In the experimental group, simultaneous ligation of the artery was accompanied by intramyocardial injection of DAB suspension into the stenotic artery pool, and in the control group physiological saline was injected. Histological, immunohistochemical, and electron microscopic methods of research were used.

  Results. In terms of the use of dispersed allogenic biomaterial, a significant reduction in the scar area in the ischemic damaged myocardium was revealed. This study demonstrates stem cells and their transdifferentiation into mature cardiomyocytes with the restoration of cell-cell interactions. Research clearly shows their likely role in cell regeneration, and not through the paracrine effect.

  Conclusion. Implanted DAB particles in ischemic damage myocard is a chemoattractant of stem and progenitor cells. The products of biodegradation of the graft create microenvironment in the tissue, which contributes to their differentiation in the cardiomyogenic direction with all ultrastructural elements.

  Key words: myocardium, ischemia, allogeneic biomaterial, stem cells.

  (For citation: Muldashev ER, Lebedeva AI, Muslimov SA, Popov SV, Afanasyev SA, Kondratieva DS Allogenic biomaterial -an inducer of autologous stem and committed myocardial cells in ischemic damaged myocardium. Practical Medicine. 2019. Vol. 17, no. 1 , P. 89-94)

  Стимуляція клітинного регенераторного потенціалу дорослого міокарда не знаходить в достатній мірі відображення в практичній медицині. Пропоновані методи клітинної інженерії дозволяють досягти лише паракрінний ефект від стовбурових клітин, а не від інтеграції в ушкоджений міокард. Що незначно покращує структуру ишемически пошкодженого міокарда і пов'язане з ускладненнями.

  Мета дослідження - виявити клітинний потенціал міокарда шляхом використання диспергированного аллогенного біоматеріалу (ДАБ), так як відомо, що біоматеріал «Аллоплант» покращує структуру ишемически пошкодженого міокарда [1].

  Матеріал і методи

  Дослідження виконані на щурах-самцях масою 180-200 г. Усім тваринам під внутрім'язовим наркозом (розчин золеті-ла) виконувалося лігування r. interventricularis paraconalis a. coronarii sin. лівого шлуночка. Тваринам дослідної групи (n = 50) одночасно з перев'язкою артерії інтраміокардіально робили ін'єкції 1,2 мг ДАБ суспендованого в фізіологічному розчині (доза довільна). Для цього дослідження алогенних біоматеріал був виготовлений із сухожиль щурів і диспергирован. У контрольній групі (n = 50) вводили фізіологічний розчин. Тварин виводили з досвіду шляхом инсуфляции летальної дози парів ефіру на 3, 7, 14, 30, 45 добу. При роботі з тваринами керувалися правилами лабораторної практики в Російській Федерації та Європейською Конвенцією із захисту хребетних тварин, що використовуються для експериментальних та інших наукових цілей. Диспергований алогенних біоматеріал «Аллоплант» розроблений в ФГБУ «Всеросійський центр очної і пластичної хірургії» МОЗ РФ

  Малюнок 1

  GATA-4 + клітини міокарда в периинфарктной зоні Подвійне иммуногистохимическое

  фарбування клітин проти антигенів c-kit + і GATA-4 + в ишемически пошкодженому міокарді щурів через 7 діб після введення ДАБ. Непрямий імунопероксидазний метод виявлення c-kit + (коричневе цитоплазматическое фарбування) і GATA-4 + (червоне ядерне фарбування) клітин з докраской гематоксилином Fig. 1

  GATA-4 + myocardial cells in the peri-infarction zone Double immunohistochemical staining of cells against c-kit + and GATA-4 + antigens in ischemic damaged myocardium of rats 7 days after administration of DAB. Indirect immunoperoxidase method for detection of c-kit + (brown cytoplasmic staining) and GATA-4 + (red nuclear staining) of cells with hematoxylin finishing painting

  м Уфи. Біоматеріал виготовляється згідно ТУ 42-2-537-87, сертифікований і дозволений до застосування наказом МОЗ СРСР № 87 901-87 від 22.07.1987 р Серця тварин, виведених з експерименту, фіксували в 10% -му розчині нейтрального формаліну, зневоднювали в серії спиртів зростаючої концентрації і заливали в парафін за загальноприйнятою методикою. Зрізи готували на мікротому LEICA RM 2145 (Німеччина), які фарбували гематоксиліном і еозином.

  Для імуногістохімічного дослідження парафінові зрізи товщиною 4 мкм фарбували за допомогою іммуногістостейнера Leica Microsystems Bond ™ (Німеччина). В якості перших антитіл застосовували c-kit (клон з-19) і GATA-4 (клон G-4) в розведенні 1: 300 (Santa Cruz Biotechnology, США). Для демаскування використовували непряму стреп-тавідін-біотіновую систему детекції Leica BOND (Novocastra ™, Німеччина).

  Для електронно-мікроскопічного дослідження вирізали шматочки розміром 1-2 мм 3 і фіксували в 2,5% -ному розчині глютаральдегіду, приготованого на какоділатном буфері (рН 7,2-7,4) з дофіксаціей в 1% -ому розчині OsO4 на тому ж буфері. Матеріал зневоднювали в спиртах зростаючої концентрації і заливали в Епон-812 за загальноприйнятою методикою. Ультратонкі зрізи вивчали в трансмісивному мікроскопі JEM-1011 (Jeol, Японія).

  Аналіз даних проводили з використанням методу двухфакторного дисперсійного аналізу і застосування непараметричних методів - одно-факторного дисперсійного аналізу по Краскела-Воллесу і порівняння некоррелірованних даних методом Манна-Уїтні в програмі Statistica 6,0.

  результати

  У дослідній групі після введення ДАБ і проведення коронароокклюзіі в перифокальною зоні ішемізованого міокарда виявлялися c-kit + і GATA-4 + клітини. Причому деякі клітини виявляли подвійне фенотипування за даними марці-

  рам, що вказує на диференціацію стовбурових клітин в кардіоміогенном напрямку (рис. 1).

  При визначенні GATA-4 + клітин виявилося, що в дослідній групі їх чисельність була достовірно вище, ніж у контрольній протягом усього періоду спостережень, і значимо залежала від термінів спостереження як у дослідній, так і в контрольній групах (ч1 = 75; р<0,0001 і ч1 = 63; р<0,0001 відповідно). До 3-ї доби GATA-4 + клітин в основній групі було більше (р<0,0001), ніж в контролі (п 20/43 і п 1/31 відповідно, медіани 25 і 7 відповідно). До 7-ї доби число GATA-4 + клітин в обох групах статистично значимо зростала (п 49/85 і 33/56, медіани 62 і 45 відповідно, р<0,0001). У наступні терміни експерименту в контрольній групі чисельність GATA-4 + клітин достовірно знижувалася (п 0/1). В основній групі кількість GATA-4 + клітин практично не відрізнялося від такого на 14-й день (р>0,63). Значне зниження їх числа (п 8/15, медіана 13) зазначено тільки на 30 і 45 добу (п 19/37, медіана 23, р>0,14) (рис. 2).

  Відомо, що стовбурові клітини міокарда присутні в стовбурових нішах, в субепікардіальному просторі, не заперечується здатність епітелію-ально-мезенхімальних переходів, а також хемоат-тракция стовбурових клітин з кісткового мозку [2, 3, 4]. Для більш достовірного визначення трансдіф-ференціровкі і спеціалізації досліджуваних клітин було проведено Електронномікроскопіческое дослідження периинфарктной зони з високою клітинної гетероморфіріей, зокрема з наявністю з-к ^ + і GATA-4 + клітин у дослідній групі.

  Через 7 діб після початку експерименту виявлялися малодиференційовані клітини, що досягають 4-7 мкм в поперечному діаметрі і 8-10 мкм в довжину, овальної або округлої форми, які не мають відростків, з гладкою цитолеммой. Ядерно-цитоплазматическое відношення дорівнює одиниці. Ядра були овальної або округлої форми, містили переважно еухроматин, гетероХ-роматін у вигляді вузької смужки конденсировался

  малюнок 2

  Зміни чисельності GATA-4 + клітин в міокарді після застосування ДАБ (червоний колір) і в контролі (синій колір). По осі абсцис - терміни спостереження в днях. По осі ординат - кількість клітин Fig. 2

  Changes in the number of GATA-4 + cells in the myocardium after the application of DAB (red) and in control (blue). Along the abscissa axis is the observation time in days. Along the ordinate axis is the number of cells

  уздовж внутрішньої ядерної мембрани. Іноді визначалося велике ядерце. У каріолемми спостерігалися ядерні пори. Цитоплазма просвітлена, багата вільними гранулами глікогену, вільними рибосомами і розетками полісом. У клітинах був добре розвинений гранулярний ендоплазматіче-ський ретикулум (ГЕР) з чіткими численними рибосомами, фіксованими на її мембрані у великій кількості. Канали ГЕР були подовжені, часто різко розширені. Подібне клітинну будову забезпечує інтенсивну белоксінтеті-чний діяльність, спрямовану на освіту клітинних органел. У цитоплазмі виявлялися тоно-, мікрофіламенти, актинові філаменти.

  Поряд з клітинами без чіткої функціональної спеціалізації, виявлялися малодіфференці-рова клітини коммітірованние в кардіомі-Оген напрямку. Крім добре розвиненого білоксинтезуючої апарату, в цитоплазмі містилися поліморфні досить великі мітохондрії з просвітленим матриксом і укороченими пластинчастими паралельно орієнтованими кристами, дрібні піноцитозні бульбашки. На користь миогенной диференціювання вказував факт наявності в цитоплазмі як хаотично спрямованих, так і упорядкованих коротких фрагментів товстих міо-Зіновій филаментов, на кінцях яких визначалися гранули глікогену. Починали формуватися міофібрили (рис. 3). Клітини були розрізнені між собою, щільні контакти утворювали. Між клітинами виявлялися численні дрібні вакуолі. Клітини були подовженою, вірі-теновідной форми. Судячи з форми і відсутності щільних контактів, можна припустити про наявність амебоидние руху. Довга вісь вектора руху була спрямована в бік інтактною зони міокарда.

  Через 14 діб в періінфарктой зоні міокарда Малюнок 3

  Через 7 діб після введення ДБМА. Мало-диференційовані клітини. А-стовбурова клітина без ультраструктурной спеціалізації, розширені канали ГЕР (ГЕР). Б-коммітірованних клітина з міозіновимі филаментами Електронограмма Fig.3

  7 days after injection of dispersed Alloplant biomaterial. Undifferentiated cells. A-stem cell without ultrastructural specialization, advanced gastroesophageal reflux (GER) channels. B-committed cell with myosin filaments Electron diffraction pattern

  дослідної групи спостерігалися клітини, розмір яких збільшувався і досягав 5-10 мкм в ширину і 10-15 мкм в довжину. Ядра великі, просвітлені, містили еухроматин. Каріолемми утворювала інвагінації, що значно збільшувало площу їх поверхні. У ній виявляли ядерні пори. Форма клітин витягнута, овальна. Відмінною рисою від вищеописаних клітин були міофібрили в цитоплазмі. Міофібрил-ли виявлялися у вигляді коротких фрагментів з чітко вираженою Z-лінією, на кінцях яких визначалися електроннощільні зерна глікогену. Міофібрили розташовувалися уздовж довгої осі клітини. Міжклітинні взаємодії здійснювалися за допомогою нексусов. Також в щелевид-ном просторі спостерігалися піноцитозні бульбашки, що сприяло обміну інформацією між клітинами. Дані клітини можна зарахувати до кардіоміобластам (рис. 4).

  У міру накопичення скорочувальних елементів відстань між кардіоміогеннимі клітинами скорочувалися. Між полюсами суміжних клітин виявлялися освіти у вигляді потовщень клітинних мембран. Починали формуватися вставні диски. У цитоплазмі виявлялися розширені цистерни мережі каналів саркоплазматичного рети-Кулум, локалізовані близько Z-ліній. У дифференцирующихся м'язових клітинах збільшувалася кількість мітохондрій. Вони мали неправильну форму, розсіяні в клітці дифузно. Причому в периферійній зоні клітин освіту фібрил супроводжувалося синтезом і зростанням мітохондрій. Мітохондрії укрупнювалися, кількість подовжених паралельно орієнтованих крист збільшувалася. Мітохондріальний матрикс був щільний, затемнений. Клітини диференціювалися в робочі кардіоміоцити (рис. 5).

  Таким чином, після введення ДАБ в міокарді виявлялися ознаки диференціації мало-диференційованих клітин в кардіоміогенном напрямку і відновлення межміоцітарних взаємин.

  малюнок 4

  Кардіоміобласти (КМБ) і юні кардіоміоцити (ЮКМЦ). Через 14 діб після введення ДБМА. електронограмма Fig.4

  Cardiomyoblasts (CMB) and immature cardiomyocytes. 14 days after injection of dispersed Alloplant biomaterial. Electron diffraction pattern

  малюнок 5

  Новостворені робочі кардіоміоцити. Формування вставних дисків. Електро-нограмма Fig. 5

  Newly formed working cardiomyocytes. Formation of insert discs. Electron diffraction pattern

  висновки

  C-kit антиген фактора росту стовбурових клітин експресується на мембрані цитоплазми гематопоетичних стовбурових клітин. Стовбурові клітини є мультипотентними і можуть спеціалізуватися в різних напрямках: фібро-бластіческіе, адіпогенних, остеогенна, міоген-ном, міокардіальної і т.д. [5, 6]. GATA 4 є маркером ранньої кардіоміогенной диференціювання ровки малодиференційовані клітин і має ядерну локалізацію [7].

  Позитивне фенотипування клітин до антигенів c-kit і GATA 4 є свідченням диференціації стовбурових клітин в кардіоміогенном напрямку. Прогеніторні c-kit + клітини виявлялися по всій площі ишемически пошкодженого міокарда, а c-kit + / GATA-4 + клітини виявлялися тільки в периинфарктной зоні поблизу с збереженим міокардом. Малюнок 2 демонструє високий рівень коммітірованних GATA-4 + клітин в порівнянні з контрольною групою, де ДАБ не застосовувався. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що продукти біодеградації біоматеріалу не тільки є хемоаттрактанти стовбурових клітин, але і створюють мікрооточення, що сприяє їх диференціації і росту.

  У даній зоні виявлялися клітини з ознаками різної кардіоміогенной трансдіфферен-цировки: від стовбурових клітин без чіткої спеціалізації до робочих кардіоміоцитів. Визначалася хронологічна гетероморфними кардіоміоциті-тов. В одному часовому інтервалі були присутні як молоді, так і коммітірованние клітини. У зв'язку з цим можна припустити, що швидкість реплікації клітин досить висока.

  У ранніх роботах показано значне поліпшення морфофункціонального стану Постишев-мічного міокарда при використанні ДАБ за рахунок значного зниження площі рубця [8, 9, 10].

  Рівень цітодіфференціаціі корелює з синтезом, накопиченням скорочувальних елементів, освітою мітохондрій, редукцією глікогену і рибосом. У міру формування міофібрил

  відбувалося утворення саркоплазматичного ретикулуму, що може побічно свідчити про відновлення скорочувальної здатності новоствореного міокарда.

  У всіх випадках виявлялася зв'язок молодих про-геніторних клітин зі зрілими кардиомиоцитами і один одним за допомогою розвиненого везикулобульозний піно-цітозного апарату. Отже, регуляторами диференціювання клітин служать пептиди, мікро-РНК і т.д., експресуються зрілими кардіальним клітинами тканинного ложа. Відновлення межміо-цітарная зв'язків, інтеграція малодіфференціро-ванних і диференціюються кардіоміоцитів в єдиний функціональний синцитій відбувалося за рахунок послідовної організації адгезивних контактів, нексусов, щільних контактів - десмосом і вставних дисків. Даний механізм кардіомі-огенеза характерний для раннього зародкового періоду розвитку [11].

  Алогенних біоматеріал є децеллюлярізірованний міжклітинний матрикс, в якому превалюють колаген, протеоглікани, глікозаміноглікани (гіалуронова кислота, ке-ратан- і дерматансульфат). За рахунок гликозамин-гліканов і протеогліканів, дефіцит яких проявляється в дорослому організмі, в тканинному ложе створюються умови, наближені до онтогенетическим. Продукти біодеградації імплантованого в пошкоджену тканину колагену стають інгібіторами міграції та коллагенсінтетіческой активності фібробластичних клітин за типом зворотного зв'язку. Біоматеріал «Аллоплант» є інгібітором фіброзу при загоєнні різного роду пошкоджень в скелетної [12], гладкою [13] і в серцевому [10] м'язових тканинах. Отже, ДАБ здатний не тільки залучати стовбурові клітини, але і знижувати швидкість коллагеногенеза, тим самим дозволяючи клітинам направлено диференціюватися в тканеспеціфічном напрямку.

  Таким чином, наші дослідження показують, що алогенних біоматеріал може використовуватися для відновлення ишемически пошкодженого міокарда в якості індуктора клітинної регенерації в міокарді дорослих тварин. Крім цього, ДАБ за рахунок тканинної біосумісності і в якості стимулятора диференціації кардіоміоцитів доцільно використовувати у вигляді Скаф-фолда з метою інкубації м'язових клітин для клітинної терапії.

  Робота виконана в рамках державного завдання: реєстраційний номер НДДКР 115040870057 від 8.04.2015 р.

  Мулдашев Е.Р. - ORCID ID: 0000-0003-3834-8427 Лебедєва А.І. - ORCID ID: 0000-0002-9170-2600 Муслимов С.А. - ORCID ID: 0000-0002-9076-0251 Попов С.В. - ORCID ID: 0000-0002-9050-4493 Афанасьєв С.О. - ORCID ID: 0000-0001-6066-3998 Кондратьєва Д.С. - ORCID ID: 0000-0002-4004-2497

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Лебедєва А.І., Муслимов С.А., Мусіна Л.А. Морфологічні аспекти регенеративного потенціалу ишемически пошкодженого міокарда, після застосування алогенного біоматеріалу // Біомедицина. - 2016. - № 2. - С. 32-43.

  2. Anversa P., Kajstura J., Leri A., Bolli R. Life and death of cardiac stem cells: a paradigm shift in cardiac biology // Circulation. - 2006. -№ 113, Т. 11. - P. 1451-1463.

  3. Orlic D. BM stem cells and cardiac repair: where do we stand in 2004? // Cytotherapy. - 2005. - № 7, Т. 1. - P. 3-15.

  4. Kuhn E.N., Wu S.M. Origin of cardiac progenitor cells in the

  developing and postnatal heart // J Cell Physiol. - 2010. - № 225, Т. 2. - P. 321-325.

  5. Шахов В.П., Попов С.В. Стовбурові клітини і кардіоміогенез в нормі та патології. - Томськ, 2004. - Р. 4-38.

  6. Van Berlo J.H., Kanisicak O., Maillet M. et al. C-kit + cells minimally contribute cardiomyocytes to the heart // Nature. - 2014. -№ 509. - Р. 337-341. D0I: 10.1038 / nature13309.

  7. Black B.L. and Cripps R.M. Myocyte enhancer factor 2 transcription factors in heart development and disease. In «Heart Development and Regeneration» (N. Rosenthal and R.P. Harvey, eds.). - 2010. - Р. 673-699.

  8. Афанасьєв С.О., Кондратьєва Д.С., Лебедєва О.І., Муслимов С.А., Попов С.В. Функціональний стан міокарда після використання аллогенного бесклеточного матеріалу для стимуляції його регенаратівних можливостей при експериментальному інфаркті // Російський кардіологічний журнал. - 2018. -№ 3, Т. 155. - С. 71-75. http://dx.doi.org/10.15829/1560-4071-2018-3-71-75

  9. Лебедєва А.І., Муслимов С.А., Гарєєв Е.М., Попов С.В., Афанасьєв С.О., Кондратьєва Д.С. Експериментальний кардіоміогенез в умовах застосування різних доз аллогенного біоматеріалу // Бюлетень експериментальної біології і медицини. -2018. - № 6, Т. 165. - С. 753-756.

  10. Лебедєва А.І., Муслимов С.А., Гарєєв Е.М., Попов С.В., Афанасьєв С.О., Кондратьєва Д.С. Експресія металлопротеі-зв і їх інгібіторів в ишемизированном міокарді після застосування алогенного біоматеріалу // Російський кардіологічний журнал. - 2018. - № 23, Т. 7. - С. 73-79. http: //dx.doi. ОГД / 10.15829 / 1560-4071-2018-7-73-79

  11. Хлопонін П.А. Малодиференційовані кардіоміоцити в нормальному і репаративної кардіоміогенезе // Питання морфології XXI ст. Випуск 3. Збірник наукових праць: «Актуальні питання викладання морфологічних дисциплін з використанням сучасних технологій. Фундаментальні та прикладні проблеми гістології »(220 років від дня народження професора МХА К.М. Бера) / під ред. І.А. Одинцовой. С. В. Костюкевича. СПб .: Видавництво деан, 2012. - С. 88-94.

  12. Лебедєва А.І. Алогенних губчастий біоматеріал - інгібітор фіброзу пошкодженої скелетної м'язової тканини // Російський біотерапевтичних журнал. - 2014. - № 4, Т. 13. Р. 37-44.

  13. Лебедєва А.І. Біоматеріал «Аллоплант» при регенерації міометрія роги матки експериментальних тварин - стимулятор макрофагів мезенхимного походження // Біомедицина. -2016. - № 2. - С. 44-51.


  Ключові слова: МІОКАРД /ІШЕМІЯ /алогенних біоматеріалу /СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ /MYOCARDIUM /ISCHEMIA /ALLOGENEIC BIOMATERIAL /STEM CELLS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити