Одним з найбільш трудомістких етапів виконання проекту понизительной підстанції є вибір і перевірка електрообладнання. Це пов'язано з необхідністю у виконанні великих обсягів одноманітних розрахунків. Тому актуальною є задача розробки систем автоматизованого проектування, що дозволяють виконувати такого роду розрахунки. Дана стаття присвячена розробці алгоритму автоматизованої перевірки вимірювальних трансформаторів струму. запропонований авторами алгоритм дозволяє автоматизувати виконання розрахунків, пов'язаних з перевіркою умов роботи вимірювальних трансформаторів в обтяжених і аварійних режимах. також алгоритм дозволяє виконати перевірку трансформаторів струму з вторинної навантаженні. розроблений алгоритм враховує не тільки номінальні параметри вимірювального трансформатора, але і його конструктивне виконання, схему з'єднання, клас напруги і тип приєднання на якому він буде використаний.

Анотація наукової статті з електротехніки, електронної техніки, інформаційних технологій, автор наукової роботи - Панова Євгенія Олександрівна, Варганова Олександра Володимирівна, Панаріна Марія Сергіївна, Хатюшин Тетяна Володимирівна


Algorithm for Automated Selection and Verification of Instrument Current Transformers in the Electrical Substations CAD System

One of the most labor-intensive stages of the design of a substation is the selection and testing of electrical equipment. This is due to the need to perform large volumes of uniform calculations. Therefore, the urgent task is to develop computer-aided design systems that allow performing such calculations. This paper is devoted to the development of an algorithm for automated testing of measuring current transformers. The algorithm proposed by the authors makes it possible to automate the execution of calculations related to the verification of the working conditions of measuring transformers in heavy and emergency modes. The algorithm also allows you to test current transformers for the secondary load. The developed algorithm takes into account not only the nominal parameters of the measuring transformer, but also its design, connection scheme, voltage class and type of connection on which it will be used


Область наук:
 • Електротехніка, електронна техніка, інформаційні технології
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Електротехнічні системи та комплекси
  Наукова стаття на тему 'АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИБОРУ І ПЕРЕВІРКИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ У СКЛАДІ САПР ЕЛЕКТРИЧНИХ підстанцій'

  Текст наукової роботи на тему «Алгоритм автоматизованого ВИБОРУ І ПЕРЕВІРКИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ У СКЛАДІ САПР ЕЛЕКТРИЧНИХ підстанцій»

  ?УДК 621.311 + 004.896

  Панова Е.А., Варганова А.В., Панаріна М.С., Хатюшин Т.В.

  https://doi.org/10.18503/2311-8318-2019-2(43)-19-24

  Магнітогорський державний технічний університет ім. Г.І. Носова

  Алгоритм автоматизованого вибору і перевірки вимірювальних

  ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ У СКЛАДІ САПР ЕЛЕКТРИЧНИХ підстанцій

  Одним з найбільш трудомістких етапів виконання проекту понизительной підстанції є вибір і перевірка електрообладнання. Це пов'язано з необхідністю у виконанні великих обсягів одноманітних розрахунків. Тому актуальною є задача розробки систем автоматизованого проектування, що дозволяють виконувати такого роду розрахунки. Дана стаття присвячена розробці алгоритму автоматизованої перевірки вимірювальних трансформаторів струму. Запропонований авторами алгоритм дозволяє автоматизувати виконання розрахунків, пов'язаних з перевіркою умов роботи вимірювальних трансформаторів в обтяжених і аварійних режимах. Також алгоритм дозволяє виконати перевірку трансформаторів струму з вторинної навантаженні. Розроблений алгоритм враховує не тільки номінальні параметри вимірювального трансформатора, а й його конструктивне виконання, схему з'єднання, клас напруги і тип приєднання на якому він буде використаний.

  Ключові слова: САПР програмне забезпечення.

  підстанція, вибір електрообладнання, вимірювальні трансформатори, алгоритм.

  Вступ

  Робота проектувальника сьогодні пов'язана не тільки з необхідністю прийняття якісних обґрунтованих проектних рішень, але і з вимогою до виконання проекту в максимально стислі терміни. Для виконання цих вимог, в тому числі при виконанні проектів електричної частини підстанцій, широко застосовуються системи автоматизованого проектування.

  В першу чергу САПР використовуються при виконанні креслень. Такі системи як AutoCAD [1], КОМПАС [2] дозволяють проектувальнику використовувати стандартні бібліотеки елементів електричних схем, виконані відповідно до діючої ЕСКД. Також САПР використовуються при складанні проектної документації, наприклад кошторисів [3]. Існують САПР, що дозволяють автоматизувати не тільки отрисовку схем, а й здійснити вибір схеми електричних з'єднань розподільного пристрою підстанції на основі технічного завдання [4], а також розробити послідовність оперативних перемикань для різних режимів роботи розподільного пристрою [5].

  При проектуванні електричних підстанцій САПР також використовуються для розрахунку пристроїв захисного заземлення [6, 7], освітлення [8]. Існують також САПР, що дозволяють автоматизувати розробку плану розподільного пристрою підстанції [9].

  У частині вибору і перевірки електричного обладнання електроустановок САПР вирішують такі завдання, як вибір і перевірка силових кабелів [10], високовольтних вимикачів [11], гнучкою ошиновки [12] і іншого електроустаткування.

  Найчастіше САПР застосовуються при проектуванні систем електропостачання таких об'єктів, як цеху

  © Панова Е.А., Варганова А.В., Панаріна М.С., Хатюшин Т.В., 2019

  промислових підприємств [13], житлові і громадські будівлі, а також інші об'єкти капітального будівництва [14].

  Основним недоліком усіх розглянутих САПР є відсутність комплексного підходу до виконання проекту. Всі вони спрямовані на автоматизацію тільки одного або декількох етапів проектування. При цьому вихідними даними для їх використання є, як правило, не технічне завдання, а проектні рішення, прийняті на попередніх етапах. Це обумовлює актуальність виконуваної роботи.

  Дана стаття присвячена розробці та програмної реалізації алгоритму автоматизованого вибору і перевірки вимірювальних трансформаторів струму. Даний алгоритм реалізований в розробленій авторами САПР знижувальних підстанцій [15], що дозволяє на основі технічного завдання здійснювати вибір схеми розподільного пристрою на основі технічних [16] і економічних [17] критеріїв, а також виконувати вибір і перевірку електрообладнання з використанням інформації про номінальних параметрах електричних апаратів з бази даних [18]. Результатом роботи даної САПР є комплект проектної документації, що складається з пояснювальної записки та однолінійних схем, виконаних автоматично і імпортованих в графічний редактор КОМПАС. На будь-якому етапі виконання проекту проектувальник може вносити зміни, які враховуються при автоматизованому виконанні наступних етапів. Такий підхід дозволяє проектувальнику не витрачати час на виконання рутинних завдань і реалізувати свій потенціал при реалізації нетипових проектних рішень.

  Алгоритм вибору і перевірки вимірювальних

  ТРАНСФОРМАТОРІВ СТРУМУ ЗА УМОВАМИ НОРМАЛЬНОГО І АВАРІЙНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ

  Початковим етапом є вибір проектувальником з бази даних [18] трансформатора струму требує-

  мого типу. При цьому з бази даних для подальших розрахунків в якості вихідних даних приймаються тип трансформатора струму, так як його конструктивні особливості впливають на умови його перевірки по режиму короткого замикання, номінальну напругу і струм, струм і час термічної стійкості і ток електродинамічної стійкості, а також номінальне опір навантаження.

  Далі в залежності від типу приєднання, для якого здійснюється вибір електрообладнання, визначається струм утяжеленного режиму з урахуванням перевантажувальної здатності електрообладнання (трансформатора, двигуна і т.п.). Потім виконується порівняння напруги розподільного пристрою з номінальною напругою трансформатора струму і струму утяжеленного режиму з номінальним первинним струмом. Якщо хоча б одне з перерахованих умов не виконується, то проектувальнику пропонується вибрати інший трансформатор струму з бази даних.

  За результатами розрахунку режиму короткого замикання в якості вихідних даних вводяться початкове значення періодичної складової струму КЗ і ударний струм.

  Перевірка на електродинамічну стійкість здійснюється тільки в тому випадку, якщо тип трансформатора струму дорівнює «опорний». В іншому випадку дана перевірка не потрібна, так як електродинамічна стійкість шинного трансформатора струму визначається стійкістю збірних шин.

  Для виконання перевірки на термічну стійкість необхідно визначити тепловий імпульс, величина якого залежить від значення періодичної складової струму короткого замикання, що протікає по даному колі, і тривалості його протікання.

  Згідно ПУЕ розрахункова тривалість КЗ складається з часу дії основного релейного захисту даної ланцюга / рз з урахуванням дії АПВ та повного часу відключення вимикача яке вказується в каталожних даних і приймається на основі номінальних параметрів обраного раніше для даного приєднання вимикача з бази даних:

  Г Початок)

  г = г

  ВТК рз

  (1)

  Час дії релейного захисту приймається для приєднань силового трансформатора з боку ВН - 0,02 с, з боку НН - 1 с, на лініях напругою 35 кВ і вище - 0,1 с, на лініях 6-10 кВ - 0,5 с, на приєднання двигунів і компенсуючих пристроїв - 0,02 с.

  Постійна часу електричного кола визначається при розрахунку струму короткого замикання в залежності від класу напруги електроустановки і параметрів елемента ланцюга, через який здійснюється підживлення.

  На рис. 1 представлена ​​блок-схема запропонованого авторами алгоритму вибору і перевірки вимірювальних трансформаторів струму за умовами їх роботи в обважнення і аварійному режимах.

  З бази даних: тип ТТ (опорний; шинний);

  1ном, А; 1терм, кА; tтерм, с; 'дин

  кА; гном, Ом

  -I-

  Розрахунок струму утяжеленного режиму / рабнб, А

  Про

  ВН, Д, КУ

  ЛЕП 35кВ і вище

  НН

  ЛЕП 6-10 кВ

  ?рз = 0,02 с

  ?рз = 0,5 с

  * Рз = 1 з

  ?рз = 0,1 с

  Мал. 1. Алгоритм вибору і перевірки вимірювального трансформатора струму

  Uном, кВ

  О.В

  Перевірка трансформаторів струму

  ПО ВТОРИННОЇ НАВАНТАЖЕННІ

  Найбільшу складність при автоматизованій перевірці вимірювальних трансформаторів струму представляє оцінка його вторинної навантаження. Запропонований авторами алгоритм автоматизованого розрахунку вторинної навантаження трансформатора струму представлений на рис. 2 і 3. Вихідними даними для виконання даного розрахунку є перелік вимірювальних приладів і приладів обліку, які підлягають встановленню на даному приєднання, схема з'єднання обмоток трансформатора струму, потужність, споживана приладами. Перелік необхідних приладів визначається автоматично в залежності від типу приєднання і класу його напруги і відповідає вимогам ПУЕ в частині вимірювання електричних величин та обліку електричної енергії на підстанціях. Алгоритм визначення переліку приладів обліку і вимірювання описаний в [19].

  Навантаження на фазу вимірювального трансформатора струму, створювана лічильником, буде залежати від його конструкції і схеми включення. Для однофазних лічильників в якості номінальної проводиться фазная навантаження, яка і використовується в подальших розрахунках. Для трифазних лічильників навантаження на фазу буде визначатися таким чином:

  5

  РК .Ф

  3

  -, трехтрансформаторная схема;

  РЖ .Ф

  р ^, двухтрансформаторная схема;

  5,

  РК .Ф

  -, двухтрансформаторная 3 6

  з обмоткою в зворотному проводі.

  Таким чином, вторинна навантаження вимірювального трансформатора струму, створювана вимірювальними приладами і приладами обліку, буде складатися з потужності амперметра, ватметри, варметри і фази лічильника:

  V - V -i- V -i- V + V

  5 приб 5 А ^ ^ 5УАЯ ^ ° Р / К.Ф. .

  (3)

  Опір приладів в фазі вимірювального трансформатора струму визначається за відомим співвідношенням:

  г = 5/1

  приб приб 2.ном7

  (4)

  де / 2ном - номінальний вторинний струм трансформатора струму (з бази даних), А.

  Крім вимірювальних приладів і приладів обліку, вторинну навантаження трансформатора струму складають також контакти і з'єднувальні дроти. У пропонованому алгоритмі опір контактів враховується спрощено і при числі приладів три і менше приймається рівним 0,05 Ом, а при більшій кількості приладів - 0,1 Ом.

  Для розрахунку опору провідників вторинних ланцюгів в алгоритмі задана довжина сполучних проводів (I) залежно від класу напруги. Дані довжини взяті усереднено. Так як на підстанціях з вищою напругою 110 кВ і нижче рекомендується у вторинних ланцюгах використовувати алюмінієві провідники, а на підстанціях більш високого класу мідними, це враховано в алгоритмі величиною їх питомої опору (р).

  Мал. 2. Алгоритм перевірки трансформатора струму з вторинної навантаженні (початок)

  Мал. 3. Алгоритм перевірки трансформатора струму з вторинної навантаженні (закінчення)

  Так як на довжину траси сполучних проводів впливає не тільки клас напруги розподільного пристрою, але і схема з'єднання обмоток трансформаторів струму, то далі розраховується довжина траси (/ розр) відповідно до таблиці.

  Визначення довжини траси сполучних проводів

  110 кВ і менше перетин, яке за розрахунками вийшло менше 4 мм2, округляється до даного значення, а при вищій напрузі понад 110 кВ - до 2,5 мм2. Далі виконується розрахунок опору проводів

  S

  (6)

  На заключному етапі виконання алгоритму визначається вторинна навантаження вимірювального трансформатора:

  Z = r + r + r

  розр приб до пров *

  (7)

  Схема з'єднання ^ расч, м 3

  трансформаторів струму

  В одну фазу 1расч = 21

  Зірка 1расч = ^ 31 4

  Неповна зірка l = l розр

  Після визначення / розр сполучних проводів: розраховується перетин 5

  р / ^ г розр 7 - г - г ном приб до (5) 6

  Для забезпечення вимог до механічної міцності проводів при вищому напрузі на підстанції

  В кінці виконується порівняння розрахункової вторинної навантаження з номінальною. Якщо умови перевірки виконуються, то результат виводиться на екран. В іншому випадку користувачеві пропонується вибрати інший трансформатор струму.

  ВИСНОВОК

  В роботі запропонований алгоритм автоматизованої перевірки вимірювальних трансформаторів струму, що дозволяє вибравши електричний апарат з бази даних здійснити оцінку його роботи в умовах утяжеленного і аварійного режимів електроустановки. Запропонований алгоритм відрізняється можливістю автоматизованого розрахунку вторинної навантаження вимірювального трансформатора.

  Розроблений авторами алгоритм реалізований в оригінальному програмному забезпеченні САПР знижувальних підстанцій і може бути використаний в роботі проектних організацій, а також при навчальному проектуванні.

  Використання розробленого алгоритму і програмного забезпечення дозволить значно скоротити час, що витрачається проектувальником на виконання одноманітних рутинних розрахунків.

  Робота виконується за підтримки гранту Президента РФ для молодих вчених - кандидатів наук МК-939.2019.8

  Список літератури Офіційний сайт Autodesk Inc. https://www.autodesk.ru/ products / autocad / overview.

  Офіційний сайт ТОВ «АСКОН - Системи проектування». https://kompas.ru/

  Ігнатьєв К.Є. Автоматизація діяльності інженера-енергетика при складанні кошторисної документації по будівництву типових ліній електропередачі // Алея науки. 2018. Т.1. №5 (21). С. 1007-1010. Панова Е.А., Варганова А.В. Алгоритм автоматизованого вибору схем електричних з'єднань відкритих розподільних пристроїв напругою 35-750 кВ в САПР «ОРУ CAD» // Вісник Південно-Уральського державного університету. Серія: Енергетика. 2018. т.18. № 3. С. 52-60.

  Sachdev M.S., Dhakal P. and Sidhu T.S., "Design tool generates substation interlock schemes," in IEEE Computer Applications in Power, vol. 13, no. 2, pp. 37-42, April 2000. Duta M.I., Diga S.M., Rusinaru D.G., Brojboiu M.D. and Popescu D.N., "Computer aided design of the earthing installations for the substations," 2010 3rd International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEEE), Galati 2010, pp. 34-38.

  2.

  7. Patel A.B. and Velani K., "Digital application for grounding grid design calculations of substation," 2017 Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT), Vellore 2017, pp. 1-6.

  8. Dialux - розрахунок і проектування освітлення. http: // www. dialux-help.ru/

  9. Fletcher R., "Using modern IT to improve distribution planning substation siting optimization - a new approach," IEEE Power Engineering Society Summer Meeting, Chicago, IL, USA, 2002 vol. 1, pp. 356-361.

  10. Програма вибору апаратури, кабелів і зашитий в мережах 0,4 кВ / В.І. Готман, С.Г. Слюсаренко, А.В. Скворцов, С.Н. Аверін, А.Д. Кадай // Проблеми і перспективи розвитку Томського нафтохімічного комбінату: тези доповідей 10-го галузевої наради. 1996. С. 89-90.

  11. Бріштен А.В., Бєляєв Я.С. Розробка системи автоматизованого вибору високовольтних вимикачів // Наука. Технології. Інновації: зб. науч. тр. 2017. С. 136-138.

  12. Воронін А.А., Одрузова В.А., Наурзов Т.Б. Система автоматизованого вибору гнучких збірних шин розподільних пристроїв // Електроенергетика очима молоді - 2017: матеріали VIII Міжнародної науково-технічної конференції. 2017. С. 154-157.

  13. Постановка завдання синтезу принципових схем промислового електропостачання засобами сучасних САПР / А.Л. Ахтулов, Л.Н. Ахтулова, Е.Н. Леонов, С.І. Смирнов // Вісник Іжевського державного технічного університету. 2011. № 1. С. 110-113.

  14. Іващенко В.С. Автоматизоване проектування електро-

  Information in English

  троустановок житлових і громадських будівель // Енергобезпека в документах і фактах. 2007. №5. С. 18-19.

  15. ОРУ CAD / А.В. Варганова, Е.А. Панова, Т.В. Хатюші-на, В.С. Кононенко, Х.М. Багаєва // Свідоцтво про реєстрацію програми для ЕОМ RUS 2018660517 30.07.2018.

  16. Панова Е.А., Варганова А.В. Алгоритм автоматизованого вибору схем електричних з'єднань відкритих розподільних пристроїв напругою 35-750 кВ в САПР «ОРУ CAD» // Вісник ЮУрГУ. Серія «Енергетика». 2018. Т. 18. № 3. С. 52-60.

  17. Розрахунок економічних складових цільової функції алгоритму визначення оптимального варіанта схеми розподільного пристрою підстанції з вищою напругою 35 кВ і більше / Е.А. Панова, А.С. О-Ірішо, І.А. Дубина, Н.Т. Патшін // Електротехнічні системи і комплекси. 2019. №1 (42). С. 4-11. https://doi.org/10.18503/2311-8318-2019-1(42)-4-11.

  18. Розробка бази даних електрообладнання 35-220 кВ для САПР «ОРУ CAD» / А.В. Варганова, Е.А. Панова, Т.В. Хатюшин, В.С. Кононенко, Х.М. Багаєва // Електротехнічні системи і комплекси. 2018. №2 (39). С. 28-33.

  19. Варганова А.В., Панова Е.А., Багаєва Х.М. Вибір контрольно-вимірювальних приладів в ланцюгах обладнання розподільчих пристроїв 6-220 кВ в САПР «ОРУ CAD» // Сучасні проблеми електроенергетики та шляхи їх вирішення: матеріали III Всеросійської науково-технічної конференції. 2018. С. 34-37.

  Надійшла до редакції 24 березня 2019 р.

  Algorithm for Automated Selection and Verification of Instrument Current Transformers in the Electrical Substations CAD System

  Evgeniya A. Panova

  Ph.D. in Engineering, Associate Professor, Department of Electric Power Supply of Industrial Enterprises, Power Engineering and Automated Systems Institute, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9392-3346.

  Aleksandra V. Varganova

  Ph.D. in Engineering, Associate Professor, Department of Electric Power Supply of Industrial Enterprises, Power Engineering and Automated Systems Institute, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4675-7511.

  Mariya S. Panarina

  Student, Department of Electric Power Supply of Industrial Enterprises, Power Engineering and Automated Systems Institute, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia.

  Tatiyana V. Khatushina

  Student, Department of Electric Power Supply of Industrial Enterprises, Power Engineering and Automated Systems Institute, Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia.

  One of the most labor-intensive stages of the design of a substation is the selection and testing of electrical equipment. This is due to the need to perform large volumes of uniform calculations. Therefore, the urgent task is to develop computer-aided design systems that allow performing such calculations. This paper is devoted to the development of an algorithm for automated testing of measuring current transformers. The algorithm proposed by the authors makes it possible to automate the execution of calculations related to the verification of the working conditions of measuring transformers in heavy and emergency modes. The algorithm also allows you to test current

  transformers for the secondary load. The developed algorithm takes into account not only the nominal parameters of the measuring transformer, but also its design, connection scheme, voltage class and type of connection on which it will be used.

  Keywords: CAD, substation, selection of electrical equipment, instrument transformers, algorithm, software.

  References

  1. Autodesk Inc. https://www.autodesk.ru/products/autocad / overview.

  2. LLC «Ascon - Project systems». https://kompas.ru/

  3. Ignat'ev K.E. Automation of the activities of an energy engineer in the preparation of estimates for the construction of typical power lines. Alleia nauki [Alley of science], 2018, vol. 1, no. 5 (21), pp. 1007-1010. (In Russian)

  4. Panova Ye.A., Varganova A.V. ORU-CAD algorithm for computer-aided SLD selection for 35- to 220-kV outdoor switchgears. Vestneyk Iuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Energetika [Bulletin of South Ural State University. Series "Power Engineering"], 2018, vol.18, no.3, pp.52-60. (In Russian)

  5. Sachdev M.S., Dhakal P. and Sidhu T.S., "Design tool generates substation interlock schemes," in IEEE Computer Applications in Power, vol. 13, no. 2, pp. 37-42, April 2000.

  6. Duta M.I., Diga S.M., Rusinaru D.G., Brojboiu M.D. and Popescu D.N., "Computer aided design of the earthing installations for the substations," 2010 3rd International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEEE), Galati 2010, pp. 34-38.

  7. Patel A.B. and Velani K., "Digital application for grounding grid design calculations of substation," 2017 Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT), Vellore 2017, pp. 1-6.

  8. Dialux - lighting calculation and design. http://www.dialux-help.ru/

  9. Fletcher R., "Using modern IT to improve distribution planning substation siting optimization - a new approach," IEEE Power Engineering Society Summer Meeting, Chicago, IL, USA, 2002 vol.1, pp. 356-361.

  10. Gotman V.I., Sliusarenko S.G., Skvortcov A.V., Averin S.N., Kadai 'A.D. Program for selection of equipment, cables and protections in networks of 0.4 kV. Problemy 'i perspektivy' razvitiia Tomskogo neftehimicheskogo kombinata Tezisy 'docladov 10-go otraslevogo soveshchaniia [Problems and prospects of development of the Tomsk Petrochemical Combine Abstracts of the 10th Sectoral Meeting], 1996, pp. 89-90. (In Russian)

  11. Brishten A.V., Beliaev Ia.S. Development of an automated selection of high-voltage circuit breakers system. Nauka. Tekhnologii. Innovatcii: sb. nauch. trudov [The science. Technology. Innovation: a collection of scientific papers] 2017, pp. 136-138. (In Russian)

  12. Voronin A.A., Odruzova V.A., Naurzov T.B. System of automated selection of flexible busbars of switchgears. Elektroenergetika glazami molodezhi - 2017. Materialy '

  VIII Mezhdunarodnoi 'nauchno-tekhnicheskoi' konferentcii [Electric power industry through the eyes of youth - 2017. Materials of the VIII International Scientific and Technical Conference] 2017, pp. 154-157. (In Russian)

  13. Akhtulov A.L., Akhtulova L.N., Leonov E.N., Smirnov S.I. Statement of Problem of Synthesis of Industrial Electric Supply Basic Schemes by Means of Modern CAD. Vestnik Izhevskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Bulletin of Izhevsk State Technical University], 2011, no. 1, pp. 110-113. (In Russian)

  14. Ivashchenko V.S. Automated electrical design of residential and public buildings. E'nergobezopasnost 'v dokumentakh i faktakh [Energy security in documents and facts], 2007, no. 5, pp. 18-19. (In Russian)

  15. Varganova A.V., Panova E.A., Hatiushina T.V., Kononenko V.S., Bagaeva Kh.M. ORU CAD [ORU CAD], Software, RUS 2018660517 30.07.2018.

  16. Panova Ye.A., Varganova A.V. ORU-CAD Algorithm for Computer-Aided SLD Selection for 35- to 220-kV Outdoor Switchgears. Vestneyk IUUrGU. Seriia «E'nergetika» [Bulletin of the South Ural State University. Ser. Power Engineering], 2018, vol. 18, no. 3, pp. 52-60. (In Russ.) DOI: 10.14529 / power180307

  17. Panova E.A., Irikhov A.S., Dubina I.A., Patshin N.T. Calculation of Economic Components of Target Function of the Algorithm for Determining the Optimal Option of Scheme of Substations Distribution Device with the High Voltage of 35 kV and Above. Elektrotekhnicheskie sistemy i kompleksy [Electrotechnical Systems and Complexes], 2019, no. 1 (42), pp. 4-11. (In Russian). https://doi.org/10.18503/2311-8318-2019-1(42)-4-11

  18. Varganova A.V., Panova E.A., Hatyushina T.V., Kononenko V.S., Bagaeva H.M. Development of Electrical Equipment Database of 35-220 kV for "ORU CAD". Elektrotekhnicheskie sistemy i kompleksy [Electrotechnical Systems and Complexes], 2018, no. 2 (39), pp. 28-33.

  19. Varganova A.V., Panova E.A., Bagaeva Kh.M. Selection of measuring instruments in the chains of equipment of distributive devices of 6-220 kV in CAD "ORU CAD". Sovremennie problemi elektroenergetiki i puti ikh resheniya. Materialy 'III Vserossiiskoi' nauchno-tekhnicheskoi 'konferentcii [Current problems of the power industry and their solutions], 2018, pp. 34-37. (In Russian)

  Панова Е.А., Варганова А.В., Панаріна М.С., хатю-шина Т.В. Алгоритм автоматизованого вибору і перевірки вимірювальних трансформаторів струму в складі САПР електричних підстанцій // Електротехнічні системи і комплекси. 2019. № 2 (43). С. 19-24. https://doi.org/10.18503/2311-8318-2019-2(43)-19-24

  Panova E.A., Varganova A.V., Panarina M.S., Khatushina T.V. Algorithm for Automated Selection and Verification of Instrument Current Transformers in the Electrical Substations CAD System. Elektrotekhnicheskie sistemy i kompleksy [Electrotechnical Systems and Complexes], 2019, no. 2 (43), pp. 19-24. (In Russian). https://doi.org/10.18503/2311-8318-2019-2(43)-19-24


  Ключові слова: САПР / ПІДСТАНЦІЯ / ВИБІР електрообладнання / ВИМІРЮВАЛЬНІ ТРАНСФОРМАТОРИ / АЛГОРИТМ / ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / CAD / SUBSTATION / SELECTION OF ELECTRICAL EQUIPMENT / INSTRUMENT TRANSFORMERS / ALGORITHM / SOFTWARE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити