збірка касетних підшипників здійснюється заводом-виробником в суворій відповідності з розробленою технологією за допомогою автоматизованих і автоматичних потокових ліній. Використовувані оснастки, матеріали і вихідні параметри технологічних процесів виробниками не розголошуються. Тому автори вказують на дещо парадоксальну ситуацію, особливо при проведенні актування поламаних гарантійних касетних підшипників: Дослідження показали, що близько 7% відчіпного ремонту, пов'язаних з виходом з ладу касетних підшипників, доводиться на причини, пов'язані з неправильною методикою заповнення їх мастилом, а відсутність інформації про технологіях збирання касетних підшипників не дозволяє в повній мірі проаналізувати причини несправностей і виробити заходи щодо їх виключення. Відзначено також, що існуючі методики заповнення підшипників мастилом не враховують умови експлуатації регіонів з великими градієнтами температур, а недосконалість існуючих методик вимагає розробки нового алгоритму заповнення мастилом підшипників з урахуванням метеоумов експлуатації. У даній роботі представлений розроблений авторами алгоритм заповнення касетних підшипників мастилом для умов роботи в Сибірському і Далекосхідному регіонах. Розрахунок об'ємного заповнення враховує розігрів підшипника, його охолодження, обводнення мастила, точність виготовлення. Впровадження в технологічний процес розроблений авторами алгоритм заповнення мастилом підшипників дозволяє вирішити проблеми їх експлуатації в регіонах Сибіру і Далекого сходу. Також даний алгоритм дозволить розробити технології ремонту і відновлення підшипників з обгрунтованим заповненням їх мастилом і урахуванням конструктивних особливостей підшипників і кліматичних умов їх експлуатації, що заощадить до 7% відчіпного ремонту пов'язаних з несправностями касетних підшипників буксового вузла рухомого складу.

Анотація наукової статті з механіки і машинобудування, автор наукової роботи - Філіпенко Н.Г., Баканін Д.В., Бичковський В.С., Курайтіс А.С.


THE ALGORITHM FOR FILLING WITH GREASE CARTRIDGE BEARINGS AXLE EQUIPMENT OPERATING IN CONDITIONS OF SIBERIA AND THE FAR EAST

Assembly of cassette bearings is carried out by the manufacturer in strict accordance with the developed technology with the help of automated and automatic production lines. The used equipment, materials and initial parameters of technological processes are not disclosed by manufacturers. Therefore, the authors point to a somewhat paradoxical situation, especially during the actuation of failed warranty cassette bearings. studies have shown that: about 7% of the uncoupling repairs associated with the failure of the cassette bearings, account for the reasons associated with the wrong method of filling them with grease, and the lack of information about the technologies of Assembly of cassette bearings does not allow to fully analyze the causes of malfunctions and develop measures to eliminate them. It is also noted that the existing methods of filling bearings with grease do not take into account the operating conditions of regions with large temperature gradients, and the imperfection of existing methods requires the development of a new algorithm for filling bearings with grease, taking into account weather conditions. This paper presents an algorithm developed by the authors to fill the cassette bearings with grease for working conditions in the Siberian and far Eastern regions. The calculation of the volume filling takes into account the heating of the bearing, its cooling, lubrication watering, manufacturing accuracy the Introduction of the technological process developed by the authors of the algorithm of filling the bearings with grease can solve the problems of their operation in the regions of Siberia and the Far East. Also this algorithm will allow to develop technologies of repair and restoration of bearings with reasonable filling them with lubricant and taking into account design features of bearings and climatic conditions of their operation that will save up to 7% of uncoupling repairs connected with malfunctions of cassette bearings of a axle Assembly of a rolling stock.


Область наук:
 • Механіка і машинобудування
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Сучасні технології. Системний аналіз. моделювання

  Наукова стаття на тему 'АЛГОРИТМ ЗАПОВНЕННЯ мастила касетного ПІДШИПНИКІВ буксових вузлів, ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ В УМОВАХ СИБИРИ І ДАЛЕКОГО СХОДУ'

  Текст наукової роботи на тему «Алгоритм ЗАПОВНЕННЯ мастила касетного ПІДШИПНИКІВ буксових вузлів, ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ В УМОВАХ СИБИРИ І ДАЛЕКОГО СХОДУ»

  ?ІРКУТСЬКИЙ державний університет шляхів сполучення

  Сучасні технології. Системний аналіз. Моделювання № 3 (63) 2019

  УДК 681.587.78, 621.822.1, 620.178.162

  DOI: 10.26731 / 1813-9108.2019.3 (63) .180-187

  Н. Г. Філіпенко, Д. В. Баканін, В. С. Бичковський, А. С. Курайтіс

  Іркутський державний університет шляхів сполучення, м Іркутськ, Російська Федерація Дата надходження: 15 июня 2019 р.

  АЛГОРИТМ ЗАПОВНЕННЯ мастила касетного ПІДШИПНИКІВ буксових вузлів, ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ В УМОВАХ СИБИРИ І ДАЛЕКОГО СХОДУ

  Анотація. Збірка касетних підшипників здійснюється заводом-виробником в суворій відповідності з розробленою технологією за допомогою автоматизованих і автоматичних потокових ліній. Використовувані оснастки, матеріали і вихідні параметри технологічних процесів виробниками не розголошуються. Тому автори вказують на дещо парадоксальну ситуацію, особливо при проведенні актування поламаних гарантійних касетних підшипників: дослідження показали, що близько 7% відчіпного ремонту, пов'язаних з виходом з ладу касетних підшипників, доводиться на причини, пов'язані з неправильною методикою заповнення їх мастилом, а відсутність інформації про технологіях збирання касетних підшипників не дозволяє в повній мірі проаналізувати причини несправностей і виробити заходи щодо їх виключення. Відзначено також, що існуючі методики заповнення підшипників мастилом не враховують умови експлуатації регіонів з великими градієнтами температур, а недосконалість існуючих методик вимагає розробки нового алгоритму заповнення мастилом підшипників з урахуванням метеоумов експлуатації. У даній роботі представлений розроблений авторами алгоритм заповнення касетних підшипників мастилом для умов роботи в Сибірському і Далекосхідному регіонах. Розрахунок об'ємного заповнення враховує розігрів підшипника, його охолодження, обводнення мастила, точність виготовлення. Впровадження в технологічний процес розроблений авторами алгоритм заповнення мастилом підшипників дозволяє вирішити проблеми їх експлуатації в регіонах Сибіру і Далекого сходу. Також даний алгоритм дозволить розробити технології ремонту і відновлення підшипників з обгрунтованим заповненням їх мастилом і урахуванням конструктивних особливостей підшипників і кліматичних умов їх експлуатації, що заощадить до 7% відчіпного ремонту пов'язаних з несправностями касетних підшипників буксового вузла рухомого складу.

  Ключові слова: алгоритм заповнення мастилом, касетний підшипник, буксових вузол, рухомий склад.

  N. G. Filippenko, D. V. Bakanin, V. S. Bychkovsky, A. S. Kuraitis

  Irkutsk State University of railway Transport, Irkutsk, the Russian Federation Received: June 15, 2019

  THE ALGORITHM FOR FILLING WITH GREASE CARTRIDGE BEARINGS AXLE EQUIPMENT OPERATING IN CONDITIONS OF SIBERIA AND THE FAR EAST

  Abstract. Assembly of cassette bearings is carried out by the manufacturer in strict accordance with the developed technology with the help of automated and automatic production lines. The used equipment, materials and initial parameters of technological processes are not disclosed by manufacturers. Therefore, the authors point to a somewhat paradoxical situation, especially during the actuation of failed warranty cassette bearings. studies have shown that: - about 7% of the uncoupling repairs associated with the failure of the cassette bearings, account for the reasons associated with the wrong method offilling them with grease, and the lack of information about the technologies of Assembly of cassette bearings does not allow to fully analyze the causes of malfunctions and develop measures to eliminate them. It is also noted that the existing methods of filling bearings with grease do not take into account the operating conditions of regions with large temperature gradients, and - the imperfection of existing methods requires the development of a new algorithm for filling bearings with grease, taking into account weather conditions. This paper presents an algorithm developed by the authors to fill the cassette bearings with grease for working conditions in the Siberian and far Eastern regions. The calculation of the volume filling takes into account the heating of the bearing, its cooling, lubrication watering, manufacturing accuracy the Introduction of the technological process developed by the authors of the algorithm of filling the bearings with grease can solve the problems of their operation in the regions of Siberia and the Far East. Also this algorithm will allow to develop technologies of repair and restoration of bearings with reasonable filling them with lubricant and taking into account design features of bearings and climatic conditions of their operation that will save up to 7% of uncoupling repairs connected with malfunctions of cassette bearings of a axle Assembly of a rolling stock.

  Keywords: algorithm of filling with lubricant, cassette bearing, axle Assembly, rolling stock.

  Актуальність роботи і мета дослідження

  Розробка і використання дворядних роликових конічних підшипників для роботи на рухомому складі залізницях Росії дозволила збільшити швидкість руху пасажир-

  180

  ських вагонів до 200 км / год, а в вантажних вагонах збільшити осьові навантаження до 27 тонн на вісь. У зв'язку з цим, вивчення даного напрямку розвитку підшипникових вузлів є актуальним завданням [1].

  © Н. Г. Філіпенко, Д. В. Баканін, В. С. Бичковський, А. С. Курайтіс, 2019

  транспорт

  Modern technologies. System analysis. Modeling, 2019, Vol. 63, No. 3

  СІ

  bo at

  Одночасно з дворядними підшипниками широкого поширення набули буксові вузли з касетними підшипниками. Касетні буксові вузли являють собою конструкцію, відрегульовану на заводі-виробнику. Вони повністю готові до установки на осі колісних пар, причому, як показують дослідження, заправка мастилом здійснюється комп'ютеризованими способами. При цьому не можна не відзначити, що методики розрахунку виробники не розголошують, не афішують вони також і технології заповнення. Але, як показують деякі статистичні вибірки, такі методики не завжди відповідають умовам експлуатації касетних підшипників в різних кліматичних умовах нашої країни [2]. При цьому відомо, що близько 10% всіх відмов в машинах і механізмах припадають на проблеми, пов'язані із забезпеченням їх мастилом [3].

  У зв'язку з вищевикладеним, метою даного дослідження є створення алгоритму заповнення мастилом підшипників буксових вузлів, експлуатованих в умовах Сибіру і Далекого сходу.

  Дослідження динаміки відмов і пошкоджень підшипникових вузлів. Організація робіт по ремонту і відновленню підшипникових вузлів Збірка касетних підшипників здійснюється заводом-виробником в суворій відповідності з розробленою технологією за допомогою автоматизованих і автоматичних потокових ліній. Використовувані оснастки, матеріали і вихідні параметри технологічних процесів виробниками не розголошуються. Тому виникає дещо парадоксальна ситуація, особливо при проведенні актування поламаних гарантійних касетних підшипників. Як видно з наведених статистичних даних вибракування підшипників (табл. 1), заводи виробники визнають тільки поодинокі випадки, т. К. Неможливо перевірити чи довести розбіжності,

  точність і правильність складання, в тому числі і при операціях заповненні мастилом [3, 4].

  Проте, проблема полягає ще й в тому, що обслуговування таких підшипників підприємства-виробники, як правило, залишають виключно за собою. Не можна не відзначити і ще одну особливість, з якою експлуатаційні організації та власники рухомого складу стикаються в процесі роботи: «Ми сьогодні є свідками того, як одне неправильне рішення щодо зміни геометрії колеса і ширини рейкової колії, прийняте понад тридцять років тому, може згубно позначитися на роботі залізничного транспорту протягом десятиліть », - сказав президент НП« ОПЖТ »Валентин Гапанович [4, 5].

  Дане висловлювання в повній мірі можна інтерпретувати до сервісної системі виробників і до невідповідності ресурсів експлуатації колісної пари касетних підшипників буксових вузлів рухомого складу.

  Тому реальною необхідністю для власників і ремонтних організацій ВАТ «РЖД» є організація власних виробничих підрозділів по ремонту та відновленню касетних підшипникових вузлів на базі колісно-роликових ділянок ВРП.

  Аналіз несправностей касетних підшипників (рис. 1) показує, що серед причин отцепок є такі, як несправність сепаратора - 1,7% і обводнення мастила - 5,2%.

  У звіті не були приведені причини вибракування, але роботи по кінетиці руйнувань підшипників і їх сепараторів [3, 6, 8] побічно доводять, що такими можуть бути експлуатаційні умови синтезованих і полімерних матеріалів, використовуваних в конструкції касетних підшипників [6, 7].

  Тому наступного підзадачі цієї роботи були дослідження конструкції підшипників і методів їх заповнення синтетичними і мінеральними мастилами.

  Таблиця 1

  Вибракування касетних подшіпніков_

  2013 2014 2015 2016

  Кількість отцепок по буксує-

  вим вузлів SKF, зарегістріро- Немає даних 20 167 187

  ванних в системах ВАТ «РЖД»

  Кількість отцепок, за якими

  була отримана інформація і 19 22 52 93

  проведено розслідування

  Підтверджених в результаті з вини 1 0 0 1

  підшипника SKF

  ІРКУТСЬКИЙ державний університет шляхів сполучення

  Сучасні технології. Системний аналіз. Моделювання № 3 (63) 2019

  Мал. 1. відчеплення вагонів з касетними підшипниками ЕПК-Бренко за період 2015-2017 рр

  Дослідження конструкції підшипників і методів їх заповнення мастилами

  Немає сумніву, що виробники постійно вдосконалюють конструкцію підшипників, підбирають все більш ефективні рецепти мастил, які зменшують тертя букс, що знижують швидкість окисного процесу, міцно утримуються на поверхні підшипника і шийки осі, але як було сказано раніше, не розголошують рецептуру і технологію її нанесення.

  Аналіз вітчизняних мастильних матеріалів показує, що з радянських часів в нашій країні існують мастила, створені спеціально для залізничного транспорту. Їх умовно поділяють на кілька груп. До першої групи належать, що цікавлять нас мастила для вагонних букс і локомотивів РРВ і ЛЗ-ЦНИИ.

  Що входять до складу мастила спеціальні добавки з протівозадірнимі і антиокислювальні властивості дозволяють даному мастильному матеріалу зменшувати утворення задирів, корозії при інтенсивній експлуатації букс. Масла, які закладаються в буксу при складанні, працюють без заміни до проведення чергової ревізії. Функціонує ЛЗ-ЦНИИ протягом п'яти років і забезпечує пробіг букс до 450000 км.

  Мастило для підшипників роликового типу РРВ (ТУ 32 ЦТ 520-77) також містить в своєму складі літій. Завдяки цьому вона стійка до впливу вологи. Вживається дана мастило у вузлах тертя з підшипниками кочення як локомотивів, так і мотор-вагонів. Функціонує РРВ в будь-який час року без заміни. Буксовими мастило РРВ працює з високою ефективністю

  при похолоданні до -40 ° С, хоча виробники рекомендують експлуатувати мастило і при -50 ° С. Мастило забезпечує пробіг рухомого складу не менше 400000 км. Малов'язка основа мастила РРВ значно підвищують її протидії задірние і антифрикційні властивості.

  Аналіз конструкції підшипникового буксового вузла, представленого на рис. 2 показує, що в вузли з часом все ж проникає волога, яка погіршує якість мастила, а змінюється обсяг мастила, дає об'єктивну передумову до руйнування зовнішніх і внутрішніх кілець полімерних сепараторів і видавлювання ущільнення на його зовнішній стороні.

  Незважаючи на те, що виробники ведуть наукові дослідження з метою створення нових ефективних мастил і технологій їх закладок дослідження показали, що:

  - близько 7% відчіпного ремонту, пов'язаних з виходом з ладу касетних підшипників, доводиться на причини, пов'язані з неправильною методикою заповнення їх мастилом

  - відсутність інформації про технологіях збирання касетних підшипників не дозволяє в повній мірі проаналізувати причини несправностей і виробити заходи щодо їх виключення

  - існуючі методики заповнення підшипників мастилом не враховують умови експлуатації регіонів з великими градієнтами температур.

  - недосконалість існуючих методик вимагає розробки нового алгоритму заповнення мастилом підшипників з урахуванням метеоумов експлуатації [5, 8].

  W)

  66

  транспорт

  Modern technologies. System analysis. Modeling, 2019, Vol. 63, No. 3

  Мал. 2. буксовими вузол з підшипником касетного типу

  Алгоритм заповнення мастилом касетних підшипників, які експлуатуються в умовах Сибіру і Далекого Сходу

  Розробка конструкції підшипника і технології його ремонту вимагає суворого виконання заданих якостей поверхонь, розмірів деталей і їх допусків. Таким чином, маючи креслення деталей і складальне креслення вузла, можливий розрахунок обсягу вузла підшипника з допустимою точністю, а для врахування впливу температурних чинників необхідні додаткові дослідження кліматично-температурного режиму регіону і температурного режиму експлуатації підшипників буксових вузлів рухомого складу. В якості вихідних даних були прийняті дані кліматично-температурного режиму регіону експлуатації та максимальна температура роботи підшипникового вузла, наприклад, по КТСМ.

  Дослідження метеоданих рр. Іркутська, Красноярська, Братська, Кемерово (рис. 3) показали, що сезонний розподіл температури рр. Братськ і Кемерово характерно для різко-

  про 30

  & 10 з

  S

  ? 0 -10 -20 -30

  континентального клімату Сибірського регіону, а річні температурні коливання рр. Іркутська і Красноярська, через знаходження поруч з ними значного обсягу незамерзаючої в зимовий період води, близькі до кліматичних особливостей Далекосхідного регіону.

  Для всіх міст характерний високий температурний градієнт, що, власне, і становить найбільший інтерес при розгляді алгоритму заповнення мастилом буксових вузлів.

  При цьому необхідно враховувати, що пріоритетним фактором наповнення вузла мастилом є відсутність у вузлі її надмірної кількості. Надлишки мастила приводять до підвищеного тиску при збільшенні температури, що в свою чергу призведе до витіснення гумових контактних ущільнень, полімерних прокладок і викиду мастила. Такий стан підшипника призведе до його «відкриття», витікання мастила і катастрофічного зносу по цілому ряду параметрів.

  Таким чином, в основу алгоритму був покладений розрахунок, заснований на визначенні міні-

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  місяць року

  | Температура р Іркутськ І Температура р Красноярськ

  А Температура р Кемерово • Температура р Братськ

  Мал. 3. Середня температура в рр. Іркутськ, Красноярськ, Кемерово Братськ за 2015-2017 рр.

  & 20

  ІРКУТСЬКИЙ державний університет шляхів сполучення

  Сучасні технології. Системний аналіз. Моделювання № 3 (63) 2019

  мального кількості мастила, що забезпечує безаварійну експлуатацію підшипника в усьому температурному діапазоні його експлуатації.

  Максимальна температура нагріву букси і адаптера, яка не повинна перевищувати 70 ° С без урахування температури навколишнього повітря, була взята з нормативного документа [6, 11-13].

  Необхідно відзначити, що коефіцієнт теплового розширення мастила (КЗтемп расш) визначено в цій роботі не був і його емпіричне знаходження є темою подальших досліджень [12-18].

  Існуючі методики заповнення підшипників мастилом виходять із загальновідомого правила - рівень заповнення обернено пропорційний кількості оборотів (до речі, не втратив своєї актуальності і сьогодні). Нами він був прийнятий з наступними показниками:

  - низькошвидкісні підшипники - 90%, (Кзап

  = 0,9);

  - среднеоборотістие підшипники - 50%, (Кзап = 0,9);

  - швидкохідні підшипники - 30%, (Кзап = 0,9).

  Знаючи особливості конструкції і матеріали

  касетних, роликових, дворядних підшипників [9-13], прийнявши, що всі вони виявляють ізотропні властивості, можна обчислити об'єм мастильного матеріалу Усмаз за такою формулою:

  Усмаз конструкції-УСБ1 - ^ Сб2 - УсбЗ -||| * Кзап (1)

  де ^ конструкції - обсяг габаритного простору всередині складальної конструкції, що складається з УСБ \ Усб2 Рб1 1-го, 2-го, ... 7-го обсягу входять в габаритне простір деталей конструкції.

  При цьому необхідно відзначити, що формула (1), не враховує температурні режими експлуатації, які в реальному режимі присутні і впливають роботу вузла.

  Розглянувши укрупненно коефіцієнт теплового розширення для

  - підшипникової стали К1темп расш = 17,3 10 6/1 ° С,

  - поліаміду К2темп расш 21,5 10-6 / 1 ° С,

  - поліаміду К2темп расш стеклонап = 7010/1 ° С,

  темп расш = 2темп расш стеклонап

  стеклонаполненного

  - гуми Ктемп расш = 7710 "6/1 ° С, можна зробити висновок, що температурне розширення виробів з полімерних і композитних матеріалів надають більший вплив на зміну обсягу, ніж традиційні матеріали з металів, а, отже, облік цих розширень можна виразити таким чином.

  Усб7 = (Vсб7 + - Усб7-) * кмат 7 * Кзап (2)

  Усмаз = К * (Vконстр- Vсб1 - Vсб2 - Vсб3 -||| -Vсб7) * Кзап (3)

  В ході досліджень було визначено, що особливістю практичного стану мастила є її обводнення. Розглянувши максимально можливе вміст вологи в вузлі (може бути присутнім до 8% вологи) було визначено, що при температурі нижче + 3,9 ° С воно дасть збільшення обсягу мастила:

  V TT + а - V V IT

  збір .едін -0 / > minT. -

  + А 0

  V "," "= Кзап • |

  100

  92. (4)

  Розглянувши ескіз підшипникового вузла (рис. 4) з зазначеними основними розмірами зроблений висновок, що формула (4) для нього може бути перетворена в такий вигляд (5):

  КМАЗ = КЗАП •

  "(F) • {АСТ '" * ")

  х Нп -

  "(" Л (аст ' "" ")

  нп -

  "• i D) ^ (аст 't min) • Нр Np -

  - Vc + 2 ^ (

  Аполо

  tmin),

  (5)

  де Він, Ов, Ор - діаметри зовнішнього кільця підшипника, внутрішнього кільця підшипника, діаметр ролика відповідно; ^ ТГП - мінімальна температура експлуатації; аст, Аполо коефіцієнти температурного розширення стали і полімеру (сепаратора) відповідно.

  З огляду на значні температурні розширення полімерів, композитів і гум, що входять до складу конструкції підшипника і допуски на розміри складальних одиниць дана формула може бути уточнена таким чином:

  У "" "= Кзап| ж-

  Dh min

  2

  ] • (аст • tmin)

  х Нп -

  De max

  2

  ] • (аст • tmin)

  нп -

  Г п Dp max

  )<

  аст • tmin

  • Нр • Np -

  - Vc + 2 • (аст • t min),

  (6)

  де Dh min - діаметр зовнішнього кільця підшипника з мінімальним розміром по допускам, Db max, D р max - діаметри внутрішнього кільця підшипника і діаметр ролика відповідно з максимальними розмірами по допуску.

  х

  V

  V

  2

  V

  транспорт

  Modern technologies. System analysis. Modeling, 2019, Vol. 63, No. 3

  F = Кзап • 0,92 x

  я 1

  Dh min

  % •

  2, De max Л

  . 2 J

  'Dp max

  , 2 .

  • (аст • tmin) • (аст • tmin)

  • (аст • t min)

  Hn -

  • Hn -

  • Hp x

  % •

  Dp maxN, 2 .

  • (аст • tmin)

  хНр| Np - Vc + 2- (аст | tmin)). (8) У загальному вигляді формулу для розрахунку кількості заповнюється мастила будь-яких підшипників з урахуванням температурних умов експлуатації, допусків на виконувані розміри, практичного присутності води в мастилі і коефіцієнта заповнення можна представити таким чином:

  х Np - Vc 2 | (аст | t min)). (7)

  Причому, якщо врахувати, що сам мастильний матеріал також володіє власним коефіцієнтом лінійного розширення (асмазкі), остаточно обсяг мастильного матеріалу може бути визначений:

  V = Кзап| 0,92-асмазкі| tmin х

  смаз ,

  Vсм аз = Кзап • 0,92 • V

  ^ Маз ^ -ueminT.

  i

  +0

  V IT

  збір .едін -a

  -ZV.

  Л

  IT + а

  minT. -0

  (9)

  f

  Dh min

  De max

  2

  • (аст • tmin)

  • (аст • tmin)

  • Hn -

  • Hn -

  \ I Висновок

  Впровадження в технологічний процес розроблений авторами алгоритм заповнення мастилом підшипників дозволяє вирішити проблеми їх експлуатації в регіонах Сибіру і Далекого сходу. Також даний алгоритм дозволить розробити технології ремонту та відновлення буксових вузлів з обгрунтованим заповненням їх мастилом і урахуванням конструктивних особливостей підшипників і кліматичних умов їх експлуатації, що заощадить до 7% відчіпного ремонту пов'язаних з несправностями касетних підшипників буксових вузлів рухомого складу.

  Біографічний СПИСОК

  1. Шляхи вдосконалення конструкції колісних пар вантажних вагонів. Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5907224/page:11/

  2. Державний доповідь «Про стан та про охорону навколишнього середовища Російської Федерації в 2015 році». - М.: Мінприроди Росії; НІА-Природа, 2016. - 639 с.

  3. Гаджієв, Г.М. Паливо-мастильні матеріали. У 2 ч. Ч. 2. // Йошкар-Ола: ПДТУ, 2017. - 260 с.

  4. Нікітін А.В. Конічні буксові підшипникові вузли SKF CTBU Досвід експлуатації на просторі 1520, організація сервісу та відновного ремонту, НП «ОПЖТ», Москва, 16.02.2016 / Нікітін А.В., виконавчий директор ТОВ «СКФ Твер» Режим доступу: http: // opzt .org.ua / sites / default / files / files / 6_skf_presentation_12.02.16.pdf.

  5. Результати експлуатації вантажних вагонів, обладнаних підшипниками касетного типу виробництва ТОВ «ЕПК-Бренко підшипникова компанія», за період 2015/2016 рр. Москва, Травень 2017 г. Режим доступу: h1tps: //docplayer.org.ua/81039059-Rezulta1y-ekspluatacii-gruzovyh-vagonov-oborudovannyh-podshipnikami-kassetnogo-1ipa-proizvodstva-ooo-epk-brenko-podshipnikovaya-kompaniya-za-period .html.

  6. Регламент огляду колісних пар з підшипниками касетного типу при тривожних свідченнях підлогових засобів теплового контролю (КТСМ) залізничної інфраструктури ВАТ "РЖД".

  7. Колесо неповернення // Газета Гудок. 5 смуга, Технології. Випуск № 212 (26351) 29.11.2017.

  8. Kargapoltsev S.K., Shastin V.I., Gozbenko V.E., Livshits A.V., Filippenko N.G. Laser alloying of wear surfaces with metal components International Journal of Applied Engineering Research. 2017. Т. 12. № 17. С. 6499-6503.

  9. Філіпенко Н.Г. Аспекти вибору параметрів автоматизованої електротермічною обробки термопластів. // Пластичні маси. 2017. № 7-8. С. 29-31.

  10. Філіпенко Н.Г. Визначення ефективних режимів електрохімічного сушки полімерних матеріалів / Філіпенко Н.Г., Лівшиць А.В., Машовіч А.Я. // Вісті вузів. Прикладна хімія і біотехнологія. 2013. № 2 (5). С. 82-87.

  11. Александров А.А. Математичне моделювання процесу охолодження заготовок з алюмінієвих сплавів при термообробці. Вісник Бурятського державного університету. Математика, інформатика. 2016. № 3. С. 15-22.

  12. Александров А.А. Математичне моделювання залишкових напруг при виробництві заготовок з алюмінієвих сплавів. Інформаційні технології та проблеми математичного моделювання складних систем. 2016. № 16. С. 21-25.

  13. Лівшиць А.В., Александров А.А. Прогнозування температурного поля для визначення залишкових напружень виникають при термообробці алюмінієвих сплавів Наука і освіта: наукове видання МГТУ ім. Н.е. Баумана. 2014. № 7. С. 36-47.

  14. Буторін Д.В. Математичне моделювання процесу високочастотної сушки партії полімерних виробів, ізольованих від електродів робочого конденсатора з обох сторін. Colloquium-journal. 2018. № 7-3 (18). С. 14-23.

  15. Белоголов Ю.І., Гозбенко В.Є., Каргапольцев С.К. Автоматизація розрахунків ущільнюючих з'єднань з тонкостінними елементами (пружною кромкою). Вісник Іркутського державного технічного університету. 2017. Т. 21. № 5 (124). С. 54-68.

  2

  x

  2

  x

  2

  2

  x

  x

  ІРКУТСЬКИЙ державний університет шляхів сполучення

  Сучасні технології. Системний аналіз. Моделювання № 3 (63) 2019

  16. Gozbenko V.E., Khomenko A.P., Kargapoltsev S.K., Minaev N.V., Karlina A.I. Creating of the alternative lubricants and practice of their use International Journal of Applied Engineering Research. 2017. Т. 12. № 22. С. 12369-12372.

  17. Гозбенко В.Є., Карліна А.І., Каргапольцев С.К. Головні координати в рішенні задач вертикальної динаміки транспортного засобу. Системи. Методи. Технології. 2016. № 3 (31). С. 58-62.

  18. Лівшиць А.В. Блок захисту від електричного пробою автоматизованої системи управління процесами високочастотної електротермії полімерів Системи. Методи. Технології. 2014. № 2 (22). С. 84-89.

  REFERENCES

  1. Puti sovershenstvovaniya konstrukcii kolesnyh par gruzovyh vagonov. Rezhim dostupa: https://studfiles.net/preview/5907224/page: 11 /

  2. Gosudarstvennyj doklad «O sostoyanii i ob ohrane okruzhayushchej sredy Rossijskoj Federacii v 2015 godu». - M.: Minprirody Rossii; NIA- Priroda, 2016. - 639 s.

  3. Gadzhiev, G.M. Toplivo-smazochnye materialy. V 2 ch. CH. 2. Joshkar-Ola: PGTU, 2017. - 260 s.

  4. Nikitin AV Konicheskie buksovye podshipnikovye uzly SKF CTBU Opyt ehkspluatacii na prostranstve 1520, organizaciya servisa i vosstanovitel'nogo remonta, NP «OPZHT», Moskva, 16.02.2016 / Nikitin AV, ispolnitel'nyj direktor OOO «SKF Tver '» Rezhim dostupa : http://opzt.org.ua/sites/default/files/files/6_skf_presentation_12.02.16.pdf

  5. Rezul'taty ehkspluatacii gruzovyh vagonov, oborudovannyh podshipnikami kassetnogo tipa proizvodstva ooo «EPK-brenko podshipni-kovaya kompaniya», za period 2015/2016 gg. Moskva, Maj 2017 g. Rezhim dostupa: https: //docplayer.org.ua/81039059 Rezultaty ekspluatacii gru-zovyh vagonov oborudovannyh pod shipnikami kassetnogo tipa proizvodstva ooo epk brenko podshipnikovaya kompaniya za period.html

  6. Reglament osmotra kolesnyh par s podshipnikami kassetnogo tipa pri trevozhnyh pokazaniyah napol'nyh sredstv teplovogo kontrolya (KTSM) zheleznodorozhnoj infrastruktury OAO "RZHD"

  7. Koleso nevozvrata // Gazeta Gudok. 5 polosa, Tekhnologii. Vypusk № 212 (26351) 29.11.2017

  8. Kargapoltsev S.K., Shastin V.I., Gozbenko V.E., Livshits A.V., Filippenko N.G. Laser alloying of wear surfaces with metal components. International Journal of Applied Engineering Research. 2017. T. 12. № 17. S. 6499-6503

  9. Filippenko N.G. Aspekty vybora parametrov avtomatizirovannoj ehlektrotermicheskoj obrabotki termoplastov Plasticheskie massy. 2017. № 7-8. S. 29-31.

  10. Filipenko N.G., Livshic A.V., Mashovich A.YA. Izvestiya vuzov. Opredelenie ehffektivnyh rezhimov ehlektrohimicheskoj su-shki polimernyh materialov. Prikladnaya himiya i biotekhnologiya. 2013. № 2 (5). S. 82-87.

  11. Aleksandrov A.A. Matematicheskoe modelirovanie protsessa ohlazhdenija zagotovok iz aljuminievyh splavov pri termoobrabot-ke. Vestnik Burjatskogo gosudarstvennogo universiteta. Matematika, informatika. 2016. № 3. S. 15-22.

  12. Aleksandrov A.A. Matematicheskoe modelirovanie ostatochnyh naprjazhenij pri proizvodstve zagotovok iz aljuminievyh splavov. Informatsionnye tehnologii i problemy matematicheskogo modelirovanija slozhnyh sistem. 2016. № 16. S. 21-25.

  13. Livshits A.V., Aleksandrov A.A. Prognozirovanie temperaturnogo polja dlja opredelenija ostatochnyh naprjazhenij voznikajus-chih pri termoobrabotke aljuminievyh splavov. Nauka i obrazovanie: nauchnoe izdanie MGTU im. N.'E. Baumana. 2014. № 7. S. 36-47.

  14. Butorin D.V. Matematicheskoe modelirovanie protsessa vysokochastotnoj sushki partii polimernyh izdelij, izolirovannyh ot 'el-ektrodov rabochego kondensatora s oboih storon. Colloquium-journal. 2018. № 7-3 (18). S. 14-23.

  15. Belogolov Ju.I., Gozbenko V.E., Kargapol'tsev S.K. Avtomatizatsija raschetov uplotnitel'nyh soedinenij s tonkostennymi 'elementami (uprugoj kromkoj). Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. 2017. T. 21. № 5 (124). S. 54-68.

  16. Gozbenko V.E., Khomenko A.P., Kargapoltsev S.K., Minaev N.V., Karlina A.I. Creating of the alternative lubricants and practice of their use. International Journal of Applied Engineering Research. 2017. T. 12. № 22. S. 12369-12372.

  17. Gozbenko V.E., Karlina A.I., Kargapol'tsev S.K. Glavnye koordinaty v reshenii zadach vertikal'noj dinamiki transportnogo sredstva. Sistemy. Metody. Tehnologii. 2016. № 3 (31). S. 58-62.

  18. Livshits A.V. Blok zaschity ot 'elektricheskogo proboja avtomatizirovannoj sistemy upravlenija protsessami vysokochastotnoj' elektrotermii polimerov Sistemy. Metody. Tehnologii. 2014. № 2 (22). S. 84-89.

  Інформація про авторів

  Філіпенко Микола Григорович - к. Т. Н., Доцент, доцент кафедри «Автоматизація виробничих процесів», Іркутський державний університет шляхів сполучення, м Іркутськ, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Бичковський Володимир Сергійович - аспірант кафедри «Автоматизація виробничих процесів», Іркутський державний університет шляхів сполучення, інженер-конструктор, АТ «Іркутський релейний завод», м Іркутськ, email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Баканін Денис Вікторович - аспірант кафедри «Автоматизація виробничих процесів», Іркутський державний університет шляхів сполучення, інженер-конструктор, АТ «Іркутський релейний завод», м Іркутськ, email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Курайтіс Олексій Сергійович - аспірант кафедри «Автоматизація виробничих процесів», Іркутський державний університет шляхів сполучення, м Іркутськ, email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Authors

  Nikolay Grigoryevich Filippenko - Ph.D. in Engineering Science, Associate Professor, the Subdepartment of Automation of Production Processes, Irkutsk State Transport University, Irkutsk, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Vladimir Sergeevich Bychkovsky - Ph.D. student, the Subdepartment of Automation of Production Processes, Irkutsk State Transport University, Design Engineer, Irkutsk Relay Plant JSC, Irkutsk, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Denis Viktorovich Bakanin - Ph.D. student, the Subdepartment of Automation of Production Processes, Irkutsk State Transport University, Design Engineer, Irkutsk Relay Plant JSC, Irkutsk, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Aleksei Sergeevich Kuraitis - Ph.D. student, the Subdepartment of Automation of Production Processes, Irkutsk State Transport University, Irkutsk, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  транспорт

  Modern technologies. System analysis. Modeling, 2019, Vol. 63, No. 3

  для цитування

  For citation

  Філіпенко Н. Г. Алгоритм заповнення мастилом касетних підшипників буксових вузлів, експлуатованих в умовах Сибіру і Далекого Сходу / Н. Г. Філіпенко, В. С. Бичков-ський, Д. В. Баканін, А. С. Курайтіс // Сучасні технології . Системний аналіз. Моделювання. - 2019. - Т. 63, № 3. -С. 180-187. - БО !: 10.26731 / 1813-9108.2019.3 (63) .180-187

  Filippenko NG, Bychkovsky VS, Bakanin DV, Kuraitis AS Algoritm zapolneniya smazkoy kassetnykh podshipnikov buksovykh uzlov ekspluatiruyemykh v usloviyakh Sibiri i Dal'ne-go Vostoka [The algorithm for filling with grease cartridge bearings axle equipment operating in conditions of Siberia and the far East] . Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie [Modern Technologies. System Analysis. Modeling], 2019. Vol. 63, No. 3, pp. 180-187. DOI: 10.26731 / 1813-9108.2019.3 (63) .180-187


  Ключові слова: АЛГОРИТМ ЗАПОВНЕННЯ мастила / КАСЕТНИЙ ПІДШИПНИК / буксовими ВУЗОЛ / РУХОМИЙ СКЛАД / ALGORITHM OF FILLING WITH LUBRICANT / CASSETTE BEARING / AXLE ASSEMBLY / ROLLING STOCK

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити