У статті наведені результати успішного застосування нечіткої логіки для поліпшення робочих характеристик і керованості вітроенергетичної установки змінної швидкості. Вихідна потужність повітряної турбіни нелінійно залежить від швидкості вітру, швидкості обертання вітроколеса і кута повороту лопатей. Контролери на основі нечіткої логіки застосовані з боку ротора для управління потужністю повітряної турбіни. Всі компоненти вітроенергетичної установки і система управління на основі нечіткої логіки змодельовані в MATLAB. Застосовані і детально проаналізовані три алгоритму нечіткого виведення (Мамдані, Сугено і Ларсена). Результати моделювання довели найкращі характеристики нечіткого управління для поліпшення якості вироблюваної потужності і стабільності роботи повітряної турбіни

Анотація наукової статті з електротехніки, електронної техніки, інформаційних технологій, автор наукової роботи - Степанчиков Д.М.


FUZZY LOGIC BASED ALGORITHMS OF A WIND TURBINE GENERATOR CONTROL

This paper gives results of a successful application of fuzzy logic to enhance the performance and control of a variable speed wind generation system. The power output from wind turbines varies nonlinearly with the wind speed, the speed of the turbine blade tips and the blade pitch angle. Fuzzy logic controllers are applied to rotor side converter for active power control of wind turbine. All power system components and fuzzy control are simulated in MATLAB software. Three fuzzy logic control algorithm (Mamdani, Sugeno and Larsen) has been applied and validated by detailed simulation. Simulation results prove the excellent performance of fuzzy control unit as improving power quality and stability of wind turbine.


Область наук:

 • Електротехніка, електронна техніка, інформаційні технології

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: Вісник Херсонського національного технічного університету


  Наукова стаття на тему 'АЛГОРИТМИ УПРАВЛІННЯ вітроенергетичні установки НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ логіки'

  Текст наукової роботи на тему «АЛГОРИТМИ УПРАВЛІННЯ вітроенергетичні установки НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ логіки»

  ?Математичне моделювання Ф1ЗІЧНІХ I ТЕХНОЛОГ1ЧНІХ ПРОЦЕС1В I ТЕХН1ЧНІХ СИСТЕМ

  УДК 697.133

  Д.М.СТЕПАНЧІКОВ

  Херсонський нацюнальній техшчній ушверсітет

  Алгоритм керування В1ТРОЕНЕРГЕТІЧНОЮ установки на ОСНОВ1 НЕЧ1ТКО1 ЛОГ1КІ

  У cmammi наведено результати устшного! Застосування нечтког легкі для покращення робочих характеристик i керованостi втроенергетічног установки змтноХ швідкостi. Віхлдна потужтсть повтряног турбті нелтйно Залежить вiд швідкостi втру, швідкостi Обертаном втроколеса i кута повороту лопатей. Контролери на основi нечтког легкі застосовано з боку ротора для керування потужтстю повтряног турбті. Уа компоненти втроенергетічног установки i система керування на основi нечтког легкі змодельоваш у MATLAB. Застосовано i детально проаналiзовано три алгоритми нечткого виводу (Мамдат, Сугено i Ларсена). Результати моделювання довели вiдмiннi робочi характеристики нечткого керування для покращення якостi віробленог потужностi i стабiльностi роботи повтряног турбті.

  Ключовi слова: нечтка легка, кут повороту лопатi, вiдслiдковування точки максімальноi потужностi, повтряна турбт.

  Д.М. СТЕПАНЧИКОВ

  Херсонський національний технічний університет

  АЛГОРИТМИ УПРАВЛІННЯ вітроенергетичні установки НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ логіки

  У статті наведені результати успішного застосування нечіткої логіки для поліпшення робочих характеристик і керованості вітроенергетичної установки змінної швидкості. Вихідна потужність повітряної турбіни нелінійно залежить від швидкості вітру, швидкості обертання вітроколеса і кута повороту лопатей. Контролери на основі нечіткої логіки застосовані з боку ротора для управління потужністю повітряної турбіни. Всі компоненти вітроенергетичної установки і система управління на основі нечіткої логіки змодельовані в MATLAB. Застосовані і детально проаналізовані три алгоритму нечіткого виведення (Мамдані, Сугено і Ларсена). Результати моделювання довели найкращі характеристики нечіткого управління для поліпшення якості вироблюваної потужності і стабільності роботи повітряної турбіни

  Ключові слова: нечітка логіка, кут повороту лопаті, відстеження точки максимальної потужності, повітряна турбіна.

  D.M. STEPANCHIKOV

  Kherson National Technical University

  FUZZY LOGIC BASED ALGORITHMS OF A WIND TURBINE GENERATOR CONTROL

  This paper gives results of a successful application of fuzzy logic to enhance the performance and control of a variable speed wind generation system. The power output from wind turbines varies nonlinearly with the wind speed, the speed of the turbine blade tips and the blade pitch angle. Fuzzy logic controllers are applied to rotor side converter for active power control of wind turbine. All power system components and fuzzy control are simulated in MATLAB software. Three fuzzy logic control algorithm (Mamdani, Sugeno and Larsen) has been applied and validated by detailed simulation. Simulation results prove the excellent performance of fuzzy control unit as improving power quality and stability of wind turbine.

  Keywords: fuzzy logic control, pitch angle, maximum power point tracking, wind turbine.

  постановка проблеми

  Впроенергетіка виявило перспективність альтернативою традіцшнім технологій генерації Електроенергія. Альо поряд з Безумовно перевага вiтроенергетікі, такими як доступтсть, невічерпнiсть, незалежнiсть ВВД кон'юнктури щн на свiтовому ринках енергоноспв, мала негативна дя на оточуюче середовище, вiдсутнiсть спожи масштабних буд1вніцтв, зон ввдчуження, необхвдно враховуваті й недолші -неможлівiсть посгiйного Вироблення необхгдно! потужносп вiтроенергетічною установкою (ВЕУ) при зми параметрiв вiтру. Слад вщмпіті, что при швідкосп вiтру меншш за базове значення необхвдно віробляті максимально можливий потужнiсть, а при швідкосп вiтру віщiй за базову - обмежуваті потужнiсть і номшальнім значення. Вінікае завдання автоматичного регулювання потужностi, якові віробляе ВЕУ для забезпечення ефективного! роботи у широкому дапазот швидкости вiтру.

  У завданнях керування режимами роботи впроенергетічно! установки i Прийняття рiшенням в условиях мiнлівостi джерела ЕНЕРГО, з'являються проблеми, яю Важко розв'язати традіцiйнімі методами. У реальнш моделi обов'язково прісутнш технологiчного розкід параметрiв, обумовлених непостштстю характеристик механiчного елементiв. Цей факт е причиною неточносп регулююча дш. Для розв'язки дано! проблеми необхвдно використовуват нечiткi Поняття i знання, яю опісують процес регулювання с помощью продукцшніх правил "якщо - то". У зв'язку з ЦІМ в останнi годину розповсюдження отримуються адаптівнi Iнтелектуальнi системи керування, яю здатнi пiдстроюватіся пiд змiни стану об'єктах i вхiднi збурення. До найбшьш важлівіх перевага такого методу регулювання ввдносіться можливiсть использование досввду експерта без складання діференцiйніх рiвнянь. Використання апарату нечіко! логiкі для задач регулювання найбшьш корисне для систем з погано формалiзованімі процесами.

  AH ^ i3 останшх дослiдження i публжацш

  Вимоги ефектівностi, надiйностi i безпеки функцiонування ВЕУ передбачають наявнiсть надшно працюючий! системи керування, яка забезпечен надiйний експлуатащю обладнання без щоденно втручання оператора. В основi таких систем керування лежати алгоритми нечіко! логiкі. Апарат нечіко! логiкі на сьогодт широко вікорістовуеться для ршення задач пдвіщення енергоефектівностi режімiв роботи ВЕУ.

  У РОБОП [1] Розглянуто керування Вирів! турбiні з асинхронним генератором з подвшнім жівленням с помощью апарату нечіко! логiкі. Алгоритм на основi нечіко! логiкі показавши ввдмшну здатнiсть до пiдтрімування стабшьносп параметрiв мереж! та Покращена яюсть изготовлен! Енерги.

  Можливiсть регулювання частоти i напруги асинхронного генератора ВЕУ при вікорістанш нечiткіх алгорітмiв описано у [2]. Запропоноваш алгоритми керування чинили регулююча Вплив на частоту i напругу системи, щоб покращіті !! дінамiчнi характеристики. Алгоритм керування на основ! нечіко! лопкі вікорістовувалі для робочого циклу вмиканням конденсаторної! Батареї !, яка регулювалися юнцеву напругу асинхронно! машини. Такоже нечпкій віввд застосовувався для змші кута атаки лопат! ВЕУ. У пор! Внянш з регулюванням на основ! пропорцшного та штегрального керування, результати моделювання з Використання алгоритму нечіко! лопкі виявило бшьш ефективного.

  Керування ВЕУ з короткозамкненім ротором i змшною швідкютю Обертаном на основ! алгорштшв нечіко! лопкі описано у [3]. Вироблення максимально! Енерги здшснюеться с помощью трьох регулятор! в! з Закладення у них алгоритмами нечпкого виводу. За дерло алгоритмом ввдслвдковують швідкють генератора тд годину роботи, щоб Забезпечити аеродінам! ЧНУ ефектівшсть ВЕУ. Другий алгоритм побудованій ввдносно магнпного потоку машини таким чином, щоб оптішзуваті ефектівшсть системи превращение. Третш алгоритм Робить регулювання швідкосп у залежносп ВВД коливання моменту турбші i виру. За результати дослвджень зроблеш Висновки про устшне розв'язання УАХ поставлених завдання дослвдження.

  В робот! [4] показано устшне! Застосування алгорштшв на основ! нечпкого лопчного виводу у внутршшх циклах керування i для змші частоти Обертаном віроколеса у залежносп ВВД швідкосп виру. Таке регулювання дозволило тдвіщіті ефектівшсть Вироблення потужносп ВЕУ за рахунок !! роботи на максимум! при будь-яюй швідкосп виру.

  Таким чином, Отримання Нових метод! В, алгорштшв i результапв, як забезпечують ефектівшсть Вироблення потужносп ВЕУ при вікорістанш апарату нечіко! лопкі у системах регулювання е актуальним, доцшьнім i своечаснім.

  Формулювання мети дослвдження

  Метою роботи е розробка та дослвдження алгорштшв керування аеродінам! Чною пдсістемою впроенергетічно! установки на основ! теори нечлкіх множини для пдвіщення режимно! керованосп та Вироблення оптимально! потужносп.

  З метою віршення цього завдання Використано моделювання у систем! комп'ютерно! математики MATLAB / Simulink / Fuzzy Logic Toolbox, де реал! зовано модель трілопатно! горизонтально-осьово! ВЕУ, яка складаеться з аеродінам! Чно! части у склад! віротурбші i редуктора-мультіплшатора, електрично! части у склад! асинхронного генератора i тріфазно! лші електропередач i системи керування швідкютю Обертаном ротора ВЕУ i змшою кута повороту лопат! ВЕУ на основ! алгорштшв нечіко! лопкі. При цьом буде

  В1СНІКХНТУ № 1 (64), 2018р. МАТЕМАТІЧНЕМОДЕЛЮВАННЯФ1ЗІЧНІХI

  ТЕХНОЛОГ1ЧНІХ ПРОЦЕС1ВIТЕХН1ЧНІХ СИСТЕМ

  проведено ствставлення роботи нечітко! системи регулювання швідкосп Обертаном ротора i регулювання кута повороту лопат вiтротурбiні iз ЗАСТОСУВАННЯ трьох алгорітмш нечiткого виводу: Мамдат, Ларсена i Сугено.

  Викладення основного матерiалами дослiдження

  К1нетічна енергiя виру перетворюеться ветродвігуном у механiчного енергш i дал1 ця енергiя с помощью генератору перетворюеться в електричних. У мехатчну енергш вiтроенергетічна установка может превратить лишь часть повно! Енерги повiтряного потоку, Який проходити ^ зь перерiз вiтроколеса. Ця частина оцiнюеться коефiцiенгом использование Енерги виру (коефiцiенгом потужносп) Пор. Коефiцiенг Ср-один з головних параметрш вiтротурбiні, вiн визначавши середньо Вироблення Електроенергія на ВЕУ. Максимально можливе значення коефiцiенту потужносп дорiвнюе Сртах = 0,593, Пожалуйста назівають границею Бетца [5].

  Коефiцiент потужностi знаходиться у суттевш нелiнiйнiй залежностi ВВД коефiцiенту швідкохiдностi Л i кута повороту лопай Д. Для трьохлопатно! горизонтально-осьово! вiтротурбiні пропелерного типу ця залежшсть апроксімуеться рiвнянням [6]:

  З, (Л, Д) = С1 ^ С2 - СД - с4 j ехр С5. | + С6 Л,

  с2 "я" Ш С5 I, ", (1)

  .. , З \ - - З р- З I ехр | - | + З де

  л_юЯ _ і 1 _ 1 0,035 (2)

  "І ~ і 'Лс ~ Л + 0,08Д Д3 +1'

  про - кутова швідк1сть вiтроколеса, Я - Радус кола, Пожалуйста охоплюють кiнцi лопатей, і - окружна швідк1сть кiнцiв лопатей, и- швідшсть вiтру, з1 = 0,5176, с2 = 116, с3 = 0,4, с4 = 5, С5 = 21, с6 = 0,0068.

  Механiчного потужнiсть якові віробляе горизонтально-осьова ВЕУ, визначаеться за формулою [7]:

  Рт = С, (Л, Р) ^ і3, (3)

  де р- Густина повiтря, - площа, якові охоплюють лопатi при обертанш.

  Аеродінамiчна частина ВЕУ опісуеться на пiдставi математичних рiвнянь (1-3). Модель ВЕУ булу реалiзована у програш МЛТЬЛБ з Використання елементiв бiблiотека 81тіІпк, головнi характеристики аеродінамiчно! части ВЕУ наведеш у табл.1. Модель травні три вхщніх Параметри: 1) Кутовий швідшсть генератора о, 2) кут повороту лопай Д, 3) швідшсть виру і i три віхщніх: 1) обертальній момент на валу генератора, 2) віхщну потужшсть, 3) вiдносній коефiцiент потужностi.

  Таблиця 1

  Характеристики аеродінамiчноТ части в ^ роенергетічноТ установки

  Тип віроколеса - трілопатне, горизонтально-осьове

  Номшальна механiчного потужнiсть, МВт 1,5

  Базова швідшсть виру, м / с 14

  Критична швідшсть виру, м / с 25

  Пусковий швідшсть виру, м / с 3

  Початковий кут повороту лопай, градуси 0

  Мал. 1. Блок змші кута повороту лопатi ВЕУ

  Блок змші кута повороту лопат! ! З! Застосування алгоритму на основ! нечтткого лопчного виводу [8] i реалзованій у систем! MATLAB / Simulink, представлено на рис.1. Вхвдш величини - змша потужносп АР, останнш прірют потужносп? (АР) i Поточна швідкють виру і - спочатку превращаются у ввдповвдш нечттю множини з штупівнімі лшгвютічнімі значення, такими як "великий", "середнш", "малий", "нульовий". Це ввдбуваеться у блоц фазіфшаці (Fuzzy Logic Controller) [9], де змшш АР,? (АР), і, а такоже віхвдна величина змші кута повороту лопат! Ар опісуються функцшмі належносп, як! показаний! на рис.2.

  Правила для вхвдніх i віхвдніх змшніх наведений! у табл.2. Попм віхвдш нечіта множини, як! вказують зм! ну кута повороту лопат! Ар надходять до дефазіфжатору, де превращаются у дшсш числа, як! вказують вим! рюваш (нормоваш) значення кута повороту р. Позначення на рис.2 i у табл.2 слвд трактуваті Наступний чином: NL - ввд'емне дуже велике; NML - ввд'емне велосипеді; NM - ввд'емне середньо; NS - ввд'емне мале; ZE - Нульовий; PS - додатне мале; РМ - додатне середньо; PML - додатне велосипеді; PL - додатне дуже велике.

  Функцш належносп вхшно! змшно! АР Функція належносп вхщно! змшно! 6 {АР)

  1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 -3 -2 -1 0 1 2 3

  АР, кВт S (AP), кВт

  Функшя належносп bxuhoi змшно! і Функщя належносп внхіноГ Величини Ар

  0 5 10 15 20 25 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

  °> M t А В. гоадусн

  Мал. 2. Функції належностi нечiткого регулятора кута повороту лопай

  Таблиця 2

  Правила для нечпкого алгоритму регулювання кута повороту лопай Ар

  і PS PM PL

  АР NL NS ZE PS PL NL NS ZE PS PL NL NS ZE PS PL

  &АР

  NL NL NML NM NM PS NL NM NM NS PS NML NM NS NS PS

  NS NL NM NS PS PM NML NM NS PS PM NML NM NS ZE PS

  ZE NML NS ZE PS PML NM NS ZE PS PM NM NS ZE PS PM

  PS NM NS PS PM PL NM NS PS PM PML NS ZE PS PM PML

  PL NS PM PM PML PL NS PS PM PM PL NS PS PS PM PML

  Блок змші швідкосп Обертаном ротора iз ЗАСТОСУВАННЯ алгоритму на основi нечттко! лопкі реалзованій у сістгаш MATLAB / Simulink наведено на рис.3. На ВХВД блоку подаються вхвдш величин: остання змiна потужносп ДР, остання змiна швідкосп Обертаном ротора Дю i Поточне значення швідкосп виру і. На віход1 блоку - рекомендована швідкють Обертаном ротора південь.

  Принцип роботи алгоритму полягае у збшьшенш або зменшеннi швідкосп Обертаном ротора у ввдповвдносп до збшьшення або Зменшення передбачувано! віхвдно! потужностi. Если змiна потужностi ДР е додатним при останнш додатнш ЗМШ швідкостi ротора Дю, поиск продовжуемо у тому самому напрямку. Если додатна змiна Дю веде до ввд'емно! змiни ДР, направление поиска змiнюеться. Таким чином, ПВД годину ціх покроковий змiн швідкосп ротора, контролер ввдслвдковуе змiни у віхвднш потужностi ВЕУ i збертае став швідк1сть ротора, для яко! цi змiни віхвдно! потужностi дорiвнюють нулю. Если значення Ю1 сильно вiдрiзняеться вiд Ю2, контролер буде задаваті бiльше значення Кроку Дю для прискореного Досягнення максимально! потужносп. Аналопчно, если Поточна швідк1сть генератора е

  Близько до О2, то контролер повинен задаваті менше значення Крок до, щоб избежать коливання i Забезпечити стабшьшсть системи [10].

  Мал. 3. Блок змші швидкости Обертаном ротора ВЕУ

  Вхвдт величини - змша потужносп ДР i змiна швідкосп Обертаном генератора До, а такоже віхщна величина змші швідкосп Обертаном ротора Даг опісуються функц1ямі належносп, ЯК-1 показанi на рис.4. Правила для відних i віхвдніх змшніх наведенi у табл. 3.

  Таблиця 3

  Правила для алгоритму регулювання швидкости Обертаном ротора Даг

  До ДР Р К

  РУВ РУВ РУВ КУВ

  РВ РВ РУВ Ш

  РМ РМ РВ КМ

  Р8 Р8 РМ К8

  ги ги ги ги

  N8 N8 КМ Р8

  КМ КМ Ш РМ

  NB Ш КУВ РВ

  КУВ КУВ КУВ РУВ

  Мал. 4. Функції належностi неп ^ кого регулятора швідкостi Обертаном ротора ВЕУ

  Позначення на рис.4 i у табл.3 ма ють Наступний змют: МУВ - вш'емне дуже велике; N3 -вш'емне велосипеді; ММ - вш'емне середньо; N8 - вш'емне мале; N - вш'емне; 2Б - Нульовий; Р - додатне; Р8 - додатне мале; РМ - додатне середньо; РВ - додатне велосипеді; РУВ - додатне дуже велике [10].

  При робот ВЕУ у режімi обмеження потужносп в системi керування аеродінамiчною системою ВЕУ задiяна тiльки шдсістема змiни кута повороту лопатi. Стратепя керування у цьом режімi -обмеження потужносп і номiнальнім значення Шляхом пiдтрімання стало! швідкостi Обертаном ротора. На рис.5 представленi головш характеристики роботи ВЕУ при синусо! Дальному законi змiни швідкостi вiтру (змщення 16 м / с, амплiтуда 1 м / с, частота 2л / 60 рад / с). П1сля встановлення режиму (починаючі з t і 8 с), Вироблено потужнiсть при задiяному алгорітмi Ларсена демонструе бiльшi i стабiльнi (~ 1,5 МВт) значення у порiвняннi з алгоритмами Мамдаш i Сугено, для якіх починаючі з моменту годині t і 37 з спостертаеться помiтне "провисання" потужностi. Змiна кута повороту лопай для алгоритму Ларсена е бшьш плавно у порiвняннi з алгоритмами Мамдаш та Сугено, де спостер ^ аються декшька злам1в.

  Вироблено потужшсть, МВт

  мамдаш Ларсен

  \ /

  Чугено

  швідк1сть В1тру + м / с

  17 -

  16

  15 -

  кут повороту шиїт, граду си

  Мал. 5. Режим обмеження потужностi ВЕУ при сімусоТдальмш моделi вiтру для рпніх алгорітмiв дефазіфжацп

  У режімi змiнно! потужносп в системi керування аеродінамiчною системою ВЕУ задiяна тiльки пiдсістема змші Передавальний вiдношення редуктора-мультіплiкатора, кут повороту лопап лішаеться рiвнім нулю. Стратепя керування у цьом режімi - Вироблення максимально можливо! потужностi для дано! швідкосп вiтру На рис.6 представлено головнi характеристики роботи ВЕУ при синусо! дальному законi змiни швідкосп виру (змщення 12 м / с, амплпуда 1 м / с, частота 2 л / 60 рад / с). Графiк потужносп такоже ма ють примерно синусит! Дальній характер. При цьом найбшьша амплiтуда коливання потужностi спостерiгаеться коли задiяній алгоритм Ларсена, найменша - для алгоритму Мамдаш. Если розглядаті амплiтуду змiни швідкостi Обертаном ротора ВЕУ, то найбшьша величина спостертаеться для алгоритму Мамдаш (~ 0,28 вадн.од.), найменша - для алгоритму Ларсена (~ 0,07 вiдн.од.).

  Мал. 6. Режим змшноТ потужного ВЕУ при сінусоТдальнш моделi в ^ ру для рiзних алгорітмiв дефазіфжацп

  Висновки

  Аналiз результатiв проведеного дослiдження пвдтверджуе принципова можлівють i перспектівнiсть использование алгорітмiв нечікох лопкі у системах керування ВЕУ, зокрема у тдсістемах змші кута повороту лопатi i Передавальний числа редуктора-мультіплiкатора.

  Проведено пор! Вняння результатiв роботи нечікох системи регулювання потужносп ВЕУ для алгорітмiв дефазіфжацп Ларсена, Мамдат! Сугено. Проаналізували! Зовано особлівосп роботи шкірного задхяніх алгорітшв. Для режиму обмеження потужносп бшьшу ефектівшсть показавши алгоритм Ларсена. Для режиму змшно! потужносп найбшьш ефективного оказался алгоритм Мамдаш.

  Розглянуп Способи керування потужшстю ВЕУ на основ! алгорітшв нечігсох лопкі можна застосовуваті до р! зних конструкцш впроустановок, что дозволяе сконцентруватіся на дослщженш спосіб! в керування! застосовуваті отриманий досвщ для Усього р! зноманітя віроенергетічніх установок.

  Список використаних джерел

  1. KarimiDavijani H. Fuzzy Logic Control of Doubly Fed Induction Generator Wind Turbine / H. KarimiDavijani, A. Sheikholeslami, H. Livani and M. KarimiDavijani // World Applied Sciences Journal. -2009. - №6 (4). - p. 499-508.

  2. Hussein F. Soliman Fuzzy Algorithm for Supervisory Voltage / Frequency Control of a Self Excited Induction Generator / Hussein F. Soliman, Abdel-Fattah Attia, S. M. Mokhymar, M. A. L. Badr // Acta Polytechnica. - 2006. - V. 46, №6. - p.36-48.

  3. Bimal K. Bose. Fuzzy Logic Based Intelligent Control of a Variable Speed ​​Cage Machine Wind Generation System / Bimal K. Bose, Marcelo G. Simoes // United States Environmental Protection Agency, National Risk Management Research Laboratory, EPA / 600 / SR - 97/010, March 1997 . - p.6.

  4. Vinod Kumar. Fuzzy logic based light load efficiency improvement of matrix converter based wind generation system / Vinod Kumar, R. Joshi // Journal of Theoretical and Applied Information Technology. - 2007. - p.79 - 89.

  5. Невичерпна енергія. Кн.1. Вітроенергетика / В.С. Кривцов, А.М. Олейников, А.І. Яковлєв. -Підручник. - Харків: Нац. аерокосм. ун-т "Харк. авіація. ін-т", 2004. - 519 с.

  6. Lamchich M. Matlab Simulink as Simulation Tool for Wind Generation Systems Based on Doubly Fed Induction Machines / M. Lamchich, N. Lachguer. - 2012.

  7. Субота А.М. Система управління вітроенергетичної установкою / А.М. Субота, І.Ю. Дибська, А.В. Заболотний // Радюелектронш i комп'ютерш системи. - 2009. - №3 (37). - С.61-67.

  8. Jianzhong Z. Pitch Angle Control for Variable Speed ​​Wind Turbines / Jianzhong Zhang, Ming Cheng, Zhe Chen, Xiaofan Fu: DRPT2008, 6-9 April, 2008.

  9. Леоненков А.В. Нечітке моделювання в середовищі MatLab і fuzzyTECH. СПб.: БХВ - Петербург, 2005. - 736 с.

  10. Adzic Е. Maximum Power Search in Wind Turbine Based on Fuzzy Logic Control / E. Adzic, Z. Ivanovic, M. Adzic, V. Katic // Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 6, No. 1. - 2009. - p. 131- 149.


  Ключові слова: Нечітка ЛОГІКА /FUZZY LOGIC CONTROL /КУТ повороту лопатей /PITCH ANGLE /ВІДСТЕЖЕННЯ ТОЧКИ МАКСИМАЛЬНОЮ ПОТУЖНОСТІ /MAXIMUM POWER POINT TRACKING /ПОВІТРЯНА ТУРБИНА /WIND TURBINE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити