В роботі розглядаються алгоритми фрагментації кольорових фотознімків для формування разносезонних еталонних зображень кореляційно-екстремальних систем навігації ЛА за допомогою бази даних спектральних коефіцієнтів яскравості елементів ландшафту. Запропоновано три типи алгоритмів фрагментації: за допомогою оператора, на основі кластерного аналізу відповідних векторів в RGB-просторі, за допомогою вейвлет-перетворення зображення.

Анотація наукової статті з комп'ютерних та інформаційних наук, автор наукової роботи - Щербінін Віктор Вікторович, Шевцова Катерина Вікторівна


THE COLOR PICTURES FRAGMENTATION ALGORITHMS FOR FORMATION DIFFERENT SEASONAL REFERENCE IMAGES OF THE AIRCRAFT CORRELATION-EXTREME NAVIGATION SYSTEMS1CNII AG "

This paper presents the color pictures fragmentation algorithms for formation different seasonal reference images of the aircraft correlation-extreme navigation systems by means of brightness spectral factors database of landscape elements. The three types of fragmentation algorithms are offered: the operator algorithm, the cluster analysis algorithm of corresponding vectors in RGB-space and the image wavelet-transformation algorithm.


Область наук:
 • Комп'ютер та інформатика
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки

  Наукова стаття на тему 'Алгоритми фрагментації кольорових фотознімків для формування разносезонних еталонних зображень оптичних кореляційно-екстремальних систем навігації ЛА'

  Текст наукової роботи на тему «Алгоритми фрагментації кольорових фотознімків для формування разносезонних еталонних зображень оптичних кореляційно-екстремальних систем навігації ЛА»

  ?Volkovitskiy Andrey Kirillovich

  Institute of Control Sciences (ICS RAS).

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  65, Profsoyuznaya street, Moscow, 117997, Russia. Phone: 84953347168.

  681.3.01

  B.B. Щербінін, E.B. Шевцова

  АЛГОРИТМИ ФРАГМЕНТАЦІЇ КОЛЬОРОВИХ ФОТОСНИМКОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ РАЗНОСЕЗОННИХ ЕТАЛОНИ ЗОБРАЖЕНЬ ОПТИЧНИХ КОРРЕЛЯЦИОННО-ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИСТЕМ

  НАВІГАЦІЇ ЛА

  В роботі розглядаються алгоритми фрагментації кольорових фотознімків для формування разносезонних еталонних зображень кореляційно-екстремальних систем навігації ЛА за допомогою бази даних спектральних коефіцієнтів яскравості елементів ландшафту. Запропоновано три типи алгоритмів фрагментації: за допомогою оператора, на основі кластерного аналізу відповідних векторів в RGB-просторі, за допомогою на-- .

  Кореляційно-екстремальна система навігації; кольорове зображення; кластер; - .

  V.V. Scherbinin, E.V. Shevtsova

  THE COLOR PICTURES FRAGMENTATION ALGORITHMS FOR FORMATION DIFFERENT SEASONAL REFERENCE IMAGES OF THE

  AIRCRAFT CORRELATION-EXTREME NAVIGATION SYSTEMS

  This paper presents the color pictures fragmentation algorithms for formation different seasonal reference images of the aircraft correlation-extreme navigation systems by means of brightness spectral factors database of landscape elements. The three types of fragmentation algorithms are offered: the operator algorithm, the cluster analysis algorithm of corresponding vectors in RGB-space and the image wavelet-transformation algorithm.

  orrelation-extreme navigation; system color; picture cluster analysis; wavelet-transformation.

  Перспективним напрямком розвитку оптичних корреляціонноекстремальних систем наведення (КЕСН) літальних апаратів (ЛА) є використання спектральних відбивних характеристик місцевості для формування еталонного і поточного зображень місцевості. Однією з форм використання спектральних відбивних характеристик місцевості є формування кольорових (RGB) зображень. В цьому випадку кольорові (RGB) зображення, призначені для формування поточного зображення (ТІ) місць, ,

  (RGB) ,

  зображення (ЕІ) місцевості, використовуються кольорові (RGB) фотознімки, отримані космічної або аеро-фотоапаратурою. Для кольорових зображень обрана наступна форма подання прийнятого оптичного сигналу [1]:

  = ( > > ь_) =

  1 Г_

  / V (V Гі V г0

  кг °,

  8__

  кь °,

  _ ___

  Про ^ 0

  J

  (1)

  де тр, gj,'у - у-й елемент кольорового зображення підстильної поверхні,

  Порівняння кольорових оптичних ТИ і ЕІ, що представляють собою матриці (відповідної розмірності), здійснюється за допомогою функціоналу

  л = Т? р (е, • \) •

  г /

  де е //, t .. - елементи кольорових оптичних ЕІ і ТИ відповідно;

  У У

  р (ег /, t / j) - функція відстані між векторами елементів кольорових оптичних зображень (при р (е /, ^) = (е / * ^) - Я є кореляційної,-ня ((*) - скалярний добуток двох векторів )).

  Одним з основних переваг розглянутих типів КЕСН є можливість синтезу ЕІ місцевості одного сезону за фотознімками іншого сезо-.

  природного / штучного утворення і його спектральних характеристик відображення в даний момент часу.

  Відповідно до теоретичних і експериментальними дослідженнями [2, 3] ландшафти (на довжині від сотень метрів до десятків кілометрів) представляють собою сукупність фацій - однорідних за складом природних і штучних утворень (поле, поляна, берег річки, водна поверхня озера, однорідний ділянку лісу і т.д.). Фації в свою чергу, діляться на більш дрібні й однорідні освіти - фрагментарний, у яких не тільки склад, але і умови (вологість, рельєф місцевості і т.д.) однакові. Спектральні коефіцієнти яскравості (СКЯ) фрагментарний в діапазоні довжин хвиль 0,45 ... 0,70 мкм в кожній точці практично однакові (з точністю ~ 10% - максимальне відхилення). Спектральні криві двох фрагментарний однієї фації зміщені один щодо одного на постійну величину. Багаторічні проведені дослідження (як у нас в країні, так і за кордоном) дозволили отримати спектральні криві значної кількості фрагментарний, що знаходяться в різних умовах і в .

  можна синтезувати кольорове представлення іншого сезону. Для цього кожній точці виділеного і розпізнаного фрагментарний присвоюється значення сигна- ((1))

  фрагментарний. База даних створена на основі атласу СКЯ природних і штучних утворень ЕЛ. Крінова [4].

  Процедура підготовки ЕІ включає наступні етапи.

  1. - -сті, дешифрування і визначення типажу елементів (фацій / фрагментарний) її складових -? 2 ", (так зване формування кластерно-мозаїчної моделі).

  Етап 2. Обчислення значення к-й складової елементу ландшафту? 2 "за формулою:

  +

  Як (х у) = Як ((x, у) е а ") = - | / к (Лут (л а" уі. (2)

  ді ^

  де / к (А) - передавальна функція для к-й складової (з ЯвВ) фотоапарата; тт (1,? 2 ") - типова крива СКЯ (дня даного сезону) елементу ландшафту? 2". 3.:

  Як показують практичні роботи, етап 1 є найбільш трудомістким і найбільш тривалим, тому що всі дії виконуються оператором .

  автоматизувати операції етапу 1. І в першу чергу операцію фрагментації кольорового космічного або аеро-фотознімку місцевості. При цьому можливе застосування наступних підходів:

  | Кластерний аналіз в просторі ЯвВ;

  | На основі вейвлет-перетворення кольорових зображень.

  Процедура кластерного аналізу зображення представлена ​​на рис. 1. Мета її

  полягає в локалізації в просторі ЯвВ «з ^ стков» векторів, що представляють собою ЯвВ-відображення фрагментарний, в кілька кластерів (по числу фацій на фотознімку місцевості) і в подальшому відображенні локалізованих кластерів на зображенні.

  , (-Стей) можливе застосування вейвлет-перетворення. Одним з основних пре-

  - -калізованних змін сигналу. Ряди на основі вейвлет-перетворення зручні для рекурентних обчислень, оскільки кількість операцій, необхідних для обчислення коефіцієнтів розкладання так само, як і кількість операцій для відновлення функції по її вейвлет-коефіцієнтами, пропорційно кількості відліків функції.

  Вейвлети використовуються або як ядра інтегрального перетворення

  або в якості генеруючої функції для побудови ортонормированного базису за допомогою стисків зі збереженням норми в просторі Ь (Я):

  (3)

  і зрушень

  ?/ К ^) =? / (- до • 2 /) = 22 • щ ((• t - к), до е 7.

  Мал. 1. Процедура кластерного аналізу кольорового (КОБ) зображення

  Особливості в зображенні виділяються шляхом знаходження локальних максимумів коефіцієнтів вейвлет-перетворення. Локальні максимуми коеф-

  -

  особливостей. Використовуючи поняття гладкості Ліпшиця, можна показати, що особливості (межа) знаходяться уздовж лінії перепадів локальних максимумів вейвлет-коефіцієнтів при малих масштабах.

  Процедура фрагментації з використанням вейвлет-перетворення кольорових зображень складається з наступних операцій:

  1., компонентами якого є інтенсивності світіння квітів: Я - червоного, в - зеленого, В - синього. Кожен шар (Я, в, В) зображення розміру (х N) пікселів розкладається по вейвлет-б ^ ісу із застосуванням одновимірних формул згорток за такими формулами:

  Е hk 'a0,2nl + k' dl, nl Е gk

  k до

  = Е hk 'a0,2n2 + до' d1, n2 _ Е gk

  k

  du 2 = Е h-

  k

  d1, n 2 _ Е gk k

  де {hk} і {gk} - набори коефіцієнтів фільтра точного відновлення. У послідовності {hk} і {gk} лише кінцеве число коефіцієнтів відмінно від нуля, тобто вони є кінцевою лінійною комбінацією функцій з кого.

  При цьому коефіцієнти розкладання обчислюються для кожного елементарного квадрата розміром (12 Х12)

  В якості проміжного етапу можлива побудова перетворених з використання вейвлет-б ^ Іса шарів (R, G, B) зображення в такий спосіб.

  ,

  позитивним, нульовим і негативним коефіцієнтам розкладання відповід-.

  2.

  коефіцієнти розкладання. Далі, найбільшому коефіцієнту присвоюється його ж знак.

  3. Проводиться процедура порівняння найбільших коефіцієнтів розкладання в кожному сусідньому елементарному квадраті. При виконанні умови зміни знака при переході від одного елементарного квадрата до іншого проставляється та чи інша мітка.

  Відпрацювання і оцінка ефективності пропонованих алгоритмів фрагментації кольорових фотознімків буде проведена в подальшому в ході практичних робіт з підготовки ЕІ оптичним КЕСН ЛА.

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Щербінін В.В. Етапи та алгоритми обробки мультісіектральіих зображень для розпізнавання об'єктів в системах технічного зору // Праці Міжнародних науково-технічних конференцій «Інтелектуальні системи» (AIS'08) і «Інтелектуальні САПР» (CAD-2008). Наукове видання в 3-х томах. - М .: Физматлит, 2008.

  - Т. 2. - С. 42-47.

  2. Толчельніков Ю.С. Оптичні властивості ландшафту. - М .: Наука, 1974. - 251 с.

  3. Кондратьєв К.Я., Федченко П.П. Спектральна відбивна здатність і розпізнавання рослинності. - J1 .: Гидрометеоиздат, 1982. - 216 с.

  4. Кринів ЕЛ. Спектральна відбивна здатність природних утворень. - М .: АН РСР, 1947. - 315 с.

  Щербінін Віктор Вікторович

  ФГУП "ЦНДІ АГ".

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  127018, г. Москва, ул. Радянської Армії, д. 5.

  .: 84956006317.

  Scherbinin Victor Victorovich

  "CNII AG".

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  5, Sovetskaya Army street, Moscow, 127018, Russia.

  Phone: 84956006317.

  Шевцова Катерина Вікторівна

  Московський державний технічний університет ім. Н.е. Баумана (М'ГТУ ім. Баумана).

  107005, Москва, вул. 2-я Бауманська, буд. 5 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Тел .: 89161755938.

  Shevtsova Ekaterina Victorovna

  Bauman Moscow State Technical University (BMSTU, Bauman MSTU).

  2nd Baumanskaia str., Moscow, 5107005, Russia.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Phone: 89161755938.

  УДК 681.511

  A.E. Семенов, E.B. Крюков, Д.П. Рикованов, ТАК. Семенов

  Практичне застосування ТЕХНОЛОГІЙ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗОРУ У ВИРІШЕННІ ЗАВДАНЬ РОЗПІЗНАВАННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ 3D, зшивання КАРТ, точного цілевказання, числення ШЛЯХИ І

  НАВІГАЦІЇ

  У даній статті представлені результати робіт ЗАТ "Транзас" в області комп'ютерного зору стосовно завдань навігації ЛА і обробки інформації, одержуваної з ЛА.

  Штучний інтелект; комп'ютерний зір; розпізнавання; навігація; відновлення 3D; зшивання карт; цілевказування, БПЛА.

  A.E. Semenov, E.V. Kryukov, D.P. Rykovanov, D.A. Semenov

  COMPUTER VISION TECHNIQUES FOR RECOGNITION, 3D EXTRACTION, MAP STITCHING, TARGETING AND NAVIGATION

  Current work represents results achieved by Transas Group in the field of computer vision concerning AV / UAV navigation and UAV data processing.

  Artificial intelligence; computer vision; recognition; navigation; 3D extraction; map stitching; targeting; UAV.

  . ( -

  дання для високоточного ЛА, точне цілевказування, навігація / орієнтація ЛА і

  . .) .

  Ці технології мають ряд істотних переваг:

  | Пасивність;

  | Нечутливість до стандарт ним засобам постановки перешкод;

  | Можливість прямого позиціонування вироби щодо мети;

  | Можливість практично гарантованої доставки вироби до мети;

  | Потенційно низька сто имость одиничного вироби.

  В процесі виконання проекту БПЛА в ЗАТ "Транзас" був розроблений ряд технологій комп'ютерного зору, що мають практичне значення.


  Ключові слова: КОРРЕЛЯЦИОННО-ЕКСТРЕМАЛЬНА СИСТЕМА НАВІГАЦІЇ / КОЛЬОРОВЕ ЗОБРАЖЕННЯ / кластерний аналіз / ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ / СORRELATION-EXTREME NAVIGATION / SYSTEM COLOR / PICTURE CLUSTER ANALYSIS / WAVELETTRANSFORMATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити