завдання ідентифікації параметрів лінійних динамічних систем другого порядку з малими збуреннями за експериментальними даними вирішується шляхом зведення її до задачі мінімізації квадратичного функціоналу з обмеженнями у вигляді нелінійних алгебраїчних рівнянь. Проведено обчислення на трьох експериментальних наборах даних, що відповідають трьом типам особливої ​​точки лінійної системи: сідло, вузол, центр.

Анотація наукової статті з фізики, автор наукової роботи - Горшунова Тетяна Олексіївна, Стенін Ігор В'ячеславович, шаманалісь Павло Анатолійович


ALGORITHM OF PARAMETER IDENTIFICATION OF SECOND-ORDER DYNAMICAL SYSTEM WITH SMALL PERTURBATIONS ACCORDING TO EXPERIMENTAL DATA

The problem of identifying the parameters of the second-order linear dynamical systems with small perturbations according to experimental data is solved by reducing it to the problem of minimizing a quadratic functional with constraints in the form of nonlinear algebraic equations. The calculations were carried out on three experimental data sets corresponding to the three types of singular points of a linear system: the saddle, the node, and the center.


Область наук:
 • фізика
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Огарьов-Online

  Наукова стаття на тему 'АЛГОРИТМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ДРУГОГО ПОРЯДКУ З МАЛИМИ обурення з ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ЦИМ'

  Текст наукової роботи на тему «Алгоритм ідентифікації параметрів ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ДРУГОГО ПОРЯДКУ З МАЛИМИ обурення з ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ЦИМ»

  ?СТЕНІН І. В., шаманалісь П. А., Горшунова Т. А.

  АЛГОРИТМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ДРУГОГО ПОРЯДКУ З МАЛИМИ обурення з ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ЦИМ

  Анотація. Завдання ідентифікації параметрів лінійних динамічних систем другого порядку з малими збуреннями за експериментальними даними вирішується шляхом зведення її до задачі мінімізації квадратичного функціонала з обмеженнями у вигляді нелінійних алгебраїчних рівнянь. Проведено обчислення на трьох експериментальних наборах даних, що відповідають трьом типам особливої ​​точки лінійної системи: сідло, вузол, центр.

  Ключові слова: ідентифікація параметрів, звичайні диференціальні рівняння, мінімізація.

  STENIN I. V., SHAMANAEV P. A., GORSHUNOVA T. A.

  ALGORITHM OF PARAMETER IDENTIFICATION OF SECOND-ORDER DYNAMICAL SYSTEM WITH SMALL PERTURBATIONS ACCORDING TO EXPERIMENTAL DATA

  Abstract. The problem of identifying the parameters of the second-order linear dynamical systems with small perturbations according to experimental data is solved by reducing it to the problem of minimizing a quadratic functional with constraints in the form of nonlinear algebraic equations. The calculations were carried out on three experimental data sets corresponding to the three types of singular points of a linear system: the saddle, the node, and the center.

  Keywords: identification of parameters, ordinary differential equations, minimization.

  Розглянемо лінійну систему звичайних диференціальних рівнянь c малими збуреннями виду

  ^ = 0iXi + 02 * 2 +? 1Х1

  (1)

  ! ^ = 03 * 1 + 04 * 2 +? 2 * 2 де Xj? М, i = 1,2 - залежні змінні, t? [0, видання] - незалежна змінна, видання > 0, вк? М, к = 1, ..., 4 - невідомі параметри,? J (j = 1,2) - досить малі речові параметри.

  Позначимо через Xj (t, в) -у-компоненту рішення системи (1), j = 1,2, що залежить від векторного параметра в = со1ітп (в1, в2, в3, В4).

  Нехай при деяких фіксованих значеннях вк, к = 1, ..., 4, рішення системи (1) задовольняє завданню Коші з початковими умовами:

  х ™ = х ± (0), х ™ = х2 (0). (2)

  Нехай так само по змінної х з кроком т = ^ на рівномірній сітці

  = Про ..... 1 + 1 = ^ +% ..... ги = ь, (3)

  для експериментальних даних справедливі співвідношення

  х ^ = х (1) +? (1),? = 1,., И, (4)

  де х (1 ^ = со1ітп (х (1 \ х2 ^), х (1 ^ = со1ітп (х (1-> х (р = х] (1Ь в) - значення

  компоненти рішення системи (1) в точці ^ при фіксованому значенні векторного параметра в, = со1ітп (? ц, - вектор, елементи якого є випадковими

  величинами, що мають стандартний нормальний розподіл, тобто Е N (0,1), I =

  ) = 1,2.

  Ставиться завдання ідентифікації параметрів системи виду (1), яка полягає в знаходженні таких оцінок §к параметрів вк, к = 1, ..., 4, при яких рішення задачі (1) наближається експериментальними даними {х®, I = 1, в сенсі методу найменших квадратів [1].

  Замінимо рівняння (1) симетричною разностной схемою [2] на сітці (3)

  М + 'ОЛ' л

  Л1 Л1 = 1 (€ + Г.)

  т = 2 +? 1 + 1,1),

  Х2) ~ Х2) _ 1 (;,; Л (5)

  - = 2 \ Ji.2 + П + 1,2),

  ? = 1 ^ -1,

  де

  / І = А (х (1), в) = + в2х® + Е1х (Р П, 2 = Г2 (х (1 \ в) = 03Х® + М2 ° +? 2X?.

  Вводячи позначення [3]

  г = со1ітп (х (м \ в), х (м) = со1ітп (х (1 \ ..., х (м ^), т. = со1ітп (х (м \ О4), х (м) = со1ітп (х (1 \ ..., х (м ^), О4 - нульовий вектор розмірності 4,

  отримаємо

  х (м) = Н1г, х (м) = Н12,

  де

  H1 = U2N: 02NX4] -, H2 = -HlHl,

  тут l2N - одинична (2N X 2N) матриця, 02Nx4 - нульова (2N X 4) матриця.

  Тоді, згідно з [3-5], задача ідентифікації параметрів може бути сформульована як задача мінімізації квадратичного функціоналу з обмеженнями у вигляді нелінійних алгебраїчних рівнянь

  < 1 minm (z), m (z) = ~ (H2z, z) - (H2z, z)

  Z 2

  T (z) = h. (6)

  g (z) = 0

  Тут введено такі позначення: T = [T1T2, ..., Tn, Tq] - (2 X (2N + 4)) -

  матриця, T, i = 2, N - нульові (2x2) - матриці, Tq- (2x4) - матриця;

  g (z) = column (gi (z), ..., gN (z)), gi (z) = column (ga (z), gi2 (z)), i = lJJ, gn (z) = gn (x (N ^, e) =

  = (L + \ (Oi + zS) x? +1 В2 *? - (l - \ (ei + ei)) x ^ 1 + \ в2х (+1 \ (7)

  gi2 (z) = gi2 (x (N ^, e) =

  \ Osx? + {L + \ (?, + 82)) x® + \ в * ™ - (1 - T - (? 4 + S2)) x2i + V. (8)

  Зауважимо, що різницева схема (5) з урахуванням позначень (7) - (8) може бути записана

  у вигляді

  ДОО = 0.

  Для вирішення завдання (6) скористаємося алгоритмом [3], заснованим на апроксимації вихідної задачі послідовністю квадратичних задач мінімізації з лінійними обмеженнями. На кожному кроці розріджена система лінійних алгебраїчних рівнянь великої розмірності вирішувалася з використанням методу сполучених градієнтів [4].

  Обчислення проводилися на трьох наборах експериментальних даних х®, I = відрізняються від наближених рішень з початковими даними х- ^ 0) = 1, х2 (0) = 1 системи (1) на випадкові величини е ^ Е N (0,1) ( у = 1,2), що мають стандартний нормальний розподіл. Кожне наближене рішення системи (1) отримано при фіксованому наборі параметрів вк, к = 1, ..., 4, що відповідають трьом типам особливої ​​точки системи (1): сідло, вузол, центр. Точність обчислень 8 покладалася рівною 0.001.

  В результаті обчислень для трьох різних наборів експериментальних даних отримані оцінки §к для параметрів вк, к = 1, ..., 4, а також компоненти х1 (1, (0), х2 (1, в) наближених рішень системи (1) .

  Наведемо графіки компонент х1 (1, (0), х2 (1, в) наближених рішень системи (1) і відповідні їм експериментальні дані.

  Випадок 1. Нульове положення рівноваги системи (1) - сідло.

  Отримані наступні оцінки параметрів в1, в2, в3, В4:

  61 = 2.02298, В2 = 0.0001, в3 = 0.00002, В4 = -2.90002..

  Мал. 1. Експериментальні дані та графік компоненти ХГ (Ь, в) наближеного рішення системи (1).

  0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

  Мал. 2. Експериментальні дані та графік компоненти Х2 ^, 0) наближеного рішення системи (1).

  -| ----- V-

  -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

  О 5 10 15 20

  XI

  Мал. 3. Експериментальні дані та наближення фазової траєкторії системи (1) з початковими даними хх (0) = 1, Х2 (0) = 1.

  Випадок 2. Нульове положення рівноваги системи (1) - вузол. Отримані наступні оцінки параметрів в1, в2, в3, В4:

  61 = -3.14132, В2 = 0.01895, в3 = 1.03559, В4 = 0.02129.

  1

  0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

  I

  Мал. 4. Експериментальні дані та графік компоненти х - ^^^, 0) наближеного рішення системи (1).

  I

  Мал. 5. Експериментальні дані та графік компоненти Х2 ^, 0) наближеного рішення системи (1).

  -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-г

  -0,5 0 0,5 1

  х1

  Мал. 6. Експериментальні дані та наближення фазової траєкторія системи (1) з початковими даними хх (0) = 1, Х2 (0) = 1.

  Випадок 3. Нульове положення рівноваги системи (1) - центр. Отримані наступні оцінки параметрів в1, в2, в3, В4:

  в1 = 0.07274, В2 = 4.01077, в3 = -3.98702, В4 = -0.02925 .

  Мал. 7. Експериментальні дані та графік компоненти 8) наближеного рішення системи (1).

  Мал. 8. Експериментальні дані та графік компоненти Х2 ^, в) наближеного рішення системи (1).

  Мал. 9. Експериментальні дані та наближення фазової траєкторії системи (1).

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Zhengfeng Li, Michael R. Osborne, Tania Prvan. Parameter estimation of ordinary differential equations // IMA Journal of Numerical Analysis. - 2005. - No. 25. Р. 264-285.

  2. Самарський А. А., Гулін А. В. Чисельні методи. - М .: Наука, 1989. - 432 c.

  3. Челишев М. С., шаманалісь П. А. Рішення задачі ідентифікації параметрів динамічних систем з використанням методу ортогональної циклічної редукції // Прикладна математика і механіка: зб. наукових праць. - № 11. - К: УлГТУ, 2017. - С. 264-271.

  4. Стенін І. В., шаманалісь П. А. Алгоритм рішення розрідженій системи лінійних алгебраїчних рівнянь великої розмірності з використанням методу сполучених градієнтів // Огарьов-online. - 2017. - № 13 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://journal.mrsu.org.ua/arts/algoritm-resheniya-razrezhennoj-sistemy-linejnyx-algebraicheskix-uravnenij-bolshoj-razmernosti-s-ispolzovaniem-metoda-sopryazhennyx-gradientov (дата звернення 27.06.2019).

  5. Стенін І. В., шаманалісь П. А. Ідентифікація параметрів динамічної системи другого порядку за експериментальними даними [Електронний ресурс] // Огарьов-online. - 2018. - № 14. - Режим доступу: http://journal.mrsu.org.ua/arts/identifikaciya-parametrov-dinamicheskoj-sistemy-vtorogo-poryadka-po-eksperimentalnym-dannym (дата звернення 27.06.2019).


  Ключові слова: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ / МІНІМІЗАЦІЯ / ЗВИЧАЙНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ / IDENTIFICATION OF PARAMETERS / ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS / MINIMIZATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити